Nové normy ČSN za prosinec 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN EN 15341+A1 (010664) - 1.12.2022
Údržba - Klíčové indikátory výkonnosti údržby.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14015 (010915) - 1.12.2022
Environmentální management - Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14067 (010967) - 1.12.2022
Skleníkové plyny - Uhlíková stopa produktů - Požadavky a směrnice pro kvantifikaci.
543.00 Kč

ČSN EN 17501 (015070) - 1.12.2022
Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie s laserovým buzením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15531-1 (018234) - 1.12.2022
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 1: Souvislosti a struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15531-3 (018234) - 1.12.2022
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 3: Provozní služební rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-5 (018237) - 1.12.2022
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 5: Formát výměny alternativních druhů dopravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
2929.80 Kč

ČSN P CEN/TS 16157-11 (018295) - 1.12.2022
Inteligentní dopravní systémy - Specifikace výměnného formátu DATEX II pro řízení dopravy a dopravní informace - Část 11: Publikace strojově interpretovatelných dopravních opatření.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3506-6 (021007) - 1.12.2022
Spojovací součásti - Mechanické vlastnosti korozně odolných spojovacích součástí z korozivzdorných ocelí - Část 6: Obecná pravidla pro výběr korozivzdorných ocelí a slitin niklu pro spojovací součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4042 (021008) - 1.12.2022
Spojovací součásti - Systémy elektrolyticky vyloučených povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 751-3 (029285) - 1.12.2022
Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy a horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE a vlákna z PTFE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16539:2014/Z1 (038124) - 1.12.2022
Koroze kovů a slitin - Urychlené cyklické korozní zkoušky s depozicí solí umělé mořské vody - "Suchá" a "mokrá" fáze při konstantní absolutní vlhkosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 21207 (038125) - 1.12.2022
Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlené korozní zkoušky zahrnující střídavé působení korozně agresivních plynů, neutrální solné mlhy a sušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11125-9 (038235) - 1.12.2022
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody zkoušení kovových otryskávacích prostředků - Část 9: Zkouška opotřebení a použitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24656 (038338) - 1.12.2022
Katodická ochrana konstrukcí příbřežních větrných elektráren (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 12696 (038340) - 1.12.2022
Katodická ochrana oceli v betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - 1.12.2022
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - 1.12.2022
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.12.2022
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Obecné požadavky pro hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1264-2 (060315) - 1.12.2022
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami.
434.00 Kč

ČSN EN 1264-3 (060315) - 1.12.2022
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování.
223.00 Kč

ČSN EN 497 (061453) - 1.12.2022
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Víceúčelové vařidlové hořáky pro venkovní použití - Varné nádoby s průměrem větším než 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13338 (078312) - 1.12.2022
Lahve na plyny - Plyny a směsi plynů - Stanovení žíravých účinků na tkáň pro výběr výstupů ventilu lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.12.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12979 (078479) - 1.12.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Systémy na LPG pro pohon vozidel - Požadavky na instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14912 (078492) - 1.12.2022
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontrola a údržba ventilů lahví na LPG při periodické kontrole lahví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-13 (106010) - 1.12.2022
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 13: Zarážecí nářadí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-8 (125301) - 1.12.2022
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 8: Hodnocení čistoty vzduchu podle koncentrace chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17610 (165101) - 1.12.2022
Stavební kování - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla kategorie produktů doplňující EN 15804 pro stavební kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62657-2-ed.2:2018/Z1 (184002) - 1.12.2022
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62657-2-ed.3 (184002) - 1.12.2022
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 2: Management koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62657-3 (184002) - 1.12.2022
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 3: Formální popis automatizovaného managementu koexistence a návod k použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62657-4 (184002) - 1.12.2022
Průmyslové komunikační sítě - Koexistence bezdrátových systémů - Část 4: Management koexistence s centrální koordinací bezdrátových aplikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61131-9-ed.2 (187050) - 1.12.2022
Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (Norma k přímému použití jako ČSN).
1926.60 Kč

ČSN EN 61131-9:2014/Z1 (187050) - 1.12.2022
Programovatelné řídicí jednotky - Část 9: Drobné digitální komunikační rozhraní pro malé snímače a ovládací členy (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 13696 (190004) - 1.12.2022
Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - 1.12.2022
Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 3454 (259381) - 1.12.2022
Hydrometrie - Sondovací zařízení pro přímé měření hloubky a závěsná zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 340 (260390) - 1.12.2022
Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1757 (268865) - 1.12.2022
Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční plošinové vozíky.
338.00 Kč

ČSN EN 13796-2+A1 (273021) - 1.12.2022
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 81-28 (274003) - 1.12.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 280-2 (275004) - 1.12.2022
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině.
338.00 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - 1.12.2022
Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání.
350.00 Kč

ČSN EN 15163-1 (277999) - 1.12.2022
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 1: Požadavky na stacionární diamantové lanové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15163-2 (277999) - 1.12.2022
Stroje a provozy pro dobývání a zpracování přírodního kamene - Bezpečnost - Část 2: Požadavky na přenosné diamantové lanové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 4841-1 (313895) - 1.12.2022
Letectví a kosmonautika - Silentbloky (tlumiče s pouzdry) - Část 1: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4841-2 (313895) - 1.12.2022
Letectví a kosmonautika - Silentbloky (tlumiče s pouzdry) - Část 2: Technický přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-10 (321160) - 1.12.2022
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 10: Zatížení a upevnění takeláže na plachetnicích.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 23411 (324230) - 1.12.2022
Malá plavidla - Kormidelní kola.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61970-401 (334910) - 1.12.2022
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-ASPI) - Část 401: Rámec profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61340-5-3-ed.2:2016/Z1 (346440) - 1.12.2022
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61340-5-3-ed.3 (346440) - 1.12.2022
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62641:2022/A11 (347509) - 1.12.2022
Vodiče pro nadzemní vedení - Dráty z hliníku a slitin hliníku pro koncentricky stáčené vodiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 63248:2022/A11 (347509) - 1.12.2022
Vodiče pro nadzemní vedení - Metalické dráty s povlakem nebo plátováním pro koncentricky stáčené vodiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61952-ed.2 (348009) - 1.12.2022
Izolátory pro venkovní vedení - Kompozitní podpěrné izolátory pro vedení se jmenovitým střídavým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody a přejímací kritéria (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-102-ed.2:2019/A1 (354210) - 1.12.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-1-ed.4 (354513) - 1.12.2022
Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-2-ed.4 (354513) - 1.12.2022
Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60309-4-ed.2 (354513) - 1.12.2022
Vidlice, připevněné nebo přenosné zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití - Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-22-ed.2:2021/Oprava1 (356132) - 1.12.2022
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62052-11-ed.2:2021/A11 (356134) - 1.12.2022
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-11-ed.2 (356230) - 1.12.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCM) v rozvodných sítích TT, TN a IT.
223.00 Kč

ČSN EN 61557-11:2010/Z1 (356230) - 1.12.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT.
29.00 Kč

ČSN EN 61557-3-ed.2:2007/Z1 (356230) - 1.12.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-3-ed.3 (356230) - 1.12.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky.
223.00 Kč

ČSN EN 61557-7-ed.2:2007/Z1 (356230) - 1.12.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61557-7-ed.3 (356230) - 1.12.2022
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází.
223.00 Kč

ČSN EN 61247:1998/Z1 (358469) - 1.12.2022
PM-jádra z magnetických oxidů a příslušenství - Rozměry.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-10 (358471) - 1.12.2022
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 10: PM-jádra a příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-4-3 (359242) - 1.12.2022
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-3: Typ SC/APC simplex 9° ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 typu B-652.D a B-657.A s celozirkoniovou ferulí, kategorie OP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-3-2 (359275) - 1.12.2022
Optické vláknové senzory - Část 3-2: Akustické snímání a měření vibrací - Distribuované snímání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60810-ed.4:2018/A2 (360181) - 1.12.2022
Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-1-ed.7:2021/Oprava1 (360600) - 1.12.2022
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-22-ed.3 (360600) - 1.12.2022
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62841-3-10:2016/A12 (361510) - 1.12.2022
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
186.00 Kč

ČSN EN 62841-3-6:2015/A12 (361510) - 1.12.2022
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62485-5:2021/Oprava1 (364380) - 1.12.2022
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 5: Bezpečný provoz staničních Lithium-ion baterií.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60336-ed.3:2021/Oprava1 (364744) - 1.12.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařkou diagnostiku - Rozměry ohniska a související charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62985:2020/Oprava2 (364773) - 1.12.2022
Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13-ed.2 (364801) - 1.12.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anesteziologických pracovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13:2014/Z1 (364801) - 1.12.2022
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62623-ed.2 (367205) - 1.12.2022
Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62623:2013/Z1 (367205) - 1.12.2022
Stolní a přenosné počítače - Měření energetické spotřeby.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-209-ed.2:2019/A1 (370921) - 1.12.2022
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky.
120.00 Kč

ČSN EN 17624 (389607) - 1.12.2022
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par při zvýšených tlacích, zvýšených teplotách nebo s oxidanty jinými než vzduch.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3421 (451219) - 1.12.2022
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Návrh, hloubka nastavení a instalace mimobřežních vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.12.2022
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - 1.12.2022
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14734 (490092) - 1.12.2022
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení ošetřovatelnosti druhů dřeva určených k impregnaci ochrannými prostředky na dřevo - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23418 (560057) - 1.12.2022
Mikrobiologie potravinového řetězce - Sekvenování celého genomu pro typizaci a genomickou charakterizaci bakterií - Obecné požadavky a návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17644 (560058) - 1.12.2022
Potraviny - Detekce potravinových alergenů metodami kapalinové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (LC-MS) - Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24199 (569555) - 1.12.2022
Vaporizační produkty - Stanovení nikotinu v emisích vaporizačních produktů - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 570191 (570191) - 1.12.2022
Stanovení hydroxymethylfurfuralu v medu pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 23319 (571007) - 1.12.2022
Sýry a tavené sýrové výrobky, kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Gravimetrická metoda.
338.00 Kč

ČSN ISO 248-1 (621124) - 1.12.2022
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 1: Metoda horkých válců a metoda sušení v sušárně.
223.00 Kč

ČSN EN 17615 (640007) - 1.12.2022
Plasty - Environmentální aspekty - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-2 (640142) - 1.12.2022
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 2: Metoda nestacionárního rovinného tepelného zdroje (horkého disku) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13479 (643105) - 1.12.2022
Trubky z polyolefinů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Metoda zkoušení pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - 1.12.2022
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17679 (646007) - 1.12.2022
Plasty - Plastové fólie - Stanovení pevnosti v dotržení za použití lichoběžníkových zkušebních těles se zářezem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14541-1 (646443) - 1.12.2022
Trubky a tvarovky z plastů - Použití recyklátů z termoplastů - Část 1: Slovník.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14541-2 (646443) - 1.12.2022
Trubky a tvarovky z plastů - Použití recyklátů z termoplastů - Část 2: Doporučení pro podstatné vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17757 (654920) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva - Stanovení specifických živin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17758 (654921) - 1.12.2022
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu chloridů potenciometrickou titrací (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17759 (654922) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva - Stanovení pH roztoku hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17760 (654923) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva - Stanovení velikosti částic hnojiv typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17761 (654924) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu chloridů v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17762 (654925) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva - Stanovení obsahu mědi v hnojivech typu dusičnanu amonného s vysokým obsahem dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17764 (654926) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva se stopovými živinami - Stanovení koncentrace volných, chelátových nebo komplexovaných mikroživin a chelatačního a/nebo komplexotvorného činidla přítomného ve vícesložkových anorganických hnojivech se stopovými živinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17765 (654927) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu biuretu vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17766 (654928) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Extrakce vodou pro následné stanovení prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17767 (654929) - 1.12.2022
Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu kyselinou mravenčí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17768 (654930) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Rozklad lučavkou královskou pro následné stanovení prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17769 (654931) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu rtuti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17770 (654933) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení celkového obsahu specifických prvků pomocí ICP-AES po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17771 (654934) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17772 (654935) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17773 (654936) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu sušiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17774 (654937) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu specifických prvků metodou ICP-AES po extrakci vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17775 (654938) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu anorganického arsenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17776 (654939) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu celkového organického uhlíku suchým spalováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17777 (654940) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení specifických prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17778 (654941) - 1.12.2022
Organická a organominerální hnojiva - Stanovení obsahu chromu (VI) pomocí chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17779 (654942) - 1.12.2022
Organominerální hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citrátu amonném (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17780 (654943) - 1.12.2022
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce bakterií rodu Salmonella (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17781 (654944) - 1.12.2022
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Escherichia coli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17782 (654945) - 1.12.2022
Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících cheláty mikroživin při různých pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17783 (654946) - 1.12.2022
Hnojivé výrobky - Stanovení stability hnojivých výrobků obsahujících komplexy mikroživin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17784-1 (654947) - 1.12.2022
Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 1: Metoda využívající UV-Vis spektrofotometrii a gravimetrii (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17784-2 (654947) - 1.12.2022
Organominerální hnojiva - Identifikace komplexotvorných činidel - Část 2: Metoda využívající vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17785 (654948) - 1.12.2022
Organo-minerální hnojiva - Stanovení chelatačních a komplexotvorných činidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17786-1 (654949) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 1: Úprava katexovou pryskyřicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17786-2 (654949) - 1.12.2022
Anorganická hnojiva s mikroživinami - Stanovení obsahu chelátových mikroživin a chelátové frakce mikroživin - Část 2: Stanovení EDTA, DTPA, HEEDTA, IDHA nebo EDDS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-4 (656003) - 1.12.2022
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 4: Využití regulačních diagramů k ověření stavu statistické kontroly pro provedení standardní zkušební metody v jedné laboratoři (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12205:1998/Oprava1 (656183) - 1.12.2022
Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů.
29.00 Kč

ČSN EN 12847 (657044) - 1.12.2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tendence k sedimentaci asfaltových emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17643 (657053) - 1.12.2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení ekvivalentní teploty ke komplexnímu modulu ve smyku pomocí dynamického smykového reometru (DSR) - Zkouška BTSV (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17605 (659857) - 1.12.2022
Řasy a produkty z řas - Metody vzorkování a analýzy - Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-1 (672021) - 1.12.2022
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 1: Minimální požadavky a umělé stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-2 (672021) - 1.12.2022
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 2: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím otočného ramene (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19392-3 (672021) - 1.12.2022
Nátěrové hmoty - Nátěrové systémy pro listy rotorů větrných turbín - Část 3: Stanovení a hodnocení odolnosti proti erozi způsobené deštěm s použitím proudu vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19403-1 (673058) - 1.12.2022
Nátěrové hmoty - Smáčivost - Část 1: Slovník a obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24442 (681507) - 1.12.2022
Kosmetika - Metody zkoušení ochranného slunečního faktoru - Stanovení ochranného slunečního faktoru UVA in vivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14175-8 (704270) - 1.12.2022
Digestoře - Část 8: Digestoře pro práci s radioaktivními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 932-3 (721186) - 1.12.2022
Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický postup.
223.00 Kč

ČSN EN 13888-1 (722471) - 1.12.2022
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, třídění a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-20 (725110) - 1.12.2022
Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.12.2022
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15882-2 (730856) - 1.12.2022
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - 1.12.2022
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13848-3 (736359) - 1.12.2022
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 3: Měřicí systémy - Stroje pro stavbu a údržbu koleje.
338.00 Kč

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.12.2022
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatěžování.
223.00 Kč

ČSN EN 15031 (755631) - 1.12.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15796 (755654) - 1.12.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Chlornan vápenatý (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15798 (755655) - 1.12.2022
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Filtrační prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15799 (755656) - 1.12.2022
Výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Práškové aktivní uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15797 (755657) - 1.12.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Koagulační činidla na bázi železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 23405 (761209) - 1.12.2022
Cestovní ruch a souvisící služby - Udržitelný cestovní ruch - Principy, slovník a model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16495 (770622) - 1.12.2022
Obaly - Přepravní obaly pro nebezpečné věci - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17427 (770653) - 1.12.2022
Obaly - Požadavky a zkušební schéma pro nákupní tašky vhodné pro zpracování v dobře řízených domácích kompostovacích zařízeních (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17651 (790016) - 1.12.2022
Usně - Popis, označování štítkem a značení výrobků z usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16223-1 (792016) - 1.12.2022
Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 1: Použití na čalounění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16223-2 (792016) - 1.12.2022
Usně - Požadavky na označování a popis usní pro použití na čalounění a v interiérech automobilů - Část 2: Použití v interiérech automobilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 24584 (800305) - 1.12.2022
Textilie - Chytré textilie - Metoda zkoušení plošného odporu vodivých textilií bezkontaktním způsobem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17667 (807630) - 1.12.2022
Metoda zkoušení - Stanovení tepelného odporu textilních výrobků s výplní a podobných výrobků za použití přístroje s vyhřívanou destičkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12312-1 (832437) - 1.12.2022
Ochrana očí a obličeje - Sluneční brýle a související vybavení - Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15537 (833509) - 1.12.2022
Zásady výběru osob pro zkoušení průmyslových výrobků a návrhů z antropometrických hledisek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17503 (838029) - 1.12.2022
Půdy, kaly, upravený bioodpad a odpady - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) plynovou chromatografií (GC) a vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií (HPLC).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.12.2022
Kompenzační pomůcky - Klasifikace a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 23371 (852118) - 1.12.2022
Anesteziologické a respirační přístroje - Prostředky pro indikaci řízení a regulaci tlaku v manžetě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-2 (852703) - 1.12.2022
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-3 (852703) - 1.12.2022
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5-ed.2:2020/Oprava1 (854012) - 1.12.2022
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 25424:2020/A1 (855254) - 1.12.2022
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-1:2020/A11 (855280) - 1.12.2022
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-2:2020/A11 (855280) - 1.12.2022
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 2: Požadavky na validaci procesů tváření, utěsnění a sestavení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22683 (856375) - 1.12.2022
Stomatologie - Zkouška rotační adaptability mezi tělem implantátu a pilířem implantátu v systémech zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17811 (857028) - 1.12.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro moč a jiné tělní tekutiny - Bez buněk izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-4-4-V1.1.1 (875141) - 1.12.2022
Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající ultraširokopásmovou technologii (UWB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 4: Materiálově citlivá zařízení - Podkapitola 4: Aplikace pro snímání vnějších materiálů pro pozemní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-5-2-V1.1.1 (878801) - 1.12.2022
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 2: Referenční a vozidlové vysílače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 24337 (917841) - 1.12.2022
Laminátové podlahové krytiny - Stanovení geometrických vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23537-1 (942855) - 1.12.2022
Požadavky na spací pytle - Část 1: Tepelné, hmotnostní a rozměrové požadavky na spací pytle určené pro mezní teploty -20 °C a vyšší (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13209-1 (943458) - 1.12.2022
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4528 (945010) - 1.12.2022
Smalty - Výběr metod zkoušení pro smaltované plochy výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19105 (979824) - 1.12.2022
Geografická informace - Shoda a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.