Nové normy ČSN za leden 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 19011 (010330) - 1.1.2019
Směrnice pro auditování systémů managementu.
593.00 Kč

ČSN ISO 20816-4 (011412) - 1.1.2019
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky.
338.00 Kč

ČSN ISO 16063-13 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 16063-15 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 16063-16 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 16063-31 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 31: Testování citlivosti na vibrace v příčném směru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 16063-33 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 16063-43 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 18437-6 (011472) - 1.1.2019
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - 1.1.2019
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky.
543.00 Kč

ČSN ISO 15519-1 (013015) - 1.1.2019
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla.
434.00 Kč

ČSN ISO 15226:2003/Z1 (013020) - 1.1.2019
Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu - Odkazy částí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7200:2004/Z1 (013113) - 1.1.2019
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů.
62.00 Kč

ČSN ISO 16016 (013116) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů.
223.00 Kč

ČSN ISO 7573 (013125) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11442:2006/Z1 (013196) - 1.1.2019
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty.
186.00 Kč

ČSN ISO 18388 (014960) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 898-3 (021005) - 1.1.2019
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10042 (051111) - 1.1.2019
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.1.2019
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 12814-4:2018/Oprava1 (056820) - 1.1.2019
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 23550 (075871) - 1.1.2019
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 12493+A2 (078450) - 1.1.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - 1.1.2019
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí.
338.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62828-3 (180432) - 1.1.2019
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62714-1-ed.2 (184006) - 1.1.2019
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 62439-2-ed.2:2018/Oprava1 (184022) - 1.1.2019
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.1.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.
350.00 Kč

ČSN EN 16989 (280161) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška protipožárních vlastností úplného sedadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16380 (300228) - 1.1.2019
Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - 1.1.2019
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávka softwaru (dodatek k EN 9100) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9300-002 (310450) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9300-100 (310450) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 9300-115 (310450) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2280 (312179) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Plechy - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3264 (313829) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30’ ze slitiny titanu - Matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - 1.1.2019
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60071-2-ed.2 (330419) - 1.1.2019
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití. (Platnost do 28.6.2026).
945.00 Kč

ČSN EN 50059-ed.2 (332036) - 1.1.2019
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot.
350.00 Kč

ČSN EN 50491-12-1 (332151) - 1.1.2019
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura.
338.00 Kč

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206) - 1.1.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62046 (332207) - 1.1.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob.
593.00 Kč

ČSN EN 60079-1-ed.3:2015/Oprava1 (332320) - 1.1.2019
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d".
62.00 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.3:2015/Oprava1 (332320) - 1.1.2019
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".
62.00 Kč

PNE 333302-ed.4 (333302) - 1.1.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC.
NA DOTAZ

ČSN CLC/TS 50134-9 (334594) - 1.1.2019
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62351-3:2015/A1 (335011) - 1.1.2019
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000) - 1.1.2019
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-24 (345685) - 1.1.2019
Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60404-2:1999/A1/Oprava1 (345862) - 1.1.2019
Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 60205-ed.3:2017/Oprava1 (345889) - 1.1.2019
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60376-ed.2 (346740) - 1.1.2019
Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních.
223.00 Kč

ČSN EN 61466-2:2000/A2 (348054) - 1.1.2019
Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 65700 (348160) - 1.1.2019
Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62751-1:2015/A1 (351545) - 1.1.2019
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 63024 (354181) - 1.1.2019
Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62271-102-ed.2 (354210) - 1.1.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502) - 1.1.2019
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63093-11 (358471) - 1.1.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62435-4 (358793) - 1.1.2019
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 4: Skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63032 (359262) - 1.1.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vláknové optické laditelné pásmové propusti - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60238-ed.5:2018/A1 (360383) - 1.1.2019
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13032-5 (360456) - 1.1.2019
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62442-3-ed.2 (360515) - 1.1.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.3.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 62386-101-ed.2:2015/A1 (360540) - 1.1.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-221 (360540) - 1.1.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.1.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.1.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.3:2016/A11 (361050) - 1.1.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin.
120.00 Kč

ČSN EN 60675:1997/A2 (361060) - 1.1.2019
Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62485-4 (364380) - 1.1.2019
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - 1.1.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS).
434.00 Kč

ČSN EN 50173-1-ed.4 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky.
1159.00 Kč

ČSN EN 50173-2-ed.2 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory.
350.00 Kč

ČSN EN 50173-3-ed.2 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory.
434.00 Kč

ČSN EN 50173-4-ed.2 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory.
434.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - 1.1.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-3 (367260) - 1.1.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - 1.1.2019
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860) - 1.1.2019
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh.
338.00 Kč

ČSN EN 16726+A1 (386120) - 1.1.2019
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - 1.1.2019
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 10263-2 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena.
186.00 Kč

ČSN EN 10263-3 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování.
338.00 Kč

ČSN EN 10263-4 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění.
338.00 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15138 (450641) - 1.1.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 10855-1 (451510) - 1.1.2019
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 1: Návrh, výroba a označování kontejnerů na moři (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10855-2 (451510) - 1.1.2019
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10855-3 (451510) - 1.1.2019
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - 1.1.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16952 (470640) - 1.1.2019
Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 350 (490081) - 1.1.2019
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům.
543.00 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - 1.1.2019
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - 1.1.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - 1.1.2019
Cigarety - Odběr vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - 1.1.2019
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - 1.1.2019
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - 1.1.2019
Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 10468 (643146) - 1.1.2019
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 10471 (643171) - 1.1.2019
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 1451-1:2018/Oprava1 (643181) - 1.1.2019
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 20557-1 (645101) - 1.1.2019
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - 1.1.2019
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - 1.1.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - 1.1.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - 1.1.2019
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 (656003) - 1.1.2019
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 (656003) - 1.1.2019
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
350.00 Kč

ČSN EN 15940+A1 (656584) - 1.1.2019
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - 1.1.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací.
223.00 Kč

ČSN EN 12285-1-ed.2 (698235) - 1.1.2019
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.1.2019
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13317 (699017) - 1.1.2019
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14116+A2 (699026) - 1.1.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16657+A1 (699116) - 1.1.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - 1.1.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16954 (721882) - 1.1.2019
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější).
338.00 Kč

ČSN EN 13467 (727212) - 1.1.2019
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí. (Platnost do 30.9.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 1366-11 (730857) - 1.1.2019
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru.
350.00 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - 1.1.2019
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině.
434.00 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - 1.1.2019
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14081-3+A1 (732823) - 1.1.2019
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14903 (735962) - 1.1.2019
Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13285-ed.2 (736155) - 1.1.2019
Nestmelené směsi - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - 1.1.2019
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - 1.1.2019
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16727-1 (736343) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16727-2-1 (736343) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu vlaku - Odolnost proti únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16951-2 (736344) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 2: Neakustické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13231-5 (736374) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - 1.1.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - 1.1.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 746077:2018/Oprava1 (746077) - 1.1.2019
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
29.00 Kč

ČSN EN 12604 (747018) - 1.1.2019
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 12453 (747029) - 1.1.2019
Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.1.2019
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4098 (793849) - 1.1.2019
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17708 (795609) - 1.1.2019
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 1144 (800050) - 1.1.2019
Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex).
223.00 Kč

ČSN EN 16779-1 (807620) - 1.1.2019
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 1: Přikrývka (bez povlečení).
350.00 Kč

ČSN EN 16780 (807621) - 1.1.2019
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely do dětských postýlek.
338.00 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - 1.1.2019
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - 1.1.2019
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - 1.1.2019
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - 1.1.2019
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20696 (855827) - 1.1.2019
Sterilní urologické katetry pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20697 (855828) - 1.1.2019
Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11070:2015/A1 (855835) - 1.1.2019
Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18618 (856049) - 1.1.2019
Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - 1.1.2019
Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303146-1-V1.3.1 (870016) - 1.1.2019
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303146-3-V1.3.1 (870016) - 1.1.2019
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 305174-5-1-V1.3.1 (870025) - 1.1.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 5: Infrastruktury sítí zákazníka - Podčást 1: Obytné prostory (s jedním nájemníkem). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 305200-1-V1.1.1 (870026) - 1.1.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 305200-2-3-V1.1.1 (870026) - 1.1.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V3.2.1 (875015) - 1.1.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro nespecifická rádiová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302245-V2.1.1 (875122) - 1.1.2019
Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302077-V2.1.1 (875123) - 1.1.2019
Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 910611 (910611) - 1.1.2019
Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - 1.1.2019
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - 1.1.2019
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 17036 (961531) - 1.1.2019
Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.