Nové normy ČSN za leden 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 19011 (010330) - 1.1.2019
Směrnice pro auditování systémů managementu.
539.00 Kč

ČSN ISO 20816-4 (011412) - 1.1.2019
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 4: Plynové turbíny nad 3 MW s kluznými ložisky.
306.90 Kč

ČSN ISO 16063-13 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 13: Primární kalibrace rázy pomocí laserové interferometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 16063-15 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 15: Primární kalibrace úhlovými vibracemi pomocí laserové interferometrie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 16063-16 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 16: Kalibrace zemskou gravitací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 16063-31 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 31: Testování citlivosti na vibrace v příčném směru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 16063-33 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 33: Testování citlivosti na magnetické pole. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 16063-43 (011417) - 1.1.2019
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 43: Kalibrace akcelerometrů pomocí identifikace parametrů založených na modelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 18437-6 (011472) - 1.1.2019
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 6: Superpozice čas-teplota.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10628-2 (013010) - 1.1.2019
Schémata pro chemický a petrochemický průmysl - Část 2: Grafické značky.
493.90 Kč

ČSN ISO 15519-1 (013015) - 1.1.2019
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 1: Obecná pravidla.
394.90 Kč

ČSN ISO 15226:2003/Z1 (013020) - 1.1.2019
Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6433 (013108) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu - Odkazy částí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7200:2004/Z1 (013113) - 1.1.2019
Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů.
56.10 Kč

ČSN ISO 16016 (013116) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu - Ochranné nápisy zamezující zneužití dokumentů a produktů.
202.40 Kč

ČSN ISO 7573 (013125) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu - Seznamy částí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11442:2006/Z1 (013196) - 1.1.2019
Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty.
169.40 Kč

ČSN 014960:1974/Z1 (014960) - 1.1.2019
Zápichy.
56.10 Kč

ČSN ISO 18388 (014960) - 1.1.2019
Technická dokumentace produktu (TPD) - Zápichy - Tvary a kótování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 898-3 (021005) - 1.1.2019
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 3: Ploché podložky se specifikovanými třídami pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10042 (051111) - 1.1.2019
Svařování - Svarové spoje hliníku a jeho slitin zhotovené obloukovým svařováním - Určování stupňů kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17632 (055501) - 1.1.2019
Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s ochranou plynu a bez ochrany plynu - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 12814-4:2018/Oprava1 (056820) - 1.1.2019
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 4: Odlupovací zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 23550 (075871) - 1.1.2019
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 12493+A2 (078450) - 1.1.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-4 (078609) - 1.1.2019
Lahve na přepravu plynů - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 4: Zkušební metody pro výběr ocelí odolných proti vodíkovému křehnutí.
306.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.1.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62828-3 (180432) - 1.1.2019
Referenční podmínky a postupy pro zkoušení vysílačů pro měření průmyslových procesů - Část 3: Zvláštní postupy pro vysílače teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62714-1-ed.2 (184006) - 1.1.2019
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro automatizaci - Část 1: Architektura a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 62439-2-ed.2:2018/Oprava1 (184022) - 1.1.2019
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.1.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří.
317.90 Kč

ČSN EN 16989 (280161) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška protipožárních vlastností úplného sedadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13103-1 (280513) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 1: Konstrukční metoda pro nápravy s vnějšími ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17065 (284059) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16380 (300228) - 1.1.2019
Silniční vozidla - Plnicí přípojka pro míchaná paliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - 1.1.2019
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávka softwaru (dodatek k EN 9100) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9300-002 (310450) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 002: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9300-100 (310450) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 100: Společné pojmy pro dlouhodobou archivaci a vyhledávání údajů systému CAD 3D (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 9300-115 (310450) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 115: Explicitní struktura sestav CAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2280 (312179) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel FE-PM37 - 900 MPa <= Rm <= 1100 MPa - Plechy - a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3264 (313829) - 1.1.2019
Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30’ ze slitiny titanu - Matice s opěrným drátem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12312-8 (319321) - 1.1.2019
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 8: Schody a plošiny pro údržbu nebo obsluhu.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60071-2-ed.2 (330419) - 1.1.2019
Koordinace izolace - Část 2: Směrnice pro použití.
859.10 Kč

ČSN EN 50059-ed.2 (332036) - 1.1.2019
Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot.
317.90 Kč

ČSN EN 50491-12-1 (332151) - 1.1.2019
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Inteligentní rozvodná síť - Specifikace aplikací - Rozhraní a rámec pro zákazníka - Část 12-1: Rozhraní mezi CEM a správcem prostředků bytů/budov - Obecné požadavky a architektura.
306.90 Kč

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206) - 1.1.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62046 (332207) - 1.1.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob.
539.00 Kč

ČSN EN 60079-1-ed.3:2015/Oprava1 (332320) - 1.1.2019
Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d".
56.10 Kč

ČSN EN 60079-18-ed.3:2015/Oprava1 (332320) - 1.1.2019
Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m".
56.10 Kč

PNE 333302-ed.4 (333302) - 1.1.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC.
NA DOTAZ

ČSN EN 62676-3:2015/Oprava1 (334592) - 1.1.2019
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN CLC/TS 50134-9 (334594) - 1.1.2019
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62351-3:2015/A1 (335011) - 1.1.2019
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62282-5-100 (336000) - 1.1.2019
Technologie palivových článků - Část 5-100: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 61788-24 (345685) - 1.1.2019
Supravodivost - Část 24: Měření kritického proudu - Udržovaný kritický proud po dvojnásobném ohybu při pokojové teplotě supravodivých drátů Bi-2223 pokrytých stříbrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60404-2:1999/A1/Oprava1 (345862) - 1.1.2019
Magnetické materiály - Část 2: Metody měření magnetických vlastností ocelových tabulí a pásů pro elektrotechniku Epsteinovým přístrojem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 60205-ed.3:2017/Oprava1 (345889) - 1.1.2019
Výpočet efektivních parametrů magnetických součástek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN IEC 60376-ed.2 (346740) - 1.1.2019
Specifikace fluoridu sírového (SF6) technického stupně čistoty a doplňkových plynů pro použití v jeho směsích v elektrických zařízeních.
202.40 Kč

ČSN EN 61466-2:2000/A2 (348054) - 1.1.2019
Kompozitní tyčové izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1 kV - Část 2: Rozměry a elektrické charakteristiky.
108.90 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 65700 (348160) - 1.1.2019
Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 62751-1:2015/A1 (351545) - 1.1.2019
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 63024 (354181) - 1.1.2019
Požadavky na zařízení pro automatické opětné zapínání (ARD) pro jističe a proudové chrániče RCBO a RCCB pro domácnost a podobné použití.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62271-102-ed.2 (354210) - 1.1.2019
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 102: Odpojovače a uzemňovače střídavého proudu.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-120 (356502) - 1.1.2019
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63093-11 (358471) - 1.1.2019
Feritová jádra - Návod pro rozměry a meze povrchových vad - Část 11: EC-jádra pro napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62435-4 (358793) - 1.1.2019
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 4: Skladování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63032 (359262) - 1.1.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vláknové optické laditelné pásmové propusti - Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 60238-ed.5:2018/A1 (360383) - 1.1.2019
Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 13032-5 (360456) - 1.1.2019
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 5: Způsob uvádění údajů u svítidel pro osvětlení pozemních komunikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62442-3-ed.2 (360515) - 1.1.2019
Energetická náročnost ovládacích zařízení pro světelné zdroje - Část 3: Ovládací zařízení pro halogenové žárovky a LED světelné zdroje - Metoda měření účinnosti ovládacího zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62386-101-ed.2:2015/A1 (360540) - 1.1.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62386-221 (360540) - 1.1.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 221: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Řízení spotřeby elektrické energie (zařízení typ 20). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-16-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.1.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-16: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-4-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.1.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-15-ed.3:2016/A11 (361050) - 1.1.2019
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin.
108.90 Kč

ČSN EN 60675:1997/A2 (361060) - 1.1.2019
Elektrická přímotopná topidla pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62485-4 (364380) - 1.1.2019
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - 1.1.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS).
394.90 Kč

ČSN EN 50173-1-ed.4 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky.
1053.80 Kč

ČSN EN 50173-2-ed.2 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory.
317.90 Kč

ČSN EN 50173-3-ed.2 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory.
394.90 Kč

ČSN EN 50173-4-ed.2 (367253) - 1.1.2019
Informační technologie - Univerzální kabelážní systémy - Část 4: Obytné prostory.
394.90 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - 1.1.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-3 (367260) - 1.1.2019
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-3: Pokyny k aplikaci souboru EN 50600 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CLC/TR 50625-6 (369082) - 1.1.2019
Požadavky na sběr, logistiku a zpracování OEEZ - Část 6: Zpráva o souladu mezi Směrnicí 2012/19/EU a souborem norem EN 50625 a normou EN 50614.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-15 (369860) - 1.1.2019
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 15: Data obrazu dlaňových rýh.
306.90 Kč

ČSN EN 16726+A1 (386120) - 1.1.2019
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10277 (420160) - 1.1.2019
Lesklé ocelové výrobky - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 683-2 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 2: Legované oceli k zušlechťování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 683-4 (420931) - 1.1.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 4: Oceli automatové (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10263-1 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky.
306.90 Kč

ČSN EN 10263-2 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro oceli neurčené k tepelnému zpracování po zpracování za studena.
169.40 Kč

ČSN EN 10263-3 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli k cementování.
306.90 Kč

ČSN EN 10263-4 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění.
306.90 Kč

ČSN EN 10263-5 (421079) - 1.1.2019
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 5: Technické dodací podmínky pro korozivzdorné oceli.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15138 (450641) - 1.1.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Produkční zařízení v moři - Vytápění, větrání a klimatizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 10855-1 (451510) - 1.1.2019
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 1: Návrh, výroba a označování kontejnerů na moři (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10855-2 (451510) - 1.1.2019
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 2: Návrh, výroba a značení zdvihacích souprav (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10855-3 (451510) - 1.1.2019
Kontejnery na moři a související zdvihací soupravy - Část 3: Pravidelná kontrola, prohlídky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - 1.1.2019
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16952 (470640) - 1.1.2019
Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 350 (490081) - 1.1.2019
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům.
493.90 Kč

ČSN EN 599-2 (490672) - 1.1.2019
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 2: Značení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18593 (560626) - 1.1.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 8243 (569501) - 1.1.2019
Cigarety - Odběr vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22000 (569600) - 1.1.2019
Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky na organizaci v potravinovém řetězci (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13765 (635417) - 1.1.2019
Termoplastické vícevrstvé (nevulkanizované) hadice a hadice s koncovkami pro rozvod uhlovodíků, rozpouštědel a chemikálií - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10927 (640250) - 1.1.2019
Plasty - Stanovení molekulové hmotnosti a distribuce molekulových hmotností polymerů hmotnostní spektroskopií technikou desorpce a ionizace laserem za přítomnosti matrice s analyzátorem doby letu (hmotnostní spektroskopie v modifikaci MALDI-TOF-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 10468 (643146) - 1.1.2019
Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) - Stanovení krípových vlastností na zkušebních tělesech ve tvaru prstence za mokra nebo za sucha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 10471 (643171) - 1.1.2019
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení dlouhodobé limitní ohybové deformace a limitní relativní kruhové deformace za vlhka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 1451-1:2018/Oprava1 (643181) - 1.1.2019
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 20557-1 (645101) - 1.1.2019
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 4065 (646468) - 1.1.2019
Trubky z termoplastů - Univerzální tabulka tlouštěk stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 17041 (654905) - 1.1.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie s azomethinem-H (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17042 (654906) - 1.1.2019
Hnojiva - Stanovení boru v koncentracích > 10 % s využitím acidimetrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17043 (654907) - 1.1.2019
Hnojiva - Stanovení molybdenu v koncentracích <= 10 % s využitím spektrometrie v komplexu s thiokyanátem amonným (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4259-1 (656003) - 1.1.2019
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 1: Stanovení preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4259-2 (656003) - 1.1.2019
Ropa a ropné výrobky - Preciznost metod a výsledků měření - Část 2: Výklad a použití preciznosti údajů ve vztahu ke zkušebním metodám.
317.90 Kč

ČSN EN 15940+A1 (656584) - 1.1.2019
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - 1.1.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací.
202.40 Kč

ČSN EN 12285-1-ed.2 (698235) - 1.1.2019
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 1: Ležaté válcové nádrže s jednoduchou nebo dvojitou stěnou pro podzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu, s výjimkou topení a chlazení budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12972 (699011) - 1.1.2019
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zkoušení, kontrola a značení kovových nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13317 (699017) - 1.1.2019
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Sestava víka průlezu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14116+A2 (699026) - 1.1.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Digitální propojení zařízení pro rozpoznávání produktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16657+A1 (699116) - 1.1.2019
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - 1.1.2019
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16954 (721882) - 1.1.2019
Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější).
306.90 Kč

ČSN EN 13467 (727212) - 1.1.2019
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-11 (730857) - 1.1.2019
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 11: Systémy ochrany kabelových rozvodů a příslušenství proti požáru.
317.90 Kč

ČSN EN 13381-9 (730858) - 1.1.2019
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 9: Ochrana aplikovaná na ocelové nosníky s otvory ve stojině.
394.90 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - 1.1.2019
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14081-3+A1 (732823) - 1.1.2019
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 3: Strojní třídění; doplňující požadavky pro řízení výroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14903 (735962) - 1.1.2019
Povrchy pro sportoviště - Multifunkční sportovní podlahové systémy pro použití v místnosti - Zkušební metoda pro stanovení rotačního tření (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13285-ed.2 (736155) - 1.1.2019
Nestmelené směsi - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-24 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12697-26 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 26: Tuhost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - 1.1.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - 1.1.2019
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - 1.1.2019
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16727-1 (736343) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 1: Mechanický výkon za statického zatížení - Výpočetní a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16727-2-1 (736343) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-1: Mechanický přenos při dynamickém zatížení při průjezdu vlaku - Odolnost proti únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16951-2 (736344) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 2: Neakustické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13231-5 (736374) - 1.1.2019
Železniční aplikace - Kolej - Přejímka prací - Část 5: Postupy reprofilace kolejnic v běžné koleji, výhybkách a výhybkových konstrukcích včetně dilatačních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - 1.1.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - 1.1.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 746077:2018/Oprava1 (746077) - 1.1.2019
Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování.
26.40 Kč

ČSN EN 12604 (747018) - 1.1.2019
Vrata - Mechanické vlastnosti - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 12453 (747029) - 1.1.2019
Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.1.2019
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Konzervace vzorků vod a manipulace s nimi.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4098 (793849) - 1.1.2019
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení ve vodě rozpustných látek, ve vodě rozpustných anorganických látek a ve vodě rozpustných organických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17708 (795609) - 1.1.2019
Obuv - Zkoušení kompletní obuvi - Pevnost spoje mezi svrškem a podešví (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 1144 (800050) - 1.1.2019
Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (Systém Tex).
202.40 Kč

ČSN EN 16779-1 (807620) - 1.1.2019
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přikrývky do dětských postýlek - Část 1: Přikrývka (bez povlečení).
317.90 Kč

ČSN EN 16780 (807621) - 1.1.2019
Textilní výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro mantinely do dětských postýlek.
306.90 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - 1.1.2019
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - 1.1.2019
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - 1.1.2019
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované soustavy obleků a součásti obleků - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - 1.1.2019
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20696 (855827) - 1.1.2019
Sterilní urologické katetry pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20697 (855828) - 1.1.2019
Sterilní drenážní katetry a příslušenství pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11070:2015/A1 (855835) - 1.1.2019
Sterilní intravaskulární zavaděče, dilatátory a vodicí dráty pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18618 (856049) - 1.1.2019
Stomatologie - Kompatibilita CAD/CAM systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10477 (856336) - 1.1.2019
Stomatologie - Korunkové a fazetové materiály na bázi polymeru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303146-1-V1.3.1 (870016) - 1.1.2019
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 1: Vícenásobné rádiové rozhraní (MURI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303146-3-V1.3.1 (870016) - 1.1.2019
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení (MD) - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 305174-5-1-V1.3.1 (870025) - 1.1.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 5: Infrastruktury sítí zákazníka - Podčást 1: Obytné prostory (s jedním nájemníkem). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 305200-1-V1.1.1 (870026) - 1.1.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 305200-2-3-V1.1.1 (870026) - 1.1.2019
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 3: Mobilní širokopásmové přístupové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V3.2.1 (875015) - 1.1.2019
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro nespecifická rádiová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302245-V2.1.1 (875122) - 1.1.2019
Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302077-V2.1.1 (875123) - 1.1.2019
Přenosové zařízení pro službu digitálního rozhlasového vysílání (DAB) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 910611 (910611) - 1.1.2019
Nábytek - Sedací nábytek - Křesla a pohovky - Základní rozměry a požadavky.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 13387-1 (943465) - 1.1.2019
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 1: Základní principy bezpečnosti a stanovení bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 13387-2 (943465) - 1.1.2019
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 2: Chemická nebezpečí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 13387-3 (943465) - 1.1.2019
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 3: Mechanická nebezpečí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

TNI CEN/TR 13387-5 (943465) - 1.1.2019
Výrobky pro péči o dítě - Obecné bezpečnostní směrnice - Část 5: Informace o výrobku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 17036 (961531) - 1.1.2019
Ochrana kulturního dědictví - Urychlené stárnutí ošetřených nebo neošetřených povrchů porézních anorganických materiálů simulovaným slunečním zářením (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)