Nové normy ČSN za říjen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2005 v 09:00


ČSN ISO 16269-8 (010233) - 1.10.2005
Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů.
768.00 Kč

ČSN ISO 7475 (011448) - 1.10.2005
Vibrace - Vyvažovací stroje - Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště.
338.00 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - 1.10.2005
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.10.2005
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
338.00 Kč

ČSN EN 82045-2 (013740) - 1.10.2005
Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1276.80 Kč

ČSN EN 13925-3 (015094) - 1.10.2005
Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14831 (021091) - 1.10.2005
Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení.
338.00 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - 1.10.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (Zkouška otěrem).
120.00 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - 1.10.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9606-2 (050712) - 1.10.2005
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.10.2005
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - 1.10.2005
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN 13785 (061823) - 1.10.2005
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
945.00 Kč

ČSN EN 14513 (078641) - 1.10.2005
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (kromě lahví na acetylen) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - 1.10.2005
Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Všeobecné požadavky a typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1123-1:2000/A1 (132201) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky na podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.
338.00 Kč

ČSN EN 1124-1 (132220) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1124-1:2005/A1 (132220) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti.
223.00 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - 1.10.2005
Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1303 (165191) - 1.10.2005
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 61511-1 (180303) - 1.10.2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice. (Platnost do 21.4.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 61511-2 (180303) - 1.10.2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1. (Platnost do 21.4.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 61511-3 (180303) - 1.10.2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti. (Platnost do 21.4.2020).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - 1.10.2005
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření čoček brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) - 1.10.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.
350.00 Kč

ČSN EN 1907 (273002) - 1.10.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 13367 (278907) - 1.10.2005
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21351 (310537) - 1.10.2005
Kosmické systémy - Provozní a technické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 4408-006 (317731) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4408-005 (317732) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4408-004 (317733) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4408-003 (317734) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4408-002 (317735) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-11 (319321) - 1.10.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady.
338.00 Kč

ČSN EN 12312-5 (319321) - 1.10.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19019 (320050) - 1.10.2005
Námořní plavidla a lodní technika - Instrukce pro plánování, provádění a vykazování námořních zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - 1.10.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné sestavy - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 50349 (330501) - 1.10.2005
Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace.
567.00 Kč

ČSN 332000-7-713 (332000) - 1.10.2005
Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek.
120.00 Kč

ČSN EN 50423-3 (333301) - 1.10.2005
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2462.40 Kč

ČSN 333431-2-8 (333431) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-3-12 (333432) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem >16 A a <=75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí. (Platnost do 16.6.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 50289-1-12 (347819) - 1.10.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost.
120.00 Kč

ČSN EN 62310-1 (351810) - 1.10.2005
Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 60669-2-4 (354106) - 1.10.2005
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače.
434.00 Kč

ČSN 354225-310 (354225) - 1.10.2005
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 310: Zkoušky elektrické trvanlivosti vypínačů na jmenovité napětí 72,5 kV a vyšší.
338.00 Kč

ČSN EN 60603-7-4 (354620) - 1.10.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
1377.00 Kč

ČSN EN 60761-1 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 60761-2 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů.
338.00 Kč

ČSN IEC 60761-3:2004/Z1 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů.
29.00 Kč

ČSN IEC 60761-4:2004/Z1 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu.
29.00 Kč

ČSN EN 60761-5 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia.
223.00 Kč

ČSN EN 62319-1 (358152) - 1.10.2005
Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 62319-1-1 (358152) - 1.10.2005
Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro omezení proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 140402-801 (358174) - 1.10.2005
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.12.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-23 (358291) - 1.10.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-23-1 (358291) - 1.10.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60758 (358416) - 1.10.2005
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2011).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-10:2003/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61249-2-11:2004/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61249-2-5:2004/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61249-2-6:2004/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61746-ed.2 (359206) - 1.10.2005
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2014).
1204.00 Kč

ČSN EN 14255-1 (360036) - 1.10.2005
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2 (361045) - 1.10.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.9.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A14 (361960) - 1.10.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 62124 (364621) - 1.10.2005
Samostatné fotovoltaické (PV) systémy - Ověření návrhu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60728-7-1 (367211) - 1.10.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60728-7-2 (367211) - 1.10.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60728-7-3 (367211) - 1.10.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2012).
350.00 Kč

ČSN CLC/TS 62367 (369061) - 1.10.2005
Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-1 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-10 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2371.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-11 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schémata). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1732.80 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk Java TM (SQL/JRT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-14 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1596.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-2 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 2: Základy (SQL/Základy). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
7296.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-3 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2371.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-4 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 4: Persistentně uchované moduly (SQL/PSM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-9 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2895.60 Kč

ČSN EN 60670-1 (370100) - 1.10.2005
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 9.4.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 13941 (383370) - 1.10.2005
Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí.
945.00 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.10.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Systémy kontroly provozu.
338.00 Kč

ČSN EN 10293 (420952) - 1.10.2005
Slévárenství - Oceli na odlitky pro všeobecné použití.
223.00 Kč

ČSN EN 10334 (426003) - 1.10.2005
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel bez povlaku (černý plech).
186.00 Kč

ČSN EN 10333 (426004) - 1.10.2005
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel potažená cínem (pocínovaný plech).
223.00 Kč

ČSN EN 10335 (426005) - 1.10.2005
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.10.2005
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15003 (490090) - 1.10.2005
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Kritéria pro horkovzdušné procesy používané k likvidaci dřevokazných škůdců (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 118 (490690) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 49-1 (490693) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 49-2 (490693) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 117 (490698) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování hranice účinnosti proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - 1.10.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 5: Stanovení meze pevnosti v tahu za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13886 (514035) - 1.10.2005
Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3126 (646406) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů.
338.00 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN EN 13244-3 (646411) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN 13244-5 (646411) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-17 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 17: Stanovení carbonylchloridu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-18 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4-dihydroxybenzofenonu a 4,4-dihydroxybifenylu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-19 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-20 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 20: Stanovení epichlorhydrinu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-21 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-22 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-23 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 23: Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraminu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-24 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-25 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-26 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-27 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-28 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - 1.10.2005
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD).
338.00 Kč

ČSN EN 14733 (657221) - 1.10.2005
Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů.
223.00 Kč

ČSN EN 13763-7:2004/Oprava1 (668234) - 1.10.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění.
29.00 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - 1.10.2005
Nátěrové hmoty - Povrchová úprava hliníku a hliníkových slitin pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z práškových nátěrových hmot.
338.00 Kč

ČSN EN 13341 (698941) - 1.10.2005
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14595 (699035) - 1.10.2005
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakové a podtlakové odvzdušňovací otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14596 (699036) - 1.10.2005
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 22476-10 (721004) - 1.10.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 22476-11 (721004) - 1.10.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - 1.10.2005
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
338.00 Kč

ČSN EN 450-2 (722064) - 1.10.2005
Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody.
338.00 Kč

ČSN EN 196-1 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu.
434.00 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti.
223.00 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů.
186.00 Kč

ČSN EN 13914-1 (722410) - 1.10.2005
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14190 (722491) - 1.10.2005
Upravené výrobky ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 14528 (724870) - 1.10.2005
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 295-10 (725201) - 1.10.2005
Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky.
223.00 Kč

ČSN 725250 (725250) - 1.10.2005
Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10081-1 (726014) - 1.10.2005
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10081-2 (726014) - 1.10.2005
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10081-3 (726014) - 1.10.2005
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku.
186.00 Kč

ČSN EN 1892 (727580) - 1.10.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení vlastností při namáhání tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1893 (727581) - 1.10.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě při atmosférickém tlaku vzduchu - Stanovení vlastností při namáhání tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1894 (727582) - 1.10.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti ve smyku při zatížení tlakem na vzorcích s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - 1.10.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Křehký lom (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - 1.10.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Zkouška dynamickým dotvarováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - 1.10.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.
350.00 Kč

ČSN EN 12966-1 (737033) - 1.10.2005
Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 1: Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12966-2 (737033) - 1.10.2005
Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 2: Počáteční zkouška typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12966-3 (737033) - 1.10.2005
Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 3: Řízení výroby u výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 806-2 (755410) - 1.10.2005
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování.
543.00 Kč

ČSN EN 14506 (755412) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C.
338.00 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A.
223.00 Kč

ČSN EN 14452 (755414) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B.
223.00 Kč

ČSN EN 14453 (755421) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C.
223.00 Kč

ČSN EN 14454 (755422) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A.
338.00 Kč

ČSN EN 14455 (755423) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B.
223.00 Kč

ČSN EN 13443-2 (755463) - 1.10.2005
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 mikronu do méně než 80 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 12904 (755704) - 1.10.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk.
186.00 Kč

ČSN EN 1202 (755860) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný.
223.00 Kč

ČSN EN 1205 (755863) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1206 (755864) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1207 (755865) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný.
223.00 Kč

ČSN EN 1208 (755866) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý.
223.00 Kč

ČSN EN 1210 (755867) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1211 (755868) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný.
223.00 Kč

ČSN EN 1212 (755869) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - 1.10.2005
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu.
338.00 Kč

ČSN EN 13432:2001/Oprava1 (770153) - 1.10.2005
Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu.
29.00 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - 1.10.2005
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - 1.10.2005
Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9864 (806123) - 1.10.2005
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - 1.10.2005
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - 1.10.2005
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - 1.10.2005
Textilní lana - Společná ustanovení.
338.00 Kč

ČSN EN 1885+A1 (808806) - 1.10.2005
Peří a prachové peří - Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 13355 (824016) - 1.10.2005
Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14572 (832173) - 1.10.2005
Ochranné přilby s vysokým stupněm ochrany pro jezdce na koních.
338.00 Kč

ČSN EN 12477:2002/A1 (832301) - 1.10.2005
Ochranné rukavice pro svářeče.
120.00 Kč

ČSN EN 14328 (832352) - 1.10.2005
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 1005-4 (833503) - 1.10.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - 1.10.2005
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14961 (838202) - 1.10.2005
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv.
434.00 Kč

ČSN 838250 (838250) - 1.10.2005
Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11199-3 (841012) - 1.10.2005
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Rámy s deskou pro chůzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - 1.10.2005
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.10.2005
Plastové vaky pro nitrožilní infuze.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.3 (872004) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.2.1 (875110) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.3.1 (875110) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.4.1 (875110) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12778:2003/A1 (944810) - 1.10.2005
Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití.
120.00 Kč

ČSN ISO 8601 (979738) - 1.10.2005
Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času.
350.00 Kč

ČSN ISO 19116 (979835) - 1.10.2005
Geografická informace - Polohové služby.
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.