Nové normy ČSN za říjen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2005 v 09:00


ČSN ISO 16269-8 (010233) - 1.10.2005
Statistická interpretace dat - Část 8: Stanovení předpovědních intervalů.
698.50 Kč

ČSN ISO 7475 (011448) - 1.10.2005
Vibrace - Vyvažovací stroje - Kryty a jiná ochranná opatření pro měřicí stanoviště.
306.90 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - 1.10.2005
Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22868 (011654) - 1.10.2005
Lesnické stroje - Zkušební předpis pro hluk přenosných ručních lesnických strojů se spalovacím motorem - Technická metoda (třída přesnosti 2).
306.90 Kč

ČSN EN 82045-2 (013740) - 1.10.2005
Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1276.80 Kč

ČSN EN 13925-3 (015094) - 1.10.2005
Nedestruktivní zkoušení - Rentgenová difrakce polykrystalických a amorfních materiálů - Část 3: Přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14831 (021091) - 1.10.2005
Spojovací součásti - Charakteristiky utahování - Zjednodušená metoda zkoušky točivým momentem/úhlem natočení.
306.90 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - 1.10.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (Zkouška otěrem).
108.90 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - 1.10.2005
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9606-2 (050712) - 1.10.2005
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18278-1 (051330) - 1.10.2005
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18278-2 (051330) - 1.10.2005
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 2: Alternativní způsoby hodnocení ocelových plechů pro odporové bodové svařování.
306.90 Kč

ČSN EN 13785 (061823) - 1.10.2005
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními.
859.10 Kč

ČSN EN 14513 (078641) - 1.10.2005
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (kromě lahví na acetylen) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - 1.10.2005
Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Všeobecné požadavky a typové zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1123-1:2000/A1 (132201) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení, řízení jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1123-3 (132201) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných žárově pozinkovaných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 3: Rozměry a speciální požadavky na podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.
306.90 Kč

ČSN EN 1124-1 (132220) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1124-1:2005/A1 (132220) - 1.10.2005
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 1: Požadavky, zkoušení a řízení jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - 1.10.2005
Výkonnosti mobilních detektorů úniku halogenovaných chladiv a jejich přítomnosti v ovzduší místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1303 (165191) - 1.10.2005
Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 61511-1 (180303) - 1.10.2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice. (Platnost do 21.4.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 61511-2 (180303) - 1.10.2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1. (Platnost do 21.4.2020).
515.90 Kč

ČSN EN 61511-3 (180303) - 1.10.2005
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti. (Platnost do 21.4.2020).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9342-1 (195016) - 1.10.2005
Optika a optické přístroje - Zkušební čočky pro kalibraci fokometrů - Část 1: Zkušební čočky pro fokometry používané pro měření čoček brýlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-2 (270105) - 1.10.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.
317.90 Kč

ČSN EN 1907 (273002) - 1.10.2005
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Terminologie.
394.90 Kč

ČSN EN 13367 (278907) - 1.10.2005
Stroje pro výrobu keramiky - Bezpečnost - Překládací rampy a vozy.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21351 (310537) - 1.10.2005
Kosmické systémy - Provozní a technické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 4408-006 (317731) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 6: Předběžně tvarované části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4408-005 (317732) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 5: Spojování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4408-004 (317733) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 4: Části vytvářené navinutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4408-003 (317734) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 3: Části se sendvičovým jádrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4408-002 (317735) - 1.10.2005
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 2: Laminované části (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-11 (319321) - 1.10.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro volně ložené náklady.
306.90 Kč

ČSN EN 12312-5 (319321) - 1.10.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19019 (320050) - 1.10.2005
Námořní plavidla a lodní technika - Instrukce pro plánování, provádění a vykazování námořních zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6218 (323396) - 1.10.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Ručně ovládaná spřahovací zařízení pro tlačné sestavy - Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 50349 (330501) - 1.10.2005
Kvalifikace dodavatelů elektroinstalace.
515.90 Kč

TNI 332000-7-711 (332000) - 1.10.2005
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky - Komentář k ČSN 33 2000-7-711.
202.40 Kč

ČSN 332000-7-713 (332000) - 1.10.2005
Elektrická instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 713: Nábytek.
108.90 Kč

ČSN EN 50423-3 (333301) - 1.10.2005
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2462.40 Kč

ČSN 333431-2-8 (333431) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-8: Prostředí - Krátkodobé poklesy a krátká přerušení napětí ve veřejných napájecích sítích s výsledky statistického měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 61000-3-12 (333432) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-12: Meze - Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem >16 A a <=75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí. (Platnost do 16.6.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 50289-1-12 (347819) - 1.10.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-12: Elektrické zkušební metody - Indukčnost.
108.90 Kč

ČSN EN 50216-5:2002/A2 (351190) - 1.10.2005
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 5: Indikátory hladiny, tlaku a průtoku kapaliny, pojistné tlakové ventily a vysoušeče.
169.40 Kč

ČSN EN 62310-1 (351810) - 1.10.2005
Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 60669-2-4 (354106) - 1.10.2005
Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Izolační spínače.
394.90 Kč

ČSN 354225-310 (354225) - 1.10.2005
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 310: Zkoušky elektrické trvanlivosti vypínačů na jmenovité napětí 72,5 kV a vyšší.
306.90 Kč

ČSN EN 60603-7-4 (354620) - 1.10.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-4: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 250 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2013).
1251.80 Kč

ČSN EN 62052-11:2003/Oprava1 (356134) - 1.10.2005
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry.
26.40 Kč

ČSN EN 60761-1 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 60761-2 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 2: Specifické požadavky na monitory radioaktivních aerosolů včetně transuranových aerosolů.
306.90 Kč

ČSN IEC 60761-3:2004/Z1 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 3: Specifické požadavky na monitory radioaktivních vzácných plynů.
26.40 Kč

ČSN IEC 60761-4:2004/Z1 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 4: Specifické požadavky na monitory radioaktivního jódu.
26.40 Kč

ČSN EN 60761-5 (356584) - 1.10.2005
Zařízení ke kontinuálnímu monitorování radioaktivity plynných výpustí - Část 5: Specifické požadavky na monitory tritia.
202.40 Kč

ČSN EN 62319-1 (358152) - 1.10.2005
Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 62319-1-1 (358152) - 1.10.2005
Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace - Použití pro omezení proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 140402-801 (358174) - 1.10.2005
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové drátové rezistory pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,5; 1; 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 15.12.2017).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-23 (358291) - 1.10.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-23-1 (358291) - 1.10.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 23-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro povrchovou montáž s dielektrikem z pokovené polyethylennaftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60758 (358416) - 1.10.2005
Krystaly syntetického křemene - Specifikace a pokyny k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2011).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-10:2003/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-10: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky na bázi kyanátesteru s modifikovanou nebo nemodifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, vyztužené tkaným E-sklem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61249-2-11:2004/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-11: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované polyimidové laminátové desky, vyztužené tkaným E-sklem, impregnované nemodifikovanou nebo modifikovanou bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61249-2-5:2004/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-5: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s jádrem vyztuženým celulózovým papírem a povrchem vyztuženým tkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61249-2-6:2004/Oprava1 (359062) - 1.10.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-6: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61746-ed.2 (359206) - 1.10.2005
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2014).
1174.20 Kč

ČSN EN 14255-1 (360036) - 1.10.2005
Měření a hodnocení osobních dávek při vystavení inkoherentnímu optickému záření - Část 1: Ultrafialové záření vysílané umělými zdroji na pracovní místa (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-76-ed.2 (361045) - 1.10.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A14 (361960) - 1.10.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60730-2-14:1999/A11 (361960) - 1.10.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
56.10 Kč

ČSN EN 60730-2-19:2002/A11 (361960) - 1.10.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků.
56.10 Kč

ČSN EN 62124 (364621) - 1.10.2005
Samostatné fotovoltaické (PV) systémy - Ověření návrhu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60728-7-1 (367211) - 1.10.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-1: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace fyzické vrstvy (PHY). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60728-7-2 (367211) - 1.10.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-2: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace vrstvy řízení přístupu k médiu (MAC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60728-7-3 (367211) - 1.10.2005
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 7-3: Monitorování stavu venkovní hybridní koaxiální vláknové soustavy - Specifikace napájecího zdroje pro sběrnici rozhraní transpondéru (PSTIB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.11.2012).
317.90 Kč

ČSN CLC/TS 62367 (369061) - 1.10.2005
Bezpečnostní hlediska pro signály xDSL v obvodech připojených k telekomunikačním sítím (DSL: digitální účastnické vedení). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-1 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-10 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2371.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-11 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schémata). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1732.80 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk Java TM (SQL/JRT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1231.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-14 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1596.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-2 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 2: Základy (SQL/Základy). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
7296.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-3 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2371.20 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-4 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 4: Persistentně uchované moduly (SQL/PSM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1094.50 Kč

ČSN ISO/IEC 9075-9 (369178) - 1.10.2005
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2895.60 Kč

ČSN EN 60670-1 (370100) - 1.10.2005
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 9.4.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 13941 (383370) - 1.10.2005
Navrhování a provádění vedení vodních tepelných sítí bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí.
859.10 Kč

ČSN EN 14419 (383375) - 1.10.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Systémy kontroly provozu.
306.90 Kč

ČSN EN 10293 (420952) - 1.10.2005
Slévárenství - Oceli na odlitky pro všeobecné použití.
202.40 Kč

ČSN EN 10334 (426003) - 1.10.2005
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel bez povlaku (černý plech).
169.40 Kč

ČSN EN 10333 (426004) - 1.10.2005
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky a nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Ocel potažená cínem (pocínovaný plech).
202.40 Kč

ČSN EN 10335 (426005) - 1.10.2005
Ocel k balení - Ploché ocelové výrobky pro použití v kontaktu s potravinami, výrobky nebo nápoji pro lidskou a zvířecí potřebu - Nelegovaná elektrolyticky pochromovaná (povlak chrom/chrom oxid) ocel.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13904 (467093) - 1.10.2005
Krmiva - Stanovení obsahu tryptofanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15003 (490090) - 1.10.2005
Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi - Kritéria pro horkovzdušné procesy používané k likvidaci dřevokazných škůdců (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 118 (490690) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 49-1 (490693) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 49-2 (490693) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (DeGeer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev - Část 2: Ochrana impregnací (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 117 (490698) - 1.10.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování hranice účinnosti proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-5 (500371) - 1.10.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 5: Stanovení meze pevnosti v tahu za mokra (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13886 (514035) - 1.10.2005
Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3126 (646406) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy - Plastové součásti - Stanovení rozměrů.
306.90 Kč

ČSN EN 12201-5 (646410) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN EN 13244-3 (646411) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN 13244-5 (646411) - 1.10.2005
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-17 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 17: Stanovení carbonylchloridu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-18 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 18: Stanovení 1,2-dihydroxybenzenu, 1,3-dihydroxybenzenu, 1,4-dihydroxybenzenu, 4,4-dihydroxybenzofenonu a 4,4-dihydroxybifenylu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-19 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 19: Stanovení dimethylaminoethanolu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-20 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 20: Stanovení epichlorhydrinu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-21 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 21: Stanovení ethylendiaminu a hexamethylendiaminu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-22 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 22: Stanovení ethylenoxidu a propylenoxidu v plastech (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-23 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 23: Stanovení formaldehydu a hexamethylentetraminu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-24 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 24: Stanovení kyseliny maleinové a maleinanhydridu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-25 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 25: Stanovení 4-methyl-1-pentenu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-26 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 26: Stanovení 1-oktanu a tetrahydrofuranu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-27 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 27: Stanovení 2,4,6-triamino-1,3,5-triazinu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-28 (647115) - 1.10.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 28: Stanovení 1,1,1-trimethylolpropanu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12766-3 (656205) - 1.10.2005
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 3: Stanovení a kvantifikace obsahu polychlorovaných terfenylů (PCT) a polychlorovaných benzyltoluenů (PCBT) plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD).
306.90 Kč

ČSN EN 14733 (657221) - 1.10.2005
Asfalty a asfaltová pojiva - Řízení výroby u výrobce asfaltových emulzí, fluxovaných a ředěných asfaltů.
202.40 Kč

ČSN EN 13763-7:2004/Oprava1 (668234) - 1.10.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění.
26.40 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - 1.10.2005
Nátěrové hmoty - Povrchová úprava hliníku a hliníkových slitin pro stavební účely - Část 1: Povlaky zhotovené z práškových nátěrových hmot.
306.90 Kč

ČSN EN 13341 (698941) - 1.10.2005
Termoplastické stabilní nádrže pro nadzemní skladování topných olejů pro domácnosti, petroleje a motorové nafty - Nádrže z rotačně tvarovaného polyethylenu, foukáním tvarovaného polyethylenu a z aniontově polymerizovaného polyamidu 6 - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14595 (699035) - 1.10.2005
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Tlakové a podtlakové odvzdušňovací otvory (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14596 (699036) - 1.10.2005
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 22476-10 (721004) - 1.10.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 22476-11 (721004) - 1.10.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - 1.10.2005
Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody.
306.90 Kč

ČSN EN 450-2 (722064) - 1.10.2005
Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody.
306.90 Kč

ČSN EN 196-1 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu.
394.90 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti.
202.40 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - 1.10.2005
Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů.
169.40 Kč

ČSN EN 13914-1 (722410) - 1.10.2005
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14190 (722491) - 1.10.2005
Upravené výrobky ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2016).
306.90 Kč

ČSN EN 14528 (724870) - 1.10.2005
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 295-10 (725201) - 1.10.2005
Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky.
202.40 Kč

ČSN 725250 (725250) - 1.10.2005
Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10081-1 (726014) - 1.10.2005
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10081-2 (726014) - 1.10.2005
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10081-3 (726014) - 1.10.2005
Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku.
169.40 Kč

ČSN EN 1892 (727580) - 1.10.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení vlastností při namáhání tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1893 (727581) - 1.10.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě při atmosférickém tlaku vzduchu - Stanovení vlastností při namáhání tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1894 (727582) - 1.10.2005
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti ve smyku při zatížení tlakem na vzorcích s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - 1.10.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Křehký lom (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-25 (736160) - 1.10.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 25: Zkouška dynamickým dotvarováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13286-2 (736185) - 1.10.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Proctorova zkouška.
317.90 Kč

ČSN EN 12966-1 (737033) - 1.10.2005
Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 1: Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12966-2 (737033) - 1.10.2005
Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 2: Počáteční zkouška typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12966-3 (737033) - 1.10.2005
Svislé dopravní značky - Dopravní značky s proměnnými symboly - Část 3: Řízení výroby u výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 806-2 (755410) - 1.10.2005
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování.
493.90 Kč

ČSN EN 14506 (755412) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Automatická přepínací armatura - Skupina H - Druh C.
306.90 Kč

ČSN EN 14451 (755413) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací uzávěr v potrubí DN 8 až DN 80 včetně - Skupina D - Druh A.
202.40 Kč

ČSN EN 14452 (755414) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku se zavzdušněním z ovzduší a s pohyblivým článkem - DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh B.
202.40 Kč

ČSN EN 14453 (755421) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Přerušovač průtoku s trvalým zavzdušněním z ovzduší DN 10 až DN 20 včetně - Skupina D - Druh C.
202.40 Kč

ČSN EN 14454 (755422) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Hadicová spojka se zábranou proti zpětnému průtoku DN 15 až DN 32 včetně - Skupina H - Druh A.
306.90 Kč

ČSN EN 14455 (755423) - 1.10.2005
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zavzdušňovací armatury otevírané pod tlakem DN 15 až DN 50 včetně - Skupina L - Druh A a Druh B.
202.40 Kč

ČSN EN 13443-2 (755463) - 1.10.2005
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Mechanické filtry - Část 2: Velikost částic od 1 mikronu do méně než 80 mikronů - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
394.90 Kč

ČSN EN 12904 (755704) - 1.10.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Křemenný písek a křemenný štěrk.
169.40 Kč

ČSN EN 1202 (755860) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan didraselný.
202.40 Kč

ČSN EN 1205 (755863) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogendifosforečnan disodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1206 (755864) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetrasodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1207 (755865) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Difosforečnan tetradraselný.
202.40 Kč

ČSN EN 1208 (755866) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodno-vápenatý.
202.40 Kč

ČSN EN 1210 (755867) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentasodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1211 (755868) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Trifosforečnan pentadraselný.
202.40 Kč

ČSN EN 1212 (755869) - 1.10.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polyfosforečnan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12873-2 (757333) - 1.10.2005
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu.
306.90 Kč

ČSN EN 13432:2001/Oprava1 (770153) - 1.10.2005
Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu.
26.40 Kč

ČSN EN 1307 (804427) - 1.10.2005
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9862 (806121) - 1.10.2005
Geosyntetika - Odběr a příprava vzorků ke zkouškám.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9864 (806123) - 1.10.2005
Geosyntetika - Metody zkoušení pro zjišťování plošné hmotnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - 1.10.2005
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-12 (806182) - 1.10.2005
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 12: Požadovaná nasákavost.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9554 (808626) - 1.10.2005
Textilní lana - Společná ustanovení.
306.90 Kč

ČSN EN 1885+A1 (808806) - 1.10.2005
Peří a prachové peří - Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 13355 (824016) - 1.10.2005
Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14572 (832173) - 1.10.2005
Ochranné přilby s vysokým stupněm ochrany pro jezdce na koních.
306.90 Kč

ČSN EN 12477:2002/A1 (832301) - 1.10.2005
Ochranné rukavice pro svářeče.
108.90 Kč

ČSN EN 14328 (832352) - 1.10.2005
Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 1005-4 (833503) - 1.10.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15536-1 (833511) - 1.10.2005
Ergonomie - Počítačové modely lidského těla a tělesné šablony - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14961 (838202) - 1.10.2005
Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv.
394.90 Kč

ČSN 838250 (838250) - 1.10.2005
Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11199-3 (841012) - 1.10.2005
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Rámy s deskou pro chůzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-3 (856174) - 1.10.2005
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 3: Samoznehodnocovací stříkačky pro fixní dávky vakcíny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.10.2005
Plastové vaky pro nitrožilní infuze.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V1.3.3 (872004) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-1-V1.2.1 (875110) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: EN pro pozemní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.3.1 (875110) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-2-V1.4.1 (875110) - 1.10.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo-země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Všeobecný popis a spojová vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12778:2003/A1 (944810) - 1.10.2005
Nádobí - Tlakové hrnce pro domácí použití.
108.90 Kč

ČSN ISO 8601 (979738) - 1.10.2005
Datové prvky a formáty výměny - Výměna informací - Zobrazení data a času.
317.90 Kč

ČSN ISO 19116 (979835) - 1.10.2005
Geografická informace - Polohové služby.
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)