Nové normy ČSN za duben 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2005 v 09:00


ČSN ISO 10002 (010339) - 1.4.2005
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích.
434.00 Kč

ČSN IEC 60300-3-1:2003/Z1 (010690) - 1.4.2005
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn.
29.00 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - 1.4.2005
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti.
338.00 Kč

ČSN ISO 15664 (011688) - 1.4.2005
Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12780-1 (014140) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12780-2 (014140) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12181-1 (014151) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12181-2 (014151) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12180-1 (014156) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti.
223.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12180-2 (014156) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14327 (052625) - 1.4.2005
Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování.
223.00 Kč

ČSN EN 13842 (076010) - 1.4.2005
Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů.
350.00 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - 1.4.2005
Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
223.00 Kč

ČSN EN 12516-2 (133011) - 1.4.2005
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur.
593.00 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.4.2005
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.4.2005
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám.
186.00 Kč

ČSN EN 14124 (137222) - 1.4.2005
Zdravotnětechnické armatury - Armatury pro splachovací nádrže se zabudovaným přepadem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 61784-1 (184001) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Část 1: Soubory profilů pro souvislou a přerušovanou výrobu, vztahující se ke sběrnici pole, používané pro průmyslové řídicí systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2011).
1596.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.2 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
1983.60 Kč

ČSN EN 61158-3 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 3: Definice služby datového spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
1869.60 Kč

ČSN EN 61158-4 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 4: Specifikace protokolu datového spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
6372.60 Kč

ČSN EN 61158-5 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 5: Definice služby aplikační vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
7478.40 Kč

ČSN EN 61158-6 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 6: Specifikace protokolu aplikační vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.2.2011).
7581.00 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.4.2005
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13135-2 (270136) - 1.4.2005
Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení.
543.00 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - 1.4.2005
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování.
223.00 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - 1.4.2005
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
223.00 Kč

ČSN EN 12629-7 (278713) - 1.4.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici.
593.00 Kč

ČSN EN 60085 (330250) - 1.4.2005
Elektrická izolace - Tepelná klasifikace. (Platnost do 1.12.2010).
186.00 Kč

ČSN EN 60079-2 (332320) - 1.4.2005
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 2: Závěr s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 1.11.2010).
434.00 Kč

ČSN EN 61241-10 (332335) - 1.4.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. (Platnost do 1.6.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 50156-1 (335003) - 1.4.2005
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace. (Platnost do 26.1.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 61643-331 (341392) - 1.4.2005
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV). (Platnost do 11.1.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - 1.4.2005
Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav.
350.00 Kč

ČSN EN 60695-7-1-ed.2 (345615) - 1.4.2005
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod. (Platnost do 1.7.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-58-ed.2 (345791) - 1.4.2005
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení. (Platnost do 1.5.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61340-4-5 (346440) - 1.4.2005
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou. (Platnost do 22.2.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 61086-2-ed.2:2004/Oprava1 (346512) - 1.4.2005
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek.
29.00 Kč

ČSN EN 60371-2-ed.2 (346610) - 1.4.2005
Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - 1.4.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
186.00 Kč

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - 1.4.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic.
186.00 Kč

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - 1.4.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen.
223.00 Kč

ČSN EN 60137-ed.2 (348043) - 1.4.2005
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V. (Platnost do 1.10.2011).
434.00 Kč

ČSN EN 60512-25-5 (354055) - 1.4.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A1 (354170) - 1.4.2005
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
338.00 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/Oprava1 (354170) - 1.4.2005
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
29.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.2 (354181) - 1.4.2005
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla. (Platnost do 18.6.2017).
945.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.2 (354182) - 1.4.2005
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla. (Platnost do 18.6.2017).
1159.00 Kč

ČSN EN 61543:1997/A11/Oprava2 (354183) - 1.4.2005
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
29.00 Kč

ČSN IEC 62138 (356665) - 1.4.2005
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C. (Platnost do 9.9.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-21 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Platnost do 13.1.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-21-1 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1- Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-22 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Platnost do 13.1.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-22-1 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61837-4 (358401) - 1.4.2005
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60368-1:2001/A1 (358442) - 1.4.2005
Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 61337-2 (358455) - 1.4.2005
Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-47 (359251) - 1.4.2005
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2009).
338.00 Kč

ČSN EN 61753-061-3 (359255) - 1.4.2005
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 061-3: Jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-091-3 (359255) - 1.4.2005
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 091-3: Jednovidové pigtailované optické cirkulátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62137 (359391) - 1.4.2005
Zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti - Zkušební metody pro desky s plošnými spoji s povrchovou montáží pouzder FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vývody typu plošné pole. (Platnost do 13.11.2017).
338.00 Kč

ČSN 359758 (359758) - 1.4.2005
Práce pod napětím - Směrnice pro montáž vodičů na distribučních vedeních - Zařízení pro tažení vodičů a příslušenství.
543.00 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.4 (360600) - 1.4.2005
Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 1.4.2012).
1159.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A1 (361960) - 1.4.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21647 (364825) - 1.4.2005
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti monitorů dýchacích plynů.
434.00 Kč

ČSN EN 62375 (367521) - 1.4.2005
Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.2 (368308) - 1.4.2005
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 1.10.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 60774-5 (368520) - 1.4.2005
Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 5: D-VHS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62356-1 (368565) - 1.4.2005
Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 1: Záznam na pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62356-2 (368565) - 1.4.2005
Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 2: Komprese obrazu a datový tok. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 62356-3 (368565) - 1.4.2005
Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 3: Mapování dat přes SDTI. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61966-9-ed.2 (368610) - 1.4.2005
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 9: Digitální kamery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - 1.4.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-2 (369762) - 1.4.2005
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 2: Vzduchové rozhraní a inicializace.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17799 (369790) - 1.4.2005
Informační technologie - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
593.00 Kč

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - 1.4.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem.
338.00 Kč

ČSN 386461 (386461) - 1.4.2005
Kyslíkovody.
120.00 Kč

ČSN EN 10168 (420007) - 1.4.2005
Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 376 (420358) - 1.4.2005
Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 12441-2:2002/A2 (420630) - 1.4.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
62.00 Kč

ČSN 421300 (421300) - 1.4.2005
Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
543.00 Kč

ČSN 421400 (421400) - 1.4.2005
Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10427-3 (451110) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 3: Provozní zkoušení plovoucích zařízení pro cementaci vrtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13626 (451229) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Vrtné konstrukce a konstrukce pro obsluhu vrtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - 1.4.2005
Dřevěná schodiště - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13354 (490175) - 1.4.2005
Desky z rostlého dřeva - Kvalita lepení - Metoda zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5263-1 (500220) - 1.4.2005
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 1: Rozvláknění buničin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5263-2 (500220) - 1.4.2005
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 2: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě 20 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5263-3 (500220) - 1.4.2005
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 3: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě nad 85 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - 1.4.2005
Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14569 (560132) - 1.4.2005
Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17189 (571604) - 1.4.2005
Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8256 (640627) - 1.4.2005
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu.
223.00 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - 1.4.2005
Plasty - profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování světle zbarvených profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN/TS 14807 (646407) - 1.4.2005
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení ASVP.
186.00 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku par (AVP) při 40 °C až 100 °C.
186.00 Kč

ČSN EN 13132 (656112) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon.
338.00 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.4.2005
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 237 (656156) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií.
186.00 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - 1.4.2005
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles nalisováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - 1.4.2005
Nátěrové hmoty - Povlaky z hliníku a slitin hliníku pro architektonické účely - Část 1: Povlaky z práškových nátěrových hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673115) - 1.4.2005
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí povlaků - Expozice a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - 1.4.2005
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - 1.4.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích.
223.00 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - 1.4.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin.
186.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-2 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-3 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru.
186.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin.
350.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-5 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru.
338.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-6 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška.
186.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-7 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin.
186.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-8 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-9 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin.
338.00 Kč

ČSN EN 490 (723240) - 1.4.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytinu a obklady zdí - Specifikace výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 491 (723243) - 1.4.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytinu a obklady zdí - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 492 (723401) - 1.4.2005
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 1.8.2013).
434.00 Kč

ČSN EN 494 (723402) - 1.4.2005
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 623-4 (727511) - 1.4.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513) - 1.4.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-8 (727570) - 1.4.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 8: Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 140-14 (730511) - 1.4.2005
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách.
350.00 Kč

ČSN EN 1365-5 (730854) - 1.4.2005
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy.
186.00 Kč

ČSN EN 1365-6 (730854) - 1.4.2005
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-6 (730857) - 1.4.2005
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy.
223.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - 1.4.2005
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN 731323:1989/Z1 (731323) - 1.4.2005
Stanovení hmotnosti složek betonu.
29.00 Kč

ČSN 731375:1971/Z1 (731375) - 1.4.2005
Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti.
29.00 Kč

ČSN EN 1994-1-1 (731470) - 1.4.2005
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12637-3 (732139) - 1.4.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu.
120.00 Kč

ČSN 732901 (732901) - 1.4.2005
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
223.00 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - 1.4.2005
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění.
350.00 Kč

ČSN EN 12391-1 (734241) - 1.4.2005
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
543.00 Kč

ČSN 735305 (735305) - 1.4.2005
Administrativní budovy a prostory.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.4.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - 1.4.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy.
223.00 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1793-4 (737060) - 1.4.2005
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ.
338.00 Kč

ČSN 738101 (738101) - 1.4.2005
Lešení - Společná ustanovení.
338.00 Kč

ČSN 738106:1981/Z4 (738106) - 1.4.2005
Ochranné a záchytné konstrukce.
29.00 Kč

ČSN 738107 (738107) - 1.4.2005
Trubková lešení.
223.00 Kč

ČSN EN 607 (747704) - 1.4.2005
Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - 1.4.2005
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - 1.4.2005
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce.
223.00 Kč

ČSN EN 13508-2 (756901) - 1.4.2005
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku.
1159.00 Kč

ČSN 757611 (757611) - 1.4.2005
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11733 (757777) - 1.4.2005
Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14773 (760221) - 1.4.2005
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - 1.4.2005
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8106 (770553) - 1.4.2005
Skleněné obaly - Stanovení objemu gravimetrickou metodou - Metoda zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15119 (770681) - 1.4.2005
Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů.
186.00 Kč

ČSN EN 14634 (771017) - 1.4.2005
Obalové sklo - Korunkové ústí lahví 26 H 180 - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 14635 (771018) - 1.4.2005
Obalové sklo - Korunkové ústí lahví 26 H 126 - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 14391 (774002) - 1.4.2005
Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy.
186.00 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - 1.4.2005
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců.
186.00 Kč

ČSN EN 407 (832326) - 1.4.2005
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni). (Platnost do 30.4.2021).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - 1.4.2005
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10075-3 (833572) - 1.4.2005
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže.
223.00 Kč

ČSN EN 13284-2 (834618) - 1.4.2005
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Automatizované měřicí systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 14412 (834751) - 1.4.2005
Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu.
434.00 Kč

ČSN EN 13528-3 (835771) - 1.4.2005
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu.
434.00 Kč

ČSN EN 14175-4 (847500) - 1.4.2005
Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (On site) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-1 (852113) - 1.4.2005
Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11197 (852711) - 1.4.2005
Zdravotnické napájecí jednotky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-1 (855226) - 1.4.2005
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - 1.4.2005
Díly z elastomerů pro prostředky pro parenterální a farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13795-2 (855810) - 1.4.2005
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 2: Zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8325 (856050) - 1.4.2005
Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14820 (857024) - 1.4.2005
Jednorázové nádobky pro odběr vzorků lidské žilní krve. (Platnost do 30.9.2020).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-27-V1.1.1 (875101) - 1.4.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P).
338.00 Kč

ČSN P ENV 14443 (910608) - 1.4.2005
Bytový nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14073-2 (911115) - 1.4.2005
Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13210 (943454) - 1.4.2005
Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní postroje pro děti, vodítka a podobné výrobky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13209-1 (943458) - 1.4.2005
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem. (Platnost do 31.7.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 1649 (977122) - 1.4.2005
Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19107 (979826) - 1.4.2005
Geografická informace - Prostorové schéma.
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.