Nové normy ČSN za duben 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2005 v 09:00


ČSN ISO 10002 (010339) - 1.4.2005
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích.
394.90 Kč

ČSN IEC 60300-3-1:2003/Z1 (010690) - 1.4.2005
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn.
26.40 Kč

ČSN ISO 226 (011687) - 1.4.2005
Akustika - Normované křivky stejné hlasitosti.
306.90 Kč

ČSN ISO 15664 (011688) - 1.4.2005
Akustika - Návrhy postupů snižování hluku nezakrytých závodů a průmyslových provozů.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 12780-1 (014140) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 12780-2 (014140) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 12181-1 (014151) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 12181-2 (014151) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 12180-1 (014156) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti.
202.40 Kč

ČSN P ISO/TS 12180-2 (014156) - 1.4.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14327 (052625) - 1.4.2005
Odporové svařování - Způsoby určení diagramu oblasti svařování při odporovém bodovém, výstupkovém a švovém svařování.
202.40 Kč

ČSN EN 13842 (076010) - 1.4.2005
Ohřívače vzduchu na kapalná paliva s nucenou konvekcí - Lokální a přenosné ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů.
317.90 Kč

ČSN EN 14129 (078634) - 1.4.2005
Pojistné ventily pro zásobníky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG).
202.40 Kč

ČSN EN 12516-2 (133011) - 1.4.2005
Průmyslové armatury - Pevnostní návrh pláště - Část 2: Metoda výpočtu pro ocelové pláště armatur.
539.00 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.4.2005
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.4.2005
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám.
169.40 Kč

ČSN EN 14124 (137222) - 1.4.2005
Zdravotnětechnické armatury - Armatury pro splachovací nádrže se zabudovaným přepadem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.4.2005
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 61784-1 (184001) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Část 1: Soubory profilů pro souvislou a přerušovanou výrobu, vztahující se ke sběrnici pole, používané pro průmyslové řídicí systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2011).
1596.00 Kč

ČSN EN 61158-2-ed.2 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 2: Specifikace fyzické vrstvy a definice služby. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
1983.60 Kč

ČSN EN 61158-3 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 3: Definice služby datového spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
1869.60 Kč

ČSN EN 61158-4 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 4: Specifikace protokolu datového spoje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
6372.60 Kč

ČSN EN 61158-5 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 5: Definice služby aplikační vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2011).
7478.40 Kč

ČSN EN 61158-6 (184020) - 1.4.2005
Přenos digitálních dat pro měření a řízení - Sběrnice pole pro průmyslové a řídicí systémy - Část 6: Specifikace protokolu aplikační vrstvy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.2.2011).
7581.00 Kč

ČSN EN ISO 12870 (195107) - 1.4.2005
Oční optika - Brýlové obruby - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 13135-2 (270136) - 1.4.2005
Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení.
493.90 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - 1.4.2005
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování.
202.40 Kč

ČSN EN 12016 (274101) - 1.4.2005
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Odolnost.
202.40 Kč

ČSN EN 12629-7 (278713) - 1.4.2005
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu předpjatých výrobků na pracovní stolici.
539.00 Kč

ČSN EN 60085 (330250) - 1.4.2005
Elektrická izolace - Tepelná klasifikace. (Platnost do 1.12.2010).
169.40 Kč

ČSN EN 60079-2 (332320) - 1.4.2005
Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 2: Závěr s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 1.11.2010).
394.90 Kč

ČSN EN 61241-10 (332335) - 1.4.2005
Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 10: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořlavé prachy. (Platnost do 1.6.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 50156-1 (335003) - 1.4.2005
Elektrická zařízení pro kotle a pomocná zařízení - Část 1: Požadavky na návrh používání a instalace. (Platnost do 26.1.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 61643-331 (341392) - 1.4.2005
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV). (Platnost do 11.1.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 50162 (341521) - 1.4.2005
Ochrana před korozí bludnými proudy ze stejnosměrných proudových soustav.
317.90 Kč

ČSN EN 60695-7-1-ed.2 (345615) - 1.4.2005
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod. (Platnost do 1.7.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60068-2-58-ed.2 (345791) - 1.4.2005
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-58: Zkoušky - Zkouška Td: Metody zkoušení součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pájitelnost, odolnost proti rozpouštění metalizace a proti teplu při pájení. (Platnost do 1.5.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61340-4-5 (346440) - 1.4.2005
Elektrostatika - Část 4-5: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Metody charakterizování elektrostatické ochrany obuví a podlahou v kombinaci s osobou. (Platnost do 22.2.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 61086-2-ed.2:2004/Oprava1 (346512) - 1.4.2005
Povlaky pro osazené desky s plošnými spoji (konformní povlaky) - Část 2: Metody zkoušek.
26.40 Kč

ČSN EN 60371-2-ed.2 (346610) - 1.4.2005
Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 2: Metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - 1.4.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen.
169.40 Kč

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - 1.4.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic.
169.40 Kč

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - 1.4.2005
Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen.
202.40 Kč

ČSN EN 60137-ed.2 (348043) - 1.4.2005
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V. (Platnost do 1.10.2011).
394.90 Kč

ČSN IEC 372:1996/Z1 (348113) - 1.4.2005
Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky.
108.90 Kč

ČSN IEC 372:1996/Z2 (348113) - 1.4.2005
Závlačky pro spojení paličky a pánvičky součástí izolátorového řetězce. Rozměry a zkoušky.
56.10 Kč

ČSN EN 60512-25-5 (354055) - 1.4.2005
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-5: Zkouška 25e: Potlačení odrazů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/A1 (354170) - 1.4.2005
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
306.90 Kč

ČSN EN 60898-1:2003/Oprava1 (354170) - 1.4.2005
Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC).
26.40 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.2 (354181) - 1.4.2005
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Všeobecná pravidla. (Platnost do 18.6.2017).
859.10 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.2 (354182) - 1.4.2005
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Všeobecná pravidla. (Platnost do 18.6.2017).
1053.80 Kč

ČSN EN 61543:1997/A11/Oprava2 (354183) - 1.4.2005
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
26.40 Kč

ČSN IEC 62138 (356665) - 1.4.2005
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C. (Platnost do 9.9.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-21 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1. (Platnost do 13.1.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-21-1 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 21-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 1- Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-22 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2. (Platnost do 13.1.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-22-1 (358291) - 1.4.2005
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61837-4 (358401) - 1.4.2005
Piezoelektrické součástky pro řízení a výběr kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 4: Rozměry hybridních pouzder. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60368-1:2001/A1 (358442) - 1.4.2005
Piezoelektrické filtry hodnocené jakosti - Část 1: Kmenová specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 61337-2 (358455) - 1.4.2005
Filtry s dielektrickými rezonátory vlnovodového typu - Část 2: Návod k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-47 (359251) - 1.4.2005
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2009).
306.90 Kč

ČSN EN 61753-061-3 (359255) - 1.4.2005
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 061-3: Jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61753-091-3 (359255) - 1.4.2005
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 091-3: Jednovidové pigtailované optické cirkulátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62137 (359391) - 1.4.2005
Zkoušení vlivů prostředí a trvanlivosti - Zkušební metody pro desky s plošnými spoji s povrchovou montáží pouzder FBGA, BGA, FLGA, LDA, SON a QFN s vývody typu plošné pole. (Platnost do 13.11.2017).
306.90 Kč

ČSN 359758 (359758) - 1.4.2005
Práce pod napětím - Směrnice pro montáž vodičů na distribučních vedeních - Zařízení pro tažení vodičů a příslušenství.
493.90 Kč

ČSN EN 60598-1-ed.4 (360600) - 1.4.2005
Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky. (Platnost do 1.4.2012).
1053.80 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A1 (361960) - 1.4.2005
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21647 (364825) - 1.4.2005
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti monitorů dýchacích plynů.
394.90 Kč

ČSN EN 62375 (367521) - 1.4.2005
Obrazové systémy (625/50 neprokládané) - Obraz a doprovodná data používající vertikální zatemňovací interval - Analogové rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.2 (368308) - 1.4.2005
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Platnost do 1.10.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 60774-5 (368520) - 1.4.2005
Kazetový systém používající šikmý záznam obrazu na pásek 12,65 mm (0,5 palce), typ VHS - Část 5: D-VHS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62356-1 (368565) - 1.4.2005
Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 1: Záznam na pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62356-2 (368565) - 1.4.2005
Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 2: Komprese obrazu a datový tok. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 62356-3 (368565) - 1.4.2005
Obrazový záznam - Pásek 12,65 mm, formát D-11 - Část 3: Mapování dat přes SDTI. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61966-9-ed.2 (368610) - 1.4.2005
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 9: Digitální kamery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-9 (369205) - 1.4.2005
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 9: Příkazy pro správu karet.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15693-2 (369762) - 1.4.2005
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na dálku - Část 2: Vzduchové rozhraní a inicializace.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 17799 (369790) - 1.4.2005
Informační technologie - Soubor postupů pro management bezpečnosti informací.
539.00 Kč

ČSN EN 45510-4-3 (380210) - 1.4.2005
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4: Pomocná zařízení kotlů - Oddíl 3: Zařízení k dopravě vzduchu a spalin kotlem.
306.90 Kč

ČSN 386461 (386461) - 1.4.2005
Kyslíkovody.
108.90 Kč

ČSN EN 10168 (420007) - 1.4.2005
Ocelové výrobky - Dokumenty kontroly - Přehled a popis údajů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 376 (420358) - 1.4.2005
Kovové materiály - Kalibrace siloměrů používaných k ověřování jednoosých zkušebních strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 12441-2:2002/A2 (420630) - 1.4.2005
Zinek a slitiny zinku - Chemický rozbor - Část 2: Stanovení hořčíku ve slitinách zinku - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie.
56.10 Kč

ČSN 421300 (421300) - 1.4.2005
Těžké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
493.90 Kč

ČSN 421400 (421400) - 1.4.2005
Lehké neželezné kovy a jejich slitiny - Přehled a příklady použití.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 10427-3 (451110) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 3: Provozní zkoušení plovoucích zařízení pro cementaci vrtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13626 (451229) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Vrtné konstrukce a konstrukce pro obsluhu vrtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10426-3 (451394) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementaci vrtu - Část 3: Zkoušení materiálů pro cementaci vrtu v prostředí hlubokých vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14870-1 (451620) - 1.4.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla, tvarovky a příruby pro přepravní plynovody - Část 1: Ohyby zhotovené pomocí indukčního tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14076 (490008) - 1.4.2005
Dřevěná schodiště - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13354 (490175) - 1.4.2005
Desky z rostlého dřeva - Kvalita lepení - Metoda zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5263-1 (500220) - 1.4.2005
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 1: Rozvláknění buničin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5263-2 (500220) - 1.4.2005
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 2: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě 20 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5263-3 (500220) - 1.4.2005
Vlákniny - Laboratorní rozvláknění za mokra - Část 3: Rozvláknění mechanických vláknin při teplotě nad 85 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14573 (560059) - 1.4.2005
Potraviny - Stanovení 3-monochlorpropan-1,2-diolu metodou GC/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14569 (560132) - 1.4.2005
Potraviny - Mikrobiologická metoda skríningu ozáření potravin založená na paralelně provedených testech LAL a GNB (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17189 (571604) - 1.4.2005
Máslo, emulze jedlých olejů a roztíratelné tuky - Stanovení obsahu tuku (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8256 (640627) - 1.4.2005
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti v tahu.
202.40 Kč

ČSN EN 13245-1 (643212) - 1.4.2005
Plasty - profily z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) pro stavební aplikace - Část 1: Označování světle zbarvených profilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN/TS 14807 (646407) - 1.4.2005
Plastové potrubní systémy - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení ASVP.
169.40 Kč

ČSN EN 13016-2 (656068) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 2: Stanovení absolutního tlaku par (AVP) při 40 °C až 100 °C.
169.40 Kč

ČSN EN 13132 (656112) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Bezolovnatý benzin - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku plynovou chromatografií s přepínáním kolon.
306.90 Kč

ČSN EN 12916 (656115) - 1.4.2005
Ropné výrobky - Stanovení skupin aromatických uhlovodíků ve středních destilátech - Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s refraktometrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 237 (656156) - 1.4.2005
Kapalné ropné výrobky - Benzin - Stanovení nízkých koncentrací olova atomovou absorpční spektrometrií.
169.40 Kč

ČSN EN 14294 (668659) - 1.4.2005
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Příprava lepených zkušebních těles nalisováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12206-1 (673091) - 1.4.2005
Nátěrové hmoty - Povlaky z hliníku a slitin hliníku pro architektonické účely - Část 1: Povlaky z práškových nátěrových hmot (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673115) - 1.4.2005
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí povlaků - Expozice a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8130-14 (673151) - 1.4.2005
Práškové nátěrové hmoty - Část 14: Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - 1.4.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích.
202.40 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - 1.4.2005
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti zemin.
169.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-12 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení konzistenčních mezí.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-2 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-3 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic zemin pomocí pyknometru.
169.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti zemin.
317.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-5 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru.
306.90 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-6 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška.
169.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-7 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin.
169.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-8 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Stanovení pevnosti zemin nekonsolidovanou neodvodněnou triaxiální zkouškou.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 17892-9 (721007) - 1.4.2005
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška vodou nasycených zemin.
306.90 Kč

ČSN EN 490 (723240) - 1.4.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytinu a obklady zdí - Specifikace výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 491 (723243) - 1.4.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytinu a obklady zdí - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 492 (723401) - 1.4.2005
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody. (Platnost do 1.8.2013).
394.90 Kč

ČSN EN 494 (723402) - 1.4.2005
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 623-4 (727511) - 1.4.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 4: Stanovení drsnosti povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14425-1 (727513) - 1.4.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení houževnatosti v lomu monolitické keramiky - Část 1: Pokyn pro výběr zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-8 (727570) - 1.4.2005
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 8: Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 140-14 (730511) - 1.4.2005
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 14: Směrnice pro netypické situace v budovách.
317.90 Kč

ČSN EN 1365-5 (730854) - 1.4.2005
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 5: Balkony a rampy.
169.40 Kč

ČSN EN 1365-6 (730854) - 1.4.2005
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 6: Schodiště.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-6 (730857) - 1.4.2005
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 6: Zdvojené a dutinové podlahy.
202.40 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - 1.4.2005
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
1299.60 Kč

ČSN 731323:1989/Z1 (731323) - 1.4.2005
Stanovení hmotnosti složek betonu.
26.40 Kč

ČSN 731375:1971/Z1 (731375) - 1.4.2005
Radiometrické zkoušení objemové hmotnosti a vlhkosti.
26.40 Kč

ČSN EN 1994-1-1 (731470) - 1.4.2005
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12637-3 (732139) - 1.4.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost výrobků pro injektování - Část 3: Vliv výrobků pro injektování na elastomerové vložky v betonu.
108.90 Kč

ČSN 732901 (732901) - 1.4.2005
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS).
202.40 Kč

ČSN EN 13084-4 (734220) - 1.4.2005
Volně stojící komíny - Část 4: Zděné vložky - Navrhování a provádění.
317.90 Kč

ČSN EN 12391-1 (734241) - 1.4.2005
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv.
493.90 Kč

ČSN 735305 (735305) - 1.4.2005
Administrativní budovy a prostory.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.4.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-39 (736160) - 1.4.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 39: Zkouška zjišťování obsahu pojiva termickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metoda pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy.
202.40 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a lineárního bobtnání.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-49 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 49: Zkušební metoda pro stanovení zrychleného bobtnání zemin zlepšených vápnem a/nebo hydraulickými pojivy.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - 1.4.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 7: Zkouška nestmelených směsí cyklickým zatěžováním v triaxiálním přístroji.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1793-4 (737060) - 1.4.2005
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda pro stanovení akustických vlastností - Část 4: Vnitřní charakteristiky - Určení hodnot difrakce in situ.
306.90 Kč

ČSN 738101 (738101) - 1.4.2005
Lešení - Společná ustanovení.
306.90 Kč

ČSN 738106:1981/Z4 (738106) - 1.4.2005
Ochranné a záchytné konstrukce.
26.40 Kč

ČSN 738107 (738107) - 1.4.2005
Trubková lešení.
202.40 Kč

ČSN EN 607 (747704) - 1.4.2005
Okapové žlaby a tvarovky z PVC-U - Definice, požadavky a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 12951 (747750) - 1.4.2005
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Trvale připevněné střešní žebříky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - 1.4.2005
Čistírny odpadních vod - Část 14: Dezinfekce.
202.40 Kč

ČSN EN 13508-2 (756901) - 1.4.2005
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku.
1053.80 Kč

ČSN 757611 (757611) - 1.4.2005
Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11733 (757777) - 1.4.2005
Jakost vod - Stanovení odstranitelnosti a biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Simulační zkouška s aktivovaným kalem.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14773 (760221) - 1.4.2005
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření ztráty a značného zpoždění jednotlivých zásilek prioritních a první třídy pomocí průzkumu zkušebních psaní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8317 (770410) - 1.4.2005
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy pro opakovaně uzavíratelné obaly.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8106 (770553) - 1.4.2005
Skleněné obaly - Stanovení objemu gravimetrickou metodou - Metoda zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15119 (770681) - 1.4.2005
Obaly - Pytle - Stanovení tření naplněných pytlů.
169.40 Kč

ČSN EN 14634 (771017) - 1.4.2005
Obalové sklo - Korunkové ústí lahví 26 H 180 - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 14635 (771018) - 1.4.2005
Obalové sklo - Korunkové ústí lahví 26 H 126 - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 14391 (774002) - 1.4.2005
Obaly - Hliníkové tuby - Hmatatelné výstrahy.
169.40 Kč

ČSN EN 14499 (804441) - 1.4.2005
Textilní podlahové krytiny - Minimální požadavky pro podložky koberců.
169.40 Kč

ČSN EN 407 (832326) - 1.4.2005
Ochranné rukavice proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni). (Platnost do 30.4.2021).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8996 (833560) - 1.4.2005
Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10075-3 (833572) - 1.4.2005
Ergonomické zásady ve vztahu k mentální pracovní zátěži - Část 3: Zásady a požadavky vztahující se k metodám měření a hodnocení mentální pracovní zátěže.
202.40 Kč

ČSN EN 13284-2 (834618) - 1.4.2005
Stacionární zdroje emisí - Stanovení nízkých hmotnostních koncentrací prachu - Část 2: Automatizované měřicí systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 14412 (834751) - 1.4.2005
Kvalita vnitřního ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Pokyny pro výběr, použití a údržbu.
394.90 Kč

ČSN EN 13528-3 (835771) - 1.4.2005
Kvalita ovzduší - Difúzní vzorkovací systémy pro stanovení plynů a par - Požadavky a zkušební metody - Část 3: Pokyn pro výběr, použití a údržbu.
394.90 Kč

ČSN EN 14175-4 (847500) - 1.4.2005
Digestoře - Část 4: Metody zkoušení (On site) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14507-1 (852113) - 1.4.2005
Systémy pro inhalaci oxidu dusnatého - Část 1: Podávací systémy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11197 (852711) - 1.4.2005
Zdravotnické napájecí jednotky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8871-1 (855226) - 1.4.2005
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 1: Extrahovatelné látky v parních autoklávech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - 1.4.2005
Díly z elastomerů pro prostředky pro parenterální a farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13795-2 (855810) - 1.4.2005
Operační roušky, pláště a operační oděvy do čistých prostor používané jako zdravotnické prostředky pro pacienty, nemocniční personál a zařízení - Část 2: Zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8325 (856050) - 1.4.2005
Stomatologie - Zkušební metody pro rotační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14820 (857024) - 1.4.2005
Jednorázové nádobky pro odběr vzorků lidské žilní krve. (Platnost do 30.9.2020).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-27-V1.1.1 (875101) - 1.4.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P).
306.90 Kč

ČSN P ENV 14443 (910608) - 1.4.2005
Bytový nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení trvanlivosti čalounění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14073-2 (911115) - 1.4.2005
Kancelářský nábytek - Úložný nábytek - Část 2: Bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13210 (943454) - 1.4.2005
Výrobky pro péči o dítě - Bezpečnostní postroje pro děti, vodítka a podobné výrobky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13209-1 (943458) - 1.4.2005
Výrobky pro péči o dítě - Nosiče dětí - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení - Část 1: Nosiče na záda s rámem.
306.90 Kč

ČSN EN 12983-1:2002/Oprava1 (944303) - 1.4.2005
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 1649 (977122) - 1.4.2005
Technologie AIDC - Provozní aspekty ovlivňující čtení symbolů čárových kódů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19107 (979826) - 1.4.2005
Geografická informace - Prostorové schéma.
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)