Nové normy ČSN za srpen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2004 v 09:00


ČSN ISO 11843-3 (010240) - 1.8.2004
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace.
223.00 Kč

ČSN ISO 16063-21 (011417) - 1.8.2004
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.
338.00 Kč

ČSN ISO 13379 (011444) - 1.8.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice pro interpretaci dat a diagnostické metody.
338.00 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - 1.8.2004
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 17030 (015262) - 1.8.2004
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21269 (021142) - 1.8.2004
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4762 (021143) - 1.8.2004
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - 1.8.2004
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7380 (021145) - 1.8.2004
Šrouby se zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - 1.8.2004
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.8.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - 1.8.2004
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - 1.8.2004
Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu.
223.00 Kč

ČSN EN 1011-2:2002/A1 (052210) - 1.8.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí.
62.00 Kč

ČSN EN 1011-4:2002/A1 (052210) - 1.8.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.
62.00 Kč

ČSN EN 12797:2002/A1 (055920) - 1.8.2004
Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů.
62.00 Kč

ČSN EN 12799:2002/A1 (055922) - 1.8.2004
Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů.
62.00 Kč

ČSN EN 1596:1999/A1 (061456) - 1.8.2004
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů.
120.00 Kč

ČSN EN 461:2000/A1 (061458) - 1.8.2004
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností.
186.00 Kč

ČSN EN 13769 (078551) - 1.8.2004
Lahve na přepravu plynů - Lahve ve svazcích - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - 1.8.2004
Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14239 (120510) - 1.8.2004
Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - 1.8.2004
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13465 (127020) - 1.8.2004
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - 1.8.2004
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání bytů - Požadované a volitelné výkonové veličiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13141-2 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13141-6 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně rekuperace tepla) pro mechanické větrací systémy v rodinných domech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14240 (127811) - 1.8.2004
Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1514-6 (131550) - 1.8.2004
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby.
223.00 Kč

ČSN EN 12560-6 (131580) - 1.8.2004
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - 1.8.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Všeobecné údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60534-5 (134510) - 1.8.2004
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - 1.8.2004
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení.
223.00 Kč

ČSN EN 60873-1 (180431) - 1.8.2004
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - 1.8.2004
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jedno a víceohniskové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - 1.8.2004
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23429 (253370) - 1.8.2004
Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - 1.8.2004
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13452-1 (284011) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení.
338.00 Kč

ČSN EN 13452-2 (284011) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 14200 (284207) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové parabolické pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN IEC 50(441):1995/Z1 (330050) - 1.8.2004
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky.
223.00 Kč

ČSN EN 60909-3 (333022) - 1.8.2004
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí. (Platnost do 1.3.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 50152-3-1 (333580) - 1.8.2004
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Návod na použití. (Platnost do 26.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 61968-1 (334900) - 1.8.2004
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecné požadavky. (Platnost do 4.12.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 50345 (341535) - 1.8.2004
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení. (Platnost do 1.5.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 50151 (341536) - 1.8.2004
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory. (Platnost do 21.12.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60068-3-8 (345791) - 1.8.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi.
338.00 Kč

ČSN EN 60893-3-1-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na typy neohebných laminátových desek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60893-3-2-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-3-3-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-3-4-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-3-5-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-3-6-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-3-7-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60885-3 (347003) - 1.8.2004
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů. (Platnost do 14.5.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 62153-1-1 (347003) - 1.8.2004
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62153-4-2 (347003) - 1.8.2004
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61196-2-ed.2 (347721) - 1.8.2004
Vysokofrekvenční kabely - Část 2: Dílčí specifikace polotuhých vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů s polytetrafluórethylenovou (PTFE) izolací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.1.2019).
543.00 Kč

ČSN EN 50288-5-1 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-5-2 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-6-1 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-6-2 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 60034-14-ed.2 (350000) - 1.8.2004
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací. (Platnost do 21.9.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 62211 (351065) - 1.8.2004
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.2.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 61076-2-101 (354621) - 1.8.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkonapěťové aplikace se západkovou nebo závitovou aretací M8 a se závitovou aretací M12. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 1.8.2011 dle V 1/09 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 61076-2-104/35 4621 z 1.1.2009). (Platnost do 1.8.2011).
543.00 Kč

ČSN EN 140400-ed.2 (358174) - 1.8.2004
Dílčí specifikace - Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60401-3 (358460) - 1.8.2004
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.1.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 61478:2002/A1 (359734) - 1.8.2004
Práce pod napětím - Izolační žebříky.
120.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z23 (360340) - 1.8.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z22 (360340) - 1.8.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
350.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z24 (360340) - 1.8.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 62259 (364353) - 1.8.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články s částečnou rekombinací plynu.
223.00 Kč

ČSN EN 62028 (367514) - 1.8.2004
Základní metody měření digitálních televizních přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62315-1 (367515) - 1.8.2004
Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-2 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 2: Definice služby prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-3 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-4 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-4:2000/Amd.1 (369526) - 1.8.2004
Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7810 (369725) - 1.8.2004
Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13250 (369830) - 1.8.2004
Informační technologie - Aplikace SGML - Mapy námětů.
434.00 Kč

ČSN EN 13980 (389621) - 1.8.2004
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti. (Platnost do 25.5.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - 1.8.2004
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
338.00 Kč

ČSN EN 10169-1 (420923) - 1.8.2004
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 1: Všeobecně (definice, materiály, úchylky, zkušební metody).
338.00 Kč

ČSN EN 573-4 (421401) - 1.8.2004
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 4: Druhy výrobků.
223.00 Kč

ČSN 463012 (463012) - 1.8.2004
Aronie, jeřabiny, kdoule, mišpule.
120.00 Kč

ČSN 463089 (463089) - 1.8.2004
Jádra sladkých mandlí.
120.00 Kč

ČSN 463158 (463158) - 1.8.2004
Okurky nakládačky, patisony, tykev obecná, tykev velkoplodá, tykev fíkolistá.
120.00 Kč

ČSN 492320:1988/Z2 (492320) - 1.8.2004
Sesazenky a hrany.
29.00 Kč

ČSN EN 14183 (493835) - 1.8.2004
Schůdky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - 1.8.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - 1.8.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - 1.8.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové dávkovací injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12193 (588721) - 1.8.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení olova přímou atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - 1.8.2004
Plasty - Slovník.
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - 1.8.2004
Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.8.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - 1.8.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Rentgenová fluorescenční spektrometrie s rozptylem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.8.2004
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.8.2004
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - 1.8.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem.
223.00 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13763-22 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9142 (668538) - 1.8.2004
Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů.
338.00 Kč

ČSN ISO 3233 (673030) - 1.8.2004
Nátěrové hmoty - Stanovení procentuálního obsahu netěkavé složky měřením hustoty sušeného nátěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13121-2 (698921) - 1.8.2004
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost.
350.00 Kč

ČSN EN 1388-1:1997/Oprava1 (700541) - 1.8.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží.
29.00 Kč

ČSN EN 1388-2:1997/Oprava1 (700542) - 1.8.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží.
29.00 Kč

ČSN EN 1916 (723146) - 1.8.2004
Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
593.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - 1.8.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
543.00 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - 1.8.2004
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška.
186.00 Kč

ČSN EN 13894-1 (732134) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování.
186.00 Kč

ČSN EN 13584 (732136) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN 13578 (732140) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost s mokrým betonem.
186.00 Kč

ČSN EN 14068 (732141) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu.
186.00 Kč

ČSN EN 12391-1 (734241) - 1.8.2004
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.8.2004
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků ke zkouškám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.8.2004
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR), aktuálního indexu únosnosti a lineárního bobtnání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - 1.8.2004
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 7: Zkušební metody pro zkoušení opakovaným zatěžováním v triaxiálním přístroji (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1793-5 (737060) - 1.8.2004
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ.
434.00 Kč

ČSN EN 12810-1 (738111) - 1.8.2004
Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN 12810-2 (738111) - 1.8.2004
Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 12811-1 (738123) - 1.8.2004
Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh.
434.00 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - 1.8.2004
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna.
186.00 Kč

ČSN EN 13241-1 (747031) - 1.8.2004
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - 1.8.2004
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 14396 (750749) - 1.8.2004
Pevně zabudované žebříky v šachtách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13079 (755417) - 1.8.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D.
186.00 Kč

ČSN EN 1209 (755805) - 1.8.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody, určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - 1.8.2004
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15586 (757381) - 1.8.2004
Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17993 (757555) - 1.8.2004
Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina.
338.00 Kč

ČSN EN 14278-2 (800203) - 1.8.2004
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14278-3 (800203) - 1.8.2004
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14362-1 (800874) - 1.8.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce.
223.00 Kč

ČSN EN 14362-2 (800874) - 1.8.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.8.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9921 (833530) - 1.8.2004
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace.
350.00 Kč

ČSN EN 45502-2-1 (853000) - 1.8.2004
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - 1.8.2004
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu.
338.00 Kč

ČSN EN 556-2 (855255) - 1.8.2004
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15882 (855265) - 1.8.2004
Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.4.2 (875042) - 1.8.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300718-3-V1.2.1 (875064) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.3.1 (875101) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301841-2-V1.1.1 (875109) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-1-V2.2.1 (875111) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V2.2.1 (875111) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V2.2.1 (875111) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.1.1 (875116) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302195-1-V1.1.1 (875119) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení aktivních lékařských implantátů (ULP-AMI) a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302195-2-V1.1.1 (875119) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení aktivních lékařských implantátů (ULP-AMI) a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300812-3-V2.2.1 (875301) - 1.8.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ISO 2746 (945057) - 1.8.2004
Smalty - Smaltované výrobky pro provoz ve vysoce agresivních podmínkách - Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 2747 (945059) - 1.8.2004
Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu.
120.00 Kč

ČSN ISO 2734 (945060) - 1.8.2004
Smalty - Přístroj pro zkoušky v alkalických kapalinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 2745 (945061) - 1.8.2004
Smalty - Stanovení odolnosti proti horkému hydroxidu sodnému (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 2742 (945062) - 1.8.2004
Smalty - Stanovení odolnosti proti vroucí kyselině citronové (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 2744 (945063) - 1.8.2004
Smalty - Stanovení odolnosti proti vroucí vodě a vodní páře (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 9735-3 (979735) - 1.8.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981022) - 1.8.2004
Zdravotnická informatika - Integrace modelu referenční terminologie pro ošetřování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 14484 (981024) - 1.8.2004
Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 14485 (981025) - 1.8.2004
Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.