Nové normy ČSN za srpen 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2004 v 09:00


ČSN ISO 11843-3 (010240) - 1.8.2004
Detekční schopnost - Část 3: Metodologie pro stanovení kritické hodnoty odezvy bez použití dat z kalibrace.
202.40 Kč

ČSN ISO 16063-21 (011417) - 1.8.2004
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.
306.90 Kč

ČSN ISO 13379 (011444) - 1.8.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Obecné směrnice pro interpretaci dat a diagnostické metody.
306.90 Kč

ČSN ISO 1996-1 (011621) - 1.8.2004
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 17030 (015262) - 1.8.2004
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na značky shody třetí strany.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21269 (021142) - 1.8.2004
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4762 (021143) - 1.8.2004
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10642 (021144) - 1.8.2004
Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7380 (021145) - 1.8.2004
Šrouby se zaoblenou hlavou s vnitřním šestihranem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2360 (038185) - 1.8.2004
Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých podkladech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající změn amplitudy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15607 (050311) - 1.8.2004
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14329 (051135) - 1.8.2004
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Typy porušení a geometrická měření odporových bodových, švových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14324 (051139) - 1.8.2004
Bodové odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Metody zkoušení bodově svařovaných spojů na únavu.
202.40 Kč

ČSN EN 1011-2:2002/A1 (052210) - 1.8.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí.
56.10 Kč

ČSN EN 1011-4:2002/A1 (052210) - 1.8.2004
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 4: Obloukové svařování hliníku a slitin hliníku.
56.10 Kč

ČSN EN 12797:2002/A1 (055920) - 1.8.2004
Tvrdé pájení - Destruktivní zkoušky pájených spojů.
56.10 Kč

ČSN EN 12799:2002/A1 (055922) - 1.8.2004
Tvrdé pájení - Nedestruktivní zkoušení pájených spojů.
56.10 Kč

ČSN EN 1596:1999/A1 (061456) - 1.8.2004
Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny - Pojízdné a přenosné ohřívače vzduchu s přímým ohřevem a nucenou konvekcí pro vytápění nebytových prostorů.
108.90 Kč

ČSN EN 461:2000/A1 (061458) - 1.8.2004
Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění do 10 kW, bez připojení ke kouřovodu, pro všeobecné použití vyjma domácností.
169.40 Kč

ČSN EN 13769 (078551) - 1.8.2004
Lahve na přepravu plynů - Lahve ve svazcích - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13807 (078552) - 1.8.2004
Lahve na přepravu plynů - Bateriová vozidla - Konstrukce, výroba, identifikace a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14239 (120510) - 1.8.2004
Větrání budov - Vzduchovody - Měření plochy povrchu vzduchovodů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - 1.8.2004
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13465 (127020) - 1.8.2004
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v obydlích (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13142 (127101) - 1.8.2004
Větrání budov - Součásti/výrobky pro větrání bytů - Požadované a volitelné výkonové veličiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13141-2 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13141-3 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 3: Odsávací nástavce pro domovní účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13141-4 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13141-6 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 6: Jednotky odsávacích větracích systémů pro jednotlivé byty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13141-7 (127131) - 1.8.2004
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 7: Zkoušení výkonu mechanických nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně rekuperace tepla) pro mechanické větrací systémy v rodinných domech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14240 (127811) - 1.8.2004
Větrání budov - Chladicí kryty - Zkoušení a hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1514-6 (131550) - 1.8.2004
Příruby a přírubové spoje - Rozměry těsnění pro příruby s označením PN - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby.
202.40 Kč

ČSN EN 12560-6 (131580) - 1.8.2004
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby označené Class - Část 6: Hřebenová kovová těsnění s obložením pro ocelové příruby.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4126-7 (134310) - 1.8.2004
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Všeobecné údaje (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60534-5 (134510) - 1.8.2004
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 5: Značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - 1.8.2004
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení.
202.40 Kč

ČSN EN 60873-1 (180431) - 1.8.2004
Elektrické a pneumatické analogové pásové zapisovače pro použití v řídicích systémech průmyslových procesů - Část 1: Metody vyhodnocování vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8980-1 (195105) - 1.8.2004
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 1: Požadavky na jedno a víceohniskové čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8980-2 (195105) - 1.8.2004
Oční optika - Dokončené nezabroušené brýlové čočky - Část 2: Požadavky na čočky s progresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23429 (253370) - 1.8.2004
Kontrolování vnitřních šestihranů kalibry.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8611-1 (269118) - 1.8.2004
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 1: Metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 13979-1 (280525) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Celistvá kola - Postup technického schvalování - Část 1: Kovaná a válcovaná kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13452-1 (284011) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení.
306.90 Kč

ČSN EN 13452-2 (284011) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 14200 (284207) - 1.8.2004
Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové parabolické pružnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN IEC 50(441):1995/Z1 (330050) - 1.8.2004
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky.
202.40 Kč

ČSN EN 60909-3 (333022) - 1.8.2004
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 3: Proudy během dvou nesoumístných současných jednofázových zkratů a příspěvky zkratových proudů tekoucích zemí. (Platnost do 1.3.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 50152-3-1 (333580) - 1.8.2004
Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Návod na použití. (Platnost do 26.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 61968-1 (334900) - 1.8.2004
Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecné požadavky. (Platnost do 4.12.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 50345 (341535) - 1.8.2004
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Izolační syntetická lana pro montáž v sestavách nadzemních trolejových vedení. (Platnost do 1.5.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 50151 (341536) - 1.8.2004
Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory. (Platnost do 21.12.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60068-3-8 (345791) - 1.8.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-8: Doprovodná dokumentace a návod - Volba zkoušek vibracemi.
306.90 Kč

ČSN EN 60893-3-1-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-1: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na typy neohebných laminátových desek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.8.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60893-3-2-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-2: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi epoxidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60893-3-3-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-3: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi melaminových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60893-3-4-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60893-3-5-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-5: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyesterových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60893-3-6-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60893-3-7-ed.2 (346572) - 1.8.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-7: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi polyimidových pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60885-3 (347003) - 1.8.2004
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 3: Zkušební metody pro měření částečných výbojů na výrobních délkách výtlačně lisovaných silových kabelů. (Platnost do 14.5.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 62153-1-1 (347003) - 1.8.2004
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 1-1: Elektrické - Měření impulzního/skokového útlumu odrazu v kmitočtové oblasti pomocí zpětné diskrétní Fourierovy transformace (IDFT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62153-4-2 (347003) - 1.8.2004
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-2: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Útlum stínění a stykový útlum - Metoda injekčních svorek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61196-2-ed.2 (347721) - 1.8.2004
Vysokofrekvenční kabely - Část 2: Dílčí specifikace polotuhých vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů s polytetrafluórethylenovou (PTFE) izolací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.1.2019).
493.90 Kč

ČSN EN 50288-5-1 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-5-2 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 5-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-6-1 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-6-2 (347818) - 1.8.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 6-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 250 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 60034-14-ed.2 (350000) - 1.8.2004
Točivé elektrické stroje - Část 14: Mechanické vibrace určitých strojů s výškou osy od 56 mm - Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti vibrací. (Platnost do 21.9.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 62211 (351065) - 1.8.2004
Indukční součástky - Řízení spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.2.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 61076-2-101 (354621) - 1.8.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkonapěťové aplikace se západkovou nebo závitovou aretací M8 a se závitovou aretací M12. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Od 1.8.2011 dle V 1/09 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 61076-2-104/35 4621 z 1.1.2009). (Platnost do 1.8.2011).
493.90 Kč

ČSN EN 140400-ed.2 (358174) - 1.8.2004
Dílčí specifikace - Neproměnné nízkovýkonové rezistory pro povrchovou montáž (SMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60401-3 (358460) - 1.8.2004
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.1.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61478:2002/A1 (359734) - 1.8.2004
Práce pod napětím - Izolační žebříky.
108.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z23 (360340) - 1.8.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z22 (360340) - 1.8.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
317.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z24 (360340) - 1.8.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
539.00 Kč

ČSN EN 62259 (364353) - 1.8.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Nikl-kadmiové hranolové akumulátorové články s částečnou rekombinací plynu.
202.40 Kč

ČSN EN 62028 (367514) - 1.8.2004
Základní metody měření digitálních televizních přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62315-1 (367515) - 1.8.2004
Profily DTV pro rozhraní pro nekomprimovaný digitální obrazový signál - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-1 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 1: Přehled, modely a notace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-2 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 2: Definice služby prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-3 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-4 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-5 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 11586-6 (369248) - 1.8.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 6: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) ochraňující přenosové syntaxe. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 10746-4:2000/Amd.1 (369526) - 1.8.2004
Informační technologie - Otevřené distribuované zpracování - Referenční model: Sémantika architektury.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7810 (369725) - 1.8.2004
Identifikační karty - Fyzikální charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 13250 (369830) - 1.8.2004
Informační technologie - Aplikace SGML - Mapy námětů.
394.90 Kč

ČSN EN 13980 (389621) - 1.8.2004
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Aplikace systémů jakosti. (Platnost do 25.5.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 13237 (389631) - 1.8.2004
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
306.90 Kč

ČSN EN 10169-1 (420923) - 1.8.2004
Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlečené organickými povlaky (svitky s povlakem) - Část 1: Všeobecně (definice, materiály, úchylky, zkušební metody).
306.90 Kč

ČSN EN 573-4 (421401) - 1.8.2004
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 4: Druhy výrobků.
202.40 Kč

ČSN 463012 (463012) - 1.8.2004
Aronie, jeřabiny, kdoule, mišpule.
108.90 Kč

ČSN 463089 (463089) - 1.8.2004
Jádra sladkých mandlí.
108.90 Kč

ČSN 463158 (463158) - 1.8.2004
Okurky nakládačky, patisony, tykev obecná, tykev velkoplodá, tykev fíkolistá.
108.90 Kč

ČSN 492320:1988/Z2 (492320) - 1.8.2004
Sesazenky a hrany.
26.40 Kč

ČSN EN 14183 (493835) - 1.8.2004
Schůdky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14673-1 (570544) - 1.8.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 1: Metoda s užitím redukce kadmiem a spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14673-2 (570544) - 1.8.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 2: Metoda s užitím segmentové průtokové analýzy (Rutinní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14673-3 (570544) - 1.8.2004
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů - Část 3: Metoda s užitím redukce kadmiem a průtokové dávkovací injekční analýzy s in-line dialýzou (Rutinní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12193 (588721) - 1.8.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení olova přímou atomovou absorpční spektrometrií v grafitové pícce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - 1.8.2004
Plasty - Slovník.
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 3170 (656005) - 1.8.2004
Kapalné ropné výrobky - Ruční odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.8.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20847 (656158) - 1.8.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Rentgenová fluorescenční spektrometrie s rozptylem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.8.2004
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.8.2004
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13588 (657108) - 1.8.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení koheze asfaltových pojiv zkouškou kyvadlem.
202.40 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13763-22 (668234) - 1.8.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9142 (668538) - 1.8.2004
Lepidla - Směrnice k výběru laboratorních podmínek stárnutí pro hodnocení lepených spojů.
306.90 Kč

ČSN ISO 3233 (673030) - 1.8.2004
Nátěrové hmoty - Stanovení procentuálního obsahu netěkavé složky měřením hustoty sušeného nátěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13121-2 (698921) - 1.8.2004
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 2: Sendvičové materiály - Chemická odolnost.
317.90 Kč

ČSN EN 1388-1:1997/Oprava1 (700541) - 1.8.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 1: Stanovení olova a kadmia uvolněného z keramického zboží.
26.40 Kč

ČSN EN 1388-2:1997/Oprava1 (700542) - 1.8.2004
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Křemičité povrchy - Část 2: Stanovení olova a kadmia uvolněného z křemičitých povrchů kromě keramického zboží.
26.40 Kč

ČSN EN 1916 (723146) - 1.8.2004
Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
539.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2 (730035) - 1.8.2004
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
493.90 Kč

ČSN EN 12269-2 (731363) - 1.8.2004
Stanovení soudržnosti ocelové výztuže s autoklávovaným pórobetonem trámcovou zkouškou - Část 2: Dlouhodobá zkouška.
169.40 Kč

ČSN EN 13894-1 (732134) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavové pevnosti při dynamickém zatěžování - Část 1: Během vytvrzování.
169.40 Kč

ČSN EN 13584 (732136) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení dotvarování tlakem správkových výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN 13578 (732140) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Slučitelnost s mokrým betonem.
169.40 Kč

ČSN EN 14068 (732141) - 1.8.2004
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu.
169.40 Kč

ČSN EN 12391-1 (734241) - 1.8.2004
Komíny - Provádění kovových komínů - Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13880-6 (736182) - 1.8.2004
Zálivky za horka - Část 6: Zkušební metoda pro přípravu vzorků ke zkouškám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13286-47 (736185) - 1.8.2004
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 47: Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti (CBR), aktuálního indexu únosnosti a lineárního bobtnání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13286-7 (736185) - 1.8.2004
Nestmelené a hydraulicky stmelené směsi - Část 7: Zkušební metody pro zkoušení opakovaným zatěžováním v triaxiálním přístroji (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1793-5 (737060) - 1.8.2004
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ.
394.90 Kč

ČSN EN 12810-1 (738111) - 1.8.2004
Fasádní dílcová lešení - Část 1: Požadavky na výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN 12810-2 (738111) - 1.8.2004
Fasádní dílcová lešení - Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 12811-1 (738123) - 1.8.2004
Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh.
394.90 Kč

ČSN EN 12046-1 (747015) - 1.8.2004
Ovládací síly - Zkušební metoda - Část 1: Okna.
169.40 Kč

ČSN EN 13241-1 (747031) - 1.8.2004
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - 1.8.2004
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 14396 (750749) - 1.8.2004
Pevně zabudované žebříky v šachtách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13079 (755417) - 1.8.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok z injektoru přes vzduchovou mezeru - Skupina A - Druh D.
169.40 Kč

ČSN EN 1209 (755805) - 1.8.2004
Chemické výrobky používané pro úpravu vody, určené k lidské spotřebě - Křemičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12255-12 (756403) - 1.8.2004
Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15586 (757381) - 1.8.2004
Jakost vod - Stanovení stopových prvků atomovou absorpční spektrometrií s grafitovou kyvetou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17993 (757555) - 1.8.2004
Jakost vod - Stanovení 15 polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) metodou HPLC s fluorescenční detekcí po extrakci kapalina-kapalina.
306.90 Kč

ČSN EN 14278-2 (800203) - 1.8.2004
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 2: Metoda s použitím automatického termodetekčního deskového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14278-3 (800203) - 1.8.2004
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 3: Metoda s použitím automatického termodetekčního rotačního bubnového zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14362-1 (800874) - 1.8.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 1: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných bez extrakce.
202.40 Kč

ČSN EN 14362-2 (800874) - 1.8.2004
Textilie - Metody pro zjišťování určitých aromatických aminů odvozených od azobarviv - Část 2: Zjišťování použití určitých azobarviv stanovitelných extrahováním vláken.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.8.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9921 (833530) - 1.8.2004
Ergonomie - Hodnocení řečové komunikace.
317.90 Kč

ČSN EN 45502-2-1 (853000) - 1.8.2004
Aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - Část 2-1: Zvláštní požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky určené pro léčbu bradyarytmií (kardiostimulátory).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-3 (855220) - 1.8.2004
Biologické hodnocení prostředků zdravotnické techniky - Část 3: Zkoušky na genotoxicitu, karcinogenitu a reprodukční toxicitu.
306.90 Kč

ČSN EN 556-2 (855255) - 1.8.2004
Sterilizace zdravotnických prostředků - Požadavky na zdravotnické prostředky označované jako "STERILNÍ" - Část 2: Požadavky na zdravotnické prostředky vyrobené za aseptických podmínek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15882 (855265) - 1.8.2004
Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-2-V2.4.2 (875042) - 1.8.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 2: Rádiové rozhraní (AI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300718-3-V1.2.1 (875064) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Lavinové tísňové majáky - Systémy vysílač-přijímač - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3e Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-22-V1.3.1 (875101) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 22: Specifické podmínky pro letecká pohyblivá a pevná rádiová zařízení VHF umístěná na zemském povrchu.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301841-2-V1.1.1 (875109) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 2: Horní vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-1-V2.2.1 (875111) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V2.2.1 (875111) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (UE).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V2.2.1 (875111) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (BS).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302054-2-V1.1.1 (875116) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s výkonem do 200 mW - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302195-1-V1.1.1 (875119) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení aktivních lékařských implantátů (ULP-AMI) a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302195-2-V1.1.1 (875119) - 1.8.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení aktivních lékařských implantátů (ULP-AMI) a doplňků velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300812-3-V2.2.1 (875301) - 1.8.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) - Část 3: Integrovaný obvod - Vlastnosti fyzikální, logické a aplikace TSIM (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ISO 2746 (945057) - 1.8.2004
Smalty - Smaltované výrobky pro provoz ve vysoce agresivních podmínkách - Zkouška vysokým napětím (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 2747 (945059) - 1.8.2004
Smalty - Smaltované varné nádobí - Stanovení odolnosti proti tepelnému rázu.
108.90 Kč

ČSN ISO 2734 (945060) - 1.8.2004
Smalty - Přístroj pro zkoušky v alkalických kapalinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 2745 (945061) - 1.8.2004
Smalty - Stanovení odolnosti proti horkému hydroxidu sodnému (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 2742 (945062) - 1.8.2004
Smalty - Stanovení odolnosti proti vroucí kyselině citronové (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 2744 (945063) - 1.8.2004
Smalty - Stanovení odolnosti proti vroucí vodě a vodní páře (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 9735-3 (979735) - 1.8.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18104 (981022) - 1.8.2004
Zdravotnická informatika - Integrace modelu referenční terminologie pro ošetřování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 14484 (981024) - 1.8.2004
Zdravotnická informatika - Mezinárodní přenos dat o zdravotním stavu osob podle Směrnice EU o ochraně dat - Politika zabezpečení na vysoké úrovni. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 14485 (981025) - 1.8.2004
Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)