Nové normy ČSN za prosinec 2018

od NORMSERVISČSN ISO 30300 (010195) - 1.12.2018
Informace a dokumentace - Systémy správy dokumentů - Základní informace a pojmy.
338.00 Kč

ČSN 010211:1985/Z1 (010211) - 1.12.2018
Základní pravidla zaměnitelnosti. Zaoblení a zkosení hran.
29.00 Kč

ČSN ISO 31000 (010351) - 1.12.2018
Management rizik - Směrnice.
338.00 Kč

ČSN ISO 18095 (011462) - 1.12.2018
Monitorování stavu a diagnostika výkonových transformátorů.
434.00 Kč

ČSN ISO 15519-2 (013015) - 1.12.2018
Požadavky na schémata pro zpracovatelský průmysl - Část 2: Měření a řízení.
543.00 Kč

ČSN ISO 128-24 (013114) - 1.12.2018
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech.
223.00 Kč

ČSN ISO 128-33 (013114) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 33: Zobrazování pohledů, řezů a průřezů na stavebních výkresech.
223.00 Kč

ČSN ISO 128-43 (013114) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu (TPD) - Pravidla zobrazování - Část 43: Metody promítání na stavebních výkresech.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3098-1 (013115) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení.
223.00 Kč

ČSN ISO 13715 (013205) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování.
338.00 Kč

ČSN ISO 13444 (013242) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování.
223.00 Kč

ČSN ISO 11005 (013712) - 1.12.2018
Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů.
186.00 Kč

ČSN ISO 724:2005/Oprava1 (014013) - 1.12.2018
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Základní rozměry.
62.00 Kč

ČSN ISO 965-3:2000/Oprava1 (014314) - 1.12.2018
Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - 1.12.2018
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Vzorové a kombinované geometrické specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 014930:1955/Z1 (014930) - 1.12.2018
Rýhování a vroubkování - Rýhování přímé.
62.00 Kč

ČSN 014931:1955/Z1 (014931) - 1.12.2018
Rýhování a vroubkování - Vroubkování pravoúhlé.
62.00 Kč

ČSN 014932:1955/Z1 (014932) - 1.12.2018
Rýhování a vroubkování - Vroubkování kosoúhlé.
62.00 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 17021-10 (015257) - 1.12.2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
223.00 Kč

ČSN ISO 24102-6 (018404) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Management stanice ITS - Část 6: Řízení datového toku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 29281-1 (018405) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy - Lokalizovaná komunikace - Část 1: Rychlý síťový a transportní protokol (FNTP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 13185-3 (018473) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy - Rozhraní ve vozidle pro poskytování a podporu služeb ITS - Část 3: Specifikace API serveru a klienta protokolu jednotného vozidlového rozhraní (UVIP). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17427-1 (018482) - 1.12.2018
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní ITS - Část 1: Role a odpovědnosti v kontextu architektury kooperativních ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - 1.12.2018
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2819 (038165) - 1.12.2018
Kovové povlaky na kovových podkladech - Elektrolyticky a chemicky vyloučené povlaky - Přehled metod pro zkoušení přilnavosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14918 (038750) - 1.12.2018
Žárové stříkání - Zkoušení způsobilosti pracovníků provádějících žárové stříkání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 287-6 (050711) - 1.12.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15618-1 (050720) - 1.12.2018
Zkoušky svářečů pod vodou - Část 1: Hyperbarické svařování za mokra.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - 1.12.2018
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením.
223.00 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - 1.12.2018
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17672 (055650) - 1.12.2018
Tvrdé pájení - Pájky.
338.00 Kč

ČSN EN 12831-3 (060206) - 1.12.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3.
543.00 Kč

ČSN EN 1860-1+A1 (061207) - 1.12.2018
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 16728+A1 (078431) - 1.12.2018
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1440+A1 (078440) - 1.12.2018
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné běžné svařované a pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Periodická kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13480-6 (130020) - 1.12.2018
Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi.
350.00 Kč

ČSN EN 15895+A1 (239061) - 1.12.2018
Ruční nářadí poháněné nábojkou - Bezpečnostní požadavky - Upevňovací nářadí a nářadí k trvalému značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16842-1 (268818) - 1.12.2018
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16842-2 (268818) - 1.12.2018
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 2: Nákladní vozíky s protizávažím se sezením a terénní vozíky s nosností do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-3-1+A2 (270105) - 1.12.2018
Jeřáby - Obecný návrh - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
768.00 Kč

ČSN EN 12999+A2 (270540) - 1.12.2018
Jeřáby - Nakládací jeřáby.
593.00 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - 1.12.2018
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 13766-1 (278004) - 1.12.2018
Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 1: Obecné požadavky EMC za obvyklých elektromagnetických podmínek okolního prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13766-2 (278004) - 1.12.2018
Stroje pro zemní práce a stavební stroje - Elektromagnetická kompatibilita strojů s vnitřním zdrojem elektrické energie - Část 2: Doplňující požadavky EMC z hlediska provozní bezpečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15663 (280360) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva.
338.00 Kč

ČSN EN 16186-2 (281551) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 2: Sdružování obrazovek, ovládačů a ukazatelů.
567.00 Kč

ČSN EN 9133 (310402) - 1.12.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Postup kvalifikace normalizovaných výrobků pro letectví a kosmonautiku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9110 (310414) - 1.12.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace letecké údržby (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 9120 (310416) - 1.12.2018
Systémy managementu kvality - Požadavky pro distributory v letectví, kosmonautice a obraně (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 9162 (310425) - 1.12.2018
Letectví a kosmonautika - Programy pro verifikaci pracovníky v letectví a kosmonautice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 9300-010 (310450) - 1.12.2018
Letectví a kosmonautika - LOTAR - Dlouhodobá archivace a vyhledávání v digitální technické dokumentaci produktu 3D, CAD a PDM dat - Část 010: Přehled o datovém toku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-511 (330050) - 1.12.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 511: Nanotechnologické elektrotechnické výrobky a systémy.
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-732+A1+A2 (330050) - 1.12.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 732: Technologie počítačových sítí.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60079-0-ed.5 (332320) - 1.12.2018
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62820-3-2 (334597) - 1.12.2018
Komunikační systémy budov - Část 3-2: Pokyny pro aplikace - Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS).
543.00 Kč

ČSN EN 50107-3 (341370) - 1.12.2018
Výrobková norma na světelné značky s výbojkami a/nebo LED světelnými zdroji a/nebo elektroluminiscenčními světelnými zdroji na jmenovité napětí nepřevyšující 1000 V s vyloučením všeobecného, dopravního nebo nouzového osvětlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60068-2-10:2006/A1 (345791) - 1.12.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-5-ed.2 (345791) - 1.12.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-5: Zkoušky - Zkouška S: Simulované sluneční záření na úrovni zemského povrchu a návod pro zkoušky slunečním zářením a působením klimatických vlivů.
338.00 Kč

ČSN EN 60068-2-74:2000/A1 (345791) - 1.12.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Xc: Znečištění kapalinami.
186.00 Kč

ČSN EN 62153-4-7-ed.2:2016/A1 (347003) - 1.12.2018
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60034-2-1-ed.2:2015/Oprava1 (350000) - 1.12.2018
Točivé elektrické stroje - Část 2-1: Standardní metody určování ztrát a účinnosti ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-4-1 (350000) - 1.12.2018
Točivé elektrické stroje - Část 4-1: Metody určování veličin elektricky buzených synchronních strojů ze zkoušek.
567.00 Kč

ČSN EN 60076-3-ed.2:2014/A1 (351001) - 1.12.2018
Výkonové transformátory - Část 3: Izolační hladiny, dielektrické zkoušky a vnější vzdušné vzdálenosti.
120.00 Kč

ČSN EN 62271-1-ed.2:2018/Oprava1 (354205) - 1.12.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu.
29.00 Kč

ČSN EN 62271-4:2014/Oprava1 (354206) - 1.12.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 4: Postupy pro manipulaci s fluoridem sírovým (SF6) a jeho směsnými plyny.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-201-ed.2 (356502) - 1.12.2018
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-2-ed.2 (357605) - 1.12.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-6-ed.2 (357605) - 1.12.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC). (Platnost do 19.9.2026).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62561-7-ed.2 (357605) - 1.12.2018
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62793 (357605) - 1.12.2018
Ochrana před bleskem - Výstražné systémy před bouřkou. (Platnost do 26.10.2023).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62576-ed.2 (358255) - 1.12.2018
Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60939-3:2016/Oprava2 (358281) - 1.12.2018
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-26-ed.2 (358291) - 1.12.2018
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 26: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60286-5-ed.3 (358292) - 1.12.2018
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 5: Maticové nosiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62969-3 (358801) - 1.12.2018
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro automobilová vozidla - Část 3: Otřesy poháněný sběr piezoelektrické energie pro senzory automobilových vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 (359223) - 1.12.2018
Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.8.2024).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61290-4-3-ed.2 (359271) - 1.12.2018
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-3: Parametry přechodného výkonu - Jednokanálové optické zesilovače v řízení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-3-4 (359278) - 1.12.2018
Dynamické moduly - Část 3-4: Šablony funkčních specifikací - Skupinové optické přepínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A11 (360275) - 1.12.2018
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-207-ed.2 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 207: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Moduly LED (zařízení typ 6). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-218 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 218: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výběr stmívací křivky (zařízení typ 17). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-222 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 222: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Tepelná ochrana světelného zdroje (zařízení typ 21). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-224 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 224: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nevyměnitelný světelný zdroj (zařízení typ 23). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-333 (360540) - 1.12.2018
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 333: Zvláštní požadavky pro ovládací zařízení - Manuální nastavení - (zařízení typ 33). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62504:2015/A1 (360701) - 1.12.2018
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-109:2011/A1 (361045) - 1.12.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-109:2011/A2 (361045) - 1.12.2018
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-71 (364801) - 1.12.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-71: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro funkční spektroskopii v blízké infračervené oblasti (NIRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61162-450-ed.2 (367823) - 1.12.2018
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-3-ed.3 (368305) - 1.12.2018
Elektroakustická zařízení - Část 3: Zesilovače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN 369791 (369791) - 1.12.2018
Informační technologie - Protokol pro správu klíčů Národní ověřovací certifikační autority používaný SPOC.
223.00 Kč

ČSN 369791-ed.A (369791) - 1.12.2018
Information technology - Country Verifying Certification Authority Key Management Protocol for SPOC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 14460 (389690) - 1.12.2018
Konstrukce odolné výbuchovému tlaku.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-2 (420310) - 1.12.2018
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 945-1 (420464) - 1.12.2018
Mikrostruktura litin - Část 1: Klasifikace grafitu vizuální analýzou.
567.00 Kč

ČSN ISO 7529 (420640) - 1.12.2018
Slitiny niklu - Stanovení obsahu chromu - Metoda potenciometrické titrace síranem diamonno-železnatým.
186.00 Kč

ČSN EN 10207 (420907) - 1.12.2018
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče.
338.00 Kč

ČSN EN 17053 (467097) - 1.12.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení stopových prvků, těžkých kovů a dalších prvků v krmivech metodou ICP-MS (multimetoda).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - 1.12.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17188 (631015) - 1.12.2018
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17189 (631016) - 1.12.2018
Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2555 (640346) - 1.12.2018
Plasty - Pryskyřice v kapalném, emulgovaném nebo dispergovaném stavu - Stanovení zdánlivé viskozity použitím rotačního viskozimetru s jednoduchým válcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 877-3 (640771) - 1.12.2018
Plasty - Metody vystavení slunečnímu záření - Část 3: Zesílení intenzivního stárnutí vystavením koncentrovanému slunečnímu záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29988-1 (645703) - 1.12.2018
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 29988-2 (645703) - 1.12.2018
Plasty - Polyoxymethylen (POM) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11298-1 (646422) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů vody uložených v zemi - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11297-1 (646427) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro renovace tlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21225-1 (646428) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 1: Výměna v otevřené rýze metodou bursting a extrakce trubek (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21225-2 (646428) - 1.12.2018
Plastové potrubní systémy pro bezvýkopovou výměnu potrubí uložených v zemi - Část 2: Výměna mimo otevřenou rýhu řízeným horizontálním vrtáním a krtkováním (impact moling) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13259 (646459) - 1.12.2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13016-1 (656068) - 1.12.2018
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 1: Stanovení tlaku vzduchem nasycených par (ASVP) a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE).
223.00 Kč

ČSN EN 13016-3 (656068) - 1.12.2018
Kapalné ropné výrobky - Tlak par - Část 3: Stanovení tlaku par a výpočet ekvivalentu tlaku suchých par (DVPE) (Metoda trojité expanze).
223.00 Kč

ČSN EN 13302 (657074) - 1.12.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity asfaltových pojiv rotačním vřetenovým viskozimetrem.
223.00 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - 1.12.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility.
186.00 Kč

ČSN 657222-1:2017/Z1 (657222) - 1.12.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty.
29.00 Kč

ČSN EN 12013 (691310) - 1.12.2018
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN ISO 12494 (730034) - 1.12.2018
Zatížení konstrukcí námrazou.
543.00 Kč

ČSN 730034 (730034) - 1.12.2018
Doplňující pokyny k zatížení konstrukcí námrazou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - 1.12.2018
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16961 (730589) - 1.12.2018
Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce.
120.00 Kč

ČSN EN 15254-6 (730855) - 1.12.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 6: Závěsové obvodové stěny.
223.00 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - 1.12.2018
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 736124-3 (736124) - 1.12.2018
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 3: Vrstva z válcovaného betonu.
223.00 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.12.2018
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
223.00 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.12.2018
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-10 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 10: Zhutnitelnost.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 18: Stékavost pojiva.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-23 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-27 (736160) - 1.12.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 27: Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN 1991-2-ed.2 (736203) - 1.12.2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou.
1159.00 Kč

ČSN EN 16951-1 (736344) - 1.12.2018
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Postupy posuzování dlouhodobého přenosu - Část 1: Akustické charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 755455:2014/Z1 (755455) - 1.12.2018
Výpočet vnitřních vodovodů.
186.00 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - 1.12.2018
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh.
350.00 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - 1.12.2018
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití srážkových vod.
350.00 Kč

ČSN ISO 5667-20 (757051) - 1.12.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 20: Návod pro použití údajů získaných při odběru vzorků k rozhodování - Shoda s limity a systémy klasifikace.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4045 (793878) - 1.12.2018
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 811 (800818) - 1.12.2018
Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15496 (800877) - 1.12.2018
Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10318-1:2015/A1 (806172) - 1.12.2018
Geosyntetika - Část 1: Termíny a definice.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10318-2:2015/A1 (806172) - 1.12.2018
Geosyntetika - Část 2: Symboly a piktogramy.
120.00 Kč

ČSN EN 17059 (827001) - 1.12.2018
Pokovovací a anodizující linky - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14325 (832733) - 1.12.2018
Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18640-1 (832805) - 1.12.2018
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 1: Měření spojeného přenosu tepla a vlhkosti pomocí figuríny pro pocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18640-2 (832805) - 1.12.2018
Ochranné oděvy pro hasiče - Fyziologický dopad - Část 2: Stanovení fyziologického tepelného zatížení způsobeného hasičským ochranným oděvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14118 (833220) - 1.12.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Zamezení neočekávanému spuštění.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-11 (833582) - 1.12.2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 11: Využití: Definice a koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 16998 (835637) - 1.12.2018
Kvalita ovzduší - Monitoring nitro- a oxy-PAH - Původ, toxicita, koncentrace a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 10637 (855355) - 1.12.2018
Stomatologie - Zdroj pro centrální sací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1176-3-ed.2 (940515) - 1.12.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky.
223.00 Kč

ČSN EN 71-3+A3 (943095) - 1.12.2018
Bezpečnost hraček - Část 3: Migrace určitých prvků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19146 (979846) - 1.12.2018
Geografická informace - Mezidoménové slovníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.