Nové normy ČSN za červen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2013 v 09:00


ČSN ISO 13053-1 (010217) - 1.6.2013
Kvantitativní metody zlepšování procesu - Six Sigma - Část 1: Metodologie DMAIC.
350.00 Kč

ČSN ISO 3951-4 (010258) - 1.6.2013
Statistické přejímky měřením - Část 4: Postupy pro posouzení deklarovaných úrovní kvality.
350.00 Kč

ČSN ISO 2859-1:2000/Amd.1 (010261) - 1.6.2013
Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii.
120.00 Kč

ČSN ISO 28801 (010283) - 1.6.2013
Přejímací plány dvojím výběrem při kontrole srovnáváním s minimálními rozsahy výběrů indexované kvalitou odpovídající riziku dodavatele (PRQ) a kvalitou odpovídající riziku odběratele (CRQ).
593.00 Kč

ČSN ISO 10004 (010342) - 1.6.2013
Management kvality - Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-13 (050313) - 1.6.2013
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 13: Stlačovací a odtavovací stykové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - 1.6.2013
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-4-ed.2 (052205) - 1.6.2013
Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení. (Platnost do 25.8.2019).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13585 (055905) - 1.6.2013
Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13088 (078324) - 1.6.2013
Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.
223.00 Kč

ČSN EN 12252 (078472) - 1.6.2013
Zařízení a příslušenství na LPG - Výstroj autocisteren na LPG.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7225:2007/A1 (078501) - 1.6.2013
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky.
62.00 Kč

ČSN EN 16445 (127023) - 1.6.2013
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Aerodynamické zkoušky a hodnocení směšovacího větrání: metodika pro neizotermní chladný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15684 (165193) - 1.6.2013
Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1527 (165761) - 1.6.2013
Stavební kování - Kování pro posuvné a skládací dveře - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - 1.6.2013
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10685-3 (195114) - 1.6.2013
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 3: Technické informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11980 (195211) - 1.6.2013
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Pokyny pro klinické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - 1.6.2013
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16307-1 (268814) - 1.6.2013
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Dodatečné požadavky pro manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25745-1 (274006) - 1.6.2013
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování.
223.00 Kč

ČSN EN 15429-2 (277452) - 1.6.2013
Zametače - Část 2: Technické požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15153-1 (280121) - 1.6.2013
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 1: Čelní světlomety, obrysová světla a koncová světla.
338.00 Kč

ČSN EN 15153-2 (280121) - 1.6.2013
Železniční aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení pro vlaky - Část 2: Výstražné houkačky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10133 (326612) - 1.6.2013
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace stejnosměrného proudu malého napětí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13297 (326613) - 1.6.2013
Malá plavidla - Elektrické systémy - Instalace střídavého proudu.
338.00 Kč

ČSN EN 60079-35-2 (332320) - 1.6.2013
Výbušné atmosféry - Část 35-2: Přilbová svítidla pro plynující doly - Funkční požadavky a požadavky týkající se bezpečnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 50163-ed.2:2005/Oprava2 (333500) - 1.6.2013
Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.
29.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-9 (334596) - 1.6.2013
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 9: Požadavky na obecný protokol pro přenos poplachu s využitím Internetového protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62282-5-1-ed.2 (336000) - 1.6.2013
Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Platnost do 17.5.2021).
543.00 Kč

ČSN EN 61643-11-ed.2 (341392) - 1.6.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Požadavky a zkušební metody.
593.00 Kč

ČSN EN 50289-4-16 (347819) - 1.6.2013
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-16: Zkušební metody vlivů prostředí - Celistvost obvodu v podmínkách požáru. (Platnost do 22.7.2019).
120.00 Kč

ČSN EN 62217-ed.2 (348056) - 1.6.2013
Polymerové izolátory vysokého napětí pro vnitřní a venkovní použití - Obecné definice, zkušební metody a přejímací podmínky.
338.00 Kč

ČSN EN 61869-2 (351350) - 1.6.2013
Přístrojové transformátory - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61008-1-ed.3 (354181) - 1.6.2013
Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) - Část 1: Obecná pravidla.
1159.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3 (354182) - 1.6.2013
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
1159.00 Kč

ČSN EN 62423-ed.2 (354183) - 1.6.2013
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B.
543.00 Kč

ČSN EN 62271-100-ed.2:2009/A1 (354220) - 1.6.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 100: Vypínače střídavého proudu.
543.00 Kč

ČSN EN 62271-110-ed.3 (354224) - 1.6.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 9.11.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 62271-105-ed.2 (354230) - 1.6.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 105: Kombinace spínače s pojistkami na střídavý proud o jmenovitých napětích nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 10.11.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 61326-2-3-ed.2 (356508) - 1.6.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-3: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro vysílače/přijímače za podmínek integrovaného a/nebo vzdáleného signálu. (Platnost do 4.6.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61326-2-4-ed.2 (356508) - 1.6.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 2-4: Konkrétní požadavky - Zkušební konfigurace, provozní podmínky a funkční kritéria pro zařízení pro sledování izolace podle IEC 61557-8 a zařízení k lokalizaci místa poruchy izolace podle IEC 61557-9. (Platnost do 4.6.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61326-1-ed.2 (356509) - 1.6.2013
Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 4.6.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61881-2 (358260) - 1.6.2013
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem.
338.00 Kč

ČSN EN 61881-3 (358260) - 1.6.2013
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory.
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-27 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-27: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou bismaleinimid/triazinem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-30 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-30: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí modifikovanou kyanátesterem, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-39 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-39: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované epoxidovou a neepoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-40 (359062) - 1.6.2013
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-40: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s vysokou úrovní provedení, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60793-1-54-ed.2 (359213) - 1.6.2013
Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-30-ed.3 (359213) - 1.6.2013
Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60794-4-20 (359223) - 1.6.2013
Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.10.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 61753-091-2 (359255) - 1.6.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.3.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-2-2-ed.4 (359270) - 1.6.2013
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-2: Digitální systémy - Optický očkový diagram, měření vlnového tvaru a zhášecího poměru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 16237 (360037) - 1.6.2013
Klasifikace neelektrických zdrojů inkoherentního optického záření (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16268 (360458) - 1.6.2013
Vlastnosti odrazných povrchů pro svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-11-ed.4:2011/A11 (361045) - 1.6.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na bubnové sušičky.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-13-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.6.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-13: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-2-ed.3:2010/A11 (361045) - 1.6.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-2: Zvláštní požadavky na vysavače a úklidové spotřebiče vysávající vodu.
120.00 Kč

ČSN EN 61029-2-1-ed.2 (361581) - 1.6.2013
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily. (Platnost do 19.5.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 61029-2-9-ed.3 (361581) - 1.6.2013
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-9: Zvláštní požadavky na pokosové pily. (Platnost do 15.11.2019).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13 (364801) - 1.6.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61993-2-ed.2 (367826) - 1.6.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Automatické identifikační systémy (AIS) - Část 2: Palubní zařízení třídy A automatického identifikačního systému (AIS) - Požadavky na provoz a funkci, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2021).
945.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078) - 1.6.2013
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078) - 1.6.2013
Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 50581 (369083) - 1.6.2013
Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek. (Platnost do 7.12.2023).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10373-6+Amd.1 (369737) - 1.6.2013
Identifikační karty - Metody testování - Část 6: Karty s vazbou na blízko.
1159.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1 (369782) - 1.6.2013
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-1 (369860) - 1.6.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 1: Struktura.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-6 (369860) - 1.6.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 6: Data obrazu duhovky.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-9 (369860) - 1.6.2013
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 9: Data vaskulárního obrazu.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16428 (369881) - 1.6.2013
Profily biometrické interoperability - Nejlepší praxe pro snímání najednou všech deseti otisků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TPG 70004 (380700) - 26.6.2013
Stanovení technického stavu vysokotlakých plynovodů. Diagnostické metody.
384.50 Kč

ČSN EN 12450 (421524) - 1.6.2013
Měď a slitiny mědi - Kapilární trubice bezešvé kruhové z mědi.
223.00 Kč

ČSN EN 1976 (421562) - 1.6.2013
Měď a slitiny mědi - Lité netvářené výrobky z mědi.
223.00 Kč

ČSN EN 16246 (470614) - 1.6.2013
Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-11 (500371) - 1.6.2013
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 11: Stanovení pevnosti protržení za mokra průtlakem kuličkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16104 (560002) - 1.6.2013
Údaje o potravinách - Struktura a formát výměny (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22117 (560624) - 1.6.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Specifické požadavky a návod pro zkoušení způsobilosti mezilaboratorním porovnáváním.
350.00 Kč

ČSN EN 16466-1 (567853) - 1.6.2013
Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 1: 2H-NMR analýza kyseliny octové (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16466-2 (567853) - 1.6.2013
Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 2: 13C-IRMS analýza kyseliny octové (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16466-3 (567853) - 1.6.2013
Kvasný ocet - Izotopová analýza kyseliny octové a vody - Část 3: 18O-IRMS analýza vody ve vinném octě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 472 (640001) - 1.6.2013
Plasty - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
2462.40 Kč

ČSN EN ISO 1183-1 (640111) - 1.6.2013
Plasty - Metody stanovení hustoty nelehčených plastů - Část 1: Imerzní metoda, metoda s kapalinovým pyknometrem a titrační metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-3 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 3: Stanovení teploty a entalpie tání a krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-6 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 6: Stanovení indukční doby oxidace (izotermická OIT) a teploty počátku oxidace (dynamická OIT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-7 (640748) - 1.6.2013
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 7: Stanovení kinetiky krystalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1874-2 (643610) - 1.6.2013
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 15383 (646448) - 1.6.2013
Plastové potrubní systémy pro kanalizační přípojky a stokové sítě - Sklem vyztužené trubky z reaktoplastů (GRP) na bázi polyesterových pryskyřic (UP) - Vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13971 (654844) - 1.6.2013
Uhličitanové a křemičitanové materiály k vápnění půd - Stanovení reaktivity - Potenciometrická titrace kyselinou chlorovodíkovou.
223.00 Kč

ČSN EN 16328 (654857) - 1.6.2013
Hnojiva - Stanovení 3,4-dimethyl-1H-pyrazol fosfátu (DMPP) - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN EN 16261-2 (668301) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 2: Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16261-3 (668301) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 3: Metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 16256-3 (668302) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 3: Požadavky na konstrukci a funkci.
338.00 Kč

ČSN EN 16256-4 (668302) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití.
186.00 Kč

ČSN EN 16256-5 (668302) - 1.6.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 5: Metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 828 (668621) - 1.6.2013
Lepidla - Smáčivost - Stanovení měřením kontaktního úhlu a volné povrchové energie pevného povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15091 (673019) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3251 (673031) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty a plasty - Stanovení obsahu netěkavých látek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17132 (673074) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (T-ohyb).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13129 (673141) - 1.6.2013
Nátěrové hmoty - Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry - Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1341-ed.2 (721861) - 1.6.2013
Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1342-ed.2 (721862) - 1.6.2013
Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1343-ed.2 (721863) - 1.6.2013
Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-2 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-3 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-4 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-5 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-6 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-7 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1927-8 (726001) - 1.6.2013
Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN 13956 (727611) - 1.6.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 14909-ed.2:2012/Z1 (727614) - 1.6.2013
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky.
29.00 Kč

ČSN EN 15814+A1 (727681) - 1.6.2013
Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky. (Platnost do 30.9.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3-ed.2 (730035) - 1.6.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem .
543.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/Z5 (730035) - 1.6.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6:2006/Oprava2 (730035) - 1.6.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-2-ed.2 (730036) - 1.6.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
768.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/Z2 (730036) - 1.6.2013
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - 1.6.2013
Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 730402:2010/Z1 (730402) - 1.6.2013
Značky veličin v geodézii a kartografii.
29.00 Kč

ČSN 734110 (734110) - 1.6.2013
Vysoké komíny zděné.
186.00 Kč

ČSN EN 13200-6 (735905) - 1.6.2013
Zařízení pro diváky - Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16384 (735990) - 1.6.2013
Syntetické sportovní systémy - Zkouška vyluhováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12909 (755709) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Antracit.
223.00 Kč

ČSN EN 12910 (755710) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granátový písek.
223.00 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt.
223.00 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina.
223.00 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - 1.6.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý.
186.00 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - 1.6.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak.
223.00 Kč

ČSN EN 15030 (755892) - 1.6.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání.
223.00 Kč

ČSN EN 15482 (755896) - 1.6.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan sodný.
223.00 Kč

ČSN 757360 (757360) - 1.6.2013
Kvalita vod - Stanovení absorbance - Přímé měření absorpce ultrafialového záření vlnové délky 254 nm.
186.00 Kč

ČSN 757600 (757600) - 1.6.2013
Kvalita vod - Stanovení radionuklidů - Obecná ustanovení.
186.00 Kč

ČSN ISO 19250:2011/Z1 (757855) - 1.6.2013
Jakost vod - Průkaz přítomnosti bakterií rodu Salmonella.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16326 (760503) - 1.6.2013
Poštovní služby - Hybridní pošta - Funkční specifikace pro poštovní doporučené elektronické zásilky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15027-1 (832762) - 1.6.2013
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 1: Oděvy pro stálé nošení, požadavky včetně bezpečnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15027-2 (832762) - 1.6.2013
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15027-3 (832762) - 1.6.2013
Oděvy chránící proti podchlazení ve vodě - Část 3: Zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1621-4 (832881) - 1.6.2013
Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 4: Nafukovací chrániče pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13849-2 (833205) - 1.6.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Ověřování platnosti.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15535 (833507) - 1.6.2013
Všeobecné požadavky na zakládání antropometrických databází.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16170 (838130) - 1.6.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16171 (838131) - 1.6.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15189-ed.2 (855101) - 1.6.2013
Zdravotnické laboratoře - Požadavky na kvalitu a způsobilost. (Platnost do 31.12.2025).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300609-4-V10.2.1 (872659) - 1.6.2013
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V2.1.1 (875101) - 1.6.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V6.2.1 (875111) - 1.6.2013
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-2-V1.3.1 (878801) - 1.6.2013
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 2: Specifikace Společenství pro aplikaci podle nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe pro A-SMGCS úroveň 2 včetně vnějších rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28721-4 (945069) - 1.6.2013
Smalty - Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy - Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19762-1 (977126) - 1.6.2013
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 1: Obecné termíny vztahující se k AIDC.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19137 (979857) - 1.6.2013
Geografická informace - Jádrový profil prostorového schématu.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.