Nové normy ČSN za únor 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2012 v 09:00


ČSN EN 15331 (010670) - 1.2.2012
Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - 1.2.2012
Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.
394.90 Kč

ČSN EN 80416-3:2003/A1 (013765) - 1.2.2012
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8015 (014204) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN 16016-2 (015036) - 1.2.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 2: Princip, zařízení a vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16016-3 (015036) - 1.2.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16016-4 (015036) - 1.2.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 4: Kvalifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.2.2012
Elektronický výběr mýtného (EFC) - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu.
698.50 Kč

ČSN ISO 17573 (018383) - 1.2.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla.
515.90 Kč

TNI CEN/TR 16219 (018395) - 1.2.2012
Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC.
515.90 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - 1.2.2012
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4766 (021181) - 1.2.2012
Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - 1.2.2012
Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12952-2 (077604) - 1.2.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem.
394.90 Kč

ČSN EN 12952-4 (077604) - 1.2.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle.
306.90 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - 1.2.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
317.90 Kč

ČSN EN 1089-3 (078500) - 1.2.2012
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.2.2012
Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty.
394.90 Kč

ČSN ISO 3860 (222230) - 1.2.2012
Vrtané frézy s drážkou - Tvarové nástrčné frézy s konstantním profilem.
169.40 Kč

ČSN ISO 6462 (222403) - 1.2.2012
Čelní a boční nástrčné frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami - Rozměry.
202.40 Kč

ČSN ISO 2490 (222552) - 1.2.2012
Celistvé odvalovací frézy na evolventní ozubení nástrčné, s čelní nebo axiální drážkou, modul 0,5 až 40 - Jmenovité rozměry.
202.40 Kč

ČSN ISO 4468 (222750) - 1.2.2012
Odvalovací frézy - Požadavky na přesnost.
317.90 Kč

ČSN ISO 1174-1 (230602) - 1.2.2012
Montážní nářadí pro šrouby a matice - Unášecí čtyřhrany - Část 1: Unášecí čtyřhrany pro ruční utahovací nářadí.
169.40 Kč

ČSN ISO 3315 (230606) - 1.2.2012
Montážní nářadí pro šrouby a matice - Ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Posuvná měřidla; Konstrukce a metrologické charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Posuvné hloubkoměry; Konstrukce a metrologické charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 772 (259300) - 1.2.2012
Hydrometrická měření - Terminologie.
1053.80 Kč

ČSN 332000-4-42-ed.2 (332000) - 1.2.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.
306.90 Kč

ČSN 332000-5-52-ed.2 (332000) - 1.2.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
859.10 Kč

ČSN EN 50125-2:2003/Oprava1 (333504) - 1.2.2012
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 50125-3:2003/Oprava1 (333504) - 1.2.2012
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 50129:2003/Oprava1 (342675) - 1.2.2012
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 50408:2009/A1 (343010) - 1.2.2012
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění kabin vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.3 (345685) - 1.2.2012
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.2.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-6-ed.3 (345685) - 1.2.2012
Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60684-3-116 (346553) - 1.2.2012
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60819-3-3-ed.2 (346570) - 1.2.2012
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60674-3-1:1999/A1 (346573) - 1.2.2012
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory.
202.40 Kč

ČSN EN 50363-0-ed.2 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod.
169.40 Kč

ČSN EN 50363-2-1:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi.
56.10 Kč

ČSN EN 50363-3:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi.
56.10 Kč

ČSN EN 50363-5:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi.
56.10 Kč

ČSN EN 50363-6:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi.
56.10 Kč

ČSN EN 50363-8:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi.
56.10 Kč

ČSN EN 60851-5-ed.2:2009/A1 (347303) - 1.2.2012
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 50395:2006/A1 (347423) - 1.2.2012
Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
56.10 Kč

ČSN EN 50396:2006/A1 (347424) - 1.2.2012
Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
56.10 Kč

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - 1.2.2012
Točivé elektrické stroje. Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice.
169.40 Kč

ČSN EN 50216-12 (351190) - 1.2.2012
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory. (Platnost do 22.2.2024).
202.40 Kč

ČSN EN 62561-4 (357605) - 1.2.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů. (Platnost do 1.12.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 50536 (357607) - 1.2.2012
Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2 (358174) - 1.2.2012
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62047-7 (358775) - 1.2.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60749-7-ed.2 (358799) - 1.2.2012
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62129-2 (359208) - 1.2.2012
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 2: Jednovlnová měřidla s Michelsonovým interferometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 50377-14-1 (359242) - 1.2.2012
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem kategorie B1.1 a B1.3 podle IEC 60793-2-50 pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61290-4-2 (359271) - 1.2.2012
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-2: Přechodové parametry zisku - Metoda širokopásmového zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61199-ed.3 (360278) - 1.2.2012
Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 60456-ed.3 (361060) - 1.2.2012
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 14.12.2018).
1053.80 Kč

ČSN EN 61307-ed.3 (361155) - 1.2.2012
Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-22 (361551) - 1.2.2012
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky.
306.90 Kč

ČSN EN 61960-ed.2 (364360) - 1.2.2012
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.3.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61162-450 (367823) - 1.2.2012
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.6.2021).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové rozhraní a signálové rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-1 (369787) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-2 (369787) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-3 (369787) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 3: Mechanismy používající asymetrické techniky.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-5 (369794) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 5: Generování eliptických křivek.
317.90 Kč

ČSN EN 61534-1-ed.2 (371500) - 1.2.2012
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (389621) - 1.2.2012
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení. (Platnost do 31.3.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 15967 (389662) - 1.2.2012
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 26203-2 (420352) - 1.2.2012
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13628-15 (450020) - 1.2.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - 1.2.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27469 (451650) - 1.2.2012
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12369-2 (491717) - 1.2.2012
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15320 (500414) - 1.2.2012
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 11037 (560049) - 1.2.2012
Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - 1.2.2012
Potraviny - Stanovení patulinu v ovocných šťávách a pyré na bázi ovoce pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním kapalina/kapalina, extrakcí na pevnou fázi a UV detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - 1.2.2012
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí.
202.40 Kč

ČSN ISO 29842 (560694) - 1.2.2012
Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku.
306.90 Kč

ČSN ISO 5497 (560695) - 1.2.2012
Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu.
108.90 Kč

ČSN 566636 (566636) - 1.2.2012
Postup výroby sladu používaný při výběru odrůd jarního ječmene doporučených pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením "České pivo".
108.90 Kč

ČSN 566637 (566637) - 1.2.2012
Objektivní stanovení porostlosti ječmene metodami založenými na aktivitě alfa-amylasy.
169.40 Kč

ČSN ISO 10932 (570515) - 1.2.2012
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků.
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - 1.2.2012
Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17932 (588826) - 1.2.2012
Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 26801:1995/A1 (635209) - 1.2.2012
Pryžové a plastové hadice. Stanovení objemové roztažnosti.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 4671:2008/A1 (635403) - 1.2.2012
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Metody měření rozměrů hadic a délek hadicových zakončení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13229 (643125) - 1.2.2012
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15958 (654888) - 1.2.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě.
108.90 Kč

ČSN EN 15959 (654889) - 1.2.2012
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu.
202.40 Kč

ČSN EN 15960 (654890) - 1.2.2012
Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů.
108.90 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - 1.2.2012
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - 1.2.2012
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - 1.2.2012
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku.
169.40 Kč

ČSN EN 480-1+A1 (722325) - 1.2.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 480-13+A1 (722325) - 1.2.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
108.90 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/A2 (730036) - 1.2.2012
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
108.90 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/NA-ed.A (731401) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-3-2:2008/NA-ed.A (731432) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-6:2008/NA-ed.A (731460) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1993-2:2008/NA-ed.A (736205) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN 752130 (752130) - 1.2.2012
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
202.40 Kč

ČSN EN 15972 (757790) - 1.2.2012
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 759010 (759010) - 1.2.2012
Vsakovací zařízení srážkových vod.
394.90 Kč

ČSN EN 14142-1 (760401) - 1.2.2012
Poštovní služby - Databáze adres - Část 1: Složky poštovních adres. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - 1.2.2012
Ergonomie - Všeobecný přístup, principy a koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - 1.2.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce formaldehydem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15442 (838320) - 1.2.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování.
493.90 Kč

ČSN EN 15443 (838321) - 1.2.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14160 (855270) - 1.2.2012
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro jednorázové zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6875 (855351) - 1.2.2012
Stomatologie - Stomatologické křeslo (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1797-1 (856004) - 1.2.2012
Stomatologie - Stopky pro rotační nástroje - Část 1: Stopky z kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - 1.2.2012
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.4.2 (875032) - 1.2.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.3.1 (875032) - 1.2.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300676-2-V1.5.1 (875068) - 1.2.2012
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.9.2 (875101) - 1.2.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 11: CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 15: Zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 6: Uživatelská zařízení (UE) CDMA TDD (UTRA TDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 7: Základnové stanice (BS) CDMA TDD (UTRA TDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.3 (875128) - 1.2.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302931-V1.1.1 (875162) - 1.2.2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Definice geografické oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 12646 (882001) - 1.2.2012
Technologie grafické výroby - Displeje pro barevný kontrolní nátisk - Charakteristiky a podmínky vizuální kontroly.
306.90 Kč

ČSN ISO 15930-3 (882005) - 1.2.2012
Technologie grafické výroby - Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3).
306.90 Kč

ČSN EN 71-1 (943095) - 1.2.2012
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
698.50 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.2.2012
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
202.40 Kč

ČSN EN 15946 (961507) - 1.2.2012
Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11354-1 (974106) - 1.2.2012
Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - 1.2.2012
Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry.
394.90 Kč

ČSN ISO/HL7 27951 (981028) - 1.2.2012
Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD)
698.50 Kč

ČSN ISO/HL7 27932 (981029) - 1.2.2012
Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD)
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)