Nové normy ČSN za únor 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2012 v 09:00


ČSN EN 15331 (010670) - 1.2.2012
Kritéria pro návrh, management a řízení služeb údržby budov (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14066 (010966) - 1.2.2012
Skleníkové plyny - Požadavky na odbornou způsobilost týmů pro validaci a ověřování skleníkových plynů.
434.00 Kč

ČSN EN 80416-3:2003/A1 (013765) - 1.2.2012
Základní pravidla pro grafické značky pro použití na předmětech - Část 3: Směrnice pro aplikaci grafických značek.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 25378 (014124) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Charakteristiky a podmínky - Definice.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8015 (014204) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Základy - Pojmy, principy a pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN 16016-2 (015036) - 1.2.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 2: Princip, zařízení a vzorky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16016-3 (015036) - 1.2.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 3: Pracovní postup a vyhodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16016-4 (015036) - 1.2.2012
Nedestruktivní zkoušení - Radiační metody - Počítačová tomografie - Část 4: Kvalifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14906 (018382) - 1.2.2012
Elektronický výběr mýtného (EFC) - Stanovení aplikačního rozhraní pro vyhrazené spojení krátkého dosahu.
768.00 Kč

ČSN ISO 17573 (018383) - 1.2.2012
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Architektura systémů zpoplatňujících vozidla.
567.00 Kč

TNI CEN/TR 16219 (018395) - 1.2.2012
Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Služby přidané hodnoty založené na využití palubního zařízení EFC.
567.00 Kč

ČSN EN 16072 (018462) - 1.2.2012
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Provozní požadavky na Panevropský eCall.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4766 (021181) - 1.2.2012
Šrouby bez hlavy s drážkou a plochým koncem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2702 (021230) - 1.2.2012
Ocelové šrouby do plechu zakalené - Mechanické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12952-2 (077604) - 1.2.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných tlakem.
434.00 Kč

ČSN EN 12952-4 (077604) - 1.2.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle.
338.00 Kč

ČSN EN 12952-6 (077604) - 1.2.2012
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí kotle namáhaných tlakem.
350.00 Kč

ČSN EN 1089-3 (078500) - 1.2.2012
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví na plyny (vyjma LPG) - Část 3: Barevné značení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10218-1 (186502) - 1.2.2012
Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 1: Roboty.
434.00 Kč

ČSN ISO 3860 (222230) - 1.2.2012
Vrtané frézy s drážkou - Tvarové nástrčné frézy s konstantním profilem.
186.00 Kč

ČSN ISO 6462 (222403) - 1.2.2012
Čelní a boční nástrčné frézy s vyměnitelnými břitovými destičkami - Rozměry.
223.00 Kč

ČSN ISO 2490 (222552) - 1.2.2012
Celistvé odvalovací frézy na evolventní ozubení nástrčné, s čelní nebo axiální drážkou, modul 0,5 až 40 - Jmenovité rozměry.
223.00 Kč

ČSN ISO 4468 (222750) - 1.2.2012
Odvalovací frézy - Požadavky na přesnost.
350.00 Kč

ČSN ISO 1174-1 (230602) - 1.2.2012
Montážní nářadí pro šrouby a matice - Unášecí čtyřhrany - Část 1: Unášecí čtyřhrany pro ruční utahovací nářadí.
186.00 Kč

ČSN ISO 3315 (230606) - 1.2.2012
Montážní nářadí pro šrouby a matice - Ruční utahovací nářadí s unášecím čtyřhranem - Rozměry a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Posuvná měřidla; Konstrukce a metrologické charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - 1.2.2012
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Posuvné hloubkoměry; Konstrukce a metrologické charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 772 (259300) - 1.2.2012
Hydrometrická měření - Terminologie.
1159.00 Kč

ČSN 332000-4-42-ed.2 (332000) - 1.2.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky tepla.
338.00 Kč

ČSN 332000-5-52-ed.2 (332000) - 1.2.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
945.00 Kč

ČSN EN 50125-2:2003/Oprava1 (333504) - 1.2.2012
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 2: Pevná elektrická zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 50125-3:2003/Oprava1 (333504) - 1.2.2012
Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 3: Zabezpečovací a sdělovací zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.3 (345685) - 1.2.2012
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 23.2.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-6-ed.3 (345685) - 1.2.2012
Supravodivost - Část 6: Měření mechanických vlastností - Zkouška tahem kompozitních supravodičů Cu/Nb-Ti při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60684-3-116 (346553) - 1.2.2012
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 116 a 117: Vytlačované polychloroprenové trubičky pro obecné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60819-3-3-ed.2 (346570) - 1.2.2012
Necelulózové papíry pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné aramidové (z aromatického polyamidu) papíry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60674-3-1:1999/A1 (346573) - 1.2.2012
Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Dvouose orientovaná polypropylenová (PP) fólie pro kondenzátory.
223.00 Kč

ČSN EN 50363-0-ed.2 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 0: Všeobecný úvod.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-2-1:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi.
62.00 Kč

ČSN EN 50363-3:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi.
62.00 Kč

ČSN EN 50363-5:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi.
62.00 Kč

ČSN EN 50363-6:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi.
62.00 Kč

ČSN EN 50363-8:2006/A1 (347013) - 1.2.2012
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi.
62.00 Kč

ČSN EN 60851-5-ed.2:2009/A1 (347303) - 1.2.2012
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 5: Elektrické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 50395:2006/A1 (347423) - 1.2.2012
Elektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
62.00 Kč

ČSN EN 50396:2006/A1 (347424) - 1.2.2012
Neelektrické zkušební metody kabelů a vodičů pro nízká napětí.
62.00 Kč

ČSN EN 60034-16-1 (350000) - 1.2.2012
Točivé elektrické stroje. Část 16-1: Systémy buzení pro synchronní stroje - Definice.
186.00 Kč

ČSN EN 50216-12 (351190) - 1.2.2012
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 12: Ventilátory. (Platnost do 22.2.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62561-4 (357605) - 1.2.2012
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů. (Platnost do 1.12.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 50536 (357607) - 1.2.2012
Ochrana před bleskem - Systémy pro identifikaci bouřkové činnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2 (358174) - 1.2.2012
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62047-7 (358775) - 1.2.2012
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 7: MEMS BAW filtr a duplexer pro řízení a výběr rádiových kmitočtů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60749-7-ed.2 (358799) - 1.2.2012
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62129-2 (359208) - 1.2.2012
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 2: Jednovlnová měřidla s Michelsonovým interferometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 50377-14-1 (359242) - 1.2.2012
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem kategorie B1.1 a B1.3 podle IEC 60793-2-50 pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 61290-4-2 (359271) - 1.2.2012
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 4-2: Přechodové parametry zisku - Metoda širokopásmového zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61199-ed.3 (360278) - 1.2.2012
Jednopaticové zářivky - Požadavky na bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 60456-ed.3 (361060) - 1.2.2012
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 14.12.2018).
1159.00 Kč

ČSN EN 61307-ed.3 (361155) - 1.2.2012
Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-22 (361551) - 1.2.2012
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky.
338.00 Kč

ČSN EN 61960-ed.2 (364360) - 1.2.2012
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.3.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61162-450 (367823) - 1.2.2012
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Digitální rozhraní - Část 450: Více vysílačů a více přijímačů - Propojení sítí Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.6.2021).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-1 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 1: Fyzikální charakteristiky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové rozhraní a signálové rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-3 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 3: Inicializace a antikolize. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-4 (369760) - 1.2.2012
Identifikační karty - Bezkontaktní karty s integrovanými obvody - Karty s vazbou na blízko - Část 4: Protokol přenosu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-1 (369787) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-2 (369787) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 2: Mechanismy používající symetrické techniky.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-3 (369787) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Nepopiratelnost - Část 3: Mechanismy používající asymetrické techniky.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15946-5 (369794) - 1.2.2012
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kryptografické techniky založené na eliptických křivkách - Část 5: Generování eliptických křivek.
350.00 Kč

ČSN EN 61534-1-ed.2 (371500) - 1.2.2012
Systémy sestavy přípojnic - Část 1: Všeobecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (389621) - 1.2.2012
Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení. (Platnost do 31.3.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 15967 (389662) - 1.2.2012
Stanovení maximálního výbuchového tlaku a maximální rychlosti nárůstu výbuchového tlaku plynů a par.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 26203-2 (420352) - 1.2.2012
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 2: Servohydraulické a další zkušební systémy.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13628-15 (450020) - 1.2.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provoz podmořských těžebních zařízení - Část 15: Podmořské konstrukce a sběrače (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 15546 (451398) - 1.2.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné soutyčí ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 27469 (451650) - 1.2.2012
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro protipožární klapky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12369-2 (491717) - 1.2.2012
Desky na bázi dřeva - Charakteristické hodnoty pro navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Překližované desky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15320 (500414) - 1.2.2012
Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení pentachlorfenolu ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 11037 (560049) - 1.2.2012
Senzorická analýza - Pokyny pro senzorické hodnocení barvy výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN 15890 (560678) - 1.2.2012
Potraviny - Stanovení patulinu v ovocných šťávách a pyré na bázi ovoce pro kojence a malé děti - HPLC metoda s přečištěním kapalina/kapalina, extrakcí na pevnou fázi a UV detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 15829 (560683) - 1.2.2012
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A v korintkách, rozinkách, sultánkách, směsích sušeného ovoce a sušených fících - HPLC metoda s přečištěním na imunoafinitní kolonce a fluorescenční detekcí.
223.00 Kč

ČSN ISO 29842 (560694) - 1.2.2012
Senzorická analýza - Metodologie - Návrhy vyváženého nekompletního bloku.
338.00 Kč

ČSN ISO 5497 (560695) - 1.2.2012
Senzorická analýza - Metodologie - Pokyny pro přípravu vzorků, pro které není vhodné použít přímou senzorickou analýzu.
120.00 Kč

ČSN 566636 (566636) - 1.2.2012
Postup výroby sladu používaný při výběru odrůd jarního ječmene doporučených pro výrobu piva s chráněným zeměpisným označením "České pivo".
120.00 Kč

ČSN 566637 (566637) - 1.2.2012
Objektivní stanovení porostlosti ječmene metodami založenými na aktivitě alfa-amylasy.
186.00 Kč

ČSN ISO 10932 (570515) - 1.2.2012
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC) antibiotik pro bifidobakterie a bakterie mléčného kvašení (LAB) s výjimkou enterokoků.
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 27265 (570850) - 1.2.2012
Sušené mléko - Stanovení počtu zvlášť termorezistentních spór termofilních bakterií.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17932 (588826) - 1.2.2012
Palmový olej - Stanovení zhoršování indexu bělitelnosti (DOBI) a obsahu karotenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13229 (643125) - 1.2.2012
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové použití - Trubky a tvarovky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení viskozitního čísla a K-hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15958 (654888) - 1.2.2012
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného ve vodě.
120.00 Kč

ČSN EN 15959 (654889) - 1.2.2012
Hnojiva - Stanovení vyextrahovaného fosforu.
223.00 Kč

ČSN EN 15960 (654890) - 1.2.2012
Hnojiva - Extrakce celkového vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů.
120.00 Kč

ČSN EN 15961 (654891) - 1.2.2012
Hnojiva - Extrakce ve vodě rozpustného vápníku, hořčíku, sodíku a síry ve formě síranů.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6272-1 (673088) - 1.2.2012
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 1: Zkouška padajícím závažím, velká plocha úderníku.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6272-2 (673088) - 1.2.2012
Nátěrové hmoty - Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) - Část 2: Zkouška padajícím závažím, malá plocha úderníku.
186.00 Kč

ČSN EN 480-1+A1 (722325) - 1.2.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 480-13+A1 (722325) - 1.2.2012
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
120.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/A2 (730036) - 1.2.2012
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty.
120.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8:2006/NA-ed.A (731401) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-3-2:2008/NA-ed.A (731432) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-6:2008/NA-ed.A (731460) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1993-2:2008/NA-ed.A (736205) - 1.2.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN 752130 (752130) - 1.2.2012
Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
223.00 Kč

ČSN EN 15972 (757790) - 1.2.2012
Kvalita vod - Návod pro kvantitativní a kvalitativní průzkum mořského fytoplanktonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 759010 (759010) - 1.2.2012
Vsakovací zařízení srážkových vod.
434.00 Kč

ČSN EN 14142-1 (760401) - 1.2.2012
Poštovní služby - Databáze adres - Část 1: Složky poštovních adres. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 26800 (833512) - 1.2.2012
Ergonomie - Všeobecný přístup, principy a koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23611-1 (836430) - 1.2.2012
Kvalita půdy - Odběr vzorků půdních bezobratlých - Část 1: Ruční třídění žížal a jejich extrakce formaldehydem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15442 (838320) - 1.2.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody vzorkování.
543.00 Kč

ČSN EN 15443 (838321) - 1.2.2012
Tuhá alternativní paliva - Metody přípravy laboratorního vzorku.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14160 (855270) - 1.2.2012
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro jednorázové zdravotnické prostředky používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6875 (855351) - 1.2.2012
Stomatologie - Stomatologické křeslo (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1797-1 (856004) - 1.2.2012
Stomatologie - Stopky pro rotační nástroje - Část 1: Stopky z kovových materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - 1.2.2012
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 1: Všeobecné požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-1-V1.4.2 (875032) - 1.2.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V1.3.1 (875032) - 1.2.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Bezšňůrové mikrofony pracující v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 3 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-2-V1.5.1 (875068) - 1.2.2012
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V1.9.2 (875101) - 1.2.2012
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 11: CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 15: Zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Opakovače) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 6: Uživatelská zařízení (UE) CDMA TDD (UTRA TDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V5.2.1 (875111) - 1.2.2012
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 7: Základnové stanice (BS) CDMA TDD (UTRA TDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302842-1-V1.2.3 (875128) - 1.2.2012
Rádiové zařízení digitálního spoje VHF vzduch-země a vzduch-vzduch v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření leteckých pohyblivých (palubních) zařízení - Část 1: Fyzická vrstva (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302931-V1.1.1 (875162) - 1.2.2012
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Definice geografické oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 12646 (882001) - 1.2.2012
Technologie grafické výroby - Displeje pro barevný kontrolní nátisk - Charakteristiky a podmínky vizuální kontroly.
338.00 Kč

ČSN ISO 15930-3 (882005) - 1.2.2012
Technologie grafické výroby - Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3).
338.00 Kč

ČSN EN 71-1 (943095) - 1.2.2012
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
768.00 Kč

ČSN EN 71-2 (943095) - 1.2.2012
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost.
223.00 Kč

ČSN EN 15946 (961507) - 1.2.2012
Ochrana kulturních památek - Zásady balení pro přepravu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11354-1 (974106) - 1.2.2012
Pokročilé automatizace a jejich aplikace - Požadavky na zřízení výrobního procesu interoperability - Část 1: Rámec pro podnikovou interoperabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19126 (979845) - 1.2.2012
Geografická informace - Pojmové slovníky vzhledů a registry.
434.00 Kč

ČSN ISO/HL7 27951 (981028) - 1.2.2012
Zdravotnická informatika - Služby společné terminologie, 1. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD)
768.00 Kč

ČSN ISO/HL7 27932 (981029) - 1.2.2012
Norma pro výměnu dat - HL7: Architektura klinického dokumentu, 2. vydání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (+CD)
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.