Nové normy ČSN za březen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 7870-4 (010272) - 1.3.2015
Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM.
567.00 Kč

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690) - 1.3.2015
Management spolehlivosti - Část 1: Směrnice pro management a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - 1.3.2015
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - 1.3.2015
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci.
1159.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460) - 1.3.2015
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - 1.3.2015
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11474 (038196) - 1.3.2015
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.3.2015
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3807:2014/Oprava1 (078320) - 1.3.2015
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - 1.3.2015
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
434.00 Kč

ČSN EN 60770-3-ed.2 (181078) - 1.3.2015
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.3.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
543.00 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105) - 1.3.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.
350.00 Kč

ČSN 280318 (280318) - 1.3.2015
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.
434.00 Kč

ČSN EN 16603-10-09 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-10-12 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 3774-004 (311743) - 1.3.2015
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - 1.3.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A1 (330050) - 1.3.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - 1.3.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik.
350.00 Kč

ČSN 332000-7-753-ed.2 (332000) - 1.3.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 61400-2-ed.3 (333160) - 1.3.2015
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny.
945.00 Kč

ČSN EN 61000-3-2-ed.4 (333432) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). (Platnost do 1.3.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-19 (333432) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení.
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-5-ed.3 (333432) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti.
567.00 Kč

ČSN EN 50153-ed.3 (333503) - 1.3.2015
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
338.00 Kč

ČSN EN 62701 (346741) - 1.3.2015
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Recyklované minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače.
223.00 Kč

ČSN EN 61169-45 (353811) - 1.3.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 45: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady SQMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-4-3-ed.2 (354101) - 1.3.2015
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže.
593.00 Kč

ČSN EN 60099-9 (354870) - 1.3.2015
Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60871-1-ed.3 (358207) - 1.3.2015
Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Část 1: Obecně.
543.00 Kč

ČSN EN 61746-1:2011/Oprava1 (359206) - 1.3.2015
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61746-2:2011/Oprava1 (359206) - 1.3.2015
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61754-15-ed.2:2010/Oprava2 (359244) - 1.3.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 61280-4-2-ed.2 (359270) - 1.3.2015
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62343-2-ed.2 (359278) - 1.3.2015
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.10.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 62572-3-ed.2 (359279) - 1.3.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2019).
350.00 Kč

ČSN EN 62504 (360701) - 1.3.2015
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60299-ed.2 (361060) - 1.3.2015
Elektrické přikrývky pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61255-ed.2 (361060) - 1.3.2015
Elektrické vyhřívané podušky pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62929 (361060) - 1.3.2015
Robotické vysavače pro domácnost - Čištění za sucha: Metody měření funkce. (Platnost do 2.12.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 60904-8-ed.2 (364604) - 1.3.2015
Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A12 (364801) - 1.3.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
186.00 Kč

ČSN EN 62288-ed.2 (367828) - 1.3.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.1.2025).
945.00 Kč

ČSN EN 60268-4-ed.4 (368305) - 1.3.2015
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.10.2021).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701) - 1.3.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701) - 1.3.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 29100 (369705) - 1.3.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí.
338.00 Kč

ČSN EN 419211-1 (369888) - 1.3.2015
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 419211-6 (369889) - 1.3.2015
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16960 (385508) - 1.3.2015
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly.
338.00 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace.
434.00 Kč

ČSN ISO 12110-1 (420387) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy.
338.00 Kč

ČSN ISO 12110-2 (420387) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů.
350.00 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - 1.3.2015
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení.
434.00 Kč

ČSN 482116 (482116) - 1.3.2015
Umělá obnova lesa a zalesňování.
338.00 Kč

ČSN EN 326-2+A1 (490184) - 1.3.2015
Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - 1.3.2015
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.3.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12228-1 (588800) - 1.3.2015
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12228-2 (588800) - 1.3.2015
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 3302-1 (630100) - 1.3.2015
Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19066-1 (642740) - 1.3.2015
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - 1.3.2015
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 16264 (668304) - 1.3.2015
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Nábojky pro nástroje poháněné prachem.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - 1.3.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - 1.3.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20° (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562) - 1.3.2015
Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity.
186.00 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
4947.60 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15755-1 (701591) - 1.3.2015
Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepící polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15752-1 (701592) - 1.3.2015
Sklo ve stavebnictví - Samolepící polymerové fólie - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.3.2015
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny.
434.00 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.3.2015
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 2: Pásy a fólie pro stěny.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - 1.3.2015
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16309+A1 (730903) - 1.3.2015
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 736175 (736175) - 1.3.2015
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek.
350.00 Kč

ČSN EN 1423:2012/Oprava1 (737011) - 1.3.2015
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi.
29.00 Kč

ČSN EN 13964-ed.2 (744521) - 1.3.2015
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení.
945.00 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.3.2015
Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel.
434.00 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - 1.3.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno.
223.00 Kč

ČSN EN 1017 (755890) - 1.3.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit.
223.00 Kč

ČSN EN 16493 (757012) - 1.3.2015
Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů.
223.00 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - 1.3.2015
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách.
338.00 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - 1.3.2015
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B02 (800147) - 1.3.2015
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11092 (800819) - 1.3.2015
Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení).
223.00 Kč

ČSN EN 13205-1 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13205-2 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování.
350.00 Kč

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování.
434.00 Kč

ČSN EN 13205-4 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací.
338.00 Kč

ČSN EN 13205-5 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti.
338.00 Kč

ČSN EN 13205-6 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-19 (835801) - 1.3.2015
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V1.3.2 (875142) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.2.1 (875166) - 1.3.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V1.2.1 (875166) - 1.3.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1021-2 (910232) - 1.3.2015
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky.
223.00 Kč

ČSN EN 16511 (917890) - 1.3.2015
Volně kladené dlaždice - Polotuhé vícevrstvé modulové podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22600-1 (980023) - 1.3.2015
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22600-2 (980023) - 1.3.2015
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22600-3 (980023) - 1.3.2015
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.