Nové normy ČSN za březen 2015

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2015 v 09:00


ČSN ISO 7870-4 (010272) - 1.3.2015
Regulační diagramy - Část 4: Regulační diagramy CUSUM.
515.90 Kč

ČSN EN 60300-1-ed.2 (010690) - 1.3.2015
Management spolehlivosti - Část 1: Směrnice pro management a použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 10844 (011683) - 1.3.2015
Akustika - Specifikace zkušebních drah pro měření hluku vyzařovaného silničními vozidly a jejich pneumatikami.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10209 (013101) - 1.3.2015
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci.
1053.80 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (014460) - 1.3.2015
Geometrické specifikace produktů (GPS) - Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí - Část 2: Pravidla.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3452-1 (015018) - 1.3.2015
Nedestruktivní zkoušení - Kapilární zkouška - Část 1: Obecné zásady.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11474 (038196) - 1.3.2015
Koroze kovů a slitin - Korozní zkoušky v umělých atmosférách - Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17663:2009/Oprava1 (050221) - 1.3.2015
Svařování - Požadavky na kvalitu tepelného zpracování souvisejícího se svařováním a příbuznými procesy.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 9453 (055605) - 1.3.2015
Slitiny pro měkké pájení - Chemické složení a tvary.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3807:2014/Oprava1 (078320) - 1.3.2015
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 10297 (078649) - 1.3.2015
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
394.90 Kč

ČSN EN 60770-3-ed.2 (181078) - 1.3.2015
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.3.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 2: Účinky zatížení.
493.90 Kč

ČSN EN 13001-3-2 (270105) - 1.3.2015
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových lan v lanových systémech.
317.90 Kč

ČSN 280318 (280318) - 1.3.2015
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.
394.90 Kč

ČSN EN 16603-10-09 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Referenční souřadnicový systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-10-12 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Metoda výpočtu dávek záření a jejich účinků a postup konstrukčních tolerancí (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16603-20-06 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Nabíjení družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16603-20-07 (310540) - 1.3.2015
Kosmické inženýrství - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 3774-004 (311743) - 1.3.2015
Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Svorky s UNC závitem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1915-1 (319322) - 1.3.2015
Pozemní zařízení pro letadla - Všeobecné požadavky - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A1 (330050) - 1.3.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-903 (330050) - 1.3.2015
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik.
317.90 Kč

ČSN 332000-7-753-ed.2 (332000) - 1.3.2015
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy.
202.40 Kč

ČSN EN 61400-2-ed.3 (333160) - 1.3.2015
Větrné elektrárny - Část 2: Malé větrné elektrárny.
859.10 Kč

ČSN EN 61000-3-2-ed.4 (333432) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A). (Platnost do 1.3.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-19 (333432) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-19: Zkušební a měřicí technika - Odolnost proti symetrickým rušením a signálům šířeným vedením v kmitočtovém rozsahu 2 kHz až 150 kHz na vstupech/výstupech AC napájení.
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-5-ed.3 (333432) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-5: Zkušební a měřicí technika - Rázový impulz - Zkouška odolnosti.
515.90 Kč

ČSN EN 50153-ed.3 (333503) - 1.3.2015
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.
306.90 Kč

ČSN EN 50539-11:2013/A1 (341394) - 1.3.2015
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 11: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích.
108.90 Kč

ČSN EN 62701 (346741) - 1.3.2015
Kapaliny pro elektrotechnické aplikace - Recyklované minerální izolační oleje pro transformátory a vypínače.
202.40 Kč

ČSN EN 61169-45 (353811) - 1.3.2015
Vysokofrekvenční konektory - Část 45: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory s rychlým zajištěním řady SQMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60947-4-3-ed.2 (354101) - 1.3.2015
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže.
539.00 Kč

ČSN EN 60282-1-ed.3:2010/A1 (354720) - 1.3.2015
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud.
202.40 Kč

ČSN EN 60099-9 (354870) - 1.3.2015
Svodiče přepětí - Část 9: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro měnírny velmi vysokého stejnosměrného napětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60871-1-ed.3 (358207) - 1.3.2015
Paralelní kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Část 1: Obecně.
493.90 Kč

ČSN EN 61746-1:2011/Oprava1 (359206) - 1.3.2015
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 1: OTDR pro jednovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61746-2:2011/Oprava1 (359206) - 1.3.2015
Kalibrace optických reflektometrů v časové oblasti (OTDR) - Část 2: OTDR pro mnohovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61754-15-ed.2:2010/Oprava2 (359244) - 1.3.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61754-4-ed.2:2014/Oprava2 (359244) - 1.3.2015
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61280-4-2-ed.2 (359270) - 1.3.2015
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-2: Instalovaná kabelová trasa - Měření útlumu a útlumu odrazu jednovidových vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62343-2-ed.2 (359278) - 1.3.2015
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.10.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 62572-3-ed.2 (359279) - 1.3.2015
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.3.2019).
317.90 Kč

ČSN EN 62504 (360701) - 1.3.2015
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60299-ed.2 (361060) - 1.3.2015
Elektrické přikrývky pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61255-ed.2 (361060) - 1.3.2015
Elektrické vyhřívané podušky pro domácnost - Metody měření funkce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62929 (361060) - 1.3.2015
Robotické vysavače pro domácnost - Čištění za sucha: Metody měření funkce. (Platnost do 2.12.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 60904-8-ed.2 (364604) - 1.3.2015
Fotovoltaické součástky - Část 8: Měření spektrální citlivosti fotovoltaické (PV) součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-1-ed.2:2007/A12 (364801) - 1.3.2015
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost.
169.40 Kč

ČSN EN 62288-ed.2 (367828) - 1.3.2015
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Obecné požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 60268-4-ed.4 (368305) - 1.3.2015
Elektroakustická zařízení - Část 4: Mikrofony. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 17.10.2021).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-2 (369701) - 1.3.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 2: Směrnice pro návrh a implementaci bezpečnosti sítě.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-3 (369701) - 1.3.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 3: Referenční síťové scénáře - Hrozby, techniky návrhu a otázky řízení.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 29100 (369705) - 1.3.2015
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí.
306.90 Kč

ČSN EN 419211-1 (369888) - 1.3.2015
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 419211-6 (369889) - 1.3.2015
Profil ochrany pro zařízení vytvářející bezpečný podpis - Část 6: Rozšíření pro zařízení pro importování klíče a důvěryhodná komunikace s aplikací vytvářející podpis (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16960 (385508) - 1.3.2015
Zemní plyn - Stanovení sirných sloučenin - Stanovení celkové síry oxidační mikrocoulometrickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly.
306.90 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace.
394.90 Kč

ČSN ISO 12110-1 (420387) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 1: Obecné zásady, zkušební metoda a požadavky na záznamy.
306.90 Kč

ČSN ISO 12110-2 (420387) - 1.3.2015
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Zkoušení únavy s proměnnou amplitudou - Část 2: Počítání cyklů a metody redukce souvisících údajů.
317.90 Kč

ČSN ISO 4967 (420471) - 1.3.2015
Ocel - Stanovení obsahu nekovových vměstků - Mikrografická metoda využívající normovaná zobrazení.
394.90 Kč

ČSN 482116 (482116) - 1.3.2015
Umělá obnova lesa a zalesňování.
306.90 Kč

ČSN EN 326-2+A1 (490184) - 1.3.2015
Desky na bázi dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 2: Počáteční zkoušení typu a řízení výroby.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2759 (500390) - 1.3.2015
Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3960 (588765) - 1.3.2015
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení peroxidového čísla - Jodometrické (vizuální) stanovení koncového bodu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12228-1 (588800) - 1.3.2015
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 1: Živočišné a rostlinné tuky a oleje.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12228-2 (588800) - 1.3.2015
Stanovení obsahu jednotlivých a celkových sterolů - Metoda plynové chromatografie - Část 2: Olivový olej a olej z olivových výlisků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 3302-1 (630100) - 1.3.2015
Pryž - Tolerance pro výrobky - Část 1: Rozměrové tolerance. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19066-1 (642740) - 1.3.2015
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - 1.3.2015
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 16264 (668304) - 1.3.2015
Pyrotechnické výrobky - Ostatní pyrotechnické výrobky - Nábojky pro nástroje poháněné prachem.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - 1.3.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13803 (673065) - 1.3.2015
Nátěrové hmoty - Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20° (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17516 (681562) - 1.3.2015
Kosmetika - Mikrobiologie - Mikrobiologické limity.
169.40 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet (Norma k přímému použití jako ČSN).
4947.60 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.3.2015
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na nádoby z hliníku a jeho slitin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15755-1 (701591) - 1.3.2015
Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepící polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15752-1 (701592) - 1.3.2015
Sklo ve stavebnictví - Samolepící polymerové fólie - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.3.2015
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny.
394.90 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.3.2015
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 2: Pásy a fólie pro stěny.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15548-1 (730361) - 1.3.2015
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky - Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16309+A1 (730903) - 1.3.2015
Udržitelnost staveb - Posuzování sociálních vlastností budov - Metodika výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 736175 (736175) - 1.3.2015
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek.
317.90 Kč

ČSN EN 1423:2012/Oprava1 (737011) - 1.3.2015
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Dodatečný posyp - Balotina, protismykové přísady a jejich směsi.
26.40 Kč

ČSN EN 13964-ed.2 (744521) - 1.3.2015
Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení.
859.10 Kč

ČSN EN 508-1 (747715) - 1.3.2015
Střešní krytiny a obklady z plechu - Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu - Část 1: Ocel.
394.90 Kč

ČSN EN 12518 (755850) - 1.3.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Vápno.
202.40 Kč

ČSN EN 1017 (755890) - 1.3.2015
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Polovypálený dolomit.
202.40 Kč

ČSN EN 16493 (757012) - 1.3.2015
Kvalita vod - Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů.
202.40 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - 1.3.2015
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách.
306.90 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - 1.3.2015
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvantifikaci bentických rozsivek z řek a jezer.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-B02 (800147) - 1.3.2015
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: Zkouška s xenonovou výbojkou.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11092 (800819) - 1.3.2015
Textilie - Fyziologické účinky - Měření tepelného odporu a výparného odporu za stálých podmínek (zkouška pomocí vyhřívané desky simulující efekt pocení).
202.40 Kč

ČSN EN 13205-1 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13205-2 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 2: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na stanovení účinnosti vzorkování.
317.90 Kč

TNI CEN/TR 13205-3 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 3: Analýza údajů o účinnosti vzorkování.
394.90 Kč

ČSN EN 13205-4 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 4: Laboratorní zkouška způsobilosti založená na porovnání koncentrací.
306.90 Kč

ČSN EN 13205-5 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 5: Zkouška způsobilosti odběrového zařízení pro aerosol a porovnání odběrového zařízení prováděná na pracovišti.
306.90 Kč

ČSN EN 13205-6 (833634) - 1.3.2015
Expozice pracoviště - Posuzování funkce zařízení pro měření koncentrace částic polétavého prachu - Část 6: Zkoušky přepravy a manipulace s odběrovým zařízením.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16000-19 (835801) - 1.3.2015
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V1.3.2 (875142) - 1.3.2015
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-4-1-V1.2.1 (875166) - 1.3.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 4: Geografické adresování a přeposílání pro komunikace mezi dvěma body a mezi bodem a více body - Podčást 1: Funkčnost nezávislá na médiu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302636-5-1-V1.2.1 (875166) - 1.3.2015
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 5: Přenosové protokoly - Podčást 1: Základní přenosový protokol. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1021-2 (910232) - 1.3.2015
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky.
202.40 Kč

ČSN EN 16511 (917890) - 1.3.2015
Volně kladené dlaždice - Polotuhé vícevrstvé modulové podlahové dlaždice (MMF) s nášlapnou vrstvou odolnou proti opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22600-1 (980023) - 1.3.2015
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 1: Přehled a politika managementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22600-2 (980023) - 1.3.2015
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 2: Formální modely (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22600-3 (980023) - 1.3.2015
Zdravotnická informatika - Privilegium vedení a řízení přístupu - Část 3: Implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)