Nové normy ČSN za srpen 2019

od NORMSERVISČSN EN 17161 (010393) - 1.8.2019
Design pro všechny - Dostupnost výrobků, zboží a služeb podle přístupu Design pro všechny - Rozšíření rozsahu uživatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - 1.8.2019
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - 1.8.2019
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - 1.8.2019
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - 1.8.2019
Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17120 (012074) - 1.8.2019
Fotokatalýza - Čištění vody - Měření výkonnosti fotokatalytických materiálů pomocí odbourávání fenolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14827-3 (018270) - 1.8.2019
Dopravní informační a řídicí systémy - Datová rozhraní mezi centry dopravních informací a řídicími systémy - Část 3: Datová rozhraní ve formátu XML (profil A) mezi centry pro inteligentní dopravní systémy (ITS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 24534-5:2012/Amd.1 (018350) - 1.8.2019
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 5: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím symetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 29281-2 (018405) - 1.8.2019
Inteligentní dopravní systémy - Lokální komunikace - Část 2: Podpora stávajících systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2085 (038650) - 1.8.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Kontrola kontinuity tenkých anodických oxidových povlaků - Zkouška síranem měďnatým.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3211 (038650) - 1.8.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení odolnosti anodických oxidových povlaků proti praskání při deformaci.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8994 (038650) - 1.8.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Mřížková metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14114 (052122) - 1.8.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Acetylenové rozvodné systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy - Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60974-14 (052205) - 1.8.2019
Zařízení pro obloukové svařování - Část 14: Kalibrace, validace a konzistentní zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11148-13 (239060) - 1.8.2019
Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12645 (257013) - 1.8.2019
Měřidla tlaku v pneumatikách - Přístroje pro kontrolu tlaku a/nebo nahuštění/vypuštění pneumatik motorových vozidel - Metrologie, požadavky a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 1434-5+A1 (258511) - 1.8.2019
Měřidla tepla - Část 5: Zkoušky pro prvotní ověření (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1434-6+A1 (258511) - 1.8.2019
Měřidla tepla - Část 6: Instalace, uvedení do provozu, sledování činnosti a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 1070 (259315) - 1.8.2019
Hydrometrie - Metoda sklonu a plochy.
338.00 Kč

ČSN EN 16842-9 (268818) - 1.8.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 9: Nakládací přívěsy, boční a přední stohovací vozíky se vyvýšeným místem obsluhy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 81-28+AC (274003) - 1.8.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů.
223.00 Kč

ČSN EN 81-71+AC (274003) - 1.8.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům.
338.00 Kč

ČSN EN 14033-4 (281005) - 1.8.2019
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 4: Technické požadavky na jízdu, přesuny a pracovní nasazení na městských kolejových systémech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-4 (300559) - 1.8.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 4: Zkouška shody síťového a aplikačního protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
8401.80 Kč

ČSN EN ISO 15118-5 (300559) - 1.8.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 5: Zkouška shody fyzické vrstvy a datové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
2382.60 Kč

ČSN EN ISO 15118-8 (300559) - 1.8.2019
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 8: Požadavky na fyzickou vrstvu a datovou vrstvu pro bezdrátovou komunikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 20035 (300650) - 1.8.2019
Inteligentní dopravní systémy - Systémy kooperativního adaptivního tempomatu (CACC) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 22241-1 (302460) - 1.8.2019
Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 1: Požadavky na kvalitu.
186.00 Kč

ČSN EN 4859 (313011) - 1.8.2019
Letectví a kosmonautika - Určování zatížení svorek založené na senzorech pro šrouby s vysokou pevností v tahu - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2288 (314863) - 1.8.2019
Letectví a kosmonautika - Ložisková pouzdra s přírubou z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10087 (321020) - 1.8.2019
Malá plavidla - Identifikace plavidla - Systém kódování.
186.00 Kč

ČSN IEC 50(691):1997/A1 (330050) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 691: Tarify pro elektřinu.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-617:2011/A3 (330050) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-821 (330050) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 821: Drážní signalizační a zabezpečovací zařízení.
2358.00 Kč

ČSN EN 50549-1 (330127) - 1.8.2019
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 1: Připojení k distribuční síti nn - Výrobny do typu B včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50549-2 (330127) - 1.8.2019
Požadavky na paralelně připojené výrobny s distribučními sítěmi - Část 2: Připojení k distribuční síti středního napětí - Výrobny do typu B a včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.3 (332000) - 1.8.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60079-15-ed.4 (332320) - 1.8.2019
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n".
350.00 Kč

ČSN EN 50341-2-24 (333300) - 1.8.2019
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Národní normativní aspekty (NNA) pro Rumunsko (založené na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-2-ed.5 (333432) - 1.8.2019
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem <= 16 A).
350.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A8 (334201) - 1.8.2019
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN EN 50463-2-ed.2:2018/Oprava1 (341566) - 1.8.2019
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-2-ed.2 (346573) - 1.8.2019
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Požadavky na vyváženou biaxiálně orientovanou polyethylentereftalátovou (PET) fólii užívanou k elektroizolačním účelům. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-4-1-ed.4 (354101) - 1.8.2019
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 61051-1-ed.2 (358080) - 1.8.2019
Varistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-50-ed.6 (359213) - 1.8.2019
Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62149-10 (359276) - 1.8.2019
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 10: Vysílače-přijímače RoF (radio na optických vláknech) pro mobilní fronthaul. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN 360011-1:2014/Z1 (360011) - 1.8.2019
Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení.
29.00 Kč

ČSN 360011-2:2014/Z1 (360011) - 1.8.2019
Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
29.00 Kč

ČSN 360020:2015/Z1 (360020) - 1.8.2019
Sdružené osvětlení.
29.00 Kč

ČSN EN 60188-ed.2:2002/A11 (360230) - 1.8.2019
Vysokotlaké rtuťové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-16-ed.3 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-16: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost hemodialyzačních, hemodiafiltračních a hemofiltračních přístrojů.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-39-ed.3 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-39: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro peritoneální dialýzu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-30-ed.2 (364801) - 1.8.2019
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-30: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost automatizovaných neinvazivních tonometrů.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20924 (369020) - 1.8.2019
Internet věcí (IoT) - Slovník.
186.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 21805 (389251) - 1.8.2019
Pokyny pro navrhování, výběr a instalaci větracích otvorů k zachování celistvosti konstrukce uzavřených prostor chráněných plynovým hasicím zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 683-3 (420931) - 1.8.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 3: Oceli k nauhličování s následným zakalením (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 707 (470625) - 1.8.2019
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 7112 (476010) - 1.8.2019
Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - 1.8.2019
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 4: Specifické pokyny pro různé výrobky.
223.00 Kč

ČSN ISO 48-2 (621433) - 1.8.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 2: Tvrdost mezi 10 IRHD a 100 IRHD.
338.00 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - 1.8.2019
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny, LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 bar (2,5 MPa) - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 472:2015/A1 (640001) - 1.8.2019
Plasty - Slovník.
223.00 Kč

ČSN EN 17228 (640515) - 1.8.2019
Plasty - Polymery, plasty a plastové výrobky z biologického materiálu - Terminologie, charakteristiky a hlášení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21301-1 (643040) - 1.8.2019
Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21301-2 (643040) - 1.8.2019
Plasty - Ethylen-vinylacetát (EVAC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21309-1 (643901) - 1.8.2019
Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21309-2 (643901) - 1.8.2019
Plasty - Kopolymery ethylenvinylalkoholu (EVOH) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21305-1 (644420) - 1.8.2019
Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21305-2 (644420) - 1.8.2019
Plasty - Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20558-1 (645706) - 1.8.2019
Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20558-2 (645706) - 1.8.2019
Plasty - Polyfenylensulfidy (PPS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 22391-7 (646425) - 1.8.2019
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 7: Návod pro posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 438-2+A1 (647501) - 1.8.2019
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 2: Stanovení vlastností.
593.00 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.8.2019
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - 1.8.2019
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly.
223.00 Kč

ČSN EN 13369-ed.2 (723001) - 1.8.2019
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty.
567.00 Kč

ČSN EN 12310-2 (727636) - 1.8.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti protrhávání - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - 1.8.2019
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17087 (728014) - 1.8.2019
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Příprava zkušebního laboratorního vzorku pro zkoušení uvolňování a analýzu obsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - 1.8.2019
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - 1.8.2019
Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice.
223.00 Kč

ČSN 730580-1:2007/Z3 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky.
29.00 Kč

ČSN 730580-2:2007/Z1 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov.
29.00 Kč

ČSN 730580-3:1994/Z3 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 3: Denní osvětlení škol.
29.00 Kč

ČSN 730580-4:1994/Z3 (730580) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov - Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.
29.00 Kč

ČSN EN 17037 (730582) - 1.8.2019
Denní osvětlení budov.
543.00 Kč

ČSN EN 1364-5 (730853) - 1.8.2019
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 5: Větrací mřížky.
338.00 Kč

ČSN EN 15882-1+A1 (730856) - 1.8.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí.
338.00 Kč

ČSN EN 15269-1 (730868) - 1.8.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1090-4 (732601) - 1.8.2019
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách.
593.00 Kč

ČSN 734301:2004/Z4 (734301) - 1.8.2019
Obytné budovy.
29.00 Kč

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.8.2019
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13146-7 (736375) - 1.8.2019
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 7: Stanovení svěrné síly a tuhosti proti zvedání (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17075 (757060) - 1.8.2019
Kvalita vod - Obecné požadavky a postupy zkoušení výkonnosti pro vybavení k monitoringu vod - Měřicí zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - 1.8.2019
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11704 (757608) - 1.8.2019
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Kapalinová scintilační měřicí metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10634 (757776) - 1.8.2019
Kvalita vod - Pokyny pro přípravu a zpracování ve vodě těžko rozpustných organických látek pro následující hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17123 (757788) - 1.8.2019
Kvalita vod - Návod pro určení stupně modifikace hydromorfologických charakteristik přechodových a pobřežních vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14702-3 (758060) - 1.8.2019
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV).
338.00 Kč

ČSN EN 14701-4 (758061) - 1.8.2019
Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 4: Stanovení odvodnitelnosti vyvločkovaných kalů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17177 (771039) - 1.8.2019
Skleněné obaly - Korunkový uzávěr - Korunkový uzávěr o průměru 26 mm a výšce 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 343 (832761) - 1.8.2019
Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-1 (832770) - 1.8.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11393-3 (832770) - 1.8.2019
Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv.
223.00 Kč

ČSN EN 16121+A1 (910414) - 1.8.2019
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-2 (979834) - 1.8.2019
Geografická informace - Metadata - Část 2: Rozšíření pro data zobrazení a mřížová data (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.