Nové normy ČSN za březen 2013

od NORMSERVISČSN EN 61124-ed.2 (010644) - 1.3.2013
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch. (Platnost do 31.3.2026).
945.00 Kč

ČSN IEC 62648 (013766) - 1.3.2013
Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC.
223.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256) - 1.3.2013
Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby.
434.00 Kč

ČSN ISO 17724:2004/Oprava1 (018012) - 1.3.2013
Grafické značky - Slovník.
62.00 Kč

TNI CEN/TR 16152 (018394) - 1.3.2013
Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - 1.3.2013
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8205-3 (052031) - 1.3.2013
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - 1.3.2013
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - 1.3.2013
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 161+A2 (061803) - 1.3.2013
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - 1.3.2013
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
434.00 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.3.2013
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - 1.3.2013
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.3.2013
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společná pravidla pro infrastrukturu a vozidla.
1159.00 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.3.2013
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí.
945.00 Kč

ČSN 332000-5-559-ed.2 (332000) - 1.3.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace.
338.00 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Z1 (332000) - 1.3.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
120.00 Kč

ČSN EN 60079-0-ed.4 (332320) - 1.3.2013
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky. (Platnost do 6.7.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 61400-25-1 (333160) - 1.3.2013
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů. (Platnost do 1.12.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61400-25-5 (333160) - 1.3.2013
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody. (Platnost do 25.10.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-4-ed.3 (333432) - 1.3.2013
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 60695-4-ed.3 (345615) - 1.3.2013
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků. (Platnost do 28.7.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61788-13-ed.2 (345685) - 1.3.2013
Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60893-3-4-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.3.2013
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60317-60 (347307) - 1.3.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155. (Platnost do 27.7.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 62037-1 (347705) - 1.3.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - 1.3.2013
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů.
223.00 Kč

ČSN IEC 60076-10-1 (351001) - 1.3.2013
Výkonové transformátory - Část 10-1: Stanovení hladin hluku - Směrnice pro používání.
434.00 Kč

ČSN IEC 60076-15 (351001) - 1.3.2013
Výkonové transformátory - Část 15: Výkonové transformátory plněné plynem.
223.00 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.3:2010/A1 (354701) - 1.3.2013
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků.
186.00 Kč

ČSN EN 61010-2-033:2013/Oprava1 (356502) - 1.3.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí.
29.00 Kč

ČSN CLC/TS 62271-304 (357185) - 1.3.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 60440 (358015) - 1.3.2013
Metody měření nelinearity rezistorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61747-30-1 (358787) - 1.3.2013
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60794-1-22 (359223) - 1.3.2013
Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.11.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 61754-26 (359244) - 1.3.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60876-1-ed.2 (359246) - 1.3.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.9.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-3-1 (359249) - 1.3.2013
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61300-2-33-ed.3 (359251) - 1.3.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60900-ed.3 (359704) - 1.3.2013
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V. (Platnost do 25.7.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.4 (361050) - 1.3.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.4 (361050) - 1.3.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-72-ed.2 (361050) - 1.3.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční použití.
543.00 Kč

ČSN EN 50367-ed.2 (362315) - 1.3.2013
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu). (Platnost do 27.7.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 62616:2010/Oprava1 (367829) - 1.3.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 62729 (367832) - 1.3.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti (LRIT) - Funkční požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

TPG 98201 (380982) - 21.3.2013
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG.
118.20 Kč

ČSN EN 1839 (389603) - 1.3.2013
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par. (Platnost do 11.1.2018).
338.00 Kč

ČSN ISO 4965-1 (420370) - 1.3.2013
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy.
223.00 Kč

ČSN ISO 4965-2 (420370) - 1.3.2013
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje.
223.00 Kč

ČSN ISO 12108 (420391) - 1.3.2013
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny.
434.00 Kč

ČSN ISO 12107 (420393) - 1.3.2013
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5755 (420457) - 1.3.2013
Spékané kovové materiály - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403) - 1.3.2013
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny.
945.00 Kč

ČSN 482115:2012/Oprava1 (482115) - 1.3.2013
Sadební materiál lesních dřevin.
29.00 Kč

ČSN EN 636 (492419) - 1.3.2013
Překližované desky - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - 1.3.2013
Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu - Metoda plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 16300 (656575) - 1.3.2013
Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN EN 16261-1 (668301) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie.
338.00 Kč

ČSN EN 16261-4 (668301) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití.
186.00 Kč

ČSN EN 16256-1 (668302) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN 16256-2 (668302) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - 1.3.2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - 1.3.2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - 1.3.2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku.
186.00 Kč

ČSN EN 13575 (698045) - 1.3.2013
Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13352 (698052) - 1.3.2013
Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - 1.3.2013
Benzínové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 934-3+A1 (722326) - 1.3.2013
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - 1.3.2013
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví.
338.00 Kč

ČSN EN 13469 (727214) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí. (Platnost do 30.9.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 13472 (727217) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření. (Platnost do 30.9.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 14706 (727221) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty. (Platnost do 30.9.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 14707 (727222) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí. (Platnost do 30.9.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 15732 (727238) - 1.3.2013
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - 1.3.2013
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně).
434.00 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854) - 1.3.2013
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny.
338.00 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - 1.3.2013
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13321-2 (738511) - 1.3.2013
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ISO 27108 (757579) - 1.3.2013
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
434.00 Kč

ČSN ISO 21338 (757735) - 1.3.2013
Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10776 (806119) - 1.3.2013
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10772 (806130) - 1.3.2013
Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody.
223.00 Kč

ČSN EN 14625 (835723) - 1.3.2013
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií.
593.00 Kč

ČSN EN 14626 (835724) - 1.3.2013
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií.
593.00 Kč

ČSN EN 16086-1 (836455) - 1.3.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím.
338.00 Kč

ČSN EN 16086-2 (836455) - 1.3.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách.
223.00 Kč

ČSN EN 15933 (838120) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH.
186.00 Kč

ČSN EN 15934 (838125) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody.
223.00 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním.
223.00 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23907 (854002) - 1.3.2013
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Obaly na ostré předměty. (Platnost do 29.2.2020).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V10.2.1 (872781) - 1.3.2013
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 16122 (910413) - 1.3.2013
Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19762-2 (977126) - 1.3.2013
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 2: Opticky čitelná média (ORM).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.