Nové normy ČSN za březen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2013 v 09:00


ČSN EN 61124-ed.2 (010644) - 1.3.2013
Zkoušení bezporuchovosti - Ověřovací zkoušky pro konstantní intenzitu poruch a konstantní parametr proudu poruch.
859.10 Kč

ČSN ISO 80000-1:2011/Oprava1 (011300) - 1.3.2013
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně.
26.40 Kč

ČSN IEC 62648 (013766) - 1.3.2013
Grafické značky pro použití na předmětech - Pokyny pro začlenění grafických značek do publikací IEC.
202.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17065 (015256) - 1.3.2013
Posuzování shody - Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby.
394.90 Kč

ČSN ISO 17724:2004/Oprava1 (018012) - 1.3.2013
Grafické značky - Slovník.
56.10 Kč

TNI CEN/TR 16152 (018394) - 1.3.2013
Elektronický výběr poplatků - Personalizace a montáž předinstalovaných OBE.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - 1.3.2013
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8205-3 (052031) - 1.3.2013
Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 3: Požadavky na zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - 1.3.2013
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16834 (055315) - 1.3.2013
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 161+A2 (061803) - 1.3.2013
Samočinné uzavírací ventily pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-1 (268812) - 1.3.2013
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
394.90 Kč

ČSN EN 12001 (278501) - 1.3.2013
Stroje pro přepravu, rozstřikování a ukládání betonové směsi a malty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 19432 (278603) - 1.3.2013
Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15273-1 (280340) - 1.3.2013
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společná pravidla pro infrastrukturu a vozidla.
1053.80 Kč

ČSN EN 15273-3 (280340) - 1.3.2013
Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí.
859.10 Kč

ČSN 332000-5-559-ed.2 (332000) - 1.3.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace.
306.90 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Z1 (332000) - 1.3.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
108.90 Kč

ČSN EN 60079-0-ed.4 (332320) - 1.3.2013
Výbušné atmosféry - Část 0: Zařízení - Obecné požadavky. (Platnost do 6.7.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 61400-25-1 (333160) - 1.3.2013
Větrné elektrárny - Část 25-1: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Souhrnný popis principů a modelů. (Platnost do 1.12.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61400-25-5 (333160) - 1.3.2013
Větrné elektrárny - Část 25-5: Komunikační prostředky pro sledování a řízení větrných elektráren - Zkoušky shody. (Platnost do 25.10.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-4-ed.3 (333432) - 1.3.2013
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-4: Zkušební a měřicí technika - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů - Zkouška odolnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 60695-4-ed.3 (345615) - 1.3.2013
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků.
169.40 Kč

ČSN EN 61788-13-ed.2 (345685) - 1.3.2013
Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v supravodivých multifilamentárních kompozitech (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60893-3-4-ed.2:2004/A1 (346572) - 1.3.2013
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-4: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi fenolických pryskyřic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60317-60 (347307) - 1.3.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 60: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 155, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný, teplotní index 155. (Platnost do 27.7.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 62037-1 (347705) - 1.3.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 1: Obecné požadavky a měřicí metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60034-18-34 (350000) - 1.3.2013
Točivé elektrické stroje - Část 18-34: Funkční hodnocení izolačních systémů - Zkušební postupy pro tvarovaná vinutí - Hodnocení termomechanické odolnosti izolačních systémů.
202.40 Kč

ČSN IEC 60076-10-1 (351001) - 1.3.2013
Výkonové transformátory - Část 10-1: Stanovení hladin hluku - Směrnice pro používání.
394.90 Kč

ČSN IEC 60076-15 (351001) - 1.3.2013
Výkonové transformátory - Část 15: Výkonové transformátory plněné plynem.
202.40 Kč

ČSN EN 60269-4-ed.3:2010/A1 (354701) - 1.3.2013
Pojistky nízkého napětí - Část 4: Doplňující požadavky pro tavné pojistkové vložky pro ochranu polovodičových prvků.
169.40 Kč

ČSN EN 61010-2-033:2013/Oprava1 (356502) - 1.3.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí.
26.40 Kč

ČSN CLC/TS 62271-304 (357185) - 1.3.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 304: Třídy provedení rozváděčů pro vnitřní použití na jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV pro ztížené klimatické podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 60440 (358015) - 1.3.2013
Metody měření nelinearity rezistorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61747-30-1 (358787) - 1.3.2013
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60794-1-22 (359223) - 1.3.2013
Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.11.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 61754-26 (359244) - 1.3.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60876-1-ed.2 (359246) - 1.3.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.9.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-3-1 (359249) - 1.3.2013
Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61300-2-33-ed.3 (359251) - 1.3.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60900-ed.3 (359704) - 1.3.2013
Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V. (Platnost do 25.7.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.4 (361050) - 1.3.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití.
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.4 (361050) - 1.3.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro komerční použití.
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-72-ed.2 (361050) - 1.3.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-72: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční použití.
493.90 Kč

ČSN EN 50367-ed.2 (362315) - 1.3.2013
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Technická kriteria pro interakci mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením (pro dosažení volného přístupu). (Platnost do 27.7.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 62616:2010/Oprava1 (367829) - 1.3.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Signalizace selhání výkonu strážní služby na můstku (BNWAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 62729 (367832) - 1.3.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení pro identifikaci a sledování plavidel na velké vzdálenosti (LRIT) - Funkční požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

TPG 98201 (380982) - 21.3.2013
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG.
130.00 Kč

ČSN EN 1839 (389603) - 1.3.2013
Stanovení mezí výbušnosti plynů a par. (Platnost do 11.1.2018).
306.90 Kč

ČSN ISO 4965-1 (420370) - 1.3.2013
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 1: Zkušební systémy.
202.40 Kč

ČSN ISO 4965-2 (420370) - 1.3.2013
Kovové materiály - Kalibrace jednoosého dynamického zatížení pro zkoušení únavy - Část 2: Měřicí vybavení dynamického kalibračního přístroje.
202.40 Kč

ČSN ISO 12108 (420391) - 1.3.2013
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda růstu únavové trhliny.
394.90 Kč

ČSN ISO 12107 (420393) - 1.3.2013
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Statistické plánování a analýza údajů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5755 (420457) - 1.3.2013
Spékané kovové materiály - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 12258-1 (421403) - 1.3.2013
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 1: Obecné termíny.
859.10 Kč

ČSN 482115:2012/Oprava1 (482115) - 1.3.2013
Sadební materiál lesních dřevin.
26.40 Kč

ČSN EN 636 (492419) - 1.3.2013
Překližované desky - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 16270 (656140) - 1.3.2013
Motorová paliva - Stanovení vysokovroucích složek včetně methylesterů mastných kyselin v benzinu - Metoda plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 16300 (656575) - 1.3.2013
Motorová paliva - Stanovení jodového čísla v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda výpočtu z výsledků plynové chromatografie.
169.40 Kč

ČSN EN 16261-1 (668301) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 1: Terminologie.
306.90 Kč

ČSN EN 16261-4 (668301) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Výrobky zábavní pyrotechniky kategorie 4 - Část 4: Minimální požadavky na označování štítkem a návody k použití.
169.40 Kč

ČSN EN 16256-1 (668302) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN 16256-2 (668302) - 1.3.2013
Pyrotechnické výrobky - Divadelní pyrotechnické výrobky - Část 2: Kategorie divadelních pyrotechnických výrobků.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9117-4 (673057) - 1.3.2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9117-5 (673057) - 1.3.2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9117-6 (673057) - 1.3.2013
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku.
169.40 Kč

ČSN EN 13575 (698045) - 1.3.2013
Termoplastické nádrže vyráběné z polyethylenu tvářeného ve vyfukovací nebo rotační formě - Nadzemní nádrže pro skladování chemikálií - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13352 (698052) - 1.3.2013
Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13012 (699112) - 1.3.2013
Benzínové čerpací stanice - Konstrukce a provoz výdejních pistolí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13617-1 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13617-2 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení bezpečnostních spojek používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13617-3 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení odlamovacích armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13617-4 (699117) - 1.3.2013
Benzinové čerpací stanice - Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení otočných čepů používaných na měrných čerpadlech a výdejních pistolích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 934-3+A1 (722326) - 1.3.2013
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - 1.3.2013
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví.
306.90 Kč

ČSN EN 13469 (727214) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení propustnosti vodní páry předem tvarované izolace potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 13472 (727217) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení krátkodobé nasákavosti předem tvarované izolace potrubí při částečném ponoření.
202.40 Kč

ČSN EN 14706 (727221) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty.
306.90 Kč

ČSN EN 14707 (727222) - 1.3.2013
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty předem tvarované izolace potrubí.
202.40 Kč

ČSN EN 15732 (727238) - 1.3.2013
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - 1.3.2013
Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně).
394.90 Kč

ČSN EN 1365-1 (730854) - 1.3.2013
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny.
306.90 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - 1.3.2013
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13321-2 (738511) - 1.3.2013
Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 2: Komunikace KNXnet/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ISO 27108 (757579) - 1.3.2013
Kvalita vod - Stanovení vybraných herbicidů a biocidů - Metoda mikroextrakce tuhou fází (SPME) a plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (GC-MS).
394.90 Kč

ČSN ISO 21338 (757735) - 1.3.2013
Kvalita vod - Kinetické stanovení inhibičních účinků sedimentů, dalších pevných látek a zbarvených vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (kinetická zkouška s luminiscenčními bakteriemi).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10776 (806119) - 1.3.2013
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení charakteristik propustnosti vody kolmo k rovině při zatížení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10772 (806130) - 1.3.2013
Geotextilie - Zkušební metoda pro stanovení filtračních vlastností geotextilií za podmínek turbulentního proudění vody.
202.40 Kč

ČSN EN 14625 (835723) - 1.3.2013
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu ultrafialovou spektrometrií.
539.00 Kč

ČSN EN 14626 (835724) - 1.3.2013
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého nedisperzní infračervenou spektrometrií.
539.00 Kč

ČSN EN 16086-1 (836455) - 1.3.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím.
306.90 Kč

ČSN EN 16086-2 (836455) - 1.3.2013
Pomocné půdní látky a substráty - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s řeřichou na Petriho miskách.
202.40 Kč

ČSN EN 15933 (838120) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení pH.
169.40 Kč

ČSN EN 15934 (838125) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Výpočet podílu sušiny po stanovení zbytku po sušení nebo obsahu vody.
202.40 Kč

ČSN EN 15935 (838126) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení ztráty žíháním.
202.40 Kč

ČSN EN 15936 (838151) - 1.3.2013
Kaly, upravený bioodpad, půdy a odpady - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) suchým spalováním.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23907 (854002) - 1.3.2013
Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Obaly na ostré předměty. (Platnost do 29.2.2020).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V10.2.1 (872781) - 1.3.2013
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 16122 (910413) - 1.3.2013
Bytový a nebytový úložný nábytek - Zkušební metody pro stanovení pevnosti, trvanlivosti a stability.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19762-2 (977126) - 1.3.2013
Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat (AIDC) - Harmonizovaný slovník - Část 2: Opticky čitelná média (ORM).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)