Nové normy ČSN za červenec 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 20816-2 (011412) - 1.7.2018
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 2: Plynové turbíny, parní turbíny a generátory nad 40 MW s kluznými ložisky, na pozemních základech a jmenovitými otáčkami 1500 r/min, 1800 r/min, 3000 r/min a 3600 r/min.
338.00 Kč

ČSN ISO 532-1 (011602) - 1.7.2018
Akustika - Metody výpočtu hlasitosti - Část 1: Zwickerova metoda.
543.00 Kč

ČSN ISO 9296 (011657) - 1.7.2018
Akustika - Deklarované hodnoty emise hluku zařízení informační technologie a telekomunikací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16371-2:2018/Oprava1 (015097) - 1.7.2018
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými luminiscenčními fóliemi - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016/Oprava3 (015257) - 1.7.2018
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-4 (038241) - 1.7.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 4: Typy povrchů podkladů a jejich příprava (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-8 (038241) - 1.7.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 8: Zpracování specifikací pro nové a údržbové nátěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16866 (038522) - 1.7.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Současné stanovení tloušťky a potenciálu jednotlivých vrstev ve vícevrstvých povlacích niklu (zkouška STEP).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17836 (038705) - 1.7.2018
Žárové stříkání - Stanovení účinnosti nástřiku při žárovém stříkání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15296 (050015) - 1.7.2018
Zařízení pro plamenové svařování - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9692-1:2014/Oprava1 (050025) - 1.7.2018
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - 1.7.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - 1.7.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Stanovení přilnavosti zbytků tavidel.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62822-3 (050694) - 1.7.2018
Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polím (0 Hz až 300 GHz) - Část 3: Odporová svařovací zařízení. (Platnost do 5.7.2026).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 544 (055001) - 1.7.2018
Svařovací materiály - Technické dodací podmínky přídavných materiálů a tavidel - Druhy výrobků, rozměry, mezní úchylky a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11363-2 (078605) - 1.7.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 2: Kontrolní kalibry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10297:2015/A1/Oprava2 (078649) - 1.7.2018
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-2:2010/A1 (106010) - 1.7.2018
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 2: Utahováky šroubů a matic a šroubováky.
223.00 Kč

ČSN EN 17032 (142210) - 1.7.2018
Chladicí jednotky a mrazicí skříně pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16864 (165194) - 1.7.2018
Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8596 (195002) - 1.7.2018
Oční optika - Zkoušení zrakové ostrosti - Normalizované a klinické optotypy a jejich zobrazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11981 (195208) - 1.7.2018
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení fyzikální kompatibility prostředků pro ošetřování kontaktních čoček s kontaktními čočkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11986 (195226) - 1.7.2018
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Stanovení pohlcování a uvolňování konzervačních prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-3-1+A2 (270105) - 1.7.2018
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 474-1+A5 (277911) - 1.7.2018
Stroje pro zemní práce - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16001 (278016) - 1.7.2018
Stroje pro zemní práce - Systémy detekce předmětů a pomůcky pro viditelnost - Technické požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15654-1 (280515) - 1.7.2018
Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1648-1 (304020) - 1.7.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 1: Obytné přívěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1648-2 (304020) - 1.7.2018
Obytná vozidla pro volný čas - Elektrická instalace malého stejnosměrného napětí 12 V - Část 2: Obytné automobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4652-221:2018/Oprava1 (311828) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 4533-002 (311910) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 002: Zkoušky a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 4533-003 (311910) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 003: Způsoby spojování a montáže (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4533-004 (311910) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Systémy optických vláken - Příručka - Část 004: Oprava, údržba, čištění a inspekce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4691-2 (313080) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Spojovací tyč s integrovanými šrouby - Část 2: Přehled montážních sestav (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2667-2 (317540) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 2: Stříhání trubek tlakovou silou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6064 (318054) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Analýza nekovových materiálů (vytvrzených) pro stanovení rozsahu vytvrzení pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6041 (318055) - 1.7.2018
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Zkušební metody - Analýza nekovových materiálů (nevytvrzených) diferenciální skenovací kalorimetrií (DSC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8099-1 (325532) - 1.7.2018
Malá plavidla - Kanalizační soustavy - Část 1: Retence odpadních vod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15085:2004/A2 (328660) - 1.7.2018
Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu.
186.00 Kč

ČSN 330165-ed.2:2014/Oprava1 (330165) - 1.7.2018
Značení vodičů barvami nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60519-12-ed.2 (335002) - 1.7.2018
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervený elektroohřev.
350.00 Kč

ČSN EN 50343-ed.2:2015/A1 (341570) - 1.7.2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 62024-1-ed.3 (345861) - 1.7.2018
Vysokofrekvenční indukční součástky - Elektrické charakteristiky a metody měření - Část 1: Čipové induktory pro oblast indukčnosti v nanohenry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60370 (346415) - 1.7.2018
Zkušební postup pro hodnocení tepelné odolnosti elektroizolačních pryskyřic a laků pro impregnační účely - Metody elektrického průrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-111 (354621) - 1.7.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-111: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory se závitovou aretací M12 (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-119 (354621) - 1.7.2018
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 3-119: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro nestíněné, volné a pevné 10pólové konektory se západkovým spojením pro průmyslové prostředí s frekvencemi do 100 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60099-4-ed.3 (354870) - 1.7.2018
Svodiče přepětí - Část 4: Omezovače přepětí bez jiskřišť pro sítě střídavého napětí.
945.00 Kč

ČSN EN IEC 61190-1-3-ed.3 (359320) - 1.7.2018
Připojovací materiály pro montáž elektroniky - Část 1-3: Požadavky na pájecí slitiny pro elektroniku a na tavidlové a beztavidlové tuhé pájky pro pájení v elektronice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61230-ed.2:2009/Oprava1 (359722) - 1.7.2018
Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60728-3-ed.2 (367211) - 1.7.2018
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 50663 (367928) - 1.7.2018
Kmenová norma pro posuzování nízkovýkonového elektronického a elektrického zařízení v souvislosti s omezeními vystavení člověka elektromagnetickým polím (10 MHz až 300 GHz).
186.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27007 (369790) - 1.7.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro audit systémů řízení bezpečnosti informací.
434.00 Kč

ČSN EN 419212-4 (369890) - 1.7.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 4: Protokoly pro ochranu osobních údajů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 419212-5 (369890) - 1.7.2018
Aplikační rozhraní pro prvky zabezpečení pro elektronickou identifikaci, autentizaci a důvěryhodné služby - Část 5: Důvěryhodné elektronické služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 694 (389501) - 1.7.2018
Požární hadice - Tvarově stálé hadice pro stabilní zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - 1.7.2018
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily.
223.00 Kč

ČSN EN 14540 (389504) - 1.7.2018
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní zařízení.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16793 (389672) - 1.7.2018
Návod pro výběr, aplikaci a použití protiexplozních pojistek.
350.00 Kč

ČSN 395360 (395360) - 1.7.2018
Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19225 (444202) - 1.7.2018
Důlní stroje - Mobilní porubové dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky na důlní kombajny a pluhovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - 1.7.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - 1.7.2018
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-1 (490094) - 1.7.2018
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 1: Dřevo a dřevěné části výrobků ošetřené a uložené ve venkovním prostředí, zařazené do třídy 3 (nezakryté, bez kontaktu se zemí) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - 1.7.2018
Žebříky - Část 3: Značení a návody k používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - 1.7.2018
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 847-2 (496122) - 1.7.2018
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1870-6 (496130) - 1.7.2018
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6571:2009/A1 (580196) - 1.7.2018
Koření, kořenící látky a byliny - Stanovení obsahu těkavých olejů (silic) (metoda destilace s vodní parou).
120.00 Kč

ČSN ISO 6943 (621437) - 1.7.2018
Pryž - Stanovení únavy v tahu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1825 (635450) - 1.7.2018
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro pozemní tankování letadel a odčerpávání paliva - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 899-1 (640621) - 1.7.2018
Plasty - Stanovení krípového chování - Část 1: Kríp v tahu.
223.00 Kč

ČSN EN 1852-1 (643168) - 1.7.2018
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 1451-1 (643181) - 1.7.2018
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
434.00 Kč

ČSN EN 14932 (646006) - 1.7.2018
Plasty - Napínací fólie z termoplastů pro balení silážních balíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17098-1 (646045) - 1.7.2018
Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 1: Specifikace pro bariérové fólie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17098-2 (646045) - 1.7.2018
Plasty - Bariérové fólie pro dezinfekci půdy fumigací v zemědělství a zahradnictví - Část 2: Metoda pro stanovení propustnosti fólií použitím statické metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17033 (646046) - 1.7.2018
Plasty - Biodegradabilní mulčovací fólie pro použití v zemědělství a zahradnictví - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 438-9 (647501) - 1.7.2018
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní lamináty s jádrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23900-1 (670555) - 1.7.2018
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 1: Obecný úvod (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23900-2 (670555) - 1.7.2018
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 2: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace v měkčeném polyvinylchloridu mletím ve dvouválci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23900-3 (670555) - 1.7.2018
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 3: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace černých a barevných pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12013 (691310) - 1.7.2018
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Hnětací stroje - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - 1.7.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22477-4 (721008) - 1.7.2018
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - 1.7.2018
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13467 (727212) - 1.7.2018
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení rozměrů, pravoúhlosti a linearity předem tvarované izolace potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16516 (728012) - 1.7.2018
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.
543.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - 1.7.2018
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 15254-5 (730855) - 1.7.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 5: Konstrukce z kovových sendvičových panelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15254-7 (730855) - 1.7.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Podhledy - Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15269-11 (730868) - 1.7.2018
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - 1.7.2018
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej a kolejová rozvětvení.
338.00 Kč

ČSN EN 1436 (737010) - 1.7.2018
Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 743305:2017/Oprava1 (743305) - 1.7.2018
Ochranná zábradlí.
29.00 Kč

ČSN EN 16941-1 (756781) - 1.7.2018
Systémy pro využítí nepitné vody na místě - Část 1: Systémy pro využití dešťových vod (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17073 (760735) - 1.7.2018
Poštovní služby - Rozhraní pro přeshraniční balíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B03 (800136) - 1.7.2018
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku.
186.00 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.7.2018
Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 838032 (838032) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Těsnění skládek.
223.00 Kč

ČSN 838033 (838033) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami ze skládek.
186.00 Kč

ČSN 838035 (838035) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek.
223.00 Kč

ČSN 838036 (838036) - 1.7.2018
Skládkování odpadů - Monitorování skládek.
120.00 Kč

ČSN ETSI EN 303980-V1.1.1 (876057) - 1.7.2018
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pevně instalované pozemské stanice a za pohybu provozované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy (NEST) v kmitočtových pásmech 11 GHz až 14 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 16579 (940501) - 1.7.2018
Zařízení hracích ploch - Přenosné a trvale instalované branky - Funkční a bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1176-1-ed.2 (940515) - 1.7.2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
768.00 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - 1.7.2018
Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Stanovení kritické výšky pádu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1651 (942811) - 1.7.2018
Zařízení pro padákové létání - Postroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušky konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15759-1:2012/Oprava1 (961508) - 1.7.2018
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 1: Pokyny pro vytápění kostelů a kaplí (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN 15759-2 (961508) - 1.7.2018
Ochrana kulturního dědictví - Vnitřní prostředí - Část 2: Řízení větrání za účelem ochrany budov a sbírek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-2 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 3-2: Syntaktická vazba pro ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), faktura a dobropis.
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-3 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 3-3: Syntaktická vazba pro UN/CEFACT XML, meziodvětvová faktura D16B.
1159.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-4 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 3-4: Syntaktická vazba pro UN/EDIFACT INVOIC D16B.
945.00 Kč

ČSN CEN/TR 16931-6 (979901) - 1.7.2018
Elektronická fakturace - Část 6: Výsledek testování normy EN 16931-1 z hlediska její praktické použitelnosti pro konečného uživatele.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.