Nové normy ČSN za říjen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 14004 (010904) - 1.10.2016
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci.
698.50 Kč

ČSN EN 80000-13:2009/Oprava1 (011300) - 1.10.2016
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika.
26.40 Kč

ČSN EN 80000-6:2009/Oprava1 (011300) - 1.10.2016
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.
26.40 Kč

ČSN ISO 80000-7:2012/Oprava1 (011300) - 1.10.2016
Veličiny a jednotky - Část 7: Světlo.
26.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - 1.10.2016
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost.
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - 1.10.2016
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - 1.10.2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - 1.10.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12707 (015005) - 1.10.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN 13018 (015037) - 1.10.2016
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - 1.10.2016
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - 1.10.2016
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
3591.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - 1.10.2016
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14038-1 (038343) - 1.10.2016
Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - 1.10.2016
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - 1.10.2016
Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - 1.10.2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.10.2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - 1.10.2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62135-1-ed.2:2016/Oprava1 (052013) - 1.10.2016
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - 1.10.2016
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - 1.10.2016
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17916 (053405) - 1.10.2016
Bezpečnost strojů na tepelné dělení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 203-1:2014/Oprava1 (061901) - 1.10.2016
Spotřebiče plynných paliv pro provozy společného stravování - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.10.2016
Lahve na plyny - Terminologie.
493.90 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - 1.10.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.10.2016
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - 1.10.2016
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - 1.10.2016
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - 1.10.2016
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - 1.10.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - 1.10.2016
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 9244:2011/Amd.1 (277509) - 1.10.2016
Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - 1.10.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
2029.20 Kč

ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - 1.10.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326611) - 1.10.2016
Malá plavidla - Elektrické hnací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61140-ed.3 (330500) - 1.10.2016
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.
493.90 Kč

ČSN 332000-7-712-ed.2 (332000) - 1.10.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - 1.10.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60270:2001/A1 (345641) - 1.10.2016
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů.
202.40 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - 1.10.2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - 1.10.2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62153-4-7-ed.2 (347003) - 1.10.2016
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50577 (347113) - 1.10.2016
Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace).
306.90 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4 (354508) - 1.10.2016
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 60939-3:2016/Oprava1 (358281) - 1.10.2016
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2:2014/Oprava1 (358291) - 1.10.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62779-1 (358776) - 1.10.2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62779-2 (358776) - 1.10.2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.4 (359273) - 1.10.2016
Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61167-ed.2 (360250) - 1.10.2016
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.11.2021).
1322.40 Kč

ČSN EN 61377 (362207) - 1.10.2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky motorů a jejich řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62877-1 (364381) - 1.10.2016
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62877-2 (364381) - 1.10.2016
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 2: Požadavky na vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62446-1 (364623) - 1.10.2016
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 60958-4-1 (368308) - 1.10.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60958-4-2 (368308) - 1.10.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-2: Profesionální aplikace - Metadata a subkódy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60958-4-4 (368308) - 1.10.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-4: Profesionální aplikace - Fyzikální a elektrické parametry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - 1.10.2016
Informační technologie - Správa softwarových aktiv - Část 1: Procesy a víceúrovňové posuzování shody.
698.50 Kč

ČSN EN 62911 (369062) - 1.10.2016
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-4 (369795) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 4: Sledovatelnost zdroje času.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50612 (378393) - 1.10.2016
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - 1.10.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 16641 (404016) - 1.10.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15366-1 (404050) - 1.10.2016
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15366-2 (404050) - 1.10.2016
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15646 (404051) - 1.10.2016
Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4829-2 (420512) - 1.10.2016
Oceli - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenového komplexu - Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01 % do 0,05 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.10.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - 1.10.2016
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16802 (560062) - 1.10.2016
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16801 (560072) - 1.10.2016
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18744 (560109) - 1.10.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - 1.10.2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - 1.10.2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - 1.10.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - 1.10.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6886 (588774) - 1.10.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12200-1 (643193) - 1.10.2016
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16319+A1 (654833) - 1.10.2016
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.10.2016
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 17268 (656521) - 1.10.2016
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - 1.10.2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test).
202.40 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - 1.10.2016
Produkty z biomasy - Kritéria udržitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1657 (665207) - 1.10.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16254+A1 (668530) - 1.10.2016
Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - 1.10.2016
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - 1.10.2016
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - 1.10.2016
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24490 (697275) - 1.10.2016
Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921) - 1.10.2016
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1197.00 Kč

ČSN EN 196-1 (722100) - 1.10.2016
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 14688-ed.2 (724872) - 1.10.2016
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.7.2020).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - 1.10.2016
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13383-1 (727504) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13383-2 (727504) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23146 (727514) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23145-1 (727516) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23145-2 (727516) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18452 (727523) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 26423 (727524) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20502 (727525) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 26424 (727527) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 26443 (727529) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14604 (727530) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17161 (727552) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda chování kompozitů vyztužených nekonečnými vlákny za tlaku při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14544 (727577) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14574 (727580) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17140 (727583) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17142 (727584) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14629 (727594) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16703 (730514) - 1.10.2016
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost.
306.90 Kč

ČSN EN 338 (731711) - 1.10.2016
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13063-1+A1:2008/Oprava1 (734213) - 1.10.2016
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí.
26.40 Kč

ČSN EN 16475-3 (734245) - 1.10.2016
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.10.2016
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
202.40 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.10.2016
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
202.40 Kč

ČSN 736133:2010/Z1 (736133) - 1.10.2016
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - 1.10.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.10.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - 1.10.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.10.2016
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
698.50 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - 1.10.2016
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16580 (746484) - 1.10.2016
Okna a dveře - Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě - Zkouška a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - 1.10.2016
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 13830-ed.2 (747209) - 1.10.2016
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku. (Platnost do 28.2.2023).
539.00 Kč

ČSN EN 12050-4-ed.2 (756762) - 1.10.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií.
306.90 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - 1.10.2016
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - 1.10.2016
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16772 (757730) - 1.10.2016
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.10.2016
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19070 (793842) - 1.10.2016
Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19071 (793843) - 1.10.2016
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - 1.10.2016
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - 1.10.2016
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 16778 (832304) - 1.10.2016
Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1073-1 (832832) - 1.10.2016
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránicí tělo a dýchací cesty.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - 1.10.2016
Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - 1.10.2016
Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - 1.10.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15883-7 (847150) - 1.10.2016
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5360-ed.2 (852106) - 1.10.2016
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14408-ed.2 (852151) - 1.10.2016
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7396-1-ed.2 (852761) - 1.10.2016
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 8537 (856172) - 1.10.2016
Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9693-2 (856362) - 1.10.2016
Stomatologie - Zkoušení kompatibility - Část 2: Systémy keramika-keramika (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.1.1 (874008) - 1.10.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.1.1 (874008) - 1.10.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 319102-1-V1.1.1 (874017) - 1.10.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300065-V2.1.2 (875001) - 1.10.2016
Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300341-V2.1.1 (875027) - 1.10.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-1-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301843-2-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301843-4-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301843-5-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301843-6-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V2.1.1 (875142) - 1.10.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-V2.1.1 (875157) - 1.10.2016
Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302961-V2.1.1 (875164) - 1.10.2016
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303039-V2.1.1 (875167) - 1.10.2016
Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.15.1 (879012) - 1.10.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 303340-V1.1.1 (879051) - 1.10.2016
Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 14516 (914101) - 1.10.2016
Koupací vany pro domácí použití. (Platnost do 31.8.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 16776 (917813) - 1.10.2016
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyuretanové podlahové krytiny - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - 1.10.2016
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část.
317.90 Kč

ČSN EN 1809+A1 (940912) - 1.10.2016
Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13940 (980006) - 1.10.2016
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.10.2016
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)