Nové normy ČSN za říjen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 14004 (010904) - 1.10.2016
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci.
768.00 Kč

ČSN EN 80000-13:2009/Oprava1 (011300) - 1.10.2016
Veličiny a jednotky - Část 13: Informatika.
29.00 Kč

ČSN EN 80000-6:2009/Oprava1 (011300) - 1.10.2016
Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.
29.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-1 (011506) - 1.10.2016
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 1: Energetická účinnost.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 13273-2 (011506) - 1.10.2016
Energetická účinnost a obnovitelné zdroje energie - Obecná mezinárodní terminologie - Část 2: Obnovitelné zdroje energie.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-4 (012003) - 1.10.2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 4: Nanostrukturované materiály.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-1 (014451) - 1.10.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Část 1: Indikace textury povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12707 (015005) - 1.10.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN 13018 (015037) - 1.10.2016
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 18563-3 (015063) - 1.10.2016
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-3 (018237) - 1.10.2016
Veřejná doprava osob - Síť a časový rozvrh (NeTEx) - Část 3: Formát pro výměnu informací o jízdném ve veřejné dopravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
3591.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-3 (018350) - 1.10.2016
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 3: Data o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14038-1 (038343) - 1.10.2016
Elektromagnetická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů - Část 1: Realkalizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - 1.10.2016
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11970 (050327) - 1.10.2016
Stanovení a schvalování postupů svařování pro výrobní svařování odlitků z oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14270 (051110) - 1.10.2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro mechanizované odlupovací zkoušení odporových bodových, švových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14272 (051111) - 1.10.2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro křížové zkoušení tahem odporových bodových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14273 (051112) - 1.10.2016
Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Rozměry vzorku a postup pro zkoušení střihem odporových bodových, švových a výstupkových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62135-1-ed.2:2016/Oprava1 (052013) - 1.10.2016
Odporová svařovací zařízení - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci, výrobu a instalaci.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - 1.10.2016
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - 1.10.2016
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17916 (053405) - 1.10.2016
Bezpečnost strojů na tepelné dělení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10286 (078301) - 1.10.2016
Lahve na plyny - Terminologie.
543.00 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - 1.10.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.10.2016
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10322-1 (195104) - 1.10.2016
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 1: Požadavky na polotovary jednoohniskových nebo víceohniskových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10322-2 (195104) - 1.10.2016
Oční optika - Jednostranně leštěné polotovary brýlových čoček - Část 2: Požadavky na polotovary čoček s progresivní a degresivní lámavostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10685-2 (195114) - 1.10.2016
Oční optika - Elektronický katalog a identifikace brýlových obrub a protislunečních brýlí - Část 2: Obchodní informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-10 (252011) - 1.10.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 10: Trakční laser pro měření vzdálenosti bod po bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5167-5 (257710) - 1.10.2016
Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku vložených do zcela zaplněného potrubí kruhového průřezu - Část 5: Kuželové průtokoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 9244:2011/Amd.1 (277509) - 1.10.2016
Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní štítky pro stroje - Všeobecné zásady.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-2 (300559) - 1.10.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 2: Požadavky na síťový a aplikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
2029.20 Kč

ČSN EN ISO 15118-3 (300559) - 1.10.2016
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 3: Požadavky na fyzickou a datovou vrstvu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 16315 (326611) - 1.10.2016
Malá plavidla - Elektrické hnací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61140-ed.3 (330500) - 1.10.2016
Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení.
543.00 Kč

ČSN 332000-7-712-ed.2 (332000) - 1.10.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 50341-2-22 (333300) - 1.10.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-22: Národní normativní aspekty (NNA) pro Polsko (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 60270:2001/A1 (345641) - 1.10.2016
Technika zkoušek vysokým napětím - Měření částečných výbojů.
223.00 Kč

ČSN EN 62631-3-2 (346452) - 1.10.2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-2: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Povrchový odpor a povrchová rezistivita (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 20.11.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 62631-3-1 (346462) - 1.10.2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-1: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Objemový odpor a objemová rezistivita, obecné metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 27.2.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 62153-4-7-ed.2 (347003) - 1.10.2016
Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance ZT a útlumu stínění aS nebo vazebního útlumu aC konektorů a sestav do 3 GHz a výše - Triaxiální metoda koncentrických trubek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.8.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 50577 (347113) - 1.10.2016
Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace).
338.00 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4 (354508) - 1.10.2016
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 31.8.2024).
543.00 Kč

ČSN EN 60939-3:2016/Oprava1 (358281) - 1.10.2016
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 3: Norma pro pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2:2014/Oprava1 (358291) - 1.10.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 62779-1 (358776) - 1.10.2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62779-2 (358776) - 1.10.2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 2: Charakterizace výkonu rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.4 (359273) - 1.10.2016
Optické zesilovače - Část 2: Jednokanálové aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.3.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 61167-ed.2 (360250) - 1.10.2016
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.11.2021).
1377.00 Kč

ČSN EN 61377 (362207) - 1.10.2016
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky motorů a jejich řídicího systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62877-1 (364381) - 1.10.2016
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.10.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 62877-2 (364381) - 1.10.2016
Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 2: Požadavky na vodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62446-1 (364623) - 1.10.2016
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60958-4-1 (368308) - 1.10.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-1: Profesionální aplikace - Zvukový obsah. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60958-4-2 (368308) - 1.10.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-2: Profesionální aplikace - Metadata a subkódy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60958-4-4 (368308) - 1.10.2016
Digitální zvukové rozhraní - Část 4-4: Profesionální aplikace - Fyzikální a elektrické parametry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19770-1 (369043) - 1.10.2016
Informační technologie - Správa softwarových aktiv - Část 1: Procesy a víceúrovňové posuzování shody.
768.00 Kč

ČSN EN 62911 (369062) - 1.10.2016
Zařízení zvukové, obrazové a informační technologie - Výrobní kusové zkoušky elektrické bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-1 (369701) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 1: Přehled a pojmy.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27033-4 (369701) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Bezpečnost sítě - Část 4: Zabezpečení komunikace mezi sítěmi s využitím bezpečnostních bran.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27006 (369790) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18014-4 (369795) - 1.10.2016
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Služby pro vyznačení času - Část 4: Sledovatelnost zdroje času.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50612 (378393) - 1.10.2016
Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - 1.10.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 16641 (404016) - 1.10.2016
Měření radioaktivity v životním prostředí - Vzduch - Radon 220: Integrované metody měření pro stanovení průměrné objemové aktivity pomocí pasivních stopových detektorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15366-1 (404050) - 1.10.2016
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů a uran v rozsahu miligramů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15366-2 (404050) - 1.10.2016
Technologie jaderného paliva - Chemická separace a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel - Část 2: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu nanogramů a méně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15646 (404051) - 1.10.2016
Test opětovným spékáním peletek UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4829-2 (420512) - 1.10.2016
Oceli - Stanovení celkového obsahu křemíku - Spektrofotometrické stanovení ve formě redukovaného křemičitano-molybdenového komplexu - Část 2: Obsah křemíku v rozmezí od 0,01 % do 0,05 % (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 755-2 (424086) - 1.10.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13299 (560054) - 1.10.2016
Senzorická analýza - Metodologie - Obecný návod pro vytvoření senzorického profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16802 (560062) - 1.10.2016
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení anorganického arsenu v potravinách mořského a rostlinného původu metodou anexové iontově výměnné HPLC-ICP-MS po extrakci na vodní lázni (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16801 (560072) - 1.10.2016
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení methylrtuti v potravinách mořského původu metodou izotopového ředění pomocí GC-ICP-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18744 (560109) - 1.10.2016
Mikrobiologie potravinového řetězce - Průkaz a stanovení počtu Cryptosporidium a Giardia v čerstvé zelené listové zelenině a plodech bobulovin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-3 (560671) - 1.10.2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 3: Lískové ořechy (Corylus avellana) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-4 (560671) - 1.10.2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) - Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9936 (588723) - 1.10.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu tokoferolu a tokotrienolu metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15753 (588724) - 1.10.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6886 (588774) - 1.10.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12200-1 (643193) - 1.10.2016
Plastové okapové potrubní systémy pro nadzemní venkovní použití - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16319+A1 (654833) - 1.10.2016
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - 1.10.2016
Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 17268 (656521) - 1.10.2016
Plynný vodík - Plnicí rozhraní pozemních vozidel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 16659 (657096) - 1.10.2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Zkouška MSCR (Multiple Stress Creep and Recovery Test).
223.00 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - 1.10.2016
Produkty z biomasy - Kritéria udržitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1657 (665207) - 1.10.2016
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16254+A1 (668530) - 1.10.2016
Lepidla - Emulzní polymery síťované izokyanáty (EPI) pro nosné dřevěné konstrukce - Klasifikace a funkční charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-1 (673006) - 1.10.2016
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-2 (673006) - 1.10.2016
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 2: Sběr dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16773-3 (673006) - 1.10.2016
Elektrochemická impedanční spektroskopie (EIS) pro kovové vzorky s povlaky i bez povlaků - Část 3: Zpracování a analýza dat získaných z testovacích cel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-1 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 1: Obecný úvod a systém označování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-10 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 10: Hodnocení stupně nitkové koroze.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-2 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-3 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 3: Hodnocení stupně prorezavění.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-4 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 4: Hodnocení stupně praskání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-5 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 5: Hodnocení stupně odlupování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-7 (673071) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 7: Hodnocení stupně křídování metodou sametu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-1 (673082) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 1: Metoda s kotouči potaženými brusným papírem a s rotujícím zkušebním vzorkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-2 (673082) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 2: Metoda s pryžovými brusnými kotouči a s rotujícím zkušebním vzorkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7784-3 (673082) - 1.10.2016
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti abrazi - Část 3: Metoda s kotoučem potaženým brusným papírem a s lineárním vratným pohybem zkušebního vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24490 (697275) - 1.10.2016
Kryogenické nádoby - Čerpadla pro provoz s nízkými teplotami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13121-3 (698921) - 1.10.2016
Nadzemní sklolaminátové nádrže a nádoby - Část 3: Návrh, výpočet a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 196-1 (722100) - 1.10.2016
Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 14688-ed.2 (724872) - 1.10.2016
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody. (Platnost do 31.7.2020).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - 1.10.2016
Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13383-1 (727504) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 1: Stanovení velikosti zrn a rozdělení velikosti částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13383-2 (727504) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mikrostrukturální charakteristika - Část 2: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23146 (727514) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23145-1 (727516) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků - Část 1: Sypná hmotnost po setřesení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23145-2 (727516) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení objemové hmotnosti keramických prášků - Část 2: Sypná hmotnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18452 (727523) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky keramických vrstev kontaktním profilometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 26423 (727524) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tloušťky povlaku kráterovou brousící metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20502 (727525) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení přilnavosti keramických povlaků zkouškou vrypem (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 26424 (727527) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 26443 (727529) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Rockwellova penetrační zkouška pro vyhodnocení přilnavosti keramických povlaků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14604 (727530) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Metody zkoušení keramických povlaků - Stanovení deformace při lomu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17161 (727552) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda chování kompozitů vyztužených nekonečnými vlákny za tlaku při pokojové teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14544 (727577) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastnosti při tlakovém namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14574 (727580) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě - Stanovení vlastností při namáhání tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17140 (727583) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17142 (727584) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě na vzduchu při atmosférickém tlaku - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14629 (727594) - 1.10.2016
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tekutosti keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16703 (730514) - 1.10.2016
Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost.
338.00 Kč

ČSN EN 338 (731711) - 1.10.2016
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13063-1+A1:2008/Oprava1 (734213) - 1.10.2016
Komíny - Systémové komíny s pálenými/keramickými vložkami - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro stanovení odolnosti při vyhoření sazí.
29.00 Kč

ČSN EN 16475-3 (734245) - 1.10.2016
Komíny - Příslušenství - Část 3: Regulátory tahu, uzavírací klapky a kombinované vedlejší vzduchové zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 736129 (736129) - 1.10.2016
Stavba vozovek - Postřiky a nátěry.
223.00 Kč

ČSN 736130 (736130) - 1.10.2016
Stavba vozovek - Kalové vrstvy.
223.00 Kč

ČSN 736133:2010/Z1 (736133) - 1.10.2016
Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-16 (736160) - 1.10.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 16: Odolnost proti otěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.10.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-50 (736160) - 1.10.2016
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 50: Odolnost proti oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15528 (736330) - 1.10.2016
Železniční aplikace - Traťové třídy zatížení pro určení vztahu mezi dovoleným zatížením infrastruktury a maximálním zatížením vozidly.
768.00 Kč

ČSN EN 1793-5 (737060) - 1.10.2016
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metoda stanovení akustických vlastností - Část 5: Vnitřní charakteristiky - Určení zvukové odrazivosti a vzduchové neprůzvučnosti in situ (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16580 (746484) - 1.10.2016
Okna a dveře - Dveřní křídla odolná proti vlhkosti a stříkající vodě - Zkouška a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 12217 (747033) - 1.10.2016
Dveře - Ovládací síly - Požadavky a klasifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 13830-ed.2 (747209) - 1.10.2016
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku. (Platnost do 28.2.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 12050-4-ed.2 (756762) - 1.10.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 4: Zpětné armatury pro odpadní vody s fekáliemi i bez fekálií.
338.00 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - 1.10.2016
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18635 (757598) - 1.10.2016
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) v sedimentech, čistírenském kalu a plaveninách - Metoda plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS) s použitím negativní chemické ionizace a elektronového záchytu (ECNI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16772 (757730) - 1.10.2016
Kvalita vod - Návod pro odběr vzorků bezobratlých v hyporeické zóně řek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.10.2016
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, motel a botel.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19070 (793842) - 1.10.2016
Usně - Chemické stanovení N-methyl-2-pyrrolidonu (NMP) v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19071 (793843) - 1.10.2016
Usně - Chemické zkoušky - Stanovení šestimocného chromu v chromitých činicích látkách a jejich redukčního potenciálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17751-1 (800211) - 1.10.2016
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 1: Metoda světelné mikroskopie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17751-2 (800211) - 1.10.2016
Textilie - Kvantitativní analýza kašmíru, vlny, dalších specifických živočišných vláken a jejich směsí - Část 2: Metoda s použitím skenového elektronového mikroskopu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 16778 (832304) - 1.10.2016
Ochranné rukavice - Stanovení dimethylformamidu v rukavicích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1073-1 (832832) - 1.10.2016
Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránicí tělo a dýchací cesty.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22155 (836706) - 1.10.2016
Kvalita půdy - Stanovení těkavých aromatických a halogenovaných uhlovodíků a vybraných etherů plynovou chromatografií - Statická metoda headspace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15009 (836708) - 1.10.2016
Kvalita půdy - Stanovení obsahu těkavých aromatických uhlovodíků, naftalenu a těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií - Metoda purge-and-trap s termální desorpcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17827-1 (838219) - 1.10.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic - Část 1: Metoda třídění oscilačním sítem s otvory o velikosti 3,15 mm a většími (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-7 (847150) - 1.10.2016
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 7: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro chemickou dezinfekci neinvazivních, nekritických termolabilních zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5360-ed.2 (852106) - 1.10.2016
Anestetické odpařovače - Plnicí systémy specifické pro určité anestetikum (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14408-ed.2 (852151) - 1.10.2016
Tracheální trubice pro laserovou chirurgii - Požadavky na značení a poskytované informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7396-1-ed.2 (852761) - 1.10.2016
Potrubní rozvody medicinálních plynů - Část 1: Potrubní rozvody pro stlačené medicinální plyny a podtlak (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 8537 (856172) - 1.10.2016
Sterilní inzulinové injekční stříkačky pro jedno použití, s jehlou nebo bez jehly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9693-2 (856362) - 1.10.2016
Stomatologie - Zkoušení kompatibility - Část 2: Systémy keramika-keramika (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-3-V1.1.1 (874008) - 1.10.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 319412-4-V1.1.1 (874008) - 1.10.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 319102-1-V1.1.1 (874017) - 1.10.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Postupy pro vytváření a ověřování platnosti digitálních podpisů AdES - Část 1: Vytváření a ověřování platnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300065-V2.1.2 (875001) - 1.10.2016
Úzkopásmové přímotisknoucí telegrafní zařízení pro příjem meteorologických nebo navigačních informací (NAVTEX) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300341-V2.1.1 (875027) - 1.10.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s vestavěnou anténou, vysílající signály pro vyvolání specifické odezvy v přijímači - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-1-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-2-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-4-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímotisknoucí (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-5-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301843-6-V2.1.1 (875107) - 1.10.2016
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU - Část 6: Zvláštní podmínky pro pozemní stanice na palubách lodí, vysílající na kmitočtech nad 3 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302561-V2.1.1 (875142) - 1.10.2016
Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou, pracující v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-V2.1.1 (875157) - 1.10.2016
Přenosná radiotelefonní zařízení pracující na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy D - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302961-V2.1.1 (875164) - 1.10.2016
Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303039-V2.1.1 (875167) - 1.10.2016
Pozemní pohyblivá služba - Specifikace vícekanálového vysílače pro službu PMR - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.15.1 (879012) - 1.10.2016
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 303340-V1.1.1 (879051) - 1.10.2016
Přijímače digitálního zemského televizního vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 14516 (914101) - 1.10.2016
Koupací vany pro domácí použití. (Platnost do 31.8.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 16776 (917813) - 1.10.2016
Pružné podlahové krytiny - Heterogenní polyuretanové podlahové krytiny - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15398 (917888) - 1.10.2016
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Normalizované symboly pro podlahové krytiny - Doplňková část.
350.00 Kč

ČSN EN 1809+A1 (940912) - 1.10.2016
Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13940 (980006) - 1.10.2016
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.10.2016
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.