Nové normy ČSN za červen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2011 v 09:00


ČSN EN 62508 (010681) - 1.6.2011
Návod pro lidská hlediska spolehlivosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - 1.6.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - 1.6.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí.
434.00 Kč

ČSN P ISO/TS 80004-3 (012003) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 11360 (012012) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10808 (012013) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10801 (012014) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody.
338.00 Kč

TNI 014109-1 (014109) - 1.6.2011
Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1).
350.00 Kč

TNI 014109-3 (014109) - 1.6.2011
Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM: 1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3).
1159.00 Kč

TNI 014109-3-1 (014109) - 1.6.2011
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1).
945.00 Kč

ČSN EN 14127 (015021) - 1.6.2011
Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 225 (021001) - 1.6.2011
Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12474 (021133) - 1.6.2011
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - 1.6.2011
Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.6.2011
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - 1.6.2011
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 60974-11-ed.3 (052205) - 1.6.2011
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.5.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 14336 (060812) - 1.6.2011
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3661 (111769) - 1.6.2011
Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry základových desek a montážní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2858 (113050) - 1.6.2011
Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) - Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13313 (140120) - 1.6.2011
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob.
338.00 Kč

ČSN EN 378-1+A1 (140647) - 1.6.2011
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
543.00 Kč

ČSN EN 62541-3 (184004) - 1.6.2011
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
945.00 Kč

ČSN EN 12405-1+A2 (257865) - 1.6.2011
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu.
768.00 Kč

ČSN EN 1175-1+A1 (268830) - 1.6.2011
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky. (Platnost do 31.7.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 1175-2+A1 (268830) - 1.6.2011
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky. (Platnost do 31.7.2022).
186.00 Kč

ČSN EN 1175-3+A1 (268830) - 1.6.2011
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků. (Platnost do 31.7.2022).
223.00 Kč

ČSN ISO 4309 (270056) - 1.6.2011
Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování.
543.00 Kč

ČSN EN 15430-1+A1 (278326) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15566+A1 (280119) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
567.00 Kč

ČSN EN 15020+A1 (280120) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 15551+A1 (280127) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
567.00 Kč

ČSN EN 15227+A1 (280321) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu.
350.00 Kč

ČSN EN 15302+A1 (280355) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity.
945.00 Kč

ČSN EN 14813-1+A1 (281521) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí.
338.00 Kč

ČSN EN 14813-2+A1 (281521) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 14067-5+A1 (281901) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech.
350.00 Kč

ČSN EN 15734-1 (284060) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice.
434.00 Kč

ČSN EN 15734-2 (284060) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - 1.6.2011
Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil.
434.00 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100) - 1.6.2011
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie.
543.00 Kč

ČSN EN 60079-25-ed.2 (332320) - 1.6.2011
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy. (Platnost do 9.9.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 61000-4-20-ed.2 (333432) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.3.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 50498 (333451) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků.
186.00 Kč

ČSN EN 61850-7-2-ed.2 (334850) - 1.6.2011
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI).
1204.00 Kč

ČSN EN 60695-1-11 (345615) - 1.6.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí. (Platnost do 12.11.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-8-ed.2 (345685) - 1.6.2011
Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61099-ed.2 (346732) - 1.6.2011
Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých syntetických organických esterů pro elektrotechnické účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-57 (347307) - 1.6.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 57: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 220.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-58 (347307) - 1.6.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 58: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 220.
186.00 Kč

ČSN EN 61558-2-23-ed.2 (351330) - 1.6.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště.
338.00 Kč

ČSN EN 62041-ed.2 (351331) - 1.6.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.12.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60444-11 (358490) - 1.6.2011
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 11: Normalizovaná metoda určení rezonančního kmitočtu s impedanční zátěží fL a efektivní zatěžovací kapacity CLeff použitím techniky automatického obvodového analyzátoru a opravy chyb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60191-6-20 (358791) - 1.6.2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-20: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOJ (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60191-6-21 (358791) - 1.6.2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-21: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOP (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61967-6:2003/Oprava1 (358798) - 1.6.2011
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 61300-2-47-ed.3 (359251) - 1.6.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.6.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-9-ed.2 (359251) - 1.6.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Údery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.2.2018).
223.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z33 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
593.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z34 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
350.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z32 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z33 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z33 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
1159.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z34 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 61347-2-12:2006/A1 (360510) - 1.6.2011
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek).
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A13 (361045) - 1.6.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
186.00 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3:2009/A11 (361551) - 1.6.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60745-2-5-ed.3 (361551) - 1.6.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. (Platnost do 5.5.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3 (364801) - 1.6.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
768.00 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.2 (367211) - 1.6.2011
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Platnost do 26.5.2020).
593.00 Kč

ČSN EN 60728-13:2010/Oprava1 (367211) - 1.6.2011
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2:2005/A2 (367750) - 1.6.2011
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
186.00 Kč

ČSN EN 50383-ed.2 (367906) - 1.6.2011
Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz). (Platnost do 27.9.2020).
593.00 Kč

ČSN 420139 (420139) - 1.6.2011
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - 1.6.2011
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 15774 (515041) - 1.6.2011
Potravinářské stroje - Stroje pro zpracování čerstvých a plněných těstovin (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
593.00 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - 1.6.2011
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN ISO 7619-1 (621432) - 1.6.2011
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore).
223.00 Kč

ČSN ISO 7619-2 (621432) - 1.6.2011
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD.
186.00 Kč

ČSN ISO 3987 (656060) - 1.6.2011
Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15293 (656512) - 1.6.2011
Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.6.2011
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností.
338.00 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - 1.6.2011
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) - 1.6.2011
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - 1.6.2011
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem.
186.00 Kč

TNI CEN/TR 16098 (728008) - 1.6.2011
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD.
350.00 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/NA-ed.A (730035) - 1.6.2011
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings. Národní příloha - Eurokód 1: Značení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. (Tato norma je anglickou verzí přílohy k EN 1991-1-1: 2002, která je součástí ČSN EN 1991-1-1: 2004). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/NA-ed.A (730035) - 1.6.2011
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Oprava2 (730035) - 1.6.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
29.00 Kč

ČSN EN 1991-4-ed.2 (730035) - 1.6.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
768.00 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z5 (730035) - 1.6.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
29.00 Kč

ČSN EN 12975-1+A1 (730301) - 1.6.2011
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - 1.6.2011
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti.
350.00 Kč

ČSN 730831 (730831) - 1.6.2011
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
350.00 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869) - 1.6.2011
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny.
223.00 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Oprava2 (731201) - 1.6.2011
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
338.00 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Oprava2 (731401) - 1.6.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
29.00 Kč

ČSN EN 1052-3:2003/Z1 (732320) - 1.6.2011
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku.
29.00 Kč

ČSN 732603 (732603) - 1.6.2011
Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky.
350.00 Kč

ČSN 736244:2010/Oprava1 (736244) - 1.6.2011
Přechody mostů pozemních komunikací.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-1 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-2 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-3 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-4 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-5 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-1 (760502) - 1.6.2011
Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 1: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Pojmy, schémata a operace (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-2 (760502) - 1.6.2011
Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 2: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Služba ECPM (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12952-2 (807615) - 1.6.2011
Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20349 (832525) - 1.6.2011
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení. (Platnost do 30.9.2019).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12100 (833001) - 1.6.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 4414 (833370) - 1.6.2011
Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4413 (833371) - 1.6.2011
Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11771 (835040) - 1.6.2011
Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup .
338.00 Kč

ČSN ISO 10381-6 (836151) - 1.6.2011
Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků za aerobních podmínek pro studium mikrobiálních procesů, biomasy a diverzity v laboratoři.
186.00 Kč

ČSN ISO 11464 (836160) - 1.6.2011
Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14405 (838006) - 1.6.2011
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14588 (838200) - 1.6.2011
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis.
567.00 Kč

ČSN EN 15105 (838217) - 1.6.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě.
186.00 Kč

ČSN EN 15289 (838226) - 1.6.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - 1.6.2011
Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50529-1 (872011) - 1.6.2011
Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení.
186.00 Kč

ČSN EN 50529-2 (872011) - 1.6.2011
Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300609-4-V9.2.1 (872659) - 1.6.2011
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V9.2.1 (872781) - 1.6.2011
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-1-V2.1.1 (875136) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V2.1.1 (875136) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302617-2-V1.1.1 (875149) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 910015 (910015) - 1.6.2011
Čalouněný nábytek - Základní ustanovení.
186.00 Kč

TNI CEN/TR 15212 (980021) - 1.6.2011
Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.