Nové normy ČSN za červen 2011

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2011 v 09:00


ČSN EN 62508 (010681) - 1.6.2011
Návod pro lidská hlediska spolehlivosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3746 (011606) - 1.6.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3747 (011612) - 1.6.2011
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické/provozní metody pro použití in situ v dozvukovém prostředí.
394.90 Kč

ČSN P ISO/TS 80004-3 (012003) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty.
202.40 Kč

TNI ISO/TR 11360 (012012) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Metodologie pro klasifikaci a kategorizaci nanomateriálů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10808 (012013) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Charakteristika nanočástic v inhalačních komorách na zkoušku toxicity po inhalaci.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10801 (012014) - 1.6.2011
Nanotechnologie - Generování nanočástic kovů pro zkoušení inhalační toxicity pomocí odpařovací/kondenzační metody.
306.90 Kč

TNI 014109-1 (014109) - 1.6.2011
Nejistota měření - Část 1: Úvod k vyjadřování nejistot měření (Pokyn ISO/IEC 98-1).
317.90 Kč

TNI 014109-3 (014109) - 1.6.2011
Nejistoty měření - Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM: 1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3).
1053.80 Kč

TNI 014109-3-1 (014109) - 1.6.2011
Nejistota měření - Část 3: Pokyn k vyjádření nejistoty měření (GUM 1995) Doplněk 1: Šíření rozdělení užitím metod Monte Carlo (Pokyn ISO/IEC 98-3/Doplněk 1).
859.10 Kč

ČSN EN 14127 (015021) - 1.6.2011
Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 225 (021001) - 1.6.2011
Spojovací součásti - Šrouby a matice - Značky a popis rozměrů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12474 (021133) - 1.6.2011
Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem s jemným metrickým závitem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3613 (038631) - 1.6.2011
Kovové a jiné anorganické povlaky - Chromátové konverzní povlaky na zinku, kadmiu, slitinách hliník-zinek a slitinách zinek-hliník - Metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.6.2011
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - 1.6.2011
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Stupně přípustnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 60974-11-ed.3 (052205) - 1.6.2011
Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 14336 (060812) - 1.6.2011
Tepelné soustavy v budovách - Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3661 (111769) - 1.6.2011
Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem - Rozměry základových desek a montážní rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2858 (113050) - 1.6.2011
Odstředivá čerpadla s axiálním vstupem (předepsaný tlak 16 bar) - Označování, jmenovitý výkonový bod a rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13313 (140120) - 1.6.2011
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob.
306.90 Kč

ČSN EN 378-1+A1 (140647) - 1.6.2011
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby.
493.90 Kč

ČSN EN 62541-3 (184004) - 1.6.2011
Sjednocená architektura OPC - Část 3: Model prostoru adres (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.4.2018).
859.10 Kč

ČSN EN 12405-1+A2 (257865) - 1.6.2011
Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu.
698.50 Kč

ČSN EN 1175-1+A1 (268830) - 1.6.2011
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky.
394.90 Kč

ČSN EN 1175-2+A1 (268830) - 1.6.2011
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky.
169.40 Kč

ČSN EN 1175-3+A1 (268830) - 1.6.2011
Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků.
202.40 Kč

ČSN ISO 4309 (270056) - 1.6.2011
Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování.
493.90 Kč

ČSN EN 15430-1+A1 (278326) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní práce a údržbu komunikací - Sběr a přenos dat - Část 1: Sběr dat o vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - 1.6.2011
Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15566+A1 (280119) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka.
515.90 Kč

ČSN EN 15020+A1 (280120) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 15551+A1 (280127) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky.
515.90 Kč

ČSN EN 15227+A1 (280321) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu.
317.90 Kč

ČSN EN 15302+A1 (280355) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity.
859.10 Kč

ČSN EN 14813-1+A1 (281521) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 1: Parametry pohodlí.
306.90 Kč

ČSN EN 14813-2+A1 (281521) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Klimatizace stanoviště strojvedoucího/řidiče - Část 2: Typové zkoušky.
306.90 Kč

ČSN EN 14067-5+A1 (281901) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech.
317.90 Kč

ČSN EN 15734-1 (284060) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice.
394.90 Kč

ČSN EN 15734-2 (284060) - 1.6.2011
Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 12195-1 (300080) - 1.6.2011
Zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 1: Výpočet zajišťovacích sil.
394.90 Kč

ČSN EN 60027-7 (330100) - 1.6.2011
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 7: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie.
493.90 Kč

ČSN EN 60079-25-ed.2 (332320) - 1.6.2011
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 61000-4-20-ed.2 (333432) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50498 (333451) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků.
169.40 Kč

ČSN EN 55016-1-1-ed.3:2010/A1 (334210) - 1.6.2011
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61850-7-2-ed.2 (334850) - 1.6.2011
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-2: Základní informační a komunikační struktura - Abstraktní rozhraní pro komunikační služby (ACSI).
1094.50 Kč

ČSN EN 60695-1-11 (345615) - 1.6.2011
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí. (Platnost do 12.11.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-8-ed.2 (345685) - 1.6.2011
Supravodivost - Část 8: Měření ztrát střídavého proudu - Měření celkových ztrát střídavého proudu supravodivých drátů kruhového průřezu v transverzálním střídavém magnetickém poli při teplotě kapalného helia metodou snímacích cívek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61099-ed.2 (346732) - 1.6.2011
Izolační kapaliny - Specifikace nepoužitých syntetických organických esterů pro elektrotechnické účely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-57 (347307) - 1.6.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 57: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 220.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-58 (347307) - 1.6.2011
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 58: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 220.
169.40 Kč

ČSN EN 61558-2-23-ed.2 (351330) - 1.6.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště.
306.90 Kč

ČSN EN 62041-ed.2 (351331) - 1.6.2011
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Požadavky na EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.12.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60444-11 (358490) - 1.6.2011
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 11: Normalizovaná metoda určení rezonančního kmitočtu s impedanční zátěží fL a efektivní zatěžovací kapacity CLeff použitím techniky automatického obvodového analyzátoru a opravy chyb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60191-6-20 (358791) - 1.6.2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-20: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOJ (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60191-6-21 (358791) - 1.6.2011
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-21: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Měřicí metody pro rozměry pouzder SOP (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61967-6:2003/Oprava1 (358798) - 1.6.2011
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 6: Měření emisí šířených vedením - Metoda s magnetickou sondou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 61300-2-47-ed.3 (359251) - 1.6.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.6.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-9-ed.2 (359251) - 1.6.2011
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Údery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 10.2.2018).
202.40 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z33 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
539.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z34 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
317.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z32 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
493.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z33 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z33 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
1053.80 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z34 (360340) - 1.6.2011
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 61347-2-12:2006/A1 (360510) - 1.6.2011
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-12: Zvláštní požadavky pro střídavě nebo stejnosměrně napájené elektronické předřadníky výbojek (kromě zářivek).
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A13 (361045) - 1.6.2011
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
169.40 Kč

ČSN EN 60745-1-ed.3:2009/A11 (361551) - 1.6.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60745-2-5-ed.3 (361551) - 1.6.2011
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. (Platnost do 5.5.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-33-ed.3 (364801) - 1.6.2011
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-33: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance.
698.50 Kč

ČSN EN 60728-11-ed.2 (367211) - 1.6.2011
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 11: Bezpečnost. (Platnost do 26.5.2020).
539.00 Kč

ČSN EN 60728-13:2010/Oprava1 (367211) - 1.6.2011
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13: Optické systémy pro přenos rozhlasových signálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60825-2-ed.2:2005/A2 (367750) - 1.6.2011
Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS).
169.40 Kč

ČSN EN 50383-ed.2 (367906) - 1.6.2011
Základní norma pro výpočet a měření intenzity elektromagnetického pole a SAR při vystavení člověka rádiovým základnovým stanicím a pevným koncovým stanicím pro bezdrátové telekomunikační systémy (110 MHz až 40 GHz). (Platnost do 27.9.2020).
539.00 Kč

ČSN 420139 (420139) - 1.6.2011
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3927 (420890) - 1.6.2011
Kovové prášky s výjimkou prášků pro tvrdokovy - Stanovení lisovatelnosti při jednoosém tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 15774 (515041) - 1.6.2011
Potravinářské stroje - Stroje pro zpracování čerstvých a plněných těstovin (tagliatelle, cannelloni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
539.00 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - 1.6.2011
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN ISO 7619-1 (621432) - 1.6.2011
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore).
202.40 Kč

ČSN ISO 7619-2 (621432) - 1.6.2011
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti vtlačováním - Část 2: Metoda měření kapesním tvrdoměrem IRHD.
169.40 Kč

ČSN ISO 3987 (656060) - 1.6.2011
Ropné výrobky - Stanovení sulfátového popela v mazacích olejích a přísadách.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15293 (656512) - 1.6.2011
Motorová paliva - Ethanol E85 - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.6.2011
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností.
306.90 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - 1.6.2011
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) - 1.6.2011
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - 1.6.2011
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem.
169.40 Kč

TNI CEN/TR 16098 (728008) - 1.6.2011
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD.
317.90 Kč

ČSN EN 1991-1-1:2004/NA-ed.A (730035) - 1.6.2011
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings. Národní příloha - Eurokód 1: Značení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. (Tato norma je anglickou verzí přílohy k EN 1991-1-1: 2002, která je součástí ČSN EN 1991-1-1: 2004). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/NA-ed.A (730035) - 1.6.2011
National Annex - Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 1991-1-5:2005/Oprava2 (730035) - 1.6.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou.
26.40 Kč

ČSN EN 1991-4-ed.2 (730035) - 1.6.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
698.50 Kč

ČSN EN 1991-4:2008/Z5 (730035) - 1.6.2011
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží.
26.40 Kč

ČSN EN 12975-1+A1 (730301) - 1.6.2011
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - 1.6.2011
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti.
317.90 Kč

ČSN 730831 (730831) - 1.6.2011
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory.
317.90 Kč

ČSN EN 15080-12 (730869) - 1.6.2011
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 12: Nosné zděné stěny.
202.40 Kč

ČSN EN 1992-1-1:2006/Oprava2 (731201) - 1.6.2011
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
306.90 Kč

ČSN EN 1993-1-10:2006/Oprava2 (731401) - 1.6.2011
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou.
26.40 Kč

ČSN EN 1052-3:2003/Z1 (732320) - 1.6.2011
Zkušební metody pro zdivo - Část 3: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku.
26.40 Kč

ČSN 732603 (732603) - 1.6.2011
Ocelové mostní konstrukce - Doplňujicí specifikace pro provádění, kontrolu kvality a prohlídky.
317.90 Kč

ČSN 736244:2010/Oprava1 (736244) - 1.6.2011
Přechody mostů pozemních komunikací.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-1 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 1: Struktura, zpráva a binární označení ID (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-2 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 2: Specifikace kódování BNB-78 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-3 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 3: Specifikace kódování BNB-62 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-4 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 4: Specifikace stavového kódování pro velké obálky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15844-5 (760325) - 1.6.2011
Poštovní služby - Označování listovních zásilek identifikátory - Část 5: Specifikace 4stavového kódování pro malá psaní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-1 (760502) - 1.6.2011
Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 1: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Pojmy, schémata a operace (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P CEN/TS 15121-2 (760502) - 1.6.2011
Poštovní služby - Hybridní pošta - Část 2: Specifikace rozhraní zabezpečených elektronických poštovních služeb (SePS) - Služba ECPM (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12952-2 (807615) - 1.6.2011
Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20349 (832525) - 1.6.2011
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti tepelným rizikům a stříkancům roztaveného kovu vyskytujícím se ve slévárnách a při svařování - Požadavky a metoda zkoušení. (Platnost do 30.9.2019).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12100 (833001) - 1.6.2011
Bezpečnost strojních zařízení - Všeobecné zásady pro konstrukci - Posouzení rizika a snižování rizika.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 4414 (833370) - 1.6.2011
Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4413 (833371) - 1.6.2011
Hydraulika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11771 (835040) - 1.6.2011
Kvalita ovzduší - Stanovení časově průměrovaného hmotnostního toku emitovaných látek a emisních faktorů - Obecný přístup .
306.90 Kč

ČSN ISO 10381-6 (836151) - 1.6.2011
Kvalita půdy - Odběr vzorků - Část 6: Pokyny pro odběr, manipulaci a uchovávání půdních vzorků za aerobních podmínek pro studium mikrobiálních procesů, biomasy a diverzity v laboratoři.
169.40 Kč

ČSN ISO 11464 (836160) - 1.6.2011
Kvalita půdy - Úprava vzorků pro fyzikálně-chemické rozbory.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14405 (838006) - 1.6.2011
Charakterizace odpadů - Zkoušky vyluhovatelnosti - Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru (za specifikovaných podmínek) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14588 (838200) - 1.6.2011
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice a popis.
515.90 Kč

ČSN EN 15105 (838217) - 1.6.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu chloridů, sodíku a draslíku rozpustných ve vodě.
169.40 Kč

ČSN EN 15289 (838226) - 1.6.2011
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28399 (856056) - 1.6.2011
Stomatologie - Prostředky pro zevní bělení zubů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50529-1 (872011) - 1.6.2011
Norma EMC pro sítě - Část 1: Telekomunikační sítě po vedení využívající telefonní vedení.
169.40 Kč

ČSN EN 50529-2 (872011) - 1.6.2011
Norma EMC pro sítě - Část 2: Telekomunikační sítě po vedení využívající koaxiální kabely.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300609-4-V9.2.1 (872659) - 1.6.2011
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Část 4: Harmonizovaná EN pro opakovače GSM pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V9.2.1 (872781) - 1.6.2011
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302500-1-V2.1.1 (875136) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302500-2-V2.1.1 (875136) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologie velmi širokého pásma (UWB) - Zařízení pro sledování polohy pracující v kmitočtovém rozsahu od 6 GHz do 9 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302617-2-V1.1.1 (875149) - 1.6.2011
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 910015 (910015) - 1.6.2011
Čalouněný nábytek - Základní ustanovení.
169.40 Kč

TNI CEN/TR 15212 (980021) - 1.6.2011
Zdravotnická informatika - Slovník - Postup údržby webových databází pojmů a termínů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)