Nové normy ČSN za září 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 37001 (010392) - 1.9.2017
Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10241-2 (010500) - 1.9.2017
Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel.
434.00 Kč

ČSN ISO 20816-1 (011412) - 1.9.2017
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny.
434.00 Kč

ČSN ISO 21940-11 (011449) - 1.9.2017
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3745:2012/A1 (011608) - 1.9.2017
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
186.00 Kč

ČSN ISO 16254 (011686) - 1.9.2017
Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda.
434.00 Kč

ČSN EN 16845-1 (012072) - 1.9.2017
Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16846-1 (012073) - 1.9.2017
Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16946 (015025) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku.
186.00 Kč

ČSN ISO 10880 (015070) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení infračervenou termografií - Obecné principy.
186.00 Kč

ČSN ISO 18251-1 (015070) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20339 (015086) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Charakteristika a ověřování skupinových snímačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-25 (018259) - 1.9.2017
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-3 (038222) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-4 (038222) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14917 (038700) - 1.9.2017
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14916 (038720) - 1.9.2017
Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-8:2017/Oprava1 (050313) - 1.9.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
29.00 Kč

ČSN 060310:2014/Z2 (060310) - 1.9.2017
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
62.00 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16905-3 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16905-4 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16905-5 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15181 (061905) - 1.9.2017
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN 16573 (120554) - 1.9.2017
Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15848-1:2015/A1 (133009) - 1.9.2017
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61784-3-18:2011/A1 (184001) - 1.9.2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.4 (188003) - 1.9.2017
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.2.2025).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16093 (200723) - 1.9.2017
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - 1.9.2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody návrhu a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6789-2 (230780) - 1.9.2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 2: Požadavky na kalibraci a stanovení nejistoty měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.9.2017
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268812) - 1.9.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.
223.00 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.
434.00 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.9.2017
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 18246 (300035) - 1.9.2017
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12617 (300225) - 1.9.2017
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.9.2017
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.9.2017
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - 1.9.2017
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele.
434.00 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - 1.9.2017
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci.
223.00 Kč

ČSN EN 15918+A2 (309070) - 1.9.2017
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16603-50-05:2015/Oprava1 (310540) - 1.9.2017
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 2713-012 (311724) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4674-001 (311779) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4008-003 (311808) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 003: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-024 (311812) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 024: Zástrčka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-025 (311812) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3646-005 (311814) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4708-101 (311827) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 101: Polyolefinové trubičky - Provozní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-516 (311925) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-517 (311925) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2590 (312810) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky válcované za tepla - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2589 (312811) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a pásy válcované za studena - Tloušťka 0,1mm <= a <= 3 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2033 (312812) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Pásy válcované za studena z oceli - Tloušťka 0,1 mm <= a <= 2,5 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3903 (313426) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2823 (317652) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - 1.9.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - 1.9.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A.
223.00 Kč

ČSN IEC 60092-504 (326611) - 1.9.2017
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení.
543.00 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/A11 (332000) - 1.9.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
62.00 Kč

ČSN EN 62924 (333507) - 1.9.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy.
434.00 Kč

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A1 (334225) - 1.9.2017
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-11 (334591) - 1.9.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR.
434.00 Kč

ČSN EN 50131-5-3-ed.2 (334591) - 1.9.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení.
338.00 Kč

ČSN EN 62820-1-1 (334597) - 1.9.2017
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
434.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A4 (341520) - 1.9.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
62.00 Kč

ČSN EN 62625-1:2014/A11 (342671) - 1.9.2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému.
62.00 Kč

ČSN EN 60695-1-10-ed.2 (345615) - 1.9.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - 1.9.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60404-8-6-ed.2 (345884) - 1.9.2017
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60505-ed.3:2012/Oprava1 (346205) - 1.9.2017
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - 1.9.2017
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - 1.9.2017
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň. (Platnost do 12.12.2025).
338.00 Kč

ČSN 347660-100 (347660) - 1.9.2017
Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra.
338.00 Kč

ČSN EN 50289-1-11-ed.2 (347819) - 1.9.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50289-1-9-ed.2 (347819) - 1.9.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 61466-1-ed.2 (348054) - 1.9.2017
Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury.
338.00 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2:2008/A1 (351720) - 1.9.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické.
223.00 Kč

ČSN EN 61076-2-113 (354621) - 1.9.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-113: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 se závitovou aretací, s datovými a napájecími kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60051-1-ed.2 (356203) - 1.9.2017
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části.
543.00 Kč

ČSN EN 60444-8-ed.2 (358490) - 1.9.2017
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62435-1 (358793) - 1.9.2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62435-2 (358793) - 1.9.2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62435-5 (358793) - 1.9.2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62433-2-ed.2 (358795) - 1.9.2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 62433-3 (358795) - 1.9.2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60793-1-1-ed.3 (359213) - 1.9.2017
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.7.2025).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-2-22 (359223) - 1.9.2017
Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.5.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 61755-3-10 (359256) - 1.9.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61291-5-2-ed.2 (359271) - 1.9.2017
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62035-ed.2:2015/Oprava1 (360220) - 1.9.2017
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN EN 62931 (360710) - 1.9.2017
Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50193-2-2 (361060) - 1.9.2017
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost.
223.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.3:2012/Z2 (361960) - 1.9.2017
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4 (361960) - 1.9.2017
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
1670.00 Kč

ČSN EN 62281-ed.3 (364361) - 1.9.2017
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy. (Platnost do 15.5.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 62827-3 (367216) - 1.9.2017
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62287-2-ed.2 (367826) - 1.9.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 62944 (368692) - 1.9.2017
Přístupnost digitální televize - Specifikace funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62766-2-1 (368693) - 1.9.2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-1: Formáty média (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62766-2-2 (368693) - 1.9.2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-2: HTTP Adaptivní streamování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 62766-3 (368693) - 1.9.2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 3: Obsah metadat (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - 1.9.2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - 1.9.2017
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 515 (420053) - 1.9.2017
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů.
338.00 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - 1.9.2017
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - 1.9.2017
Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.9.2017
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - 1.9.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifikované požadavky pro všeobecné použití drátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16914 (421453) - 1.9.2017
Hliník a slitiny hliníku - Pancéřové desky válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku - Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 1559-5 (421480) - 1.9.2017
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12421 (421483) - 1.9.2017
Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 13909-2 (441314) - 1.9.2017
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu.
350.00 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - 1.9.2017
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16530-1 (450651) - 1.9.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Integrita sondy - Část 1: Řízení životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 5395-3:2014/A1 (470617) - 1.9.2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13693-1 (474062) - 1.9.2017
Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - 1.9.2017
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17063 (560003) - 1.9.2017
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - 1.9.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - 1.9.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv.
338.00 Kč

ČSN 560578 (560578) - 1.9.2017
Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15774 (588804) - 1.9.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 188 (621522) - 1.9.2017
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - 1.9.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - 1.9.2017
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15493:2004/A1 (646404) - 1.9.2017
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady.
120.00 Kč

ČSN EN 16317+A1 (654831) - 1.9.2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16320+A1 (654834) - 1.9.2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 657222-1 (657222) - 1.9.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty.
120.00 Kč

ČSN EN 16640 (659805) - 1.9.2017
Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17035 (681110) - 1.9.2017
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20421-2 (697230) - 1.9.2017
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14359 (698259) - 1.9.2017
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 15681-2 (701012) - 1.9.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - 1.9.2017
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu.
350.00 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - 1.9.2017
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti.
223.00 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - 1.9.2017
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 16908 (722113) - 1.9.2017
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-1-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-2-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-3-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-4-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-5-ed.2 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14891-ed.2 (722430) - 1.9.2017
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - 1.9.2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - 1.9.2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15193-1 (730327) - 1.9.2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - 1.9.2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.9.2017
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky.
543.00 Kč

ČSN 732901 (732901) - 1.9.2017
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
223.00 Kč

ČSN EN 16497-2 (734217) - 1.9.2017
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16475-2 (734245) - 1.9.2017
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13865 (735955) - 1.9.2017
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13108-21-ed.2 (736140) - 1.9.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - 1.9.2017
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - 1.9.2017
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12899-3:2008/Z1 (737030) - 1.9.2017
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky.
62.00 Kč

ČSN 743305 (743305) - 1.9.2017
Ochranná zábradlí.
350.00 Kč

ČSN EN 13241+A2 (747031) - 1.9.2017
Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti.
350.00 Kč

ČSN 752340 (752340) - 1.9.2017
Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení.
350.00 Kč

ČSN EN 15975-1+A1 (755030) - 1.9.2017
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení.
223.00 Kč

ČSN 755411:2006/Z1 (755411) - 1.9.2017
Vodovodní přípojky.
62.00 Kč

TNV 755950 (755950) - 1.9.2017
Provozní řád vodovodu.
132.00 Kč

ČSN 756402 (756402) - 1.9.2017
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.
350.00 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - 1.9.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
543.00 Kč

ČSN EN 12566-6-ed.2 (756404) - 1.9.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků.
434.00 Kč

ČSN EN 12566-7-ed.2 (756404) - 1.9.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - 1.9.2017
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod.
434.00 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - 1.9.2017
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - 1.9.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - 1.9.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15007 (770534) - 1.9.2017
Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15008 (770535) - 1.9.2017
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - 1.9.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17075-1 (793848) - 1.9.2017
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 1: Kolorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17075-2 (793848) - 1.9.2017
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 2: Chromatografická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20136 (793866) - 1.9.2017
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 20137 (793867) - 1.9.2017
Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16887 (793868) - 1.9.2017
Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14462 (821001) - 1.9.2017
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
350.00 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - 1.9.2017
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 388 (832350) - 1.9.2017
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - 1.9.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - 1.9.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - 1.9.2017
Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16909 (834743) - 1.9.2017
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - 1.9.2017
Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace).
338.00 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - 1.9.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - 1.9.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7198 (852929) - 1.9.2017
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303354-V1.1.1 (870019) - 1.9.2017
Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V3.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V3.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-3-2-V1.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-4-V1.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400 MHz až 169,475 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300330-V2.1.1 (875026) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.4.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.4.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A/B (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.2.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-4-V1.2.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: DSC třídy E (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.2.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.1.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V2.1.1 (875032) - 1.9.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 2: Přijímače třídy B - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300422-3-V2.1.1 (875032) - 1.9.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 3: Přijímače třídy C - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 300720-V2.1.1 (875065) - 1.9.2017
Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301091-3-V1.1.1 (875089) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Aplikace systémů detekce překážek na železničních přejezdech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-V2.2.1 (875090) - 1.9.2017
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V2.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-33-V2.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301929-V2.1.1 (875112) - 1.9.2017
Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302194-V2.1.1 (875135) - 1.9.2017
Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V2.1.2 (875144) - 1.9.2017
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302571-V2.1.1 (875146) - 1.9.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302885-V2.2.2 (875157) - 1.9.2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303406-V1.1.1 (875176) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303360-V1.1.1 (875177) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Radary detekující překážky pro použití na rotorových letadlech s lidskou posádkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303132-V1.1.1 (875178) - 1.9.2017
Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 566 (942003) - 1.9.2017
Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - 1.9.2017
Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body.
338.00 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - 1.9.2017
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - 1.9.2017
Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - 1.9.2017
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16682 (961527) - 1.9.2017
Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.