Nové normy ČSN za září 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN ISO 37001 (010392) - 1.9.2017
Systémy protikorupčního managementu - Požadavky s návodem pro použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10241-2 (010500) - 1.9.2017
Terminologická hesla v technických normách - Část 2: Přejímání normalizovaných terminologických hesel.
394.90 Kč

ČSN ISO 20816-1 (011412) - 1.9.2017
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 1: Obecné pokyny.
394.90 Kč

ČSN ISO 21940-11 (011449) - 1.9.2017
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 11: Postupy a tolerance pro rotory v tuhém stavu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3745:2012/A1 (011608) - 1.9.2017
Akustika - Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
169.40 Kč

ČSN ISO 16254 (011686) - 1.9.2017
Akustika - Měření zvuku vyzařovaného silničními vozidly kategorie M a N v klidu a za jízdy nízkou rychlostí - Technická metoda.
394.90 Kč

ČSN EN 16845-1 (012072) - 1.9.2017
Fotokatalýza - Chemické odstraňování znečištění pomocí pevné/podmínečně pevné absorbce organických látek - Část 1: Nátěry na porézní povrchy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16846-1 (012073) - 1.9.2017
Fotokatalýza - Měření účinnosti fotokatalytických zařízení použitých pro eliminaci VOC a zápachu v ovzduší v aktivním módu - Část 1: Metoda zkoušky dávkového zpracování v uzavřené komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16946 (015025) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Specifikace pro stupňovou klínovou kalibrační měrku.
169.40 Kč

ČSN ISO 10880 (015070) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení infračervenou termografií - Obecné principy.
169.40 Kč

ČSN ISO 18251-1 (015070) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Infračervená termografie - Část 1: Charakteristiky systému a zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20339 (015086) - 1.9.2017
Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Charakteristika a ověřování skupinových snímačů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 21219-25 (018259) - 1.9.2017
Inteligentní dopravní systémy - Dopravní a cestovní informace (TTI) v dopravním protokolu expertní skupiny, druhá generace (TPEG2) - Část 25: Nabíjecí infrastruktura pro elektromobily (TPEG2-EMI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-2 (038222) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 2: Laboratorní stanovení chloridů na očištěném povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8502-3 (038222) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda snímání samolepicí páskou).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8502-4 (038222) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 4: Návod pro odhad pravděpodobnosti kondenzace vlhkosti před nanášením nátěrů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - 1.9.2017
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14917 (038700) - 1.9.2017
Žárové stříkání - Názvosloví, klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14916 (038720) - 1.9.2017
Žárové stříkání - Stanovení přilnavosti v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - 1.9.2017
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-8:2017/Oprava1 (050313) - 1.9.2017
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
26.40 Kč

ČSN 060310:2014/Z2 (060310) - 1.9.2017
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
56.10 Kč

ČSN EN 16905-1 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16905-3 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 3: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16905-4 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 4: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16905-5 (061530) - 1.9.2017
Plynová tepelná čerpadla s endotermickým motorem - Část 5: Výpočet sezónních výkonů v režimu ohřevu a chlazení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15181 (061905) - 1.9.2017
Metoda měření spotřeby energie trub na plynná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN 16573 (120554) - 1.9.2017
Větrání budov - Zkoušení vlastností prvků obytných budov - Multifunkční větrací jednotky pro samostatné rodinné domy, obsahující tepelná čerpadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15848-1:2015/A1 (133009) - 1.9.2017
Průmyslové armatury - Měření, zkoušení a kvalifikační postupy pro stanovení prchavých emisí - Část 1: Klasifikační metody a kvalifikační postupy pro typové zkoušení armatur (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61784-3-18:2011/A1 (184001) - 1.9.2017
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.4 (188003) - 1.9.2017
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Environmentální požadavky, struktura zkoušek a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, kostry a nosné konstrukce pro vnitřní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16093 (200723) - 1.9.2017
Obráběcí a tvářecí stroje - Bezpečnost - Pily na studený kov (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - 1.9.2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody návrhu a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6789-2 (230780) - 1.9.2017
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 2: Požadavky na kalibraci a stanovení nejistoty měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.9.2017
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-3 (268812) - 1.9.2017
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Další požadavky pro vozíky se zdvihaným místem obsluhy a vozíky speciálně navržené pro jízdu se zdviženými břemeny.
202.40 Kč

ČSN EN 13796-1 (273021) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky, uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1570-2 (275011) - 1.9.2017
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 2: Zdvihací stoly obsluhující více než dvě pevná nakládací místa budovy pro zdvihání zboží s vertikální pojezdovou rychlostí nepřekračující 0,15 m/s.
394.90 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.9.2017
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 18246 (300035) - 1.9.2017
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12617 (300225) - 1.9.2017
Silniční vozidla - Konektor pro doplňování zkapalněného zemního plynu - 3,1 MPa konektor (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.9.2017
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska informačních a řídicích systémů - Principy managementu dialogu a postupy posuzování shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.9.2017
Silniční vozidla - Ergonomická hlediska inteligentních dopravních systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50436-3 (305120) - 1.9.2017
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 3: Pokyny pro správní orgány, osoby s rozhodovací pravomocí, odběratele a uživatele.
394.90 Kč

ČSN EN 50436-7 (305120) - 1.9.2017
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 7: Dokument pro instalaci.
202.40 Kč

ČSN EN 15918+A2 (309070) - 1.9.2017
Jízdní kola - Přívěsy za jízdní kola - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9132 (310406) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Matice údajů požadavků na kvalitu pro značení částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16603-50-05:2015/Oprava1 (310540) - 1.9.2017
Kosmické inženýrství - Radiofrekvence a modulace (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 2713-012 (311724) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 012: Kabely řady MNA (jednožilový), MNB (dvoužilový), MNC (třížilový), MND (čtyřžilový) - Postříbřené mědí, stíněné (ovinuté) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4604-009 (311734) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 009: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 180 °C, typ KW (lehký WN) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4604-010 (311734) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro přenos signálu - Část 010: Koaxiální kabel lehký, 50 ohmů, 200 °C, typ KX (lehký WD) - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4674-001 (311779) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4008-003 (311808) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 003: Polohovadlo pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-024 (311812) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 024: Zástrčka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4165-025 (311812) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3646-005 (311814) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalá pracovní teplota 175 °C nebo 200 °C - Část 005: Zásuvka hermetická, čtvercová montážní příruba - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4708-101 (311827) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 101: Polyolefinové trubičky - Provozní teplota -55 °C až 135 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-510 (311925) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 510: Ohybová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-516 (311925) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 516: Ztížená zkouška kabelu ohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-517 (311925) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 517: Zkouška upínání kabelové spony (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2590 (312810) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a desky válcované za tepla - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2589 (312811) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Ocel - Plechy a pásy válcované za studena - Tloušťka 0,1mm <= a <= 3 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2033 (312812) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Pásy válcované za studena z oceli - Tloušťka 0,1 mm <= a <= 2,5 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3903 (313426) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Podložky vrstvené, z korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2823 (317652) - 1.9.2017
Letectví a kosmonautika - Plasty vyztužené vlákny - Stanovení vlivu atmosférické vlhkosti na fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12312-6 (319321) - 1.9.2017
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 6: Odledňovače a odledňovací/protinámrazová zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 16840 (326361) - 1.9.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud minimálně 250 A.
202.40 Kč

ČSN IEC 60092-504 (326611) - 1.9.2017
Elektrická instalace na lodích - Část 504: Automatizace, řízení a přístrojové vybavení.
493.90 Kč

ČSN IEC 50(845):1996/A1 (330050) - 1.9.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 845: Osvětlení.
56.10 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/A11 (332000) - 1.9.2017
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
56.10 Kč

ČSN EN 62924 (333507) - 1.9.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy.
394.90 Kč

ČSN EN 55011-ed.4:2017/A1 (334225) - 1.9.2017
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-11 (334591) - 1.9.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-11: Detektory narušení - ALDDR.
394.90 Kč

ČSN EN 50131-5-3-ed.2 (334591) - 1.9.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení.
306.90 Kč

ČSN EN 62820-1-1 (334597) - 1.9.2017
Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
394.90 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A4 (341520) - 1.9.2017
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
56.10 Kč

ČSN EN 62625-1:2014/A11 (342671) - 1.9.2017
Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému.
56.10 Kč

ČSN EN 60695-1-10-ed.2 (345615) - 1.9.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice.
306.90 Kč

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - 1.9.2017
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60404-8-6-ed.2 (345884) - 1.9.2017
Magnetické materiály - Část 8-6: Specifikace pro jednotlivé materiály - Magneticky měkké kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60505-ed.3:2012/Oprava1 (346205) - 1.9.2017
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 61340-4-7 (346440) - 1.9.2017
Elektrostatika - Část 4-7: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Ionizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - 1.9.2017
Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň.
306.90 Kč

ČSN 347660-100 (347660) - 1.9.2017
Kabely s nízkým požárním nebezpečím pro jmenovité napětí 0,6/1kV - Oddíl 100: Kabely bez koncentrického jádra.
306.90 Kč

ČSN EN 50289-1-11-ed.2 (347819) - 1.9.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-11: Elektrické zkušební metody - Charakteristická impedance, vstupní impedance, útlum odrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50289-1-9-ed.2 (347819) - 1.9.2017
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-9: Elektrické zkušební metody - Útlum nevyvážení (příčný konverzní útlum TCL, příčný konverzní přenosový útlum TCTL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 61466-1-ed.2 (348054) - 1.9.2017
Kompozitní závěsné izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Část 1: Normalizované třídy pevnosti a koncové armatury.
306.90 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2:2008/A1 (351720) - 1.9.2017
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické.
202.40 Kč

ČSN EN 61076-2-113 (354621) - 1.9.2017
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-113: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 se závitovou aretací, s datovými a napájecími kontakty pro přenos dat s frekvencemi do 100 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60051-1-ed.2 (356203) - 1.9.2017
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 1: Definice a obecné požadavky společné pro všechny části.
493.90 Kč

ČSN EN 60444-8-ed.2 (358490) - 1.9.2017
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62435-1 (358793) - 1.9.2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 1: Obecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62435-2 (358793) - 1.9.2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 2: Mechanismy degradace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62435-5 (358793) - 1.9.2017
Elektronické součástky - Dlouhodobé skladování elektronických polovodičových součástek - Část 5: Čipové součástky a součástky na křemíkové desce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62433-2-ed.2 (358795) - 1.9.2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 2: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vedením (ICEM-CE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62433-3 (358795) - 1.9.2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 3: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování EMI - Modelování emisí šířených vyzařováním (ICEM-RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60793-1-1-ed.3 (359213) - 1.9.2017
Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-2-22 (359223) - 1.9.2017
Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61755-3-10 (359256) - 1.9.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61291-5-2-ed.2 (359271) - 1.9.2017
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace spolehlivosti optických vláknových zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62035-ed.2:2015/Oprava1 (360220) - 1.9.2017
Výbojové světelné zdroje (kromě zářivek) - Požadavky na bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN EN 62931 (360710) - 1.9.2017
Trubicové LED světelné zdroje s paticemi GX16,5-t - Požadavky na bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50193-2-2 (361060) - 1.9.2017
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost.
202.40 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.3:2012/Z2 (361960) - 1.9.2017
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4 (361960) - 1.9.2017
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
1518.00 Kč

ČSN EN 62281-ed.3 (364361) - 1.9.2017
Bezpečnost lithiových primárních a akumulátorových článků a baterií během přepravy. (Platnost do 15.5.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 62827-3 (367216) - 1.9.2017
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 3: Management řízení více zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62287-2-ed.2 (367826) - 1.9.2017
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62944 (368692) - 1.9.2017
Přístupnost digitální televize - Specifikace funkcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62766-2-1 (368693) - 1.9.2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-1: Formáty média (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62766-2-2 (368693) - 1.9.2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 2-2: HTTP Adaptivní streamování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 62766-3 (368693) - 1.9.2017
Otevřené fórum koncové funkce spotřebního a síťového rozhraní pro přístup k IPTV a otevřeným multimediálním službám internetu - Část 3: Obsah metadat (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19794-4 (369860) - 1.9.2017
Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat - Část 4: Data obrazu prstu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 4885 (420004) - 1.9.2017
Železné materiály - Tepelné zpracování - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 515 (420053) - 1.9.2017
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky tvářené - Označování stavů.
306.90 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - 1.9.2017
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu lomové houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8049 (420561) - 1.9.2017
Feronikl granule - Vzorkování pro analýzu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.9.2017
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16120-2 (421075) - 1.9.2017
Válcovaný drát z nelegované oceli k přepracování na tažený drát - Část 2: Specifikované požadavky pro všeobecné použití drátu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16914 (421453) - 1.9.2017
Hliník a slitiny hliníku - Pancéřové desky válcované za tepla ze svařitelné slitiny hliníku - Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 1559-5 (421480) - 1.9.2017
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 5: Doplňkové požadavky na odlitky ze slitin hořčíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12421 (421483) - 1.9.2017
Hořčík a slitiny hořčíku - Nelegovaný hořčík (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 13909-2 (441314) - 1.9.2017
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 2: Uhlí - Vzorkování z proudu.
317.90 Kč

ČSN ISO 13909-4 (441314) - 1.9.2017
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16530-1 (450651) - 1.9.2017
Naftový a plynárenský průmysl - Integrita sondy - Část 1: Řízení životního cyklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 5395-3:2014/A1 (470617) - 1.9.2017
Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13693-1 (474062) - 1.9.2017
Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - 1.9.2017
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17063 (560003) - 1.9.2017
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy plynovou nebo kapalinovou chromatografií po extrakci acetonitrilem/separaci a přečištění pomocí disperzní SPE - Validační parametry QuEChERS metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 6579-1 (560088) - 1.9.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 1: Průkaz bakterií rodu Salmonella (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17728 (560100) - 1.9.2017
Mikrobiologie potravinového řetězce - Techniky odběru vzorků pro mikrobiologické zkoušení potravin a krmiv.
306.90 Kč

ČSN 560578 (560578) - 1.9.2017
Čokoláda a čokoládové cukrovinky - Stanovení obsahu tukuprosté kakaové sušiny.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15774 (588804) - 1.9.2017
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu kadmia elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 188 (621522) - 1.9.2017
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Urychlené stárnutí a zkoušky tepelné odolnosti.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6803 (635415) - 1.9.2017
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami - Zkouška dynamickým hydraulickým tlakem bez ohýbání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16396-2 (643610) - 1.9.2017
Plasty - Polyamidy (PA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15493:2004/A1 (646404) - 1.9.2017
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Akrylonitrilbutadienstyren (ABS), neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) a chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Specifikace pro součásti a systém - Metrické řady.
108.90 Kč

ČSN EN 16317+A1 (654831) - 1.9.2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení arsenu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16320+A1 (654834) - 1.9.2017
Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení rtuti metodou generování par (VG) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 657222-1 (657222) - 1.9.2017
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 1: Polymerem modifikované asfalty.
108.90 Kč

ČSN EN 16640 (659805) - 1.9.2017
Produkty z biologického materiálu - Obsah uhlíku z biologického materiálu - Stanovení obsahu uhlíku z biologického materiálu radiouhlíkovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17035 (681110) - 1.9.2017
Povrchově aktivní látky - Tenzidy z biologického materiálu - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20421-2 (697230) - 1.9.2017
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Provozní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14359 (698259) - 1.9.2017
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 15681-2 (701012) - 1.9.2017
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z hlinitokřemičitého skla - Část 2: Výrobková norma (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - 1.9.2017
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu.
317.90 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - 1.9.2017
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti.
202.40 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - 1.9.2017
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 16908 (722113) - 1.9.2017
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-1-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-2-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-3-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-4-ed.3 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-5-ed.2 (722370) - 1.9.2017
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14891-ed.2 (722430) - 1.9.2017
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - 1.9.2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - 1.9.2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15193-1 (730327) - 1.9.2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - 1.9.2017
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - 1.9.2017
Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky.
493.90 Kč

ČSN 732901 (732901) - 1.9.2017
Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
202.40 Kč

ČSN EN 16497-2 (734217) - 1.9.2017
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 2: Vyvážený odvod spalin (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16475-2 (734245) - 1.9.2017
Komíny - Příslušenství - Část 2: Komínové ventilátory - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13865 (735955) - 1.9.2017
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13108-21-ed.2 (736140) - 1.9.2017
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - 1.9.2017
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14730-1 (736362) - 1.9.2017
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12899-3:2008/Z1 (737030) - 1.9.2017
Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky.
56.10 Kč

ČSN 743305 (743305) - 1.9.2017
Ochranná zábradlí.
317.90 Kč

ČSN EN 13241+A2 (747031) - 1.9.2017
Vrata - Norma výrobku, funkční vlastnosti.
317.90 Kč

ČSN 752340 (752340) - 1.9.2017
Navrhování přehrad - Hlavní parametry a vybavení.
317.90 Kč

ČSN EN 15975-1+A1 (755030) - 1.9.2017
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro management rizik a krizové řízení - Část 1: Krizové řízení.
202.40 Kč

ČSN 755411:2006/Z1 (755411) - 1.9.2017
Vodovodní přípojky.
56.10 Kč

TNV 755950 (755950) - 1.9.2017
Provozní řád vodovodu.
132.00 Kč

ČSN 756402 (756402) - 1.9.2017
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.
317.90 Kč

ČSN EN 12566-3 (756404) - 1.9.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod.
493.90 Kč

ČSN EN 12566-6-ed.2 (756404) - 1.9.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod ze septiků.
394.90 Kč

ČSN EN 12566-7-ed.2 (756404) - 1.9.2017
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16800 (757011) - 1.9.2017
Směrnice pro validaci fyzikálně-chemických analytických metod.
394.90 Kč

ČSN EN 13592 (770222) - 1.9.2017
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 868-6 (770360) - 1.9.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 6: Papír pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 868-7 (770360) - 1.9.2017
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 7: Papír s lepivou vrstvou pro procesy nízkoteplotní sterilizace - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15007 (770534) - 1.9.2017
Kovové aerosolové nádobky - Nádobky z pocínovaného plechu - Rozměry dvou a třídílných plechovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15008 (770535) - 1.9.2017
Aerosolové nádobky - Hliníkové nádobky - Rozměry jednodílných nádobek s hrdlem 25,4 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23910 (793823) - 1.9.2017
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Měření pevnosti proti vytržení stehu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17075-1 (793848) - 1.9.2017
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 1: Kolorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17075-2 (793848) - 1.9.2017
Usně - Chemické stanovení obsahu šestimocného chromu - Část 2: Chromatografická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20136 (793866) - 1.9.2017
Usně - Zjišťování rozložitelnosti působením mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 20137 (793867) - 1.9.2017
Usně - Chemické zkoušky - Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16887 (793868) - 1.9.2017
Usně - Ekologická stopa - Pravidla produktové kategorie (PCR) - Uhlíkové stopy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14462 (821001) - 1.9.2017
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
317.90 Kč

ČSN EN 1539 (826002) - 1.9.2017
Sušičky a pece pro uvolňování hořlavých látek - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 388 (832350) - 1.9.2017
Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-112 (833582) - 1.9.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 112: Principy pro prezentaci informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-392 (833582) - 1.9.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 392: Ergonomická doporučení pro redukci vizuální zátěže od stereoskopických obrazů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20685-2 (833589) - 1.9.2017
Ergonomie - 3-D skenovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 2: Vyhodnocení protokolu povrchu tvaru a opakovatelnost relativní polohy orientačního bodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16909 (834743) - 1.9.2017
Kvalita ovzduší - Stanovení elementárního uhlíku (EC) a organického uhlíku (OC) zachyceného na filtrech (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16558-1 (836704) - 1.9.2017
Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace).
306.90 Kč

ČSN EN 16170 (838130) - 1.9.2017
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Stanovení prvků optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18134-2 (838220) - 1.9.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vody - Metoda sušení v sušárně - Část 2: Celková voda - Zjednodušená metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7198 (852929) - 1.9.2017
Kardiovaskulární implantáty a mimotělní systémy - Cévní protézy - Tabulární cévní štěpy a cévní záplaty (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303354-V1.1.1 (870019) - 1.9.2017
Zesilovače a aktivní antény pro příjem televizního vysílání v obytných budovách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V3.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-2-V3.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro nespecifická rádiová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-3-2-V1.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 3-2: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Bezdrátové alarmy provozované v určených kmitočtových pásmech LDC/HR 868,60 MHz až 868,70 MHz, 869,25 MHz až 869,40 MHz, 869,65 MHz až 869,70 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-4-V1.1.1 (875015) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Část 4: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Měřicí zařízení provozovaná v určeném pásmu 169,400 MHz až 169,475 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300330-V2.1.1 (875026) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.4.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-2-V1.4.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 2: DSC třídy A/B (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-3-V1.2.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 3: DSC třídy D (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-4-V1.2.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 4: DSC třídy E (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-5-V1.2.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 5: Ruční VHF DSC třídy H (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300338-6-V1.1.1 (875031) - 1.9.2017
Technické vlastnosti a metody měření pro zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 6: DSC třídy M (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300422-2-V2.1.1 (875032) - 1.9.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 2: Přijímače třídy B - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300422-3-V2.1.1 (875032) - 1.9.2017
Bezšňůrové mikrofony - Zvukové PMSE až do 3 GHz - Část 3: Přijímače třídy C - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 300720-V2.1.1 (875065) - 1.9.2017
Palubní komunikační systémy a zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (UHF) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301091-3-V1.1.1 (875089) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Aplikace systémů detekce překážek na železničních přejezdech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-V2.2.1 (875090) - 1.9.2017
Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V2.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU a základní požadavky článku 6 Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-17-V3.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 17: Specifické podmínky pro širokopásmové datové přenosové systémy - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-33-V2.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 33: Specifické podmínky pro komunikační zařízení velmi širokého pásma (UWB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-4-V3.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 4: Specifické podmínky pro pevné rádiové spoje a přidružená zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-50-V2.1.1 (875101) - 1.9.2017
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 50: Specifické podmínky pro buňkovou komunikační základnovou stanici (BS), opakovač a přidružené zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301929-V2.1.1 (875112) - 1.9.2017
Vysílače a přijímače VHF pobřežních stanic pro GMDSS a ostatní použití v námořní pohyblivé službě - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302194-V2.1.1 (875135) - 1.9.2017
Navigační radary používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V2.1.2 (875144) - 1.9.2017
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302571-V2.1.1 (875146) - 1.9.2017
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Radiokomunikační zařízení provozovaná v kmitočtovém pásmu 5855 MHz až 5925 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302885-V2.2.2 (875157) - 1.9.2017
Přenosná radiotelefonní zařízení provozovaná na velmi vysokých kmitočtech (VHF) pro námořní pohyblivou službu v pásmech VHF s integrovaným ručním DSC třídy H - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303406-V1.1.1 (875176) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení přivolání pomoci provozovaná v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303360-V1.1.1 (875177) - 1.9.2017
Zařízení krátkého dosahu - Telematika v dopravě a provozu (TTT) - Radarová zařízení provozovaná v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Radary detekující překážky pro použití na rotorových letadlech s lidskou posádkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303132-V1.1.1 (875178) - 1.9.2017
Námořní osobní lokalizační majáky VHF nízkého výkonu používající digitální selektivní volání (DSC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 566 (942003) - 1.9.2017
Horolezecká výzbroj - Smyčky - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - 1.9.2017
Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body.
306.90 Kč

ČSN EN 12572-2 (942050) - 1.9.2017
Umělé lezecké stěny - Část 2: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro boulderové stěny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12572-3 (942050) - 1.9.2017
Umělé lezecké stěny - Část 3: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lezecké chyty (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28706-2 (945040) - 1.9.2017
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16682 (961527) - 1.9.2017
Ochrana kulturního dědictví - Metody stanovení vlhkosti nebo obsahu vody v historických stavebních materiálech (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)