Nové normy ČSN za srpen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN 010391 (010391) - 1.8.2021
Systém managementu společenské odpovědnosti organizací - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52950 (011810) - 1.8.2021
Aditivní výroba - Základní principy - Přehled zpracování dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-1 (018253) - 1.8.2021
Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 1: Kódovací protokol pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.8.2021
Inteligentní dopravní systémy - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC) s využitím ALERT-C.
1204.00 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - 1.8.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8407 (038102) - 1.8.2021
Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních produktů ze vzorků podrobených korozním zkouškám.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15741 (038243) - 1.8.2021
Nátěrové hmoty - Nátěry snižující tření na vnitřní povrchy ocelových potrubí na souši a v příbřežních vodách pro korozně neagresivní plyny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18595 (051340) - 1.8.2021
Odporové svařování - Bodové svařování hliníku a slitin hliníku - Svařitelnost, svařování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12814-2 (056820) - 1.8.2021
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkouška tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12814-8 (056820) - 1.8.2021
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 8: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14222 (077822) - 1.8.2021
Parní kotle z korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - 1.8.2021
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1514-2+A1 (131550) - 1.8.2021
Příruby a přírubové spoje - Těsnění pro příruby s označením PN - Část 2: Spirálově vinutá těsnění pro ocelové příruby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - 1.8.2021
Příruby a přírubové spoje - Kontrola a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 v rámci prokazování kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-1-ed.2 (184005) - 1.8.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-1: Profily - Základ sběrnice pole H1 (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62769-101-2-ed.2 (184005) - 1.8.2021
Integrace zařízení pro práci v poli (FDI) - Část 101-2: Profily - Základ sběrnice pole HSE (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 19.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-5:2020/Oprava1 (252011) - 1.8.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích strojů (CMS) - Část 5: Souřadnicové měřicí stroje (CMM) používající snímací systém s jedním a složeným snímacím dotekem používající diskrétní bod a/nebo skenovací měřicí režim (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 1938-1 (253101) - 1.8.2021
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrová měřicí zařízení - Část 1: Hladké mezní kalibry lineárních rozměrů.
434.00 Kč

ČSN EN 12609 (278503) - 1.8.2021
Mobilní domíchávače - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15153-4 (280121) - 1.8.2021
Drážní aplikace - Vnější výstražná světelná a zvuková zařízení - Část 4: Vnější výstražná zvuková zařízení pro městskou kolejovou dopravu.
223.00 Kč

ČSN EN 45545-3:2013/Oprava2 (280160) - 1.8.2021
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran.
29.00 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - 1.8.2021
Drážní aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15624 (284042) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15625 (284058) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.8.2021
Malá plavidla - Vestavěné vznětové motory - Palivové, olejové a elektrické komponenty montované na motoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23411 (324230) - 1.8.2021
Malá plavidla - Kormidelní kola (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9093 (325023) - 1.8.2021
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-3-ed.3 (333432) - 1.8.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN 55016-1-5-ed.2:2017/Oprava1 (334210) - 1.8.2021
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz.
62.00 Kč

ČSN EN 55016-2-1-ed.3:2015/Oprava1 (334210) - 1.8.2021
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením.
62.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-5-1 (334591) - 1.8.2021
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-1: Propojení - Požadavky pro drátová propojení I&HAS zařízení umístěných ve střežených prostorech.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61980-1 (341593) - 1.8.2021
Systémy bezdrátového přenosu elektrické energie (WPT) elektrického vozidla - Část 1: Obecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 50110-2-ed.3 (343100) - 1.8.2021
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 2: Národní dodatky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.5.2026).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61083-3 (345649) - 1.8.2021
Přístroje a programové vybavení použité pro měření při vysokonapěťových a silnoproudých zkouškách - Část 3: Požadavky na hardware u zkoušek střídavými a stejnosměrnými napětími a proudy.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-13-ed.2 (345791) - 1.8.2021
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-13: Zkoušky - Zkouška M: Nízký tlak vzduchu.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60112-ed.2 (346468) - 1.8.2021
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60433-ed.2 (348055) - 1.8.2021
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky tyčových závěsných izolátorů.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60305-ed.2 (348118) - 1.8.2021
Izolátory pro venkovní vedení se jmenovitým napětím nad 1000 V - Keramické nebo skleněné závěsné izolátory pro sítě se střídavým napětím - Charakteristiky talířových izolátorů.
223.00 Kč

PNE 348601-ed.3 (348601) - 1.8.2021
Součásti venkovních vedení od 1 kV do 45 kV AC.
NA DOTAZ

ČSN EN 62477-1:2013/A12 (351534) - 1.8.2021
Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61803-ed.2 (351541) - 1.8.2021
Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61800-5-1-ed.2:2008/A11 (351720) - 1.8.2021
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-1: Bezpečnostní požadavky - Elektrické, tepelné a energetické.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-1-ed.5 (354101) - 1.8.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1868.00 Kč

ČSN EN IEC 60947-3-ed.4 (354101) - 1.8.2021
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-1-ed.3 (354107) - 1.8.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-1: Zvláštní požadavky pro šňůrové spínače.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60320-2-1-ed.3 (354508) - 1.8.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-1: Nástrčky a přívodky pro šicí stroje.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-21-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry AC (třídy 0,5, 1 a 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-22-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,1S, 0,2S a 0,5S) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-23-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 23: Statické elektroměry pro jalovou energii (třídy 2 a 3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62053-24-ed.2 (356132) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie - Zvláštní požadavky - Část 24: Statické elektroměry pro základní složku jalové energie (třídy 0,5 S, 1 S, 1, 2 a 3) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62052-11-ed.2 (356134) - 1.8.2021
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Všeobecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 11: Elektroměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 60384-13-ed.3 (358291) - 1.8.2021
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 13: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z polypropylenové fólie a s elekrodami z kovové fólie určené pro stejnosměrný proud. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61188-6-2 (359038) - 1.8.2021
Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 6-2: Návrh obrazce plošek - Popis obrazce plošek pro nejběžnější povrchově montované součástky (SMD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-501 (359039) - 1.8.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-501: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení pájecích tavidel na povrchový izolační odpor (SIR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-502 (359039) - 1.8.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-502: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkoušení sestav na povrchový izolační odpor (SIR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61189-5-601 (359039) - 1.8.2021
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 5-601: Obecné zkušební metody pro materiály a sestavy - Zkouška způsobilosti pájení přetavením pro pájené spoje a zkouška odolnosti vůči teplu při přetavení pro desky s plošnými spoji (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-3-12-ed.3 (359223) - 1.8.2021
Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-1-ed.7 (360600) - 1.8.2021
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
1204.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-1-ed.4 (361008) - 1.8.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-1: Zvláštní požadavky na vysavače pro čištění za sucha.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60704-2-17 (361008) - 1.8.2021
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-17: Zvláštní požadavky na robotické vysavače pro čištění za sucha.
223.00 Kč

ČSN EN 60436:2020/Oprava1 (361060) - 1.8.2021
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN IEC 63115-2 (364373) - 1.8.2021
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Uzavřené plynotěsné nikl-metalhydridové akumulátorové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích - Část 2: Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62485-6 (364380) - 1.8.2021
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 6: Bezpečný provoz lithium-ion baterií pro trakční aplikace.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2:2019/A11 (369066) - 1.8.2021
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60670-1-ed.2 (370100) - 1.8.2021
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domácí a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Obecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - 1.8.2021
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15188 (389605) - 1.8.2021
Stanovení chování nahromaděného prachu z hlediska samovolného vznícení.
350.00 Kč

ČSN EN 10210-3 (425952) - 1.8.2021
Duté profily tvářené za tepla - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám.
434.00 Kč

ČSN EN 10219-3 (425953) - 1.8.2021
Svařované duté profily z konstrukčních ocelí tvářené za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro oceli s vysokou pevností a odolností vůči povětrnostním podmínkám.
434.00 Kč

ČSN ISO 1928 (441352) - 1.8.2021
Uhlí a koks - Stanovení spalného tepla.
567.00 Kč

ČSN ISO 925 (441357) - 1.8.2021
Tuhá paliva - Stanovení obsahu uhlíku z uhličitanů - Gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN 441379 (441379) - 1.8.2021
Uhlí a koks - Stanovení veškeré síry metodou Eschka.
186.00 Kč

ČSN ISO 789-13 (472050) - 1.8.2021
Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-12 (496070) - 1.8.2021
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 12: Čepovací/profilovací stroje.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 16140-3 (560078) - 1.8.2021
Mikrobiologie potravinového řetězce - Validace metody - Část 3: Protokol pro vnitrolaboratorní ověření referenčních metod a validovaných alternativních metod (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 569431 (569431) - 1.8.2021
Sušené jedlé houby.
186.00 Kč

ČSN EN 17444 (569615) - 1.8.2021
Prevence dopingu ve sportu - Správná praxe pro vývoj a výrobu zaměřená na předcházení přítomnosti zakázaných látek v potravinách určených pro sportovce a v doplňcích stravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22184 (570554) - 1.8.2021
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu cukrů - Metoda vysokoúčinné chromatografie na anexech s metodou pulzní amperometrické detekce (HPAEC-PAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22579 (570556) - 1.8.2021
Kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení fruktanů - Vysokoúčinná chromatografie na anexech s pulzní amperometrickou detekcí (HPAEC-PAD) po enzymatické úpravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14104 (588811) - 1.8.2021
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení čísla kyselosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3861 (635308) - 1.8.2021
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro otryskávání pískem a ocelovým pískem - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12115 (635401) - 1.8.2021
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami pro kapalné a plynné chemikálie - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21304-2 (643030) - 1.8.2021
Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1519-1:2019/Oprava1 (643186) - 1.8.2021
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
62.00 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - 1.8.2021
Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17104 (646925) - 1.8.2021
Termoplastové tuhé ochranné panely pro obklady stěn pro interní použití v budovách - Charakteristiky provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17403 (654909) - 1.8.2021
Hnojiva - Stanovení dusíku nerozpustného ve studené vodě a dusíku nerozpustného v horké vodě v pevných močovinoformaldehydových a methylenmočovinových pozvolně působících hnojivech a stanovení uvolňování živinových polymerů ve fosfátovém pufrovacím roztoku s pH 7,5 při 100 °C.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16474-3 (673117) - 1.8.2021
Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy.
338.00 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - 1.8.2021
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností.
593.00 Kč

ČSN 731901-2:2020/Oprava1 (731901) - 1.8.2021
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou.
29.00 Kč

ČSN EN 17210 (734002) - 1.8.2021
Přístupnost a využitelnost zastavěného prostředí - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1698.60 Kč

ČSN 736120 (736120) - 1.8.2021
Stavba vozovek - Ostatní asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
593.00 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.8.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu.
186.00 Kč

ČSN 736320:2019/Z1 (736320) - 1.8.2021
Prostorová průchodnost na dráze celostátní, dráhách regionálních a místních a vlečkách normálního rozchodu - Národní požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozidla.
434.00 Kč

ČSN EN 16432-2 (736368) - 1.8.2021
Železniční aplikace - Systémy pevné jízdní dráhy - Část 2: Návrh systému, subsystémy a součásti.
768.00 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - 1.8.2021
Stanovení pevnosti nosičů výplní - Zkušební metoda a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 16941-2 (756781) - 1.8.2021
Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 2: Zařízení pro využití čištěné šedé vody.
350.00 Kč

ČSN ISO 7393-3:1995/Oprava1 (757419) - 1.8.2021
Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru.
29.00 Kč

ČSN ISO 16075-2 (759023) - 1.8.2021
Směrnice pro využití čištěných odpadních vod pro projekty závlah - Část 2: Vývoj projektu.
338.00 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.8.2021
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion, apartmánový hotel a apartmánový komplex.
543.00 Kč

ČSN ISO 21102 (761205) - 1.8.2021
Dobrodružný cestovní ruch - Průvodci - Kompetence pracovníků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21765 (800840) - 1.8.2021
Textilie - Stanovení deformovatelnosti plošné textilie nuceným mechanickým roztažením.
338.00 Kč

ČSN EN 17394-2 (807054) - 1.8.2021
Textilie a textilní výrobky - Část 2: Bezpečnost dětského oblečení - Bezpečné připevnění knoflíků - Metoda zkoušení.
338.00 Kč

TNI CEN/TR 15419 (832719) - 1.8.2021
Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím.
434.00 Kč

ČSN EN 14791 (834710) - 1.8.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení oxidů síry - Normovaná referenční metoda.
543.00 Kč

ČSN EN 14792 (834722) - 1.8.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace oxidů dusíku - Normovaná referenční metoda: chemiluminiscenční.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17458 (835026) - 1.8.2021
Kvalita ovzduší - Metodologie posuzování výkonnosti systémů modelujících rozdělení zdrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 54321 (838127) - 1.8.2021
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad frakcí prvků rozpustných v lučavce královské (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21644 (838303) - 1.8.2021
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu biomasy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303699-V1.1.1 (876058) - 1.8.2021
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pevně instalované pozemské stanice komunikující s negeostacionárními družicovými systémy v pásmech FSS 20 GHz a 30 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 71-4-ed.2 (943095) - 1.8.2021
Bezpečnost hraček - Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18530 (982030) - 1.8.2021
Zdravotnická informatika - Automatická identifikace a značení a označování zachycených dat - Identifikace předmětu péče a jednotlivého poskytovatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.