Nové normy ČSN za listopad 2022

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2022 v 09:00


ČSN ISO 690 (010197) - 1.11.2022
Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů.
1159.00 Kč

ČSN ISO 37002 (010395) - 1.11.2022
Systémy managementu oznamování protiprávního jednání - Směrnice.
543.00 Kč

ČSN ISO 14016 (010916) - 1.11.2022
Environmentální management - Směrnice pro ověřování environmentálních zpráv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 14033 (010933) - 1.11.2022
Environmentální management - Kvantitativní environmentální informace - Směrnice a příklady. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 14053 (010953) - 1.11.2022
Environmentální management - Nákladové účetnictví materiálových toků - Návod pro fázovou implementaci v organizacích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 14092 (010992) - 1.11.2022
Adaptace na změnu klimatu - Požadavky a návod pro plánování adaptace pro místní samosprávy a komunity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 26101-1:2022/Z1 (011644) - 1.11.2022
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti akustického prostředí - Část 1: Určování způsobilosti prostředí volného pole.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-6 (011690) - 1.11.2022
Akustika - Hluk ze střelnic - Část 6: Měření akustického tlaku v blízkosti zdroje pro určení expozice zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52925 (011822) - 1.11.2022
Aditivní výroba polymerů - Výchozí materiály - Kvalifikace materiálů pro laserové tavení dílů v práškovém loži (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2692 (014123) - 1.11.2022
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17405 (015065) - 1.11.2022
Nedestruktivní zkoušení - Ultrazvukové zkoušení - Technika zkoušení plátování zhotoveného navařováním, válcováním a výbuchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15112 (038377) - 1.11.2022
Vnější katodická ochrana pažnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9016 (051125) - 1.11.2022
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rázem v ohybu - Umístění zkušebních tyčí, orientace vrubu a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - 1.11.2022
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-1:2022/Oprava1 (051178) - 1.11.2022
Nedestruktivní zkoušení svarů - Stupně přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
29.00 Kč

ČSN EN 746-3 (065011) - 1.11.2022
Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér.
567.00 Kč

ČSN EN 12245 (078535) - 1.11.2022
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté kompozitové lahve (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 22434 (078640) - 1.11.2022
Lahve na přepravu plynů - Kontrola a údržba ventilů lahví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29463-5 (125002) - 1.11.2022
Vysoce účinné filtry a filtrační materiály pro odlučování částic ze vzduchu - Část 5: Zkušební metoda pro filtrační prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-10 (125301) - 1.11.2022
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14644-9 (125301) - 1.11.2022
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10253-2:2022/Oprava1 (132200) - 1.11.2022
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu.
29.00 Kč

ČSN EN 10253-4:2008/Oprava3 (132200) - 1.11.2022
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 28921-1 (133045) - 1.11.2022
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury pro aplikace při nízkých teplotách - Část 1: Konstrukce, výroba a výrobní zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15714-5 (133096) - 1.11.2022
Průmyslové armatury - Pohony - Část 5: Pneumatické lineární pohony pro průmyslové armatury - Základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62714-5 (184021) - 1.11.2022
Technika výměnného formátu dat v technice řízení průmyslových procesů - Jazyk se značkami pro řízení - Část 5: Komunikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60751-ed.2 (258340) - 1.11.2022
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory.
338.00 Kč

ČSN EN 60751:2014/Z1 (258340) - 1.11.2022
Průmyslové platinové odporové teploměry a platinové teplotní senzory.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4373 (259382) - 1.11.2022
Hydrometrie - Zařízení na měření výšky vodní hladiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268812) - 1.11.2022
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy.
945.00 Kč

ČSN EN 1757 (268865) - 1.11.2022
Bezpečnost manipulačních vozíků - Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6346 (269342) - 1.11.2022
Nákladní kontejnery - Kódování, identifikace a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13001-2 (270105) - 1.11.2022
Jeřáby - Návrh obecně - Část 2: Účinky zatížení.
567.00 Kč

ČSN EN 13001-3-5+A1 (270105) - 1.11.2022
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných a odlévaných háků.
593.00 Kč

ČSN EN 13001-3-6+A1 (270105) - 1.11.2022
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce.
543.00 Kč

ČSN EN 81-21-ed.2 (274003) - 1.11.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 81-58-ed.2 (274003) - 1.11.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.11.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 81-77-ed.2 (274003) - 1.11.2022
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 474-13 (277911) - 1.11.2022
Strojní zařízení pro zemní práce - Bezpečnost - Část 13: Požadavky pro válce.
543.00 Kč

ČSN 280318:2015/Z1 (280318) - 1.11.2022
Průjezdné průřezy tramvajových tratí a obrysy pro vozidla provozovaná na tramvajových dráhách.
29.00 Kč

ČSN EN 15427-2-1 (280555) - 1.11.2022
Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-1: Vlastnosti a charakteristiky - Maziva okolku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16186-8 (281551) - 1.11.2022
Drážní aplikace - Kabina řidiče - Část 8: Uspořádání a přístup u tramvajových vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 17530 (281571) - 1.11.2022
Železniční aplikace - Vnitřní zasklení drážních vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14198+A2 (284021) - 1.11.2022
Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou.
593.00 Kč

ČSN EN 16185-2+A1 (284022) - 1.11.2022
Železniční aplikace - Brzdové systémy ucelených vlakových jednotek - Část 2: Zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 16334-1+A1 (284045) - 1.11.2022
Železniční aplikace - Systém nouzové signalizace pro cestující - Část 1: Systémové požadavky pro železnici (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16207+A1 (284065) - 1.11.2022
Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15118-20 (300559) - 1.11.2022
Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 20: Požadavky na síťovou vrstvu a aplikační vrstvu 2. generace (Norma k přímému použití jako ČSN).
3283.20 Kč

ČSN EN 17404 (309080) - 1.11.2022
Jízdní kola - Elektricky poháněná kola - Horská kola EPAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3838 (311708) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6059-401 (311712) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 401: Oblast rozšíření (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3155-075 (311809) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 075: Elektrické kontakty Quadrax, velikost 8, s dutinkami, typ E, mačkané, třída R - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-062 (311822) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 062: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-063 (311822) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 063: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-064 (311822) - 1.11.2022
Letectví kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 064: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-065 (311822) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 065: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro vyhřívací kabely, stíněné, utěsněné, samosvorné - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3373-001 (311834) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Kabelová oka a připojení mačkáním na elektrické vodiče - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3745-412 (311925) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 412: Odolnost proti vlhkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4260 (312053) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4261 (312054) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Pravidla pro vypracování a provedení norem, které popisují zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4259 (312055) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Definice obecných termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4890 (312126) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Ocel X4CrNiMo16-5-1 - Tavená na vzduchu - Kalená a popouštěná - Plechy - 0,3 mm <= a <= 6 mm - 900 MPa <= Rm <= 1050 MPa (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4900 (312393) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 5086 - H111 - Tyče lisované - 10 mm <= D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4387 (317010) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Pravidla pro návrh a prezentaci technických specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4385 (317011) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Obecný přehled norem - Vazby mezi druhy norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3792 (317531) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Anaerobní polymerovatelné směsi - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2535 (318235) - 1.11.2022
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ve vakuu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-7 (321160) - 1.11.2022
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 7: Stanovení zatížení pro multitrupy a stanovení jejich místních rozměrů s použitím ISO 12215-5.
543.00 Kč

ČSN 332000-5-53-ed.2:2016/Z2 (332000) - 1.11.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.
29.00 Kč

ČSN 332000-5-53-ed.3 (332000) - 1.11.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.
768.00 Kč

ČSN 332000-5-534-ed.2:2016/Z1 (332000) - 1.11.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.
29.00 Kč

ČSN 332000-5-537-ed.2:2017/Z2 (332000) - 1.11.2022
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání.
29.00 Kč

ČSN EN 60079-29-1-ed.2:2017/A1 (332320) - 1.11.2022
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů.
120.00 Kč

ČSN EN 60079-29-1-ed.2:2017/A11 (332320) - 1.11.2022
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů.
120.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-47:2022/Oprava1 (332320) - 1.11.2022
Výbušné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem.
29.00 Kč

ČSN EN 61000-4-20-ed.2:2011/Z1 (333432) - 1.11.2022
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-20-ed.3 (333432) - 1.11.2022
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-20: Zkušební a měřicí technika - Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62631-2-2 (346462) - 1.11.2022
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 2-2: Relativní permitiva a ztrátový činitel - Vysoké frekvence (1 MHz až 300 MHz), střídavé metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 60587-ed.2 (346472) - 1.11.2022
Elektroizolační materiály používané ve ztížených podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60587:2008/Z1 (346472) - 1.11.2022
Elektroizolační materiály používané v různých podmínkách prostředí - Zkušební metody pro hodnocení odolnosti proti vytváření vodivých cest a erozi.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-33 (350000) - 1.11.2022
Točivé elektrické stroje - Část 33: Synchronní hydrogenerátory včetně motorgenerátorů - Zvláštní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 62751-1:2015/A2 (351545) - 1.11.2022
Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 477:1997/Z3 (356404) - 1.11.2022
Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60477-1 (356404) - 1.11.2022
Laboratorní rezistory - Část 1: Laboratorní rezistory na stejnosměrný proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60477-2-ed.2 (356404) - 1.11.2022
Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60477-2:1998/Z1 (356404) - 1.11.2022
Laboratorní rezistory - Část 2: Laboratorní rezistory na střídavý proud.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-012-ed.2 (356502) - 1.11.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-012-ed.2:2022/A11 (356502) - 1.11.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty.
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-012:2017/Z1 (356502) - 1.11.2022
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61439-1-ed.3:2022/Oprava1 (357107) - 1.11.2022
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Obecná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60749-28-ed.2 (358799) - 1.11.2022
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 60749-28:2017/Z1 (358799) - 1.11.2022
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 28: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Model nabité součástky (CDM) - úroveň součástky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-220 (359223) - 1.11.2022
Optické vláknové kabely - Část 1-220: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody - Korozní zkouška solnou mlhou, metoda F20. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61754-4-ed.3 (359244) - 1.11.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61754-6-ed.3 (359244) - 1.11.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-1-ed.5 (359250) - 1.11.2022
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61757-4-3:2021/Oprava1 (359275) - 1.11.2022
Vláknové optické senzory - Část 4-3: Měření elektrického proudu - Polarimetrická metoda. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-1-ed.7:2021/A11 (360600) - 1.11.2022
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.
120.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4:2017/A2 (361960) - 1.11.2022
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 50318-ed.2:2019/A1 (362314) - 1.11.2022
Drážní zařízení - Systémy odběru proudu - Ověřování simulace dynamické interakce mezi pantografovým sběračem a trolejovým vedením.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-1-ed.6:2021/Oprava1 (364110) - 1.11.2022
Primární baterie - Část 1: Obecně.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-2-ed.6:2021/Oprava1 (364110) - 1.11.2022
Primární baterie - Část 2: Fyzikální a elektrické specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60086-5-ed.5:2022/Oprava1 (364110) - 1.11.2022
Primární baterie - Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62660-3-ed.2 (364328) - 1.11.2022
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 62660-3:2017/Z1 (364328) - 1.11.2022
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 3: Bezpečnostní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-1 (368609) - 1.11.2022
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-2-ed.2 (368609) - 1.11.2022
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 2: Metody záznamu řídicího systému monitorování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-2:2019/Z1 (368609) - 1.11.2022
Vozidlové multimediální systémy - Řídicí systém monitorování - Část 2: Kamerové rozhraní a metody záznamu (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-3-ed.2 (368609) - 1.11.2022
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-3:2020/Z1 (368609) - 1.11.2022
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 3: Metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN IEC 63033-4 (368609) - 1.11.2022
Vozidlové multimediální systémy a zařízení - Řídicí systém monitorování - Část 4: Aplikace pro kamerové monitorovací systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60318-8 (368820) - 1.11.2022
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 8: Akustická spojka pro měření sluchadel a sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek v rozsahu vysokých kmitočtů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 24760-1 (369716) - 1.11.2022
Bezpečnost IT a soukromí - Rámec pro řízení identit - Část 1: Terminologie a pojmy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20765-5 (385511) - 1.11.2022
Zemní plyn - Výpočet termodynamických vlastností - Část 5: Výpočet viskozity, Joule-Thomsonova koeficientu a izentropického exponentu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17649 (386431) - 1.11.2022
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20519 (386640) - 1.11.2022
Lodě a lodní technika - Specifikace pro doplňování paliva plavidlům poháněným na zkapalněný zemní plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17348 (389663) - 1.11.2022
Požadavky na konstrukci a zkoušení vysavačů pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12101-11 (389700) - 1.11.2022
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 11: Větrací systémy s nuceným horizontálním prouděním pro uzavřená parkoviště (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - 1.11.2022
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 10250-2 (420286) - 1.11.2022
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli.
186.00 Kč

ČSN EN 10250-3 (420286) - 1.11.2022
Ocelové výkovky volně kované pro obecné použití - Část 3: Legované ušlechtilé oceli.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16808 (420412) - 1.11.2022
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení závislosti dvojosé napětí-deformace zkouškou vyboulením s optickými měřicími systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18203 (420446) - 1.11.2022
Ocel - Stanovení tloušťky povrchově kalených vrstev.
223.00 Kč

ČSN EN 15094 (433011) - 1.11.2022
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO 1018 (441365) - 1.11.2022
Černá uhlí - Stanovení maximální nasákavosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN ISO 1014 (441387) - 1.11.2022
Koks - Stanovení skutečné relativní hustoty, zdánlivé relativní hustoty a pórozity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-3 (451402) - 1.11.2022
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 3: Zkoušení hustých solných roztoků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24200 (451652) - 1.11.2022
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sypký materiál pro příbřežní projekty - Podpora potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11850:2012/A2 (476001) - 1.11.2022
Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 17545 (501991) - 1.11.2022
Papír a lepenka - Stanovení složení papíru a lepenky pro recyklaci gravimetrickou analýzou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12863 (569521) - 1.11.2022
Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - 1.11.2022
Termoplastické elastomery - Názvosloví a zkratky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - 1.11.2022
Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1555-7 (646412) - 1.11.2022
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 7: Návod pro posuzování shody.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17803 (654912) - 1.11.2022
Organická a organominerální hnojiva - Detekce specifických patogenů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17804 (654913) - 1.11.2022
Organická, organominerální a anorganická hnojiva - Detekce Enterococcaceae (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17712 (655013) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Průkaz Staphylococcus aureus (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17713 (655014) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Azospirillum (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17714 (655015) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení koncentrace mikroorganismů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17715 (655016) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Shigella (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17716 (655017) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení Escherichia coli (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17717 (655018) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Průkaz bakterií rodu Salmonella (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17718 (655019) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení bakterií rodu Rhizobium (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17719 (655020) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení počtu anaerobních mikroorganismů plotnovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17720 (655021) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení Enterococcaceae (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17721 (655022) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení pH pro kapalné mikrobiální rostlinné biostimulanty / pH v mikrobiálních výrobcích - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17722 (655023) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení mykorhizních hub (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17723 (655024) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení chloridu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17724 (655025) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17725 (655026) - 1.11.2022
Rostlinné biostimulanty - Stanovení množství (vyjádřeno jako hmotnost nebo objem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17481 (657064) - 1.11.2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení obsahu soli - Metoda elektrické vodivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17482 (657065) - 1.11.2022
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení čísla kyselosti - Potenciometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - 1.11.2022
Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 13094+A1 (699004) - 1.11.2022
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové gravitačně vypouštěcí nádrže - Konstrukce a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 1: Terminologie, obecné požadavky a doporučení pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 2: Pipety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 3: Byrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 5: Dávkovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 6: Gravimetrický referenční postup měření pro stanovení objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-7 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 7: Alternativní postupy měření pro stanovení objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-8 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 8: Fotometrický referenční postup měření pro stanovení objemu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-9 (704255) - 1.11.2022
Pístové objemové odměrné přístroje - Část 9: Ručně ovládané přesné laboratorní stříkačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - 1.11.2022
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení.
223.00 Kč

ČSN EN 17468-1 (723404) - 1.11.2022
Vláknocementové výrobky - Stanovení odolnosti proti protažení, smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu - Část 1: Ploché desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-18 (725110) - 1.11.2022
Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17659 (727661) - 1.11.2022
Směrnice pro navrhování mechanicky kotvených hydroizolačních systémů střech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9488 (730300) - 1.11.2022
Solární energie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - 1.11.2022
Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22057 (730930) - 1.11.2022
Udržitelnost ve výstavbě - Datové šablony pro použití environmentálních prohlášení o produktu (EPD) pro stavební produkty v informačním modelu budovy (BIM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - 1.11.2022
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 52120-1 (738532) - 1.11.2022
Energetická náročnost budov - Přínos automatizace, řízení a správy budov - Část 1: Obecný rámec a postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13830+A1 (747209) - 1.11.2022
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

TNI CEN/TR 17801 (755040) - 1.11.2022
Směrnice pro plán pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou v budovách.
223.00 Kč

ČSN EN 16370 (755848) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný pro elektrochemickou výrobu chloru prováděnou na místě s použitím membrán (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný.
223.00 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12126 (755880) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kapalný amoniak.
223.00 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14805 (755897) - 1.11.2022
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid sodný k elektrochloraci prováděné na místě bezmembránovou technologií (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 757840 (757840) - 1.11.2022
Kvalita vod - Stanovení atypických mykobakterií ve vodě.
338.00 Kč

ČSN EN 15602 (761701) - 1.11.2022
Soukromé bezpečnostní služby - Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - 1.11.2022
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 166:2002/Z1 (832401) - 1.11.2022
Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16321-1 (832416) - 1.11.2022
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16321-3 (832416) - 1.11.2022
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití - Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18527-1 (832417) - 1.11.2022
Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu - Část 1: Požadavky na brýle pro sjezdové lyžování a snowbording (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 379+A1:2009/Z1 (832431) - 1.11.2022
Prostředky k ochraně očí - Automatické svářečské filtry.
29.00 Kč

ČSN EN 170:2003/Z1 (832432) - 1.11.2022
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti ultrafialovému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.
29.00 Kč

ČSN EN 171:2002/Z1 (832433) - 1.11.2022
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry proti infračervenému záření - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.
29.00 Kč

ČSN EN 169:2003/Z1 (832434) - 1.11.2022
Osobní prostředky k ochraně očí - Filtry pro svařování a podobné technologie - Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití.
29.00 Kč

ČSN EN 172:1997/Z1 (832435) - 1.11.2022
Osobní prostředky pro ochranu očí - Protisluneční filtry pro profesionální použití.
29.00 Kč

ČSN EN 174:2002/Z1 (832453) - 1.11.2022
Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové lyžování.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 20344 (832500) - 1.11.2022
Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro obuv.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 23320 (833632) - 1.11.2022
Ovzduší na pracovišti - Plyny a páry - Požadavky na vyhodnocení měřicích postupů pomocí difuzních vzorkovacích zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15216 (838027) - 1.11.2022
Environmentální pevné matrice - Stanovení celkového obsahu rozpuštěných látek ve vodách a výluzích (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16559 (838200) - 1.11.2022
Tuhá biopaliva - Slovník.
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20049-2 (838233) - 1.11.2022
Tuhá biopaliva - Stanovení samozahřívání peletizovaných biopaliv - Část 2: Zkoušky zahřívání v drátěném koši (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20048-1 (838235) - 1.11.2022
Tuhá biopaliva - Stanovení charakteristik odplynění a úbytku kyslíku - Část 1: Laboratorní metoda pro stanovení odplynění a úbytku kyslíku v uzavřených nádobách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21646 (838317) - 1.11.2022
Tuhá alternativní paliva - Příprava vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9713 (852913) - 1.11.2022
Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneuryzma (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16775 (855281) - 1.11.2022
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Návod pro použití ISO 11607-1 a ISO 11607-2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-1-ed.2 (855930) - 1.11.2022
Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-1:2015/Z1 (855930) - 1.11.2022
Jehlové injekční systémy pro lékařské účely - Požadavky a metody zkoušení - Část 1: Jehlové injekční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-2 (855930) - 1.11.2022
Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 2: Oboustranná jehlová pera (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-3 (855930) - 1.11.2022
Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 3: Zásobníky a integrované průtokové cesty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11608-4 (855930) - 1.11.2022
Jehlové injekční systémy pro zdravotnické použití - Požadavky a metody zkoušení - Část 4: Jehlové injekční systémy obsahující elektroniku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 7711-1 (856036) - 1.11.2022
Stomatologie - Diamantové rotační nástroje - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17747 (857044) - 1.11.2022
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro exozomy a další extracelulární vezikuly v plné žilní krvi - DNA, RNA a proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319532-4-V1.2.1 (874019) - 1.11.2022
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby doporučené elektronické pošty (REM) - Část 4: Profily interoperability (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-2-V2.4.1 (875012) - 1.11.2022
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 2: Zvuk a řeč (Norma k přímému použití jako ČSN).
1983.60 Kč

ČSN ETSI EN 302245-V2.2.1 (875122) - 1.11.2022
Přenosové zařízení pro službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 71-13+A1 (943095) - 1.11.2022
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4531 (945056) - 1.11.2022
Smalty - Uvolňování iontů kovů ze smaltovaných výrobků ve styku s potravinami - Metody zkoušení a mezní hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.