Nové normy ČSN za září 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 5725-1 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.
338.00 Kč

ČSN ISO 5725-2 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření.
543.00 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření.
350.00 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření.
338.00 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření.
543.00 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) - 1.9.2018
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
120.00 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - 1.9.2018
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - 1.9.2018
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - 1.9.2018
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - 1.9.2018
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky.
338.00 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - 1.9.2018
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.9.2018
Bezpečnost a odolnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61082-1-ed.3:2015/Oprava1 (013780) - 1.9.2018
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - 1.9.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda stopového plynu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - 1.9.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - 1.9.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - 1.9.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - 1.9.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - 1.9.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - 1.9.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.9.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - 1.9.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování kouřových emisí, umístěných na svařovacím hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.9.2018
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - 1.9.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3.
768.00 Kč

ČSN EN 1860-1+A1 (061207) - 1.9.2018
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - 1.9.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.9.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic.
223.00 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - 1.9.2018
Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur.
186.00 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - 1.9.2018
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - 1.9.2018
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - 1.9.2018
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12999+A2 (270540) - 1.9.2018
Jeřáby - Nakládací jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.9.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.9.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16719 (274209) - 1.9.2018
Přepravní plošiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - 1.9.2018
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky.
593.00 Kč

ČSN EN 9223-100 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2795 (317152) - 1.9.2018
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A2 (330050) - 1.9.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A7 (334201) - 1.9.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 62559-3 (334905) - 1.9.2018
Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61643-331-ed.2 (341392) - 1.9.2018
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.4.2023).
543.00 Kč

ČSN EN 60310-ed.3:2016/Oprava1 (341580) - 1.9.2018
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-5-ed.2 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-6-ed.2 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor.
223.00 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/Oprava1 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3-ed.2 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62613-1 (354573) - 1.9.2018
Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62613-2 (354573) - 1.9.2018
Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-5 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-6 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-7 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60051-8 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství.
223.00 Kč

PNE 359700-ed.5 (359700) - 1.9.2018
Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě.
NA DOTAZ

ČSN EN 60570-ed.2:2003/A1 (360611) - 1.9.2018
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-1:2015/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
62.00 Kč

ČSN EN 62841-3-10:2016/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
62.00 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
120.00 Kč

ČSN EN 62841-3-6:2015/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-13-ed.3 (361960) - 1.9.2018
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 61730-1-ed.2 (364650) - 1.9.2018
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 61730-2-ed.2 (364650) - 1.9.2018
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55-ed.2 (364801) - 1.9.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50364-ed.3 (367904) - 1.9.2018
Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích.
186.00 Kč

ČSN EN 50643 (368639) - 1.9.2018
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60942-ed.2 (368822) - 1.9.2018
Elektroakustika - Akustické kalibrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62489-1:2010/A2 (368883) - 1.9.2018
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50291-1-ed.2 (378372) - 1.9.2018
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.9.2018
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - 1.9.2018
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče.
350.00 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - 1.9.2018
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8654 (421602) - 1.9.2018
Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - 1.9.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 17781 (451651) - 1.9.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro kontrolu kvality mikrostruktury feritických/austenitických (duplexních) korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19008 (453000) - 1.9.2018
Systém kódování standardních nákladů pro zařízení na výrobu a zpracování ropy a plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11747:2012/A1 (461504) - 1.9.2018
Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - 1.9.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - 1.9.2018
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - 1.9.2018
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - 1.9.2018
Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13207 (646042) - 1.9.2018
Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - 1.9.2018
Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 7409 (654805) - 1.9.2018
Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - 1.9.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10364 (668585) - 1.9.2018
Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - 1.9.2018
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - 1.9.2018
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 730331-1 (730331) - 1.9.2018
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3822-3 (730536) - 1.9.2018
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 16205+A1 (730538) - 1.9.2018
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - 1.9.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány.
434.00 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - 1.9.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány.
350.00 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - 1.9.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky.
543.00 Kč

ČSN EN 15643-5 (730901) - 1.9.2018
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - 1.9.2018
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje.
223.00 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - 1.9.2018
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků.
186.00 Kč

ČSN 736060 (736060) - 1.9.2018
Čerpací stanice pohonných hmot.
338.00 Kč

ČSN 736101 (736101) - 1.9.2018
Projektování silnic a dálnic.
768.00 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.9.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva.
434.00 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13674-1+A1 (736361) - 1.9.2018
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
768.00 Kč

ČSN ISO 11352 (757032) - 1.9.2018
Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality.
338.00 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - 1.9.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování.
593.00 Kč

ČSN EN 1883 (808813) - 1.9.2018
Peří a prachové peří - Odběr vzorků pro zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 838034 (838034) - 1.9.2018
Skládkování odpadů - Odplynění skládek.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - 1.9.2018
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13897 (856087) - 1.9.2018
Stomatologie - Opakovaně použitelné dentální amalgámové kapsle (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19023 (856097) - 1.9.2018
Stomatologie - Ortodontické kotevní šrouby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 305174-1-V1.1.1 (870025) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 305174-2-V1.1.1 (870025) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 305200-2-1-V1.1.1 (870026) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 305200-3-1-V1.1.1 (870026) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.3.1 (875012) - 1.9.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302054-V2.2.1 (875116) - 1.9.2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8442-9 (944805) - 1.9.2018
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19143 (979863) - 1.9.2018
Geografická informace - Kódování filtrů.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10427 (980014) - 1.9.2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.