Nové normy ČSN za září 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 5725-1 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.
306.90 Kč

ČSN ISO 5725-2 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření.
493.90 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření.
317.90 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření.
306.90 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření.
493.90 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) - 1.9.2018
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
108.90 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - 1.9.2018
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - 1.9.2018
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - 1.9.2018
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - 1.9.2018
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - 1.9.2018
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.9.2018
Bezpečnost a odolnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61082-1-ed.3:2015/Oprava1 (013780) - 1.9.2018
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - 1.9.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda stopového plynu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - 1.9.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - 1.9.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - 1.9.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - 1.9.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - 1.9.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - 1.9.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.9.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - 1.9.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování kouřových emisí, umístěných na svařovacím hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.9.2018
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - 1.9.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3.
698.50 Kč

ČSN EN 1860-1+A1 (061207) - 1.9.2018
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - 1.9.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.9.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic.
202.40 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - 1.9.2018
Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur.
169.40 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - 1.9.2018
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - 1.9.2018
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - 1.9.2018
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12999+A2 (270540) - 1.9.2018
Jeřáby - Nakládací jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.9.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.9.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16719 (274209) - 1.9.2018
Přepravní plošiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - 1.9.2018
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky.
539.00 Kč

ČSN EN 9223-100 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2795 (317152) - 1.9.2018
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A2 (330050) - 1.9.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A7 (334201) - 1.9.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62559-3 (334905) - 1.9.2018
Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60519-12:2014/Z1/Oprava1 (335002) - 1.9.2018
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 12: Zvláštní požadavky na infračervená elektrotepelná zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61643-331-ed.2 (341392) - 1.9.2018
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61643-331:2005/Z1 (341392) - 1.9.2018
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Specifikace varistorů z oxidů kovů (MOV).
26.40 Kč

ČSN EN 60310-ed.3:2016/Oprava1 (341580) - 1.9.2018
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-5-ed.2 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor.
202.40 Kč

ČSN EN 60068-3-5:2002/Z1 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-6-ed.2 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor.
202.40 Kč

ČSN EN 60068-3-6:2002/Z1 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor.
26.40 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/Oprava1 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3-ed.2 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61340-4-3:2002/Z1 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62613-1 (354573) - 1.9.2018
Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62613-2 (354573) - 1.9.2018
Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN IEC 51-5:1992/Z1 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Speciální požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchronoskopy.
26.40 Kč

ČSN IEC 51-6:1992/Z1 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Speciální požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti.
26.40 Kč

ČSN IEC 51-7:1992/Z1 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Speciální požadavky pro vícefunkční přístroje.
26.40 Kč

ČSN IEC 51-8:1992/Z1 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Speciální požadavky pro příslušenství.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60051-5 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60051-6 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti.
202.40 Kč