Nové normy ČSN za září 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 5725-1 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice.
306.90 Kč

ČSN ISO 5725-2 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření.
493.90 Kč

ČSN ISO 5725-3 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření.
317.90 Kč

ČSN ISO 5725-4 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření.
306.90 Kč

ČSN ISO 5725-5 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření.
493.90 Kč

ČSN ISO 5725-6 (010251) - 1.9.2018
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14044:2006/A1 (010944) - 1.9.2018
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice.
108.90 Kč

ČSN ISO 1996-2 (011621) - 1.9.2018
Akustika - Popis, měření a hodnocení hluku prostředí - Část 2: Určování hladin akustického tlaku.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 389-1 (011630) - 1.9.2018
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 1: Referenční ekvivalentní prahové hladiny akustického tlaku pro čisté tóny a náhlavní sluchátka.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7029 (011631) - 1.9.2018
Akustika - Statistické rozdělení prahů slyšení s ohledem na věk a pohlaví.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - 1.9.2018
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky.
306.90 Kč

TNI ISO/TR 17534-3 (011693) - 1.9.2018
Akustika - Software pro výpočet zvuku ve venkovním prostoru - Část 3: Doporučení pro implementaci ISO 9613-2 se zabezpečením kvality v softwaru v souladu s ISO 17534-1.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22300 (012301) - 1.9.2018
Bezpečnost a odolnost - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61082-1-ed.3:2015/Oprava1 (013780) - 1.9.2018
Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 1: Pravidla.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 20485 (015041) - 1.9.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda stopového plynu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20486 (015041) - 1.9.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kalibrace referenčních netěsností pro plyny.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12944-1 (038241) - 1.9.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 1: Obecné zásady.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12944-7 (038241) - 1.9.2018
Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27830 (038500) - 1.9.2018
Kovové a jiné anorganické povlaky - Požadavky na označování kovových a anorganických povlaků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10215 (038650) - 1.9.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Vizuální stanovení ostrosti zobrazení anodických oxidových povlaků - Grafická mřížková metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7668 (038650) - 1.9.2018
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření zrcadlové odrazivosti a zrcadlového lesku anodických oxidových povlaků při úhlech 20°, 45°, 60° nebo 85°.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15011-4 (050681) - 1.9.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 4: Informační listy dýmu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21904-3 (050683) - 1.9.2018
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 3: Stanovení účinnosti zařízení pro zachycování kouřových emisí, umístěných na svařovacím hořáku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17633 (055503) - 1.9.2018
Svařovací materiály - Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 12831-1 (060206) - 1.9.2018
Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 1: Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3.
698.50 Kč

ČSN EN 1860-1+A1 (061207) - 1.9.2018
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11363-1 (078605) - 1.9.2018
Lahve na plyny - Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny - Část 1: Technické požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16890-4 (125009) - 1.9.2018
Vzduchové filtry pro všeobecné větrání - Část 4: Metoda určující stanovení minimální zkušební účinnosti odlučování částic.
202.40 Kč

ČSN EN 736-1 (133001) - 1.9.2018
Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur.
169.40 Kč

ČSN EN 12627 (133002) - 1.9.2018
Průmyslové armatury - Konce ocelových armatur pro přivaření tupým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - 1.9.2018
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 4: Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16092-3 (210705) - 1.9.2018
Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13001-3-6 (270105) - 1.9.2018
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-6: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Hydraulické válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12999+A2 (270540) - 1.9.2018
Jeřáby - Nakládací jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 81-21 (274003) - 1.9.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 81-58 (274003) - 1.9.2018
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16719 (274209) - 1.9.2018
Přepravní plošiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13129 (281521) - 1.9.2018
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Parametry pohodlí a typové zkoušky.
539.00 Kč

ČSN EN 9223-100 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 100: Příručka pro aplikaci zásad managementu konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9223-101 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 101: Identifikace konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9223-102 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 102: Vykazování stavu konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9223-103 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 103: Ověřování konfigurace, revize a audity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 9223-104 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 104: Řízení konfigurace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 9223-105 (310424) - 1.9.2018
Management programu - Management konfigurace - Část 105: Slovník pojmů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2795 (317152) - 1.9.2018
Letectví a kosmonautika - Fluorokarbonová pryž (FKM) - Nízká trvalá deformace - Tvrdost 50 IRHD (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 50(726):1996/A2 (330050) - 1.9.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(161):1993/A7 (334201) - 1.9.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 62559-3 (334905) - 1.9.2018
Metodika pro případy použití - Část 3: Definování případů použití artefaktů šablony do serializovaného formátu XML (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 61643-331-ed.2 (341392) - 1.9.2018
Součástky nízkonapěťových zařízení pro ochranu před přepětím - Část 331: Provozní požadavky a zkušební metody varistorů z oxidů kovů (MOV). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.4.2023).
493.90 Kč

ČSN EN 60310-ed.3:2016/Oprava1 (341580) - 1.9.2018
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-5-ed.2 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-5: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti teplotních komor.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60068-3-6-ed.2 (345791) - 1.9.2018
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-6: Doprovodná dokumentace a návod - Konfirmace výkonnosti klimatických (teplotně vlhkostních) komor.
202.40 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/Oprava1 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61340-4-3-ed.2 (346440) - 1.9.2018
Elektrostatika - Část 4-3: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Obuv. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 62613-1 (354573) - 1.9.2018
Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62613-2 (354573) - 1.9.2018
Vidlice, zásuvky a lodní zásuvková spojení pro vysokonapěťové pobřežní připojovací systémy (systémy HVSC) - Část 2: Požadavky na kompatibilitu a zaměnitelnost rozměrů příslušenství používaných na různých typech lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 60051-5 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 5: Zvláštní požadavky pro fázoměry, měřiče účiníku a synchroskopy.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60051-6 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 6: Zvláštní požadavky pro ohmmetry (měřiče impedance) a měřiče vodivosti.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60051-7 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 7: Zvláštní požadavky pro vícefunkční přístroje.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60051-8 (356203) - 1.9.2018
Elektrické měřicí přístroje přímopůsobící ukazovací analogové a jejich příslušenství - Část 8: Zvláštní požadavky pro příslušenství.
202.40 Kč

PNE 359700-ed.5 (359700) - 1.9.2018
Dielektrické pracovní pomůcky pro běžné použití v distribuční a přenosové soustavě.
NA DOTAZ

ČSN EN 60570-ed.2:2003/A1 (360611) - 1.9.2018
Elektrické přípojnicové systémy pro svítidla.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-3-1:2015/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily.
56.10 Kč

ČSN EN 62841-3-10:2016/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
56.10 Kč

ČSN EN 62841-3-4:2016/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
108.90 Kč

ČSN EN 62841-3-6:2015/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem.
56.10 Kč

ČSN EN 62841-3-9:2016/A11 (361510) - 1.9.2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-13-ed.3 (361960) - 1.9.2018
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 61730-1-ed.2 (364650) - 1.9.2018
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 61730-2-ed.2 (364650) - 1.9.2018
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-55-ed.2 (364801) - 1.9.2018
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-55: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost monitorů dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50364-ed.3 (367904) - 1.9.2018
Norma výrobku pro vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích.
169.40 Kč

ČSN EN 50643 (368639) - 1.9.2018
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby zasíťovaných síťových zařízení v pohotovostním režimu.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60942-ed.2 (368822) - 1.9.2018
Elektroakustika - Akustické kalibrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62489-1:2010/A2 (368883) - 1.9.2018
Elektroakustika - Systémy audiofrekvenčních indukčních smyček k asistovanému slyšení - Část 1: Metody měření a specifikování provozních vlastností součástí systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50291-1-ed.2 (378372) - 1.9.2018
Detektory plynů - Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.9.2018
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 26203-1 (420352) - 1.9.2018
Kovové materiály - Metoda zkoušení tahem při vysokých rychlostech deformace - Část 1: Systémy typu pružné tyče.
317.90 Kč

ČSN EN 15024-2 (420623) - 1.9.2018
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu zinku - Část 2: Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8654 (421602) - 1.9.2018
Klenoty - Barvy slitin zlata - Definice, oblast barev a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - 1.9.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 17781 (451651) - 1.9.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Zkušební metody pro kontrolu kvality mikrostruktury feritických/austenitických (duplexních) korozivzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19008 (453000) - 1.9.2018
Systém kódování standardních nákladů pro zařízení na výrobu a zpracování ropy a plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11747:2012/A1 (461504) - 1.9.2018
Rýže - Stanovení odolnosti vařeného zrna rýže proti extruzi (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - 1.9.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - 1.9.2018
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - 1.9.2018
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - 1.9.2018
Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13207 (646042) - 1.9.2018
Plasty - Silážní fólie a vaky z termoplastů určené pro použití v zemědělství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13655 (646043) - 1.9.2018
Plasty - Mulčovací fólie z termoplastů využitelné po použití, pro použití v zemědělství a zahradnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 7409 (654805) - 1.9.2018
Hnojiva - Označování - Provedení na obalu a deklarované údaje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 1431 (657048) - 1.9.2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení zbytkového pojiva a olejového destilátu z asfaltových emulzí destilací (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10364 (668585) - 1.9.2018
Konstrukční lepidla - Stanovení doby zpracovatelnosti vícesložkových lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - 1.9.2018
Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - 1.9.2018
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 730331-1 (730331) - 1.9.2018
Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3822-3 (730536) - 1.9.2018
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 16205+A1 (730538) - 1.9.2018
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - 1.9.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány.
394.90 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - 1.9.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány.
317.90 Kč

ČSN EN 13381-3 (730858) - 1.9.2018
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 3: Ochrana aplikovaná na betonové prvky.
493.90 Kč

ČSN EN 15643-5 (730901) - 1.9.2018
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - 1.9.2018
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje.
202.40 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - 1.9.2018
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků.
169.40 Kč

ČSN P 732404:2016/Z1 (732404) - 1.9.2018
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace.
26.40 Kč

ČSN 736060 (736060) - 1.9.2018
Čerpací stanice pohonných hmot.
306.90 Kč

ČSN 736101 (736101) - 1.9.2018
Projektování silnic a dálnic.
698.50 Kč

ČSN EN 12697-1 (736160) - 1.9.2018
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 1: Obsah rozpustného pojiva.
394.90 Kč

ČSN EN 12274-1 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 1: Odběr vzorků pro extrakci pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12274-2 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 2: Stanovení obsahu zbytkového pojiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12274-3 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 3: Konzistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12274-5 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 5: Stanovení opotřebení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12274-6 (736163) - 1.9.2018
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 6: Pokládaná množství (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13674-1+A1 (736361) - 1.9.2018
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 1: Vignolovy železniční kolejnice o hmotnosti 46 kg/m a větší.
698.50 Kč

ČSN ISO 11352 (757032) - 1.9.2018
Kvalita vod - Odhad nejistoty měření na základě údajů z validace a řízení kvality.
306.90 Kč

ČSN ISO 5667-24 (757051) - 1.9.2018
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 24: Návod pro auditování vzorkování.
539.00 Kč

ČSN EN 1883 (808813) - 1.9.2018
Peří a prachové peří - Odběr vzorků pro zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 838034 (838034) - 1.9.2018
Skládkování odpadů - Odplynění skládek.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-11 (855220) - 1.9.2018
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 11: Zkoušky na systémovou toxicitu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13897 (856087) - 1.9.2018
Stomatologie - Opakovaně použitelné dentální amalgámové kapsle (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19023 (856097) - 1.9.2018
Stomatologie - Ortodontické kotevní šrouby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 305174-1-V1.1.1 (870025) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 1: Přehled, společné a obecné aspekty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 305174-2-V1.1.1 (870025) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Širokopásmové instalace a management prostředků životního cyklu - Část 2: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 305200-2-1-V1.1.1 (870026) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 2: Specifické požadavky - Podčást 1: Stanoviště ICT. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 305200-3-1-V1.1.1 (870026) - 1.9.2018
Přístup, koncová zařízení, přenos a multiplexování (ATTM) - Management hospodaření s energií - Provozní infrastruktury - Globální KPI - Část 3: Stanoviště ICT - Podčást 1: DCEM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300176-1-V2.3.1 (875012) - 1.9.2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Specifikace zkoušek - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302054-V2.2.1 (875116) - 1.9.2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8442-9 (944805) - 1.9.2018
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 9: Požadavky na keramické nože (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19143 (979863) - 1.9.2018
Geografická informace - Kódování filtrů.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19157:2015/A1 (979877) - 1.9.2018
Geografická informace - Kvalita dat.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11073-10427 (980014) - 1.9.2018
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10427: Specializované zařízení - Monitor stavu napájení zařízení osobní zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)