Nové normy ČSN za listopad 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN 13269 (010663) - 1.11.2016
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14021 (010921) - 1.11.2016
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II).
394.90 Kč

ČSN ISO 17741 (011511) - 1.11.2016
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - 1.11.2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu.
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - 1.11.2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - 1.11.2016
Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - 1.11.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - 1.11.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12896-1 (018232) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 1: Společné koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12896-2 (018232) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 2: Síť veřejné přepravy osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
1151.40 Kč

ČSN EN 12896-3 (018232) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 3: Časové informace a plánování vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16774 (040040) - 1.11.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konvertor pro výrobu oceli a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - 1.11.2016
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - 1.11.2016
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 16480 (113004) - 1.11.2016
Čerpadla - Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16668 (133008) - 1.11.2016
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje.
394.90 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - 1.11.2016
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli a z litiny.
202.40 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - 1.11.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky.
169.40 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla.
317.90 Kč

ČSN EN 9239 (310411) - 1.11.2016
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 3909 (311709) - 1.11.2016
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14895 (328940) - 1.11.2016
Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva.
202.40 Kč

ČSN 332000-4-443-ed.3 (332000) - 1.11.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím.
202.40 Kč

ČSN 332000-5-534-ed.2 (332000) - 1.11.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 60909-0-ed.2 (333022) - 1.11.2016
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů.
515.90 Kč

ČSN ISO 8528-10 (333140) - 1.11.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - 1.11.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1:2013/A2 (334591) - 1.11.2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
108.90 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2:2013/A2 (334591) - 1.11.2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
108.90 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3:2013/A2 (334591) - 1.11.2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
108.90 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A2 (341520) - 1.11.2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
108.90 Kč

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - 1.11.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod.
306.90 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.4 (345685) - 1.11.2016
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.4.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 60556:2007/A1 (345823) - 1.11.2016
Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60034-27-3 (350000) - 1.11.2016
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů.
306.90 Kč

ČSN EN 62052-31 (356134) - 1.11.2016
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1162.80 Kč

ČSN EN 62533 (356676) - 1.11.2016
Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-14-2-ed.2 (358291) - 1.11.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60195 (358299) - 1.11.2016
Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61249-2-43 (359062) - 1.11.2016
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-44 (359062) - 1.11.2016
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62343-4-1 (359278) - 1.11.2016
Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 x 9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50193-2-1 (361060) - 1.11.2016
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody.
306.90 Kč

ČSN EN 60456-ed.4 (361060) - 1.11.2016
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce.
1053.80 Kč

ČSN EN 62841-3-4 (361510) - 1.11.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
306.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4 (361960) - 1.11.2016
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1812.60 Kč

ČSN EN 50405-ed.2 (362316) - 1.11.2016
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50600-3-1 (367260) - 1.11.2016
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.11.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena.
317.90 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - 1.11.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.11.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena.
306.90 Kč

ČSN 420139:2011/Z1 (420139) - 1.11.2016
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.11.2016
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.11.2016
Kovové materiály - Zkouška ohybem.
202.40 Kč

ČSN EN 12449 (421320) - 1.11.2016
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
394.90 Kč

ČSN ISO 7404-1 (441345) - 1.11.2016
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - 1.11.2016
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 472:2015/Oprava1 (640001) - 1.11.2016
Plasty - Slovník.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 1043-1:2012/A1 (640002) - 1.11.2016
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.11.2016
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém.
698.50 Kč

ČSN EN 15940 (656584) - 1.11.2016
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 14814-ed.2 (668696) - 1.11.2016
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - 1.11.2016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - 1.11.2016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - 1.11.2016
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - 1.11.2016
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P 731005 (731005) - 1.11.2016
Inženýrskogeologický průzkum.
394.90 Kč

ČSN EN 1504-8-ed.2 (732101) - 1.11.2016
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 734201:2010/Z3 (734201) - 1.11.2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177) - 1.11.2016
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16727-2-2 (736343) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16729-1 (736390) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Nedestruktivní zkoušení kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky a podmínky zkoušení ultrazvukovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 937 (755833) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 902 (755836) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 938 (755837) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 939 (755838) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17943 (757597) - 1.11.2016
Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS).
394.90 Kč

ČSN ISO 19827 (757758) - 1.11.2016
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus.
202.40 Kč

ČSN EN 16720-1 (758065) - 1.11.2016
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16880 (763602) - 1.11.2016
Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22649 (795217) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Absorpce a desorpce vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17694 (795220) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Odolnost proti opakovanému ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17698 (795222) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti rozvrstvení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17701 (795223) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Migrace barev (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17697 (795227) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost švu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18403 (795251) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti poškození během zapínání při působení příčné síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10734 (795252) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost přívěsku jezdce zdrhovadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10751 (795253) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10764 (795254) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Příčná pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18254-1 (800292) - 1.11.2016
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16812 (800831) - 1.11.2016
Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-2:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-3:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-4:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-5:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-6:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-7:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17491-4:2009/A1 (832724) - 1.11.2016
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test).
108.90 Kč

ČSN EN 16710-2 (833587) - 1.11.2016
Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17830 (838228) - 1.11.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18556 (856044) - 1.11.2016
Stomatologie - Intraorální hladítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23500 (856214) - 1.11.2016
Návod na přípravu a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303609-V12.5.1 (872659) - 1.11.2016
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Opakovače GSM - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.1.1 (874013) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 319122-2-V1.1.1 (874013) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319142-1-V1.1.1 (874014) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319142-2-V1.1.1 (874014) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319132-1-V1.1.1 (874015) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 319132-2-V1.1.1 (874015) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 319162-1-V1.1.1 (874016) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 319162-2-V1.1.1 (874016) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301839-V2.1.1 (875113) - 1.11.2016
Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.1 (875171) - 1.11.2016
Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V2.2.1 (875534) - 1.11.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 303372-2-V1.1.1 (876055) - 1.11.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Vnitřní jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292) - 1.11.2016
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání.
202.40 Kč

ČSN EN 16782 (961524) - 1.11.2016
Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)