Nové normy ČSN za listopad 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN 13269 (010663) - 1.11.2016
Údržba - Směrnice pro vypracování smluv o údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14021 (010921) - 1.11.2016
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II).
434.00 Kč

ČSN ISO 17741 (011511) - 1.11.2016
Obecná technická pravidla pro měření, výpočet a ověřování energetických úspor projektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (012003) - 1.11.2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 6: Charakterizace nanoobjektu.
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - 1.11.2016
Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16937 (012007) - 1.11.2016
Nanotechnologie - Návod pro odpovědnost za rozvoj nanotechnologií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3040 (013135) - 1.11.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kótování a tolerování - Kužele (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - 1.11.2016
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerování prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12896-1 (018232) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 1: Společné koncepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12896-2 (018232) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 2: Síť veřejné přepravy osob (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 12896-3 (018232) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Referenční datový model - Část 3: Časové informace a plánování vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234) - 1.11.2016
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 5: Provozní služební rozhraní výměny dat situací: Výměna dat situací (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16774 (040040) - 1.11.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konvertor pro výrobu oceli a přidružená zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11623 (078529) - 1.11.2016
Lahve na plyny - Konstrukce z kompozitních materiálů - Periodická kontrola a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16148 (078539) - 1.11.2016
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 16480 (113004) - 1.11.2016
Čerpadla - Nejmenší požadovaná účinnost hydrodynamických čerpadel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16668 (133008) - 1.11.2016
Průmyslové armatury - Požadavky a zkoušení kovových armatur jako tlakové výstroje.
434.00 Kč

ČSN EN 16767 (134030) - 1.11.2016
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli a z litiny.
223.00 Kč

ČSN EN 1253-4 (136366) - 1.11.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 4: Víčka a vtokové mřížky.
186.00 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla.
350.00 Kč

ČSN EN 9239 (310411) - 1.11.2016
Letectví a kosmonautika - Management programu - Pokyn pro management rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 3909 (311709) - 1.11.2016
Letectví a kosmonautika - Zkušební kapaliny a zkušební metody pro elektrické a optické součástky a podsestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14895 (328940) - 1.11.2016
Malá plavidla - Lodní sporáky a spotřebiče pro topení na kapalná paliva.
223.00 Kč

ČSN 332000-4-443-ed.3 (332000) - 1.11.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím.
223.00 Kč

ČSN 332000-5-534-ed.2 (332000) - 1.11.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Odpojování, spínání a řízení - Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení. (Platnost do 13.5.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 60909-0-ed.2 (333022) - 1.11.2016
Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů.
567.00 Kč

ČSN ISO 8528-10 (333140) - 1.11.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 10: Měření hluku šířeného vzduchem metodou obalové křivky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 8528-12 (333140) - 1.11.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 12: Nouzový napájecí zdroj pro bezpečnostně-technické zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-1:2013/A2 (334591) - 1.11.2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické).
120.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-2:2013/A2 (334591) - 1.11.2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní).
120.00 Kč

ČSN EN 50131-2-7-3:2013/A2 (334591) - 1.11.2016
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní).
120.00 Kč

ČSN EN 50122-1-ed.2:2011/A2 (341520) - 1.11.2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod - Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem.
120.00 Kč

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - 1.11.2016
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod.
338.00 Kč

ČSN EN 61788-4-ed.4 (345685) - 1.11.2016
Supravodivost - Část 4: Stanovení koeficientu zbytkového odporu - Koeficient zbytkového odporu kompozitních supravodičů Nb-Ti a Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.4.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 60556:2007/A1 (345823) - 1.11.2016
Gyromagnetické materiály pro vysoké frekvence - Metody měření vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60034-27-3 (350000) - 1.11.2016
Točivé elektrické stroje - Část 27-3: Měření dielektrického ztrátového činitele na izolaci statorového vinutí točivých elektrických strojů.
338.00 Kč

ČSN EN 62052-31 (356134) - 1.11.2016
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Obecné požadavky, zkoušky a zkušební podmínky - Část 31: Bezpečnostní požadavky a zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 62533 (356676) - 1.11.2016
Přístroje radiační ochrany - Vysoce citlivé přístroje držené v ruce pro fotonovou detekci radioaktivních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-14-2-ed.2 (358291) - 1.11.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Pouze bezpečnostní zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60195 (358299) - 1.11.2016
Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61249-2-43 (359062) - 1.11.2016
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-44 (359062) - 1.11.2016
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-4-1 (359278) - 1.11.2016
Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 x 9. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50193-2-1 (361060) - 1.11.2016
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody.
338.00 Kč

ČSN EN 60456-ed.4 (361060) - 1.11.2016
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce.
1159.00 Kč

ČSN EN 62841-3-4 (361510) - 1.11.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-4: Zvláštní požadavky na přenosné stolní brusky.
338.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4 (361960) - 1.11.2016
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1812.60 Kč

ČSN EN 50405-ed.2 (362316) - 1.11.2016
Drážní zařízení - Systémy sběračů proudu - Pantografy, zkušební metody pro uhlíkové obložení smykadel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50600-3-1 (367260) - 1.11.2016
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 3-1: Informace o správě a provozu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10305-1 (420093) - 1.11.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Bezešvé trubky tažené za studena.
350.00 Kč

ČSN EN 10305-2 (420093) - 1.11.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 2: Svařované trubky tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-3 (420093) - 1.11.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 3: Svařované trubky kalibrované za studena.
338.00 Kč

ČSN 420139:2011/Z1 (420139) - 1.11.2016
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 7500-1 (420322) - 1.11.2016
Kovové materiály - Kalibrace a ověřování statických jednoosých zkušebních strojů - Část 1: Tahové a tlakové zkušební stroje - Kalibrace a ověřování systému měření síly.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7438 (420401) - 1.11.2016
Kovové materiály - Zkouška ohybem.
223.00 Kč

ČSN EN 12449 (421320) - 1.11.2016
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
434.00 Kč

ČSN ISO 7404-1 (441345) - 1.11.2016
Metody petrografické analýzy uhlí - Část 1: Slovník.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8968-4 (570528) - 1.11.2016
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu dusíku - Část 4: Stanovení obsahu dusíku a nebílkovinného dusíku a výpočet čisté bílkoviny (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 472:2015/Oprava1 (640001) - 1.11.2016
Plasty - Slovník.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 1043-1:2012/A1 (640002) - 1.11.2016
Plasty - Značky a zkratky - Část 1: Základní polymery a jejich zvláštní charakteristiky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15494 (646403) - 1.11.2016
Plastové potrubní systémy pro průmyslové aplikace - Polybuten (PB), polyethylen (PE), polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT), síťovaný polyethylen (PE-X), polypropylen (PP) - Metrické řady pro specifikace pro součásti a systém.
768.00 Kč

ČSN EN 15940 (656584) - 1.11.2016
Motorová paliva - Parafinické motorové nafty získané syntézou nebo hydrogenací - Technické požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 14814-ed.2 (668696) - 1.11.2016
Lepidla pro tlakové potrubní systémy z termoplastů pro rozvod tekutin - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16482-1 (670576) - 1.11.2016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 1: Metoda s použitím sušárny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16482-2 (670576) - 1.11.2016
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek ve vodných disperzích pryskyřic - Část 2: Mikrovlnná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - 1.11.2016
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - 1.11.2016
Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P 731005 (731005) - 1.11.2016
Inženýrskogeologický průzkum.
434.00 Kč

ČSN EN 1504-8-ed.2 (732101) - 1.11.2016
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a AVCP - Část 8: Kontrola kvality a posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 734201:2010/Z3 (734201) - 1.11.2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15901-14 (736177) - 1.11.2016
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Část 14: Postup pro stanovení protismykových vlastností vozovek za použití zařízení s podélným řízeným skluzem (LFCN) - ViaFriction (Silniční analyzátor a zapisovač ViaTech AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16727-2-2 (736343) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Neakustický přenos - Část 2-2: Mechanický přenos při dynamickém zatížení způsobeném jízdou vlaku - Výpočetní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16729-1 (736390) - 1.11.2016
Železniční aplikace - Kolej - Nedestruktivní zkoušení kolejnic v koleji - Část 1: Požadavky a podmínky zkoušení ultrazvukovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12672 (755830) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Manganistan draselný (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 937 (755833) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlor (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 902 (755836) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxid vodíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 938 (755837) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chloritan sodný (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 939 (755838) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina chlorovodíková (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12678 (755840) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Peroxomonosíran draselný (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12671 (755849) - 1.11.2016
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid chloričitý vyráběný v místě použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17943 (757597) - 1.11.2016
Kvalita vod - Stanovení těkavých organických látek ve vodě - Metoda mikroextrakce headspace tuhou fází (HS-SPME) a plynové chromatografie - hmotnostní spektrometrie (GC-MS).
434.00 Kč

ČSN ISO 19827 (757758) - 1.11.2016
Kvalita vod - Stanovení akutní toxicity pro sladkovodního vířníka Brachionus calyciflorus.
223.00 Kč

ČSN EN 16720-1 (758065) - 1.11.2016
Charakterizace kalů - Fyzikální konzistence - Část 1: Stanovení tekutosti - Metoda s použitím přístroje s vytlačovací trubicí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16880 (763602) - 1.11.2016
Excelence služeb - Vytváření vynikajících zkušeností zákazníků prostřednictvím excelence služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22649 (795217) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení napínacích a podšívkových stélek - Absorpce a desorpce vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17694 (795220) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů a podšívek - Odolnost proti opakovanému ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17698 (795222) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti rozvrstvení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17701 (795223) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Migrace barev (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17697 (795227) - 1.11.2016
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Pevnost švu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18403 (795251) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti poškození během zapínání při působení příčné síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10734 (795252) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Pevnost přívěsku jezdce zdrhovadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10751 (795253) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Odolnost proti opakovanému otevírání a zavírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10764 (795254) - 1.11.2016
Obuv - Metody zkoušení zdrhovadel - Příčná pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18254-1 (800292) - 1.11.2016
Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenol ethoxylátů (APEO) - Část 1: Metoda s použitím HPLC-MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16812 (800831) - 1.11.2016
Textilie a textilní výrobky - Elektricky vodivé textilie - Stanovení lineárního elektrického odporu vodivých drah (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-2:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-3:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-4:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-5:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-6:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-7:2005/A2 (810702) - 1.11.2016
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17491-4:2009/A1 (832724) - 1.11.2016
Ochranné oděvy - Metody zkoušení pro oděvy poskytující ochranu proti chemikáliím - Část 4: Stanovení odolnosti proti pronikání při postřiku kapalinou (spray test).
120.00 Kč

ČSN EN 16710-2 (833587) - 1.11.2016
Ergonomické metody - Část 2: Metodika pro pracovní analýzu na podporu návrhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17830 (838228) - 1.11.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic rozpadlých pelet.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18556 (856044) - 1.11.2016
Stomatologie - Intraorální hladítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23500 (856214) - 1.11.2016
Návod na přípravu a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303609-V12.5.1 (872659) - 1.11.2016
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Opakovače GSM - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319122-1-V1.1.1 (874013) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 319122-2-V1.1.1 (874013) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy CAdES - Část 2: Rozšířené podpisy CAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319142-1-V1.1.1 (874014) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319142-2-V1.1.1 (874014) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy PAdES - Část 2: Dodatečné profily podpisů PAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319132-1-V1.1.1 (874015) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 1: Stavební bloky a základní podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 319132-2-V1.1.1 (874015) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Digitální podpisy XAdES - Část 2: Rozšířené podpisy XAdES (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 319162-1-V1.1.1 (874016) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 1: Stavební bloky a základní zásobníky ASiC (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 319162-2-V1.1.1 (874016) - 1.11.2016
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) - Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301839-V2.1.1 (875113) - 1.11.2016
Nízkovýkonové aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a periferní zařízení (ULP-AMI-P) pracující v kmitočtovém rozsahu 402 MHz až 405 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303204-V2.1.1 (875171) - 1.11.2016
Zařízení krátkého dosahu (SRD) založená na síti - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 870 MHz až 876 MHz s úrovněmi výkonu do 500 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V2.2.1 (875534) - 1.11.2016
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 303372-2-V1.1.1 (876055) - 1.11.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Zařízení pro příjem družicového vysílání - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Vnitřní jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292) - 1.11.2016
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání.
223.00 Kč

ČSN EN 16782 (961524) - 1.11.2016
Ochrana kulturního dědictví - Čištění porézních anorganických materiálů - Techniky laserového čištění u památkových objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.