Nové normy ČSN za srpen 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN ISO 6926 (011616) - 1.8.2016
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - 1.8.2016
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12901-2 (012004) - 1.8.2016
Nanotechnologie - Použití managementu pracovního rizika pro nanomateriály v průmyslu - Část 2: Použití přístupu control banding.
543.00 Kč

ČSN EN 13018 (015037) - 1.8.2016
Nedestruktivní zkoušení - Vizuální zkoušení - Obecné zásady (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17575-1 (018385) - 1.8.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17575-2 (018385) - 1.8.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 2: Komunikace a propojení s nižšími vrstvami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17575-3 (018385) - 1.8.2016
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 3: Kontextová data (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 1891-2 (021003) - 1.8.2016
Spojovací součásti - Terminologie - Část 2: Termíny a definice povrchových úprav.
567.00 Kč

ČSN EN 12309-2:2015/Oprava1 (061520) - 1.8.2016
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 88-1+A1 (061801) - 1.8.2016
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky nejvýše 50 kPa (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.10.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 331-ed.2 (134120) - 1.8.2016
Ručně ovládané kulové kohouty a kuželové kohouty s uzavřeným dnem pro plynové instalace budov.
434.00 Kč

ČSN EN 1253-1 (136366) - 1.8.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 1: Podlahové vpusti se zápachovou uzávěrkou s výškou vodního uzávěru nejméně 50 mm.
350.00 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.8.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Střešní vtoky a podlahové vpusti bez zápachové uzávěrky.
350.00 Kč

ČSN EN 61804-4 (184003) - 1.8.2016
Funkční bloky (FB) pro řízení procesů a jazyk popisu elektronického zařízení (EDDL) - Část 4: Výklad popisu elektronického zařízení (EDD) (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 29.7.2023).
945.00 Kč

ČSN ISO 3310-2 (259611) - 1.8.2016
Zkušební síta - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Zkušební síta z děrovaného plechu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - 1.8.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Vozíky s vlastním pohonem a proměnlivým vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5 (268812) - 1.8.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
350.00 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.8.2016
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4165-001:2016/Oprava1 (311812) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-011 (311825) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 011: Zástrčka, velikost 1, bez montážních otvorů, třídy A, C a E - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-013 (311825) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 013: Zástrčka, velikost 1, se zemnicím blokem, bez montážních otvorů, třídy B a F - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-131 (311825) - 1.8.2016
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 131: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 3, třídy C a D - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-351+A1 (330050) - 1.8.2016
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení.
2861.40 Kč

ČSN 332000-7-722-ed.2 (332000) - 1.8.2016
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel. (Platnost do 27.8.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 60079-14-ed.4:2014/Oprava1 (332320) - 1.8.2016
Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací.
62.00 Kč

ČSN EN 61400-13 (333160) - 1.8.2016
Větrné elektrárny - Část 13: Měření mechanických zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 50341-2-4 (333300) - 1.8.2016
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-4: Národní normativní aspekty (NNA) pro Německo (založena na EN 50341-1: 2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61000-4-13:2003/A2 (333432) - 1.8.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-13: Zkušební a měřicí technika - Harmonické a meziharmonické včetně signálů v rozvodných sítích na střídavém vstupu/výstupu napájení - Nízkofrekvenční zkoušky odolnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 61850-7-410-ed.2:2013/A1 (334850) - 1.8.2016
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Základní komunikační struktura - Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení.
223.00 Kč

ČSN EN 54-22 (342710) - 1.8.2016
Elektrická požární signalizace - Část 22: Nulovatelné lineární hlásiče teplot.
593.00 Kč

TNI 343100 (343100) - 1.8.2016
Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Komentář k ČSN EN 50110-1 ed. 3.
543.00 Kč

ČSN EN 62631-3-3 (346462) - 1.8.2016
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů - Část 3-3: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) - Izolační odpor (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50200-ed.3 (347105) - 1.8.2016
Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech.
350.00 Kč

ČSN EN 60317-59 (347307) - 1.8.2016
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 59: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyamid-imidem, třída 240 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50289-1-17 (347819) - 1.8.2016
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 1-17: Elektrické zkušební metody - Vnější přeslech ExNEXT a ExFEXT (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61800-7-1-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61800-7-201-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 61800-7-202-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1698.60 Kč

ČSN EN 61800-7-203-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 61800-7-204-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4 (Norma k přímému použití jako ČSN).
2223.00 Kč

ČSN EN 61800-7-301-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 61800-7-302-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61800-7-303-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 61800-7-304-ed.2 (351720) - 1.8.2016
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60603-7-81 (354620) - 1.8.2016
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-81: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60393-2 (358195) - 1.8.2016
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace: Potenciometry ovládané vodicím šroubem a otočně nastavitelné potenciometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60393-5 (358195) - 1.8.2016
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 5: Dílčí specifikace - Jednootáčkové nízkovýkonové drátové a nedrátové potenciometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60393-6 (358195) - 1.8.2016
Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 6: Dílčí specifikace - Nastavitelné potenciometry pro povrchovou montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-14-1-ed.2 (358291) - 1.8.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti - Úroveň hodnocení DZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60401-3-ed.2 (358460) - 1.8.2016
Termíny a nomenklatura pro jádra z magneticky měkkých feritů - Část 3: Doporučení k formátu dat uváděných v katalozích výrobců jader transformátorů a induktorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60424-1-ed.2 (358471) - 1.8.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.5.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60424-2-ed.2 (358471) - 1.8.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 2: RM-jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.4.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60424-4-ed.2 (358471) - 1.8.2016
Feritová jádra - Pokyn pro meze povrchových vad - Část 4: Toroidní jádra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 62317-6 (358475) - 1.8.2016
Feritová jádra - Rozměry - Část 6: ETD-jádra pro napájecí zdroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.9.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62047-26 (358775) - 1.8.2016
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 26: Popis a měřicí metody pro mikrostruktury zářezů a jehel. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61189-3-719 (359039) - 1.8.2016
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 3-719: Zkušební metody pro propojovací struktury (desky s plošnými spoji) - Monitorování změny odporu jednoho pokoveného otvoru (PTH) v průběhu teplotního cyklování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62326-20 (359072) - 1.8.2016
Desky s plošnými spoji - Část 20: Desky s plošnými spoji pro diody LED s vysokým jasem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62129-1 (359208) - 1.8.2016
Kalibrace přístrojů pro měření vlnové délky/optického kmitočtu - Část 1: Optické spektrální analyzátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 60793-1-20-ed.2:2015/Oprava1 (359213) - 1.8.2016
Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 61754-31 (359244) - 1.8.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 31: Druh optických konektorů typu N-FO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61755-3-32 (359256) - 1.8.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 3-32: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové termosetové epoxidové pravoúhlé ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60929-ed.4:2011/A1 (360596) - 1.8.2016
Elektronické ovládací zařízení na střídavé a/nebo stejnosměrné napětí k zářivkám - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-14-ed.3:2007/A12 (361045) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-37-ed.3:2003/A12 (361045) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-37: Zvláštní požadavky na elektrické ponorné smažiče pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-25-ed.5:2012/A2 (361050) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-25: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby včetně kombinovaných mikrovlnných trub.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-8-ed.3:2016/A1 (361050) - 1.8.2016
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky na holicí strojky, strojky na stříhání vlasů a podobné spotřebiče.
120.00 Kč

ČSN EN 50440 (361060) - 1.8.2016
Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 62841-2-11 (361510) - 1.8.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-11: Zvláštní požadavky na ruční pily s přímočarým vratným pohybem.
338.00 Kč

ČSN EN 62841-3-10 (361510) - 1.8.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
350.00 Kč

ČSN EN 60730-2-6-ed.3 (361960) - 1.8.2016
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků.
350.00 Kč

ČSN EN 50342-1-ed.2 (364310) - 1.8.2016
Olověné startovací baterie - Část 1: Obecné požadavky a metody zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61982-4 (364328) - 1.8.2016
Akumulátorové baterie (kromě lithiových) pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro nikl-metalhydridové články a moduly.
223.00 Kč

ČSN EN 62087-1 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62087-3 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 3: Televizory (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 24.3.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 62087-4 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 4: Obrazová záznamová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62087-5 (367004) - 1.8.2016
Zvuková, obrazová a přidružená zařízení - Určení spotřeby výkonu - Část 5: Set top boxy (STB) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60728-5-ed.2 (367211) - 1.8.2016
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 5: Stanice systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 50600-2-5 (367260) - 1.8.2016
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.3.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 50090-5-3-ed.2 (368051) - 1.8.2016
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-3: - Média a vrstvy závislé na médiích - Vysokofrekvenční přenos pro HBES třídy 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62665-ed.2 (368619) - 1.8.2016
Multimediální systémy a zařízení - Technologie multimediálního e-publikování a e-knih - Texturová mapa pro prezentaci tištěných textů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61669-ed.2 (368884) - 1.8.2016
Elektroakustika - Měření akustických provozních vlastností sluchadel na lidském uchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61914-ed.2 (370550) - 1.8.2016
Kabelové příchytky pro elektrické instalace. (Platnost do 10.11.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 50545-1:2012/A1 (378392) - 1.8.2016
Elektrická zařízení pro detekci a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích aut a v tunelech - Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušek pro detekci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku.
120.00 Kč

ČSN EN 1473 (386615) - 1.8.2016
Zařízení a vybavení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 10027-2 (420011) - 1.8.2016
Systémy označování ocelí - Část 2: Systém číselného označování.
338.00 Kč

ČSN EN 10139 (420043) - 1.8.2016
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19905-1 (450027) - 1.8.2016
Naftový a plynárenský průmysl - Posouzení mobilních příbřežních jednotek s ohledem na jejich operační prostor - Část 1: Zvedací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
1915.20 Kč

ČSN EN ISO 4254-14 (470601) - 1.8.2016
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12460-5 (490163) - 1.8.2016
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 5: Extrakční postup zvaný "perforátorová metoda" (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5774 (635332) - 1.8.2016
Plastové hadice - Vyztužené textilií pro stlačený vzduch - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-8+A1 (635350) - 1.8.2016
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 59 (644009) - 1.8.2016
Sklem vyztužené plasty - Stanovení tvrdosti pomocí tvrdoměru Barcol (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 18489 (646482) - 1.8.2016
Materiály z polyethylenu (PE) pro potrubní systémy - Stanovení odolnosti proti pomalému růstu trhliny při cyklickém zatěžování - Metoda používající válcové těleso opatřené vrubem (CRB).
223.00 Kč

ČSN EN 438-1 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 1: Úvod a obecné informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 438-3 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 438-4 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 438-5 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 438-6 (647501) - 1.8.2016
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů (obvykle nazývané lamináty) - Část 6: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16847 (654820) - 1.8.2016
Hnojiva - Stanovení komplexotvorných látek v hnojivech - Identifikace kyseliny heptaglukonové chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16319+A1 (654833) - 1.8.2016
Hnojiva - Stanovení stopových prvků - Stanovení kadmia, chromu, olova a niklu atomovou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) po rozkladu lučavkou královskou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 14687-2 (656520) - 1.8.2016
Vodíkové palivo - Specifikace produktu - Část 2: Využití v palivových článcích s protonvýměnnou membránou (PEM) v silniční dopravě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 13924-1 (657202) - 1.8.2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro speciální silniční asfalty - Část 1: Tvrdé silniční asfalty.
350.00 Kč

ČSN 657204 (657204) - 1.8.2016
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty.
186.00 Kč

ČSN EN 572-1+A1 (701010) - 1.8.2016
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 572-8+A1 (701010) - 1.8.2016
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4797 (704008) - 1.8.2016
Laboratorní sklo - Varné baňky s kuželovým zábrusem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3819 (704031) - 1.8.2016
Laboratorní sklo - Kádinky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 384 (704032) - 1.8.2016
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Zásady navrhování a konstrukce odměrných přístrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - 1.8.2016
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty.
120.00 Kč

ČSN EN 16578 (724873) - 1.8.2016
Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - 1.8.2016
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Neprůzvučnost obvodových plášťů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1993-1-4:2008/NA-ed.A (731401) - 1.8.2016
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1381 (731766) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Nosné sponkové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1382 (731767) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Únosnost na vytažení spojovacích prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1383 (731768) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Zkoušení spojovacích prostředků na protažení hlavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14081-1 (732823) - 1.8.2016
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.5.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 16475-7 (734245) - 1.8.2016
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 734400 (734400) - 1.8.2016
Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 12368-ed.2 (737042) - 1.8.2016
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Návěstidla.
434.00 Kč

ČSN 737042 (737042) - 1.8.2016
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 1873+A1 (747716) - 1.8.2016
Prefabrikované příslušenství pro střešní krytiny - Plastové bodové střešní světlíky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 752106-1 (752106) - 1.8.2016
Hrazení bystřin a strží - Část 1: Obecně.
338.00 Kč

ČSN EN 12050-1-ed.2 (756762) - 1.8.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 1: Čerpací stanice odpadních vod s fekáliemi.
350.00 Kč

ČSN EN 12050-2-ed.2 (756762) - 1.8.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 2: Čerpací stanice odpadních vod bez fekálií.
350.00 Kč

ČSN EN 12050-3-ed.2 (756762) - 1.8.2016
Čerpací stanice odpadních vod na vnitřní kanalizaci - Část 3: Čerpací stanice s omezeným použitím.
434.00 Kč

ČSN EN 1420 (757331) - 1.8.2016
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - 1.8.2016
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17881-1 (800331) - 1.8.2016
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 1: Bromované zpomalovače hoření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17881-2 (800331) - 1.8.2016
Textilie - Stanovení určitých zpomalovačů hoření - Část 2: Zpomalovače hoření na bázi fosforu.
186.00 Kč

ČSN EN 1307+A1 (804427) - 1.8.2016
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 13634 (832504) - 1.8.2016
Ochranná obuv pro řidiče motocyklů - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12127-1 (832752) - 1.8.2016
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11197-ed.2 (852711) - 1.8.2016
Zdravotnické napájecí jednotky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15912 (856349) - 1.8.2016
Stomatologie - Žáruvzdorné hmoty a materiály pro modelování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301783-V2.1.1 (875102) - 1.8.2016
Obchodně dostupná radioamatérská zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 597-1 (910236) - 1.8.2016
Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta.
223.00 Kč

ČSN EN 597-2 (910236) - 1.8.2016
Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky.
223.00 Kč

ČSN EN 12520 (910602) - 1.8.2016
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytový sedací nábytek.
186.00 Kč

ČSN EN 12521 (910802) - 1.8.2016
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na bytové stoly.
186.00 Kč

ČSN EN 16630 (940202) - 1.8.2016
Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití - Obecné požadavky a metody zkoušení.
434.00 Kč

ČSN EN 1972 (940911) - 1.8.2016
Potápěčská výzbroj - Šnorchly - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16804 (940917) - 1.8.2016
Potápěčská výzbroj - Potápěčské ploutve s otevřenou patou - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16805 (940918) - 1.8.2016
Potápěčská výzbroj - Potápěčská maska - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 16918 (943030) - 1.8.2016
Bezpečnost hraček - Vkládání hraček do úst jako součást přirozeného chování dětí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 28706-4 (945040) - 1.8.2016
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28765 (945071) - 1.8.2016
Smalty - Navrhování ocelových nádrží se šroubovými spoji určených ke skladování nebo ke zpracovávání vody nebo komunálních nebo průmyslových odpadních vod a kalů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19119 (979838) - 1.8.2016
Geografická informace - Služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.