Nové normy ČSN za září 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2005 v 09:00


ČSN ISO 13448-2 (010281) - 1.9.2005
Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním.
543.00 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - 1.9.2005
Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb.
338.00 Kč

ČSN EN 60300-3-2 (010690) - 1.9.2005
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu.
434.00 Kč

ČSN ISO 14617-13 (013630) - 1.9.2005
Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu.
120.00 Kč

ČSN ISO 14617-14 (013630) - 1.9.2005
Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem.
186.00 Kč

ČSN P ISO/TS 14253-2 (014100) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků.
768.00 Kč

ČSN P ISO/TS 14253-3 (014100) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 15530-3 (014101) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů.
350.00 Kč

ČSN 014102 (014102) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů.
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 17450-2 (014103) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15065 (021035) - 1.9.2005
Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721.
186.00 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání.
223.00 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
338.00 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
223.00 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky.
186.00 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-8 (038222) - 1.9.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 8: Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12502-1 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně.
186.00 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi.
223.00 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály.
223.00 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli.
186.00 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - 1.9.2005
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností.
350.00 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - 1.9.2005
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením.
223.00 Kč

ČSN EN 13100-3 (056830) - 1.9.2005
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem.
223.00 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - 1.9.2005
Revize a zkoušení autocisteren na LPG.
223.00 Kč

ČSN EN 60609-1 (085015) - 1.9.2005
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín.
338.00 Kč

ČSN EN 200 (137102) - 1.9.2005
Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické specifikace.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14818 (184360) - 1.9.2005
Podniková integrace - Rozhodovací referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14881 (193001) - 1.9.2005
Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1929-2 (269800) - 1.9.2005
Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola.
186.00 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.9.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 14714 (325031) - 1.9.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14606 (328241) - 1.9.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-482 (330050) - 1.9.2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.
945.00 Kč

ČSN EN 50423-1 (333301) - 1.9.2005
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace. (Platnost do 19.11.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 50423-2 (333301) - 1.9.2005
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů.
120.00 Kč

ČSN EN 55016-2-1 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením. (Platnost do 1.3.2012).
567.00 Kč

ČSN EN 55016-2-2 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu. (Platnost do 2.1.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 55016-2-3 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Platnost do 1.11.2009).
567.00 Kč

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistoty při měřeních EMC. (Platnost do 13.7.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 50289-3-10 (347819) - 1.9.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-10: Mechanické zkušební metody - Zkrut a kroucení.
186.00 Kč

ČSN EN 50216-8 (351190) - 1.9.2005
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou.
223.00 Kč

ČSN EN 60846 (356569) - 1.9.2005
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama. (Platnost do 28.7.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 61005 (356605) - 1.9.2005
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů. (Platnost do 14.11.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 140401-804 (358174) - 1.9.2005
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 61019-1 (358450) - 1.9.2005
Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 61338-1 (358454) - 1.9.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - 1.9.2005
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory.
223.00 Kč

ČSN EN 50416 (361025) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-105 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty. (Platnost do 27.9.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A1 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
62.00 Kč

ČSN 364399 (364399) - 1.9.2005
Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9919 (364821) - 1.9.2005
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro zdravotnické použití.
593.00 Kč

ČSN EN 60645-5 (368811) - 1.9.2005
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha.
338.00 Kč

ČSN EN 61094-6 (368880) - 1.9.2005
Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-2 (369027) - 1.9.2005
Informační technologie - Posuzování procesu - Část 2: Realizace posouzení.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-3 (369027) - 1.9.2005
Informační technologie - Posuzování procesu - Část 3: Návod na realizaci posouzení.
543.00 Kč

ČSN EN 14466 (389305) - 1.9.2005
Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky.
434.00 Kč

ČSN EN 14710-1 (389315) - 1.9.2005
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 14710-2 (389315) - 1.9.2005
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
338.00 Kč

ČSN EN 13463-2 (389641) - 1.9.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr".
186.00 Kč

ČSN EN 10025-1 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
338.00 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
338.00 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.
350.00 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky na ploché výrobky s vyšší mezí kluzu po zušlechťování.
338.00 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - 1.9.2005
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN 462300-5 (462300) - 1.9.2005
Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu. (Platnost od 1.7.2006).
62.00 Kč

ČSN 462300-7 (462300) - 1.9.2005
Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji. (Platnost od 1.7.2006).
62.00 Kč

ČSN EN 13525 (476003) - 1.9.2005
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - 1.9.2005
Termoplastické elastomery - Klasifikace a názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6134 (635419) - 1.9.2005
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 176 (640243) - 1.9.2005
Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11402 (641524) - 1.9.2005
Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 580 (643119) - 1.9.2005
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15106-1 (646004) - 1.9.2005
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15106-2 (646004) - 1.9.2005
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15106-3 (646004) - 1.9.2005
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-13 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 13: Stanovení 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-14 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-15 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-16 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 16: Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14235 (647120) - 1.9.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14234 (647121) - 1.9.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14577 (647131) - 1.9.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů.
223.00 Kč

ČSN EN 438-2 (647501) - 1.9.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 2: Stanovení vlastností.
567.00 Kč

ČSN EN 438-7 (647501) - 1.9.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
350.00 Kč

ČSN EN 12766-2 (656205) - 1.9.2005
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB).
223.00 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - 1.9.2005
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR).
223.00 Kč

ČSN EN 14348 (665216) - 1.9.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - 1.9.2005
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - 1.9.2005
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673115) - 1.9.2005
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení.
223.00 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - 1.9.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - 1.9.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - 1.9.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.9.2005
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty.
434.00 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - 1.9.2005
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12504-3 (731303) - 1.9.2005
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení.
186.00 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - 1.9.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy pro povrchovou ochranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1504-4 (732101) - 1.9.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční lepidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1052-5 (732320) - 1.9.2005
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti zdiva odtrhem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.9.2005
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1198 (755856) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1199 (755857) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1200 (755858) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný.
223.00 Kč

ČSN EN 1201 (755859) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný.
223.00 Kč

ČSN EN 1203 (755861) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný.
223.00 Kč

ČSN EN 1204 (755862) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý.
223.00 Kč

ČSN EN 872 (757349) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11732 (757454) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15681-1 (757464) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14441 (760302) - 1.9.2005
Poštovní služby - Sestavy zásilek - Vytváření, zpracování a sledování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14615 (760305) - 1.9.2005
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh.
945.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14631 (760705) - 1.9.2005
Poštovní služby - Automatická identifikace schrán a kontejnerů - Evidenční číslování schrán (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 770000 (770000) - 1.9.2005
Obaly - Základní termíny.
223.00 Kč

ČSN 770001:1995/Z1 (770001) - 1.9.2005
Obalová technika - Terminologie.
29.00 Kč

ČSN EN 14768 (771034) - 1.9.2005
Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelnými nasazovacími víky se jmenovitým objemem od 5 l do 600 l.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 139 (800056) - 1.9.2005
Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-P02 (800164) - 1.9.2005
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - 1.9.2005
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - 1.9.2005
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok.
223.00 Kč

ČSN EN 12215 (824015) - 1.9.2005
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 13034 (832722) - 1.9.2005
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6530 (832731) - 1.9.2005
Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14588 (838200) - 1.9.2005
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice, popis.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20127 (856095) - 1.9.2005
Stomatologie - Zubní kartáčky s elektrickým pohonem - Všeobecné požadavky a zkušební metody - Rozměry a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.3.1 (875042) - 1.9.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.2 (875089) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V1.1.1 (875094) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V1.1.1 (875094) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302245-2-V1.1.1 (875122) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302077-2-V1.1.1 (875123) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.1.1 (875124) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302297-V1.1.1 (875126) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN EN 14468-2 (940520) - 1.9.2005
Stolní tenis - Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 926-2 (942810) - 1.9.2005
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 71-9 (943095) - 1.9.2005
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-2 (944303) - 1.9.2005
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Další všeobecné požadavky a specifické požadavky na keramické, skleněné a sklokeramické varné nádobí.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.