Nové normy ČSN za září 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2005 v 09:00


ČSN ISO 13448-2 (010281) - 1.9.2005
Statistické přejímky založené na principu rozvržení priorit (APP) - Část 2: Koordinované přejímací plány jedním výběrem pro přejímku srovnáváním.
493.90 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - 1.9.2005
Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb.
306.90 Kč

ČSN EN 60300-3-2 (010690) - 1.9.2005
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu.
394.90 Kč

ČSN ISO 14617-13 (013630) - 1.9.2005
Grafické značky pro schémata - Část 13: Zařízení pro zpracování materiálu.
108.90 Kč

ČSN ISO 14617-14 (013630) - 1.9.2005
Grafické značky pro schémata - Část 14: Zařízení pro dopravu a manipulaci s materiálem.
169.40 Kč

ČSN P ISO/TS 14253-2 (014100) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 2: Pokyn k zjišťování odhadu nejistot měření v GPS, při kalibraci měřicího zařízení a při ověřování výrobků.
698.50 Kč

ČSN P ISO/TS 14253-3 (014100) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Zkoušení součástí a měřidel měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu při určování nejistot měření.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 15530-3 (014101) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Souřadnicové měřicí stroje (CMM): Metody určování nejistoty měření - Část 3: Použití kalibrovaných součástí nebo etalonů.
317.90 Kč

ČSN 014102 (014102) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Systematické chyby a příspěvky k nejistotě měření u měření délky v důsledku teplotních vlivů.
493.90 Kč

ČSN P ISO/TS 17450-2 (014103) - 1.9.2005
Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Obecné pojmy - Část 2: Základní zásady, specifikace, operátory a nejistoty.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15065 (021035) - 1.9.2005
Kuželová zahloubení pro šrouby se zápustnou hlavou podle ISO 7721.
169.40 Kč

ČSN EN 14399-1 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14399-2 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 2: Zkouška vhodnosti pro předpínání.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-3 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 3: Systém HR - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
306.90 Kč

ČSN EN 14399-4 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 4: Systém HV - Sestavy šroubu se šestihrannou hlavou a se šestihrannou maticí.
202.40 Kč

ČSN EN 14399-5 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 5: Ploché kruhové podložky.
169.40 Kč

ČSN EN 14399-6 (021042) - 1.9.2005
Sestavy vysokopevnostních konstrukčních šroubových spojů pro předpínání - Část 6: Ploché kruhové podložky se zkosením.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8502-8 (038222) - 1.9.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 8: Provozní metoda pro refraktometrické stanovení vlhkosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12502-1 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 1: Obecně.
169.40 Kč

ČSN EN 12502-2 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 2: Faktory ovlivňující měď a slitiny mědi.
202.40 Kč

ČSN EN 12502-3 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 3: Faktory ovlivňující žárově zinkované železné materiály.
202.40 Kč

ČSN EN 12502-4 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 4: Faktory ovlivňující korozivzdorné oceli.
169.40 Kč

ČSN EN 12502-5 (038270) - 1.9.2005
Ochrana kovových materiálů proti korozi - Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody - Část 5: Faktory ovlivňující litinu, nelegované a nízkolegované oceli.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17662 (052060) - 1.9.2005
Svařování - Kalibrace, verifikace a validace zařízení používaných pro svařování, včetně příbuzných činností.
317.90 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - 1.9.2005
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením.
202.40 Kč

ČSN EN 13100-3 (056830) - 1.9.2005
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 3: Zkoušení ultrazvukem.
202.40 Kč

ČSN EN 14334 (078484) - 1.9.2005
Revize a zkoušení autocisteren na LPG.
202.40 Kč

ČSN EN 60609-1 (085015) - 1.9.2005
Vodní turbíny, akumulační čerpadla a čerpadlové turbíny - Vyhodnocování kavitačního opotřebení - Část 1: Vyhodnocování u reakčních turbín, akumulačních čerpadel a čerpadlových turbín.
306.90 Kč

ČSN EN 200 (137102) - 1.9.2005
Zdravotnětechnické armatury - Výtokové ventily a ventilové směšovací baterie (PN 10) - Všeobecné technické specifikace.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14818 (184360) - 1.9.2005
Podniková integrace - Rozhodovací referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14881 (193001) - 1.9.2005
Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1929-2 (269800) - 1.9.2005
Nákupní vozíky - Část 2: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určených pro použití na pohyblivých chodnících, jejich zkoušky a kontrola.
169.40 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.9.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 14714 (325031) - 1.9.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Spojovací hlavice pro vybavení a zařízení nákladních tanků - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14606 (328241) - 1.9.2005
Plavidla vnitrozemské plavby - Bezpříčkové kotevní řetězy - Příslušenství (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-482 (330050) - 1.9.2005
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.
859.10 Kč

ČSN EN 50423-1 (333301) - 1.9.2005
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace. (Platnost do 19.11.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 50423-2 (333301) - 1.9.2005
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů.
108.90 Kč

ČSN EN 55016-2-1 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením. (Platnost do 1.3.2012).
515.90 Kč

ČSN EN 55016-2-2 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu. (Platnost do 2.1.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 55016-2-3 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Platnost do 1.11.2009).
515.90 Kč

ČSN EN 55016-2-4 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-4: Metody měření rušení a odolnosti - Měření odolnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 55016-4-2 (334210) - 1.9.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistoty při měřeních EMC. (Platnost do 13.7.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 50289-3-10 (347819) - 1.9.2005
Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 3-10: Mechanické zkušební metody - Zkrut a kroucení.
169.40 Kč

ČSN EN 50216-8 (351190) - 1.9.2005
Příslušenství výkonových transformátorů a tlumivek - Část 8: Uzavírací klapky pro potrubí s izolační kapalinou.
202.40 Kč

ČSN EN 60846 (356569) - 1.9.2005
Přístroje radiační ochrany - Měřiče a/nebo monitory (příkonu) prostorového a/nebo směrového dávkového ekvivalentu záření beta, X a gama. (Platnost do 28.7.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 61005 (356605) - 1.9.2005
Přístroje radiační ochrany - Měřiče (příkonu) prostorového dávkového ekvivalentu neutronů. (Platnost do 14.11.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 140401-804 (358174) - 1.9.2005
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové nedrátové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.5.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 61019-1 (358450) - 1.9.2005
Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 1: Kmenová specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 61338-1 (358454) - 1.9.2005
Dielektrické rezonátory vlnovodového typu - Část 1: Kmenová specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN 13032-2 (360456) - 1.9.2005
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 2: Způsob uvádění údajů pro vnitřní a venkovní pracovní prostory.
202.40 Kč

ČSN EN 50416 (361025) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Zvláštní požadavky na elektrické pásové mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-105 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-105: Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty.
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-40-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-40: Zvláštní požadavky na elektrická tepelná čerpadla, klimatizátory vzduchu a odvlhčovače.
56.10 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A1 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-98-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.9.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-98: Zvláštní požadavky na zvlhčovače.
56.10 Kč

ČSN 364399 (364399) - 1.9.2005
Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9919 (364821) - 1.9.2005
Zdravotnické elektrické přístroje - Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a základní vlastnosti pulzních oximetrů pro zdravotnické použití.
539.00 Kč

ČSN EN 60645-5 (368811) - 1.9.2005
Elektroakustika - Audiometrické přístroje - Část 5: Přístroje na měření akustické impedance/admitance lidského ucha.
306.90 Kč

ČSN EN 61094-6 (368880) - 1.9.2005
Měřicí mikrofony - Část 6: Elektrostatické kalibrátory pro určení kmitočtové charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-2 (369027) - 1.9.2005
Informační technologie - Posuzování procesu - Část 2: Realizace posouzení.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-3 (369027) - 1.9.2005
Informační technologie - Posuzování procesu - Část 3: Návod na realizaci posouzení.
493.90 Kč

ČSN EN 14466 (389305) - 1.9.2005
Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky.
394.90 Kč

ČSN EN 14710-1 (389315) - 1.9.2005
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 14710-2 (389315) - 1.9.2005
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
306.90 Kč

ČSN EN 13463-2 (389641) - 1.9.2005
Neelektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu - Část 2: Ochrana závěrem omezujícím průtok "fr".
169.40 Kč

ČSN EN 10025-1 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 1: Všeobecné technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10025-2 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli.
317.90 Kč

ČSN EN 10025-3 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané/normalizačně válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
306.90 Kč

ČSN EN 10025-4 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 4: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované svařitelné jemnozrnné konstrukční oceli.
306.90 Kč

ČSN EN 10025-5 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 5: Technické dodací podmínky na konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.
317.90 Kč

ČSN EN 10025-6 (420904) - 1.9.2005
Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí - Část 6: Technické dodací podmínky na ploché výrobky s vyšší mezí kluzu po zušlechťování.
306.90 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - 1.9.2005
Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN 462300-5 (462300) - 1.9.2005
Olejnatá semena - Část 5: Semeno lnu. (Platnost od 1.7.2006).
56.10 Kč

ČSN 462300-7 (462300) - 1.9.2005
Olejnatá semena - Část 7: Semeno sóji. (Platnost od 1.7.2006).
56.10 Kč

ČSN EN 13525 (476003) - 1.9.2005
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18064 (621490) - 1.9.2005
Termoplastické elastomery - Klasifikace a názvosloví (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6134 (635419) - 1.9.2005
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro nasycenou páru - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 176 (640243) - 1.9.2005
Plasty - Stanovení úbytku změkčovadel metodou aktivního uhlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11402 (641524) - 1.9.2005
Fenolické, aminové a kondenzační pryskyřice - Stanovení obsahu volného formaldehydu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 580 (643119) - 1.9.2005
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Vstřikované tvarovky z termoplastů - Vizuální stanovení vlivu zahřátí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15106-1 (646004) - 1.9.2005
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 1: Metoda s vlhkostním čidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15106-2 (646004) - 1.9.2005
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 2: Metoda s infračerveným čidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15106-3 (646004) - 1.9.2005
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Část 3: Metoda s elektrolytickým čidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-13 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 13: Stanovení 2,2-bis (4-hydroxyfenyl)propanu (Bisfenol A) v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-14 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 14: Stanovení 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyfenyl)-2-indolinonu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-15 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 15: Stanovení 1,3-butadienu v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13130-16 (647115) - 1.9.2005
Materiály a předměty ve styku s potravinami - Složky plastů podléhající omezením - Část 16: Stanovení kaprolaktamu a kaprolaktamové soli v simulantech potravin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14235 (647120) - 1.9.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na kovových podkladech - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14234 (647121) - 1.9.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Polymerní povlaky na papír a lepenku - Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro celkovou migraci.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14577 (647131) - 1.9.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Polymerní přísady - Metoda zkoušení pro stanovení hmotnostního podílu polymerní přísady, která leží pod 1000 Daltonů.
202.40 Kč

ČSN EN 438-2 (647501) - 1.9.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 2: Stanovení vlastností.
515.90 Kč

ČSN EN 438-7 (647501) - 1.9.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 7: Kompaktní laminátové a HPL kompozitní panely pro povrchové úpravy vnitřních a venkovních stěn a stropů.
317.90 Kč

ČSN EN 12766-2 (656205) - 1.9.2005
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin - Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB).
202.40 Kč

ČSN EN 14771 (657093) - 1.9.2005
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení modulu tuhosti za ohybu pomocí průhybového trámečkového reometru (BBR).
202.40 Kč

ČSN EN 14348 (665216) - 1.9.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků používaných ve zdravotnictví včetně dezinfekčních přípravků pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/stupeň 1).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9311-3 (668692) - 1.9.2005
Lepidla pro termoplastické potrubní systémy - Část 3: Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1514 (673009) - 1.9.2005
Nátěrové hmoty - Normalizované podklady pro zkušební nátěry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2810 (673115) - 1.9.2005
Nátěrové hmoty - Přirozené stárnutí nátěrů - Expozice a hodnocení.
202.40 Kč

ČSN EN 14691 (727674) - 1.9.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14692 (727675) - 1.9.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14694 (727676) - 1.9.2005
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14199 (731033) - 1.9.2005
Provádění speciálních geotechnických prací - Mikropiloty.
394.90 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - 1.9.2005
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12504-3 (731303) - 1.9.2005
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 3: Stanovení síly na vytržení.
169.40 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - 1.9.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy pro povrchovou ochranu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1504-4 (732101) - 1.9.2005
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční lepidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1052-5 (732320) - 1.9.2005
Zkušební metody pro zdivo - Část 5: Stanovení přídržnosti zdiva odtrhem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.9.2005
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1198 (755856) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1199 (755857) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenfosforečnan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1200 (755858) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan trisodný.
202.40 Kč

ČSN EN 1201 (755859) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan draselný.
202.40 Kč

ČSN EN 1203 (755861) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fosforečnan tridraselný.
202.40 Kč

ČSN EN 1204 (755862) - 1.9.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Dihydrogenfosforečnan vápenatý.
202.40 Kč

ČSN EN 872 (757349) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11732 (757454) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení amoniakálního dusíku - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) se spektrofotometrickou detekcí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15681-1 (757464) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - 1.9.2005
Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14441 (760302) - 1.9.2005
Poštovní služby - Sestavy zásilek - Vytváření, zpracování a sledování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14615 (760305) - 1.9.2005
Poštovní služby - Digitální výplatní otisky - Aplikace, bezpečnost a návrh.
859.10 Kč

ČSN P CEN/TS 14631 (760705) - 1.9.2005
Poštovní služby - Automatická identifikace schrán a kontejnerů - Evidenční číslování schrán (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 770000 (770000) - 1.9.2005
Obaly - Základní termíny.
202.40 Kč

ČSN 770001:1995/Z1 (770001) - 1.9.2005
Obalová technika - Terminologie.
26.40 Kč

ČSN EN 14768 (771034) - 1.9.2005
Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelnými nasazovacími víky se jmenovitým objemem od 5 l do 600 l.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 139 (800056) - 1.9.2005
Textilie - Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-P02 (800164) - 1.9.2005
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část P02: Stálobarevnost při plisování: plisování parou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-10 (806180) - 1.9.2005
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 10: Odletky a jiné částice uvolňující se za sucha.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9073-11 (806181) - 1.9.2005
Textilie - Metody zkoušení pro netkané textilie - Část 11: Odtok.
202.40 Kč

ČSN EN 12215 (824015) - 1.9.2005
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 13034 (832722) - 1.9.2005
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6530 (832731) - 1.9.2005
Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14588 (838200) - 1.9.2005
Tuhá biopaliva - Terminologie, definice, popis.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20127 (856095) - 1.9.2005
Stomatologie - Zubní kartáčky s elektrickým pohonem - Všeobecné požadavky a zkušební metody - Rozměry a specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.3.1 (875042) - 1.9.2005
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301091-2-V1.2.2 (875089) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a v silničním provozu (RTTT) - Radarová zařízení pracující v pásmu 76 GHz až 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300674-2-1-V1.1.1 (875094) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 1: Požadavky na silniční jednotky (RSU).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300674-2-2-V1.1.1 (875094) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Přenosová zařízení pro vyhrazené komunikace krátkého dosahu (DSRC) (500 kbit/s / 250 kbit/s) pracující v průmyslovém, vědeckém a lékařském (ISM) pásmu 5,8 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE - Podčást 2: Požadavky na palubní jednotky (OBU).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302245-2-V1.1.1 (875122) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu celosvětového digitálního rozhlasového systému (DRM) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302077-2-V1.1.1 (875123) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro službu zemského digitálního rozhlasového vysílání (T-DAB) - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.1.1 (875124) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302297-V1.1.1 (875126) - 1.9.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu analogové televize - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN EN 14468-2 (940520) - 1.9.2005
Stolní tenis - Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 926-2 (942810) - 1.9.2005
Zařízení pro padákové létání - Padákové kluzáky - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro klasifikaci charakteristik bezpečnosti letů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 71-9 (943095) - 1.9.2005
Bezpečnost hraček - Část 9: Organické chemické sloučeniny - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 12983-2 (944303) - 1.9.2005
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 2: Další všeobecné požadavky a specifické požadavky na keramické, skleněné a sklokeramické varné nádobí.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)