Nové normy ČSN za prosinec 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - 1.12.2020
Posuzování shody - Slovník a základní principy.
434.00 Kč

ČSN ISO 31022 (010353) - 1.12.2020
Management rizik - Směrnice pro management právních rizik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62960 (010690) - 1.12.2020
Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.
338.00 Kč

ČSN ISO 16063-32 (011417) - 1.12.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 16063-34 (011417) - 1.12.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 34: Testování citlivosti při fixních teplotách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 16063-42 (011417) - 1.12.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností s využitím tíhového zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - 1.12.2020
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11203:2010/A1 (011618) - 1.12.2020
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52904 (011831) - 1.12.2020
Aditivní výroba - Vlastnosti a výkon procesu - Postup pro splnění požadavků kritických aplikací při použití procesu kovové fúze na bázi práškového lože (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - 1.12.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - 1.12.2020
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - 1.12.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - 1.12.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-1:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-12:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-2:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-3:2011/A2 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-8:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - 1.12.2020
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - 1.12.2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-0-ed.2 (038900) - 1.12.2020
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13175+A1 (078465) - 1.12.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 16148:2016/A1 (078539) - 1.12.2020
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 17339 (078553) - 1.12.2020
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - 1.12.2020
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 60045-1-ed.2 (080030) - 1.12.2020
Parní turbíny - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - 1.12.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba.
434.00 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - 1.12.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba.
567.00 Kč

ČSN EN 10253-4:2008/Oprava1 (132200) - 1.12.2020
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
29.00 Kč

ČSN EN 10253-4:2008/Oprava2 (132200) - 1.12.2020
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - 1.12.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných hloubkoměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-1:2016/A1 (268812) - 1.12.2020
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-5:2016/A1 (268812) - 1.12.2020
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268850) - 1.12.2020
Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - 1.12.2020
Identifikace a/nebo určení množství odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17366 (269395) - 1.12.2020
Odpadové hospodářství - Kontrola přístupu ke sběrným kontejnerům - Identifikace a autorizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - 1.12.2020
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1009-1 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1009-2 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1009-3 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1009-4 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1009-5 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - 1.12.2020
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513) - 1.12.2020
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - 1.12.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.12.2020
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici. (Platnost do 31.7.2024).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - 1.12.2020
Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 15194:2019/Oprava1 (309080) - 1.12.2020
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC.
29.00 Kč

ČSN EN 16603-20-21 (310540) - 1.12.2020
Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - 1.12.2020
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16603-40-07 (310540) - 1.12.2020
Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11532 (319320) - 1.12.2020
Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 330050-601:1994/Z2 (330050) - 1.12.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Všeobecně.
29.00 Kč

ČSN IEC 50(466):1995/A1 (330050) - 1.12.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A4 (330050) - 1.12.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-6 (333160) - 1.12.2020
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - 1.12.2020
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11-ed.3 (333432) - 1.12.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A.
350.00 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/A3 (334591) - 1.12.2020
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60519-8-ed.2 (335002) - 1.12.2020
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000) - 1.12.2020
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 60565-1 (340881) - 1.12.2020
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60565-2:2020/Oprava1 (340881) - 1.12.2020
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
29.00 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/A1 (346440) - 1.12.2020
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
120.00 Kč

ČSN 347010-82-ed.2 (347010) - 1.12.2020
Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-71-ed.2 (347307) - 1.12.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-72-ed.2 (347307) - 1.12.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61854-ed.2 (348176) - 1.12.2020
Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky.
434.00 Kč

ČSN EN IEC 61897-ed.2 (348741) - 1.12.2020
Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60034-5-ed.3 (350000) - 1.12.2020
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63182-1 (358473) - 1.12.2020
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60895-ed.3 (359712) - 1.12.2020
Práce pod napětím - Vodivé oblečení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z48 (360340) - 1.12.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z50 (360340) - 1.12.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62384-ed.2 (360511) - 1.12.2020
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A12 (361045) - 1.12.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
62.00 Kč

ČSN CLC/TS 50707 (361060) - 1.12.2020
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61591-ed.2 (361060) - 1.12.2020
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.5.2026).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61591-ed.2:2020/A11 (361060) - 1.12.2020
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60779-ed.2 (361113) - 1.12.2020
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62446-2 (364623) - 1.12.2020
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62852:2015/A1 (364653) - 1.12.2020
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62788-5-1 (364660) - 1.12.2020
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 5-1: Těsnění hran - Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62788-6-2 (364660) - 1.12.2020
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63045 (364906) - 1.12.2020
Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29100:2015/Z1 (369705) - 1.12.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí.
62.00 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - 1.12.2020
Systémy s identifikačními kartami - Uživatelské rozhraní - Část 3: Klávesnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17414-1 (383385) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17414-2 (383385) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17414-3 (383385) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17415-1 (383386) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16750+A1 (389255) - 1.12.2020
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6501 (420560) - 1.12.2020
Feronikl - Specifikace a dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - 1.12.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 29001 (452001) - 1.12.2020
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13525 (476003) - 1.12.2020
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - 1.12.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-13 (496070) - 1.12.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - 1.12.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu).
567.00 Kč

ČSN ISO 11036 (560034) - 1.12.2020
Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11133:2014/A2 (560099) - 1.12.2020
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - 1.12.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 34101-1 (560579) - 1.12.2020
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 1: Požadavky na systémy managementu udržitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 34101-2 (560579) - 1.12.2020
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 2: Výkonnostní požadavky (související s ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15151 (570529) - 1.12.2020
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16958 (570538) - 1.12.2020
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20647 (570546) - 1.12.2020
Kojenecká výživa a výživa pro dospělé - Stanovení celkového jodu - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21424 (570548) - 1.12.2020
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16662-1 (631913) - 1.12.2020
Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24022-2 (642610) - 1.12.2020
Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24023-1 (643230) - 1.12.2020
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24023-2 (643230) - 1.12.2020
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24026-1 (643401) - 1.12.2020
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24026-2 (643401) - 1.12.2020
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24025-1 (645705) - 1.12.2020
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24025-2 (645705) - 1.12.2020
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17152-1:2020/Oprava1 (646449) - 1.12.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 17533 (696000) - 1.12.2020
Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16612 (700710) - 1.12.2020
Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-4 (721012) - 1.12.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.12.2020
Tepelné izolace - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23386 (730113) - 1.12.2020
Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - 1.12.2020
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 730532 (730532) - 1.12.2020
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 1366-1+A1 (730857) - 1.12.2020
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 37100 (730960) - 1.12.2020
Udržitelná města a společenství - Slovník.
223.00 Kč

ČSN 731901-3:2020/Oprava1 (731901) - 1.12.2020
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.
29.00 Kč

ČSN 732902 (732902) - 1.12.2020
Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem.
434.00 Kč

ČSN 734108:2020/Oprava1 (734108) - 1.12.2020
Hygienická zařízení a šatny.
29.00 Kč

ČSN 736141 (736141) - 1.12.2020
Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - 1.12.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN 736360-1 (736360) - 1.12.2020
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování.
543.00 Kč

ČSN EN 17319 (736372) - 1.12.2020
Železniční aplikace - Infrastruktura - Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16303 (737002) - 1.12.2020
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13830+A1 (747209) - 1.12.2020
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 750434:2017/Oprava1 (750434) - 1.12.2020
Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu.
29.00 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - 1.12.2020
Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22744-1 (800299) - 1.12.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

TNI ISO/TR 14121-2 (833281) - 1.12.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - 1.12.2020
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21365 (836146) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Konceptuální modely stanoviště pro potenciálně kontaminovaná stanoviště (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15685:2014/Z1 (836443) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 18763 (836447) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Stanovení toxických účinků znečišťujících látek na klíčení a růst raných stadií vyšších rostlin.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16558-1:2017/A1 (836704) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace).
120.00 Kč

ČSN EN 16214-3+A1 (838260) - 1.12.2020
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.12.2020
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - 1.12.2020
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303641-V1.1.2 (870028) - 1.12.2020
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na rekonfiguraci rádiových zařízení (RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 1335-1 (911101) - 1.12.2020
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů.
338.00 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - 1.12.2020
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - 1.12.2020
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - 1.12.2020
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.