Nové normy ČSN za prosinec 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO/IEC 17000 (010106) - 1.12.2020
Posuzování shody - Slovník a základní principy.
394.90 Kč

ČSN ISO 31022 (010353) - 1.12.2020
Management rizik - Směrnice pro management právních rizik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN IEC 62960 (010690) - 1.12.2020
Přezkoumávání spolehlivosti během životního cyklu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - 1.12.2020
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika.
306.90 Kč

ČSN ISO 16063-32 (011417) - 1.12.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 32: Rezonanční testování - Testování frekvenční a fázové odezvy akcelerometrů pomocí rázového buzení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 16063-34 (011417) - 1.12.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 34: Testování citlivosti při fixních teplotách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 16063-42 (011417) - 1.12.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 42: Kalibrace seismometrů s vysokou přesností s využitím tíhového zrychlení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 50004 (011516) - 1.12.2020
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11203:2010/A1 (011618) - 1.12.2020
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52904 (011831) - 1.12.2020
Aditivní výroba - Vlastnosti a výkon procesu - Postup pro splnění požadavků kritických aplikací při použití procesu kovové fúze na bázi práškového lože (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 128-1 (013114) - 1.12.2020
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 128-100 (013114) - 1.12.2020
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1660 (013139) - 1.12.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5458 (014441) - 1.12.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Specifikace pole prvků a kombinovaná geometrická specifikace.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-1:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 1: Automatické elektromagnetické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě trubek obloukově svařovaných pod tavidlem) pro ověření hydrostatické těsnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-12:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 12: Po celém obvodu automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek ultrazvukem (kromě svařovaných pod tavidlem).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-2:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 2: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) pro zjišťování necelistvostí vířivými proudy.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-3:2011/A2 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-8:2011/A1 (015061) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 8: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek pro zjišťování dvojitostí ultrazvukem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-10 (038172) - 1.12.2020
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 10: Metoda s použitím vzorků tvaru obráceného U (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8502-6 (038222) - 1.12.2020
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 6: Extrakce vodou rozpustných nečistot pro analýzu (Breslova metoda).
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-0-ed.2 (038900) - 1.12.2020
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-0: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod.
169.40 Kč

ČSN EN 60721-3-0:1994/Z1 (038900) - 1.12.2020
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Úvod.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10863 (051186) - 1.12.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Použití difrakční techniky měření doby průchodu (TOFD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13175+A1 (078465) - 1.12.2020
Zařízení a příslušenství na LPG - Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek tlakových nádob pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 16148:2016/A1 (078539) - 1.12.2020
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 17339 (078553) - 1.12.2020
Lahve na přepravu plynů - Plně ovinuté uhlíkové kompozitové lahve a velkoobjemové lahve na vodík (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - 1.12.2020
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 60045-1-ed.2 (080030) - 1.12.2020
Parní turbíny - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60045-1:1996/Z1 (080030) - 1.12.2020
Parní turbíny - Část 1: Specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - 1.12.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba.
394.90 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - 1.12.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba.
515.90 Kč

ČSN EN 10253-4:2008/Oprava1 (132200) - 1.12.2020
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
26.40 Kč

ČSN EN 10253-4:2008/Oprava2 (132200) - 1.12.2020
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 4: Austenitické a austeniticko-feritické (duplex) oceli k tváření se stanovením požadavků pro kontrolu.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 13385-2 (251403) - 1.12.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 2: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných hloubkoměrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-1:2016/A1 (268812) - 1.12.2020
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky k přepravě nákladů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-5:2016/A1 (268812) - 1.12.2020
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3691-4 (268850) - 1.12.2020
Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 14803 (269384) - 1.12.2020
Identifikace a/nebo určení množství odpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17366 (269395) - 1.12.2020
Odpadové hospodářství - Kontrola přístupu ke sběrným kontejnerům - Identifikace a autorizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12015 (274100) - 1.12.2020
Elektromagnetická kompatibilita - Skupina norem pro výtahy, pohyblivé schody a pohyblivé chodníky - Vyzařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1009-1 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1009-2 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1009-3 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1009-4 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1009-5 (277040) - 1.12.2020
Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15597-1 (278330) - 1.12.2020
Zařízení pro zimní údržbu - Posypové a postřikové stroje - Část 1: Obecné požadavky a definice.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13103-2 (280513) - 1.12.2020
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Část 2: Konstrukční metoda pro nápravy s vnitřními ložiskovými čepy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15612 (284057) - 1.12.2020
Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4210-6 (309000) - 1.12.2020
Jízdní kola - Bezpečnostní požadavky na jízdní kola - Část 6: Zkušební metody pro rám a vidlici.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - 1.12.2020
Jízdní kola - Nosiče zavazadel na jízdní kola - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 15194:2019/Oprava1 (309080) - 1.12.2020
Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC.
26.40 Kč

ČSN EN 16603-20-21 (310540) - 1.12.2020
Kosmické inženýrství - Požadavky na rozhraní elektrických pohonů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16603-32-10 (310540) - 1.12.2020
Kosmické inženýrství - Konstrukční faktory bezpečnosti pro letové konstrukční části (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16603-40-07 (310540) - 1.12.2020
Kosmické inženýrství - Simulační modelovací platforma (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11532 (319320) - 1.12.2020
Pozemní zařízení pro letadla - Grafické značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 330050-601:1994/Z2 (330050) - 1.12.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie - Všeobecně.
26.40 Kč

ČSN IEC 50(466):1995/A1 (330050) - 1.12.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 466: Venkovní elektrická vedení.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-151:2004/A4 (330050) - 1.12.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 61400-6 (333160) - 1.12.2020
Větrné elektrárny - Část 6: Konstrukční požadavky na věž a základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 50341-2-1 (333300) - 1.12.2020
Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-1: Národní normativní aspekty (NNA) pro Rakousko (založena na EN 50341-1:2012) (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 61000-4-11-ed.2:2005/Z1 (333432) - 1.12.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-11-ed.3 (333432) - 1.12.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-11: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se vstupním fázovým proudem až do 16 A.
317.90 Kč

ČSN EN 50131-1-ed.2:2007/A3 (334591) - 1.12.2020
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60519-8-ed.2 (335002) - 1.12.2020
Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60519-8:2006/Z1 (335002) - 1.12.2020
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62282-2-100 (336000) - 1.12.2020
Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62282-2-ed.2:2012/Z1 (336000) - 1.12.2020
Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60565-1 (340881) - 1.12.2020
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 1: Postupy kalibrace hydrofonů ve volném poli (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 60565-2:2020/Oprava1 (340881) - 1.12.2020
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN 60565:2007/Z1 (340881) - 1.12.2020
Podvodní akustika - Hydrofony - Kalibrace v kmitočtovém rozsahu 0,01 Hz až 1 MHz.
26.40 Kč

ČSN IEC/TR 61340-1:2013/A1 (346440) - 1.12.2020
Elektrostatika - Část 1: Elektrostatické jevy - Principy a měření.
108.90 Kč

ČSN 347010-82-ed.2 (347010) - 1.12.2020
Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody.
698.50 Kč

ČSN 347010-82:2009/Z1 (347010) - 1.12.2020
Elektrické kabely - Doplňující zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-71-ed.2 (347307) - 1.12.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-71:2018/Z1 (347307) - 1.12.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 71: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, neimpregnovaný nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-72-ed.2 (347307) - 1.12.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60317-72:2018/Z1 (347307) - 1.12.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 72: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, stavený, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200 (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61854-ed.2 (348176) - 1.12.2020
Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky.
394.90 Kč

ČSN EN 61854:2000/Z1 (348176) - 1.12.2020
Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky pro rozpěrky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61897-ed.2 (348741) - 1.12.2020
Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem.
317.90 Kč

ČSN EN 61897:2000/Z1 (348741) - 1.12.2020
Venkovní vedení - Požadavky a zkoušky tlumičů vibrací způsobených větrem typu Stockbridge.
26.40 Kč

ČSN EN 60034-5-ed.2:2002/Z1 (350000) - 1.12.2020
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60034-5-ed.3 (350000) - 1.12.2020
Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63182-1 (358473) - 1.12.2020
Magnetická prášková jádra - Návody pro rozměry a meze povrchových vad - Část 1: Obecná specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60895-ed.2:2004/Z1 (359712) - 1.12.2020
Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do +- 600 kV.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60895-ed.3 (359712) - 1.12.2020
Práce pod napětím - Vodivé oblečení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z48 (360340) - 1.12.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z50 (360340) - 1.12.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62384-ed.2 (360511) - 1.12.2020
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro LED moduly - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62384:2007/Z1 (360511) - 1.12.2020
Stejnosměrně nebo střídavě napájená ovládací zařízení pro moduly LED - Požadavky na provedení.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-30-ed.3:2010/A12 (361045) - 1.12.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění místností.
56.10 Kč

ČSN CLC/TS 50707 (361060) - 1.12.2020
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 61591-ed.2 (361060) - 1.12.2020
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61591-ed.2:2020/A11 (361060) - 1.12.2020
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 61591:1998/Z1 (361060) - 1.12.2020
Sporákové odsavače par pro domácnost a jiné odsavače kuchyňských par - Metody pro měření vlastností.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60779-ed.2 (361113) - 1.12.2020
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60779:2006/Z1 (361113) - 1.12.2020
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro elektrostruskové přetavovací pece.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62446-2 (364623) - 1.12.2020
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62852:2015/A1 (364653) - 1.12.2020
Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62788-5-1 (364660) - 1.12.2020
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 5-1: Těsnění hran - Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62788-6-2 (364660) - 1.12.2020
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 63045 (364906) - 1.12.2020
Ultrazvuk - Nezaostřující zdroje krátkých pulzů tlaku včetně balistických zdrojů pulzů tlaku - Charakteristiky polí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 29100:2015/Z1 (369705) - 1.12.2020
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Rámec soukromí.
56.10 Kč

ČSN EN 1332-3 (369747) - 1.12.2020
Systémy s identifikačními kartami - Uživatelské rozhraní - Část 3: Klávesnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17414-1 (383385) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 1: Klasifikace, obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17414-2 (383385) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 2: Sdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17414-3 (383385) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Průmyslově vyráběné ohebné potrubní systémy - Část 3: Nesdružený systém s plastovými trubkami; požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17415-1 (383386) - 1.12.2020
Potrubí pro dálkové chlazení - Sdružené potrubní systémy pro bezkanálové vedení sítí pro studenou vodu - Část 1: Průmyslově vyráběné potrubní systémy z ocelových nebo plastových trubek, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího opláštění z polyethylenu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16750+A1 (389255) - 1.12.2020
Stabilní hasicí zařízení - Zařízení zamezující iniciaci požáru snížením obsahu kyslíku - Navrhování, instalace, plánování a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6501 (420560) - 1.12.2020
Feronikl - Specifikace a dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13680 (451397) - 1.12.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Bezešvé trubky z korozivzdorných slitin pro použití jako pažnice, soustava potrubí a spojovací nátrubky - Technické podmínky dodávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 29001 (452001) - 1.12.2020
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Specifické systémy managementu kvality - Požadavky na dodavatelské organizace výrobků a služeb (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13525 (476003) - 1.12.2020
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-11 (496070) - 1.12.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-13 (496070) - 1.12.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-9 (496070) - 1.12.2020
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu).
515.90 Kč

ČSN ISO 11036 (560034) - 1.12.2020
Senzorická analýza - Metodologie - Profil textury. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11133:2014/A2 (560099) - 1.12.2020
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - 1.12.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 5: Specifická pravidla pro vzorky mléka a mléčných výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 34101-1 (560579) - 1.12.2020
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 1: Požadavky na systémy managementu udržitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 34101-2 (560579) - 1.12.2020
Udržitelné a sledovatelné kakao - Část 2: Výkonnostní požadavky (související s ekonomickými, sociálními a environmentálními aspekty) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15151 (570529) - 1.12.2020
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 16958 (570538) - 1.12.2020
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení složení mastných kyselin - Metoda kapilární plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20647 (570546) - 1.12.2020
Kojenecká výživa a výživa pro dospělé - Stanovení celkového jodu - Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21424 (570548) - 1.12.2020
Mléko, mléčné výrobky, kojenecká výživa a výživa dospělých - Stanovení minerálů a stopových prvků - Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16662-1 (631913) - 1.12.2020
Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24022-2 (642610) - 1.12.2020
Plasty - Polystyren (PS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24023-1 (643230) - 1.12.2020
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24023-2 (643230) - 1.12.2020
Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24026-1 (643401) - 1.12.2020
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24026-2 (643401) - 1.12.2020
Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24025-1 (645705) - 1.12.2020
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24025-2 (645705) - 1.12.2020
Plasty - Polysulfony pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17152-1:2020/Oprava1 (646449) - 1.12.2020
Plastové potrubní systémy pro netlakové podzemní rozvody a skladování nepitné vody - Nádrže používané pro infiltraci, útlum a skladovací systémy - Část 1: Specifikace pro PP a PVC-U nádrže pro zachycení nadměrných dešťových srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 228+A1:2018/Z1/Oprava2 (656505) - 1.12.2020
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 17533 (696000) - 1.12.2020
Plynný vodík - Lahve a velkoobjemové lahve pro stacionární skladování (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16612 (700710) - 1.12.2020
Sklo ve stavebnictví - Stanovení únosnosti příčně zatížených tabulí skla výpočtem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18674-4 (721012) - 1.12.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9229 (727000) - 1.12.2020
Tepelné izolace - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23386 (730113) - 1.12.2020
Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve stavebnictví - Metodika pro popisování, vytváření a udržování vlastností v propojených datových slovnících.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21597-1 (730123) - 1.12.2020
Informační kontejner pro předávání propojených dokumentů - Specifikace výměny - Část 1: Kontejner (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 730532 (730532) - 1.12.2020
Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 1366-1+A1 (730857) - 1.12.2020
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 37100 (730960) - 1.12.2020
Udržitelná města a společenství - Slovník.
202.40 Kč

ČSN 731901-3:2020/Oprava1 (731901) - 1.12.2020
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.
26.40 Kč

ČSN 732902 (732902) - 1.12.2020
Vnější tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení ETICS s podkladem.
394.90 Kč

ČSN 734108:2020/Oprava1 (734108) - 1.12.2020
Hygienická zařízení a šatny.
26.40 Kč

ČSN 736141 (736141) - 1.12.2020
Požadavky na použití R-materiálu do asfaltových směsí.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-29 (736160) - 1.12.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 29: Stanovení rozměrů asfaltových zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN 736360-1 (736360) - 1.12.2020
Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování.
493.90 Kč

ČSN EN 17319 (736372) - 1.12.2020
Železniční aplikace - Infrastruktura - Požadavky na systémy upevnění tramvajových kolejnic (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16303 (737002) - 1.12.2020
Silniční záchytné systémy - Návod na provádění simulačních výpočtů nárazových zkoušek vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13830-ed.2:2016/Z1 (747209) - 1.12.2020
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku.
26.40 Kč

ČSN EN 13830+A1 (747209) - 1.12.2020
Lehké obvodové pláště - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 750434:2017/Oprava1 (750434) - 1.12.2020
Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu.
26.40 Kč

ČSN EN 16293 (771043) - 1.12.2020
Obaly - Skleněné obaly - Hluboká ústí lahví BVS na nesycená vína (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22744-1 (800299) - 1.12.2020
Textilie a textilní výrobky - Stanovení organocíničitých sloučenin - Část 1: Derivatizační metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

TNI ISO/TR 14121-2 (833281) - 1.12.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Posouzení rizika - Část 2: Praktický návod a příklady metod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9241-110 (833582) - 1.12.2020
Ergonomie interakce člověk-systém - Část 110: Zásady interakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21365 (836146) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Konceptuální modely stanoviště pro potenciálně kontaminovaná stanoviště (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15685:2014/Z1 (836443) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Stanovení potenciální nitrifikace a inhibice nitrifikace - Rychlá zkouška pomocí oxidace amonných iontů.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 18763 (836447) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Stanovení toxických účinků znečišťujících látek na klíčení a růst raných stadií vyšších rostlin.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16558-1:2017/A1 (836704) - 1.12.2020
Kvalita půdy - Ropné uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 1: Stanovení alifatických a aromatických frakcí těkavých ropných uhlovodíků s použitím plynové chromatografie (statická metoda headspace).
108.90 Kč

ČSN EN 16214-3+A1 (838260) - 1.12.2020
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 3: Biodiverzita a ekologická hlediska související s účely ochrany přírody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.12.2020
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů zdravotnických prostředků v rámci procesu managementu rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 8871-2 (855226) - 1.12.2020
Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 2: Indikace a charakterizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303641-V1.1.2 (870028) - 1.12.2020
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Požadavky na rekonfiguraci rádiových zařízení (RE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 1335-1 (911101) - 1.12.2020
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 1: Rozměry - Stanovení rozměrů.
306.90 Kč

ČSN EN 1335-2 (911101) - 1.12.2020
Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 1816 (917869) - 1.12.2020
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1817 (917870) - 1.12.2020
Pružné podlahové krytiny - Specifikace pro homogenní a heterogenní hladké pryžové podlahové krytiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)