Nové normy ČSN za květen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2012 v 09:00


ČSN ISO 8423 (010262) - 1.5.2012
Přejímací plány postupným výběrem při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek (známá směrodatná odchylka).
317.90 Kč

ČSN ISO 11462-2 (010275) - 1.5.2012
Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů.
202.40 Kč

ČSN ISO 22514-1 (010277) - 1.5.2012
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 1: Obecné principy a pojmy.
306.90 Kč

ČSN EN 16018 (015005) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11699-1 (015032) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11699-2 (015032) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot.
202.40 Kč

ČSN EN 16102 (018464) - 1.5.2012
Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.5.2012
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny.
394.90 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - 1.5.2012
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - 1.5.2012
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 13123 (038791) - 1.5.2012
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - 1.5.2012
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - 1.5.2012
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5173:2010/A1 (051124) - 1.5.2012
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na jakost a kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - 1.5.2012
Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 15780 (120553) - 1.5.2012
Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 15726 (127022) - 1.5.2012
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - 1.5.2012
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 558+A1 (133031) - 1.5.2012
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.5.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 2: Okenní klika - Půloliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-3 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13126-5 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1459+A3 (268804) - 1.5.2012
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem.
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003) - 1.5.2012
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů.
306.90 Kč

ČSN EN 14033-3+A1 (281005) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15746-1+A1 (281007) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
539.00 Kč

ČSN EN 15746-2+A1 (281007) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 6059-100 (311712) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-002 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-003 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-004 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-005 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-006 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-007 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-008 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-009 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-010 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-011 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-012 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-013 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 013: SX, TC a UC - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pouze pro zařízení s pláštěm a stíněním (ovinutá) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-025 (311812) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-131 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 131: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-133 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 133: Zásuvka do panelu, velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4644-141 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 141: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-100 (311845) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 100: Žárovka, klasifikace 2078 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2240-101 (311845) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 101: Žárovka, klasifikace 404-02 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3310 (312574) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Bez tepelného zpracování - Předvýrobky pro kování, pro žíhané výkovky - De <= 360 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3687:2011/Oprava1 (313143) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3034:2009/Oprava1 (313319) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 2824 (317033) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - 1.5.2012
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk.
317.90 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Oprava1 (332000) - 1.5.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
26.40 Kč

ČSN EN 55016-2-2-ed.2 (334210) - 1.5.2012
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu.
394.90 Kč

ČSN EN 55020-ed.3:2007/A11 (334288) - 1.5.2012
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
56.10 Kč

ČSN EN 50130-4-ed.2 (334590) - 1.5.2012
Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci.
306.90 Kč

ČSN EN 50130-5-ed.2 (334590) - 1.5.2012
Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí.
317.90 Kč

ČSN EN 61850-7-1-ed.2 (334850) - 1.5.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely.
859.10 Kč

ČSN EN 54-25:2009/Oprava2 (342710) - 1.5.2012
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje.
26.40 Kč

ČSN EN 60695-6-2 (345615) - 1.5.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod. (Platnost do 10.7.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-21-ed.2:2007/Oprava1 (345791) - 1.5.2012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí.
26.40 Kč

ČSN EN 60068-3-1 (345791) - 1.5.2012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem.
202.40 Kč

ČSN EN 60076-1 (351001) - 1.5.2012
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně.
515.90 Kč

ČSN EN 61378-1-ed.2 (351175) - 1.5.2012
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití.
539.00 Kč

ČSN EN 62208-ed.2 (357040) - 1.5.2012
Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 61439-1-ed.2 (357107) - 1.5.2012
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení.
859.10 Kč

ČSN EN 61439-2-ed.2 (357107) - 1.5.2012
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče.
306.90 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/Oprava1 (358174) - 1.5.2012
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61988-2-4 (358788) - 1.5.2012
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-4: Metody měření - Vizuální kvalita - Obrazové artefakty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61967-8 (358798) - 1.5.2012
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z34 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z35 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z35 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z36 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
539.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A14 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
394.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A16/Oprava2 (361960) - 1.5.2012
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62253 (364628) - 1.5.2012
Fotovoltaické čerpací systémy - Způsobilost návrhu a výkonnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10257-1 (426435) - 1.5.2012
Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 1: Pozemní kabely.
169.40 Kč

ČSN EN 10257-2 (426435) - 1.5.2012
Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 2: Podmořské kabely.
169.40 Kč

ČSN EN 10270-1 (426481) - 1.5.2012
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10270-2 (426481) - 1.5.2012
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 2: Ocelové pružinové dráty kalené do oleje a popouštěné.
202.40 Kč

ČSN EN 10270-3 (426481) - 1.5.2012
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli.
306.90 Kč

ČSN EN 10245-1 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecná pravidla.
306.90 Kč

ČSN EN 10245-2 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 2: Dráty s povlakem PVC.
169.40 Kč

ČSN EN 10245-3 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 3: Dráty s povlakem PE.
169.40 Kč

ČSN EN 10245-4 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: Dráty s polyesterovým povlakem.
169.40 Kč

ČSN EN 10245-5 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 5: Drát s polyamidovým povlakem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19901-6:2010/Oprava1 (450027) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 23936-2 (450043) - 1.5.2012
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 20312 (451221) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provozní limity pro vrtací řetězy ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - 1.5.2012
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny.
493.90 Kč

ČSN EN 152 (490661) - 1.5.2012
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda.
394.90 Kč

ČSN EN 14272 (492408) - 1.5.2012
Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15102+A1 (503410) - 1.5.2012
Dekorační tapety - Forma rolí a desek.
306.90 Kč

ČSN EN 1034-3 (507010) - 1.5.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 3: Převíječky a podélné řezačky kotouče papíru s převíječkou.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - 1.5.2012
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - 1.5.2012
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - 1.5.2012
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - 1.5.2012
Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16109 (654856) - 1.5.2012
Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16032 (654893) - 1.5.2012
Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - 1.5.2012
Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - 1.5.2012
Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou.
202.40 Kč

ČSN EN 14359+A1 (698259) - 1.5.2012
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-2:2005/A1 (721004) - 1.5.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-3:2005/A1 (721004) - 1.5.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška.
108.90 Kč

ČSN EN 1168+A3 (723060) - 1.5.2012
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely.
515.90 Kč

ČSN EN 31 (724842) - 1.5.2012
Umyvadla - Připojovací rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN 33 (724844) - 1.5.2012
Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726067) - 1.5.2012
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly.
539.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/NA-ed.A (730036) - 1.5.2012
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN 730845 (730845) - 1.5.2012
Požární bezpečnost staveb - Sklady.
306.90 Kč

ČSN EN 15882-1 (730856) - 1.5.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí.
306.90 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - 1.5.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN 731372 (731372) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu.
202.40 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/NA-ed.A (731431) - 1.5.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN 732011 (732011) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí.
306.90 Kč

ČSN 732054 (732054) - 1.5.2012
Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců.
202.40 Kč

ČSN EN 1090-1+A1 (732601) - 1.5.2012
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.
394.90 Kč

ČSN 733251 (733251) - 1.5.2012
Navrhování konstrukcí z kamene.
493.90 Kč

ČSN P 736213 (736213) - 1.5.2012
Navrhování zděných mostních konstrukcí.
169.40 Kč

ČSN EN 13232-2+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání.
202.40 Kč

ČSN EN 13232-3+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice.
202.40 Kč

ČSN EN 13232-4+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy.
202.40 Kč

ČSN EN 13232-5+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny.
306.90 Kč

ČSN EN 13232-6+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky.
306.90 Kč

ČSN EN 13232-7+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi.
515.90 Kč

ČSN EN 13232-8+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 13232-9+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka.
515.90 Kč

ČSN EN 13146-9+A1 (736375) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti.
306.90 Kč

ČSN 744505 (744505) - 1.5.2012
Podlahy - Společná ustanovení.
306.90 Kč

ČSN EN 16003 (755898) - 1.5.2012
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý.
202.40 Kč

ČSN EN 16004 (755899) - 1.5.2012
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - 1.5.2012
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5404 (793807) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální metody zkoušení - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5403-1 (793813) - 1.5.2012
Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 1: Opakované lineární stlačování (v penetrometru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5403-2 (793813) - 1.5.2012
Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 2: Opakované úhlové stlačování (v přístroji typu Maeser) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17186 (793815) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14087 (793825) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3377-1 (793829) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - 1.5.2012
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16027 (832786) - 1.5.2012
Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13041 (836162) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost, objem vzduchu, objem vody, hodnota smršťování a celkový objem pórů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16086-1 (836167) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16086-2 (836167) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s použitím řeřichy na Petriho miskách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16087-2 (836168) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení elektrické konduktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení organických látek a popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15150 (838218) - 1.5.2012
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - 1.5.2012
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - 1.5.2012
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25539-3 (852928) - 1.5.2012
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 3: Kavální filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - 1.5.2012
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.5.2012
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2008 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-2:2005/A1 (856032) - 1.5.2012
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.5.2012
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jedno použití.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - 1.5.2012
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní sety pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.5.2012
Plastové vaky pro nitrožilní infuze.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebetestování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebetestování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.12.1 (879012) - 1.5.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15939 (911043) - 1.5.2012
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - 1.5.2012
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13451-3 (940915) - 1.5.2012
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
306.90 Kč

ČSN EN 15288-1+A1 (940920) - 1.5.2012
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů.
202.40 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.5.2012
Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)