Nové normy ČSN za květen 2012

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2012 v 09:00


ČSN ISO 8423 (010262) - 1.5.2012
Přejímací plány postupným výběrem při kontrole měřením pro procento neshodných jednotek (známá směrodatná odchylka).
350.00 Kč

ČSN ISO 11462-2 (010275) - 1.5.2012
Směrnice pro uplatňování statistické regulace procesu (SPC) - Část 2: Katalog nástrojů a postupů.
223.00 Kč

ČSN ISO 22514-1 (010277) - 1.5.2012
Statistické metody v managementu procesu - Způsobilost a výkonnost - Část 1: Obecné principy a pojmy.
338.00 Kč

ČSN EN 16018 (015005) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Termíny používané při zkoušení ultrazvukem technikou phased array.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11699-1 (015032) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 1: Klasifikace filmových systémů pro průmyslovou radiografii.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11699-2 (015032) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení - Filmy pro průmyslovou radiografii - Část 2: Kontrola zpracování filmu pomocí referenčních hodnot.
223.00 Kč

ČSN EN 16102 (018464) - 1.5.2012
Inteligentní dopravní systémy - eCall - Provozní požadavky na podporu eCall třetí stranou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-6 (038172) - 1.5.2012
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny.
434.00 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - 1.5.2012
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - 1.5.2012
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 13123 (038791) - 1.5.2012
Kovové a jiné anorganické povlaky - Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15609-5 (050312) - 1.5.2012
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 5: Odporové svařování.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-5 (050681) - 1.5.2012
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů - Část 5: Zjišťování produktů tepelného rozkladu vytvářených při svařování nebo řezání výrobků složených zcela nebo částečně z organických materiálů pyrolýzou s plynovou chromatografií ve spojení s hmotnostní spektrometrií.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-2 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 2: Návrh svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-3 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 3: Kvalifikace svářečských operátorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-4 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 4: Stanovení a kvalifikace postupů svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 25239-5 (052801) - 1.5.2012
Třecí svařování s promíšením - Hliník - Část 5: Požadavky na jakost a kontrolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - 1.5.2012
Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 15780 (120553) - 1.5.2012
Větrání budov - Vzduchovody - Čistota vzduchotechnických zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 15726 (127022) - 1.5.2012
Větrání budov - Rozptýlení vzduchu - Měření v pásmu pobytu osob v klimatizované/větrané místnosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - 1.5.2012
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 2: Zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Doplňující požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 558+A1 (133031) - 1.5.2012
Průmyslové armatury - Stavební délky FTF a CTF kovových armatur pro použití v potrubních systémech spojovaných přírubami - Armatury označované PN a Class (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - 1.5.2012
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 13126-1 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 1: Společné požadavky pro všechny typy kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13126-2 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 2: Okenní klika - Půloliva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-3 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 3: Půloliva, používaná obzvláště pro sklopněotáčivé/otáčivé kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13126-5 (166111) - 1.5.2012
Stavební kování - Požadavky a zkušební metody pro okna a balkónové dveře - Část 5: Specifikace pro zařízení, která omezují otevírání oken (omezovače otevírání) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1459+A3 (268804) - 1.5.2012
Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem.
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-76 (274003) - 1.5.2012
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu a orientace za použití výtahů.
338.00 Kč

ČSN EN 14033-3+A1 (281005) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Kolejové stroje pro stavbu a údržbu - Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15746-1+A1 (281007) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení.
593.00 Kč

ČSN EN 15746-2+A1 (281007) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení - Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 6059-100 (311712) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 100: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-002 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 002: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-003 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-004 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-005 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 005: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-006 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 006: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-007 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-008 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-009 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-010 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 010: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-011 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-012 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-013 (311737) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 013: SX, TC a UC - Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pouze pro zařízení s pláštěm a stíněním (ovinutá) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-025 (311812) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 025: Zásuvka pro jeden modul - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4644-003 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 003: Obdélníkové vložky - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-131 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 131: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-133 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 133: Zásuvka do panelu, velikost 3 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4644-141 (311825) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Elektrické a optické konektory, obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) - Část 141: Zástrčka s vodicím kolíkem do panelu, velikost 4 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-100 (311845) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 100: Žárovka, klasifikace 2078 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2240-101 (311845) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Světelné zdroje s žárovkami - Část 101: Žárovka, klasifikace 404-02 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3310 (312574) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P64001 (Ti-6Al-4V) - Bez tepelného zpracování - Předvýrobky pro kování, pro žíhané výkovky - De <= 360 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3687:2011/Oprava1 (313143) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3034:2009/Oprava1 (313319) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné s uchycenou podložkou, ze žáruvzdorné oceli FE-PA92HT (A286), postříbřené - Třída: 1100 MPa / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 2824 (317033) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - 1.5.2012
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-802 (330050) - 1.5.2012
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 802: Ultrazvuk.
350.00 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Oprava1 (332000) - 1.5.2012
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
29.00 Kč

ČSN EN 55016-2-2-ed.2 (334210) - 1.5.2012
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-2: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušivého výkonu.
434.00 Kč

ČSN EN 50130-4-ed.2 (334590) - 1.5.2012
Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci.
338.00 Kč

ČSN EN 50130-5-ed.2 (334590) - 1.5.2012
Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí.
350.00 Kč

ČSN EN 61850-7-1-ed.2 (334850) - 1.5.2012
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-1: Základní komunikační struktura - Zásady a modely.
945.00 Kč

ČSN EN 54-25:2009/Oprava2 (342710) - 1.5.2012
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje.
29.00 Kč

ČSN EN 60695-6-2 (345615) - 1.5.2012
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod. (Platnost do 10.7.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-21-ed.2:2007/Oprava1 (345791) - 1.5.2012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-21: Zkoušky - Zkouška U: Pevnost vývodů a jejich neoddělitelných upevňovacích částí.
29.00 Kč

ČSN EN 60068-3-1 (345791) - 1.5.2012
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-1: Doprovodná dokumentace a návod - Zkoušky chladem a suchým teplem. (Platnost do 3.8.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 60076-1 (351001) - 1.5.2012
Výkonové transformátory - Část 1: Obecně.
567.00 Kč

ČSN EN 61378-1-ed.2 (351175) - 1.5.2012
Transformátory pro měniče - Část 1: Transformátory pro průmyslová použití.
593.00 Kč

ČSN EN 62208-ed.2 (357040) - 1.5.2012
Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí - Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 61439-1-ed.2 (357107) - 1.5.2012
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení. (Platnost do 21.5.2024).
945.00 Kč

ČSN EN 61439-2-ed.2 (357107) - 1.5.2012
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče. (Platnost do 21.5.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 140401-804-ed.2:2012/Oprava1 (358174) - 1.5.2012
Předmětová specifikace - Neproměnné nízkovýkonové vrstvové rezistory vysoké stability pro povrchovou montáž (SMD) - Pravoúhlé - Třídy stability 0,1; 0,25. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 61988-2-4 (358788) - 1.5.2012
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-4: Metody měření - Vizuální kvalita - Obrazové artefakty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61967-8 (358798) - 1.5.2012
Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 8: Měření emisí šířených vyzařováním - Metoda zkušebního deskového vedení IC (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 7.6.2026).
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z34 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z35 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z35 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z36 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A14 (360340) - 1.5.2012
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
434.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/A16/Oprava2 (361960) - 1.5.2012
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 62253 (364628) - 1.5.2012
Fotovoltaické čerpací systémy - Způsobilost návrhu a výkonnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10257-1 (426435) - 1.5.2012
Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 1: Pozemní kabely.
186.00 Kč

ČSN EN 10257-2 (426435) - 1.5.2012
Dráty z nelegované oceli na vyztužování kabelů silových nebo telekomunikačních kabelů s povlakem zinku nebo zinkových slitin - Část 2: Podmořské kabely.
186.00 Kč

ČSN EN 10270-1 (426481) - 1.5.2012
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 1: Patentované pružinové dráty z nelegovaných ocelí, tažené za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10270-2 (426481) - 1.5.2012
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 2: Ocelové pružinové dráty kalené do oleje a popouštěné.
223.00 Kč

ČSN EN 10270-3 (426481) - 1.5.2012
Ocelové dráty na mechanické pružiny - Část 3: Ocelové pružinové dráty z korozivzdorné oceli.
338.00 Kč

ČSN EN 10245-1 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecná pravidla.
338.00 Kč

ČSN EN 10245-2 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 2: Dráty s povlakem PVC.
186.00 Kč

ČSN EN 10245-3 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 3: Dráty s povlakem PE.
186.00 Kč

ČSN EN 10245-4 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: Dráty s polyesterovým povlakem.
186.00 Kč

ČSN EN 10245-5 (426617) - 1.5.2012
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 5: Drát s polyamidovým povlakem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-6:2010/Oprava1 (450027) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 6: Námořní a provozní činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 23936-2 (450043) - 1.5.2012
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Nekovové materiály ve styku s látkami v souvislosti s těžbou ropy a zemního plynu - Část 2: Elastomery (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 20312 (451221) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a provozní limity pro vrtací řetězy ze slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - 1.5.2012
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - 1.5.2012
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny.
543.00 Kč

ČSN EN 152 (490661) - 1.5.2012
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivní účinnosti ochranného ošetření proti houbám způsobujícím zamodrání zpracovaného dřeva - Laboratorní metoda.
434.00 Kč

ČSN EN 14272 (492408) - 1.5.2012
Překližované desky - Výpočtová metoda pro některé mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15102+A1 (503410) - 1.5.2012
Dekorační tapety - Forma rolí a desek.
338.00 Kč

ČSN EN 1034-3 (507010) - 1.5.2012
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou úpravu - Část 3: Převíječky a podélné řezačky kotouče papíru s převíječkou.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10619-1 (635216) - 1.5.2012
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 1: Ohybové zkoušky při laboratorní teplotě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - 1.5.2012
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10619-3 (635216) - 1.5.2012
Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 3: Ohybové zkoušky při vysokých a nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28017 (635455) - 1.5.2012
Pryžové hadice a hadice s koncovkami, vyztužené drátem nebo textilií, pro činnosti spojené s bagrováním a hloubením - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16109 (654856) - 1.5.2012
Hnojiva - Stanovení iontů stopových živin v komplexu v hnojivech - Identifikace lignosulfonátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16032 (654893) - 1.5.2012
Hnojiva - Extrakce a stanovení elementární síry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16075 (654899) - 1.5.2012
Hnojiva - Stanovení triamidu kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné (2-NPT) v močovině a hnojivech obsahujících močovinu - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16091 (656185) - 1.5.2012
Kapalné ropné výrobky - Střední destiláty a methylestery mastných kyselin (FAME) jako paliva a složky paliv - Stanovení oxidační stability zrychlenou oxidační mikrometodou.
223.00 Kč

ČSN EN 14359+A1 (698259) - 1.5.2012
Plynokapalinové zásobníky pro hydraulické převody.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-2:2005/A1 (721004) - 1.5.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-3:2005/A1 (721004) - 1.5.2012
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška.
120.00 Kč

ČSN EN 1168+A3 (723060) - 1.5.2012
Betonové prefabrikáty - Dutinové panely.
567.00 Kč

ČSN EN 31 (724842) - 1.5.2012
Umyvadla - Připojovací rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN 33 (724844) - 1.5.2012
Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726067) - 1.5.2012
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly.
593.00 Kč

ČSN EN 1998-2:2007/NA-ed.A (730036) - 1.5.2012
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN 730845 (730845) - 1.5.2012
Požární bezpečnost staveb - Sklady.
338.00 Kč

ČSN EN 15882-1 (730856) - 1.5.2012
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Požárně odolná vzduchotechnická potrubí.
338.00 Kč

ČSN EN 15978 (730902) - 1.5.2012
Udržitelnost staveb - Posuzování environmentálních vlastností budov - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN 731372 (731372) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení betonu - Rezonanční metoda zkoušení betonu.
223.00 Kč

ČSN EN 1993-3-1:2008/NA-ed.A (731431) - 1.5.2012
National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN 732011 (732011) - 1.5.2012
Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí.
338.00 Kč

ČSN 732054 (732054) - 1.5.2012
Zatěžovací zkoušky pórobetonových spínaných dílců.
223.00 Kč

ČSN EN 1090-1+A1 (732601) - 1.5.2012
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců.
434.00 Kč

ČSN 733251 (733251) - 1.5.2012
Navrhování konstrukcí z kamene.
543.00 Kč

ČSN P 736213 (736213) - 1.5.2012
Navrhování zděných mostních konstrukcí.
186.00 Kč

ČSN EN 13232-2+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání.
223.00 Kč

ČSN EN 13232-3+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice.
223.00 Kč

ČSN EN 13232-4+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy.
223.00 Kč

ČSN EN 13232-5+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny.
338.00 Kč

ČSN EN 13232-6+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky.
338.00 Kč

ČSN EN 13232-7+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi.
567.00 Kč

ČSN EN 13232-8+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 13232-9+A1 (736371) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka.
567.00 Kč

ČSN EN 13146-9+A1 (736375) - 1.5.2012
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 9: Stanovení tuhosti.
338.00 Kč

ČSN 744505 (744505) - 1.5.2012
Podlahy - Společná ustanovení.
338.00 Kč

ČSN EN 16003 (755898) - 1.5.2012
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenato-hořečnatý.
223.00 Kč

ČSN EN 16004 (755899) - 1.5.2012
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid hořečnatý.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18857-2 (757568) - 1.5.2012
Kvalita vod - Stanovení vybraných alkylfenolů - Část 2: Stanovení alkylfenolů, jejich ethoxylátů a bisfenolu A v nefiltrovaných vzorcích metodou plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí po extrakci tuhou fází a derivatizací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5404 (793807) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální metody zkoušení - Stanovení odolnosti těžkých usní vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5403-1 (793813) - 1.5.2012
Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 1: Opakované lineární stlačování (v penetrometru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5403-2 (793813) - 1.5.2012
Usně - Stanovení odolnosti ohebných usní vůči vodě - Část 2: Opakované úhlové stlačování (v přístroji typu Maeser) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17186 (793815) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení tloušťky povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17235 (793816) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení měkkosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3376 (793820) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v tahu a prodloužení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14087 (793825) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ohybové síly (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3377-1 (793829) - 1.5.2012
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení pevnosti v dalším trhání - Část 1: Jednostranné trhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 5402-1 (793855) - 1.5.2012
Usně - Stanovení ohybové odolnosti - Část 1: Flexometrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16027 (832786) - 1.5.2012
Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13041 (836162) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení fyzikálních vlastností - Objemová hmotnost, objem vzduchu, objem vody, hodnota smršťování a celkový objem pórů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16086-1 (836167) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení odezvy rostlin - Část 1: Zkouška růstu s čínským zelím (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16086-2 (836167) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení odezvy rostlin - Část 2: Zkouška s použitím řeřichy na Petriho miskách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16087-1 (836168) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 1: Rychlost příjmu kyslíku (OUR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16087-2 (836168) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení aerobní biologické aktivity - Část 2: Zkouška samozahřívání kompostu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13038 (836211) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení elektrické konduktivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13037 (836222) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení pH (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13039 (836638) - 1.5.2012
Půdní melioranty a stimulanty růstu - Stanovení organických látek a popela (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15150 (838218) - 1.5.2012
Tuhá biopaliva - Stanovení hustoty částice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - 1.5.2012
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14602 (852923) - 1.5.2012
Neaktivní chirurgické implantáty - Implantáty pro osteosyntézu - Zvláštní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-3 (852928) - 1.5.2012
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 3: Kavální filtry (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14155 (854001) - 1.5.2012
Klinické zkoušky zdravotnických prostředků pro humánní účely - Správná klinická praxe.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15378 (855290) - 1.5.2012
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2008 odpovídající správné výrobní praxi (GMP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-2:2005/A1 (856032) - 1.5.2012
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 2: Tvary (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.5.2012
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jedno použití.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-5 (856206) - 1.5.2012
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 5: Byretové infuzní sety pro jedno použití, gravitační (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.5.2012
Plastové vaky pro nitrožilní infuze.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-2 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 2: Diagnostická činidla in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-3 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 3: Diagnostické přístroje in vitro pro profesionální použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-4 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 4: Diagnostická činidla in vitro pro sebetestování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18113-5 (857027) - 1.5.2012
Diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - Informace poskytované výrobcem (označování štítky) - Část 5: Diagnostické přístroje in vitro pro sebetestování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.12.1 (879012) - 1.5.2012
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15939 (911043) - 1.5.2012
Nábytkové kování - Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13451-1 (940915) - 1.5.2012
Vybavení plaveckých bazénů - Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13451-3 (940915) - 1.5.2012
Vybavení plaveckých bazénů - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro vtoky a odtoky vody a vodní atrakce.
338.00 Kč

ČSN EN 15288-1+A1 (940920) - 1.5.2012
Plavecké bazény - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů.
223.00 Kč

ČSN EN 15288-2 (940920) - 1.5.2012
Plavecké bazény - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.