Nové normy ČSN za leden 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2010 v 09:00


ČSN EN ISO 9612 (011622) - 1.1.2010
Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda. (+CD)
434.00 Kč

ČSN EN ISO 389-9 (011630) - 1.1.2010
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10644 (021060) - 1.1.2010
Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10673 (021704) - 1.1.2010
Ploché podložky pro nedemontovatelné sestavy šroubů a podložek - Jemná, běžná a hrubá řada - Výrobní třída A.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8752 (022156) - 1.1.2010
Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13337 (022164) - 1.1.2010
Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro lehký provoz.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - 1.1.2010
Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 203-3 (061901) - 1.1.2010
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska.
186.00 Kč

ČSN EN 525 (061910) - 1.1.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
593.00 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - 1.1.2010
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 593 (133901) - 1.1.2010
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky.
338.00 Kč

ČSN EN 62026-3 (183060) - 1.1.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet. (Platnost do 26.9.2017).
945.00 Kč

PNE 184310-ed.4 (184310) - 1.1.2010
Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů.
NA DOTAZ

ČSN EN 12470-1+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením.
223.00 Kč

ČSN EN 12470-2+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice).
223.00 Kč

ČSN EN 12470-3+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace) s maximálním zařízením. (Platnost do 31.10.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 12470-4+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 4: Vlastnosti elektronických teploměrů pro kontinuální měření. (Platnost do 31.10.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 13698-2 (269131) - 1.1.2010
Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1000 mm x 1200 mm.
338.00 Kč

ČSN EN 1756-2+A1 (269711) - 1.1.2010
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob.
434.00 Kč

ČSN EN 81-43 (274003) - 1.1.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby.
543.00 Kč

ČSN EN 12159+A1 (274403) - 1.1.2010
Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi.
543.00 Kč

ČSN EN 1495+A2 (275010) - 1.1.2010
Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny.
543.00 Kč

ČSN EN 1570+A2 (275011) - 1.1.2010
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly.
434.00 Kč

ČSN EN 14010+A1 (275410) - 1.1.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu.
543.00 Kč

ČSN EN 15663 (280360) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla.
223.00 Kč

ČSN EN 14067-4+A1 (281901) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
350.00 Kč

ČSN EN 4071 (313120) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3052 (313123) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4132 (313137) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3614 (313140) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída 900 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4072 (313258) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3226 (313325) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - 1.1.2010
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla.
434.00 Kč

ČSN EN 50131-3 (334591) - 1.1.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny.
567.00 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2 (347308) - 1.1.2010
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 60264-1:1997/A1 (347384) - 1.1.2010
Balení vodičů pro vinutí - Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí.
120.00 Kč

ČSN EN 50143-ed.2 (347504) - 1.1.2010
Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V.
350.00 Kč

ČSN EN 60034-15-ed.2 (350000) - 1.1.2010
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje.
223.00 Kč

PNE 351634-ed.2 (351634) - 1.1.2010
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízení.
NA DOTAZ

ČSN EN 62271-110-ed.2 (354224) - 1.1.2010
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 1.11.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 61557-11 (356230) - 1.1.2010
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT. (Platnost do 6.4.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 61557-9-ed.2 (356230) - 1.1.2010
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT. (Platnost do 15.1.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-12-ed.2 (361551) - 1.1.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu.
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-19 (364801) - 1.1.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů. (Platnost do 16.7.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-2-2-ed.3 (364801) - 1.1.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství. (Platnost do 18.5.2021).
567.00 Kč

ČSN EN 60601-2-21-ed.2 (364801) - 1.1.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů. (Platnost do 16.7.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 62430 (369081) - 1.1.2010
Ekodesign elektrických a elektronických produktů. (Platnost do 26.11.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 61914 (370550) - 1.1.2010
Kabelové příchytky pro elektrické instalace. (Platnost do 28.12.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61534-22 (371501) - 1.1.2010
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou. (Platnost do 24.7.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 13941 (383370) - 1.1.2010
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí.
945.00 Kč

ČSN EN 15001-1 (386420) - 1.1.2010
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení.
945.00 Kč

ČSN EN 10088-4 (420927) - 1.1.2010
Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví.
543.00 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - 1.1.2010
Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví.
567.00 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty.
350.00 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované.
223.00 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné.
223.00 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - 1.1.2010
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice.
186.00 Kč

ČSN EN 1889-2+A1 (445003) - 1.1.2010
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - 1.1.2010
Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - 1.1.2010
Krmiva - Stanovení aktivity fytázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 690+A1 (470610) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 703+A1 (470611) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 706+A1 (470616) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 704+A1 (470621) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Sběrací lisy - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 745+A1 (470622) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 707+A1 (470625) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 599-1 (490672) - 1.1.2010
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití.
434.00 Kč

ČSN EN 13751 (560682) - 1.1.2010
Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23275-1 (588823) - 1.1.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - 1.1.2010
Stanovení úplné aerobní biodegrability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - 1.1.2010
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-5 (640764) - 1.1.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22088-6 (640764) - 1.1.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1889 (644023) - 1.1.2010
Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 845 (645411) - 1.1.2010
Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - 1.1.2010
Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - 1.1.2010
Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi.
223.00 Kč

ČSN EN 1276 (665202) - 1.1.2010
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1656 (665208) - 1.1.2010
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - 1.1.2010
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - 1.1.2010
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - 1.1.2010
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - 1.1.2010
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus.
223.00 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - 1.1.2010
Umělý kámen - Terminologie a klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 934-2 (722326) - 1.1.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
338.00 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - 1.1.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
223.00 Kč

ČSN EN 12808-4 (722470) - 1.1.2010
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění.
186.00 Kč

ČSN EN 15037-2 (723414) - 1.1.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky.
350.00 Kč

ČSN EN 15037-3 (723414) - 1.1.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky.
350.00 Kč

ČSN EN 623-5 (727511) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 5: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků.
223.00 Kč

ČSN EN 820-4 (727533) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 4: Stanovení creepové deformace v ohybu za zvýšených teplot.
223.00 Kč

ČSN EN 820-5 (727533) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách.
338.00 Kč

ČSN EN 1006 (727545) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností.
186.00 Kč

ČSN EN 1071-10 (727570) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu.
223.00 Kč

ČSN EN 1071-9 (727570) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 9: Stanovení deformace při lomu.
223.00 Kč

ČSN EN 15254-2 (730855) - 1.1.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice.
186.00 Kč

ČSN EN 1859 (734204) - 1.1.2010
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce.
338.00 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce.
350.00 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
223.00 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23913 (757426) - 1.1.2010
Jakost vod - Stanovení chromu(VI) - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí.
223.00 Kč

ČSN EN 12374 (770010) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN EN 12375 (770423) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny.
120.00 Kč

ČSN EN 13048 (770424) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy.
120.00 Kč

ČSN EN 15766 (770426) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem.
120.00 Kč

ČSN EN 15653 (770427) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku.
120.00 Kč

ČSN EN 13045 (771004) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance.
120.00 Kč

ČSN EN 13461 (771019) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní válcové laminátové tuby - Rozměry a tolerance.
120.00 Kč

ČSN EN 12714 (771049) - 1.1.2010
Plastové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem 25 l až 60 l.
186.00 Kč

ČSN EN 12707 (771051) - 1.1.2010
Plastové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 210 l a 225 l.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-B07 (800168) - 1.1.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem.
120.00 Kč

ČSN EN 1005-4+A1:2009/Oprava1 (833503) - 1.1.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 23210 (834793) - 1.1.2010
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu - Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14180+A2 (847110) - 1.1.2010
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - 1.1.2010
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - 1.1.2010
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd..
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - 1.1.2010
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-5 (855220) - 1.1.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.1.2010
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení.
338.00 Kč

ČSN EN 13867+A1 (856213) - 1.1.2010
Koncentráty pro hemodialýzu a související léčebné metody.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302264-2-V1.1.1 (875151) - 1.1.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 19139 (979859) - 1.1.2010
Geografická informace - Metadata - XML schéma implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 19141 (979861) - 1.1.2010
Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.