Nové normy ČSN za leden 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.01.2010 v 09:00


ČSN EN ISO 9612 (011622) - 1.1.2010
Akustika - Určení expozice hluku na pracovišti - Technická metoda. (+CD)
394.90 Kč

ČSN EN ISO 389-9 (011630) - 1.1.2010
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 9: Preferované podmínky měření pro stanovení referenčních prahových hladin slyšení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10644 (021060) - 1.1.2010
Nedemontovatelné sestavy ocelových šroubů a plochých podložek - Hodnoty tvrdosti podložky 200 HV a 300 HV.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10673 (021704) - 1.1.2010
Ploché podložky pro nedemontovatelné sestavy šroubů a podložek - Jemná, běžná a hrubá řada - Výrobní třída A.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8752 (022156) - 1.1.2010
Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro těžký provoz.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13337 (022164) - 1.1.2010
Pružné válcové kolíky - Štěrbinové, pro lehký provoz.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1461 (038560) - 1.1.2010
Zinkové povlaky nanášené žárově ponorem na ocelové a litinové výrobky - Specifikace a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 203-3 (061901) - 1.1.2010
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 3: Materiály a části ve styku s potravinami a jiná hygienická hlediska.
169.40 Kč

ČSN EN 525 (061910) - 1.1.2010
Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem a nucenou konvekcí, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.
539.00 Kč

ČSN EN 12807 (078430) - 1.1.2010
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Návrh a konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 593 (133901) - 1.1.2010
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky.
306.90 Kč

ČSN EN 62026-3 (183060) - 1.1.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet. (Platnost do 26.9.2017).
859.10 Kč

PNE 184310-ed.4 (184310) - 1.1.2010
Standardizované informační soubory dispečerských řídicích systémů.
NA DOTAZ

ČSN EN 12470-1+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 1: Skleněné teploměry s kapalnou kovovou náplní s maximálním zařízením.
202.40 Kč

ČSN EN 12470-2+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 2: Teploměry se změnou typu fáze (bodová matice).
202.40 Kč

ČSN EN 12470-3+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 3: Vlastnosti kompaktních elektronických teploměrů (s extrapolací i bez extrapolace) s maximálním zařízením. (Platnost do 31.10.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 12470-4+A1 (258195) - 1.1.2010
Lékařské teploměry - Část 4: Vlastnosti elektronických teploměrů pro kontinuální měření. (Platnost do 31.10.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 13698-2 (269131) - 1.1.2010
Výrobní specifikace palet - Část 2: Konstrukční specifikace prostých dřevěných palet 1000 mm x 1200 mm.
306.90 Kč

ČSN EN 1756-2+A1 (269711) - 1.1.2010
Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob.
394.90 Kč

ČSN EN 81-43 (274003) - 1.1.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 43: Výtahy pro jeřáby.
493.90 Kč

ČSN EN 12159+A1 (274403) - 1.1.2010
Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle vedenými klecemi.
493.90 Kč

ČSN EN 1495+A2 (275010) - 1.1.2010
Zdvihací plošiny - Stožárové šplhací pracovní plošiny.
493.90 Kč

ČSN EN 1570+A2 (275011) - 1.1.2010
Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly.
394.90 Kč

ČSN EN 14010+A1 (275410) - 1.1.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Poháněná zařízení pro parkování motorových vozidel - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu pro navrhování, výrobu, montáž a uvádění do provozu.
493.90 Kč

ČSN EN 15663 (280360) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Definice referenčních hmotností vozidla.
202.40 Kč

ČSN EN 14067-4+A1 (281901) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
317.90 Kč

ČSN EN 4071 (313120) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3052 (313123) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4132 (313137) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3614 (313140) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, odlehčeným dříkem, dlouhým závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286), postříbřené - Třída 900 MPa / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4072 (313258) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, křížovou drážkou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, s povlakem hliníku IVD - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3226 (313325) - 1.1.2010
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice, ploché, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, z oceli, kadmiované - Třída: 1100 MPa / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12215-8 (321160) - 1.1.2010
Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 8: Kormidla.
394.90 Kč

ČSN EN 50131-3 (334591) - 1.1.2010
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny.
515.90 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2 (347308) - 1.1.2010
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 60264-1:1997/A1 (347384) - 1.1.2010
Balení vodičů pro vinutí - Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí.
108.90 Kč

ČSN EN 50143-ed.2 (347504) - 1.1.2010
Kabely pro instalace osvětlovacích trubic s doutnavkovým výbojem s počátečním jmenovitým napětím naprázdno nad 1000 V, ale nepřevyšujícím 10 000 V.
317.90 Kč

ČSN EN 60034-15-ed.2 (350000) - 1.1.2010
Točivé elektrické stroje - Část 15: Hladiny impulzních výdržných napětí tvarovaných statorových cívek pro střídavé točivé stroje.
202.40 Kč

PNE 351634-ed.2 (351634) - 1.1.2010
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Manipulace s fluoridem sírovým (SF6) a jeho použití ve vysokonapěťových spínacích a řídicích zařízení.
NA DOTAZ

ČSN EN 62271-110-ed.2 (354224) - 1.1.2010
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže. (Platnost do 1.11.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 61557-11 (356230) - 1.1.2010
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 11: Účinnost monitorů reziduálního proudu (RCMs) typu A a typu B v rozvodných sítích TT, TN a IT.
202.40 Kč

ČSN EN 61557-9-ed.2 (356230) - 1.1.2010
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT. (Platnost do 15.1.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-12-ed.2 (361551) - 1.1.2010
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu.
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-19 (364801) - 1.1.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-19: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých inkubátorů. (Platnost do 16.7.2024).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-2-2-ed.3 (364801) - 1.1.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost vysokofrekvenčních chirurgických přístrojů a vysokofrekvenčního chirurgického příslušenství. (Platnost do 18.5.2021).
515.90 Kč

ČSN EN 60601-2-21-ed.2 (364801) - 1.1.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-21: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost kojeneckých sálavých ohřívačů.
317.90 Kč

ČSN EN 62430 (369081) - 1.1.2010
Ekodesign elektrických a elektronických produktů. (Platnost do 26.11.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 61914 (370550) - 1.1.2010
Kabelové příchytky pro elektrické instalace. (Platnost do 28.12.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 61534-22 (371501) - 1.1.2010
Systémy sestavy přípojnic - Část 22: Zvláštní požadavky pro systémy sestav přípojnic určených pro montáž na podlaze nebo pod podlahou. (Platnost do 24.7.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 13941 (383370) - 1.1.2010
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí.
859.10 Kč

ČSN EN 15001-1 (386420) - 1.1.2010
Zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení.
859.10 Kč

ČSN EN 10088-4 (420927) - 1.1.2010
Korozivzdorné oceli - Část 4: Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro požití ve stavebnictví.
493.90 Kč

ČSN EN 10088-5 (420927) - 1.1.2010
Korozivzdorné oceli - Část 5: Technické dodací podmínky pro tyče, drát, profily a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro použití ve stavebnictví.
515.90 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty.
317.90 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované.
202.40 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - 1.1.2010
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné.
202.40 Kč

ČSN EN 14121 (421438) - 1.1.2010
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky pro použití v elektrotechnice.
169.40 Kč

ČSN EN 1889-2+A1 (445003) - 1.1.2010
Důlní stroje - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost - Část 2: Lokomotivy.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 659 (461034) - 1.1.2010
Olejnatá semena - Stanovení obsahu oleje (Referenční metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 30024 (467040) - 1.1.2010
Krmiva - Stanovení aktivity fytázy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 690+A1 (470610) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 703+A1 (470611) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 706+A1 (470616) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 704+A1 (470621) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Sběrací lisy - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 745+A1 (470622) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Rotační žací stroje a mulčovací žací stroje - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 707+A1 (470625) - 1.1.2010
Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 599-1 (490672) - 1.1.2010
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami - Část 1: Specifikace podle tříd použití.
394.90 Kč

ČSN EN 13751 (560682) - 1.1.2010
Potraviny - Detekce ozářených potravin fotostimulační luminiscencí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23275-1 (588823) - 1.1.2010
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Ekvivalenty kakaového másla v kakaovém másle a hořké čokoládě - Část 1: Stanovení přítomnosti ekvivalentů kakaového másla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14855-2 (640512) - 1.1.2010
Stanovení úplné aerobní biodegrability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 2: Gravimetrické stanovení uvolněného oxidu uhličitého v laboratorním měřítku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 527-5 (640604) - 1.1.2010
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22088-5 (640764) - 1.1.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 5: Metoda konstantní deformace v tahu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22088-6 (640764) - 1.1.2010
Plasty - Stanovení odolnosti proti korozi pod napětím (ESC) - Část 6: Metoda pomalé deformační rychlosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1889 (644023) - 1.1.2010
Výztuž - Nitě - Stanovení délkové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 845 (645411) - 1.1.2010
Lehčené plasty a pryže - Stanovení objemové hmotnosti.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 844 (645443) - 1.1.2010
Tuhé lehčené plasty - Stanovení tlakových vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN 12613 (646910) - 1.1.2010
Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi.
202.40 Kč

ČSN EN 1276 (665202) - 1.1.2010
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1656 (665208) - 1.1.2010
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15773 (673153) - 1.1.2010
Průmyslové nanášení práškových nátěrových hmot na žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky (duplexní systémy) - Specifikace, doporučení a směrnice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21149 (681556) - 1.1.2010
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakterií.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22717 (681558) - 1.1.2010
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22718 (681559) - 1.1.2010
Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus.
202.40 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - 1.1.2010
Umělý kámen - Terminologie a klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 934-2 (722326) - 1.1.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
306.90 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - 1.1.2010
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem.
202.40 Kč

ČSN EN 12808-4 (722470) - 1.1.2010
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění.
169.40 Kč

ČSN EN 15037-2 (723414) - 1.1.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky.
317.90 Kč

ČSN EN 15037-3 (723414) - 1.1.2010
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky.
317.90 Kč

ČSN EN 623-5 (727511) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 5: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků.
202.40 Kč

ČSN EN 820-4 (727533) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 4: Stanovení creepové deformace v ohybu za zvýšených teplot.
202.40 Kč

ČSN EN 820-5 (727533) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Termomechanické vlastnosti monolitické keramiky - Část 5: Stanovení modulů pružnosti při zvýšených teplotách.
306.90 Kč

ČSN EN 1006 (727545) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Pokyny pro výběr zkušebních těles pro stanovení vlastností.
169.40 Kč

ČSN EN 1071-10 (727570) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 10: Stanovení tloušťky povlaku z příčného výbrusu.
202.40 Kč

ČSN EN 1071-9 (727570) - 1.1.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 9: Stanovení deformace při lomu.
202.40 Kč

ČSN EN 15254-2 (730855) - 1.1.2010
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Nenosné stěny - Část 2: Zdicí prvky a sádrové tvárnice.
169.40 Kč

ČSN EN 1859 (734204) - 1.1.2010
Komíny - Kovové komíny - Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce.
306.90 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce.
317.90 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
202.40 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.1.2010
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23913 (757426) - 1.1.2010
Jakost vod - Stanovení chromu(VI) - Metoda průtokové analýzy (CFA a FIA) s fotometrickou detekcí.
202.40 Kč

ČSN EN 12374 (770010) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní tuby - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN EN 12375 (770423) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda stanovení tloušťky stěny.
108.90 Kč

ČSN EN 13048 (770424) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Metoda měření tloušťky vnitřní lakové vrstvy.
108.90 Kč

ČSN EN 15766 (770426) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metody pro určení polymerizace vnitřního nátěru s acetonem.
108.90 Kč

ČSN EN 15653 (770427) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní hliníkové tuby - Zkušební metoda pro kontrolu odolnosti vnitřního ochranného nátěru proti amoniaku.
108.90 Kč

ČSN EN 13045 (771004) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní válcové plastové tuby - Rozměry a tolerance.
108.90 Kč

ČSN EN 13461 (771019) - 1.1.2010
Obaly - Flexibilní válcové laminátové tuby - Rozměry a tolerance.
108.90 Kč

ČSN EN 12714 (771049) - 1.1.2010
Plastové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem 25 l až 60 l.
169.40 Kč

ČSN EN 12707 (771051) - 1.1.2010
Plastové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 210 l a 225 l.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-B07 (800168) - 1.1.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B07: Stálobarevnost na světle při namočení umělým potem.
108.90 Kč

ČSN EN 1005-4+A1:2009/Oprava1 (833503) - 1.1.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Fyzická výkonnost člověka - Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke strojnímu zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 23210 (834793) - 1.1.2010
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace frakce PM10/PM2,5 v odpadním plynu - Stanovení nízkých koncentrací pomocí impaktorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14180+A2 (847110) - 1.1.2010
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15883-1 (847150) - 1.1.2010
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky, termíny, definice a zkoušky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15883-2 (847150) - 1.1.2010
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 2: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí pro chirurgické nástroje, anestetické příslušenství, nádoby, mísy, nářadí, skleněné laboratorní pomůcky atd..
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15883-3 (847150) - 1.1.2010
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 3: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení s tepelnou dezinfekcí nádob pro lidské výměšky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-5 (855220) - 1.1.2010
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 5: Zkoušky na cytotoxicitu in vitro.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.1.2010
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení.
306.90 Kč

ČSN EN 13867+A1 (856213) - 1.1.2010
Koncentráty pro hemodialýzu a související léčebné metody.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302264-2-V1.1.1 (875151) - 1.1.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 77 GHz až 81 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 19139 (979859) - 1.1.2010
Geografická informace - Metadata - XML schéma implementace (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 19141 (979861) - 1.1.2010
Geografická informace - Schéma při přesunu vzhledu jevů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

Kategorie (nové normy)