Nové normy ČSN za červen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2003 v 09:00


ČSN ISO 1925 (011401) - 1.6.2003
Vibrace - Vyvažování - Slovník.
515.90 Kč

ČSN EN 12385-2 (024302) - 1.6.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, značení, třídění (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.6.2003
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-11 (050313) - 1.6.2003
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - 1.6.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování prachu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 3: Stanovení koncentrace ozonu při stacionárním měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 730-1 (054230) - 1.6.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 730-2 (054230) - 1.6.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12814-7 (056820) - 1.6.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.6.2003
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou.
515.90 Kč

ČSN EN 12952-10 (077604) - 1.6.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 12953-6 (077853) - 1.6.2003
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle.
317.90 Kč

ČSN EN 12953-7 (077853) - 1.6.2003
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva.
202.40 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.6.2003
Přepravní znovuplnitelné svařované hliníkové lahve pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Provedení a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13951 (110071) - 1.6.2003
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15783 (113015) - 1.6.2003
Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 779 (125001) - 1.6.2003
Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.6.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.6.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
493.90 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - 1.6.2003
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 2: Zkoušky, zkušební postupy a přejímací podmínky - Doplňující požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - 1.6.2003
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15254 (195026) - 1.6.2003
Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - 1.6.2003
Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8321-1 (195202) - 1.6.2003
Oční optika - Základní požadavky na materiál, optické vlastnosti a rozměry kontaktních čoček - Část 1: Tvrdé korneální a sklerální kontaktní čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.6.2003
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13503-6 (195300) - 1.6.2003
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - 1.6.2003
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 619 (260084) - 1.6.2003
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 1120 (260396) - 1.6.2003
Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1757-3 (268865) - 1.6.2003
Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky.
202.40 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - 1.6.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12629-2 (278713) - 1.6.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12629-3 (278713) - 1.6.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost -Část 3: Stroje posuvné a s otočným stolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12629-8 (278713) - 1.6.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13452-1 (284011) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Brzdy - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13452-2 (284011) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Brzdy - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13597 (284220) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 16091 (310521) - 1.6.2003
Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14620-1 (310522) - 1.6.2003
Kosmické systémy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Bezpečnost systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN IEC 60050-521 (330050) - 1.6.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1425.00 Kč

ČSN IEC 60050-808 (330050) - 1.6.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60073-ed.2 (330170) - 1.6.2003
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.
394.90 Kč

ČSN EN 61000-2-4-ed.2 (333432) - 1.6.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech.
317.90 Kč

ČSN EN 54-7:2001/A1 (342710) - 1.6.2003
Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace.
169.40 Kč

ČSN EN 61788-10 (345685) - 1.6.2003
Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů Nb-Ti, Nb3Sn a oxidických kompozitních supravodičů na bázi Bi stanovená odporovou metodou. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2009).
56.10 Kč

ČSN EN 61788-12 (345685) - 1.6.2003
Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 17.7.2016).
56.10 Kč

ČSN EN 60404-14 (345884) - 1.6.2003
Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50305 (347663) - 1.6.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody. (Platnost do 30.12.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 62012-1 (347822) - 1.6.2003
Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60076-4 (351001) - 1.6.2003
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky.
493.90 Kč

ČSN EN 60044-8 (351358) - 1.6.2003
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu. (Text normy není součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN IEC 1633 (354223) - 1.6.2003
Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu - Návod pro provádění zkratových a spínacích zkoušek kovově krytých vypínačů a vypínačů s uzemněnou nádobou.
317.90 Kč

ČSN EN 60282-1 (354720) - 1.6.2003
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud. (Platnost do 1.3.2009).
539.00 Kč

ČSN EN 50249 (356520) - 1.6.2003
Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů uložených v zemi - Provedení a bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN IEC 61513 (356654) - 1.6.2003
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Všeobecné požadavky na systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 60862-2 (358456) - 1.6.2003
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2015).
56.10 Kč

ČSN EN 61988-2-1 (358788) - 1.6.2003
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 28.2.2015).
56.10 Kč

ČSN EN 60191-6-2:2002/Oprava1 (358791) - 1.6.2003
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 60749-11:2003/Oprava1 (358799) - 1.6.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61280-2-9 (359270) - 1.6.2003
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem. (Platnost do 1.4.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61291-5-2 (359271) - 1.6.2003
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace bezporuchovosti optických vláknových zesilovačů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.6.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 61477 (359733) - 1.6.2003
Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení. (Platnost do 1.5.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 50272-3 (364380) - 1.6.2003
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie. (Platnost do 14.8.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 62216-1 (367510) - 1.6.2003
Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T - Část 1: Základní specifikace přijímače. (Platnost do 2.1.2014) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 61937-5 (367552) - 1.6.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System). (Platnost do 1.11.2009) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61937-6 (367552) - 1.6.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG-2 AAC. (Platnost do 1.7.2009) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61883-6 (368555) - 1.6.2003
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. (Platnost do 1.11.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61947-1 (368611) - 1.6.2003
Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 1: Projektory s pevnou rozlišovací schopností (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 16448 (369448) - 1.6.2003
Informační technologie - DVD o průměru 120 mm - Disk určený pouze ke čtení. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 16449 (369449) - 1.6.2003
Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 11541 (385560) - 1.6.2003
Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12259-2:2000/Oprava1 (389210) - 1.6.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice.
26.40 Kč

ČSN EN 13821 (389602) - 1.6.2003
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - 1.6.2003
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - 1.6.2003
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - 1.6.2003
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2639 (420448) - 1.6.2003
Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - 1.6.2003
Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 10085 (420950) - 1.6.2003
Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10295 (420956) - 1.6.2003
Odlitky ze žáruvzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10264-3 (421074) - 1.6.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarované dráty z nelegovaných ocelí, pro vysoké namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13283 (421381) - 1.6.2003
Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek.
169.40 Kč

ČSN EN 1780-1 (421402) - 1.6.2003
Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování.
169.40 Kč

ČSN EN 1780-2 (421402) - 1.6.2003
Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami.
169.40 Kč

ČSN EN 1780-3 (421402) - 1.6.2003
Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - 1.6.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Všeobecné požadavky na příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13625 (450028) - 1.6.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10442 (451313) - 1.6.2003
Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 463125 (463125) - 1.6.2003
Petržel, pastinák.
108.90 Kč

ČSN 463126 (463126) - 1.6.2003
Řepa salátová.
108.90 Kč

ČSN 463127 (463127) - 1.6.2003
Ředkev.
108.90 Kč

ČSN 463128 (463128) - 1.6.2003
Vodnice.
108.90 Kč

ČSN 463129 (463129) - 1.6.2003
Celer bulvový.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5264-2 (500223) - 1.6.2003
Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 16649-1 (560079) - 1.6.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu.
202.40 Kč

ČSN EN 13189:2002/Oprava1 (567851) - 1.6.2003
Kyselina octová potravinářská - Produkt vyrobený ze surovin jiného než zemědělského původu - Definice, požadavky, značení.
26.40 Kč

ČSN EN 13188:2002/Oprava1 (567852) - 1.6.2003
Kvasný ocet - Produkt vyrobený z tekutin zemědělského původu - Definice, požadavky, značení.
26.40 Kč

ČSN EN 13689 (646402) - 1.6.2003
Návod na klasifikaci a označování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1186-13 (647110) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot.
202.40 Kč

ČSN EN 1186-14 (647110) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu.
306.90 Kč

ČSN EN 1186-15 (647110) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu.
202.40 Kč

ČSN EN 13706-1 (649312) - 1.6.2003
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - 1.6.2003
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - 1.6.2003
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ISO 1998-99 (656000) - 1.6.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - 1.6.2003
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Teplotní korekce používané při kalibraci objemu etalonových nádob (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - 1.6.2003
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12766-1 (656205) - 1.6.2003
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD).
317.90 Kč

ČSN EN 13610 (665211) - 1.6.2003
Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku proti bakteriofágům chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny a oblast průmyslu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13857-3 (668005) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-2 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-4 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu.
202.40 Kč

ČSN EN 13631-5 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-6 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-11 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-12 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-2 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-3 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření.
108.90 Kč

ČSN EN 13630-4 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu.
202.40 Kč

ČSN EN 13630-6 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-7 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-8 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-2 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability.
108.90 Kč

ČSN EN 13763-23 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-24 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-3 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu.
202.40 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně.
169.40 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
493.90 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení.
515.90 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
306.90 Kč

ČSN EN 1216:1999/A1 (696316) - 1.6.2003
Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 1117:1999/A1 (696317) - 1.6.2003
Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 13530-2 (697230) - 1.6.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 13352 (698052) - 1.6.2003
Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - 1.6.2003
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis.
202.40 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.6.2003
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 1015-18 (722400) - 1.6.2003
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě.
169.40 Kč

ČSN EN 1015-21 (722400) - 1.6.2003
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem.
169.40 Kč

ČSN EN 12002 (722467) - 1.6.2003
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení příčné deformace cementových malt a lepidel a spárovacích malt.
169.40 Kč

ČSN EN 13258 (725569) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN 730873 (730873) - 1.6.2003
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.
317.90 Kč

ČSN EN 990 (731360) - 1.6.2003
Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva.
169.40 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předepjaté monoblokové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvojité železobetonové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předepjaté pražce pro výhybky a křižovatky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-2 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti zkroucení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-3 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-5 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12635 (747030) - 1.6.2003
Vrata - Montáž a použití.
202.40 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - 1.6.2003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol.
202.40 Kč

ČSN EN 13972 (770234) - 1.6.2003
Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2244 (770632) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2247 (770633) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2234 (770635) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška stohováním statickou zátěží.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 2873 (770642) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8318 (770644) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem.
169.40 Kč

ČSN EN 13112 (798103) - 1.6.2003
Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13114 (798105) - 1.6.2003
Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12 : Stálobarevnost v otěru.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 105-A08 (800195) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A08: Slovník termínů používaných při měření barevnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-C08 (800197) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy.
108.90 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - 1.6.2003
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geotextilií v kontaktu s geosynthetickými zábranami.
202.40 Kč

ČSN EN 352-1 (832121) - 1.6.2003
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu. (Platnost do 30.11.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 352-2 (832121) - 1.6.2003
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu. (Platnost do 30.11.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 352-3 (832121) - 1.6.2003
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu. (Platnost do 30.11.2023).
202.40 Kč

ČSN P ENV 13287 (832571) - 1.6.2003
Bezpečnostní, ochranná a pracovní obuv pro profesionální použití - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti uklouznutí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - 1.6.2003
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene.
306.90 Kč

ČSN EN 12198-2 (833260) - 1.6.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření.
202.40 Kč

ČSN EN 12198-3 (833260) - 1.6.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním.
169.40 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - 1.6.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14031 (833617) - 1.6.2003
Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13656 (838014) - 1.6.2003
Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků.
306.90 Kč

ČSN EN 13657 (838015) - 1.6.2003
Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.6.2003
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17510-2 (852104) - 1.6.2003
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství.
169.40 Kč

ČSN EN 13544-2 (852107) - 1.6.2003
Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory.
202.40 Kč

ČSN EN 13328-2 (852108) - 1.6.2003
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska.
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.1.1 (872006) - 1.6.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.2.1 (875042) - 1.6.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.2.2 (875304) - 1.6.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301681-V1.3.2 (876040) - 1.6.2003
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5/1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300207-6-V3.2.1 (877059) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-36-V3.3.1 (877068) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300286-5-V1.4.1 (877094) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP] pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300286-6-V1.4.1 (877094) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301934-1-V1.1.1 (877186) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301934-2-V1.1.1 (877186) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301933-1-V1.1.1 (877187) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301933-2-V1.1.1 (877187) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301933-3-V1.1.1 (877187) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 3: Specializované zdrojové funkce (SRF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302120-V1.1.1 (877188) - 1.6.2003
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Protokol řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) se signalizační specifikací SIG.4/PNNI1.0/AINI (mod specifikace Fóra ATM AF-CS-VMOA-0146.000:2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302062-V1.1.1 (878592) - 1.6.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály STM-4, 4 x STM-1 nebo 2 x STM-1 v pásmech s odstupem kanálů 55/56 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302063-V1.1.1 (878593) - 1.6.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi více body - Digitální rádiové systémy mezi více body pracující v kmitočtovém rozsahu 31,0 GHz až 33,4 GHz (32 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 910220 (910220) - 1.6.2003
Nábytek sedací a lehací - Metoda zkoušení měkkosti.
169.40 Kč

ČSN EN 12790 (943415) - 1.6.2003
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)