Nové normy ČSN za červen 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.06.2003 v 09:00


ČSN ISO 1925 (011401) - 1.6.2003
Vibrace - Vyvažování - Slovník.
567.00 Kč

ČSN EN 12385-2 (024302) - 1.6.2003
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 2: Definice, značení, třídění (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 9455-16 (050066) - 1.6.2003
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-11 (050313) - 1.6.2003
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 11: Elektronové a laserové svařování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15011-3 (050681) - 1.6.2003
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Laboratorní metody pro vzorkování prachu a plynů vznikajících při obloukovém svařování - Část 3: Stanovení koncentrace ozonu při stacionárním měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 730-1 (054230) - 1.6.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 1: Zahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 730-2 (054230) - 1.6.2003
Zařízení pro plamenové svařování - Bezpečnostní zařízení - Část 2: Nezahrnující zhášecí vložku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12814-7 (056820) - 1.6.2003
Zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 7: Zkouška v tahu na zkušebních tělískách s vrubem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 30-1-4 (061410) - 1.6.2003
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 1-4: Bezpečnost - Spotřebiče s hořákem nebo více hořáky s automatikou.
567.00 Kč

ČSN EN 12952-10 (077604) - 1.6.2003
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 12953-6 (077853) - 1.6.2003
Válcové kotle - Část 6: Požadavky na výstroj kotle.
350.00 Kč

ČSN EN 12953-7 (077853) - 1.6.2003
Válcové kotle - Část 7: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na kapalná a plynná paliva.
223.00 Kč

ČSN EN 13110 (078439) - 1.6.2003
Přepravní znovuplnitelné svařované hliníkové lahve pro zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) - Provedení a konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13951 (110071) - 1.6.2003
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15783 (113015) - 1.6.2003
Bezucpávková odstředivá čerpadla - Třída II - Technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 779 (125001) - 1.6.2003
Filtry na odlučování částic pro všeobecné větrání - Stanovení filtračních parametrů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13480-1 (130020) - 1.6.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN 13480-2 (130020) - 1.6.2003
Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály.
543.00 Kč

ČSN EN 12266-2 (133003) - 1.6.2003
Průmyslové armatury - Zkoušení armatur - Část 2: Zkoušky, zkušební postupy a přejímací podmínky - Doplňující požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1503-4 (133022) - 1.6.2003
Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 15254 (195026) - 1.6.2003
Oční optika a přístroje - Elektrooptické prostředky pro slabozraké (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14139 (195111) - 1.6.2003
Oční optika - Požadavky pro sériové presbyopické brýle (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8321-1 (195202) - 1.6.2003
Oční optika - Základní požadavky na materiál, optické vlastnosti a rozměry kontaktních čoček - Část 1: Tvrdé korneální a sklerální kontaktní čočky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.6.2003
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13503-6 (195300) - 1.6.2003
Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 6: Skladovací trvanlivost a stabilita při přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13798 (259370) - 1.6.2003
Hydrometrie - Specifikace pro referenční srážkoměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 619 (260084) - 1.6.2003
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci manipulačních jednotek.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 1120 (260396) - 1.6.2003
Dopravní pásy - Stanovení pevnosti mechanických spojů - Statická zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1757-3 (268865) - 1.6.2003
Bezpečnost manipulačních vozíků - Ruční vozíky - Část 3: Plošinové vozíky.
223.00 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - 1.6.2003
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje, kontinuální důlní dobývací stroje a rozvolňovací kladiva - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12629-2 (278713) - 1.6.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 2: Stroje pro výrobu bloků (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12629-3 (278713) - 1.6.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost -Část 3: Stroje posuvné a s otočným stolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12629-8 (278713) - 1.6.2003
Stroje pro výrobu stavebních výrobků z betonových a vápeno-silikátových směsí - Bezpečnost - Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápeno-silikátových směsí (a betonových směsí) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13452-1 (284011) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Brzdy - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13452-2 (284011) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Brzdy - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13597 (284220) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 16091 (310521) - 1.6.2003
Kosmické systémy - Integrované logistické zabezpečení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14620-1 (310522) - 1.6.2003
Kosmické systémy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Bezpečnost systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN IEC 60050-521 (330050) - 1.6.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN IEC 60050-808 (330050) - 1.6.2003
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 808: Kamery pro neprofesionální účely (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60073-ed.2 (330170) - 1.6.2003
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů.
434.00 Kč

ČSN EN 61000-2-4-ed.2 (333432) - 1.6.2003
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-4: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením v průmyslových závodech.
350.00 Kč

ČSN EN 61788-10 (345685) - 1.6.2003
Supravodivost - Část 10: Měření kritické teploty - Kritická teplota kompozitních supravodičů Nb-Ti, Nb3Sn a oxidických kompozitních supravodičů na bázi Bi stanovená odporovou metodou. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2009).
62.00 Kč

ČSN EN 61788-12 (345685) - 1.6.2003
Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 17.7.2016).
62.00 Kč

ČSN EN 60404-14 (345884) - 1.6.2003
Magnetické materiály - Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50305 (347663) - 1.6.2003
Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody. (Platnost do 30.12.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 62012-1 (347822) - 1.6.2003
Vícežilové a symetrické párové a čtyřkové kabely pro digitální komunikace používané v drsných prostředích - Část 1: Kmenová specifikace. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60076-4 (351001) - 1.6.2003
Výkonové transformátory - Část 4: Průvodce zkouškami atmosférickým a spínacím impulzním napětím - Výkonové transformátory a tlumivky.
543.00 Kč

ČSN EN 60044-8 (351358) - 1.6.2003
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu. (Text normy není součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN IEC 1633 (354223) - 1.6.2003
Vysokonapěťové vypínače střídavého proudu - Návod pro provádění zkratových a spínacích zkoušek kovově krytých vypínačů a vypínačů s uzemněnou nádobou.
350.00 Kč

ČSN EN 60282-1 (354720) - 1.6.2003
Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud. (Platnost do 1.3.2009).
593.00 Kč

ČSN EN 50249 (356520) - 1.6.2003
Elektromagnetické lokalizátory trubek a kabelů uložených v zemi - Provedení a bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN IEC 61513 (356654) - 1.6.2003
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Všeobecné požadavky na systémy.
593.00 Kč

ČSN EN 60862-2 (358456) - 1.6.2003
Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Návod k použití. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2015).
62.00 Kč

ČSN EN 61988-2-1 (358788) - 1.6.2003
Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 28.2.2015).
62.00 Kč

ČSN EN 60191-6-2:2002/Oprava1 (358791) - 1.6.2003
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-2: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční návod pro pouzdra s vývody ve tvaru kuliček s roztečí 1,50 mm, 1,27 mm a 1,00 mm uspořádaných do sloupců. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 60749-11:2003/Oprava1 (358799) - 1.6.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 61280-2-9 (359270) - 1.6.2003
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem. (Platnost do 1.4.2012) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61291-5-2 (359271) - 1.6.2003
Optické zesilovače - Část 5-2: Kvalifikační specifikace - Kvalifikace bezporuchovosti optických vláknových zesilovačů (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.6.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 61477 (359733) - 1.6.2003
Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení. (Platnost do 1.5.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 50272-3 (364380) - 1.6.2003
Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 3: Trakční baterie. (Platnost do 14.8.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 62216-1 (367510) - 1.6.2003
Digitální televizní přijímače pro systém DVB-T - Část 1: Základní specifikace přijímače. (Platnost do 2.1.2014) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61937-5 (367552) - 1.6.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 5: Nelineární bitový tok PCM podle formátu DTS (Digital Theatre System). (Platnost do 1.11.2009) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61937-6 (367552) - 1.6.2003
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 6: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG-2 AAC. (Platnost do 1.7.2009) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61883-6 (368555) - 1.6.2003
Zvuková a obrazová zařízení pro neprofesionální účely - Digitální rozhraní - Část 6: Přenosový protokol zvukových a hudebních dat. (Platnost do 1.11.2008) (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61947-1 (368611) - 1.6.2003
Elektronická projekce - Měření a dokumentace klíčových vlastností - Část 1: Projektory s pevnou rozlišovací schopností (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 16448 (369448) - 1.6.2003
Informační technologie - DVD o průměru 120 mm - Disk určený pouze ke čtení. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 16449 (369449) - 1.6.2003
Informační technologie - DVD o průměru 80 mm - Disk určený pouze ke čtení. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 11541 (385560) - 1.6.2003
Zemní plyn - Stanovení obsahu vody při vysokém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12259-2:2000/Oprava1 (389210) - 1.6.2003
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 2: Mokré ventilové stanice.
29.00 Kč

ČSN EN 13821 (389602) - 1.6.2003
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 14577-1 (420378) - 1.6.2003
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1: Zkušební metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-2 (420378) - 1.6.2003
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14577-3 (420378) - 1.6.2003
Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 3: Kalibrace referenčních destiček.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2639 (420448) - 1.6.2003
Ocel - Stanovení a ověření hloubky cementace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14284 (420504) - 1.6.2003
Ocel a železo - Vzorkování a příprava vzorků pro stanovení chemického složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 10085 (420950) - 1.6.2003
Oceli k nitridování - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10295 (420956) - 1.6.2003
Odlitky ze žáruvzdorných ocelí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10264-3 (421074) - 1.6.2003
Ocelové dráty a výrobky z drátů - Ocelové dráty na lana - Část 3: Kruhové a tvarované dráty z nelegovaných ocelí, pro vysoké namáhání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13283 (421381) - 1.6.2003
Zinek a slitiny zinku - Sekundární zinek.
186.00 Kč

ČSN EN 1780-1 (421402) - 1.6.2003
Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 1: Číselné označování.
186.00 Kč

ČSN EN 1780-2 (421402) - 1.6.2003
Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 2: Označování chemickými značkami.
186.00 Kč

ČSN EN 1780-3 (421402) - 1.6.2003
Hliník a slitiny hliníku - Označování slitinových hliníkových ingotů pro přetavení, předslitin a odlitků - Část 3: Pravidla zápisu chemického složení.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 19900 (450027) - 1.6.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Všeobecné požadavky na příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13625 (450028) - 1.6.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Spojky pro mořské vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10442 (451313) - 1.6.2003
Naftový, chemický a plynárenský průmysl - Blokové odstředivé vzduchové kompresory s konstantním převodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 463125 (463125) - 1.6.2003
Petržel, pastinák.
120.00 Kč

ČSN 463126 (463126) - 1.6.2003
Řepa salátová.
120.00 Kč

ČSN 463127 (463127) - 1.6.2003
Ředkev.
120.00 Kč

ČSN 463128 (463128) - 1.6.2003
Vodnice.
120.00 Kč

ČSN 463129 (463129) - 1.6.2003
Celer bulvový.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5264-2 (500223) - 1.6.2003
Vlákniny - Laboratorní mletí - Část 2: Metoda v PFI mlýně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 16649-1 (560079) - 1.6.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli - Část 1: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44°C s použitím membrán a 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glukuronidu.
223.00 Kč

ČSN EN 13189:2002/Oprava1 (567851) - 1.6.2003
Kyselina octová potravinářská - Produkt vyrobený ze surovin jiného než zemědělského původu - Definice, požadavky, značení.
29.00 Kč

ČSN EN 13188:2002/Oprava1 (567852) - 1.6.2003
Kvasný ocet - Produkt vyrobený z tekutin zemědělského původu - Definice, požadavky, značení.
29.00 Kč

ČSN EN 13689 (646402) - 1.6.2003
Návod na klasifikaci a označování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1186-13 (647110) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 13: Metody zkoušení pro stanovení celkové migrace za vysokých teplot.
223.00 Kč

ČSN EN 1186-14 (647110) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 14: Metody zkoušení pro "náhradní zkoušky" pro stanovení celkové migrace plastů určených pro styk s tukovými potravinami použitím zkušebního média isooktanu a 95% ethanolu.
338.00 Kč

ČSN EN 1186-15 (647110) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 15: Alternativní metody zkoušení migrace do tukových simulantů rychlou extrakcí do isooktanu a/nebo 95% ethanolu.
223.00 Kč

ČSN EN 13706-1 (649312) - 1.6.2003
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 1: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13706-2 (649312) - 1.6.2003
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 2: Metody zkoušení a obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13706-3 (649312) - 1.6.2003
Vyztužené plasty (kompozity) - Specifikace pro tažené profily - Část 3: Specifické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ISO 1998-99 (656000) - 1.6.2003
Ropný průmysl - Terminologie - Část 99: Rejstřík.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8222 (656044) - 1.6.2003
Systémy pro měření ropy - Kalibrace - Teplotní korekce používané při kalibraci objemu etalonových nádob (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2719 (656064) - 1.6.2003
Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12766-1 (656205) - 1.6.2003
Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných výrobků - Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD).
350.00 Kč

ČSN EN 13610 (665211) - 1.6.2003
Chemické dezinfekční přípravky - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení viricidního účinku proti bakteriofágům chemických dezinfekčních přípravků používaných pro potraviny a oblast průmyslu - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13857-3 (668005) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Část 3: Informace poskytované uživateli výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-2 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 2: Stanovení tepelné stability výbušnin.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-4 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 4: Stanovení citlivosti výbušnin k nárazu.
223.00 Kč

ČSN EN 13631-5 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 5: Stanovení vodovzdornosti.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-6 (668140) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 6: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-11 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 11: Stanovení rychlosti detonace bleskovic.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-12 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 12: Stanovení doby hoření zápalnic.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-2 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 2: Stanovení tepelné stability bleskovic a zápalnic.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-3 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 3: Stanovení citlivosti jádra bleskovic ke tření.
120.00 Kč

ČSN EN 13630-4 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 4: Stanovení citlivosti bleskovic k nárazu.
223.00 Kč

ČSN EN 13630-6 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 6: Stanovení odolnosti bleskovic v tahu.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-7 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 7: Stanovení spolehlivosti iniciace bleskovic.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-8 (668211) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 8: Stanovení vodovzdornosti bleskovic a zápalnic.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-2 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 2: Stanovení tepelné stability.
120.00 Kč

ČSN EN 13763-23 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 23: Stanovení rychlosti rázové vlny v detonační trubičce.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-24 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 24: Stanovení elektrické nevodivosti detonační trubičky.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-3 (668234) - 1.6.2003
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 3: Stanovení citlivosti k nárazu.
223.00 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně.
186.00 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
543.00 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení.
567.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.6.2003
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
338.00 Kč

ČSN EN 1216:1999/A1 (696316) - 1.6.2003
Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 1117:1999/A1 (696317) - 1.6.2003
Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 13530-2 (697230) - 1.6.2003
Kryogenické nádoby - Velké přepravní vakuově izolované nádoby - Část 2: Konstrukce, výroba, kontrola a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 13352 (698052) - 1.6.2003
Technické požadavky pro automatická měřidla objemu nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - 1.6.2003
Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis.
223.00 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.6.2003
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 1015-18 (722400) - 1.6.2003
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě.
186.00 Kč

ČSN EN 1015-21 (722400) - 1.6.2003
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem.
186.00 Kč

ČSN EN 12002 (722467) - 1.6.2003
Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Stanovení příčné deformace cementových malt a lepidel a spárovacích malt.
186.00 Kč

ČSN EN 13258 (725569) - 1.6.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 730873 (730873) - 1.6.2003
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.
350.00 Kč

ČSN EN 990 (731360) - 1.6.2003
Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva.
186.00 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předepjaté monoblokové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvojité železobetonové pražce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předepjaté pražce pro výhybky a křižovatky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-1 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 1: Stanovení odporu proti podélnému posunutí kolejnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-2 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 2: Stanovení odporu proti zkroucení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-3 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 3: Stanovení útlumu rázového zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-4 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13146-5 (736375) - 1.6.2003
Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 12635 (747030) - 1.6.2003
Vrata - Montáž a použití.
223.00 Kč

ČSN EN 13177 (755883) - 1.6.2003
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Methanol.
223.00 Kč

ČSN EN 13972 (770234) - 1.6.2003
Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2244 (770632) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky horizontálním rázem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2247 (770633) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkoušky vibracemi se stálým nízkým kmitočtem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2234 (770635) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška stohováním statickou zátěží.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 2873 (770642) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška nízkým tlakem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 8318 (770644) - 1.6.2003
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška sinusovými vibracemi s proměnným kmitočtem.
186.00 Kč

ČSN EN 13112 (798103) - 1.6.2003
Koželužské stroje - Štípací a pásové postřihovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13114 (798105) - 1.6.2003
Koželužské stroje - Rotující nádoby - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12 : Stálobarevnost v otěru.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 105-A08 (800195) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A08: Slovník termínů používaných při měření barevnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C08 (800197) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - 1.6.2003
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy.
120.00 Kč

ČSN EN 13719 (806163) - 1.6.2003
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování dlouhodobé ochranné účinnosti geotextilií v kontaktu s geosynthetickými zábranami.
223.00 Kč

ČSN EN 352-1 (832121) - 1.6.2003
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu. (Platnost do 30.11.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 352-2 (832121) - 1.6.2003
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu. (Platnost do 30.11.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 352-3 (832121) - 1.6.2003
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu. (Platnost do 30.11.2023).
223.00 Kč

ČSN P ENV 13287 (832571) - 1.6.2003
Bezpečnostní, ochranná a pracovní obuv pro profesionální použití - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti uklouznutí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15025 (832750) - 1.6.2003
Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene.
338.00 Kč

ČSN EN 12198-2 (833260) - 1.6.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 2: Postup měření emise záření.
223.00 Kč

ČSN EN 12198-3 (833260) - 1.6.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitovaným strojními zařízeními - Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním.
186.00 Kč

ČSN EN 13861 (833504) - 1.6.2003
Bezpečnost strojních zařízení - Návod pro aplikaci ergonomických norem při konstrukci strojních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14031 (833617) - 1.6.2003
Ovzduší na pracovišti - Určování vzdušných endotoxinů (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13656 (838014) - 1.6.2003
Charakterizace odpadů - Mikrovlnný rozklad směsí kyselin fluorovodíkové (HF), dusičné (HNO3) a chlorovodíkové (HCl) k následnému stanovení prvků.
338.00 Kč

ČSN EN 13657 (838015) - 1.6.2003
Charakterizace odpadů - Rozklad k následnému stanovení prvků rozpustných v lučavce královské.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.6.2003
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 17510-2 (852104) - 1.6.2003
Dechová terapie spánkové apnoe - Část 2: Masky a aplikační příslušenství.
186.00 Kč

ČSN EN 13544-2 (852107) - 1.6.2003
Přístroje pro respirační terapii - Část 2: Hadice a konektory.
223.00 Kč

ČSN EN 13328-2 (852108) - 1.6.2003
Filtry dýchacích systémů pro anestetické a respirační použití - Část 2: Nefiltrační hlediska.
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.1.1 (872006) - 1.6.2003
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-1-V1.2.1 (875042) - 1.6.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 1: Všeobecný návrh sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 303035-2-V1.2.2 (875304) - 1.6.2003
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Harmonizovaná EN pro zařízení TETRA pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Provoz v přímém módu (DMO) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301681-V1.3.2 (876040) - 1.6.2003
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pohyblivých systémů geostacionárních družic, včetně ručních pozemských stanic družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) v pásmech 1,5/1,6 GHz v rámci pohyblivé družicové služby (MSS), zahrnující základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300207-6-V3.2.1 (877059) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - Doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300356-36-V3.3.1 (877068) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 3 pro mezinárodní rozhraní - Část 36: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro doplňkové služby (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300286-5-V1.4.1 (877094) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP] pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300286-6-V1.4.1 (877094) - 1.6.2003
Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - Doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301934-1-V1.1.1 (877186) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301934-2-V1.1.1 (877186) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301933-1-V1.1.1 (877187) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 1: Základní schopnost souboru CS3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301933-2-V1.1.1 (877187) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 2: Zprostředkování skupinového volání (CPH) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301933-3-V1.1.1 (877187) - 1.6.2003
Inteligentní síť (IN) - Schopnost inteligentní sítě - Soubor 3 (CS3) - Aplikační protokol inteligentní sítě (INAP) - Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro funkci spojování služeb (SSF) - Část 3: Specializované zdrojové funkce (SRF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302120-V1.1.1 (877188) - 1.6.2003
Služby a protokoly pro zdokonalené sítě (SPAN) - Protokol řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) se signalizační specifikací SIG.4/PNNI1.0/AINI (mod specifikace Fóra ATM AF-CS-VMOA-0146.000:2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302062-V1.1.1 (878592) - 1.6.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi dvěma body - Vysokokapacitní digitální radioreléové systémy přenášející signály STM-4, 4 x STM-1 nebo 2 x STM-1 v pásmech s odstupem kanálů 55/56 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302063-V1.1.1 (878593) - 1.6.2003
Pevné rádiové systémy - Zařízení mezi více body - Digitální rádiové systémy mezi více body pracující v kmitočtovém rozsahu 31,0 GHz až 33,4 GHz (32 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 910220 (910220) - 1.6.2003
Nábytek sedací a lehací - Metoda zkoušení měkkosti.
186.00 Kč

ČSN EN 12790 (943415) - 1.6.2003
Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.