Nové normy ČSN za prosinec 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN 61882 (010693) - 1.12.2016
Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití.
493.90 Kč

ČSN ISO 13374-4 (011442) - 1.12.2016
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace.
169.40 Kč

ČSN ISO 17743 (011512) - 1.12.2016
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6926 (011616) - 1.12.2016
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - 1.12.2016
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18081 (015089) - 1.12.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10309:1997/Z1 (038147) - 1.12.2016
Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 4519:1994/Z1 (038150) - 1.12.2016
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - 1.12.2016
Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2179:1995/Z1 (038506) - 1.12.2016
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody.
56.10 Kč

ČSN EN 12952-1 (077604) - 1.12.2016
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - 1.12.2016
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
698.50 Kč

ČSN EN 16728 (078431) - 1.12.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola.
394.90 Kč

ČSN EN 16652-1 (078473) - 1.12.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy.
306.90 Kč

ČSN EN 16753 (078543) - 1.12.2016
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3000 l, prováděné in situ (bez demontáže).
306.90 Kč

ČSN EN 16211 (127132) - 1.12.2016
Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody.
317.90 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - 1.12.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.12.2016
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti.
539.00 Kč

ČSN EN 62610-5 (188005) - 1.12.2016
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1459-3 (268804) - 1.12.2016
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - 1.12.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením.
394.90 Kč

ČSN 269030 (269030) - 1.12.2016
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 8611-2:2012/A1 (269118) - 1.12.2016
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek.
56.10 Kč

ČSN EN 16681 (269637) - 1.12.2016
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Principy pro seismický návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13107:2016/Oprava1 (273018) - 1.12.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty.
56.10 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.12.2016
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - 1.12.2016
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - 1.12.2016
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy.
202.40 Kč

ČSN ISO 10261+Amd.1 (277961) - 1.12.2016
Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 14531-1 (284007) - 1.12.2016
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla.
515.90 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - 1.12.2016
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.12.2016
Malá plavidla - Základní údaje.
317.90 Kč

ČSN EN 711 (322305) - 1.12.2016
Plavidla vnitrozemské plavby - Palubní zábradlí a boční paluby - Požadavky, konstrukce a typy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - 1.12.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 8528-8 (333140) - 1.12.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61000-6-7 (333432) - 1.12.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích.
317.90 Kč

ČSN EN 55020-ed.3:2007/A12 (334288) - 1.12.2016
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.
108.90 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - 1.12.2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení.
306.90 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - 1.12.2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání.
493.90 Kč

ČSN EN 60310-ed.3 (341580) - 1.12.2016
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel.
515.90 Kč

ČSN EN 60068-3-13 (345791) - 1.12.2016
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení.
306.90 Kč

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - 1.12.2016
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy.
306.90 Kč

ČSN EN 60811-405:2013/Oprava1 (347010) - 1.12.2016
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC.
26.40 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.3 (358145) - 1.12.2016
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60384-1-ed.3 (358290) - 1.12.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60384-18-ed.2 (358291) - 1.12.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62779-3 (358776) - 1.12.2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-37-ed.3 (359251) - 1.12.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-3-1-ed.2 (359278) - 1.12.2016
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62343-3-2 (359278) - 1.12.2016
Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62841-3-10:2016/Oprava1 (361510) - 1.12.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
56.10 Kč

ČSN EN 50632-2-11 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50632-2-14 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50632-2-17 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50632-2-19 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50632-2-3 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50632-2-4 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 50632-2-5 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50632-3-1 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50632-3-9 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.3:2012/Oprava1 (361960) - 1.12.2016
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 61215-1-1 (364631) - 1.12.2016
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-1-11-ed.2 (364801) - 1.12.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče.
493.90 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3:2010/A2 (364801) - 1.12.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
108.90 Kč

ČSN EN 61966-2-4:2007/A1 (368610) - 1.12.2016
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 50270-ed.3:2015/Oprava1 (378360) - 1.12.2016
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku.
26.40 Kč

ČSN EN 50244-ed.2 (378371) - 1.12.2016
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 13204 (389340) - 1.12.2016
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - 1.12.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - 1.12.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena.
306.90 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - 1.12.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 10314 (420318) - 1.12.2016
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy.
202.40 Kč

ČSN EN 754-7 (427711) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 754-8 (427712) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 755-7 (427716) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 755-8 (427717) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN 755-9 (427805) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - 1.12.2016
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - 1.12.2016
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy.
306.90 Kč

ČSN ISO 8084:2005/Amd.1 (476002) - 1.12.2016
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - 1.12.2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 662 (588801) - 1.12.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1043-4:2000/A1 (640002) - 1.12.2016
Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - 1.12.2016
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - 1.12.2016
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.
202.40 Kč

ČSN EN 1397:2016/Oprava1 (696397) - 1.12.2016
Výměníky tepla - Klimatizační jednotky voda-vzduch s ventilátorem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 21013-3 (697248) - 1.12.2016
Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.12.2016
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
394.90 Kč

ČSN EN 13616-1 (699116) - 1.12.2016
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13616-2 (699116) - 1.12.2016
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16657 (699116) - 1.12.2016
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 933-8+A1 (721193) - 1.12.2016
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku.
202.40 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.12.2016
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13055 (721505) - 1.12.2016
Pórovité kamenivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - 1.12.2016
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - 1.12.2016
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 722600:1988/Z3 (722600) - 1.12.2016
Cihlářské výrobky - Společná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN 722640:1993/Z1 (722640) - 1.12.2016
Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce - Základní technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 845-1+A1 (722710) - 1.12.2016
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 845-2+A1 (722710) - 1.12.2016
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 845-3+A1 (722710) - 1.12.2016
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16724 (727108) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
202.40 Kč

ČSN EN 13165+A2 (727204) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13166+A2 (727205) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15501-ed.2 (727243) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace.
394.90 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.12.2016
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - 1.12.2016
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - 1.12.2016
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15269-5+A1 (730868) - 1.12.2016
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1536+A1 (731031) - 1.12.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.
539.00 Kč

ČSN EN 1538+A1 (731061) - 1.12.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny.
394.90 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - 1.12.2016
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN 734201-ed.2 (734201) - 1.12.2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
515.90 Kč

ČSN 734201:2010/Z4 (734201) - 1.12.2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
26.40 Kč

ČSN EN 13108-1-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13108-2-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-20-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro mateiály - Část 20: Zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-21-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-5-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13108-6-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13108-7-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13108-8-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16730 (736367) - 1.12.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné pražce a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14019 (747210) - 1.12.2016
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - 1.12.2016
Lehké obvodové pláště - Stanovení smykové pevnosti spojů - Zkušební metoda a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - 1.12.2016
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy.
202.40 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - 1.12.2016
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-D02 (800152) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-G01 (800173) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - 1.12.2016
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 24504 (833588) - 1.12.2016
Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - 1.12.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2 (855001) - 1.12.2016
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 2157 (856030) - 1.12.2016
Stomatologie - Nominální průměry a číselné kódy pro označování rotačních nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7787-1 (856033) - 1.12.2016
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19429 (856373) - 1.12.2016
Stomatologie - Systém označování zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 303146-2-V1.2.1 (870016) - 1.12.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 2: Rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (RRFI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300433-V2.1.1 (875033) - 1.12.2016
Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-12-V7.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-19-V6.3.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-20-V6.3.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-21-V6.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303135-V2.1.1 (875168) - 1.12.2016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303098-V2.1.1 (875169) - 1.12.2016
Námořní osobní lokalizační zářízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301428-V2.1.1 (876032) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301430-V2.1.1 (876033) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301442-V2.1.1 (876035) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301443-V2.1.1 (876036) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301721-V2.1.1 (876038) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301459-V2.1.1 (876039) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302186-V2.1.1 (876046) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302340-V2.1.1 (876047) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301447-V2.1.1 (876048) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 302448-V2.1.1 (876049) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302977-V2.1.1 (876050) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302574-3-V2.1.1 (876052) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 303978-V2.1.1 (876053) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 303979-V2.1.1 (876054) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V2.1.1 (878801) - 1.12.2016
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12503-2 (940349) - 1.12.2016
Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - 1.12.2016
Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13538-3 (942858) - 1.12.2016
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16889 (944309) - 1.12.2016
Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - 1.12.2016
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17523 (980002) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10419 (980014) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424 (980014) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)