Nové normy ČSN za prosinec 2016

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2016 v 09:00


ČSN EN 61882 (010693) - 1.12.2016
Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití.
543.00 Kč

ČSN ISO 13374-4 (011442) - 1.12.2016
Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace.
186.00 Kč

ČSN ISO 17743 (011512) - 1.12.2016
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6926 (011616) - 1.12.2016
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 389-3 (011630) - 1.12.2016
Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 3: Referenční ekvivalentní prahové hladiny síly vibrací pro čisté tóny a kostní vibrátory.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18081 (015089) - 1.12.2016
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí (AT) - Detekce úniků akustickou emisí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10309:1997/Z1 (038147) - 1.12.2016
Kovové povlaky - Zkoušení pórovitosti - Ferroxylová zkouška.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 4519:1994/Z1 (038150) - 1.12.2016
Elektrolyticky vyloučené kovové povlaky a obdobné úpravy. Statistické přejímky srovnáváním.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 15730 (038164) - 1.12.2016
Kovové a jiné anorganické povlaky - Vyhlazování a pasivace povrchu korozivzdorných ocelí elektrolytickým leštěním.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2179:1995/Z1 (038506) - 1.12.2016
Elektrolyticky vyloučené povlaky. Slitiny cín-nikl. Specifikace a zkušební metody.
62.00 Kč

ČSN EN 12952-1 (077604) - 1.12.2016
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - 1.12.2016
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
768.00 Kč

ČSN EN 16728 (078431) - 1.12.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG jiné než běžné svařované a pájené ocelové lahve - Periodická kontrola.
434.00 Kč

ČSN EN 16652-1 (078473) - 1.12.2016
Zařízení a příslušenství na LPG - Autoopravny vozidel na LPG - Část 1: Pracoviště a postupy.
338.00 Kč

ČSN EN 16753 (078543) - 1.12.2016
Lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových velkoobjemových lahví na stlačené plyny, s vodním objemem od 150 l do 3000 l, prováděné in situ (bez demontáže).
338.00 Kč

ČSN EN 16211 (127132) - 1.12.2016
Větrání budov - Provozní měření průtoku vzduchu - Metody.
350.00 Kč

ČSN EN 1253-3 (136366) - 1.12.2016
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 3: Hodnocení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.12.2016
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti.
593.00 Kč

ČSN EN 62610-5 (188005) - 1.12.2016
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 5: Hodnocení chladicího výkonu pro vnitřní skříně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1459-3 (268804) - 1.12.2016
Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 3: Rozhraní mezi vozíkem s proměnným vyložením a pracovní plošinou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3691-2 (268812) - 1.12.2016
Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením.
434.00 Kč

ČSN 269030 (269030) - 1.12.2016
Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování.
120.00 Kč

ČSN EN 16681 (269637) - 1.12.2016
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Principy pro seismický návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13107:2016/Oprava1 (273018) - 1.12.2016
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Stavební objekty.
62.00 Kč

ČSN EN 81-73 (274003) - 1.12.2016
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 73: Funkce výtahů při požáru. (Platnost do 31.7.2022).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25745-2 (274006) - 1.12.2016
Energetická náročnost výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Výpočet a klasifikace energie pro výtahy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - 1.12.2016
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy.
223.00 Kč

ČSN ISO 10261+Amd.1 (277961) - 1.12.2016
Stroje pro zemní práce - Systém číselného označení k identifikaci výrobku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 14531-1 (284007) - 1.12.2016
Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla.
567.00 Kč

ČSN EN 9104-002 (310405) - 1.12.2016
Letectví a kosmonautika - Systémy managementu kvality - Část 002: Požadavky na dohled na certifikační registrační programy systému managementu kvality (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.12.2016
Malá plavidla - Základní údaje.
350.00 Kč

ČSN EN 711 (322305) - 1.12.2016
Plavidla vnitrozemské plavby - Palubní zábradlí a boční paluby - Požadavky, konstrukce a typy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8528-13 (333140) - 1.12.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 13: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 8528-8 (333140) - 1.12.2016
Zdrojová soustrojí střídavého proudu poháněná pístovými spalovacími motory - Část 8: Požadavky a zkoušky pro zdrojová soustrojí malého výkonu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61000-6-7 (333432) - 1.12.2016
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-7: Kmenové normy - Požadavky na odolnost pro zařízení určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových stanovištích.
350.00 Kč

ČSN EN 62621 (341536) - 1.12.2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektrická trakce - Speciální požadavky na kompozitní izolátory používané v soustavách trolejového vedení.
338.00 Kč

ČSN EN 50526-3 (341561) - 1.12.2016
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 3: Pokyn pro používání.
543.00 Kč

ČSN EN 60310-ed.3 (341580) - 1.12.2016
Drážní zařízení - Trakční transformátory a tlumivky drážních vozidel.
567.00 Kč

ČSN EN 60068-3-13 (345791) - 1.12.2016
Zkoušení vlivů prostředí - Část 3-13: Podpůrná dokumentace a návod ke zkoušce T - Pájení.
338.00 Kč

ČSN EN 61340-4-9 (346440) - 1.12.2016
Elektrostatika - Část 4-9: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Oděvy.
338.00 Kč

ČSN EN 60811-405:2013/Oprava1 (347010) - 1.12.2016
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 405: Ostatní zkoušky - Tepelná stabilita izolací a plášťů z PVC.
29.00 Kč

ČSN EN 60539-1-ed.3 (358145) - 1.12.2016
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2026).
567.00 Kč

ČSN EN 60384-1-ed.3 (358290) - 1.12.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.8.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 60384-18-ed.2 (358291) - 1.12.2016
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62779-3 (358776) - 1.12.2016
Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-37-ed.3 (359251) - 1.12.2016
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62343-3-1-ed.2 (359278) - 1.12.2016
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62343-3-2 (359278) - 1.12.2016
Dynamické moduly - Část 3-2: Šablony funkčních specifikací - Monitorování optického kanálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62841-3-10:2016/Oprava1 (361510) - 1.12.2016
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky.
62.00 Kč

ČSN EN 50632-2-11 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vratným pohybem (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-2-14 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-2-17 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-19 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-2-3 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky na beton a talířové rovinné brusky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50632-2-4 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky jiné než talířové (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50632-2-5 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-3-1 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50632-3-9 (361520) - 1.12.2016
Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 3-9: Zvláštní požadavky na přenosné pokosové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.3:2012/Oprava1 (361960) - 1.12.2016
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61215-1-1 (364631) - 1.12.2016
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.3.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-1-11-ed.2 (364801) - 1.12.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče.
543.00 Kč

ČSN EN 60601-2-44-ed.3:2010/A2 (364801) - 1.12.2016
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-44: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
120.00 Kč

ČSN EN 61966-2-4:2007/A1 (368610) - 1.12.2016
Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 2-4: Management barev - Rozšířený prostor barev YCC pro obrazové aplikace - xvYCC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 50270-ed.3:2015/Oprava1 (378360) - 1.12.2016
Elektromagnetická kompatibilita - Elektrická zařízení pro detekci a měření hořlavých plynů, toxických plynů nebo kyslíku.
29.00 Kč

ČSN EN 50244-ed.2 (378371) - 1.12.2016
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13204 (389340) - 1.12.2016
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10305-4 (420093) - 1.12.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 4: Bezešvé trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-5 (420093) - 1.12.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 5: Svařované čtvercové a obdélníkové trubky kalibrované za studena.
338.00 Kč

ČSN EN 10305-6 (420093) - 1.12.2016
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 10314 (420318) - 1.12.2016
Metoda stanovení hodnot minimální meze kluzu oceli při zvýšených teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 755-1 (421420) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 1: Technické dodací předpisy.
223.00 Kč

ČSN EN 754-7 (427711) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 754-8 (427712) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Tyče a trubky tažené za studena - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 755-7 (427716) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 7: Trubky bezešvé, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 755-8 (427717) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 8: Trubky lisované komorovou matricí, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN 755-9 (427805) - 1.12.2016
Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 9: Profily, mezní úchylky rozměrů a tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16634-2 (461086) - 1.12.2016
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 2: Obiloviny, luštěniny a mlýnské výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - 1.12.2016
Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy.
338.00 Kč

ČSN ISO 8084:2005/Amd.1 (476002) - 1.12.2016
Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
62.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15634-5 (560671) - 1.12.2016
Potraviny - Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami - Část 5: Hořčice (Sinapis alba) a sója (Glycine max) - Kvalitativní stanovení specifické sekvence DNA pomocí PCR v reálném čase v tepelně opracovaných uzeninách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 662 (588801) - 1.12.2016
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení vlhkosti a těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4892-1 (640152) - 1.12.2016
Plasty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4624 (673077) - 1.12.2016
Nátěrové hmoty - Odtrhová zkouška přilnavosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21013-3 (697248) - 1.12.2016
Kryogenické nádoby - Část 3: Bezpečnostní příslušenství pro provoz s nízkými teplotami - Stanovení kapacity a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.12.2016
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
434.00 Kč

ČSN EN 13616-1 (699116) - 1.12.2016
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 1: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění s uzavíracím zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13616-2 (699116) - 1.12.2016
Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná paliva - Část 2: Zabezpečovací zařízení proti přeplnění bez uzavíracího zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16657 (699116) - 1.12.2016
Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Vybavení nádrží na přepravu pro zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 933-8+A1 (721193) - 1.12.2016
Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku.
223.00 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - 1.12.2016
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13055 (721505) - 1.12.2016
Pórovité kamenivo (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - 1.12.2016
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - 1.12.2016
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 722600:1988/Z3 (722600) - 1.12.2016
Cihlářské výrobky - Společná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN 722640:1993/Z1 (722640) - 1.12.2016
Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce - Základní technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 845-1+A1 (722710) - 1.12.2016
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 845-2+A1 (722710) - 1.12.2016
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 845-3+A1 (722710) - 1.12.2016
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16724 (727108) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS).
223.00 Kč

ČSN EN 13165+A2 (727204) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13166+A2 (727205) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15501-ed.2 (727243) - 1.12.2016
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13501-2 (730860) - 1.12.2016
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13501-4 (730860) - 1.12.2016
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 4: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti prvků systémů pro usměrňování pohybu kouře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - 1.12.2016
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15269-5+A1 (730868) - 1.12.2016
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 5: Požární odolnost prosklených, závěsových a otočných dveřních sestav a otevíravých oken, v kovovém rámu (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1536+A1 (731031) - 1.12.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty.
593.00 Kč

ČSN EN 1538+A1 (731061) - 1.12.2016
Provádění speciálních geotechnických prací - Podzemní stěny.
434.00 Kč

ČSN EN 12602 (731221) - 1.12.2016
Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN 734201-ed.2 (734201) - 1.12.2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
567.00 Kč

ČSN 734201:2010/Z4 (734201) - 1.12.2016
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
29.00 Kč

ČSN EN 13108-1-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13108-2-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-20-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro mateiály - Část 20: Zkoušky typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-21-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby u výrobce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-5-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13108-6-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13108-7-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13108-8-ed.2 (736140) - 1.12.2016
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16730 (736367) - 1.12.2016
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné pražce a výhybkové pražce s podpražcovými podložkami (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14019 (747210) - 1.12.2016
Lehké obvodové pláště - Odolnost proti nárazu - Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16758 (747211) - 1.12.2016
Lehké obvodové pláště - Stanovení smykové pevnosti spojů - Zkušební metoda a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14508 (760203) - 1.12.2016
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé neprioritní zásilky a zásilky druhé třídy.
223.00 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - 1.12.2016
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 105-X12 (800139) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X12: Stálobarevnost v otěru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-D02 (800152) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: Organická rozpouštědla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-G01 (800173) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 105-X16 (800198) - 1.12.2016
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X16: Stálobarevnost v otěru - Malé plochy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9863-1 (806128) - 1.12.2016
Geosyntetika - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 1: Jednotlivé vrstvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-1 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěma úrovněmi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-2 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 2: Pracovní plošiny a lávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-3 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.12.2016
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 24504 (833588) - 1.12.2016
Ergonomie - Přístupný návrh - Úrovně hladiny hluku mluvených inzerátů pro produkty a veřejné systémy adres (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17827-2 (838219) - 1.12.2016
Tuhá biopaliva - Stanovení rozdělení podle velikosti částic neslisovaných paliv - Část 2: Metoda třídění vibračními síty s otvory o velikosti 3,15 mm a menšími (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13485-ed.2 (855001) - 1.12.2016
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 2157 (856030) - 1.12.2016
Stomatologie - Nominální průměry a číselné kódy pro označování rotačních nástrojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7787-1 (856033) - 1.12.2016
Stomatologie - Laboratorní frézy - Část 1: Ocelové laboratorní frézy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19429 (856373) - 1.12.2016
Stomatologie - Systém označování zubních implantátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 303146-2-V1.2.1 (870016) - 1.12.2016
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 2: Rekonfigurovatelné vysokofrekvenční rozhraní (RRFI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300433-V2.1.1 (875033) - 1.12.2016
Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 11: Opakovače CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-12-V7.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 12: Opakovače CDMA s více nosnými (cdma2000) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 15: Opakovače pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-19-V6.3.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 19: Uživatelská zařízení (UE) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-20-V6.3.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-21-V6.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 21: Uživatelská zařízení (UE) FDD OFDMA TDD WMAN (Mobilní WiMAXTM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V11.1.1 (875111) - 1.12.2016
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 3: Základnové stanice (BS) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303135-V2.1.1 (875168) - 1.12.2016
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303098-V2.1.1 (875169) - 1.12.2016
Námořní osobní lokalizační zářízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301428-V2.1.1 (876032) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání/příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301430-V2.1.1 (876033) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové zpravodajství přes přepravitelné pozemské stanice (SNG TES) pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz/13 GHz až 14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301442-V2.1.1 (876035) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES) NGSO, včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301443-V2.1.1 (876036) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301721-V2.1.1 (876038) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), zajišťující datové komunikace s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družice na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301459-V2.1.1 (876039) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302186-V2.1.1 (876046) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302340-V2.1.1 (876047) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301447-V2.1.1 (876048) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESV), pracující v kmitočtových pásmech 4/6 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 302448-V2.1.1 (876049) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302977-V2.1.1 (876050) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pro pozemské stanice zabudované na vozidle (VMES) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302574-3-V2.1.1 (876052) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicové pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 3: Uživatelská zařízení (UE) pro úzkopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303978-V2.1.1 (876053) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na geostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 303979-V2.1.1 (876054) - 1.12.2016
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pozemské stanice na pohyblivých platformách (ESOMP), vysílající ve směru k družicím na negeostacionární oběžné dráze, pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,1 GHz a 29,5 GHz až 30,0 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303213-6-1-V2.1.1 (878801) - 1.12.2016
Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 6: Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na využívaná čidla radaru pozemního pohybu - Podčást 1: Čidla v pásmu X využívající impulzní signály a přenášející výkon do 100 kW (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12503-2 (940349) - 1.12.2016
Sportovní žíněnky - Část 2: Žíněnky pro skok o tyči a skok vysoký, bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12503-4 (940349) - 1.12.2016
Sportovní žíněnky - Část 4: Stanovení tlumení nárazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13538-3 (942858) - 1.12.2016
Stanovení rozměrových vlastností spacích pytlů - Část 3: Objem při zatížení a snadnost sbalení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16889 (944309) - 1.12.2016
Hygiena potravin - Výroba a výdej horkých nápojů ze spotřebičů na horké nápoje - Hygienické požadavky, test migrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13869 (945202) - 1.12.2016
Zapalovače - Zapalovače odolné dětem - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17523 (980002) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Požadavky na elektronické recepty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10419 (980014) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10419: Specializované zařízení - Inzulínová pumpa (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10424 (980014) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10424: Specializované zařízení - Zařízení pro léčbu krátkodobé zástavy dechu během spánku (SABTE) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10425 (980014) - 1.12.2016
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10425: Specializované zařízení - Průběžné monitorování glukózy (CGM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.