Nové normy ČSN za prosinec 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2014 v 09:00


ČSN EN 1325 (010120) - 1.12.2014
Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN ISO 10816-8 (011412) - 1.12.2014
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory.
350.00 Kč

ČSN ISO 18436-7 (011445) - 1.12.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie.
223.00 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - 1.12.2014
Energetické audity - Část 4: Doprava.
223.00 Kč

TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - 1.12.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli.
434.00 Kč

ČSN EN 60721-2-1 (038900) - 1.12.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN 60721-2-9 (038900) - 1.12.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání.
223.00 Kč

ČSN EN 16436-1 (061840) - 1.12.2014
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12493+A1 (078450) - 1.12.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 1124-2 (132220) - 1.12.2014
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odvádění odpadních vod - Část 2: Systém S, tvary a rozměry.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - 1.12.2014
Oftalmologické přístroje - Oftalmometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16228-1 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 16228-2 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví.
338.00 Kč

ČSN EN 16228-3 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD).
350.00 Kč

ČSN EN 16228-4 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 16228-5 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny.
223.00 Kč

ČSN EN 16228-6 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže.
223.00 Kč

ČSN EN 16228-7 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 16191 (277992) - 1.12.2014
Stroje pro stavbu tunelů - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - 1.12.2014
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - 1.12.2014
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15877-2:2014/Oprava1 (280083) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel.
29.00 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 18542-2 (304445) - 1.12.2014
Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 2: Normalizovaný postup implementace požadavků, Registrační orgán (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 332130-ed.3 (332130) - 1.12.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.
434.00 Kč

ČSN EN 50491-1 (332151) - 1.12.2014
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 3.3.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320) - 1.12.2014
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů.
434.00 Kč

ČSN EN 61400-23 (333160) - 1.12.2014
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 55016-1-2-ed.2 (334210) - 1.12.2014
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením.
593.00 Kč

ČSN EN 61850-3-ed.2 (334850) - 1.12.2014
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.4 (334910) - 1.12.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
2200.20 Kč

ČSN EN 50526-2 (341561) - 1.12.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí.
350.00 Kč

ČSN EN 54-3-ed.2 (342710) - 1.12.2014
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60695-10-2-ed.2 (345615) - 1.12.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou.
223.00 Kč

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - 1.12.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod. (Platnost do 29.9.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 60034-30-1 (350000) - 1.12.2014
Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód).
338.00 Kč

ČSN EN 61558-2-10 (351330) - 1.12.2014
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1000 V.
223.00 Kč

ČSN EN 61076-2-109 (354621) - 1.12.2014
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-109: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 x 1 se závitovou aretací pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62271-201-ed.2 (357180) - 1.12.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
593.00 Kč

ČSN EN 60794-2-51 (359223) - 1.12.2014
Optické vláknové kabely - Část 2-51: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití ve šňůrách pro řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-2-12 (359270) - 1.12.2014
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62343-3-3 (359278) - 1.12.2014
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.12.2014
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A11 (361551) - 1.12.2014
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
62.00 Kč

ČSN EN 62116-ed.2 (364625) - 1.12.2014
Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu.
338.00 Kč

ČSN EN 60728-10 (367211) - 1.12.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60728-14 (367211) - 1.12.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 14: Optické přenosové systémy používající technologii RFoG. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 50585 (367230) - 1.12.2014
Komunikační protokol k přenosu dodávaných satelitních signálů přes IP sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50600-2-1 (367260) - 1.12.2014
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov. (Platnost do 22.3.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 50600-2-2 (367260) - 1.12.2014
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Rozvody napájení. (Platnost do 29.4.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.3:2009/A1 (368308) - 1.12.2014
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61260-1 (368852) - 1.12.2014
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 15981:2011/Oprava1 (369076) - 1.12.2014
Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 16425 (369080) - 1.12.2014
Jednoduché otevřené rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50625-1 (369082) - 1.12.2014
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27035 (369799) - 1.12.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací.
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887) - 1.12.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Ochrana biometrických informací.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-5 (385506) - 1.12.2014
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+ (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622) - 1.12.2014
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
350.00 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - 1.12.2014
Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-, beta- a fotonové zářiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 10216-1:2014/Oprava1 (420261) - 1.12.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě.
29.00 Kč

ČSN ISO 19819 (420353) - 1.12.2014
Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu.
223.00 Kč

ČSN ISO 17340 (420402) - 1.12.2014
Kovové materiály - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem za vysoké rychlosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12823-1 (560048) - 1.12.2014
Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11133 (560099) - 1.12.2014
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 5555:2002/A1 (588752) - 1.12.2014
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6808 (635408) - 1.12.2014
Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - 1.12.2014
Plasty - Zkušební tělesa.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - 1.12.2014
Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - 1.12.2014
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4895 (641313) - 1.12.2014
Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN DIN 51900-1 (656169) - 1.12.2014
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda.
338.00 Kč

ČSN DIN 51900-2 (656169) - 1.12.2014
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm.
186.00 Kč

ČSN DIN 51900-3 (656169) - 1.12.2014
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm.
186.00 Kč

ČSN EN 13022-1 (701060) - 1.12.2014
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení.
338.00 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060) - 1.12.2014
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže.
350.00 Kč

ČSN EN 12326-1-ed.2 (721891) - 1.12.2014
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 14190-ed.2 (722491) - 1.12.2014
Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13963-ed.2 (722495) - 1.12.2014
Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13950-ed.2 (723609) - 1.12.2014
Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - 1.12.2014
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.
434.00 Kč

ČSN 730038 (730038) - 1.12.2014
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.
543.00 Kč

ČSN ISO 13823 (730043) - 1.12.2014
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.
434.00 Kč

ČSN 730043 (730043) - 1.12.2014
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-12 (730857) - 1.12.2014
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - 1.12.2014
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.12.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot.
223.00 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P 747250 (747250) - 1.12.2014
Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování.
223.00 Kč

ČSN 750176 (750176) - 1.12.2014
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody.
945.00 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.12.2014
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění.
350.00 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - 1.12.2014
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou).
350.00 Kč

ČSN EN 16479 (757340) - 1.12.2014
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - 1.12.2014
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - 1.12.2014
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvalifikaci bentických rozsivek z vodních toků a jezer (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16350 (832303) - 1.12.2014
Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - 1.12.2014
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv. (Platnost do 31.3.2023).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16000-32 (835801) - 1.12.2014
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

TNI CEN/TR 16193 (838180) - 1.12.2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli.
434.00 Kč

ČSN EN 1422 (847109) - 1.12.2014
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy.
434.00 Kč

ČSN EN 14180 (847110) - 1.12.2014
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18082 (852121) - 1.12.2014
Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-2-ed.2 (852703) - 1.12.2014
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10079-3-ed.2 (852703) - 1.12.2014
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301598-V1.1.1 (870010) - 1.12.2014
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V7.1.2 (875111) - 1.12.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 1143-2 (916011) - 1.12.2014
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 1809 (940912) - 1.12.2014
Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1400+A1 (943429) - 1.12.2014
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 16570 (977129) - 1.12.2014
Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - 1.12.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby.
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.