Nové normy ČSN za prosinec 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2014 v 09:00


ČSN EN 1325 (010120) - 1.12.2014
Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN ISO 10816-8 (011412) - 1.12.2014
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 8: Pístové kompresory.
317.90 Kč

ČSN ISO 18436-7 (011445) - 1.12.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie.
202.40 Kč

ČSN EN 16247-4 (011505) - 1.12.2014
Energetické audity - Část 4: Doprava.
202.40 Kč

TNI ISO/TR 10064-2 (014671) - 1.12.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 2: Přejímka vztahující se k radiálním kinematickým úchylkám, obvodovému házení, tloušťce zubu a boční vůli.
394.90 Kč

ČSN EN 60721-2-1 (038900) - 1.12.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-1: Podmínky vyskytující se v přírodě - Teplota a vlhkost vzduchu.
169.40 Kč

ČSN EN 60721-2-9 (038900) - 1.12.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-9: Podmínky vyskytující se v přírodě - Naměřená data o rázech a vibracích - Skladování, přeprava a používání.
202.40 Kč

ČSN EN 16436-1 (061840) - 1.12.2014
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12493+A1 (078450) - 1.12.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG - Návrh a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 1124-2 (132220) - 1.12.2014
Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odvádění odpadních vod - Část 2: Systém S, tvary a rozměry.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10343 (195020) - 1.12.2014
Oftalmologické přístroje - Oftalmometry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16228-1 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 16228-2 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví.
306.90 Kč

ČSN EN 16228-3 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD).
317.90 Kč

ČSN EN 16228-4 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 16228-5 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny.
202.40 Kč

ČSN EN 16228-6 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže.
202.40 Kč

ČSN EN 16228-7 (277991) - 1.12.2014
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 16191 (277992) - 1.12.2014
Stroje pro stavbu tunelů - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12110 (277994) - 1.12.2014
Stroje pro stavbu tunelů - Tlakové vzduchové komory - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12111 (277995) - 1.12.2014
Stroje pro stavbu tunelů - Razicí stroje a kontinuální důlní dobývací stroje - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15877-2:2014/Oprava1 (280083) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 2: Vnější označení osobních vozů, hnacích jednotek, lokomotiv a speciálních vozidel.
26.40 Kč

ČSN EN 16116-1:2014/Oprava1 (280327) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 1: Vozidla osobní dopravy, zavazadlové vozy a lokomotivy.
26.40 Kč

ČSN EN 16235 (280350) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních charakteristik kolejových vozidel - Nákladní vozy - Podmínky pro upuštění od jízdních zkoušek podle EN 14363 u nákladních vozů s definovanými charakteristikami.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 18542-2 (304445) - 1.12.2014
Silniční vozidla - Normalizovaná terminologie informací o opravě a údržbě (RMI) - Část 2: Normalizovaný postup implementace požadavků, Registrační orgán (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 332130-ed.3 (332130) - 1.12.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody.
394.90 Kč

ČSN EN 50491-1 (332151) - 1.12.2014
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky. (Platnost do 3.3.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 60079-29-3 (332320) - 1.12.2014
Výbušné atmosféry - Část 29-3: Detektory plynů - Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů.
394.90 Kč

ČSN EN 61400-23 (333160) - 1.12.2014
Větrné elektrárny - Část 23: Pevnostní zkoušky rotorových listů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 55016-1-2-ed.2 (334210) - 1.12.2014
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením.
539.00 Kč

ČSN EN 61850-3-ed.2 (334850) - 1.12.2014
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 3: Obecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.4 (334910) - 1.12.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2020).
2200.20 Kč

ČSN EN 50526-2 (341561) - 1.12.2014
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - DC svodiče přepětí a zařízení omezující napětí - Část 2: Zařízení omezující napětí.
317.90 Kč

ČSN EN 54-3-ed.2 (342710) - 1.12.2014
Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60695-10-2-ed.2 (345615) - 1.12.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou.
202.40 Kč

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - 1.12.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod.
317.90 Kč

ČSN EN 60034-30-1 (350000) - 1.12.2014
Točivé elektrické stroje - Část 30-1: Třídy účinnosti střídavých motorů provozovaných ze sítě (IE kód).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 60034-31:2012/Z1 (350000) - 1.12.2014
Točivé elektrické stroje - Část 31: Výběr energeticky účinných motorů včetně aplikací s proměnnými otáčkami - Návod k použití.
26.40 Kč

ČSN EN 61558-2-10 (351330) - 1.12.2014
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1000 V.
202.40 Kč

ČSN EN 61076-2-109 (354621) - 1.12.2014
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-109: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory M12 x 1 se závitovou aretací pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62271-201-ed.2 (357180) - 1.12.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 201: Izolačně kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně.
539.00 Kč

ČSN EN 60794-2-51 (359223) - 1.12.2014
Optické vláknové kabely - Část 2-51: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití ve šňůrách pro řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-2-12 (359270) - 1.12.2014
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62343-3-3 (359278) - 1.12.2014
Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.12.2014
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-3-ed.2:2012/A11 (361551) - 1.12.2014
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky.
56.10 Kč

ČSN EN 62116-ed.2 (364625) - 1.12.2014
Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu.
306.90 Kč

ČSN EN 60728-10 (367211) - 1.12.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 60728-14 (367211) - 1.12.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 14: Optické přenosové systémy používající technologii RFoG. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 50585 (367230) - 1.12.2014
Komunikační protokol k přenosu dodávaných satelitních signálů přes IP sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50600-2-1 (367260) - 1.12.2014
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov.
317.90 Kč

ČSN EN 50600-2-2 (367260) - 1.12.2014
Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-2: Rozvody napájení. (Platnost do 29.4.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60958-1-ed.3:2009/A1 (368308) - 1.12.2014
Digitální zvukové rozhraní - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61260-1 (368852) - 1.12.2014
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 15981:2011/Oprava1 (369076) - 1.12.2014
Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 16425 (369080) - 1.12.2014
Jednoduché otevřené rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50625-1 (369082) - 1.12.2014
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27035 (369799) - 1.12.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací.
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 24745 (369887) - 1.12.2014
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Ochrana biometrických informací.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 6974-5 (385506) - 1.12.2014
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+ (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1127-2 (389622) - 1.12.2014
Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu - Část 2: Základní koncepce a metodika pro doly.
317.90 Kč

ČSN ISO 8769 (404412) - 1.12.2014
Referenční zdroje - Kalibrace monitorů povrchové kontaminace - Alfa-, beta- a fotonové zářiče. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 10107:2014/Oprava1 (420231) - 1.12.2014
Pásy a plechy pro elektrotechniku anizotropní dodávané v tepelně zpracovaném stavu.
26.40 Kč

ČSN EN 10216-1:2014/Oprava1 (420261) - 1.12.2014
Bezešvé ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě.
26.40 Kč

ČSN ISO 19819 (420353) - 1.12.2014
Kovové materiály - Zkoušení tahem v kapalném héliu.
202.40 Kč

ČSN ISO 17340 (420402) - 1.12.2014
Kovové materiály - Zkoušení tvářitelnosti - Zkouška porézních a pěnových kovů tlakem za vysoké rychlosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12823-1 (560048) - 1.12.2014
Potraviny - Stanovení vitaminu A metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie - Část 1: Stanovení all-E-retinolu a 13-Z-retinolu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11133 (560099) - 1.12.2014
Mikrobiologie potravin, krmiv a vody - Příprava, výroba, uchovávání a zkoušení výkonnosti kultivačních půd.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 5555:2002/A1 (588752) - 1.12.2014
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6808 (635408) - 1.12.2014
Plastové hadice a hadice s koncovkami pro sání a nízkotlaké vytékání kapalných uhlovodíků - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20753 (640226) - 1.12.2014
Plasty - Zkušební tělesa.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11358-1 (640740) - 1.12.2014
Plasty - Termogravimetrie (TG) polymerů - Část 1: Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11357-4 (640748) - 1.12.2014
Plasty - Diferenciální snímací kalorimetrie (DSC) - Část 4: Stanovení měrné tepelné kapacity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4895 (641313) - 1.12.2014
Plasty - Kapalné epoxidové pryskyřice - Stanovení sklonu ke krystalizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN DIN 51900-1 (656169) - 1.12.2014
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 1: Obecné informace, základní vybavení a metoda.
306.90 Kč

ČSN DIN 51900-2 (656169) - 1.12.2014
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 2: Metoda s isoperibolickým kalorimetrem nebo kalorimetrem se statickým pláštěm.
169.40 Kč

ČSN DIN 51900-3 (656169) - 1.12.2014
Zkoušení tuhých a kapalných paliv - Stanovení spalného tepla v tlakové nádobě kalorimetru a výpočet výhřevnosti - Část 3: Metoda s kalorimetrem s adiabatickým pláštěm.
169.40 Kč

ČSN EN 13022-1 (701060) - 1.12.2014
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení.
306.90 Kč

ČSN EN 13022-2 (701060) - 1.12.2014
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže.
317.90 Kč

ČSN EN 12326-1-ed.2 (721891) - 1.12.2014
Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 14190-ed.2 (722491) - 1.12.2014
Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13963-ed.2 (722495) - 1.12.2014
Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13950-ed.2 (723609) - 1.12.2014
Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - 1.12.2014
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.
394.90 Kč

ČSN 730038 (730038) - 1.12.2014
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.
493.90 Kč

ČSN ISO 13823 (730043) - 1.12.2014
Obecné zásady navrhování konstrukcí s ohledem na trvanlivost.
394.90 Kč

ČSN 730043 (730043) - 1.12.2014
Doplňující pokyny pro ověřování konstrukcí s ohledem na trvanlivost při zatížení prostředím.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-12 (730857) - 1.12.2014
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 1920-10 (731319) - 1.12.2014
Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-43 (736160) - 1.12.2014
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 43: Odolnost proti působní pohonných hmot.
202.40 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - 1.12.2014
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P 747250 (747250) - 1.12.2014
Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování.
202.40 Kč

ČSN 750176 (750176) - 1.12.2014
Kvalita vod - Názvosloví mikrobiologie vody.
859.10 Kč

ČSN EN 14654-1 (756902) - 1.12.2014
Řízení a kontrola provozu odvodňovacích a stokových systémů vně budov - Část 1: Čištění.
317.90 Kč

ČSN EN 12873-1 (757333) - 1.12.2014
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky vyrobené z organických nebo sklovitých materiálů nebo tyto materiály obsahujících (s porcelánovou nebo smaltovou glazurou).
317.90 Kč

ČSN EN 16479 (757340) - 1.12.2014
Kvalita vod - Požadavky na výkonnost a postupy ověřování způsobilosti zařízení na monitorování vody - Automatická vzorkovací zařízení (vzorkovače) pro vody a odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14184 (757721) - 1.12.2014
Kvalita vod - Návod pro sledování vodních makrofyt v tekoucích vodách (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14407 (757722) - 1.12.2014
Kvalita vod - Návod pro identifikaci a kvalifikaci bentických rozsivek z vodních toků a jezer (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16350 (832303) - 1.12.2014
Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20346 (832502) - 1.12.2014
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16000-32 (835801) - 1.12.2014
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

TNI CEN/TR 16193 (838180) - 1.12.2014
Kaly, upravený bioodpad a půdy - Detekce a stanovení počtů bakterií Escherichia coli.
394.90 Kč

ČSN EN 1422 (847109) - 1.12.2014
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Ethylenoxidové sterilizátory - Požadavky a zkušební postupy.
394.90 Kč

ČSN EN 14180 (847110) - 1.12.2014
Sterilizátory pro zdravotnické účely - Sterilizátory s nízkoteplotní směsí páry a formaldehydu - Požadavky a zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18082 (852121) - 1.12.2014
Anestetické a respirační přístroje - Rozměry nezaměnitelných závitových (NIST) nízkotlakých konektorů pro medicinální plyny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10079-2-ed.2 (852703) - 1.12.2014
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 2: Odsávací zařízení poháněná manuálně.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10079-3-ed.2 (852703) - 1.12.2014
Zdravotnická odsávací zařízení - Část 3: Odsávací zařízení poháněná podtlakovým nebo tlakovým zdrojem.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301598-V1.1.1 (870010) - 1.12.2014
Zařízení využívající volná místa mezi TV kanály (WSD) - Bezdrátové přístupové systémy pracující v TV vysílacím pásmu 470 MHz až 790 MHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-18-V7.1.2 (875111) - 1.12.2014
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 18: Základnové stanice (BS) rádiových zařízení s více standardy (MSR) E-UTRA, UTRA a GSM/EDGE (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 1143-2 (916011) - 1.12.2014
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 1809 (940912) - 1.12.2014
Potápěčská výzbroj - Kompenzátor vztlaku - Funkční a bezpečnostní požadavky, zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1400+A1 (943429) - 1.12.2014
Výrobky pro péči o dítě - Šidítka pro kojence a malé děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 16570 (977129) - 1.12.2014
Informační technologie - Potvrzení RFID - Informační značka a dodatečné informace poskytované provozovatelem systému RFID (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15449-4 (979813) - 1.12.2014
Geografická informace - Infrastruktury prostorových dat - Část 4: Pohled soustředěný na služby.
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)