Nové normy ČSN za srpen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2005 v 09:00


ČSN ISO 18649 (011480) - 1.8.2005
Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech.
338.00 Kč

ČSN ISO 14963 (011481) - 1.8.2005
Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů.
338.00 Kč

ČSN ISO 129-1 (013130) - 1.8.2005
Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení.
350.00 Kč

ČSN EN 10226-3 (014032) - 1.8.2005
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry.
350.00 Kč

ČSN ISO 6336-5 (014687) - 1.8.2005
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů.
567.00 Kč

ČSN 014750 (014750) - 1.8.2005
Šnekové převody - Geometrie profilů šneku. (Tato norma doplňuje normu ČSN 01 4602-4).
338.00 Kč

ČSN EN 1330-7 (015005) - 1.8.2005
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 7: Termíny používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263) - 1.8.2005
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů.
338.00 Kč

ČSN EN 45503 (015270) - 1.8.2005
Atestační norma pro posuzování postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17261 (018340) - 1.8.2005
Dopravní informační a řídicí systémy - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Koncepce a terminologie AVI/AEI intermodální přepravy zboží (nákladů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.8.2005
Dopravní telematika (RTTT) - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro uživatele a stacionární zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 16047 (021090) - 1.8.2005
Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-10 (038222) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení ve vodě rozpustných chloridů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-12 (038222) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 12: Provozní metoda titračního stanovení ve vodě rozpustných iontů železa.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8502-5 (038222) - 1.8.2005
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11126-9 (038236) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - 1.8.2005
Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí.
434.00 Kč

ČSN EN 14610 (050007) - 1.8.2005
Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů.
768.00 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - 1.8.2005
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin.
338.00 Kč

ČSN EN 14324 (055901) - 1.8.2005
Tvrdé pájení - Směrnice pro aplikaci pájených spojů.
434.00 Kč

ČSN EN 1860-2 (061207) - 1.8.2005
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - 1.8.2005
Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro skladování LPG.
223.00 Kč

ČSN EN 1759-1 (131175) - 1.8.2005
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24.
768.00 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - 1.8.2005
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a zkoušení vztahující se na pravidla dimenzování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním.
350.00 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - 1.8.2005
Příruby a přírubové spoje - Zabezpečování jakosti kontroly a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - 1.8.2005
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14124 (137222) - 1.8.2005
Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - 1.8.2005
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11810-1 (192024) - 1.8.2005
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření - Část 1: Primární zapálení a průnik (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15367-2 (192025) - 1.8.2005
Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tavru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P ISO/TS 24348 (195112) - 1.8.2005
Oční optika - Brýlové obruby - Metoda simulace opotřebení a detekce niklu uvolněného z kovových a kombinovaných brýlových obrub s povrchovou úpravou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21281 (268832) - 1.8.2005
Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem - Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 81-29 (274003) - 1.8.2005
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 29: Interpretace článků norem EN 81-20 až EN 81-28 (včetně EN 81-1: 1998 a EN 81-2: 1998).
768.00 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.8.2005
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům.
338.00 Kč

ČSN EN 722-1 (300043) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy.
186.00 Kč

ČSN EN 721 (300044) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání.
186.00 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
434.00 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 2486 (312430) - 1.8.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A - Přířez pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4287 (312431) - 1.8.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010 - Přířez pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320232) - 1.8.2005
Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.8.2005
Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320234) - 1.8.2005
Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.8.2005
Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost.
567.00 Kč

ČSN EN 55016-1-1 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Platnost do 1.11.2009).
567.00 Kč

ČSN EN 55016-1-2 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením. (Platnost do 25.4.2017).
567.00 Kč

ČSN EN 55016-1-3 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon. (Platnost do 1.7.2009).
223.00 Kč

ČSN EN 55016-1-4 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením. (Platnost do 1.6.2010).
543.00 Kč

ČSN EN 55016-1-5 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Specifikace a postupy validace pro CALTS a REFTS od 30 MHz do 1000 MHz. (Platnost do 21.1.2018).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-6 (334591) - 1.8.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické). (Platnost do 1.5.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 62025-2 (345861) - 1.8.2005
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.10.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 60505-ed.2 (346205) - 1.8.2005
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. (Platnost do 15.8.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 60480 (346724) - 1.8.2005
Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití. (Platnost do 9.5.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 50290-1-2 (347820) - 1.8.2005
Komunikační kabely - Část 1-2: Definice.
434.00 Kč

ČSN EN 50290-2-1 (347820) - 1.8.2005
Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce.
338.00 Kč

ČSN EN 60255-26 (353526) - 1.8.2005
Elektrická relé - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu měřicích relé a zařízení ochran. (Platnost do 1.9.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-21 (358799) - 1.8.2005
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-30 (358799) - 1.8.2005
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.9.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-2-1 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-1: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61249-2-2 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-2: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61249-2-22 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61249-2-23 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61249-2-26 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-26: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61754-7-ed.2 (359244) - 1.8.2005
Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2011).
543.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z25 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
434.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z24 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
567.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z26 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A9 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
186.00 Kč

ČSN EN 13032-1 (360456) - 1.8.2005
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů.
543.00 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - 1.8.2005
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE).
120.00 Kč

ČSN EN 60456-ed.2 (361060) - 1.8.2005
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 21.3.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 60952-1-ed.2 (364340) - 1.8.2005
Letecké baterie - Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2016).
768.00 Kč

ČSN EN 60952-2-ed.2 (364340) - 1.8.2005
Letecké baterie - Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2016).
593.00 Kč

ČSN EN 60952-3-ed.2 (364340) - 1.8.2005
Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 50090-2-3 (368051) - 1.8.2005
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-3: Přehled systému - Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost výrobků určených k začlenění do HBES. (Platnost do 20.2.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 50090-5-1 (368051) - 1.8.2005
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1. (Platnost do 24.4.2023).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-1+Amd.1 (369249) - 1.8.2005
Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace.
543.00 Kč

ČSN ISO 10202-2 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 2: Proces transakce.
338.00 Kč

ČSN ISO 10202-4 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 4: Bezpečné aplikační moduly.
223.00 Kč

ČSN ISO 10202-7 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 7: Správa klíčů.
350.00 Kč

ČSN ISO 10202-8 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 8: Všeobecné zásady a přehled.
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19761 (369984) - 1.8.2005
Softwarové inženýrství - COSMIC-FFP - Metoda měření rozsahu funkcí.
223.00 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu.
434.00 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu.
338.00 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
223.00 Kč

ČSN EN 489 (383374) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
338.00 Kč

ČSN EN 12094-7:2002/A1 (389231) - 1.8.2005
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2.
62.00 Kč

ČSN EN 13204 (389340) - 1.8.2005
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení.
434.00 Kč

ČSN EN 10204 (420009) - 1.8.2005
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - 1.8.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6497 (467003) - 1.8.2005
Krmiva - Odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15914 (467029) - 1.8.2005
Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 314-1 (490173) - 1.8.2005
Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - 1.8.2005
Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny.
350.00 Kč

ČSN EN 1870-15 (496130) - 1.8.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
434.00 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - 1.8.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 5269-1 (500218) - 1.8.2005
Buničiny - Příprava laboratorních archů na fyzikální zkoušky - Část 1: Konvenční metoda tvorby archů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.8.2005
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - 1.8.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13871 (513035) - 1.8.2005
Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 13870 (513075) - 1.8.2005
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22174 (560012) - 1.8.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7932 (560092) - 1.8.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21571 (569902) - 1.8.2005
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 8619 (641521) - 1.8.2005
Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce.
120.00 Kč

ČSN EN 1186-1:2003/Oprava1 (647110) - 1.8.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace.
29.00 Kč

ČSN EN 438-1 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 1: Úvod a obecné informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 438-3 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 438-4 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 438-5 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 438-6 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 6: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14347 (665023) - 1.8.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234) - 1.8.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 14035-20 (668300) - 1.8.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 20: Skákající petardy - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15711 (673115) - 1.8.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - 1.8.2005
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic.
338.00 Kč

ČSN EN 14178-1 (701011) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float.
223.00 Kč

ČSN EN 14178-2 (701011) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
338.00 Kč

ČSN EN 12337-2 (701050) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
338.00 Kč

ČSN EN 13024-2 (701580) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN EN 13279-1 (722305) - 1.8.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - 1.8.2005
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě.
120.00 Kč

ČSN EN 772-2:1999/A1 (722635) - 1.8.2005
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír).
62.00 Kč

ČSN EN 772-20:2001/A1 (722635) - 1.8.2005
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch zdicích prvků.
62.00 Kč

ČSN EN 772-9:1999/A1 (722635) - 1.8.2005
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem.
62.00 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - 1.8.2005
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
338.00 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - 1.8.2005
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy.
350.00 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.8.2005
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty.
543.00 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - 1.8.2005
Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky.
350.00 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - 1.8.2005
Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky.
338.00 Kč

ČSN EN 14474 (723057) - 1.8.2005
Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody.
186.00 Kč

ČSN EN 490 (723240) - 1.8.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku. (Platnost do 1.8.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 491 (723243) - 1.8.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - 1.8.2005
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13792 (730320) - 1.8.2005
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - 1.8.2005
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda.
350.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - 1.8.2005
Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - 1.8.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1993-1-8 (731401) - 1.8.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9 (731401) - 1.8.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem.
338.00 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.8.2005
Železniční aplikace - Kolej - Geometrická kvalita koleje - Část 1: Popis geometrie koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1004 (738112) - 1.8.2005
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 13959 (755420) - 1.8.2005
Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D.
338.00 Kč

ČSN EN 14395-1 (755465) - 1.8.2005
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál.
223.00 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí.
223.00 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý.
186.00 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit.
186.00 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý.
223.00 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.8.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová.
223.00 Kč

ČSN EN 858-1:2003/A1 (756510) - 1.8.2005
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
223.00 Kč

ČSN EN 12387 (798007) - 1.8.2005
Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14159 (804442) - 1.8.2005
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky.
186.00 Kč

ČSN 805810:1993/Z1 (805810) - 1.8.2005
Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - 1.8.2005
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - 1.8.2005
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13428 (806178) - 1.8.2005
Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.8.2005
Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly.
338.00 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - 1.8.2005
Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - 1.8.2005
Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13087-8:2001/A1 (832142) - 1.8.2005
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.8.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky.
350.00 Kč

ČSN 838201 (838201) - 1.8.2005
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - 1.8.2005
Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - 1.8.2005
Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18779 (852117) - 1.8.2005
Zdravotnická zařízení pro úsporu kyslíku a kyslíkových směsí - Zvláštní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.8.2005
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
338.00 Kč

ČSN EN 13824 (855264) - 1.8.2005
Sterilizace zdravotnických prostředků - Aseptické zpracování kapalných zdravotnických prostředků - Požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22612 (855811) - 1.8.2005
Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - 1.8.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní přístroje pro použití s tlakovým infuzním zařízením.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10139-1 (856360) - 1.8.2005
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 1: Materiály pro krátkodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.1.1 (875110) - 1.8.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.1.1 (875110) - 1.8.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302296-V1.1.1 (875125) - 1.8.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302307-V1.1.1 (879045) - 1.8.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 527-2 (911105) - 1.8.2005
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN 14450 (916013) - 1.8.2005
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-4 (917886) - 1.8.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8442-5 (944805) - 1.8.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří.
223.00 Kč

ČSN ISO 9564-3 (979007) - 1.8.2005
Bankovnictví - Řízení a bezpečnost osobních identifikačních čísel - Část 3: Požadavky na off-line zacházení s PIN v systémech ATM a POS.
186.00 Kč

ČSN ISO 19108:2003/Z1 (979827) - 1.8.2005
Geografická informace - Časové schéma.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14463 (980012) - 1.8.2005
Zdravotnická informatika - Syntaxe k reprezentaci obsahu lékařských klasifikačních systémů (CIaML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14796 (980013) - 1.8.2005
Zdravotnická informatika - Datové typy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14271 (981023) - 1.8.2005
Zdravotnická informatika - Výměnný formát souborů s informacemi o vitálních známkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.