Nové normy ČSN za srpen 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.08.2005 v 09:00


ČSN ISO 18649 (011480) - 1.8.2005
Vibrace - Vyhodnocení výsledků měření z dynamických zkoušek a vyšetřování na mostech.
306.90 Kč

ČSN ISO 14963 (011481) - 1.8.2005
Vibrace a rázy - Směrnice pro provádění dynamických zkoušek a dynamických vyšetřování mostů a viaduktů.
306.90 Kč

ČSN ISO 129-1 (013130) - 1.8.2005
Technické výkresy - Kótování a tolerování - Část 1: Všeobecná ustanovení.
317.90 Kč

TNI 013760 (013760) - 1.8.2005
Databáze grafických značek - Komentář k databázi IEC 60417-DB a databázi IEC 60617-DB.
202.40 Kč

ČSN EN 10226-3 (014032) - 1.8.2005
Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry.
317.90 Kč

ČSN ISO 6336-5 (014687) - 1.8.2005
Výpočet únosnosti čelních ozubených kol s přímými a šikmými zuby - Část 5: Údaje o pevnosti a kvalitě materiálů.
515.90 Kč

ČSN 014750 (014750) - 1.8.2005
Šnekové převody - Geometrie profilů šneku. (Tato norma doplňuje normu ČSN 01 4602-4).
306.90 Kč

ČSN EN 1330-7 (015005) - 1.8.2005
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 7: Termíny používané při zkoušení magnetickou metodou práškovou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17040 (015263) - 1.8.2005
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na vzájemné posouzení orgánů posuzujících shodu a na vzájemné posouzení akreditačních orgánů.
306.90 Kč

ČSN EN 45503 (015270) - 1.8.2005
Atestační norma pro posuzování postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací.
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17261 (018340) - 1.8.2005
Dopravní informační a řídicí systémy - Automatická identifikace vozidel a zařízení - Koncepce a terminologie AVI/AEI intermodální přepravy zboží (nákladů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 14907-1 (018381) - 1.8.2005
Dopravní telematika (RTTT) - Elektronické vybírání poplatků (EFC) - Zkušební postupy pro uživatele a stacionární zařízení - Část 1: Popis zkušebních postupů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 16047 (021090) - 1.8.2005
Spojovací součásti - Zkoušení točivým momentem/upínací silou.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8502-10 (038222) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 10: Provozní metoda pro titrační stanovení ve vodě rozpustných chloridů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8502-12 (038222) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 12: Provozní metoda titračního stanovení ve vodě rozpustných iontů železa.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8502-5 (038222) - 1.8.2005
Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 5: Měření chloridů na ocelovém povrchu připraveném pro nátěry (metoda zjišťování iontů detekční trubicí).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8503-5 (038223) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů - Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou repliky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-10 (038236) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 10: Almandin (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11126-9 (038236) - 1.8.2005
Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Specifikace nekovových otryskávacích prostředků - Část 9: Staurolit (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13636 (038358) - 1.8.2005
Katodická ochrana kovových nádrží uložených v půdě a souvisících potrubí.
394.90 Kč

ČSN EN 14610 (050007) - 1.8.2005
Svařování a příbuzné procesy - Definice metod svařování kovů.
698.50 Kč

ČSN EN 1011-8 (052210) - 1.8.2005
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 8: Svařování litin.
306.90 Kč

ČSN EN 14324 (055901) - 1.8.2005
Tvrdé pájení - Směrnice pro aplikaci pájených spojů.
394.90 Kč

ČSN EN 1860-2 (061207) - 1.8.2005
Spotřebiče, pevná paliva a zapalovací zařízení pro rožně - Část 2: Dřevěné uhlí a brikety z dřevěného uhlí pro rožně - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14570 (078670) - 1.8.2005
Zařízení a příslušenství na LPG - Příslušenství nadzemních a podzemních zásobníků pro skladování LPG.
202.40 Kč

ČSN EN 1759-1 (131175) - 1.8.2005
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 1: Příruby z oceli, NPS 1/2 až 24.
698.50 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - 1.8.2005
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a zkoušení vztahující se na pravidla dimenzování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním.
317.90 Kč

ČSN EN 14772 (131552) - 1.8.2005
Příruby a přírubové spoje - Zabezpečování jakosti kontroly a zkoušení těsnění v souladu se soubory norem EN 1514 a EN 12560 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60534-1 (134510) - 1.8.2005
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 1: Terminologie pro regulační armatury a všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14124 (137222) - 1.8.2005
Zdravotnětechnické armatury - Plnicí armatury pro nádržkové splachovače se zabudovaným přepadem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - 1.8.2005
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11810-1 (192024) - 1.8.2005
Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči účinkům laserového záření - Část 1: Primární zapálení a průnik (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15367-2 (192025) - 1.8.2005
Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tavru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P ISO/TS 24348 (195112) - 1.8.2005
Oční optika - Brýlové obruby - Metoda simulace opotřebení a detekce niklu uvolněného z kovových a kombinovaných brýlových obrub s povrchovou úpravou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21281 (268832) - 1.8.2005
Konstrukce a uspořádání pedálů motorových vozíků se sedícím řidičem - Pravidla pro konstrukci a uspořádání pedálů.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 81-29 (274003) - 1.8.2005
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 29: Interpretace článků norem EN 81-20 až EN 81-28 (včetně EN 81-1: 1998 a EN 81-2: 1998).
698.50 Kč

ČSN EN 81-71 (274003) - 1.8.2005
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům.
306.90 Kč

ČSN EN 722-1 (300043) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Vytápěcí systémy na kapalná paliva - Část 1: Karavany a mobilní domovy.
169.40 Kč

ČSN EN 721 (300044) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání.
169.40 Kč

ČSN EN 1645-1 (300046) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
394.90 Kč

ČSN EN 1646-1 (300047) - 1.8.2005
Obytná vozidla pro volný čas - Motorové karavany - Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 2486 (312430) - 1.8.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2618A - Přířez pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4287 (312431) - 1.8.2005
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7010 - Přířez pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 12217-1 (320232) - 1.8.2005
Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 1: Neoplachtěná plavidla s délkou trupu od 6 m.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12217-2 (320233) - 1.8.2005
Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320234) - 1.8.2005
Malá plavidla - Stanovení stability a plovatelnosti podle kategorie plavidla - Část 3: Plavidla s délkou trupu menší než 6 m.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 12216 (322212) - 1.8.2005
Malá plavidla - Okna, poklopy, příklopy, pevná okna a dveře - Požadavky na pevnost a vodotěsnost.
515.90 Kč

ČSN EN 55016-1-1 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Platnost do 1.11.2009).
515.90 Kč

ČSN EN 55016-1-2 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením. (Platnost do 25.4.2017).
515.90 Kč

ČSN EN 55016-1-3 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon. (Platnost do 1.7.2009).
202.40 Kč

ČSN EN 55016-1-4 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené zářením. (Platnost do 1.6.2010).
493.90 Kč

ČSN EN 55016-1-5 (334210) - 1.8.2005
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Specifikace a postupy validace pro CALTS a REFTS od 30 MHz do 1000 MHz. (Platnost do 21.1.2018).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 50131-2-6 (334591) - 1.8.2005
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické). (Platnost do 1.5.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 62025-2 (345861) - 1.8.2005
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 25.10.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 60505-ed.2 (346205) - 1.8.2005
Hodnocení a třídění elektroizolačních systémů. (Platnost do 15.8.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 60480 (346724) - 1.8.2005
Metodický pokyn pro kontrolu a úpravu fluoridu sírového (SF6) získaného z elektrických zařízení a specifikace pro jeho opětovné použití. (Platnost do 9.5.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 50290-1-2 (347820) - 1.8.2005
Komunikační kabely - Část 1-2: Definice.
394.90 Kč

ČSN EN 50290-2-1 (347820) - 1.8.2005
Komunikační kabely - Část 2-1: Společná pravidla návrhu a konstrukce.
306.90 Kč

ČSN EN 60255-26 (353526) - 1.8.2005
Elektrická relé - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu měřicích relé a zařízení ochran. (Platnost do 1.9.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-21 (358799) - 1.8.2005
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.5.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-30 (358799) - 1.8.2005
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.9.2023).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-2-1 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-1: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61249-2-2 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-2: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované fenolickou pryskyřicí, vysoké elektrické jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61249-2-22 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-22: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným E-sklem, impregnované modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61249-2-23 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-23: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem, impregnované nehalogenovanou fenolickou pryskyřicí, ekonomické jakosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61249-2-26 (359062) - 1.8.2005
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-26: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61754-7-ed.2 (359244) - 1.8.2005
Rozhraní optických konektorů - Část 7: Druh optických konektorů typu MPO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2011).
493.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z25 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
394.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z24 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
515.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z26 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A9 (360340) - 1.8.2005
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
169.40 Kč

ČSN EN 13032-1 (360456) - 1.8.2005
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 1: Měření a formát souboru údajů.
493.90 Kč

ČSN EN 50419 (360800) - 1.8.2005
Značení elektrických a elektronických zařízení v souladu s článkem 11(2) Směrnice 2002/96/EC (WEEE).
108.90 Kč

ČSN EN 60456-ed.2 (361060) - 1.8.2005
Pračky pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 21.3.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 60952-1-ed.2 (364340) - 1.8.2005
Letecké baterie - Část 1: Všeobecné zkušební požadavky a úrovně funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2016).
698.50 Kč

ČSN EN 60952-2-ed.2 (364340) - 1.8.2005
Letecké baterie - Část 2: Požadavky pro návrh a konstrukci. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2016).
539.00 Kč

ČSN EN 60952-3-ed.2 (364340) - 1.8.2005
Letecké baterie - Část 3: Specifikace výrobku a postupy pro deklarování provedení a funkčnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.8.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 50090-2-3 (368051) - 1.8.2005
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-3: Přehled systému - Všeobecné požadavky na funkční bezpečnost výrobků určených k začlenění do HBES. (Platnost do 20.2.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 50090-5-1 (368051) - 1.8.2005
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 5-1: Média a vrstvy závislé na médiích - Silové vedení pro HBES třída 1. (Platnost do 24.4.2023).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-1+Amd.1 (369249) - 1.8.2005
Informační technologie - Dálkové operace: Pojmy, model a notace.
493.90 Kč

ČSN ISO 10202-2 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 2: Proces transakce.
306.90 Kč

ČSN ISO 10202-4 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 4: Bezpečné aplikační moduly.
202.40 Kč

ČSN ISO 10202-7 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 7: Správa klíčů.
317.90 Kč

ČSN ISO 10202-8 (369736) - 1.8.2005
Karty pro finanční transakce - Bezpečnostní architektura systémů finančních transakcí využívajících karty s integrovanými obvody - Část 8: Všeobecné zásady a přehled.
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19761 (369984) - 1.8.2005
Softwarové inženýrství - COSMIC-FFP - Metoda měření rozsahu funkcí.
202.40 Kč

ČSN EN 253 (383371) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružená konstrukce sestavená z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu.
394.90 Kč

ČSN EN 448 (383372) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Sdružené tvarovky sestavené z ocelové teplonosné trubky, polyurethanové tepelné izolace a vnějšího pláště z polyethylenu.
306.90 Kč

ČSN EN 488 (383373) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Uzavírací armatury pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
202.40 Kč

ČSN EN 489 (383374) - 1.8.2005
Vedení vodních tepelných sítí - Bezkanálové sdružené konstrukce předizolovaných potrubí - Spojky pro ocelové teplonosné trubky s polyurethanovou tepelnou izolací a vnějším pláštěm z polyethylenu.
306.90 Kč

ČSN EN 12094-7:2002/A1 (389231) - 1.8.2005
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 7: Požadavky a zkušební metody pro hubice hasicích zařízení CO2.
56.10 Kč

ČSN EN 13204 (389340) - 1.8.2005
Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a záchranné jednotky - Požadavky na bezpečnost a provedení.
394.90 Kč

ČSN EN 10204 (420009) - 1.8.2005
Kovové výrobky - Druhy dokumentů kontroly.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13503-1 (451402) - 1.8.2005
Naftový a plynárenský průmysl - Výplachové tekutiny a materiály - Část 1: Měření viskózních vlastností výplachových tekutin (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6497 (467003) - 1.8.2005
Krmiva - Odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15914 (467029) - 1.8.2005
Krmiva - Enzymatické stanovení celkového obsahu škrobu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 314-1 (490173) - 1.8.2005
Překližované desky - Kvalita lepení - Část 1: Metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - 1.8.2005
Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny.
317.90 Kč

ČSN EN 1870-15 (496130) - 1.8.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
394.90 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - 1.8.2005
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 5269-1 (500218) - 1.8.2005
Buničiny - Příprava laboratorních archů na fyzikální zkoušky - Část 1: Konvenční metoda tvorby archů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 534 (500311) - 1.8.2005
Papír a lepenka - Stanovení tloušťky, hustoty a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-6 (500371) - 1.8.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 6: Stanovení plošné hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13871 (513035) - 1.8.2005
Potravinářské stroje - Stroje na řezání kostek - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 13870 (513075) - 1.8.2005
Potravinářské stroje - Porcovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22174 (560012) - 1.8.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecná ustanovení a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7932 (560092) - 1.8.2005
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivního Bacillus cereus - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21571 (569902) - 1.8.2005
Potraviny - Metody pro detekci geneticky modifikovaných organismů a odvozených produktů - Extrakce nukleové kyseliny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 8619 (641521) - 1.8.2005
Plasty - Práškové fenolické pryskyřice - Stanovení délky toku na vyhřívané skleněné desce.
108.90 Kč

ČSN EN 1186-1:2003/Oprava1 (647110) - 1.8.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Plasty - Část 1: Pokyny pro výběr podmínek a metod zkoušení pro stanovení celkové migrace.
26.40 Kč

ČSN EN 438-1 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 1: Úvod a obecné informace (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 438-3 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 3: Klasifikace a specifikace pro lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 438-4 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 4: Klasifikace a specifikace pro kompaktní lamináty o tloušťce 2 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 438-5 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 5: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce menší než 2 mm určené k lepení na nosné podklady (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 438-6 (647501) - 1.8.2005
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 6: Klasifikace a specifikace pro podlahové lamináty o tloušťce 2 mm a větší pro venkovní použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14347 (665023) - 1.8.2005
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Základní sporicidní aktivita - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13763-27 (668234) - 1.8.2005
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 27: Definice, metody a požadavky na elektronické iniciační systémy.
394.90 Kč

ČSN EN 14035-20 (668300) - 1.8.2005
Zábavná pyrotechnika - Část 20: Skákající petardy - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15711 (673115) - 1.8.2005
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti nátěrů vystavených působení mořské vody proti katodické delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - 1.8.2005
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic.
306.90 Kč

ČSN EN 14178-1 (701011) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 1: Sklo float.
202.40 Kč

ČSN EN 14178-2 (701011) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky z křemičitého skla s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
306.90 Kč

ČSN EN 12337-2 (701050) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Chemicky zpevněné sodnovápenatokřemičité sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
306.90 Kč

ČSN EN 13024-2 (701580) - 1.8.2005
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené borosilikátové bezpečnostní sklo - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN EN 13279-1 (722305) - 1.8.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - 1.8.2005
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě.
108.90 Kč

ČSN EN 772-2:1999/A1 (722635) - 1.8.2005
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů ve zdicích prvcích (vtiskem na papír).
56.10 Kč

ČSN EN 772-20:2001/A1 (722635) - 1.8.2005
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch zdicích prvků.
56.10 Kč

ČSN EN 772-9:1999/A1 (722635) - 1.8.2005
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem.
56.10 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - 1.8.2005
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku.
306.90 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - 1.8.2005
Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy.
317.90 Kč

ČSN EN 13369 (723001) - 1.8.2005
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty.
493.90 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - 1.8.2005
Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky.
317.90 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - 1.8.2005
Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky.
306.90 Kč

ČSN EN 14474 (723057) - 1.8.2005
Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody.
169.40 Kč

ČSN EN 490 (723240) - 1.8.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku. (Platnost do 1.8.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 491 (723243) - 1.8.2005
Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN ISO 13822 (730038) - 1.8.2005
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13792 (730320) - 1.8.2005
Tepelné chování budov - Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení - Zjednodušené metody.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - 1.8.2005
Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda.
317.90 Kč

ČSN EN 1996-1-2 (731101) - 1.8.2005
Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - 1.8.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 1993-1-8 (731401) - 1.8.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1993-1-9 (731401) - 1.8.2005
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12697-17 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-18 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 18: Stékavost pojiva.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-19 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.8.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem.
306.90 Kč

ČSN EN 13848-1 (736359) - 1.8.2005
Železniční aplikace - Kolej - Geometrická kvalita koleje - Část 1: Popis geometrie koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1004 (738112) - 1.8.2005
Pojízdná pracovní dílcová lešení - Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na provedení a bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 13959 (755420) - 1.8.2005
Zpětná armatura zabraňující znečištění pitné vody zpětným průtokem - DN 6 až DN 250 včetně - Skupina E - Druh A, B, C a D.
306.90 Kč

ČSN EN 14395-1 (755465) - 1.8.2005
Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Hodnocení jakosti vody v akumulačních systémech senzorickou analýzou - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 12903 (755703) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškové aktivní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 12907 (755707) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pyrolyzovaný uhelný materiál.
202.40 Kč

ČSN EN 12915-1 (755715) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 1: Čerstvé granulované aktivní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 12915-2 (755715) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulované aktivní uhlí - Část 2: Regenerované granulované aktivní uhlí.
202.40 Kč

ČSN EN 13753 (755718) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Granulovaný aktivovaný oxid hlinitý.
169.40 Kč

ČSN EN 13754 (755721) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit.
169.40 Kč

ČSN EN 13752 (755722) - 1.8.2005
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Oxid manganičitý.
202.40 Kč

ČSN EN 899 (755853) - 1.8.2005
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina sírová.
202.40 Kč

ČSN EN 858-1:2003/A1 (756510) - 1.8.2005
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
202.40 Kč

ČSN EN 12387 (798007) - 1.8.2005
Stroje na výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Zařízení na opravu obuvi - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14159 (804442) - 1.8.2005
Textilní podlahové krytiny - Tolerance (lineárních) rozměrů kusových koberců, běhounů, kobercových dlaždic a koberců pro celoplošné pokrytí a tolerance střídy vzoru - Požadavky.
169.40 Kč

ČSN 805810:1993/Z1 (805810) - 1.8.2005
Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - 1.8.2005
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12957-2 (806177) - 1.8.2005
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 2: Zkouška na nakloněné rovině (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13428 (806178) - 1.8.2005
Geosyntetika - Stanovení účinnosti ochrany geosyntetik proti poškození nárazem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.8.2005
Označování velikosti oblečení - Část 3: Rozměry a intervaly.
306.90 Kč

ČSN EN 14682 (807051) - 1.8.2005
Bezpečnost dětského oblečení - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - 1.8.2005
Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13087-8:2001/A1 (832142) - 1.8.2005
Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 8: Elektrické vlastnosti.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 14122-4 (833280) - 1.8.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením - Část 4: Pevné žebříky.
317.90 Kč

ČSN 838201 (838201) - 1.8.2005
Tuhá alternativní paliva - Zpráva o vzájemném rozdílu mezi biologicky rozložitelnými a biogenními složkami tuhých alternativních paliv (TAP).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18778 (852114) - 1.8.2005
Respirační přístroje - Monitory pro malé děti - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18777 (852116) - 1.8.2005
Přemístitelné systémy s kapalným kyslíkem pro zdravotnické použití - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18779 (852117) - 1.8.2005
Zdravotnická zařízení pro úsporu kyslíku a kyslíkových směsí - Zvláštní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-12 (855220) - 1.8.2005
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 12: Příprava vzorků a referenční materiály.
306.90 Kč

ČSN EN 13824 (855264) - 1.8.2005
Sterilizace zdravotnických prostředků - Aseptické zpracování kapalných zdravotnických prostředků - Požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22612 (855811) - 1.8.2005
Ochranný oděv proti infekčním agens - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8536-8 (856206) - 1.8.2005
Infuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 8: Infuzní přístroje pro použití s tlakovým infuzním zařízením.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10139-1 (856360) - 1.8.2005
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 1: Materiály pro krátkodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301842-3-V1.1.1 (875110) - 1.8.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 3: Dodatečná vysílací hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301842-4-V1.1.1 (875110) - 1.8.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiové zařízení datového spoje VHF (VDL) letadlo - země v režimu 4 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 4: Funkce mezi dvěma body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302296-V1.1.1 (875125) - 1.8.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přenosové zařízení pro vysílací službu zemské digitální televize (DVB-T) - Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 302307-V1.1.1 (879045) - 1.8.2005
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 527-2 (911105) - 1.8.2005
Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky - Část 2: Mechanické bezpečnostní požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN 14450 (916013) - 1.8.2005
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14472-4 (917886) - 1.8.2005
Pružné, textilní a laminátové podlahové krytiny - Projekt, příprava a instalace - Část 4: Pružné podlahové krytiny.
202.40 Kč

ČSN EN 12983-1:2002/A1 (944303) - 1.8.2005
Varné nádobí - Domácí varné nádobí určené pro sporáky, vařiče nebo varné desky - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 8442-5 (944805) - 1.8.2005
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 5: Specifikace metody zkoušení příboru na ostrost a zachování ostří.
202.40 Kč

ČSN ISO 9564-3 (979007) - 1.8.2005
Bankovnictví - Řízení a bezpečnost osobních identifikačních čísel - Část 3: Požadavky na off-line zacházení s PIN v systémech ATM a POS.
169.40 Kč

ČSN ISO 19105:2003/Z1 (979824) - 1.8.2005
Geografická informace - Shoda a zkoušení.
26.40 Kč

ČSN ISO 19108:2003/Z1 (979827) - 1.8.2005
Geografická informace - Časové schéma.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 14463 (980012) - 1.8.2005
Zdravotnická informatika - Syntaxe k reprezentaci obsahu lékařských klasifikačních systémů (CIaML). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14796 (980013) - 1.8.2005
Zdravotnická informatika - Datové typy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 14271 (981023) - 1.8.2005
Zdravotnická informatika - Výměnný formát souborů s informacemi o vitálních známkách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)