Nové normy ČSN za duben 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 19011 (010330) - 1.4.2003
Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.
493.90 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - 1.4.2003
Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - 1.4.2003
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním.
394.90 Kč

ČSN EN 61523-2 (013756) - 1.4.2003
Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 2: Specifikace předběžného výpočtu zpoždění pro knihovny CMOS ASIC. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 583-4 (015023) - 1.4.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 4: Zjišťování vad kolmých k povrchu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - 1.4.2003
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - 1.4.2003
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5183-2 (052673) - 1.4.2003
Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7287 (053403) - 1.4.2003
Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - 1.4.2003
Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difúzního vodíku.
108.90 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - 1.4.2003
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
539.00 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - 1.4.2003
Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba.
493.90 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.4.2003
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
202.40 Kč

ČSN EN 1089-2 (078500) - 1.4.2003
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 2: Informační nálepky.
169.40 Kč

ČSN EN 61518:2001/Oprava1 (133085) - 1.4.2003
Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - 1.4.2003
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 12195-2 (300080) - 1.4.2003
Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken.
306.90 Kč

ČSN EN 3745-511 (311925) - 1.4.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 12312-2 (319321) - 1.4.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla.
306.90 Kč

ČSN EN 50016 (330373) - 1.4.2003
Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 1.6.2007).
306.90 Kč

ČSN 332000-5-523-ed.2 (332000) - 1.4.2003
Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech. (Platnost do 24.1.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 50107-1 (341370) - 1.4.2003
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN IEC 61312-3 (341393) - 1.4.2003
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD). (Platnost do 1.2.2009).
493.90 Kč

ČSN EN 50128 (342680) - 1.4.2003
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy. (Platnost do 25.4.2017).
698.50 Kč

ČSN EN 62044-1 (345886) - 1.4.2003
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace.
108.90 Kč

ČSN EN 61340-2-1 (346440) - 1.4.2003
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (Platnost do 2.10.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 62011-1 (346521) - 1.4.2003
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 60684-3-240÷243 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-300 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-320 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 320: Polyethylentereftalátové textilní trubičky, lehce impregnované. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-343÷345 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 343 až 345: Roztažitelné pletené ethylen-chlortrifluorethylenové (E-CTFE) bezpovlakové textilní trubičky. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60684-3-400÷402 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60230 (347004) - 1.4.2003
Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství. (Platnost do 14.2.2021).
108.90 Kč

ČSN EN 50205 (353439) - 1.4.2003
Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.4.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60749-10 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-11 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-12 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2021).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-13 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 22.3.2021).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-2 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-3 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-4 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60749-6 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-7 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 22.7.2014).
56.10 Kč

ČSN EN 60749-9 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
56.10 Kč

ČSN EN 60984:1996/A1 (359715) - 1.4.2003
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
108.90 Kč

ČSN EN 61229:1997/A2 (359720) - 1.4.2003
Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu.
108.90 Kč

ČSN P ENV 50354 (359728) - 1.4.2003
Metody zkoušení elektrickým obloukem materiálu a dílů oblečení používaného osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku.
169.40 Kč

ČSN EN 61479:2002/A1 (359735) - 1.4.2003
Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu.
108.90 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.4.2003
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.
317.90 Kč

ČSN EN 50144-2-13 (361570) - 1.4.2003
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily. (Platnost do 1.3.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 60950-1 (369060) - 1.4.2003
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.12.2010).
1425.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21990 (369268) - 1.4.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Privátní síť s integrovanými službami - Meziústřednový signalizační protokol - Služba pro krátkou zprávu (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9594-10 (369671) - 1.4.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Použití systémů managementu pro administraci adresáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 9594-8-ed.4 (369671) - 1.4.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Základní struktury certifikátu veřejného klíče a certifikátu atributu.
1053.80 Kč

ČSN ISO/IEC 15457-1 (369761) - 1.4.2003
Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
317.90 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení. (Text normy není součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu. (Text normy není součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1846-2 (389301) - 1.4.2003
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
493.90 Kč

ČSN EN 1028-1 (389310) - 1.4.2003
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1028-2 (389310) - 1.4.2003
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
317.90 Kč

ČSN 389427 (389427) - 1.4.2003
Požární armatury - Spojky.
202.40 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - 1.4.2003
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily.
317.90 Kč

ČSN EN 10254 (420271) - 1.4.2003
Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - 1.4.2003
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 10250-2 (420287) - 1.4.2003
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli.
169.40 Kč

ČSN EN 10142 (420909) - 1.4.2003
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pozinkované - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10147 (420910) - 1.4.2003
Plechy a pásy z konstrukčních ocelí kontinuálně žárově pozinkované - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 1654:2000/Oprava1 (421506) - 1.4.2003
Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory.
26.40 Kč

ČSN EN 10279 (425573) - 1.4.2003
Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 10230-1 (429824) - 1.4.2003
Ocelové hřebíky z drátu - Část 1: Sypané hřebíky pro všeobecné použití.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13703:2001/Oprava1 (450023) - 1.4.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 13631 (451311) - 1.4.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Blokové pístové plynové kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 463082 (463082) - 1.4.2003
Vlašské ořechy ve skořápce (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
169.40 Kč

ČSN 463083 (463083) - 1.4.2003
Jádra vlašských ořechů.
108.90 Kč

ČSN 463115 (463115) - 1.4.2003
Kadeřávek.
108.90 Kč

ČSN 463116 (463116) - 1.4.2003
Kedlubny.
108.90 Kč

ČSN EN 12484-4 (474040) - 1.4.2003
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12281 (502123) - 1.4.2003
Tiskové a obchodní papíry - Požadavky na kopírovací papíry pro procesy se suchým tonerem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12283 (502124) - 1.4.2003
Tiskové a obchodní papíry - Stanovení přilnavosti toneru (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 506411 (506411) - 1.4.2003
Obálky pro obálkovací stroje.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6579 (560088) - 1.4.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2535 (641212) - 1.4.2003
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12937 (656059) - 1.4.2003
Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera.
202.40 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - 1.4.2003
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky.
515.90 Kč

ČSN EN 13792 (704003) - 1.4.2003
Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 1: Terminologie, všeobecné požadavky, doporučení uživatelům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 2: Pístové pipety (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 3: Pístové byrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 5: Dávkovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - 1.4.2003
Přírodní kámen - Terminologie.
539.00 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - 1.4.2003
Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN 722642 (722642) - 1.4.2003
Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky.
306.90 Kč

ČSN EN 658-3 (727560) - 1.4.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12975-2 (730301) - 1.4.2003
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody.
859.10 Kč

ČSN 731105 (731105) - 1.4.2003
Navrhování a provádění hurdiskových stropů.
202.40 Kč

ČSN EN 13894-2 (732134) - 1.4.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavy při dynamickém zatížení - Část 2: Po ztvrdnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1444 (755406) - 1.4.2003
Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi.
394.90 Kč

ČSN EN 858-1 (756510) - 1.4.2003
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
394.90 Kč

ČSN 757508 (757508) - 1.4.2003
Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR).
169.40 Kč

ČSN 757600 (757600) - 1.4.2003
Jakost vod - Stanovení radionuklidů - Všeobecná ustanovení.
169.40 Kč

ČSN CR 13097 (758083) - 1.4.2003
Charakterizace kalů - Pokyny pro využití v zemědělství.
306.90 Kč

ČSN CR 13910 (770155) - 1.4.2003
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů.
202.40 Kč

ČSN EN 13595-1 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 28.2.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 13595-2 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy. (Platnost do 28.2.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 13595-3 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení. (Platnost do 28.2.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 13595-4 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu. (Platnost do 28.2.2023).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14877 (832781) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - 1.4.2003
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - 1.4.2003
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13868 (855832) - 1.4.2003
Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.1.1 (875101) - 1.4.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro analogové vysílače (s amplitudovou modulací (AM) a kmitočtovou modulací (FM)) zemské služby rozhlasového vysílání.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.1.1 (875101) - 1.4.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V1.1.1 (875111) - 1.4.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 301815-3-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-4-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-5-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-6-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300743-V1.2.1 (879024) - 1.4.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13761 (911110) - 1.4.2003
Kancelářský nábytek - Židle pro návštěvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 8442-1 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8442-2 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8442-3 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8442-4 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory.
306.90 Kč

ČSN ISO 19105 (979824) - 1.4.2003
Geografická informace - Shoda a zkoušení.
306.90 Kč

ČSN 979839 (979839) - 1.4.2003
Geografická informace - Funkční normy.
394.90 Kč

ČSN P ENV 13730-1 (981021) - 1.4.2003
Zdravotnická informatika - Zprávy týkající se transfuze krve - Část 1: Zprávy týkající se subjektu péče (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN P ENV 14032 (981022) - 1.4.2003
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro podporu ošetřování (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

Kategorie (nové normy)