Nové normy ČSN za duben 2003

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.04.2003 v 09:00


ČSN EN ISO 19011 (010330) - 1.4.2003
Směrnice pro auditování systému managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu.
543.00 Kč

ČSN ISO 5982 (011421) - 1.4.2003
Vibrace a rázy - Rozsah idealizovaných hodnot k charakterizování biodynamické odezvy lidského těla v poloze vsedě při působení vertikálních vibrací.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9614-3 (011617) - 1.4.2003
Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 3: Přesná metoda měření skenováním.
434.00 Kč

ČSN EN 61523-2 (013756) - 1.4.2003
Normy pro výpočet zpoždění a výkonu při návrhu čipů - Část 2: Specifikace předběžného výpočtu zpoždění pro knihovny CMOS ASIC. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 583-4 (015023) - 1.4.2003
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Část 4: Zjišťování vad kolmých k povrchu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - 1.4.2003
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-8 (050313) - 1.4.2003
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 8: Svařování spojů trubek s trubkovnicí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5183-2 (052673) - 1.4.2003
Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7287 (053403) - 1.4.2003
Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14372 (055018) - 1.4.2003
Svařovací materiály - Stanovení odolnosti proti vlhkosti u obalených elektrod pro ruční obloukové svařování měřením difúzního vodíku.
120.00 Kč

ČSN EN 12953-3 (077853) - 1.4.2003
Válcové kotle - Část 3: Konstrukce a výpočet částí namáhaných tlakem.
593.00 Kč

ČSN EN 12542 (078212) - 1.4.2003
Stabilní svařované ocelové sériově vyráběné nadzemní válcové zásobníky pro skladování LPG o objemu do 13 m3 včetně - Návrh a výroba.
543.00 Kč

ČSN 078304 (078304) - 1.4.2003
Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN 1089-2 (078500) - 1.4.2003
Lahve na přepravu plynů - Označování lahví (kromě lahví na LPG) - Část 2: Informační nálepky.
186.00 Kč

ČSN EN 61518:2001/Oprava1 (133085) - 1.4.2003
Připojovací rozměry mezi měřicími zařízeními diferenčního tlaku a přírubovými uzavíracími armaturami do 413 bar (41,3 MPa) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - 1.4.2003
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 12195-2 (300080) - 1.4.2003
Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 2: Přivazovací popruhy ze syntetických vláken.
338.00 Kč

ČSN EN 3745-511 (311925) - 1.4.2003
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 511: Odírání kabelu o kabel (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 12312-2 (319321) - 1.4.2003
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 2: Cateringová vozidla.
338.00 Kč

ČSN EN 50016 (330373) - 1.4.2003
Nevýbušná elektrická zařízení - Závěr s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 1.6.2007).
338.00 Kč

ČSN 332000-5-523-ed.2 (332000) - 1.4.2003
Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech. (Platnost do 24.1.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 50107-1 (341370) - 1.4.2003
Zařízení a instalace se svíticími trubicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV a nepřevyšujícím 10 kV - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN IEC 61312-3 (341393) - 1.4.2003
Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD). (Platnost do 1.2.2009).
543.00 Kč

ČSN EN 50128 (342680) - 1.4.2003
Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a systémy zpracování dat - Software pro drážní řídicí a ochranné systémy. (Platnost do 25.4.2017).
768.00 Kč

ČSN EN 62044-1 (345886) - 1.4.2003
Jádra z magneticky měkkých materiálů - Metody měření - Část 1: Kmenová specifikace.
120.00 Kč

ČSN EN 61340-2-1 (346440) - 1.4.2003
Elektrostatika - Část 2-1: Metody měření - Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj. (Platnost do 2.10.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 62011-1 (346521) - 1.4.2003
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 60684-3-240÷243 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 240 až 243: Teplem smrštitelné trubičky z PTFE. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-300 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 300: Trubičky ze skleněného textilního vlákna, pletené, bez povlaku. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-320 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 320: Polyethylentereftalátové textilní trubičky, lehce impregnované. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-343÷345 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 343 až 345: Roztažitelné pletené ethylen-chlortrifluorethylenové (E-CTFE) bezpovlakové textilní trubičky. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60684-3-400÷402 (346553) - 1.4.2003
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - Listy 400 až 402: Trubičky ze skelné tkaniny s povlakem ze silikonového elastomeru. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60230 (347004) - 1.4.2003
Impulzní zkoušky kabelů a jejich příslušenství. (Platnost do 14.2.2021).
120.00 Kč

ČSN EN 50205 (353439) - 1.4.2003
Relé s nuceně ovládanými (mechanicky spřaženými) kontakty (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.4.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60749-10 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 10: Mechanické údery. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2025).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-11 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 11: Rychlá změna teploty - Metoda dvou lázní. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-12 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 12: Vibrace, proměnlivý kmitočet. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 17.1.2021).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-13 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 13: Solné ovzduší. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 22.3.2021).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-2 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 2: Nízký tlak vzduchu. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-3 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 3: Vnější vizuální kontrola. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-4 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 4: Vlhké teplo konstantní, velmi zrychlená zkouška namáháním (HAST). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60749-6 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 6: Skladování při vysoké teplotě. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-7 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 7: Měření obsahu vnitřní vlhkosti a analýza dalších zbytkových plynů. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 22.7.2014).
62.00 Kč

ČSN EN 60749-9 (358799) - 1.4.2003
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 9: Trvanlivost značení. (Text normy není součástí výtisku). (Platnost do 7.4.2020).
62.00 Kč

ČSN EN 60984:1996/A1 (359715) - 1.4.2003
Rukávy z izolačního materiálu pro práce pod napětím.
120.00 Kč

ČSN EN 61229:1997/A2 (359720) - 1.4.2003
Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu.
120.00 Kč

ČSN P ENV 50354 (359728) - 1.4.2003
Metody zkoušení elektrickým obloukem materiálu a dílů oblečení používaného osobami při riziku vystavení se elektrickému oblouku.
186.00 Kč

ČSN EN 61479:2002/A1 (359735) - 1.4.2003
Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu.
120.00 Kč

ČSN EN 12665 (360001) - 1.4.2003
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.
350.00 Kč

ČSN EN 50144-2-13 (361570) - 1.4.2003
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily. (Platnost do 1.3.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 60950-1 (369060) - 1.4.2003
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 1.12.2010).
1377.00 Kč

ČSN ISO/IEC 21990 (369268) - 1.4.2003
Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Privátní síť s integrovanými službami - Meziústřednový signalizační protokol - Služba pro krátkou zprávu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9594-10 (369671) - 1.4.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Použití systémů managementu pro administraci adresáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9594-8-ed.4 (369671) - 1.4.2003
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Adresář: Základní struktury certifikátu veřejného klíče a certifikátu atributu.
1159.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15457-1 (369761) - 1.4.2003
Identifikační karty - Tenké ohebné karty - Část 1: Fyzikální charakteristiky.
350.00 Kč

ČSN EN 45510-2-5 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-5: Elektrické zařízení - Motory. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení. (Text normy není součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 45510-4-4 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-4: Pomocná zařízení kotlů - Zařízení k přípravě paliva. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 45510-4-5 (380210) - 1.4.2003
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 4-5: Pomocná zařízení kotlů - Zauhlovací zařízení a zařízení pro skladování volně loženého materiálu. (Text normy není součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1846-2 (389301) - 1.4.2003
Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení.
543.00 Kč

ČSN EN 1028-1 (389310) - 1.4.2003
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 1: Třídění - Všeobecné a bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1028-2 (389310) - 1.4.2003
Požární čerpadla - Požární odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění - Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadavků.
350.00 Kč

ČSN 389427 (389427) - 1.4.2003
Požární armatury - Spojky.
223.00 Kč

ČSN EN 1947 (389502) - 1.4.2003
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily.
350.00 Kč

ČSN EN 10254 (420271) - 1.4.2003
Ocelové zápustkové výkovky - Všeobecné technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10250-1 (420286) - 1.4.2003
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 10250-2 (420287) - 1.4.2003
Ocelové výkovky volně kované pro všeobecné použití - Část 2: Nelegované a ušlechtilé oceli.
186.00 Kč

ČSN EN 10142 (420909) - 1.4.2003
Plechy a pásy z hlubokotažných ocelí k tváření za studena, kontinuálně žárově pozinkované - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10147 (420910) - 1.4.2003
Plechy a pásy z konstrukčních ocelí kontinuálně žárově pozinkované - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 1654:2000/Oprava1 (421506) - 1.4.2003
Měď a slitiny mědi - Pásy pro pružiny a konektory.
29.00 Kč

ČSN EN 10279 (425573) - 1.4.2003
Tyče ocelové průřezu U válcované za tepla - Úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 10230-1 (429824) - 1.4.2003
Ocelové hřebíky z drátu - Část 1: Sypané hřebíky pro všeobecné použití.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13703:2001/Oprava1 (450023) - 1.4.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Navrhování a zřizování potrubních systémů na příbřežních těžebních plošinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 13631 (451311) - 1.4.2003
Naftový a plynárenský průmysl - Blokové pístové plynové kompresory (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 463082 (463082) - 1.4.2003
Vlašské ořechy ve skořápce (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
186.00 Kč

ČSN 463083 (463083) - 1.4.2003
Jádra vlašských ořechů.
120.00 Kč

ČSN 463115 (463115) - 1.4.2003
Kadeřávek.
120.00 Kč

ČSN 463116 (463116) - 1.4.2003
Kedlubny.
120.00 Kč

ČSN EN 12484-4 (474040) - 1.4.2003
Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12281 (502123) - 1.4.2003
Tiskové a obchodní papíry - Požadavky na kopírovací papíry pro procesy se suchým tonerem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12283 (502124) - 1.4.2003
Tiskové a obchodní papíry - Stanovení přilnavosti toneru (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 506411 (506411) - 1.4.2003
Obálky pro obálkovací stroje.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6579 (560088) - 1.4.2003
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Salmonella.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2535 (641212) - 1.4.2003
Plasty - Nenasycené polyesterové pryskyřice - Stanovení doby gelace při teplotě okolí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12937 (656059) - 1.4.2003
Ropné výrobky - Stanovení vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera.
223.00 Kč

ČSN EN 1279-6 (701621) - 1.4.2003
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 6: Řízení výroby v závodě a periodické zkoušky.
567.00 Kč

ČSN EN 13792 (704003) - 1.4.2003
Barevné značení kohoutů a ventilů pro užití v laboratořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-1 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 1: Terminologie, všeobecné požadavky, doporučení uživatelům (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN ISO 8655-2 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 2: Pístové pipety (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-3 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 3: Pístové byrety (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-4 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 4: Zařízení ke zřeďování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-5 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 5: Dávkovače (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8655-6 (704255) - 1.4.2003
Pístové titrační přístroje - Část 6: Gravimetrická metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - 1.4.2003
Přírodní kámen - Terminologie.
593.00 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - 1.4.2003
Cihelné dlažební prvky - Technické požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN 722642 (722642) - 1.4.2003
Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky.
338.00 Kč

ČSN EN 658-3 (727560) - 1.4.2003
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12975-2 (730301) - 1.4.2003
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody.
945.00 Kč

ČSN 731105 (731105) - 1.4.2003
Navrhování a provádění hurdiskových stropů.
223.00 Kč

ČSN EN 13894-2 (732134) - 1.4.2003
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení únavy při dynamickém zatížení - Část 2: Po ztvrdnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1444 (755406) - 1.4.2003
Vláknocementové potrubí - Zásady pro pokládku a ostatní práce na staveništi.
434.00 Kč

ČSN EN 858-1 (756510) - 1.4.2003
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
434.00 Kč

ČSN 757508 (757508) - 1.4.2003
Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek gravimetrickou metodou (ELGR).
186.00 Kč

ČSN 757600 (757600) - 1.4.2003
Jakost vod - Stanovení radionuklidů - Všeobecná ustanovení.
186.00 Kč

ČSN CR 13097 (758083) - 1.4.2003
Charakterizace kalů - Pokyny pro využití v zemědělství.
338.00 Kč

ČSN CR 13910 (770155) - 1.4.2003
Obaly - Zpráva o kritériích a metodikách analýzy životního cyklu obalů.
223.00 Kč

ČSN EN 13595-1 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 28.2.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 13595-2 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 2: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti oděru nárazy. (Platnost do 28.2.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 13595-3 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 3: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti roztržení. (Platnost do 28.2.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 13595-4 (832780) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 4: Metoda zkoušení pro zjišťování odolnosti proti nárazovému řezu. (Platnost do 28.2.2023).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14877 (832781) - 1.4.2003
Ochranné oděvy pro otryskávací práce při použití zrnitých otryskávacích prostředků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14915-1 (833581) - 1.4.2003
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 1: Zásady pro navrhování a rámcové podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14915-3 (833581) - 1.4.2003
Ergonomie softwaru pro multimediální uživatelská rozhraní - Část 3: Výběr médií a jejich kombinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13868 (855832) - 1.4.2003
Katetry - Zkušební postupy na zauzlení katetrů s jedním lumenem a hadice pro zdravotnické použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-11-V1.1.1 (875101) - 1.4.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 11: Specifické podmínky pro analogové vysílače (s amplitudovou modulací (AM) a kmitočtovou modulací (FM)) zemské služby rozhlasového vysílání.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-14-V1.1.1 (875101) - 1.4.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 14: Specifické podmínky pro analogové a digitální vysílače zemské služby televizního vysílání.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-10-V1.1.1 (875111) - 1.4.2003
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS) a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 10: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 301815-3-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro uživatele (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-4-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-5-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro síť (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301815-6-V1.1.1 (877181) - 1.4.2003
Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo dva (DSS2) - Třída jakosti služby a indikace parametrů při sestavení volání/spojení - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300743-V1.2.1 (879024) - 1.4.2003
Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 13761 (911110) - 1.4.2003
Kancelářský nábytek - Židle pro návštěvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 8442-1 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 1: Požadavky na příbory pro přípravu pokrmů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8442-2 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 2: Požadavky na příbory z korozivzdorné oceli a postříbřené příbory.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8442-3 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 3: Požadavky na postříbřené stolní a dekorativní nádobí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8442-4 (944805) - 1.4.2003
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Příbory a stolní nádobí - Část 4: Požadavky na pozlacené příbory.
338.00 Kč

ČSN ISO 19105 (979824) - 1.4.2003
Geografická informace - Shoda a zkoušení.
338.00 Kč

ČSN 979839 (979839) - 1.4.2003
Geografická informace - Funkční normy.
434.00 Kč

ČSN P ENV 13730-1 (981021) - 1.4.2003
Zdravotnická informatika - Zprávy týkající se transfuze krve - Část 1: Zprávy týkající se subjektu péče (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN P ENV 14032 (981022) - 1.4.2003
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro podporu ošetřování (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.