Nové normy ČSN za červen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 20387 (010107) - 1.6.2021
Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky.
493.90 Kč

ČSN ISO 18434-2 (011465) - 1.6.2021
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6926:2016/A1 (011616) - 1.6.2021
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - 1.6.2021
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692) - 1.6.2021
Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat.
317.90 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52941 (011801) - 1.6.2021
Aditivní výroba - Výkon a spolehlivost systému - Akceptační testy pro laserové fúzní stroje s kovovým práškem pro kovové materiály pro letecký průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - 1.6.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - 1.6.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23243 (015005) - 1.6.2021
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník.
317.90 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - 1.6.2021
Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.
202.40 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - 1.6.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - 1.6.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.6.2021
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8.
306.90 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.6.2021
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - 1.6.2021
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - 1.6.2021
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22043 (142804) - 1.6.2021
Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15684 (165193) - 1.6.2021
Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - 1.6.2021
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12413 (224501) - 1.6.2021
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva.
539.00 Kč

ČSN EN 840-1:2020/Oprava1 (269381) - 1.6.2021
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - 1.6.2021
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 13586 (270137) - 1.6.2021
Jeřáby - Přístupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13155 (270139) - 1.6.2021
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - 1.6.2021
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16851+A1 (270211) - 1.6.2021
Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17076 (270212) - 1.6.2021
Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - 1.6.2021
Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči.
493.90 Kč

ČSN EN 17343 (280003) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Obecné termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.6.2021
Drážní aplikace - Protipožání ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí.
394.90 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel.
394.90 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - 1.6.2021
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu <= 1450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 4861 (319401) - 1.6.2021
Letectví a kosmonautika - Postup metrologického posuzování pro kinematická pole měřená korelací digitálního obrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4864 (319701) - 1.6.2021
Letectví a kosmonautika - Environmentální hodnocení - Dynamická zkouška oděrem, opotřebením, poškrábáním a rázem v kabině letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - 1.6.2021
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - 1.6.2021
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - 1.6.2021
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky.
202.40 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A4 (330050) - 1.6.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
169.40 Kč

ČSN EN 50678:2021/Oprava1 (331610) - 1.6.2021
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.
26.40 Kč

ČSN EN 61000-4-3-ed.3:2006/Z2 (333432) - 1.6.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-3-ed.4 (333432) - 1.6.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62351-6 (335011) - 1.6.2021
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50119-ed.2:2010/Z2 (341531) - 1.6.2021
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci.
26.40 Kč

ČSN EN 50119-ed.3 (341531) - 1.6.2021
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci.
698.50 Kč

ČSN IEC 60840:2020/Oprava1 (347012) - 1.6.2021
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN 347409-ed.2 (347409) - 1.6.2021
Systém značení kabelů a vodičů.
169.40 Kč

ČSN 347409:1999/Z2 (347409) - 1.6.2021
Systém značení kabelů a vodičů.
26.40 Kč

ČSN EN 60034-18-41:2014/A1/Oprava1 (350000) - 1.6.2021
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality.
56.10 Kč

ČSN EN 50708-1-1:2020/Oprava1 (351001) - 1.6.2021
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 50708-2-1:2020/Oprava1 (351001) - 1.6.2021
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-4-ed.2 (354107) - 1.6.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače.
306.90 Kč

ČSN EN 61058-2-4:2006/Z1 (354107) - 1.6.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače.
26.40 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/A1 (354508) - 1.6.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN EN IEC 61837-2-ed.3:2018/A1 (358401) - 1.6.2021
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11-ed.3:2019/A1 (359223) - 1.6.2021
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21-ed.3:2019/A1 (359223) - 1.6.2021
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31-ed.3:2019/A1 (359223) - 1.6.2021
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61228-ed.2:2008/Z1 (360035) - 1.6.2021
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61228-ed.3 (360035) - 1.6.2021
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61347-1-ed.3:2015/A1 (360510) - 1.6.2021
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-23-ed.2 (360600) - 1.6.2021
Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí.
202.40 Kč

ČSN EN 60598-2-23:1998/Z2 (360600) - 1.6.2021
Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 23: Žárovkové osvětlovací systémy na malé napětí.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60675-2 (361060) - 1.6.2021
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60675-3 (361060) - 1.6.2021
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62512:2021/A11 (361060) - 1.6.2021
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN IEC 63073-1 (364767) - 1.6.2021
Vyhrazené radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: SPECT myokardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801) - 1.6.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60268-16-ed.2:2012/Z1 (368305) - 1.6.2021
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60268-16-ed.3 (368305) - 1.6.2021
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 60268-7-ed.2:2011/A1 (368305) - 1.6.2021
Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 30141:2019/Oprava1 (369021) - 1.6.2021
Internet věcí (IoT) - Referenční architektura.
26.40 Kč

ČSN EN 50520-ed.2 (370560) - 1.6.2021
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích.
202.40 Kč

ČSN EN 50520:2010/Z1 (370560) - 1.6.2021
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na položení úložných kabelů a trubek v podzemních instalacích.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10275 (420436) - 1.6.2021
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - 1.6.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - 1.6.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
3374.40 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 1673 (512570) - 1.6.2021
Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1974 (513510) - 1.6.2021
Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.6.2021
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - 1.6.2021
Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15876-2:2017/A1 (646416) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-5:2017/A1 (646416) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22391-2:2010/A1 (646425) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22391-5:2010/A1 (646425) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17411 (654909) - 1.6.2021
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.6.2021
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17559 (659851) - 1.6.2021
Řasy a produkty z řas - Použití v potravinách a krmivech: Obecný přehled limitů, postupů a analytických metod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 17611 (659852) - 1.6.2021
Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití v kosmetice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 17612 (659853) - 1.6.2021
Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití ve farmacii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23321 (673001) - 1.6.2021
Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23168 (673024) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22518 (673034) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20266 (673064) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22970 (673150) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - 1.6.2021
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 16516+A1 (728012) - 1.6.2021
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - 1.6.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - 1.6.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16205 (730538) - 1.6.2021
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - 1.6.2021
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.6.2021
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16627 (730904) - 1.6.2021
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody.
539.00 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - 1.6.2021
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 16475-7+A1 (734245) - 1.6.2021
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN 736121:2019/Oprava2 (736121) - 1.6.2021
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
26.40 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí.
394.90 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním.
169.40 Kč

ČSN EN 13848-6+A1 (736359) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17397-1 (736390) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Závady koleje - Část 1: Řízení závad koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 737042:2016/Z2 (737042) - 1.6.2021
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.6.2021
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
306.90 Kč

TNI CEN ISO/TR 23383 (800083) - 1.6.2021
Textilie a textilní výrobky - Chytré (inteligentní) textilie - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12945-4 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN 13819-1 (832101) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 352-1-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 352-1:2003/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.
26.40 Kč

ČSN EN 352-10 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 352-2-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 352-2:2003/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu.
26.40 Kč

ČSN EN 352-3-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 352-3:2003/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu.
26.40 Kč

ČSN EN 352-4-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 352-4:2001/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem.
26.40 Kč

ČSN EN 352-5-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 352-5:2003/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku.
26.40 Kč

ČSN EN 352-6-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 352-6:2003/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením.
26.40 Kč

ČSN EN 352-7-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 352-7:2003/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí.
26.40 Kč

ČSN EN 352-8-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 352-8:2008/Z1 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů.
26.40 Kč

ČSN EN 352-9 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 407-ed.2 (832326) - 1.6.2021
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20349-1:2018/A1 (832525) - 1.6.2021
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20349-2:2018/A1 (832525) - 1.6.2021
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech.
169.40 Kč

ČSN 832610 (832610) - 1.6.2021
Uzlování - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - 1.6.2021
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - 1.6.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska.
317.90 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - 1.6.2021
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad směsí kyselin chlorovodíkové (HCI), dusičné (HNO3) a tetrafluoroborité (HBF4) nebo fluorovodíkové (HF) pro následné stanovení prvků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21663 (838311) - 1.6.2021
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 17069 (841002) - 1.6.2021
Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15841:2015/A1 (856313) - 1.6.2021
Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.6.1 (875114) - 1.6.2021
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 303135-V2.2.1 (875168) - 1.6.2021
Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

TNI CEN/TR 15071 (943020) - 1.6.2021
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1368.00 Kč

ČSN EN 13210-1 (943454) - 1.6.2021
Výrobky pro péči o dítě - Část 1: Bezpečnostní postroje a vodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13210-2 (943454) - 1.6.2021
Výrobky pro péči o dítě - Část 2: Bezpečnostní postroje pro děti zahrnující batohy a vodítka - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

Kategorie (nové normy)