Nové normy ČSN za červen 2021

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2021 v 09:00


ČSN EN ISO 20387 (010107) - 1.6.2021
Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky.
543.00 Kč

ČSN ISO 18434-2 (011465) - 1.6.2021
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Termografie - Část 2: Interpretace a diagnostika obrazu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6926:2016/A1 (011616) - 1.6.2021
Akustika - Požadavky na vlastnosti a kalibraci referenčních zdrojů zvuku používaných pro určování hladin akustického výkonu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11691 (011666) - 1.6.2021
Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12913-2 (011692) - 1.6.2021
Akustika - Soundscape - Část 2: Požadavky na sběr a uvádění dat.
350.00 Kč

ČSN EN ISO/ASTM 52941 (011801) - 1.6.2021
Aditivní výroba - Výkon a spolehlivost systému - Akceptační testy pro laserové fúzní stroje s kovovým práškem pro kovové materiály pro letecký průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-3 (012003) - 1.6.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 3: Uhlíkové nanoobjekty (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 80004-8 (012003) - 1.6.2021
Nanotechnologie - Slovník - Část 8: Procesy nanovýroby (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23243 (015005) - 1.6.2021
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem technikou phased array - Slovník.
350.00 Kč

ČSN ISO 23601 (018017) - 1.6.2021
Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.
223.00 Kč

ČSN EN 12385-3 (024302) - 1.6.2021
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-3 (050053) - 1.6.2021
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-1 (051102) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 1: Příprava zkušebních kusů a tyčí čistého svarového kovu z oceli, niklu a slitin niklu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15792-2 (051102) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Zkušební metody - Část 2: Příprava jednostranně a oboustranně svařovaných zkušebních kusů a vzorků z oceli.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2560 (055005) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6847 (055017) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Příprava návaru svarového kovu pro chemický rozbor.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14341 (055311) - 1.6.2021
Svařovací materiály - Drátové elektrody pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.6.2021
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné soustavy - Moduly M3-5,6,7,8.
338.00 Kč

ČSN EN 12493 (078450) - 1.6.2021
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LGP - Návrh a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13953 (078463) - 1.6.2021
Zařízení a příslušenství na LPG - Pojistné ventily pro znovuplnitelné lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11114-1 (078609) - 1.6.2021
Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22043 (142804) - 1.6.2021
Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15684 (165193) - 1.6.2021
Stavební kování - Mechatronické cylindrické vložky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15004-1 (195000) - 1.6.2021
Oftalmologické přístroje - Základní požadavky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky použitelné na všechny oftalmologické přístroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12413 (224501) - 1.6.2021
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva.
593.00 Kč

ČSN EN 840-1:2020/Oprava1 (269381) - 1.6.2021
Pojízdné kontejnery na odpad a recyklaci - Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 I pro vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou - Rozměry a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 15512 (269636) - 1.6.2021
Ocelové statické skladovací systémy - Přestavitelné paletové regálové systémy - Zásady navrhování konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 13586 (270137) - 1.6.2021
Jeřáby - Přístupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13155 (270139) - 1.6.2021
Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - 1.6.2021
Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16851+A1 (270211) - 1.6.2021
Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17076 (270212) - 1.6.2021
Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19432-1 (278603) - 1.6.2021
Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči.
543.00 Kč

ČSN EN 17343 (280003) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Obecné termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 45545-2 (280160) - 1.6.2021
Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí. (Platnost do 30.10.2026).
434.00 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Požadavky na kolizní odolnost kolejových vozidel.
434.00 Kč

ČSN EN 2133 (318233) - 1.6.2021
Letectví a kosmonautika - Kadmiování ocelí s pevností v tahu <= 1450 MPa, mědi, slitin mědi a slitin niklu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 4861 (319401) - 1.6.2021
Letectví a kosmonautika - Postup metrologického posuzování pro kinematická pole měřená korelací digitálního obrazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4864 (319701) - 1.6.2021
Letectví a kosmonautika - Environmentální hodnocení - Dynamická zkouška oděrem, opotřebením, poškrábáním a rázem v kabině letadla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15869-1 (326360) - 1.6.2021
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 15869-2 (326360) - 1.6.2021
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 15869-3 (326360) - 1.6.2021
Plavidla vnitrozemské plavby - Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A - Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky.
223.00 Kč

ČSN IEC 60050-113:2014/A4 (330050) - 1.6.2021
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 113: Fyzika pro elektrotechniku.
186.00 Kč

ČSN EN 50678:2021/Oprava1 (331610) - 1.6.2021
Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-4-3-ed.4 (333432) - 1.6.2021
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti.
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62351-6 (335011) - 1.6.2021
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 6: Bezpečnost pro IEC 61850 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50119-ed.3 (341531) - 1.6.2021
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Trolejová vedení pro elektrickou trakci.
768.00 Kč

ČSN IEC 60840:2020/Oprava1 (347012) - 1.6.2021
Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um=36 kV) do 150 kV (Um=170 kV) - Zkušební metody a požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN 347409-ed.2 (347409) - 1.6.2021
Systém značení kabelů a vodičů.
186.00 Kč

ČSN EN 60034-18-41:2014/A1/Oprava1 (350000) - 1.6.2021
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality.
62.00 Kč

ČSN EN 50708-1-1:2020/Oprava1 (351001) - 1.6.2021
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 1-1: Společná část - Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 50708-2-1:2020/Oprava1 (351001) - 1.6.2021
Výkonové transformátory - Dodatečné evropské požadavky - Část 2-1: Střední výkonové transformátory - Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61058-2-4-ed.2 (354107) - 1.6.2021
Spínače pro spotřebiče - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro samostatně montované spínače.
338.00 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/A1 (354508) - 1.6.2021
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61837-2-ed.3:2018/A1 (358401) - 1.6.2021
Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu pro povrchovou montáž - Normalizované rozměry a zapojení vývodů - Část 2: Keramická pouzdra.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11-ed.3:2019/A1 (359223) - 1.6.2021
Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21-ed.3:2019/A1 (359223) - 1.6.2021
Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31-ed.3:2019/A1 (359223) - 1.6.2021
Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61228-ed.3 (360035) - 1.6.2021
UV zářivky používané pro opalování - Metody měření a specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61347-1-ed.3:2015/A1 (360510) - 1.6.2021
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 1: Obecné a bezpečnostní požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60598-2-23-ed.2 (360600) - 1.6.2021
Svítidla - Část 2-23: Zvláštní požadavky - Osvětlovací systémy pro světelné zdroje ELV na malé napětí.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60675-2 (361060) - 1.6.2021
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 2: Doplňující požadavky na měření faktoru sálání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60675-3 (361060) - 1.6.2021
Elektrická přímotopná topidla pro vytápění místností pro domácnost - Metody měření funkce - Část 3: Doplňující požadavky na měření účinnosti sálání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62512:2021/A11 (361060) - 1.6.2021
Elektrické pračky prádla se sušičkou pro domácnost - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN IEC 63073-1 (364767) - 1.6.2021
Vyhrazené radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: SPECT myokardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-70 (364801) - 1.6.2021
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-70: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro dechovou terapii spánkové apnoe (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60268-16-ed.3 (368305) - 1.6.2021
Elektroakustická zařízení - Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 60268-7-ed.2:2011/A1 (368305) - 1.6.2021
Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 30141:2019/Oprava1 (369021) - 1.6.2021
Internet věcí (IoT) - Referenční architektura.
29.00 Kč

ČSN EN 50520-ed.2 (370560) - 1.6.2021
Krycí desky a krycí pásky pro ochranu a upozornění na umístění kabelů nebo úložných vedení v podzemních instalacích.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10275 (420436) - 1.6.2021
Kovové materiály - Plechy a pásy - Stanovení exponentu deformačního zpevnění tahem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4499-1 (420871) - 1.6.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 1: Fotografie mikrostruktury a jejich popis.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4499-2 (420871) - 1.6.2021
Tvrdokovy - Metalografické stanovení mikrostruktury - Část 2: Měření velikosti zrn karbidu wolframu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19902 (450027) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Upevněné ocelové příbřežní konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
3374.40 Kč

ČSN EN ISO 15156-1 (450032) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 1: Obecné zásady pro výběr materiálů odolných proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-2 (450032) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 2: Litiny, uhlíkové a nízkolegované oceli odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 15156-3 (450032) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Materiály pro využití v prostředí obsahujícím H2S z těžby ropy a zemního plynu - Část 3: Korozivzdorné (CRA) a ostatní slitiny odolné proti tvorbě trhlin (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 27509 (451660) - 1.6.2021
Naftový a plynárenský průmysl - Kompaktní přírubová spojení s těsnicím kroužkem typu IX (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 1673 (512570) - 1.6.2021
Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1974 (513510) - 1.6.2021
Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14112 (588819) - 1.6.2021
Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - 1.6.2021
Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-2:2017/A1 (646416) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-5:2017/A1 (646416) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-2:2010/A1 (646425) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22391-5:2010/A1 (646425) - 1.6.2021
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polyethylen odolný zvýšeným teplotám (PE-RT) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17411 (654909) - 1.6.2021
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou kapalinové chromatografie a tandemovou hmotnostně spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.6.2021
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17611 (659852) - 1.6.2021
Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití v kosmetice. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 17612 (659853) - 1.6.2021
Řasy a produkty z řas - Specifikace pro použití ve farmacii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23321 (673001) - 1.6.2021
Rozpouštědla pro nátěrové hmoty - Demineralizovaná voda pro průmyslové použití - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23168 (673024) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení obsahu vody - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22518 (673034) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení rozpouštědel ve vodou ředitelných nátěrových hmotách - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20266 (673064) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Stanovení čistoty obrazu (stupeň ostrosti po odrazu nebo průchodu světla) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22970 (673150) - 1.6.2021
Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro hodnocení přilnavosti elastických lepidel na nátěrech zkouškou odlupováním, měřením pevnosti při odlupování a měřením smykové pevnosti po vystavení kondenzaci nebo podmínkám Sandwich testu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15998 (701023) - 1.6.2021
Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 16516+A1 (728012) - 1.6.2021
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - 1.6.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - 1.6.2021
Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16205 (730538) - 1.6.2021
Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - 1.6.2021
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1366-5 (730857) - 1.6.2021
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16627 (730904) - 1.6.2021
Udržitelnost staveb - Posuzování ekonomických vlastností budov - Výpočtové metody.
593.00 Kč

ČSN EN 16475-1 (734245) - 1.6.2021
Komíny - Příslušenství - Část 1: Komínové tlumiče hluku - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 16475-7+A1 (734245) - 1.6.2021
Komíny - Příslušenství - Část 7: Dešťové stříšky - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí.
434.00 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Zrání zkušebních těles pro zkoušky směsí s asfaltovou emulzí.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení směsí s asfaltovou emulzí.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - 1.6.2021
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava zkušebních těles statickým hutněním.
186.00 Kč

ČSN EN 13848-6+A1 (736359) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 6: Stanovení kvality geometrie koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17397-1 (736390) - 1.6.2021
Železniční aplikace - Závady koleje - Část 1: Řízení závad koleje (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 737042:2016/Z2 (737042) - 1.6.2021
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.6.2021
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
338.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 23383 (800083) - 1.6.2021
Textilie a textilní výrobky - Chytré (inteligentní) textilie - Definice, kategorizace, aplikace a potřeby normalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12945-1 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 1: Metoda s využitím žmolkovací komory.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12945-2 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12945-3 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 3: Metoda s náhodným pohybem v bubnovém žmolkovacím přístroji.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12945-4 (800837) - 1.6.2021
Textilie - Stanovení sklonu plošných textilií ke žmolkování, rozvláknění nebo viditelným změnám povrchu - Část 4: Vizuální hodnocení žmolkování, rozvláknění nebo viditelných změn povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN 13819-1 (832101) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13819-2 (832101) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 352-1-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 352-10 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 352-2-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 352-3-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 352-4-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 352-5-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 352-6-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 352-7-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 352-8-ed.2 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 352-9 (832121) - 1.6.2021
Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 407-ed.2 (832326) - 1.6.2021
Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20349-1:2018/A1 (832525) - 1.6.2021
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20349-2:2018/A1 (832525) - 1.6.2021
Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech.
186.00 Kč

ČSN 832610 (832610) - 1.6.2021
Uzlování - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22065 (833633) - 1.6.2021
Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - 1.6.2021
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska.
350.00 Kč

ČSN EN 13656 (838014) - 1.6.2021
Půdy, upravený bioodpad, kaly a odpady - Rozklad směsí kyselin chlorovodíkové (HCI), dusičné (HNO3) a tetrafluoroborité (HBF4) nebo fluorovodíkové (HF) pro následné stanovení prvků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21663 (838311) - 1.6.2021
Tuhá alternativní paliva - Metody stanovení obsahu uhlíku (C), vodíku (H), dusíku (N) a síry (S) instrumentální metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 17069 (841002) - 1.6.2021
Přístupnost - Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15841:2015/A1 (856313) - 1.6.2021
Stomatologie - Dráty pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 301925-V1.6.1 (875114) - 1.6.2021
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu provozované v pásmech VHF - Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303135-V2.2.1 (875168) - 1.6.2021
Pobřežní dohled, služby lodního provozu a přístavní radary (CS/VTS/HR) - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/TR 15071 (943020) - 1.6.2021
Bezpečnost hraček - Národní překlady upozornění a návodů k použití v normách souboru EN 71. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN EN 13210-1 (943454) - 1.6.2021
Výrobky pro péči o dítě - Část 1: Bezpečnostní postroje a vodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13210-2 (943454) - 1.6.2021
Výrobky pro péči o dítě - Část 2: Bezpečnostní postroje pro děti zahrnující batohy a vodítka - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.