Nové normy ČSN za květen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO 22301 (012306) - 1.5.2020
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - 1.5.2020
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-3:2011/A1 (015061) - 1.5.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.
120.00 Kč

ČSN EN 549 (029283) - 1.5.2020
Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - 1.5.2020
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - 1.5.2020
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9090 (052005) - 1.5.2020
Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.5.2020
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1.
543.00 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.5.2020
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2.
593.00 Kč

ČSN EN 50465-ed.2:2015/A1 (061930) - 1.5.2020
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 14901-1+A1 (132080) - 1.5.2020
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12266-1:2012/Oprava1 (133003) - 1.5.2020
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 62657-2-ed.2:2018/A1 (184002) - 1.5.2020
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60917-1-ed.2 (188002) - 1.5.2020
Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 17277 (259371) - 1.5.2020
Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 721 (300044) - 1.5.2020
Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2943 (313556) - 1.5.2020
Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A5 (330050) - 1.5.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-1-ed.3 (333160) - 1.5.2020
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky.
945.00 Kč

ČSN 333320-ed.2:2014/Z1 (333320) - 1.5.2020
Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky.
29.00 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-11-ed.2 (333432) - 1.5.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60565-2 (340881) - 1.5.2020
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62858-ed.2 (341390) - 1.5.2020
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 342613-ed.3:2014/Z1 (342613) - 1.5.2020
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost.
29.00 Kč

ČSN EN 60068-2-64-ed.2:2009/A1 (345791) - 1.5.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62025-2-ed.2 (345861) - 1.5.2020
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61857-32 (346220) - 1.5.2020
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60754-3 (347104) - 1.5.2020
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-8-ed.2 (347307) - 1.5.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný a stavený, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 60317-80 (347307) - 1.5.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 80: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120, s lepicí vrstvou.
223.00 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2:2010/A2 (347308) - 1.5.2020
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
120.00 Kč

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - 1.5.2020
Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-21-ed.3 (359252) - 1.5.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278) - 1.5.2020
Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 63013 (360701) - 1.5.2020
LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.5.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
120.00 Kč

ČSN EN 50636-2-107:2015/A2 (361050) - 1.5.2020
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-111 (361050) - 1.5.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 62885-9 (361060) - 1.5.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 9: Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62985 (364773) - 1.5.2020
Metody pro výpočet odhadů dávky specifických podle velikosti (SSDE) ve výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13:2014/A1 (364801) - 1.5.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13:2014/A2 (364801) - 1.5.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - 1.5.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni.
567.00 Kč

ČSN EN IEC 62209-3 (367902) - 1.5.2020
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 63006 (368689) - 1.5.2020
Bezdrátový přenos výkonu (WPT) - Slovník termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62275-ed.3 (370510) - 1.5.2020
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12259-14 (389210) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12845+A1 (389211) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1367.00 Kč

ČSN EN 14972-8 (389260) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14972-9 (389260) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12101-2-ed.2 (389700) - 1.5.2020
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla.
593.00 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - 1.5.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - 1.5.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - 1.5.2020
Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - 1.5.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17266 (560142) - 1.5.2020
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19036 (560625) - 1.5.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - 1.5.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter.
338.00 Kč

ČSN EN 17254 (560666) - 1.5.2020
Potraviny - Minimální požadavky na výkonnost pro stanovení lepku metodou ELISA.
186.00 Kč

ČSN ISO 22762-1 (633020) - 1.5.2020
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 22762-2 (633020) - 1.5.2020
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 22762-3 (633020) - 1.5.2020
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 3: Aplikace pro budovy - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - 1.5.2020
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - 1.5.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - 1.5.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru.
543.00 Kč

ČSN EN 14366+A1 (730537) - 1.5.2020
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15804+A2 (730912) - 1.5.2020
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - 1.5.2020
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž.
350.00 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - 1.5.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5-ed.3 (731401) - 1.5.2020
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
543.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/A2 (731401) - 1.5.2020
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
120.00 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12697-53 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Vytvrzení vzorků pro zkoušku směsí s asfaltovou emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení kompatibility základních složek směsí s asfaltovou emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava vzorků statickým zhutněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13036-5 (736177) - 1.5.2020
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.5.2020
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 105-A03 (800121) - 1.5.2020
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - 1.5.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - 1.5.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - 1.5.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-5 (800809) - 1.5.2020
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3175-6 (800809) - 1.5.2020
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu.
223.00 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - 1.5.2020
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 16641 (804448) - 1.5.2020
Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 27065:2018/A1 (832729) - 1.5.2020
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.5.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24550 (833594) - 1.5.2020
Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 24551 (833594) - 1.5.2020
Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 689+AC (833631) - 1.5.2020
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - 1.5.2020
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - 1.5.2020
Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody.
338.00 Kč

ČSN EN 16214-4+A1 (838260) - 1.5.2020
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu.
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5-ed.2 (854012) - 1.5.2020
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11135:2015/A1 (855252) - 1.5.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-1:2016/A2 (855253) - 1.5.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9693 (856362) - 1.5.2020
Stomatologie - Zkoušení kompatibility pro kovokeramické a keramicko-keramické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301549-V3.1.1 (870009) - 1.5.2020
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V2.2.3 (875101) - 1.5.2020
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V13.1.1 (875111) - 1.5.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303446-2-V1.2.1 (875184) - 1.5.2020
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 2: Požadavky na zařízení určená k použití v průmyslovém prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 1130 (911020) - 1.5.2020
Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 14988 (943418) - 1.5.2020
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 15898 (961509) - 1.5.2020
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 17269 (981006) - 1.5.2020
Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.