Nové normy ČSN za květen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN ISO 22301 (012306) - 1.5.2020
Bezpečnost a odolnost - Systémy managementu kontinuity podnikání - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 2553 (013155) - 1.5.2020
Svařování a příbuzné procesy - Zobrazování na výkresech - Svarové spoje.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 10893-3:2011/A1 (015061) - 1.5.2020
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 3: Automatické zkoušení bezešvých a svařovaných ocelových trubek po celém obvodu (kromě svařovaných pod tavidlem) z feromagnetických ocelí pro zjišťování podélných a/nebo příčných necelistvostí magnetickými rozptylovými toky.
108.90 Kč

ČSN EN 549 (029283) - 1.5.2020
Pryžové materiály pro těsnění a membrány pro spotřebiče plynných paliv a zařízení na plynná paliva.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6947 (050024) - 1.5.2020
Svařování a příbuzné procesy - Polohy svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13919-1 (050335) - 1.5.2020
Svarové spoje zhotovené elektronovým a laserovým svařováním - Požadavky a doporučení pro určování stupňů jakosti - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9090 (052005) - 1.5.2020
Plynotěsnost zařízení na plamenové svařování a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - 1.5.2020
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1.
493.90 Kč

ČSN EN 15316-4-2 (060401) - 1.5.2020
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-2: Výroba tepla pro vytápění, tepelná čerpadla, Modul M3-8-2, M8-8-2.
539.00 Kč

ČSN EN 50465-ed.2:2015/A1 (061930) - 1.5.2020
Spotřebiče na plynná paliva - Kombinovaná zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie se jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 14901-1+A1 (132080) - 1.5.2020
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12266-1:2012/Oprava1 (133003) - 1.5.2020
Průmyslové armatury - Zkoušení kovových armatur - Část 1: Tlakové zkoušky, postupy zkoušek a přejímací kritéria - Závazné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 62657-2-ed.2:2018/A1 (184002) - 1.5.2020
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě - Část 2: Správa koexistence (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60917-1-ed.2 (188002) - 1.5.2020
Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektrických a elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60917-1:1999/Z1 (188002) - 1.5.2020
Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma.
26.40 Kč

ČSN EN 17277 (259371) - 1.5.2020
Hydrometrie - Požadavky na měření a klasifikaci přístrojů pro měření intenzity srážek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 721 (300044) - 1.5.2020
Obytná vozidla pro volný čas - Požadavky na bezpečnostní větrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2943 (313556) - 1.5.2020
Letectví a kosmonautika - Drátové závitové vložky, samojistné - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A5 (330050) - 1.5.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
169.40 Kč

ČSN EN 61400-1-ed.2:2006/Z2 (333160) - 1.5.2020
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61400-1-ed.3 (333160) - 1.5.2020
Větrné elektrárny - Část 1: Konstrukční požadavky.
859.10 Kč

ČSN 333320-ed.2:2014/Z1 (333320) - 1.5.2020
Elektrotechnické předpisy - Elektrické přípojky.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61000-3-11-ed.2 (333432) - 1.5.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení.
306.90 Kč

ČSN EN 61000-3-11:2001/Z1 (333432) - 1.5.2020
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-11: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí - Zařízení se jmenovitým proudem <= 75 A, které je předmětem podmíněného připojení.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60565-2 (340881) - 1.5.2020
Akustika pod hladinou vody - Hydrofony - Kalibrace hydrofonů - Část 2: Postupy tlakové kalibrace při nízkých kmitočtech (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62858-ed.2 (341390) - 1.5.2020
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62858:2016/Z1 (341390) - 1.5.2020
Měření četnosti blesků založené na systémech jejich lokalizace (LLS) - Obecné principy (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN 342613-ed.3:2014/Z1 (342613) - 1.5.2020
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost.
26.40 Kč

ČSN EN 60068-2-64-ed.2:2009/A1 (345791) - 1.5.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-64: Zkoušky - Zkouška Fh: Širokopásmové náhodné vibrace a návod.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62025-2-ed.2 (345861) - 1.5.2020
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62025-2:2005/Z1 (345861) - 1.5.2020
Vysokofrekvenční indukční součástky - Neelektrické charakteristiky a metody měření - Část 2: Metody zkoušení neelektrických charakteristik.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61857-32 (346220) - 1.5.2020
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 32: Multifaktorové hodnocení při zvýšeném namáhání během diagnostické zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60754-3 (347104) - 1.5.2020
Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 3: Měření nízké úrovně obsahu halogenů iontovou chromatografií.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60317-0-8-ed.2 (347307) - 1.5.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, neimpregnovaný a stavený, nebo impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný.
317.90 Kč

ČSN EN 60317-0-8:2013/Z1 (347307) - 1.5.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60317-80 (347307) - 1.5.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 80: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120, s lepicí vrstvou.
202.40 Kč

ČSN EN 60851-3-ed.2:2010/A2 (347308) - 1.5.2020
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 3: Mechanické vlastnosti.
108.90 Kč

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - 1.5.2020
Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-21-ed.3 (359252) - 1.5.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62343-2-1 (359278) - 1.5.2020
Dynamické moduly - Část 2-1: Kvalifikace bezporuchovosti - Zkušební šablona. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-2-ed.2:2015/Z1 (359278) - 1.5.2020
Dynamické moduly - Část 2: Kvalifikace spolehlivosti.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63013 (360701) - 1.5.2020
LED součástky - Projektování dlouhodobého průběhu činitele stárnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-52-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.5.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-52: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ústní hygienu.
108.90 Kč

ČSN EN 50636-2-107:2015/A2 (361050) - 1.5.2020
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-107: Zvláštní požadavky na robotické bateriové sekačky trávy.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-111 (361050) - 1.5.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-111: Zvláštní požadavky na elektrické matrace typu ondol s neohebnou vyhřívanou částí.
202.40 Kč

ČSN EN 62826:2015/Z1 (361060) - 1.5.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj, pro komerční použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62885-9 (361060) - 1.5.2020
Spotřebiče pro čištění povrchu - Část 9: Stroje pro ošetřování podlah s trakčním pohonem nebo bez něj pro komerční účely - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62985 (364773) - 1.5.2020
Metody výpočtu odhadované velikosti specifické dávky (SSDE) ve výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13:2014/A1 (364801) - 1.5.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-13:2014/A2 (364801) - 1.5.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-13: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost anestetických pracovišť.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - 1.5.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační tísni.
515.90 Kč

ČSN EN IEC 62209-3 (367902) - 1.5.2020
Postup měření pro hodnocení měrného absorbovaného výkonu při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z v ruce držených a na tělo připevněných bezdrátových komunikačních zařízení - Část 3: Systémy založené na vektorovém měření (kmitočtový rozsah 600 MHz až 6 GHz) (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 63006 (368689) - 1.5.2020
Bezdrátový přenos výkonu (WPT) - Slovník termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 62275-ed.3 (370510) - 1.5.2020
Systémy vedení kabelů - Stahovací pásky na kabely pro elektrické instalace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12259-14 (389210) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 14: Sprinklery pro použití v obytných objektech (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12845+A1 (389211) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba (Norma k přímému použití jako ČSN).
1242.60 Kč

ČSN EN 14972-8 (389260) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 8: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech nad 260 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14972-9 (389260) - 1.5.2020
Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 9: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro stroje v uzavřených prostorech do 260 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12101-2-ed.2 (389700) - 1.5.2020
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 2: Odtahová větrací zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla.
539.00 Kč

ČSN EN 1971-1 (420428) - 1.5.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 1: Zkoušení s průchozí zkušební cívkou na vnějším povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1971-2 (420428) - 1.5.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy pro zjišťování vad bezešvých kruhových trubek z mědi a slitin mědi - Část 2: Zkoušení s vnitřním snímačem na vnitřním povrchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16090 (420468) - 1.5.2020
Měď a slitiny mědi - Stanovení střední velikosti zrna ultrazvukem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 17194 (467007) - 1.5.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení deoxynivalenolu, aflatoxinu B1, fumonisinu B1 a B2, T-2 a HT-2 toxinů, zearalenonu a ochratoxinu A v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17266 (560142) - 1.5.2020
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických specií - Stanovení organortuti v mořských produktech elementární analýzou rtuti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19036 (560625) - 1.5.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Odhad nejistoty měření při kvantitativním stanovení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 22964 (560640) - 1.5.2020
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu bakterií rodu Cronobacter.
306.90 Kč

ČSN EN 17254 (560666) - 1.5.2020
Potraviny - Minimální požadavky na výkonnost pro stanovení lepku metodou ELISA.
169.40 Kč

ČSN ISO 22762-1 (633020) - 1.5.2020
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 1: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 22762-2 (633020) - 1.5.2020
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 2: Aplikace pro mosty - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 22762-3 (633020) - 1.5.2020
Elastomerní protiseismické izolátory - Část 3: Aplikace pro budovy - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13076 (673011) - 1.5.2020
Nátěrové hmoty - Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3233-2 (673030) - 1.5.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení objemového podílu netěkavých látek - Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 2808 (673061) - 1.5.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru.
493.90 Kč

ČSN EN 14366+A1 (730537) - 1.5.2020
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15804+A1:2014/Z1 (730912) - 1.5.2020
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů.
26.40 Kč

ČSN EN 15804+A2 (730912) - 1.5.2020
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12716 (731072) - 1.5.2020
Provádění speciálních geotechnických prací - Trysková injektáž.
317.90 Kč

ČSN EN 12390-12 (731302) - 1.5.2020
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 12: Stanovení odolnosti betonu proti karbonataci - Metoda zrychlené karbonatace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5-ed.3 (731401) - 1.5.2020
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
493.90 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/A2 (731401) - 1.5.2020
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
108.90 Kč

ČSN EN 13108-31 (736140) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 31: Asfaltový beton s asfaltovou emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12697-53 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 53: Zvýšení soudržnosti metodou roztíratelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-54 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 54: Vytvrzení vzorků pro zkoušku směsí s asfaltovou emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-55 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 55: Organoleptické posouzení kompatibility základních složek směsí s asfaltovou emulzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-56 (736160) - 1.5.2020
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 56: Příprava vzorků statickým zhutněním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13036-5 (736177) - 1.5.2020
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 5: Stanovení indexů podélné nerovnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13422 (737031) - 1.5.2020
Svislé dopravní značení - Přenosná deformovatelná varovná zařízení - Kužely a válce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 105-A03 (800121) - 1.5.2020
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-13 (800216) - 1.5.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 13: Směsi určitých chlorovláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím sirouhlíku/acetonu).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-14 (800216) - 1.5.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 14: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím ledové kyseliny octové).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1833-9 (800216) - 1.5.2020
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 9: Směsi acetátu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím benzylalkoholu).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 3175-5 (800809) - 1.5.2020
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 5: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dibutoxymethanu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3175-6 (800809) - 1.5.2020
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 6: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití dekamethylpentacyklosiloxanu.
202.40 Kč

ČSN EN 1269 (804428) - 1.5.2020
Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 16641 (804448) - 1.5.2020
Textilní podlahové krytiny - Pokyny pro přípustné barevné odchylky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 27065:2018/A1 (832729) - 1.5.2020
Ochranné oděvy - Požadavky na provedení ochranných oděvů pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13857 (833212) - 1.5.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24550 (833594) - 1.5.2020
Ergonomie - Funkční navrhování - Kontrolky na spotřebních výrobcích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 24551 (833594) - 1.5.2020
Ergonomie - Funkční navrhování - Mluvené pokyny pro spotřební výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 689+AC (833631) - 1.5.2020
Expozice pracoviště - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25177 (836140) - 1.5.2020
Kvalita půdy - Popis půdy v terénu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - 1.5.2020
Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody.
306.90 Kč

ČSN EN 16214-4+A1 (838260) - 1.5.2020
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 4: Metody výpočtu bilance emisí skleníkových plynů s použitím analýzy životního cyklu.
317.90 Kč

ČSN EN IEC 61223-3-5-ed.2 (854012) - 1.5.2020
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 61223-3-5:2005/Z1 (854012) - 1.5.2020
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11135:2015/A1 (855252) - 1.5.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace ethylenoxidem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11137-1:2016/A2 (855253) - 1.5.2020
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 1: Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9693 (856362) - 1.5.2020
Stomatologie - Zkoušení kompatibility pro kovokeramické a keramicko-keramické systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301549-V3.1.1 (870009) - 1.5.2020
Požadavky přístupnosti na výrobky a služby ICT (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN ETSI EN 301489-1-V2.2.3 (875101) - 1.5.2020
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky - Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V13.1.1 (875111) - 1.5.2020
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303446-2-V1.2.1 (875184) - 1.5.2020
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) kombinovaných a/nebo integrovaných rádiových a nerádiových zařízení - Část 2: Požadavky na zařízení určená k použití v průmyslovém prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 1130 (911020) - 1.5.2020
Dětský nábytek - Koše - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 14988 (943418) - 1.5.2020
Dětské vysoké židle - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 15898 (961509) - 1.5.2020
Ochrana kulturního dědictví - Základní obecné termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 17269 (981006) - 1.5.2020
Zdravotnická informatika - Mezinárodní souhrn o pacientovi (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

Kategorie (nové normy)