Nové normy ČSN za červenec 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2008 v 09:00


ČSN EN 14253+A1 (011436) - 1.7.2008
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10062 (038121) - 1.7.2008
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 11303:2004/Z1 (038204) - 1.7.2008
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - 1.7.2008
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.7.2008
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN 10253-2 (132200) - 1.7.2008
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu.
768.00 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - 1.7.2008
Zdravotnětechnické armatury - Sprchová hadice pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1112 (137197) - 1.7.2008
Zdravotnětechnické armatury - Vývody pro sprchy pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a 2 - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15027 (278649) - 1.7.2008
Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - 1.7.2008
Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu.
350.00 Kč

ČSN EN 15496 (309060) - 1.7.2008
Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody na zámky k jízdnímu kolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 60027-4 (330100) - 1.7.2008
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje.
350.00 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - 1.7.2008
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení.
223.00 Kč

ČSN EN 60664-5-ed.2 (330420) - 1.7.2008
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm.
543.00 Kč

ČSN EN 60079-2-ed.2 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 25.8.2017).
543.00 Kč

ČSN EN 60079-29-1 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů. (Platnost do 23.12.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60079-29-2 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku. (Platnost do 20.4.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60079-5 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem "q". (Platnost do 24.3.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 50152-1-ed.2 (333580) - 1.7.2008
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 1: Jednofázové vypínače s Un nad 1 kV. (Platnost do 15.10.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 50152-2-ed.2 (333580) - 1.7.2008
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Un nad 1 kV. (Platnost do 15.10.2015).
223.00 Kč

ČSN EN 61850-7-410 (334850) - 1.7.2008
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení. (Platnost do 4.12.2015).
593.00 Kč

ČSN EN 50463 (341566) - 1.7.2008
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku. (Platnost do 15.10.2015).
350.00 Kč

ČSN 347116 (347116) - 1.7.2008
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro pryskyřičné směsi. (Platnost do 18.9.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 50497 (347117) - 1.7.2008
Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů.
120.00 Kč

ČSN 347616-5M (347616) - 1.7.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací a pláštěm z PVC a vícepárové kabely s izolací z PVC nebo polyethylenu a s PVC pláštěm.
223.00 Kč

ČSN EN 61462 (348123) - 1.7.2008
Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení. (Platnost do 11.10.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 60947-5-2-ed.3 (354101) - 1.7.2008
Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače. (Platnost do 27.3.2023).
768.00 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - 1.7.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 62271-207 (354221) - 1.7.2008
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seismické odolnosti plynem izolovaných rozvaděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Platnost do 1.6.2015).
338.00 Kč

ČSN EN 60405 (356664) - 1.7.2008
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.7.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 50377-11-1 (359242) - 1.7.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50411-2-3 (359249) - 1.7.2008
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněné řadové vláknové kryty Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 60064:1998/A4 (360130) - 1.7.2008
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
434.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A11 (360340) - 1.7.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
223.00 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.7.2008
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.7.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
120.00 Kč

ČSN EN 60730-2-4-ed.2 (361960) - 1.7.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory. (Platnost do 14.2.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 61157-ed.2 (364882) - 1.7.2008
Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61689-ed.2 (364886) - 1.7.2008
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.4.2016).
593.00 Kč

ČSN EN 15320 (369749) - 1.7.2008
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní přepravy - Interoperabilita veřejné přepravy osob - Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369750) - 1.7.2008
Systémy s identifikačními kartami - Evropské občanské průkazy - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-2 (369750) - 1.7.2008
Systémy s identifikačními kartami - Evropské občanské průkazy - Část 2: Struktury logických dat a služby karty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 60423-ed.2 (370000) - 1.7.2008
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství.
223.00 Kč

ČSN EN 62271-209 (370921) - 1.7.2008
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky. (Platnost do 15.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6327 (385573) - 1.7.2008
Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - 1.7.2008
Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality.
338.00 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - 1.7.2008
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli.
567.00 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - 1.7.2008
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely.
338.00 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - 1.7.2008
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - 1.7.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Epoxidové povlaky nanášené natavením.
350.00 Kč

ČSN 462300-6:2004/Oprava1 (462300) - 1.7.2008
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice.
29.00 Kč

ČSN EN 15102 (503410) - 1.7.2008
Dekorační tapety - Výrobky ve formě rolí a desek.
223.00 Kč

ČSN EN 263 (646920) - 1.7.2008
Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - 1.7.2008
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda.
223.00 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným.
186.00 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě.
186.00 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - 1.7.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1062-3 (672020) - 1.7.2008
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - 1.7.2008
Přírodní kámen - Pojmenování.
768.00 Kč

ČSN EN 12737+A1 (723054) - 1.7.2008
Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek.
338.00 Kč

ČSN EN 14651+A1 (723431) - 1.7.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14721+A1 (723432) - 1.7.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1007-6 (727565) - 1.7.2008
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě.
338.00 Kč

ČSN EN 1071-6 (727570) - 1.7.2008
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 6: Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou.
223.00 Kč

ČSN EN 14186 (727586) - 1.7.2008
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou.
223.00 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.7.2008
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - 1.7.2008
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - 1.7.2008
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 744505 (744505) - 1.7.2008
Podlahy - Společná ustanovení.
338.00 Kč

ČSN EN 15362 (755645) - 1.7.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný.
186.00 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.7.2008
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - 1.7.2008
Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů.
1288.20 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - 1.7.2008
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 26082 (793824) - 1.7.2008
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ušpinění automobilové usně metodou oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1845 (798002) - 1.7.2008
Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - 1.7.2008
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím.
223.00 Kč

ČSN EN 14387+A1 (832220) - 1.7.2008
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - 1.7.2008
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky.
223.00 Kč

ČSN EN 471+A1 (832820) - 1.7.2008
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - 1.7.2008
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 15061 (833372) - 1.7.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11079 (833556) - 1.7.2008
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.
350.00 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - 1.7.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.3.1 (875124) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.2.2 (875124) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302537-1-V1.1.2 (875140) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302537-2-V1.1.2 (875140) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302448-V1.1.1 (876049) - 1.7.2008
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.2.1 (878595) - 1.7.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 15567-1 (942403) - 1.7.2008
Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - 1.7.2008
Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 2: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19440 (974105) - 1.7.2008
Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 14463 (980012) - 1.7.2008
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu lékařských klasifikačních systémů (CIaML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15521 (980018) - 1.7.2008
Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.