Nové normy ČSN za červenec 2008

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2008 v 09:00


ČSN EN 14253+A1 (011436) - 1.7.2008
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10062 (038121) - 1.7.2008
Korozní zkoušky v umělé atmosféře při velmi nízkých koncentracích znečišťujících plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 11303:2004/Z1 (038204) - 1.7.2008
Koroze kovů a slitin - Směrnice pro volbu způsobů ochrany proti atmosférické korozi.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 21952 (055313) - 1.7.2008
Svařovací materiály - Drátové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.7.2008
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN 10253-2 (132200) - 1.7.2008
Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem - Část 2: Nelegované a feritické oceli se stanovením požadavků pro kontrolu.
698.50 Kč

ČSN EN 1113 (137195) - 1.7.2008
Zdravotnětechnické armatury - Sprchová hadice pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a typu 2 - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1112 (137197) - 1.7.2008
Zdravotnětechnické armatury - Vývody pro sprchy pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a 2 - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15027 (278649) - 1.7.2008
Přemístitelné stěnové a lanové pily pro staveniště - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 15227 (280321) - 1.7.2008
Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu.
317.90 Kč

ČSN EN 15496 (309060) - 1.7.2008
Jízdní kola - Požadavky a zkušební metody na zámky k jízdnímu kolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 60027-4 (330100) - 1.7.2008
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje.
317.90 Kč

ČSN EN 60027-6 (330100) - 1.7.2008
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 6: Technologie řízení.
202.40 Kč

ČSN EN 60664-5-ed.2 (330420) - 1.7.2008
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm.
493.90 Kč

ČSN EN 60079-2-ed.2 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem "p". (Platnost do 25.8.2017).
493.90 Kč

ČSN EN 60079-29-1 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 29-1: Detektory plynů - Funkční požadavky na detektory hořlavých plynů. (Platnost do 23.12.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60079-29-2 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 29-2: Detektory plynů - Výběr, instalace, použití a údržba detektorů hořlavých plynů a kyslíku. (Platnost do 20.4.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60079-5 (332320) - 1.7.2008
Výbušné atmosféry - Část 5: Ochrana zařízení pískovým závěrem "q". (Platnost do 24.3.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 50152-1-ed.2 (333580) - 1.7.2008
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 1: Jednofázové vypínače s Un nad 1 kV. (Platnost do 15.10.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 50152-2-ed.2 (333580) - 1.7.2008
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Un nad 1 kV. (Platnost do 15.10.2015).
202.40 Kč

ČSN EN 61850-7-410 (334850) - 1.7.2008
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 7-410: Vodní elektrárny - Komunikace pro sledování a řízení. (Platnost do 4.12.2015).
539.00 Kč

ČSN EN 50463 (341566) - 1.7.2008
Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku. (Platnost do 15.10.2015).
317.90 Kč

ČSN 347116 (347116) - 1.7.2008
Elektrické kabely - Příslušenství - Materiálové vlastnosti - Část 1: Zkouška identifikace a typové zkoušky pro pryskyřičné směsi. (Platnost do 18.9.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 50497 (347117) - 1.7.2008
Doporučená zkušební metoda pro stanovení vypocování změkčovadla z PVC izolace a pláště kabelů.
108.90 Kč

ČSN 347616-5M (347616) - 1.7.2008
Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl M: Vícežilové kabely s izolací a pláštěm z PVC a vícepárové kabely s izolací z PVC nebo polyethylenu a s PVC pláštěm.
202.40 Kč

ČSN EN 61462 (348123) - 1.7.2008
Kompozitní duté izolátory - Izolátory tlakové a bez tlaku pro elektrická zařízení se jmenovitým napětím vyšším než 1000 V - Definice, zkušební metody, kritéria přijetí a konstrukční doporučení.
317.90 Kč

ČSN EN 60947-5-2-ed.3 (354101) - 1.7.2008
Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače. (Platnost do 27.3.2023).
698.50 Kč

ČSN EN 61915-1 (354120) - 1.7.2008
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Profily průmyslových přístrojů připojených na síť - Část 1: Všeobecná ustanovení pro vývoj profilů zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 62271-207 (354221) - 1.7.2008
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seismické odolnosti plynem izolovaných rozvaděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Platnost do 1.6.2015).
306.90 Kč

ČSN EN 60405 (356664) - 1.7.2008
Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.7.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 50377-11-1 (359242) - 1.7.2008
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50411-2-3 (359249) - 1.7.2008
Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněné řadové vláknové kryty Typu 1, pro kategorii S & A. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.12.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 60064:1998/A4 (360130) - 1.7.2008
Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení.
394.90 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A11 (360340) - 1.7.2008
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
202.40 Kč

ČSN EN 12464-2 (360450) - 1.7.2008
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-9-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.7.2008
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření.
108.90 Kč

ČSN EN 60730-2-4-ed.2 (361960) - 1.7.2008
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory. (Platnost do 14.2.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 61157-ed.2 (364882) - 1.7.2008
Požadavky na deklaraci akustického výstupu zdravotnických diagnostických ultrazvukových přístrojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61689-ed.2 (364886) - 1.7.2008
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.4.2016).
539.00 Kč

ČSN EN 15320 (369749) - 1.7.2008
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní přepravy - Interoperabilita veřejné přepravy osob - Struktura (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-1 (369750) - 1.7.2008
Systémy s identifikačními kartami - Evropské občanské průkazy - Část 1: Charakteristiky fyzikální, elektrické a protokolu přenosu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15480-2 (369750) - 1.7.2008
Systémy s identifikačními kartami - Evropské občanské průkazy - Část 2: Struktury logických dat a služby karty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 60423-ed.2 (370000) - 1.7.2008
Trubkové systémy pro vedení kabelů - Vnější průměry elektroinstalačních trubek a závity pro trubky a příslušenství.
202.40 Kč

ČSN EN 62271-209 (370921) - 1.7.2008
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky. (Platnost do 15.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6327 (385573) - 1.7.2008
Analýza plynů - Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu - Vlhkoměry s chlazeným kondenzačním povrchem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15403-1 (386111) - 1.7.2008
Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality.
306.90 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - 1.7.2008
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli.
515.90 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - 1.7.2008
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely.
306.90 Kč

ČSN ISO 687 (441384) - 1.7.2008
Tuhá paliva - Koks - Stanovení vody v analytickém vzorku pro obecný rozbor.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 21809-2 (450060) - 1.7.2008
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 2: Epoxidové povlaky nanášené natavením.
317.90 Kč

ČSN 462300-6:2004/Oprava1 (462300) - 1.7.2008
Olejnatá semena - Část 6: Semeno slunečnice.
26.40 Kč

ČSN EN 15102 (503410) - 1.7.2008
Dekorační tapety - Výrobky ve formě rolí a desek.
202.40 Kč

ČSN EN 263 (646920) - 1.7.2008
Zesíťované odlévané akrylové tenké desky pro koupací vany a vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15376 (656511) - 1.7.2008
Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 15484 (656550) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda.
202.40 Kč

ČSN EN 15487 (656553) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným.
169.40 Kč

ČSN EN 15488 (656554) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě.
169.40 Kč

ČSN EN 15491 (656557) - 1.7.2008
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15325 (657094) - 1.7.2008
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení viskozity při nulovém smyku v režimu pomalého toku smykovým reometrem (SSR) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1062-3 (672020) - 1.7.2008
Nátěrové hmoty - Povlakové materiály a povlakové systémy pro vnější zdivo a betony - Část 3: Stanovení permeability vody v kapalné fázi (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - 1.7.2008
Přírodní kámen - Pojmenování.
698.50 Kč

ČSN EN 12737+A1 (723054) - 1.7.2008
Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek.
306.90 Kč

ČSN EN 14651+A1 (723431) - 1.7.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14721+A1 (723432) - 1.7.2008
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1007-6 (727565) - 1.7.2008
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 6: Stanovení tahových vlastností vláken při vysoké teplotě.
306.90 Kč

ČSN EN 1071-6 (727570) - 1.7.2008
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 6: Stanovení otěruvzdornosti povlaků mikroabrazivní zkouškou.
202.40 Kč

ČSN EN 14186 (727586) - 1.7.2008
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení elastických vlastností ultrazvukovou technikou.
202.40 Kč

ČSN EN 15254-4 (730855) - 1.7.2008
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti - Část 4: Zasklené konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1366-9 (730857) - 1.7.2008
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 9: Potrubí pro odvod kouře z jednoho úseku (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14989-2 (734242) - 1.7.2008
Komíny - Požadavky a zkušební metody pro kovové komíny a materiálově nezávislé přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče - Část 2: Kouřové a přívodní vzduchové průduchy pro uzavřené tepelné spotřebiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN 744505 (744505) - 1.7.2008
Podlahy - Společná ustanovení.
306.90 Kč

ČSN EN 15362 (755645) - 1.7.2008
Chemické výrobky používané pro úpravu vody v plaveckých bazénech - Uhličitan sodný.
169.40 Kč

ČSN EN 752 (756110) - 1.7.2008
Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN P ISO/TS 20281 (757018) - 1.7.2008
Jakost vod - Návod pro statistickou interpretaci ekotoxikologických údajů.
1288.20 Kč

ČSN EN 14944-3 (757334) - 1.7.2008
Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě - Zkušební postupy - Část 3: Migrace látek z průmyslově vyráběných cementových výrobků.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 26082 (793824) - 1.7.2008
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení ušpinění automobilové usně metodou oděru (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1845 (798002) - 1.7.2008
Stroje na výrobu obuvi - Obuvnické tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN 13274-7 (832205) - 1.7.2008
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím.
202.40 Kč

ČSN EN 14387+A1 (832220) - 1.7.2008
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12127-2 (832745) - 1.7.2008
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 2: Zkušební metoda s použitím kontaktního tepla předávaného padajícími válečky.
202.40 Kč

ČSN EN 471+A1 (832820) - 1.7.2008
Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití - Metody zkoušení a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 1149-5 (832845) - 1.7.2008
Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 15061 (833372) - 1.7.2008
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11079 (833556) - 1.7.2008
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.
317.90 Kč

ČSN EN 15259 (834785) - 1.7.2008
Kvalita ovzduší - Měření emisí ze stacionárních zdrojů - Požadavky na měřicí úseky, stanoviště, cíl měření, plán měření a protokol o měření.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.3.1 (875124) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-2-V1.2.2 (875124) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302537-1-V1.1.2 (875140) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302537-2-V1.1.2 (875140) - 1.7.2008
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy zdravotnické datové služby velmi nízkého výkonu pracující v kmitočtových pásmech 401 MHz až 402 MHz a 405 MHz až 406 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302448-V1.1.1 (876049) - 1.7.2008
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro sledovací pozemské stanice ve vlacích (EST) pracující v kmitočtových pásmech 14/12 GHz, pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.2.1 (878595) - 1.7.2008
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 15567-1 (942403) - 1.7.2008
Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15567-2 (942403) - 1.7.2008
Sportovní a rekreační zařízení - Lanové dráhy - Část 2: Funkční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19440 (974105) - 1.7.2008
Podniková integrace - Jazykové konstrukty pro podnikové modelování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 14463 (980012) - 1.7.2008
Zdravotnická informatika - Syntaxe pro zobrazení obsahu lékařských klasifikačních systémů (CIaML) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15521 (980018) - 1.7.2008
Zdravotnická informatika - Struktura kategorií pro terminologii anatomie člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)