Nové normy ČSN za únor 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2004 v 09:00


ČSN ISO 704 (010505) - 1.2.2004
Terminologická práce - Principy a metody.
434.00 Kč

ČSN ISO 14617-1 (013630) - 1.2.2004
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky.
593.00 Kč

ČSN ISO 14617-8 (013630) - 1.2.2004
Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče.
338.00 Kč

ČSN ISO 14617-9 (013630) - 1.2.2004
Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory.
223.00 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - 1.2.2004
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - 1.2.2004
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům.
223.00 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - 1.2.2004
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Změna barevného odstínu - Vizuální porovnání.
186.00 Kč

ČSN 038900-4-4 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
338.00 Kč

ČSN 038900-4-5 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel.
223.00 Kč

ČSN 038900-4-6 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí.
338.00 Kč

ČSN 038900-4-7 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - 1.2.2004
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - 1.2.2004
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Odporové svařování - Zkouška tlakem odporových švových svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17655 (051138) - 1.2.2004
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu.
186.00 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.2.2004
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.2.2004
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 13155 (270139) - 1.2.2004
Jeřáby - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen.
543.00 Kč

ČSN EN 13129-1 (281521) - 1.2.2004
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 1: Parametry pohodlí.
338.00 Kč

ČSN EN 14612 (310527) - 1.2.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro měkké pájení vlnou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9094-1 (320240) - 1.2.2004
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m včetně.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9094-2 (320241) - 1.2.2004
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 2: Plavidla s délkou trupu přes 15 m.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - 1.2.2004
Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 14895 (328940) - 1.2.2004
Malá plavidla - Sporáky na kapalná paliva.
186.00 Kč

ČSN 332000-7-711 (332000) - 1.2.2004
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky. + komentář TNI 33 2000-7-711 z 1.10.2005. (Platnost do 12.4.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 61000-2-12 (333432) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí.
338.00 Kč

ČSN EN 50065-2-1:2003/Oprava1 (333435) - 1.2.2004
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
29.00 Kč

ČSN EN 50065-2-2:2003/Oprava1 (333435) - 1.2.2004
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
29.00 Kč

ČSN EN 50065-2-3:2003/Oprava1 (333435) - 1.2.2004
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.
29.00 Kč

ČSN EN 61850-7-3 (334850) - 1.2.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Obecné třídy dat. (Platnost do 20.1.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 61850-9-1 (334850) - 1.2.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Přenos vzorkovaných hodnot po sériovém jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod.
350.00 Kč

ČSN EN 61788-13 (345685) - 1.2.2004
Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v multifilamentárních kompozitech Cu/Nb-Ti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.8.2015).
350.00 Kč

ČSN EN 60455-3-1 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Neplněné epoxidové pryskyřičné směsi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60455-3-2 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Epoxidové pryskyřičné směsi plněné křemennou moučkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60455-3-3 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné polyurethanové směsi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60455-3-4 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Plněné polyurethanové směsi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60371-1 (346610) - 1.2.2004
Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
120.00 Kč

ČSN 347659-5G (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2).
350.00 Kč

ČSN 347659-5P (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P).
338.00 Kč

ČSN 347659-7A (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A).
350.00 Kč

ČSN 347659-7B (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-2-2 (354055) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60512-2-5 (354055) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60512-4-1 (354055) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61543:1997/A11 (354183) - 1.2.2004
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN 354190:2002/Oprava1 (354190) - 1.2.2004
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD).
29.00 Kč

ČSN 354190:2002/Z1 (354190) - 1.2.2004
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD).
62.00 Kč

ČSN EN 61076-4-101:2002/Oprava1 (354621) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 61076-4-115 (354621) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-115: Konektory pro desky s plošnými spoji - Konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 60252-2 (358212) - 1.2.2004
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory. (Platnost do 19.1.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 61921 (358224) - 1.2.2004
Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku.
338.00 Kč

ČSN EN 61988-1 (358788) - 1.2.2004
Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky. (Platnost do 30.8.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A8 (360340) - 1.2.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-71-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat. (Platnost do 21.2.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-91 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené. (Platnost do 2.9.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50366 (361046) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Elektromagnetická pole - Metody pro vyhodnocování a měření. (Platnost do 1.12.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 50144-2-16 (361570) - 1.2.2004
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí. (Platnost do 1.10.2013).
223.00 Kč

ČSN EN 60745-2-4 (361575) - 1.2.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové. (Platnost do 1.5.2012).
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-6 (361575) - 1.2.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. (Platnost do 1.2.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 60745-2-8 (361575) - 1.2.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče. (Platnost do 1.5.2012).
186.00 Kč

ČSN EN 60601-2-51 (364800) - 1.2.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-51: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti záznamových a analyzačních jednokanálových a vícekanálových elektrokardiografů. (Platnost do 15.9.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 60268-5 (368305) - 1.2.2004
Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62289 (368563) - 1.2.2004
Záznam obrazu - Kazetový digitální obrazový záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-2 - Formát D10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN ISO/IEC 2375 (369109) - 1.2.2004
Informační technologie - Procedura registrace posloupností escape a kódovaných souborů znaků.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - 1.2.2004
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů.
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13660 (369511) - 1.2.2004
Informační technologie - Kancelářská zařízení - Měření atributů jakosti obrazu u výstupní trvalé kopie - Binární jednobarevný text a grafické obrazy.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15945 (369793) - 1.2.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace služeb TTP na podporu aplikace digitálních podpisů.
567.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18035 (369843) - 1.2.2004
Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací.
223.00 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - 1.2.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.2.2004
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně.
543.00 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.2.2004
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení.
223.00 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - 1.2.2004
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad.
338.00 Kč

ČSN EN 13981-1 (421447) - 1.2.2004
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 1: Lisované výrobky.
338.00 Kč

ČSN EN 12680-1 (429717) - 1.2.2004
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití.
350.00 Kč

ČSN EN 12680-2 (429717) - 1.2.2004
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti.
350.00 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717) - 1.2.2004
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.
223.00 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.2.2004
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou.
350.00 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - 1.2.2004
Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím.
186.00 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - 1.2.2004
Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností.
223.00 Kč

ČSN EN 1784 (560026) - 1.2.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Stanovení uhlovodíků plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - 1.2.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Stanovení 2-alkylcyklobutanonů plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitivní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v burských oříšcích, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s předčištěním na imunoafinitivní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu B2 metodou HPLC.
223.00 Kč

ČSN EN 14131 (570072) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - 1.2.2004
Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN ISO 7889 (571420) - 1.2.2004
Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37°C.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9832 (580131) - 1.2.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu zbytkového technického hexanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.2.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16871 (643136) - 1.2.2004
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7823-1 (643414) - 1.2.2004
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7823-2 (643414) - 1.2.2004
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10548 (644501) - 1.2.2004
Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656511 (656511) - 1.2.2004
Kvasný líh denaturovaný, určený k použití do automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
120.00 Kč

ČSN EN 13363-1 (730303) - 1.2.2004
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15148 (730314) - 1.2.2004
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - 1.2.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 408 (731741) - 1.2.2004
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN 13031-1 (734120) - 1.2.2004
Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování.
768.00 Kč

ČSN EN 14149 (770648) - 1.2.2004
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu.
186.00 Kč

ČSN EN 14410 (770863) - 1.2.2004
Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1939 (770883) - 1.2.2004
Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12203 (798005) - 1.2.2004
Stroje pro výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - 1.2.2004
Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití.
186.00 Kč

ČSN EN 14533 (800870) - 1.2.2004
Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma.
120.00 Kč

ČSN EN 12132-2:1999/A1 (808809) - 1.2.2004
Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 2: Nárazová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.2.2004
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné izolace a odporu odpařování oděvu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 17511 (857020) - 1.2.2004
Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18153 (857021) - 1.2.2004
Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická sledovatelnost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.1.2 (872006) - 1.2.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301893-V1.2.3 (874604) - 1.2.2004
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.5.1 (875005) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300328-V1.4.1 (875021) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-21-V1.2.1 (875042) - 1.2.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-4-V1.3.1 (875042) - 1.2.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300474-1-V1.2.1 (875051) - 1.2.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300474-2-V1.2.1 (875051) - 1.2.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.2.1 (875109) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302085-V1.2.2 (878579) - 1.2.2004
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 71-8 (943095) - 1.2.2004
Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.