Nové normy ČSN za únor 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2004 v 09:00


ČSN ISO 704 (010505) - 1.2.2004
Terminologická práce - Principy a metody.
394.90 Kč

ČSN ISO 14617-1 (013630) - 1.2.2004
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky.
539.00 Kč

ČSN ISO 14617-8 (013630) - 1.2.2004
Grafické značky pro schémata - Část 8: Ventily a tlumiče.
306.90 Kč

ČSN ISO 14617-9 (013630) - 1.2.2004
Grafické značky pro schémata - Část 9: Čerpadla, kompresory a ventilátory.
202.40 Kč

ČSN EN 13858 (038542) - 1.2.2004
Ochrana kovů proti korozi - Neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku na součástech ze železa nebo z oceli.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - 1.2.2004
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům.
202.40 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - 1.2.2004
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Změna barevného odstínu - Vizuální porovnání.
169.40 Kč

ČSN 038900-4-4 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-4: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům.
306.90 Kč

ČSN 038900-4-5 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-5: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Zařízení pozemních vozidel.
202.40 Kč

ČSN 038900-4-6 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-6: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Lodní prostředí.
306.90 Kč

ČSN 038900-4-7 (038900) - 1.2.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-7: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Přenosné a nestacionární použití.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17653 (051136) - 1.2.2004
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška krutem odporových bodových svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17654 (051137) - 1.2.2004
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Odporové svařování - Zkouška tlakem odporových švových svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17655 (051138) - 1.2.2004
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu.
169.40 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.2.2004
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 14534 (195213) - 1.2.2004
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 13155 (270139) - 1.2.2004
Jeřáby - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen.
493.90 Kč

ČSN EN 13129-1 (281521) - 1.2.2004
Železniční aplikace - Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí - Část 1: Parametry pohodlí.
306.90 Kč

ČSN EN 14612 (310527) - 1.2.2004
Zabezpečování kosmických produktů - Ověřování a schvalování automatických strojů pro měkké pájení vlnou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9094-1 (320240) - 1.2.2004
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 1: Plavidla s délkou trupu do 15 m včetně.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9094-2 (320241) - 1.2.2004
Malá plavidla - Požární ochrana - Část 2: Plavidla s délkou trupu přes 15 m.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15085 (328660) - 1.2.2004
Malá plavidla - Ochrana proti pádu osoby přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na palubu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 14895 (328940) - 1.2.2004
Malá plavidla - Sporáky na kapalná paliva.
169.40 Kč

ČSN 332000-7-711 (332000) - 1.2.2004
Elektrická instalace budov - Část 7-711: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Výstavy, přehlídky a stánky. + komentář TNI 33 2000-7-711 z 1.10.2005. (Platnost do 12.4.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 61000-2-12 (333432) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2-12: Prostředí - Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích vysokého napětí.
306.90 Kč

ČSN EN 50065-2-1:2003/Oprava1 (333435) - 1.2.2004
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-1: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu.
26.40 Kč

ČSN EN 50065-2-2:2003/Oprava1 (333435) - 1.2.2004
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-2: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 95 kHz až 148,5 kHz a určených pro používání v průmyslovém prostředí.
26.40 Kč

ČSN EN 50065-2-3:2003/Oprava1 (333435) - 1.2.2004
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 2-3: Požadavky na odolnost síťových komunikačních zařízení a systémů pracujících v rozsahu kmitočtů 3 kHz až 95 kHz a určených pro používání dodavateli a distributory elektrické energie.
26.40 Kč

ČSN EN 61850-7-3 (334850) - 1.2.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 7-3: Základní komunikační struktura pro podřízené stanice a napájecí zařízení - Obecné třídy dat. (Platnost do 20.1.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 61850-9-1 (334850) - 1.2.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 9-1: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Přenos vzorkovaných hodnot po sériovém jednosměrném (neorientovaném) vícebodovém spoji bod-bod.
317.90 Kč

ČSN EN 61788-13 (345685) - 1.2.2004
Supravodivost - Část 13: Měření ztrát střídavého proudu - Magnetometrické metody měření hysterezních ztrát v multifilamentárních kompozitech Cu/Nb-Ti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.8.2015).
317.90 Kč

ČSN EN 60112:2003/Oprava1 (346468) - 1.2.2004
Metody určování zkušebních indexů a porovnávacích indexů odolnosti tuhých izolačních materiálů proti plazivým proudům.
26.40 Kč

ČSN EN 60455-3-1 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Neplněné epoxidové pryskyřičné směsi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60455-3-2 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Epoxidové pryskyřičné směsi plněné křemennou moučkou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60455-3-3 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Neplněné polyurethanové směsi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60455-3-4 (346571) - 1.2.2004
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 4: Plněné polyurethanové směsi. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60371-1 (346610) - 1.2.2004
Specifikace izolačních materiálů na bázi slídy - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
108.90 Kč

ČSN 347659-5G (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2).
317.90 Kč

ČSN 347659-5P (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5P).
306.90 Kč

ČSN 347659-7A (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7A: Kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm s koncentrickým jádrem (typ 7A).
317.90 Kč

ČSN 347659-7B (347659) - 1.2.2004
Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 7B: Jednožilové nebo sestavené kabely s HEPR izolací a PVC pláštěm (typ 7B).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-2-2 (354055) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-2: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2b: Přechodový odpor - Metoda se specifikovaným proudem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60512-2-5 (354055) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 2-5: Zkoušky elektrické kontinuity a přechodového odporu - Zkouška 2e: Dotyková porucha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60512-4-1 (354055) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 4-1: Zkoušky namáhání napětím - Zkouška 4a: Zkouška napětím. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61543:1997/A11 (354183) - 1.2.2004
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
108.90 Kč

ČSN 354190:2002/Oprava1 (354190) - 1.2.2004
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD).
26.40 Kč

ČSN 354190:2002/Z1 (354190) - 1.2.2004
Elektrická příslušenství - Pohyblivé chráničové přístroje bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (PRCD).
56.10 Kč

ČSN EN 61076-4-101:2002/Oprava1 (354621) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-101: Konektory se stanovenou jakostí pro desky s plošnými spoji - Předmětová specifikace pro nepřímé modulární konektory pro desky s plošnými spoji a zadní propojovací panely se základní sítí 2,0 mm v souladu s IEC 60917. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 61076-4-115 (354621) - 1.2.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 4-115: Konektory pro desky s plošnými spoji - Konektory zadních propojovacích panelů pro přístroje s InfiniBand technologií. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 60252-2 (358212) - 1.2.2004
Kondenzátory pro střídavé motory - Část 2: Rozběhové kondenzátory. (Platnost do 19.1.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 61921 (358224) - 1.2.2004
Silové kondenzátory - Rozváděče nízkého napětí pro kompenzaci účiníku.
306.90 Kč

ČSN EN 61988-1 (358788) - 1.2.2004
Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky. (Platnost do 30.8.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60061-4+A1:1997/A8 (360340) - 1.2.2004
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 4: Směrnice a všeobecné informace.
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-67-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje na ošetřování a čištění podlah pro průmyslové a komerční použití.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-68-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-68: Zvláštní požadavky na extrakční čisticí stroje s rozprašováním pro průmyslové a komerční použití.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-71-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-71: Zvláštní požadavky na elektrické tepelné spotřebiče na líhnutí a odchov zvířat. (Platnost do 21.2.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 60335-2-86-ed.2 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-86: Zvláštní požadavky na elektrická rybářská zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-91 (361045) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené. (Platnost do 2.9.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50366 (361046) - 1.2.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Elektromagnetická pole - Metody pro vyhodnocování a měření. (Platnost do 1.12.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 50144-2-16 (361570) - 1.2.2004
Bezpečnost elektrického ručního nářadí - Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí nářadí. (Platnost do 1.10.2013).
202.40 Kč

ČSN EN 60745-2-4 (361575) - 1.2.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leštičky jiné než talířové. (Platnost do 1.5.2012).
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-6 (361575) - 1.2.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva. (Platnost do 1.2.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 60745-2-8 (361575) - 1.2.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a prorážeče. (Platnost do 1.5.2012).
169.40 Kč

ČSN EN 60601-2-51 (364800) - 1.2.2004
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-51: Zvláštní požadavky na bezpečnost a základní vlastnosti záznamových a analyzačních jednokanálových a vícekanálových elektrokardiografů. (Platnost do 15.9.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 60268-5 (368305) - 1.2.2004
Elektroakustická zařízení - Část 5: Reproduktory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62289 (368563) - 1.2.2004
Záznam obrazu - Kazetový digitální obrazový záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-2 - Formát D10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN ISO/IEC 2375 (369109) - 1.2.2004
Informační technologie - Procedura registrace posloupností escape a kódovaných souborů znaků.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-2 (369205) - 1.2.2004
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 2: Karty s kontakty - Rozměry a umístění kontaktů.
108.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13660 (369511) - 1.2.2004
Informační technologie - Kancelářská zařízení - Měření atributů jakosti obrazu u výstupní trvalé kopie - Binární jednobarevný text a grafické obrazy.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 15945 (369793) - 1.2.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace služeb TTP na podporu aplikace digitálních podpisů.
515.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18035 (369843) - 1.2.2004
Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro řízení multimediálních softwarových aplikací.
202.40 Kč

ČSN EN 45510-2-7 (380210) - 1.2.2004
Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-7: Elektrické zařízení - Spínací a řídicí zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.2.2004
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně.
493.90 Kč

ČSN EN 573-3 (421401) - 1.2.2004
Hliník a slitiny hliníku - Chemické složení a druhy tvářených výrobků - Část 3: Chemické složení.
202.40 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - 1.2.2004
Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad.
306.90 Kč

ČSN EN 13981-1 (421447) - 1.2.2004
Hliník a slitiny hliníku - Výrobky pro konstrukce používané na železnici - Technické dodací předpisy - Část 1: Lisované výrobky.
306.90 Kč

ČSN EN 12680-1 (429717) - 1.2.2004
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 1: Ocelové odlitky pro všeobecné použití.
317.90 Kč

ČSN EN 12680-2 (429717) - 1.2.2004
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 2: Ocelové odlitky pro vysoce namáhané součásti.
317.90 Kč

ČSN EN 12680-3 (429717) - 1.2.2004
Slévárenství - Zkoušení ultrazvukem - Část 3: Odlitky z litiny s kuličkovým grafitem.
202.40 Kč

ČSN EN 13226 (492130) - 1.2.2004
Dřevěné podlahoviny - Parketové vlysy s perem a/nebo drážkou.
317.90 Kč

ČSN EN 13442 (492135) - 1.2.2004
Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení odolnosti vůči chemikáliím.
169.40 Kč

ČSN EN 13647 (492138) - 1.2.2004
Dřevěné podlahoviny, dřevěné stěnové a stropní obklady - Stanovení geometrických vlastností.
202.40 Kč

ČSN EN 1784 (560026) - 1.2.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Stanovení uhlovodíků plynovou chromatografií (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1785 (560027) - 1.2.2004
Potraviny - Detekce ozářených potravin obsahujících tuk - Stanovení 2-alkylcyklobutanonů plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14133 (560064) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení ochratoxinu A ve vínu a pivu - Metoda HPLC s předčištěním na imunoafinitivní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14123 (560069) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení aflatoxinu B1 a sumy aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v burských oříšcích, pistáciích, fících a práškové paprice - Metoda HPLC s postkolonovou derivatizací a s předčištěním na imunoafinitivní kolonce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14152 (560071) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení vitamínu B2 metodou HPLC.
202.40 Kč

ČSN EN 14131 (570072) - 1.2.2004
Potraviny - Stanovení folátů mikrobiologickou zkouškou (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5764 (570552) - 1.2.2004
Mléko - Stanovení bodu mrznutí - Termistorová kryoskopická metoda (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN ISO 7889 (571420) - 1.2.2004
Jogurt - Stanovení počtu charakteristických mikroorganismů - Technika stanovení počtu kolonií při 37°C.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9832 (580131) - 1.2.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu zbytkového technického hexanu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.2.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16871 (643136) - 1.2.2004
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky a tvarovky z plastů - Metody přímého (přirozeného) stárnutí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7823-1 (643414) - 1.2.2004
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 1: Lité desky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7823-2 (643414) - 1.2.2004
Plasty - Desky z polymethylmethakrylátu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Vytlačované desky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10548 (644501) - 1.2.2004
Uhlíková vlákna - Stanovení podílu povrchové úpravy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656511 (656511) - 1.2.2004
Kvasný líh denaturovaný, určený k použití do automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení.
108.90 Kč

ČSN EN 13363-1 (730303) - 1.2.2004
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti solární energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15148 (730314) - 1.2.2004
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení nasákavosti částečným ponořením.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - 1.2.2004
Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 408 (731741) - 1.2.2004
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN 13031-1 (734120) - 1.2.2004
Skleníky - Navrhování a konstrukce - Část 1: Skleníky pro tržní pěstování.
698.50 Kč

ČSN EN 14149 (770648) - 1.2.2004
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Zkouška volným pádem z jednostranného zdvihu.
169.40 Kč

ČSN EN 14410 (770863) - 1.2.2004
Samolepicí pásky - Měření meze pevnosti v tahu a prodloužení při přetržení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1939 (770883) - 1.2.2004
Samolepicí pásky - Stanovení pevnostních vlastností při odlupování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12203 (798005) - 1.2.2004
Stroje pro výrobu obuvi a zboží z přírodních a syntetických usní - Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní - Bezpečnostní požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11721-2 (800853) - 1.2.2004
Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 2: Zjišťování dlouhodobé odolnosti úprav zpomalujících hnití.
169.40 Kč

ČSN EN 14533 (800870) - 1.2.2004
Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma.
108.90 Kč

ČSN EN 12132-2:1999/A1 (808809) - 1.2.2004
Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 2: Nárazová zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.2.2004
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné izolace a odporu odpařování oděvu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 17511 (857020) - 1.2.2004
Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18153 (857021) - 1.2.2004
Zdravotnické prostředky pro diagnostiku in vitro - Měření veličin v biologických vzorcích - Metrologická sledovatelnost hodnot katalytické koncentrace enzymů přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300132-2-V2.1.2 (872006) - 1.2.2004
Rozbor vlivu prostředí (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení - Část 2: Napájení stejnosměrným proudem (dc) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301893-V1.2.3 (874604) - 1.2.2004
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300113-1-V1.5.1 (875005) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300328-V1.4.1 (875021) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky modulace s rozprostřeným spektrem - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-21-V1.2.1 (875042) - 1.2.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 21: Poslech okolí (AL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-4-V1.3.1 (875042) - 1.2.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 4: Přesměrování volání (CF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300474-1-V1.2.1 (875051) - 1.2.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300474-2-V1.2.1 (875051) - 1.2.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP) - Seznam požadavků a proforma prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301841-1-V1.2.1 (875109) - 1.2.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Digitální spoj VHF (VDL) letadlo-země v režimu 2 - Technické vlastnosti a metody měření zařízení umístěného na zemském povrchu - Část 1: Fyzická vrstva a podvrstva MAC (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302085-V1.2.2 (878579) - 1.2.2004
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 71-8 (943095) - 1.2.2004
Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)