Nové normy ČSN za březen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN IEC 31010-ed.2 (010352) - 1.3.2020
Management rizik - Techniky posuzování rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62402-ed.2 (010697) - 1.3.2020
Management zastarávání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14090 (010990) - 1.3.2020
Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 2631-5 (011405) - 1.3.2020
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy.
350.00 Kč

ČSN ISO 20816-8 (011412) - 1.3.2020
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory.
350.00 Kč

ČSN ISO 16063-41 (011417) - 1.3.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů.
434.00 Kč

ČSN EN 17267 (011513) - 1.3.2020
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - 1.3.2020
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - 1.3.2020
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - 1.3.2020
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.3.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 1: Terminologie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 2: Principy, zařízení a vzorky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 3: Provoz a interpretace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 4: Kvalifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - 1.3.2020
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 3269 (021018) - 1.3.2020
Spojovací součásti - Přejímací kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - 1.3.2020
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem).
186.00 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - 1.3.2020
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - 1.3.2020
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-1:2018/A1 (050313) - 1.3.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - 1.3.2020
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - 1.3.2020
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - 1.3.2020
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 215 (061150) - 1.3.2020
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 521+AC (061455) - 1.3.2020
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.3.2020
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - 1.3.2020
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - 1.3.2020
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - 1.3.2020
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - 1.3.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4).
434.00 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - 1.3.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16135:2007/A1 (133210) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16136:2007/A1 (133215) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16137:2007/A1 (133220) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16138:2007/A1 (133225) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16139:2007/A1 (133230) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21787:2007/A1 (133235) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN 378-4+A1 (140647) - 1.3.2020
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.3.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
543.00 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-3:2019/Oprava1 (180304) - 1.3.2020
Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO 14955-1 (200060) - 1.3.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 14955-2 (200060) - 1.3.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN ISO 1701-1 (200328) - 1.3.2020
Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 1701-2 (200328) - 1.3.2020
Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislým vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - 1.3.2020
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody konstrukce a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - 1.3.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných měřidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12895+A1 (268890) - 1.3.2020
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - 1.3.2020
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska.
593.00 Kč

ČSN EN 81-3+A1:2009/Oprava3 (274003) - 1.3.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
29.00 Kč

ČSN EN 14363+A1 (280307) - 1.3.2020
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky.
1159.00 Kč

ČSN EN 13878 (300010) - 1.3.2020
Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 6049-004 (311711) - 1.3.2020
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-003 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-007 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-008 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4612-009 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-011 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4612-012 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-008 (311809) - 1.3.2020
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-079 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-080 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-081 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3155-083 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4708-105 (311827) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 105: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Teplotní rozsah -55 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-404 (311925) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 3510 (312153) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2465 (312235) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X2CrNi18-9 (1.4307) - Žíhaná na měkko - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm <= De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2125 (312390) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku Al-P16 - T6151 - Desky - 6 mm < a <= 120 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2390 (312391) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 6082-T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2366 (312713) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Plechy a pásy - Žáruvzdorné slitiny - Válcované za studena - Tloušťka a <= 3 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4056-003 (314121) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 003: Plastové příchytky kabelů - Pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2667-3 (317540) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Poměr rozpínání a obsahu těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3837 (317916) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3847 (317916) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN IEC 60050-442:2001/A3 (330050) - 1.3.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50160-ed.3:2011/A2 (330122) - 1.3.2020
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
186.00 Kč

ČSN EN 50160-ed.3:2011/A3 (330122) - 1.3.2020
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
62.00 Kč

TNI 332000-6 (332000) - 1.3.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2.
543.00 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/Z2 (332000) - 1.3.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-67:1997/A1 (345791) - 1.3.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-67: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-214-ed.3 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-216-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-247-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-280-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-283-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 50620:2017/A1 (347012) - 1.3.2020
Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-23:2014/A1 (347307) - 1.3.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
120.00 Kč

ČSN EN IEC 61169-24-ed.3 (353811) - 1.3.2020
Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63137-1 (353812) - 1.3.2020
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 62026-2:2013/A1 (354105) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62026-3-ed.2:2015/Oprava1 (354105) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 50047-ed.2 (354162) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry.
186.00 Kč

ČSN EN 50041-ed.2 (354163) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60934-ed.3 (354175) - 1.3.2020
Jističe pro zařízení (CBE).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62138 (356665) - 1.3.2020
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60062-ed.3:2017/A1 (358014) - 1.3.2020
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60539-2-ed.2 (358145) - 1.3.2020
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 61333-ed.2 (358472) - 1.3.2020
Značení feritových jader. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-54 (359252) - 1.3.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-54: Zkoušení a měření - Úhlové vychýlení mezi osou otvoru ferule a osou ferule pro cylindrické ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z48 (360340) - 1.3.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
945.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A14 (361050) - 1.3.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 60311-ed.3 (361060) - 1.3.2020
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50342-2-ed.2 (364310) - 1.3.2020
Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 63202-1 (364662) - 1.3.2020
Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-75 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při snížené ventilaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 50697 (367261) - 1.3.2020
Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci, spojů ukončených modulární zástrčkou a přímo připojené kabeláže. (Platnost do 17.10.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 50499-ed.2 (367920) - 1.3.2020
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2:2019/Oprava1 (369066) - 1.3.2020
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
62.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - 1.3.2020
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - 1.3.2020
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-2 (369867) - 1.3.2020
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik.
434.00 Kč

ČSN EN 50291-2-ed.2 (378372) - 1.3.2020
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21593 (386655) - 1.3.2020
Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20088-3 (386660) - 1.3.2020
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 (404301) - 1.3.2020
Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - 1.3.2020
Prášková metalurgie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17263 (420431) - 1.3.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - 1.3.2020
Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny ve slitinách platiny - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12449+A1 (421320) - 1.3.2020
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
434.00 Kč

ČSN EN 1753 (421484) - 1.3.2020
Hořčík a slitiny hořčíku - Ingoty a odlitky ze slitin hořčíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - 1.3.2020
Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu.
434.00 Kč

ČSN ISO 1213-2 (441319) - 1.3.2020
Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20074 (450026) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-9 (450027) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
3499.00 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - 1.3.2020
Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17246 (467053) - 1.3.2020
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD).
186.00 Kč

ČSN EN 17294 (467057) - 1.3.2020
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD).
338.00 Kč

ČSN EN 17298 (467058) - 1.3.2020
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
223.00 Kč

ČSN EN 17299 (467059) - 1.3.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotností spektrometrií (LC - MS/MS).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18497 (470650) - 1.3.2020
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování.
338.00 Kč

ČSN EN 131-1+A1 (493830) - 1.3.2020
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15216-2 (560087) - 1.3.2020
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - 1.3.2020
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - 1.3.2020
Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 17264 (560124) - 1.3.2020
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17265 (560125) - 1.3.2020
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 8454:2008/Amd.2 (569506) - 1.3.2020
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v plynné fázi cigaretového kouře - Metoda NDIR.
62.00 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - 1.3.2020
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 2781 (621405) - 1.3.2020
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ISO 3384-1 (621440) - 1.3.2020
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - 1.3.2020
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1403 (635331) - 1.3.2020
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro obecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4577 (643056) - 1.3.2020
Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - 1.3.2020
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - 1.3.2020
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 8483 (643141) - 1.3.2020
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 8533 (643160) - 1.3.2020
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - 1.3.2020
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky o tloušťce 1 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - 1.3.2020
Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - 1.3.2020
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - 1.3.2020
Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 1656 (665208) - 1.3.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi pro hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve veterinární oblasti - Zkušební metody a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22633 (668633) - 1.3.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - 1.3.2020
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 787-15 (670520) - 1.3.2020
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 927-13 (672010) - 1.3.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - 1.3.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - 1.3.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1114-3 (691809) - 1.3.2020
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - 1.3.2020
Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity.
223.00 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.3.2020
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18674-5 (721012) - 1.3.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 492+A2 (723401) - 1.3.2020
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 12467+A2 (723403) - 1.3.2020
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 14528+A1 (724870) - 1.3.2020
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13407+A1 (724871) - 1.3.2020
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14688+A1 (724872) - 1.3.2020
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16536 (727057) - 1.3.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi.
186.00 Kč

ČSN EN 13494 (727103) - 1.3.2020
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - 1.3.2020
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15101-1+A1 (727246) - 1.3.2020
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - 1.3.2020
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 730810:2016/Oprava1 (730810) - 1.3.2020
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN 1366-12+A1 (730857) - 1.3.2020
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1992-1-2:2006/A1 (731201) - 1.3.2020
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
350.00 Kč

ČSN EN 12966+A1 (737033) - 1.3.2020
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky.
768.00 Kč

ČSN EN 1295-1 (750210) - 1.3.2020
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN 755401 (755401) - 1.3.2020
Navrhování vodovodního potrubí.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - 1.3.2020
Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR).
434.00 Kč

ČSN EN 17211 (757786) - 1.3.2020
Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - 1.3.2020
Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností.
543.00 Kč

ČSN ISO 20228 (761504) - 1.3.2020
Tlumočnické služby - Právní tlumočení - Požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - 1.3.2020
Služby v pohřebnictví - Požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17700 (795229) - 1.3.2020
Obuv - Zkoušení svrškových součástí a podšívkových stélek - Stálobarevnost v otěru a pouštění barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19407 (795637) - 1.3.2020
Obuv - Měření velikosti - Převod mezi systémy velikostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13437 (806140) - 1.3.2020
Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17376 (807052) - 1.3.2020
Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682: 2014 - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - 1.3.2020
Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15154-6 (831901) - 1.3.2020
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - 1.3.2020
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi.
338.00 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - 1.3.2020
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13851 (833325) - 1.3.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr.
350.00 Kč

ČSN EN 13098 (833624) - 1.3.2020
Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 16000-34 (835801) - 1.3.2020
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - 1.3.2020
Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 5362 (852160) - 1.3.2020
Anestetické zásobní vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.3.2020
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7492 (856081) - 1.3.2020
Stomatologie - Stomatologické sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.5.1 (875031) - 1.3.2020
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.16.1 (879012) - 1.3.2020
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1204.00 Kč

ČSN EN 1022 (910234) - 1.3.2020
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability.
434.00 Kč

ČSN EN 1728 (910235) - 1.3.2020
Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti.
543.00 Kč

ČSN EN 14516+A1 (914101) - 1.3.2020
Koupací vany pro domácí použití.
338.00 Kč

ČSN EN 12764+A1 (914103) - 1.3.2020
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany.
223.00 Kč

ČSN EN 13310+A1 (914108) - 1.3.2020
Kuchyňské dřezy - Funkční požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14296+A1 (914109) - 1.3.2020
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Společná umývací koryta.
223.00 Kč

ČSN EN 14428+A1 (914110) - 1.3.2020
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 14565 (917884) - 1.3.2020
Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 14960-2 (940530) - 1.3.2020
Nafukovací hrací zařízení - Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - 1.3.2020
Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17121 (961564) - 1.3.2020
Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 8601-1 (978601) - 1.3.2020
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla.
434.00 Kč

ČSN ISO 8601-2 (978601) - 1.3.2020
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 2: Rozšíření.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - 1.3.2020
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy.
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.