Nové normy ČSN za březen 2020

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2020 v 09:00


ČSN EN IEC 31010-ed.2 (010352) - 1.3.2020
Management rizik - Techniky posuzování rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN IEC 62402-ed.2 (010697) - 1.3.2020
Management zastarávání (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62402:2009/Z1 (010697) - 1.3.2020
Management zastarávání - Pokyn k použití.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 14090 (010990) - 1.3.2020
Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-10 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-12 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-2 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-4 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-5 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80000-9 (011300) - 1.3.2020
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 2631-5 (011405) - 1.3.2020
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy.
317.90 Kč

ČSN ISO 20816-8 (011412) - 1.3.2020
Vibrace - Měření a hodnocení vibrací strojů - Část 8: Pístové kompresory.
317.90 Kč

ČSN ISO 16063-41 (011417) - 1.3.2020
Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 41: Kalibrace laserových vibrometrů.
394.90 Kč

ČSN EN 17267 (011513) - 1.3.2020
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3743-2 (011605) - 1.3.2020
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 4869-1 (011640) - 1.3.2020
Akustika - Chrániče sluchu - Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu zvuku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4869-2 (011640) - 1.3.2020
Akustika - Chrániče sluchu - Část 2: Odhad efektivních hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1101 (014120) - 1.3.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení.
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 12718 (015005) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15708-1 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 1: Terminologie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15708-2 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 2: Principy, zařízení a vzorky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15708-3 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 3: Provoz a interpretace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15708-4 (015036) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení - Prozařovací metody počítačové tomografie - Část 4: Kvalifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1891-4 (021003) - 1.3.2020
Spojovací součásti - Slovník - Část 4: Kontrola, prohlídka, dodání, přijetí a kvalita.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 3269 (021018) - 1.3.2020
Spojovací součásti - Přejímací kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - 1.3.2020
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem).
169.40 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - 1.3.2020
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - 1.3.2020
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-1:2018/A1 (050313) - 1.3.2020
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 18592 (051109) - 1.3.2020
Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - 1.3.2020
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17640 (051171) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Techniky, třídy zkoušení a hodnocení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3821 (054240) - 1.3.2020
Zařízení pro plamenové svařování - Pryžové hadice pro svařování, řezání a příbuzné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13100-2 (056830) - 1.3.2020
Nedestruktivní zkoušení svarových spojů polotovarů z termoplastů - Část 2: Zkoušení rentgenovým zářením (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 215 (061150) - 1.3.2020
Ventily pro otopná tělesa s regulátorem teploty - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 521+AC (061455) - 1.3.2020
Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.3.2020
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN ISO 14245 (078632) - 1.3.2020
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Samouzavírací ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15995 (078633) - 1.3.2020
Lahve na plyny - Technické požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG - Ručně ovládané ventily (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20361 (110040) - 1.3.2020
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - 1.3.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4).
394.90 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - 1.3.2020
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16135:2007/A1 (133210) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Kulové kohouty z materiálů termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16136:2007/A1 (133215) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Klapky z materiálů termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16137:2007/A1 (133220) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Zpětné armatury z materiálů termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16138:2007/A1 (133225) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Membránové armatury z materiálů termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16139:2007/A1 (133230) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Šoupátka z materiálů termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21787:2007/A1 (133235) - 1.3.2020
Průmyslové armatury - Uzavírací armatury z materiálů termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN 378-4+A1 (140647) - 1.3.2020
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1300 (165110) - 1.3.2020
Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření.
493.90 Kč

ČSN EN IEC 62443-3-3:2019/Oprava1 (180304) - 1.3.2020
Průmyslové komunikační sítě - Bezpečnost sítě a systému - Část 3-3: Požadavky na bezpečnost systému a bezpečnostní úrovně (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO 14955-1 (200060) - 1.3.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 1: Metodika návrhu energeticky účinných obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 14955-2 (200060) - 1.3.2020
Obráběcí stroje - Environmentální hodnocení obráběcích strojů - Část 2: Metody měření energie dodávané do obráběcích strojů a komponentů obráběcích strojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN ISO 1701-1 (200328) - 1.3.2020
Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 1: Stroje s vodorovným vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 1701-2 (200328) - 1.3.2020
Podmínky zkoušek obráběcích strojů se stolem variabilní výšky - Zkoušky přesnosti - Část 2: Stroje se svislým vřetenem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6789-1 (230780) - 1.3.2020
Nářadí k montáži šroubů a matic - Ruční momentové nářadí - Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro zkoušení shody konstrukce a zkoušení shody kvality - Minimální požadavky na prohlášení o shodě.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13385-1 (251403) - 1.3.2020
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí vybavení - Část 1: Konstrukce a metrologické charakteristiky posuvných měřidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12895+A1 (268890) - 1.3.2020
Manipulační vozíky - Elektromagnetická kompatibilita (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - 1.3.2020
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-4: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska.
539.00 Kč

ČSN EN 81-3+A1:2009/Oprava3 (274003) - 1.3.2020
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy.
26.40 Kč

ČSN EN 14363+A1 (280307) - 1.3.2020
Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky.
1053.80 Kč

ČSN EN 13878 (300010) - 1.3.2020
Obytná vozidla pro volný čas - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 6049-004 (311711) - 1.3.2020
Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 004: Opletená, trubkovitá, vysoce roztažitelná - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-003 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-007 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 007: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-008 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 008: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Jednoduchá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4612-009 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 009: Měděné postříbřené - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-011 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 011: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm bez stínění - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4612-012 (311737) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Potahované nebo stíněné a potahované - Část 012: Měděné poniklované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 150 °C - Dvojitá výtlačně lisovaná izolace pro venkovní použití s pláštěm a stíněním (opletená) - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-008 (311809) - 1.3.2020
Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 008: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3155-065 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 065: Elektrické kontakty s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-070 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 070: Elektrické kontakty, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-071 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 071: Elektrické kontakty, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-079 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 079: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-080 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 080: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s kolíky, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-081 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 081: Elektrické kontakty pro EN 2997, velikost 22, s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída T - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3155-083 (311809) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 083: Elektrické kontakty s dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída S, velikost 8 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4708-105 (311827) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 105: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Teplotní rozsah -55 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-404 (311925) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 404: Teplotní ráz (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 3510 (312153) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina FE-PA2602 (X4NiCrTiMoV26-15) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením - Tyče a profily - De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2465 (312235) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Ocel X2CrNi18-9 (1.4307) - Žíhaná na měkko - 450 MPa <= Rm <= 680 MPa - Tyče pro obrábění - 4 mm <= De <= 100 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2125 (312390) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku Al-P16 - T6151 - Desky - 6 mm < a <= 120 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2390 (312391) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 6082-T6 - Trubky konstrukční - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2366 (312713) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Plechy a pásy - Žáruvzdorné slitiny - Válcované za studena - Tloušťka a <= 3 mm - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4056-003 (314121) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Kabelová spona pro přichycení - Část 003: Plastové příchytky kabelů - Pracovní teploty -65 °C až 105 °C a -65 °C až 150 °C - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3844-1 (317035) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3844-2 (317035) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3844-3 (317035) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2667-3 (317540) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Nekovové materiály - Vypěňovací konstrukční lepidla - Zkušební metody - Část 3: Poměr rozpínání a obsahu těkavých látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3837 (317916) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Charakteristika a metody přípravy povrchu zkušebních těles slitin hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3847 (317916) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti sedimentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 4868 (318255) - 1.3.2020
Letectví a kosmonautika - Anodické elektrolytické nanášení základního nátěru bez šestimocného chromu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN IEC 60050-442:2001/A3 (330050) - 1.3.2020
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442: Elektrická příslušenství. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 50160-ed.3:2011/A2 (330122) - 1.3.2020
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
169.40 Kč

ČSN EN 50160-ed.3:2011/A3 (330122) - 1.3.2020
Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejných distribučních sítí.
56.10 Kč

TNI 332000-6 (332000) - 1.3.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize - Komentář k ČSN 33 2000-6 ed. 2.
493.90 Kč

ČSN 332000-6-ed.2:2017/Z2 (332000) - 1.3.2020
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize.
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-67:1997/A1 (345791) - 1.3.2020
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-67: Zkoušky - Zkouška Cy: Konstantní vlhké teplo, zrychlená zkouška určená především pro součástky.
108.90 Kč

ČSN EN 60684-3-214-ed.2:2014/Z1 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-214-ed.3 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 214: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-216-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-216:2005/Z1 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-247-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-247:2011/Z1 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 247: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky s dvojitou stěnou, bez zpomaleného hoření, se silnou a střední tloušťkou stěny.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-280-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-280:2011/Z1 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 280: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky, odolné proti vytváření vodivých stop.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60684-3-283-ed.2 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Teplem smrštitelné polyolefinové trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60684-3-283:2011/Z1 (346553) - 1.3.2020
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 283: Polyolefinové teplem smrštitelné trubičky pro izolaci sběrnicových tyčí.
26.40 Kč

ČSN EN 50620:2017/A1 (347012) - 1.3.2020
Elektrické kabely - Nabíjecí kabely pro elektrická vozidla.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-23:2014/A1 (347307) - 1.3.2020
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 23: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterimidem, třída 180.
108.90 Kč

ČSN EN 61169-24-ed.2:2009/Z1 (353811) - 1.3.2020
Vysokofrekvenční konektory - Část 24: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61169-24-ed.3 (353811) - 1.3.2020
Vysokofrekvenční koaxiální konektory se šroubovým spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 63137-1 (353812) - 1.3.2020
Standardní zkoušky vysokofrekvenčních konektorů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 62026-2:2013/A1 (354105) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 2: Propojení čidel ovládačů (AS-i). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62026-3-ed.2:2015/Oprava1 (354105) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Rozhraní řadič-zařízení (CDI) - Část 3: DeviceNet (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 50047-ed.2 (354162) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 30 x 55 - Rozměry a parametry.
169.40 Kč

ČSN EN 50041-ed.2 (354163) - 1.3.2020
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Řídicí spínače - Polohové spínače 42,5 x 80 - Rozměry a parametry.
202.40 Kč

ČSN EN 60934-ed.2:2001/Z1 (354175) - 1.3.2020
Jističe pro zařízení (CBE).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60934-ed.3 (354175) - 1.3.2020
Jističe pro zařízení (CBE).
698.50 Kč

ČSN EN IEC 62138 (356665) - 1.3.2020
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN IEC 62138:2005/Z2 (356665) - 1.3.2020
Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C.
26.40 Kč

ČSN EN 60062-ed.3:2017/A1 (358014) - 1.3.2020
Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60539-2-ed.2 (358145) - 1.3.2020
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60539-2:2004/Z1 (358145) - 1.3.2020
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61333-ed.2 (358472) - 1.3.2020
Značení feritových jader. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61333:1999/Z1 (358472) - 1.3.2020
Značení feritových jader U a E.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-54 (359252) - 1.3.2020
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-54: Zkoušení a měření - Úhlové vychýlení mezi osou otvoru ferule a osou ferule pro cylindrické ferule. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z48 (360340) - 1.3.2020
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
859.10 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A14 (361050) - 1.3.2020
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 60311-ed.3 (361060) - 1.3.2020
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 50342-2-ed.2 (364310) - 1.3.2020
Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50342-2:2008/Z1 (364310) - 1.3.2020
Olověné startovací baterie - Část 2: Rozměry baterií a značení svorek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 63202-1 (364662) - 1.3.2020
Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-49-ed.2:2016/Z1 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-75 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-75: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro fotodynamickou terapii a fotodynamickou diagnostiku.
306.90 Kč

ČSN EN IEC 80601-2-49 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-49: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost multifunkčních pacientských monitorů.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-79 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-79: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při snížené ventilaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-80 (364801) - 1.3.2020
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-80: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro podporu ventilace při ventilační nedostatečnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 50697 (367261) - 1.3.2020
Informační technologie - Měření spojů od konce ke konci (E2E).
202.40 Kč

ČSN EN 50499-ed.2 (367920) - 1.3.2020
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50499:2009/Z1 (367920) - 1.3.2020
Postup pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektromagnetickým polím.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62040-1-ed.2:2019/Oprava1 (369066) - 1.3.2020
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky.
56.10 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-2 (369074) - 1.3.2020
Informační technologie - Management služeb - Část 2: Návod pro použití systémů managementu služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 20000-3 (369074) - 1.3.2020
Informační technologie - Management služeb - Část 3: Návod pro vymezení rozsahu a použitelnosti ISO/IEC 20000-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-2 (369867) - 1.3.2020
Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik.
394.90 Kč

ČSN EN 50291-2-ed.2 (378372) - 1.3.2020
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích na rekreačních vozidlech a podobných prostorách, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 50291-2:2011/Z1 (378372) - 1.3.2020
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 2: Elektrická zařízení pro pevné instalace v rekreačních vozidlech a podobných prostorech, včetně rekreačních plavidel - Dodatečné metody zkoušek a funkční požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 21593 (386655) - 1.3.2020
Lodě a lodní technika - Technické požadavky pro suché odpojení/připojení koncovky pro plnění zkapalněného zemního plynu jako paliva do lodí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20088-3 (386660) - 1.3.2020
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 3: Výtrysk tekutiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 18090-1 (404301) - 1.3.2020
Radiační ochrana - Charakteristika referenčního pulsního záření - Část 1: Fotonové svazky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 3252 (420049) - 1.3.2020
Prášková metalurgie - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17263 (420431) - 1.3.2020
Měď a slitiny mědi - Zkoušení vířivými proudy na vnějším povrchu tyčí, dutých tyčí a drátů pro zjištění vad průchozí zkušební cívkou.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11494 (420663) - 1.3.2020
Klenoty a drahé kovy - Stanovení platiny ve slitinách platiny - Metoda ICP-OES s vnitřním standardem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12449+A1 (421320) - 1.3.2020
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro všeobecné použití.
394.90 Kč

ČSN EN 1753 (421484) - 1.3.2020
Hořčík a slitiny hořčíku - Ingoty a odlitky ze slitin hořčíku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10219-2 (425953) - 1.3.2020
Svařované duté profily tvářené za studena z konstrukčních ocelí - Část 2: Rozměry, mezní úchylky a geometrické charakteristiky průřezu.
394.90 Kč

ČSN ISO 1213-2 (441319) - 1.3.2020
Tuhá paliva - Terminologie - Část 2: Termíny vztahující se ke vzorkování, zkoušení a analýze.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20074 (450026) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Potrubní dopravní systémy - Management rizik geologických nebezpečí pro pobřežní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19901-9 (450027) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce - Část 9: Řízení strukturální integrity (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 19906 (450027) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Polární příbřežní stavby (Norma k přímému použití jako ČSN).
3180.60 Kč

ČSN EN ISO 13679 (451111) - 1.3.2020
Naftový a plynárenský průmysl - Postupy zkoušení pažení a připojení potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17059 (461036) - 1.3.2020
Olejnatá semena - Extrakce oleje a příprava methylesterů mastných kyselin pro analýzu plynovou chromatografií (Rychlá metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17246 (467053) - 1.3.2020
Hnojiva - Stanovení chloristanu v minerálních hnojivech metodou iontové chromatografie a vodivostní detekce (IC-CD).
169.40 Kč

ČSN EN 17294 (467057) - 1.3.2020
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení organických kyselin metodou iontové chromatografie s vodivostní detekcí (IC-CD).
306.90 Kč

ČSN EN 17298 (467058) - 1.3.2020
Krmiva - Metody vzorkování a analýz - Stanovení kyseliny benzoové a sorbové metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC).
202.40 Kč

ČSN EN 17299 (467059) - 1.3.2020
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Screening a stanovení povolených kokcidiostatik v doplňkových látkách a 1% a 3% úrovně křížové kontaminace a neregistrovaných kokcidiostatik a jednoho antibiotika v nízkých koncentracích v krmných směsích metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tandemovou hmotností spektrometrií (LC - MS/MS).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18497 (470650) - 1.3.2020
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování.
306.90 Kč

ČSN EN 131-1+A1 (493830) - 1.3.2020
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15216-2 (560087) - 1.3.2020
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení viru hepatitidy A a noroviru v potravinách pomocí RT-PCR v reálném čase - Část 2: Metoda průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - 1.3.2020
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (QuOil) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - 1.3.2020
Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 17264 (560124) - 1.3.2020
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17265 (560125) - 1.3.2020
Potraviny - Stanovení prvků a jejich chemických sloučenin - Stanovení hliníku optickou emisní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 8454:2008/Amd.2 (569506) - 1.3.2020
Cigarety - Stanovení oxidu uhelnatého v plynné fázi cigaretového kouře - Metoda NDIR.
56.10 Kč

ČSN ISO 248-2 (621124) - 1.3.2020
Kaučuk, surový - Stanovení obsahu těkavých látek - Část 2: Termogravimetrické metody za použití automatického analyzátoru s infračerveným sušením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 2781 (621405) - 1.3.2020
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení hustoty. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN ISO 3384-1 (621440) - 1.3.2020
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 1: Zkoušení při konstantní teplotě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 3384-2 (621440) - 1.3.2020
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení relaxace napětí v tlaku - Část 2: Zkoušky s teplotními cykly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1403 (635331) - 1.3.2020
Pryžové hadice s přízovou výztuží pro vodu pro obecné použití - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4577 (643056) - 1.3.2020
Plasty - Polypropylen a kopolymery polypropylenu - Stanovení termooxidační stability na vzduchu - Metoda v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21970-1 (643075) - 1.3.2020
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21970-2 (643075) - 1.3.2020
Plasty - Polyketony (PK) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 8483 (643141) - 1.3.2020
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce šroubových přírubových spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 8533 (643160) - 1.3.2020
Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Metody zkoušení pro ověření konstrukce lepených nebo laminovaných spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11833-1 (646301) - 1.3.2020
Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Část 1: Typy, rozměry a charakteristiky pro desky o tloušťce 1 mm a větší (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11963 (646310) - 1.3.2020
Plasty - Polykarbonátové fólie - Typy, rozměry a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 7685 (646473) - 1.3.2020
Trubky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) - Stanovení počáteční kruhové pevnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 16751 (659803) - 1.3.2020
Produkty z biologického materiálu - Kritéria udržitelnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 1656 (665208) - 1.3.2020
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi pro hodnocení baktericidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných ve veterinární oblasti - Zkušební metody a požadavky (fáze 2 / stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22633 (668633) - 1.3.2020
Lepidla - Metody zkoušení lepidel na podlahové krytiny a tapety - Stanovení rozměrových změn linolea při styku s lepidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-13 (670520) - 1.3.2020
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 13: Stanovení ve vodě rozpustných síranů, chloridů a dusičnanů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 787-15 (670520) - 1.3.2020
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 15: Porovnání odolnosti pestrých pigmentů podobných typů proti světlu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-13 (672010) - 1.3.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 13: Hodnocení odolnosti nátěru na dřevě proti úderu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 927-3 (672010) - 1.3.2020
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16074 (673027) - 1.3.2020
Nátěrové hmoty - Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1114-3 (691809) - 1.3.2020
Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - 1.3.2020
Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity.
202.40 Kč

ČSN EN 12758 (701017) - 1.3.2020
Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Popisy výrobků a stanovení vlastností a rozšíření pravidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18674-5 (721012) - 1.3.2020
Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 492+A2 (723401) - 1.3.2020
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 12467+A2 (723403) - 1.3.2020
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 14528+A1 (724870) - 1.3.2020
Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13407+A1 (724871) - 1.3.2020
Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14688+A1 (724872) - 1.3.2020
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16536 (727057) - 1.3.2020
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi.
169.40 Kč

ČSN EN 13494 (727103) - 1.3.2020
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13495 (727104) - 1.3.2020
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15101-1+A1 (727246) - 1.3.2020
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20504 (727562) - 1.3.2020
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při pokojové teplotě - Stanovení vlastností za tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 730810:2016/Oprava1 (730810) - 1.3.2020
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN 1366-12+A1 (730857) - 1.3.2020
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 12: Nemechanické požární uzávěry pro vzduchotechnická potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1992-1-2:2006/A1 (731201) - 1.3.2020
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
317.90 Kč

ČSN EN 12966+A1 (737033) - 1.3.2020
Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky.
698.50 Kč

ČSN EN 1295-1 (750210) - 1.3.2020
Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN 755401 (755401) - 1.3.2020
Navrhování vodovodního potrubí.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 15897 (756405) - 1.3.2020
Technologie ponořeného membránového bioreaktoru (MBR).
394.90 Kč

ČSN EN 17211 (757786) - 1.3.2020
Kvalita vod - Návod pro mapování mořských rostlin a makroskopických řas v eulitorální zóně (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14012 (760202) - 1.3.2020
Poštovní služby - Kvalita služby - Zásady vyřizování stížností.
493.90 Kč

ČSN ISO 20228 (761504) - 1.3.2020
Tlumočnické služby - Právní tlumočení - Požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 15017 (763500) - 1.3.2020
Služby v pohřebnictví - Požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17700 (795229) - 1.3.2020
Obuv - Zkoušení svrškových součástí a podšívkových stélek - Stálobarevnost v otěru a pouštění barvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 19407 (795637) - 1.3.2020
Obuv - Měření velikosti - Převod mezi systémy velikostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13437 (806140) - 1.3.2020
Geosyntetika - Instalace a extrakce vzorků v půdě pro posouzení trvanlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17376 (807052) - 1.3.2020
Textilie - Bezpečnost dětského oblečení - Návod pro použití EN 14682: 2014 - Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 2307 (808627) - 1.3.2020
Textilní lana - Stanovení určitých fyzikálních a mechanických vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15154-6 (831901) - 1.3.2020
Bezpečnostní sprchy pro první pomoc - Část 6: Pevně zabudované sprchy s více tryskami pro jiná umístění než v laboratořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13832-2 (832520) - 1.3.2020
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi.
306.90 Kč

ČSN EN 13832-3 (832520) - 1.3.2020
Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13851 (833325) - 1.3.2020
Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr.
317.90 Kč

ČSN EN 13098 (833624) - 1.3.2020
Expozice pracoviště - Měření vzdušných mikroorganizmů a mikrobiálních sloučenin - Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 16000-34 (835801) - 1.3.2020
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 27427 (852107) - 1.3.2020
Anestetické a respirační přístroje - Nebulizační systémy a jejich části (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 5362 (852160) - 1.3.2020
Anestetické zásobní vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.3.2020
Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7492 (856081) - 1.3.2020
Stomatologie - Stomatologické sondy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300338-1-V1.5.1 (875031) - 1.3.2020
Technické vlastnosti a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých a/nebo velmi krátkých vlnách - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.16.1 (879012) - 1.3.2020
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1094.50 Kč

ČSN EN 1022 (910234) - 1.3.2020
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability.
394.90 Kč

ČSN EN 1728 (910235) - 1.3.2020
Nábytek - Sedací nábytek - Metody zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti.
493.90 Kč

ČSN EN 14516+A1 (914101) - 1.3.2020
Koupací vany pro domácí použití.
306.90 Kč

ČSN EN 12764+A1 (914103) - 1.3.2020
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Požadavky na vířivé koupací vany.
202.40 Kč

ČSN EN 13310+A1 (914108) - 1.3.2020
Kuchyňské dřezy - Funkční požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14296+A1 (914109) - 1.3.2020
Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Společná umývací koryta.
202.40 Kč

ČSN EN 14428+A1 (914110) - 1.3.2020
Sprchové zástěny - Funkční požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 14565 (917884) - 1.3.2020
Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 14960-2 (940530) - 1.3.2020
Nafukovací hrací zařízení - Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 28763 (945068) - 1.3.2020
Smalty - Smaltované teplosměnné desky pro regenerační výměníky tepla vzduch-plyn a plyn-plyn - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17121 (961564) - 1.3.2020
Ochrana kulturního dědictví - Historické dřevěné konstrukce - Směrnice pro hodnocení nosných dřevěných konstrukcí na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 8601-1 (978601) - 1.3.2020
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 1: Základní pravidla.
394.90 Kč

ČSN ISO 8601-2 (978601) - 1.3.2020
Datum a čas - Zobrazení pro výměnu informací - Část 2: Rozšíření.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 19115-1 (979834) - 1.3.2020
Geografická informace - Metadata - Část 1: Základy.
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)