Nové normy ČSN za leden 2017

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2017 v 09:00


ČSN P CEN/TS 16555-1 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 1: Systém managementu inovací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-2 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 2: Management strategických informací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-3 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 3: Inovativní myšlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-4 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 4: Management intelektuálního vlastnictví (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-5 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 5: Management spolupráce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-6 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 6: Management kreativity (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16555-7 (010130) - 1.1.2017
Management inovací - Část 7: Hodnocení managementu inovací (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 13373-2 (011440) - 1.1.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 2: Zpracování, analýza a prezentace vibračních dat.
350.00 Kč

ČSN ISO 13373-3 (011440) - 1.1.2017
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Monitorování stavu vibrací - Část 3: Návod pro vibrační diagnostiku.
350.00 Kč

ČSN ISO 21940-12 (011449) - 1.1.2017
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 12: Postupy a tolerance pro rotory v pružném stavu.
434.00 Kč

ČSN ISO 362-3 (011686) - 1.1.2017
Měření hluku vyzařovaného jedoucími silničními vozidly - Technická metoda - Část 3: Zkoušení kategorií M a N ve vnitřním prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17425 (018487) - 1.1.2017
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Specifikace výměny dat pro prezentaci vnějších silničních a dopravních dat ve vozidle (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 4759-3 (021014) - 1.1.2017
Tolerance spojovacích součástí - Část 3: Kruhové podložky pro šrouby a matice - Výrobní třída A, C a F (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - 1.1.2017
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - 1.1.2017
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Požadavky na použitelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 2178 (038181) - 1.1.2017
Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech - Měření tloušťky povlaku - Magnetická metoda.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9692-3 (050025) - 1.1.2017
Svařování a příbuzné procesy - Příprava svarových ploch - Část 3: Obloukové svařování hliníku a jeho slitin tavící se elektrodou v inertním plynu a wolframovou elektrodou v inertním plynu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3834-5 (050331) - 1.1.2017
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15012-4 (050682) - 1.1.2017
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16125 (078466) - 1.1.2017
Zařízení a příslušenství na LPG - Potrubní systémy a jejich uložení - Kapalná a plynná fáze LPG.
434.00 Kč

ČSN EN 19 (133004) - 1.1.2017
Průmyslové armatury - Označování kovových armatur.
186.00 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - 1.1.2017
Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 61987-12 (180410) - 1.1.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 12: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření průtoku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61987-13 (180410) - 1.1.2017
Měření a řízení průmyslových procesů - Struktura dat a prvků v katalogu průmyslových zařízení - Část 13: Seznam vlastností (LOP) pro elektronickou výměnu dat pro zařízení měření tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11243 (309047) - 1.1.2017
Jízdní kola - Zavazadlové nosiče pro jízdní kola - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2997-014 (311811) - 1.1.2017
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 014: Zásuvka s čtvercovou přírubou s integrovaným příslušenstvím - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4474 (318221) - 1.1.2017
Letectví a kosmonautika - Hliníkové pigmentované povlaky - Metody povlakování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.1.2017
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky a plovoucí zařízení na vnitrozemských vodních cestách - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN IEC 60050-300:2003/A1 (330050) - 1.1.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-471:2010/A1 (330050) - 1.1.2017
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory.
62.00 Kč

ČSN EN 55016-1-3-ed.2:2007/A1 (334210) - 1.1.2017
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.
120.00 Kč

ČSN EN 55011-ed.4 (334225) - 1.1.2017
Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.
593.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-12 (334591) - 1.1.2017
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 12: Metody a požadavky pro nastavování stavu střežení a klidu poplachových zabezpečovacích systémů (IAS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60702-3 (347471) - 1.1.2017
Kabely s minerální izolací a jejich koncovky pro jmenovitá napětí do 750 V - Část 3: Návod na použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50290-2-33 (347820) - 1.1.2017
Komunikační kabely - Část 2-33: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové izolační směsi pro víceprvkové metalické kabely pro vnitřní použití (datový kabel) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 50290-2-37 (347820) - 1.1.2017
Komunikační kabely - Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50290-2-38 (347820) - 1.1.2017
Komunikační kabely - Část 2-38: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polypropylenová izolace pro koaxiální kabely (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 61009-1-ed.3:2013/A12 (354182) - 1.1.2017
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) - Část 1: Obecná pravidla.
120.00 Kč

ČSN 354185:2016/Z1 (354185) - 1.1.2017
Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nebo bez vestavěné nadproudové ochrany pro zásuvky pro domovní a podobné použití.
29.00 Kč

ČSN EN 61557-8-ed.3:2015/Oprava1 (356230) - 1.1.2017
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT.
62.00 Kč

ČSN EN 62387 (356674) - 1.1.2017
Přístroje radiační ochrany - Pasivní integrující dozimetrické systémy pro osoby, pracoviště a prostředí pro monitorování fotonového a beta záření (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.10.2025).
945.00 Kč

ČSN EN 62433-4 (358795) - 1.1.2017
EMC modelování integrovaných obvodů - Část 4: Modely integrovaných obvodů pro simulaci chování RF imunity - Modelování imunity pro šíření poruch vedením (ICIM-CI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 61300-2-47-ed.4 (359251) - 1.1.2017
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60598-2-13:2007/A2 (360600) - 1.1.2017
Svítidla - Část 2-13: Zvláštní požadavky - Svítidla zapuštěná v terénu.
120.00 Kč

ČSN EN 50193-1-ed.2 (361060) - 1.1.2017
Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 50242-ed.3 (361060) - 1.1.2017
Elektrické myčky nádobí pro domácnost - Metody měření funkce. (Platnost do 27.3.2023).
593.00 Kč

ČSN EN 60086-3-ed.4 (364110) - 1.1.2017
Primární baterie - Část 3: Hodinkové baterie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 62563-1:2010/A1 (364815) - 1.1.2017
Zdravotnické elektrické přístroje - Zdravotnické zobrazovací systémy - Část 1: Metody hodnocení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62827-1 (367216) - 1.1.2017
Bezdrátový přenos výkonu - Management - Část 1: Společné části (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61260-1:2014/Z1 (368852) - 1.1.2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 1: Technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 61260-2 (368852) - 1.1.2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 2: Typové zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN 61260-3 (368852) - 1.1.2017
Elektroakustika - Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry - Část 3: Periodické zkoušky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 30121 (369044) - 1.1.2017
Informační technologie - Správa forenzního rámce rizik (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 8824-1 (369632) - 1.1.2017
Informační technologie - Abstraktní syntaxe způsobu zápisu jedna (ASN.1): Specifikace základního způsobu zápisu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27037 (369846) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro identifikaci, sběr, získávání a uchovávání digitálních důkazů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27038 (369847) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Specifikace pro digitální zpracování dokumentů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27040 (369849) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Zabezpečení úložišť dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27041 (369850) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice k zajištění vhodných a přiměřených metod zjišťování kolizních stavů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27042 (369851) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro analýzu a interpretaci uložených digitálních dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 27043 (369852) - 1.1.2017
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Principy a procesy zjišťování kolizních stavů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20088-1 (386660) - 1.1.2017
Stanovení odolnosti izolačních materiálů proti kryogennímu vylití - Část 1: Kapalná fáze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10139 (420043) - 1.1.2017
Pásy z nízkouhlíkových ocelí válcované za studena, bez povlaku, pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6892-1 (420310) - 1.1.2017
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty.
593.00 Kč

ČSN ISO 9649 (420419) - 1.1.2017
Kovové materiály - Drát - Zkouška střídavým krutem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.1.2017
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-7 (420937) - 1.1.2017
Ploché výrobky z oceli pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 10359 (421002) - 1.1.2017
Laserem svařované předlisky z tenkých ocelových plechů - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10273 (421030) - 1.1.2017
Tyče válcované za tepla ze svařitelných ocelí se zaručenými vlastnostmi při vyšších teplotách pro tlakové účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10272 (421031) - 1.1.2017
Tyče z korozivzdorných ocelí pro tlakové účely (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12166 (421318) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Dráty pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12167 (421326) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Profily a ploché tyče pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12168 (421328) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Duté tyče pro třískové obrábění (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13348 (421523) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro medicinální plyny nebo vakuum.
223.00 Kč

ČSN EN 12735-1 (421525) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 1: Trubky pro potrubní systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 12735-2 (421525) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové pro klimatizaci a chlazení - Část 2: Trubky pro zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 12165 (421541) - 1.1.2017
Měď a slitiny mědi - Tvářené a netvářené přířezy pro kování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 485-2 (424081) - 1.1.2017
Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 10363 (425312) - 1.1.2017
Kontinuálně za tepla válcované ocelové pásy a plechy s reliéfem ze širokého pásu - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 46-1 (490694) - 1.1.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 46-2 (490694) - 1.1.2017
Ochranné prostředky na dřevo - Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) - Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - 1.1.2017
Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18752 (635235) - 1.1.2017
Pryžové hadice a hadice s koncovkami - Tlakové hadice pro hydrauliku vyztužené drátem nebo přízovou výztuží - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16012 (640228) - 1.1.2017
Plasty - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19064-1 (642601) - 1.1.2017
Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19063-1 (642611) - 1.1.2017
Plasty - Houževnatý polystyren (PS-I) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19062-1 (642720) - 1.1.2017
Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13598-2 (646432) - 1.1.2017
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) - Část 2: Specifikace pro vstupní a revizní šachty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16734 (656519) - 1.1.2017
Motorová paliva - Motorová nafta B10 - Požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16969 (672017) - 1.1.2017
Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Hodnocení uzavření čelních ploch dřeva (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4629-1 (673041) - 1.1.2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 1: Titrační metoda bez použití katalyzátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4629-2 (673041) - 1.1.2017
Pojiva pro nátěrové hmoty - Stanovení hydroxylového čísla - Část 2: Metoda s použitím katalyzátoru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13160-2 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 2: Požadavky a metody pro zkoušení/posuzování tlakových a vakuových systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13160-3 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 3: Požadavky a metody zkoušení/posuzování kapalinových systémů pro nádrže (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13160-4 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 4: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro systémy zjišťování netěsností založených na senzorech (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13160-5 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 5: Požadavky a metody zkoušení/posuzování pro měřicí systémy v nádrži a tlakové potrubní systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13160-6 (698220) - 1.1.2017
Systémy pro zjišťování netěsností - Část 6: Snímače v kontrolních sondách (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12488 (701099) - 1.1.2017
Sklo ve stavebnictví - Doporučení pro zasklívání - Zásady montáže pro svislá a šikmá zasklení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - 1.1.2017
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - 1.1.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - 1.1.2017
Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 492+A1 (723401) - 1.1.2017
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.1.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 12467+A1 (723403) - 1.1.2017
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.1.2020).
567.00 Kč

ČSN EN 14411-ed.3 (725109) - 1.1.2017
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování a ověřování stálosti vlastností a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - 1.1.2017
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie.
434.00 Kč

ČSN EN 1991-1-3:2005/NA-ed.A (730035) - 1.1.2017
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 14358 (731705) - 1.1.2017
Dřevěné konstrukce - Výpočet a ověřování charakteristických hodnot (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16784 (732864) - 1.1.2017
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Stanovení dlouhodobého chování spojovacích prostředků kolíkového typu s povlakem a bez povlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16497-1 (734217) - 1.1.2017
Komíny - Betonové systémové komíny - Část 1: Otevřené (nevyvážené) aplikace.
543.00 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce.
338.00 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce.
338.00 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.1.2017
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce. (Platnost do 28.2.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 1628+A1 (746002) - 1.1.2017
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení.
567.00 Kč

ČSN EN 1629+A1 (746003) - 1.1.2017
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení.
350.00 Kč

ČSN EN 1630+A1 (746004) - 1.1.2017
Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání.
350.00 Kč

ČSN EN 16361+A1 (747041) - 1.1.2017
Motoricky ovládané dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Dveře, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - 1.1.2017
Lehké obvodové pláště - Terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12897 (755360) - 1.1.2017
Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7027-1 (757343) - 1.1.2017
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 1: Kvantitativní metody.
223.00 Kč

ČSN EN 862 (770411) - 1.1.2017
Obaly - Obaly odolné dětem - Požadavky a zkušební postupy na opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - 1.1.2017
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 943-1 (832726) - 1.1.2017
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14120 (833302) - 1.1.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranné kryty - Obecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13850 (833311) - 1.1.2017
Bezpečnost strojních zařízení - Funkce nouzového zastavení - Zásady pro konstrukci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9241-920 (833582) - 1.1.2017
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 920: Směrnice pro dotykové a vizuální interakce (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 19694-1 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 1: Obecná hlediska (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 19694-2 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 2: Výroba železa a oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 19694-3 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 3: Výroba cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 19694-4 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 4: Výroba hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 19694-5 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 5: Výroba vápna (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 19694-6 (834798) - 1.1.2017
Stacionární zdroje emisí - Stanovení emisí skleníkových plynů (GHG) energeticky náročných průmyslových odvětví - Část 6: Výroba slitin železa (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 16558-2 (836704) - 1.1.2017
Kvalita půdy - Minerální uhlovodíky pro hodnocení rizik - Část 2: Stanovení alifatických a aromatických frakcí málo těkavých minerálních uhlovodíků s použitím plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí (GC/FID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15864 (838010) - 1.1.2017
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 16993 (838225) - 1.1.2017
Tuhá biopaliva - Přepočet výsledků analýz pro různé stavy biopaliv.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16994 (838226) - 1.1.2017
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu celkové síry a celkového chloru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22675 (844020) - 1.1.2017
Protetika - Zkoušení kotníkových a nožních náhrad - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 15883-6 (847150) - 1.1.2017
Mycí a dezinfekční zařízení - Část 6: Požadavky a zkoušky mycích a dezinfekčních zařízení pro tepelnou dezinfekci neinvazivních, nekritických zdravotnických prostředků a vybavení pro zdravotní péči.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10139-2 (856360) - 1.1.2017
Stomatologie - Měkké rebazovací materiály pro snímací zubní náhrady - Část 2: Materiály pro dlouhodobé použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-2 (857030) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 2: Izolovaná genomická DNA (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.3.2022).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16835-3 (857030) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro plnou žilní krev - Část 3: Bez buněk izolovaná cirkulující DNA z plazmy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.10.2022).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-1 (857031) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16826-2 (857031) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro čerstvě zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16827-1 (857032) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 1: Izolovaná RNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16827-2 (857032) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 2: Izolované proteiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16827-3 (857032) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro FFPE tkáň - Část 3: Izolovaná DNA (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16945 (857033) - 1.1.2017
Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro metabolomiky v moči, krevním séru a plazmě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2024).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303146-3-V1.2.1 (870016) - 1.1.2017
Rekonfigurovatelné rádiové systémy (RRS) - Informační modely a protokoly mobilních zařízení - Část 3: Rozhraní jednotných rádiových aplikací (URAI). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 303339-V1.1.1 (870018) - 1.1.2017
Širokopásmová přímá komunikace letadlo-země - Zařízení pracující v kmitočtových pásmech 1900 MHz až 1920 MHz a 5855 MHz až 5875 MHz - Antény s pevným vzorem - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300386-V2.1.1 (872004) - 1.1.2017
Zařízení telekomunikační sítě - Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky Směrnice 2014/30/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V12.5.1 (872781) - 1.1.2017
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Zařízení základnové stanice (BS) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.5.1 (875042) - 1.1.2017
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
2553.60 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V11.1.1 (875111) - 1.1.2017
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 1: Úvod a společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302195-V2.1.1 (875119) - 1.1.2017
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na aktivní lékařské implantáty (ULP-AMI) a doplňky (ULP-AMI-P) velmi nízkého výkonu, pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 315 kHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302480-V2.1.1 (875144) - 1.1.2017
Palubní letecký systém mobilní komunikace (MCOBA) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301427-V2.1.1 (876031) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé družicové pozemské stanice (MES) s výjimkou leteckých pohyblivých družicových pozemských stanic, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz a zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301441-V2.1.1 (876034) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na pohyblivé pozemské stanice (MES), včetně ručních pozemských stanic, družicových sítí osobních komunikací (S-PCN) pracujících v kmitočtových pásmech 1,6 GHz/2,4 GHz pohyblivé družicové služby (MSS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301360-V2.1.1 (876043) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím pracující v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302574-1-V2.1.2 (876052) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 1: Doplňková pozemní část (CGC) pro širokopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302574-2-V2.1.2 (876052) - 1.1.2017
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU pro pohyblivé pozemské stanice (MES) pracující v kmitočtových pásmech 1980 MHz až 2010 MHz (směr země - vesmír) a 2170 MHz až 2200 MHz (směr vesmír - země) - Část 2: Uživatelská zařízení (EU) pro širokopásmové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1729-1 (911710) - 1.1.2017
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 1: Funkční rozměry.
567.00 Kč

ČSN EN 1729-2+A1 (911710) - 1.1.2017
Nábytek - Židle a stoly pro vzdělávací instituce - Část 2: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14527 (914111) - 1.1.2017
Vany pro sprchové kouty pro domácí použití (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 31.8.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 16790 (961525) - 1.1.2017
Ochrana kulturního dědictví - Komplexní ochrana před škůdci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.