Nové normy ČSN za květen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2013 v 09:00


ČSN ISO 21500 (010345) - 1.5.2013
Návod k managementu projektu.
567.00 Kč

ČSN EN 62628 (010692) - 1.5.2013
Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti.
543.00 Kč

ČSN ISO 21940-14 (011449) - 1.5.2013
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení.
223.00 Kč

ČSN ISO 18437-1 (011472) - 1.5.2013
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 1: Principy a pokyny.
223.00 Kč

ČSN EN 82079-1 (013782) - 1.5.2013
Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky. (Platnost do 3.4.2023).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - 1.5.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3059 (015079) - 1.5.2013
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - 1.5.2013
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
350.00 Kč

TNI ISO/TR 25100 (018208) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 28701 (018236) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Identifikace statických objektů ve veřejné dopravě osob (IFOPT).
945.00 Kč

ČSN P ISO/TS 24533 (018316) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy.
543.00 Kč

ČSN EN 16312 (018345) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) - Aplikační profil interoperability AVI/AEI a identifikace elektronické registrace (ERI) pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10380 (028325) - 1.5.2013
Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN ISO 8407 (038102) - 1.5.2013
Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - 1.5.2013
Katodická ochrana přístavních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - 1.5.2013
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem.
223.00 Kč

ČSN EN 12828 (060205) - 1.5.2013
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-12 (106010) - 1.5.2013
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem.
338.00 Kč

ČSN EN 16297-1 (113150) - 1.5.2013
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI).
338.00 Kč

ČSN EN 16297-2 (113150) - 1.5.2013
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla.
186.00 Kč

ČSN EN 16297-3 (113150) - 1.5.2013
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 3: Index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla ve výrobcích.
186.00 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - 1.5.2013
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 1254-6 (138400) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci.
434.00 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím.
338.00 Kč

ČSN EN 12320 (165123) - 1.5.2013
Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 61587-4 (188003) - 1.5.2013
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 4: Kombinace úrovní požadavků pro modulární skříně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15147 (260376) - 1.5.2013
Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - 1.5.2013
Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 81-21+A1 (274003) - 1.5.2013
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
350.00 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.5.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
350.00 Kč

ČSN EN 15997 (307203) - 1.5.2013
Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
567.00 Kč

ČSN 332000-7-705-ed.2:2007/Z1 (332000) - 1.5.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 50177-ed.3:2010/A1 (332038) - 1.5.2013
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
62.00 Kč

ČSN 333570-ed.2 (333570) - 1.5.2013
Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků.
338.00 Kč

ČSN EN 50293-ed.2 (333591) - 1.5.2013
Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) - 1.5.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení.
350.00 Kč

ČSN EN 62282-6-200-ed.2 (336000) - 1.5.2013
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Platnost do 27.10.2019).
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci.
593.00 Kč

ČSN EN 61643-21:2002/A2 (341392) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50539-12 (341394) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50544 (341395) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí.
338.00 Kč

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - 1.5.2013
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek.
350.00 Kč

ČSN EN 62697-1 (346709) - 1.5.2013
Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS).
350.00 Kč

ČSN EN 50399:2012/Oprava1 (347113) - 1.5.2013
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
29.00 Kč

ČSN EN 60317-0-8 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný. (Platnost do 24.9.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, třída 130, s lepicí vrstvou.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-48-ed.2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-49-ed.2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 49: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný vysokoteplotní pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-50-ed.2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 50: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200.
223.00 Kč

ČSN EN 60317-61 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180. (Platnost do 12.6.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60317-62 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200. (Platnost do 15.7.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 62037-3 (347705) - 1.5.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.12.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 62037-4 (347705) - 1.5.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60034-7+A1:2001/Oprava1 (350000) - 1.5.2013
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód).
29.00 Kč

ČSN EN 61169-47 (353811) - 1.5.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 60512-24-1 (354055) - 1.5.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 62341-6-3 (358789) - 1.5.2013
Displeje s organickými diodami LED - Část 6-3: Metody měření kvality obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60749-27:2007/A1 (358799) - 1.5.2013
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60794-1-23 (359223) - 1.5.2013
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.11.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-10-ed.2 (359251) - 1.5.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.4.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-061-2 (359255) - 1.5.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 60432-3-ed.2 (360131) - 1.5.2013
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla).
350.00 Kč

ČSN EN 61549-ed.2:2004/A3 (360199) - 1.5.2013
Různé světelné zdroje.
120.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z38 (360340) - 1.5.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
567.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z37 (360340) - 1.5.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
434.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z38 (360340) - 1.5.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
768.00 Kč

ČSN EN 60734-ed.3 (361060) - 1.5.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Voda pro zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61056-1-ed.3 (364338) - 1.5.2013
Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 61056-2-ed.3 (364338) - 1.5.2013
Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56 (364801) - 1.5.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty. (Platnost do 31.7.2020).
434.00 Kč

ČSN EN 60268-7-ed.2:2011/Oprava1 (368305) - 1.5.2013
Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 62227:2009/A1 (368635) - 1.5.2013
Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62585 (368882) - 1.5.2013
Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli.
350.00 Kč

TPG 70401 (380704) - 29.5.2013
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
763.60 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - 1.5.2013
Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-1:2012/Oprava1 (385506) - 1.5.2013
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15616 (420623) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
186.00 Kč

ČSN EN 16117-2 (420623) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 2: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi větším než 99,80 %.
186.00 Kč

ČSN EN 1369 (429720) - 1.5.2013
Slévárenství - Zkoušení magnetickou práškovou metodou.
338.00 Kč

ČSN EN 13739-2:2012/Oprava1 (470411) - 1.5.2013
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 709+A4:2010/Oprava1 (470619) - 1.5.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost.
29.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - 1.5.2013
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 117 (490698) - 1.5.2013
Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 848-1+A2 (496123) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky.
593.00 Kč

ČSN EN 848-2+A2 (496123) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem.
434.00 Kč

ČSN EN 848-3 (496123) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícími nástroji - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
593.00 Kč

ČSN EN 1870-15 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-16 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-17 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily).
434.00 Kč

ČSN EN 1870-7 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-8 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
543.00 Kč

ČSN EN 1870-9 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
434.00 Kč

ČSN EN 691-1 (496133) - 1.5.2013
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Část 1: Společné požadavky.
543.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - 1.5.2013
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - 1.5.2013
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 927:2010/Oprava1 (580182) - 1.5.2013
Koření a kořenící látky - Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - 1.5.2013
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - 1.5.2013
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7792-1 (644101) - 1.5.2013
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7792-2 (644101) - 1.5.2013
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16294 (656572) - 1.5.2013
Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12922 (656607) - 1.5.2013
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14204 (665214) - 1.5.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14349 (665215) - 1.5.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13763-17:2004/Oprava1 (668234) - 1.5.2013
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek.
29.00 Kč

ČSN EN 13763-19:2004/Oprava1 (668234) - 1.5.2013
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - 1.5.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - 1.5.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - 1.5.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - 1.5.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard.
543.00 Kč

ČSN 721191 (721191) - 1.5.2013
Zkoušení míry namrzavosti zemin.
186.00 Kč

ČSN EN 15651-1 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15651-2 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-3 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15651-4 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14411-ed.2 (725109) - 1.5.2013
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování. (Platnost do 30.4.2018).
593.00 Kč

ČSN EN 13162-ed.2 (727201) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13163-ed.2 (727202) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 13164-ed.2 (727203) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13165-ed.2 (727204) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
768.00 Kč

ČSN EN 13166-ed.2 (727205) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13167-ed.2 (727206) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13168-ed.2 (727207) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13169-ed.2 (727208) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13170-ed.2 (727209) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 13171-ed.2 (727210) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 16069 (727239) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/NA-ed.A (730035) - 1.5.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/Oprava3 (730035) - 1.5.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
29.00 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - 1.5.2013
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech.
434.00 Kč

ČSN EN 14081-2+A1 (732823) - 1.5.2013
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na počáteční zkoušky typu.
223.00 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.5.2013
Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky.
350.00 Kč

ČSN EN 14587-3 (736376) - 1.5.2013
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek.
434.00 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - 1.5.2013
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN EN 12905 (755705) - 1.5.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan.
223.00 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - 1.5.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza.
223.00 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - 1.5.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit.
223.00 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný.
223.00 Kč

ČSN EN 898 (755870) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý.
338.00 Kč

ČSN EN 896 (755872) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný.
338.00 Kč

ČSN EN 897 (755873) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný.
223.00 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - 1.5.2013
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.5.2013
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 757358 (757358) - 1.5.2013
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 5814 (757463) - 1.5.2013
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6341 (757751) - 1.5.2013
Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity.
338.00 Kč

ČSN EN 13850 (760201) - 1.5.2013
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.
768.00 Kč

ČSN EN 16258 (762013) - 1.5.2013
Metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v přepravních službách (přeprava zboží a osob) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - 1.5.2013
Zdravotnické služby - Systémy managementu kvality - Požadavky založené na EN ISO 9001: 2008.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13127 (770413) - 1.5.2013
Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11642 (792010) - 1.5.2013
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16223 (792016) - 1.5.2013
Usně - Požadavky na označování a popis usní na čalounění a interiér automobilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11640 (793853) - 1.5.2013
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11641 (793860) - 1.5.2013
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 1957 (804425) - 1.5.2013
Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky.
120.00 Kč

ČSN EN 397+A1 (832141) - 1.5.2013
Průmyslové ochranné přilby.
338.00 Kč

ČSN EN 14052+A1 (832143) - 1.5.2013
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany.
338.00 Kč

ČSN EN 1078+A1 (832166) - 1.5.2013
Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - 1.5.2013
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15862 (838008) - 1.5.2013
Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15863 (838009) - 1.5.2013
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15864 (838010) - 1.5.2013
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5356-2-ed.2 (852111) - 1.5.2013
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.5.2013
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.2.1 (875047) - 1.5.2013
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 16120 (943419) - 1.5.2013
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16141 (961513) - 1.5.2013
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16242 (961514) - 1.5.2013
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19144-1:2012/Oprava1 (979864) - 1.5.2013
Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 11073-10406 (980014) - 1.5.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10406: Specializované zařízení - Základní elektrokardiograf (EKG) (1 - 3 kanálové EKG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - 1.5.2013
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.