Nové normy ČSN za květen 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.05.2013 v 09:00


ČSN ISO 21500 (010345) - 1.5.2013
Návod k managementu projektu.
515.90 Kč

ČSN EN 62628 (010692) - 1.5.2013
Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti.
493.90 Kč

ČSN ISO 21940-14 (011449) - 1.5.2013
Vibrace - Vyvažování rotorů - Část 14: Posuzování chyb vyvážení.
202.40 Kč

ČSN ISO 18437-1 (011472) - 1.5.2013
Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 1: Principy a pokyny.
202.40 Kč

ČSN EN 82079-1 (013782) - 1.5.2013
Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky. (Platnost do 3.4.2023).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13102 (014403) - 1.5.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rozměrové měřicí přístroje: Elektronický digitální úchylkoměr - Konstrukce a metrologické charakteristiky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3059 (015079) - 1.5.2013
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární a magnetickou práškovou metodou - Podmínky prohlížení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17024 (015258) - 1.5.2013
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
317.90 Kč

TNI ISO/TR 25100 (018208) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy - Architektura systému - Uživatelský návod pro harmonizaci datových konceptů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 28701 (018236) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy - Veřejná doprava osob - Identifikace statických objektů ve veřejné dopravě osob (IFOPT).
859.10 Kč

ČSN P ISO/TS 24533 (018316) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Elektronická výměna informací pro usnadnění pohybu nákladu a jeho přesunů mezi dopravními druhy - Metodika výměny informací silniční dopravy.
493.90 Kč

ČSN EN 16312 (018345) - 1.5.2013
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů (AVI/AEI) - Aplikační profil interoperability AVI/AEI a identifikace elektronické registrace (ERI) pomocí vyhrazeného spojení krátkého dosahu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10380 (028325) - 1.5.2013
Potrubí - Vlnovcové kovové hadice a montáž hadic (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN ISO 8407 (038102) - 1.5.2013
Koroze kovů a slitin - Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13174 (038354) - 1.5.2013
Katodická ochrana přístavních staveb (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 4136 (051121) - 1.5.2013
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Příčná zkouška tahem.
202.40 Kč

ČSN EN 12828 (060205) - 1.5.2013
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 28927-12 (106010) - 1.5.2013
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 12: Brusky s upínacím pouzdrem.
306.90 Kč

ČSN EN 16297-1 (113150) - 1.5.2013
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI).
306.90 Kč

ČSN EN 16297-2 (113150) - 1.5.2013
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla.
169.40 Kč

ČSN EN 16297-3 (113150) - 1.5.2013
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 3: Index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla ve výrobcích.
169.40 Kč

ČSN EN 12599 (127031) - 1.5.2013
Větrání budov - Zkušební postupy a měřicí metody pro přejímky instalovaných větracích a klimatizačních zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 1254-6 (138400) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 6: Tvarovky s násuvnými konci.
394.90 Kč

ČSN EN 1254-8 (138400) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 8: Tvarovky s lisovacími konci pro spoje s plastovým a vícevrstvým potrubím.
306.90 Kč

ČSN EN 12320 (165123) - 1.5.2013
Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - Požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 61587-4 (188003) - 1.5.2013
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 4: Kombinace úrovní požadavků pro modulární skříně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15147 (260376) - 1.5.2013
Lehké dopravní pásy - Tolerance šířky a délky řezaných lehkých dopravních pásů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - 1.5.2013
Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 81-21+A1 (274003) - 1.5.2013
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách.
317.90 Kč

ČSN EN 1647 (300048) - 1.5.2013
Obytná vozidla pro volný čas - Mobilní domovy - Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bezpečnosti.
317.90 Kč

ČSN EN 15997 (307203) - 1.5.2013
Terénní vozidla (ATVs - Čtyřkolky) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
515.90 Kč

ČSN 332000-7-705-ed.2:2007/Z1 (332000) - 1.5.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN 50177-ed.3:2010/A1 (332038) - 1.5.2013
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 60079-20-1:2010/Oprava1 (332320) - 1.5.2013
Výbušné atmosféry - Část 20-1: Materiálové vlastnosti pro klasifikaci plynů a par - Zkušební metody a data.
26.40 Kč

ČSN 333570-ed.2 (333570) - 1.5.2013
Elektrická zařízení osobních lanových drah a lyžařských vleků.
306.90 Kč

ČSN EN 50293-ed.2 (333591) - 1.5.2013
Systémy silniční dopravní signalizace - Elektromagnetická kompatibilita.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) - 1.5.2013
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení.
317.90 Kč

ČSN EN 62282-6-200-ed.2 (336000) - 1.5.2013
Technologie palivových článků - Část 6-200: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek. (Platnost do 27.10.2019).
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 61643-12 (341392) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí - Zásady pro výběr a instalaci.
539.00 Kč

ČSN EN 61643-21:2002/A2 (341392) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 21: Ochrany před přepětím zapojené v telekomunikačních a signalizačních sítích - Požadavky na funkci a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50539-12 (341394) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50539-22 (341394) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití zahrnující DC - Část 22: Zásady výběru a použití - Použití pro větrné elektrárny.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50544 (341395) - 1.5.2013
Ochrany před přepětím pro nízkonapěťové DC trakční soustavy - Pravidla pro výběr a použití svodičů přepětí.
306.90 Kč

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - 1.5.2013
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek.
317.90 Kč

ČSN EN 62697-1 (346709) - 1.5.2013
Zkušební metody pro kvantitativní stanovení korozivních sloučenin síry v nepoužitých a použitých izolačních kapalinách - Část 1: Zkušební metoda pro kvantitativní stanovení dibenzyldisulfidu (DBDS).
317.90 Kč

ČSN EN 50399:2012/Oprava1 (347113) - 1.5.2013
Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky.
26.40 Kč

ČSN EN 60317-0-8 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 0-8: Obecné požadavky - Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, nebo neimpregnovaný. (Platnost do 24.9.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 2: Pájitelný měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyurethanem, třída 130, s lepicí vrstvou.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-48-ed.2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 48: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 155.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-49-ed.2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 49: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný vysokoteplotní pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-50-ed.2 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 50: Měděný vodič kruhového průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý skleněným vláknem, impregnovaný silikonovou pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200.
202.40 Kč

ČSN EN 60317-61 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 61: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 180, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 180. (Platnost do 12.6.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60317-62 (347307) - 1.5.2013
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 62: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, holý nebo lakovaný, ovinutý vláknem polyester-sklo, minimální třída 200, impregnovaný pryskyřicí nebo lakem, teplotní index 200. (Platnost do 15.7.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 62037-3 (347705) - 1.5.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 3: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních konektorech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 62037-4 (347705) - 1.5.2013
Pasivní vysokofrekvenční a mikrovlnné součástky, měření intermodulační úrovně - Část 4: Měření pasivní intermodulace v koaxiálních kabelech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60034-7+A1:2001/Oprava1 (350000) - 1.5.2013
Točivé elektrické stroje - Část 7: Označování tvarů strojů a polohy svorkovnice (IM kód).
26.40 Kč

ČSN EN 61169-47 (353811) - 1.5.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 47: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se svěrným spojením obvykle používané v kabelových sítích 75 ohmů (typ F-Quick). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 4.5.2018).
306.90 Kč

ČSN EN 60512-24-1 (354055) - 1.5.2013
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 24-1: Zkoušky magnetické interference - Zkouška 24a: Zbytkový magnetismus. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60947-4-1-ed.3:2010/A1 (354101) - 1.5.2013
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů.
202.40 Kč

ČSN EN 62341-6-3 (358789) - 1.5.2013
Displeje s organickými diodami LED - Část 6-3: Metody měření kvality obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60749-27:2007/A1 (358799) - 1.5.2013
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 27: Zkoušení citlivosti na elektrostatický výboj (ESD) - Strojový model (MM). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60794-1-23 (359223) - 1.5.2013
Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.11.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-10-ed.2 (359251) - 1.5.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-061-2 (359255) - 1.5.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.5.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 60432-3-ed.2 (360131) - 1.5.2013
Žárovky - Požadavky na bezpečnost - Část 3: Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla).
317.90 Kč

ČSN EN 61549-ed.2:2004/A3 (360199) - 1.5.2013
Různé světelné zdroje.
108.90 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z38 (360340) - 1.5.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
515.90 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z37 (360340) - 1.5.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
394.90 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z38 (360340) - 1.5.2013
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
698.50 Kč

ČSN EN 60734-ed.3 (361060) - 1.5.2013
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Funkce - Voda pro zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62115:2006/A11 (361338) - 1.5.2013
Elektrické hračky - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 60730-2-7-ed.2:2011/Oprava1 (361960) - 1.5.2013
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače.
26.40 Kč

ČSN EN 61056-1-ed.3 (364338) - 1.5.2013
Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 1: Základní požadavky, funkční charakteristiky - Metody zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 61056-2-ed.3 (364338) - 1.5.2013
Olověné baterie pro všeobecné použití (typy s regulačním ventilem) - Část 2: Rozměry, pólové vývody a značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 80601-2-56 (364801) - 1.5.2013
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-56: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost lékařských teploměrů pro měření tělesné teploty. (Platnost do 31.7.2020).
394.90 Kč

ČSN EN 60268-7-ed.2:2011/Oprava1 (368305) - 1.5.2013
Elektroakustická zařízení - Část 7: Náhlavní sluchátka a sluchátka. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 62227:2009/A1 (368635) - 1.5.2013
Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62585 (368882) - 1.5.2013
Elektroakustika - Metody určování korekcí k získání kmitočtové charakteristiky zvukoměru ve volném poli.
317.90 Kč

TPG 70401 (380704) - 29.5.2013
Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
840.00 Kč

ČSN EN ISO 10723 (385503) - 1.5.2013
Zemní plyn - Hodnocení funkčních charakteristik analytických systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6974-1:2012/Oprava1 (385506) - 1.5.2013
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 1: Obecné směrnice a výpočet složení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15616 (420623) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu kadmia - Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS).
169.40 Kč

ČSN EN 16117-2 (420623) - 1.5.2013
Měď a slitiny mědi - Stanovení obsahu mědi - Část 2: Elektrolytické stanovení mědi v materiálech s obsahem mědi větším než 99,80 %.
169.40 Kč

ČSN EN 1369 (429720) - 1.5.2013
Slévárenství - Zkoušení magnetickou práškovou metodou.
306.90 Kč

ČSN EN 13739-2:2012/Oprava1 (470411) - 1.5.2013
Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 709+A4:2010/Oprava1 (470619) - 1.5.2013
Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost.
26.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15119-2 (490095) - 1.5.2013
Trvanlivost dřeva a výrobků na bázi dřeva - Stanovení emisí z impregnovaného dřeva do okolního prostředí - Část 2: Dřevo a dřevěné části výrobků zařazené do třídy 4 nebo 5 (v kontaktu se zemí, sladkou nebo mořskou vodou) - Laboratorní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 117 (490698) - 1.5.2013
Ochrana dřeva - Stanovení toxických hodnot proti druhu Reticulitermes (evropský termit) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 848-1+A2 (496123) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky.
539.00 Kč

ČSN EN 848-2+A2 (496123) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním posuvem.
394.90 Kč

ČSN EN 848-3 (496123) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícími nástroji - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky.
539.00 Kč

ČSN EN 1870-15 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-16 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-17 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (ručně ovládané radiální ramenové pily).
394.90 Kč

ČSN EN 1870-7 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výřezy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-8 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
493.90 Kč

ČSN EN 1870-9 (496130) - 1.5.2013
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posuvem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním.
394.90 Kč

ČSN EN 691-1 (496133) - 1.5.2013
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Část 1: Společné požadavky.
493.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-1 (560687) - 1.5.2013
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 1: Stanovení astaxantinu a kantaxantinu.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16233-2 (560687) - 1.5.2013
Potraviny - Metoda HPLC pro stanovení xantofylů v rybím mase - Část 2: Určení poměru enantiomerů astaxantinu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 927:2010/Oprava1 (580182) - 1.5.2013
Koření a kořenící látky - Stanovení obsahu vlastních organických příměsí a cizích příměsí (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - 1.5.2013
Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14855-1 (640512) - 1.5.2013
Stanovení úplné aerobní biodegradability za řízených podmínek kompostování - Metoda stanovení uvolněného oxidu uhličitého - Část 1: Obecná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7792-1 (644101) - 1.5.2013
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7792-2 (644101) - 1.5.2013
Plasty - Termoplastické polyestery (TP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16294 (656572) - 1.5.2013
Ropné výrobky a deriváty tuků a olejů - Stanovení obsahu fosforu v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12922 (656607) - 1.5.2013
Maziva, průmyslové oleje a příbuzné výrobky (třída L) - Skupina H (Hydraulické systémy) - Specifikace hydraulických kapalin pro kategorie HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR a HFDU (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14204 (665214) - 1.5.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška s použitím suspenze ke stanovení mykobaktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 1) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14349 (665215) - 1.5.2013
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní povrchová zkouška ke stanovení baktericidního účinku chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče na neporézních površích, bez mechanického působení - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2, stupeň 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13763-17:2004/Oprava1 (668234) - 1.5.2013
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek.
26.40 Kč

ČSN EN 13763-19:2004/Oprava1 (668234) - 1.5.2013
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15184 (673075) - 1.5.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 20567-3 (673113) - 1.5.2013
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům - Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - 1.5.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - 1.5.2013
Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem Ménard.
493.90 Kč

ČSN 721191 (721191) - 1.5.2013
Zkoušení míry namrzavosti zemin.
169.40 Kč

ČSN EN 15651-1 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15651-2 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-3 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15651-4 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.5.2013
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14411-ed.2 (725109) - 1.5.2013
Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky a označování. (Platnost do 30.4.2018).
539.00 Kč

ČSN EN 13162-ed.2 (727201) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13163-ed.2 (727202) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 13164-ed.2 (727203) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13165-ed.2 (727204) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
698.50 Kč

ČSN EN 13166-ed.2 (727205) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13167-ed.2 (727206) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13168-ed.2 (727207) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13169-ed.2 (727208) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13170-ed.2 (727209) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 13171-ed.2 (727210) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 16069 (727239) - 1.5.2013
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace. (Platnost do 30.11.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/NA-ed.A (730035) - 1.5.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 1991-1-2:2004/Oprava3 (730035) - 1.5.2013
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru.
26.40 Kč

ČSN ISO 21930 (730923) - 1.5.2013
Udržitelnost ve výstavbě - Environmentální prohlášení o stavebních produktech.
394.90 Kč

ČSN EN 14081-2+A1 (732823) - 1.5.2013
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění; doplňující požadavky na počáteční zkoušky typu.
202.40 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.5.2013
Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky.
317.90 Kč

ČSN 736102-ed.2:2012/Oprava1 (736102) - 1.5.2013
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
26.40 Kč

ČSN 736102:2007/Z1/Oprava1 (736102) - 1.5.2013
Projektování křižovatek na pozemních komunikacích.
26.40 Kč

ČSN EN 14587-3 (736376) - 1.5.2013
Železniční aplikace - Kolej - Odtavovací stykové svařování kolejnic - Část 3: Svařování v souvislosti s výrobou srdcovek.
394.90 Kč

ČSN EN 16005 (747040) - 1.5.2013
Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN EN 12905 (755705) - 1.5.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan.
202.40 Kč

ČSN EN 12906 (755706) - 1.5.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Pemza.
202.40 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - 1.5.2013
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit.
202.40 Kč

ČSN EN 1421 (755852) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorid amonný.
202.40 Kč

ČSN EN 898 (755870) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogenuhličitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12386 (755871) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran měďnatý.
306.90 Kč

ČSN EN 896 (755872) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid sodný.
306.90 Kč

ČSN EN 897 (755873) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12120 (755874) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydrogensiřičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12121 (755875) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Disiřičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12123 (755877) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Síran amonný.
202.40 Kč

ČSN EN 12124 (755878) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Siřičitan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12125 (755879) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Thiosíran sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 12173 (755881) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Fluorid sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - 1.5.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný.
202.40 Kč

ČSN EN 13508-1 (756901) - 1.5.2013
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 1: Obecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5667-3 (757051) - 1.5.2013
Kvalita vod - Odběr vzorků - Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 757358 (757358) - 1.5.2013
Kvalita vod - Výpočet celkové mineralizace.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 5814 (757463) - 1.5.2013
Kvalita vod - Stanovení rozpuštěného kyslíku - Elektrochemická metoda s membránovou sondou.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6341 (757751) - 1.5.2013
Kvalita vod - Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Zkouška akutní toxicity.
306.90 Kč

ČSN EN 13850 (760201) - 1.5.2013
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro jednotlivé prioritní zásilky a zásilky první třídy.
698.50 Kč

ČSN EN 16258 (762013) - 1.5.2013
Metodika pro výpočet a deklaraci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů v přepravních službách (přeprava zboží a osob) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15224 (763100) - 1.5.2013
Zdravotnické služby - Systémy managementu kvality - Požadavky založené na EN ISO 9001: 2008.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13127 (770413) - 1.5.2013
Obaly - Obaly odolné dětem - Mechanické zkušební metody pro opakovaně uzavíratelné obalové systémy odolné dětem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11642 (792010) - 1.5.2013
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost ve vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16223 (792016) - 1.5.2013
Usně - Požadavky na označování a popis usní na čalounění a interiér automobilů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11640 (793853) - 1.5.2013
Usně - Zkoušení stálobarevnosti - Stálobarevnost při stírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11641 (793860) - 1.5.2013
Usně - Zkoušky stálobarevnosti - Stálobarevnost v potu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 1957 (804425) - 1.5.2013
Strojně vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky.
108.90 Kč

ČSN EN 397+A1 (832141) - 1.5.2013
Průmyslové ochranné přilby.
306.90 Kč

ČSN EN 14052+A1 (832143) - 1.5.2013
Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany.
306.90 Kč

ČSN EN 1078+A1 (832166) - 1.5.2013
Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13287 (832571) - 1.5.2013
Osobní ochranné prostředky - Obuv - Metoda zkoušení odolnosti proti uklouznutí.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15862 (838008) - 1.5.2013
Charakterizace odpadů - Vyluhovací zkouška shody - Jednostupňová vsádková vyluhovací zkouška pro monolitické odpady při určeném poměru objemu kapaliny k ploše povrchu (L/A) pro zkušební podíly se stanovenými minimálními rozměry.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15863 (838009) - 1.5.2013
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s pravidelně se opakující obnovou výluhu za stanovených zkušebních podmínek.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15864 (838010) - 1.5.2013
Charakterizace odpadů - Základní charakterizační zkouška chování při vyluhování - Dynamická vyluhovací zkouška monolitických odpadů s neustálou obnovou výluhu za podmínek relevantních pro určené scénáře.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5356-2-ed.2 (852111) - 1.5.2013
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové konektory - Část 2: Závitové nosné konektory.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 25539-2 (852928) - 1.5.2013
Kardiovaskulární implantáty - Endovaskulární prostředky - Část 2: Vaskulární stenty (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 300394-1-V3.2.1 (875047) - 1.5.2013
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Specifikace zkoušení shody - Část 1: Rádio (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 16120 (943419) - 1.5.2013
Výrobky pro péči o dítě - Sedačky pro děti montované na židle pro dospělé (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16141 (961513) - 1.5.2013
Ochrana kulturního dědictví - Doporučení pro řízení vnitřního prostředí - Studijní depozitáře: definice a charakteristické vlastnosti prostorů určených pro uchování a studium kulturních památek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16242 (961514) - 1.5.2013
Ochrana kulturního dědictví - Postupy a přístroje na měření vlhkosti ve vzduchu a výměny vlhkosti mezi vzduchem a kulturní památkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19144-1:2012/Oprava1 (979864) - 1.5.2013
Geografická informace - Klasifikace - Část 1: Klasifikace struktury systému (ISO 19144-1: 2009) (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 11073-10406 (980014) - 1.5.2013
Zdravotnická informatika - Komunikační zařízení pro osobní zdravotní péči - Část 10406: Specializované zařízení - Základní elektrokardiograf (EKG) (1 - 3 kanálové EKG) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 13606-1 (981015) - 1.5.2013
Zdravotnická informatika - Přenos elektronických zdravotních záznamů - Část 1: Referenční model (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

Kategorie (nové normy)