Nové normy ČSN za prosinec 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2010 v 09:00


ČSN ISO 2631-1:1999/Amd.1 (011405) - 1.12.2010
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN ISO 13091-1:2005/Amd.1 (011460) - 1.12.2010
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů.
169.40 Kč

ČSN EN 15900 (011502) - 1.12.2010
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - 1.12.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - 1.12.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - 1.12.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - 1.12.2010
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací.
515.90 Kč

ČSN EN 61360-1-ed.2 (013720) - 1.12.2010
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2020).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 81714-1 (013790) - 1.12.2010
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-1 (018385) - 1.12.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování.
317.90 Kč

ČSN EN 125 (061802) - 1.12.2010
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene.
317.90 Kč

ČSN EN 1854-ed.2 (061808) - 1.12.2010
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv.
394.90 Kč

ČSN EN 746-2 (065011) - 1.12.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - 1.12.2010
Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - 1.12.2010
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1100 MPa.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - 1.12.2010
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - 1.12.2010
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 3: Lahve z normalizačně žíhané oceli.
394.90 Kč

ČSN EN 13141-2 (127131) - 1.12.2010
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13709 (133040) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 13789 (133550) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily.
202.40 Kč

ČSN EN 1984 (133710) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Ocelová šoupátka.
202.40 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi.
306.90 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - 1.12.2010
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN 62591 (184024) - 1.12.2010
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.9.2019).
2599.20 Kč

ČSN EN 60297-3-106 (188001) - 1.12.2010
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60917-2-4 (188002) - 1.12.2010
Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-4: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Přizpůsobení rozměrů koster nebo panelových jednotek používaných ve skříních nebo stojanech v souladu s IEC 60297-3-100 (19 palců). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11990-2 (192012) - 1.12.2010
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 2: Manžeta tracheální kanyly (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15907 (198051) - 1.12.2010
Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - 1.12.2010
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy.
539.00 Kč

ČSN EN 13135-1+A1 (270136) - 1.12.2010
Jeřáby - Vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení.
317.90 Kč

ČSN EN 13135-2+A1 (270136) - 1.12.2010
Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení.
493.90 Kč

ČSN EN 1493 (270809) - 1.12.2010
Zvedáky vozidel.
493.90 Kč

ČSN EN 12158-1+A1 (274404) - 1.12.2010
Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami.
493.90 Kč

ČSN EN 12158-2+A1 (274404) - 1.12.2010
Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními.
317.90 Kč

ČSN EN 115-2 (274802) - 1.12.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků.
317.90 Kč

ČSN ISO 22840 (300640) - 1.12.2010
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 3838 (311708) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota - 65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-010 (311822) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 010: Kabelový vývod typu K, přímý, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3660-011 (311822) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 011: Kabelový vývod typu K, 90°, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 6072 (312005) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 332000-4-43-ed.2 (332000) - 1.12.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy.
317.90 Kč

ČSN EN 50223-ed.2 (332039) - 1.12.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 13.4.2018).
493.90 Kč

ČSN EN 60079-15-ed.3 (332320) - 1.12.2010
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n". (Platnost do 19.4.2022).
515.90 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.3 (334210) - 1.12.2010
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.2.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.3 (334210) - 1.12.2010
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.4.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 50518-1 (334599) - 1.12.2010
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky. (Platnost do 7.10.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 62282-6-100 (336000) - 1.12.2010
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2257.20 Kč

ČSN EN 54-25:2009/Oprava1 (342710) - 1.12.2010
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje.
26.40 Kč

ČSN CLC/TR 61340-5-2:2008/Oprava1 (346440) - 1.12.2010
Elektrostatika - Část 5-2: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Uživatelský návod.
26.40 Kč

ČSN EN 61340-5-3 (346440) - 1.12.2010
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje. (Platnost do 20.8.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 62329-3-101 (346557) - 1.12.2010
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62329-3-102 (346557) - 1.12.2010
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 102: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných elastomerních polotuhých dílů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60317-12 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120. (Platnost do 10.7.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60317-13 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200.
169.40 Kč

ČSN EN 60317-17 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105. (Platnost do 10.7.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60317-25 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200. (Platnost do 14.7.2023).
169.40 Kč

ČSN EN 60317-8 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 8: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180.
169.40 Kč

ČSN EN 60512-19-1 (354055) - 1.12.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60947-4-1-ed.3 (354101) - 1.12.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů. (Platnost do 22.3.2022).
698.50 Kč

ČSN EN 61076-2-107 (354621) - 1.12.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61076-3-118 (354621) - 1.12.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-118: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory, 4pólové + PE, se západkovým spojením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62576 (358255) - 1.12.2010
Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 62417 (358769) - 1.12.2010
Polovodičové součástky - Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62416 (358770) - 1.12.2010
Polovodičové součástky - Zkoušky horkých nosičů u MOS tranzistorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 62415 (358771) - 1.12.2010
Polovodičové součástky - Elektromigrační zkouška pomocí konstantního proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 61747-5-3 (358787) - 1.12.2010
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60191-6-19 (358791) - 1.12.2010
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-19: Měřicí metody pro měření zprohýbání pouzdra při zvýšené teplotě a maximální dovolené deformace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-3-11 (359223) - 1.12.2010
Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60875-1-ed.2 (359230) - 1.12.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-10 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-10: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-11 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-12 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-12: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-8-13 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-13: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-2-24-ed.2 (359251) - 1.12.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61280-1-3-ed.2 (359270) - 1.12.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62149-4-ed.2 (359276) - 1.12.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1300 nm pro gigabitový Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62343-3-1 (359278) - 1.12.2010
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.5.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62496-3-1 (359290) - 1.12.2010
Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61549-ed.2:2004/A2 (360199) - 1.12.2010
Různé světelné zdroje.
306.90 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.3 (361045) - 1.12.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření. (Platnost do 21.11.2014).
317.90 Kč

ČSN EN 61029-2-6 (361581) - 1.12.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody. (Platnost do 2.5.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60613-ed.2 (364742) - 1.12.2010
Elektrické a zatěžovací parametry rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.3 (364801) - 1.12.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost.
306.90 Kč

ČSN EN 60601-2-28-ed.2 (364801) - 1.12.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku. (Platnost do 7.8.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 60601-2-52 (364801) - 1.12.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
539.00 Kč

ČSN EN 60318-4 (368820) - 1.12.2010
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek.
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205) - 1.12.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-8 (369205) - 1.12.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50291-1 (378372) - 1.12.2010
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky. (Platnost do 26.2.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 13941+A1 (383370) - 1.12.2010
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
859.10 Kč

ČSN EN 15767-3 (389482) - 1.12.2010
Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4498 (420769) - 1.12.2010
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 23519 (420888) - 1.12.2010
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti.
169.40 Kč

ČSN ISO 4701:2009/Oprava1 (441560) - 1.12.2010
Železné rudy a železo po přímé redukci - Stanovení rozdělení zrnitosti třídicí zkouškou.
56.10 Kč

ČSN P CEN/TS 14464 (490646) - 1.12.2010
Řezivo - Metoda stanovení kornatění (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1010-2+A1 (507020) - 1.12.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu.
493.90 Kč

ČSN EN 12268+A1 (513020) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12267+A1 (513025) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12355+A1 (513045) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12855+A1 (513080) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12853+A1 (514050) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 1678+A1 (514070) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - 1.12.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - 1.12.2010
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 1452-2:2010/Oprava1 (643185) - 1.12.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky.
26.40 Kč

ČSN EN 15860 (643220) - 1.12.2010
Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 7231 (645423) - 1.12.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 438-9 (647501) - 1.12.2010
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní laminát s jádrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1513 (673010) - 1.12.2010
Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků.
108.90 Kč

ČSN EN 15599-2 (727236) - 1.12.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15600-2 (727237) - 1.12.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 843-7 (727541) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 843-8 (727541) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení.
169.40 Kč

ČSN EN 14425-3 (727542) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 3: Metoda trámečku se zářezem chevron (metoda CNB).
202.40 Kč

ČSN EN 1071-12 (727570) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem.
306.90 Kč

ČSN EN 1071-13 (727570) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku.
306.90 Kč

ČSN EN 15725 (730866) - 1.12.2010
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
306.90 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - 1.12.2010
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. (Platnost do 31.8.2016).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - 1.12.2010
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-1: Všeobecně.
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-2 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-2: Kotvy s hlavou.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-3: Upevňovací lišty.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-4: Dodatečně osazované kotvy - Mechanické systémy.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-5: Dodatečně osazované kotvy - Chemické systémy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - 1.12.2010
Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva.
169.40 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - 1.12.2010
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu.
202.40 Kč

ČSN 736223 (736223) - 1.12.2010
Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami.
317.90 Kč

ČSN EN 13803-1 (736350) - 1.12.2010
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 1: Běžná kolej (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14730-1+A1 (736362) - 1.12.2010
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN 739010 (739010) - 1.12.2010
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany.
493.90 Kč

ČSN ISO 12890 (757763) - 1.12.2010
Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda.
202.40 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - 1.12.2010
Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4180 (770606) - 1.12.2010
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek.
306.90 Kč

ČSN EN 14634 (771017) - 1.12.2010
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 14635 (771018) - 1.12.2010
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN 15823 (774003) - 1.12.2010
Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10765 (795620) - 1.12.2010
Obuv - Metoda zkoušení pro charakterizaci elastických materiálů - Tahové vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10768 (795621) - 1.12.2010
Obuv - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti elastických materiálů proti opakovanému protahování - Únavová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-E05 (800125) - 1.12.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14151 (800889) - 1.12.2010
Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení.
169.40 Kč

ČSN EN 12921-1+A1 (822001) - 1.12.2010
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12621+A1 (823002) - 1.12.2010
Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 12757-1+A1 (824018) - 1.12.2010
Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách.
317.90 Kč

ČSN EN 12581+A1 (824020) - 1.12.2010
Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 12753+A1 (828051) - 1.12.2010
Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - 1.12.2010
Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302498-1-V1.1.1 (875154) - 1.12.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 303212-V1.1.1 (878802) - 1.12.2010
Letištní kooperativní rozhodování (A-CDM) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle předpisu o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe EC 552/2004. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 14974+A1 (942844) - 1.12.2010
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-8 (981026) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení.
202.40 Kč

ČSN EN 12967-1 (982006) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko.
493.90 Kč

ČSN EN 12967-2 (982006) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko.
515.90 Kč

ČSN EN 12967-3 (982006) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Výpočetní hledisko.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)