Nové normy ČSN za prosinec 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2010 v 09:00


ČSN ISO 2631-1:1999/Amd.1 (011405) - 1.12.2010
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 1: Všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN ISO 13091-1:2005/Amd.1 (011460) - 1.12.2010
Vibrace - Prahy vibrotaktilního čití při posuzování poruchy činnosti periferních nervů - Část 1: Metody měření na konečcích prstů.
186.00 Kč

ČSN EN 15900 (011502) - 1.12.2010
Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11201 (011618) - 1.12.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech v přibližně volném poli nad odrazivou rovinou se zanedbatelnými korekcemi na prostředí.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11202 (011618) - 1.12.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přibližných korekcí na prostředí.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11204 (011618) - 1.12.2010
Akustika - Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními - Určování hladin emisního akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech s použitím přesných korekcí na prostředí.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7779 (011652) - 1.12.2010
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného zařízeními informační technologie a telekomunikací.
567.00 Kč

ČSN EN 61360-1-ed.2 (013720) - 1.12.2010
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty - Část 1: Definice - Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2020).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 81714-1 (013790) - 1.12.2010
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17575-1 (018385) - 1.12.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Definice aplikačního rozhraní pro autonomní systémy - Část 1: Zpoplatňování.
350.00 Kč

ČSN EN 125 (061802) - 1.12.2010
Pojistky plamene pro spotřebiče plynných paliv - Termoelektrické pojistky plamene.
350.00 Kč

ČSN EN 1854-ed.2 (061808) - 1.12.2010
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv. (Platnost do 31.12.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 746-2 (065011) - 1.12.2010
Průmyslová tepelná zařízení - Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipulaci s palivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 10156 (078310) - 1.12.2010
Plyny a plynné směsi - Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti při výběru výstupů ventilu lahve.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-1 (078521) - 1.12.2010
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 1: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu menší než 1100 MPa.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-2 (078521) - 1.12.2010
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 2: Lahve ze zušlechtěné oceli s mezí pevnosti v tahu 1100 MPa nebo větší.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9809-3 (078521) - 1.12.2010
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 3: Lahve z normalizačně žíhané oceli.
434.00 Kč

ČSN EN 13141-2 (127131) - 1.12.2010
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 2: Koncová zařízení přiváděného a odváděného vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13709 (133040) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Ocelové uzavírací ventily a zpětné ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 13789 (133550) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Litinové uzavírací ventily.
223.00 Kč

ČSN EN 1984 (133710) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Ocelová šoupátka.
223.00 Kč

ČSN EN 12288 (133730) - 1.12.2010
Průmyslové armatury - Šoupátka ze slitin mědi.
338.00 Kč

ČSN EN 1906 (165776) - 1.12.2010
Stavební kování - Dveřní štíty, kliky a knoflíky - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 62591 (184024) - 1.12.2010
Průmyslové komunikační sítě - Bezdrátové komunikační sítě a komunikační profily - WirelessHARTTM (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 16.9.2019).
2599.20 Kč

ČSN EN 60297-3-106 (188001) - 1.12.2010
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-106: Přizpůsobení rozměrů skříní a stojanů používaných s metrickými kostrami a panelovými jednotkami v souladu s IEC 60917-2-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60917-2-4 (188002) - 1.12.2010
Modulový řád pro vývoj mechanických konstrukcí elektronických zařízení - Část 2-4: Dílčí specifikace - Koordinační rozměry rozhraní s krokem 25 mm pro vybavení mechanických konstrukcí - Přizpůsobení rozměrů koster nebo panelových jednotek používaných ve skříních nebo stojanech v souladu s IEC 60297-3-100 (19 palců). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11990-2 (192012) - 1.12.2010
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření - Část 2: Manžeta tracheální kanyly (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15907 (198051) - 1.12.2010
Identifikace filmu - Zlepšení součinnosti metadat - Nastavení prvku a uspořádání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - 1.12.2010
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy.
593.00 Kč

ČSN EN 13135-1+A1 (270136) - 1.12.2010
Jeřáby - Vybavení - Část 1: Elektrotechnické vybavení.
350.00 Kč

ČSN EN 13135-2+A1 (270136) - 1.12.2010
Jeřáby - Vybavení - Část 2: Neelektrotechnické vybavení.
543.00 Kč

ČSN EN 1493 (270809) - 1.12.2010
Zvedáky vozidel.
543.00 Kč

ČSN EN 12158-1+A1 (274404) - 1.12.2010
Nákladní stavební výtahy - Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami.
543.00 Kč

ČSN EN 12158-2+A1 (274404) - 1.12.2010
Nákladní stavební výtahy - Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zařízeními.
350.00 Kč

ČSN EN 115-2 (274802) - 1.12.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. (Platnost do 30.4.2023).
350.00 Kč

ČSN ISO 22840 (300640) - 1.12.2010
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Podpůrné systémy při couvání - Podpůrné systémy sledování překážky při nižších a středních rychlostech. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 3838 (311708) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Požadavky a zkoušky uživatelsky aplikovaných značení leteckých elektrických kabelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3719 (311723) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Vodiče z hliníku nebo slitin hliníku pro elektrické kabely - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3475-307 (311725) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 307: Zhášení napětí korony (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-604 (311725) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 604: Odolnost proti šíření oblouku v suchém prostředí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3475-605 (311725) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 605: Zkouška zkratu ve vlhku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2997-009 (311811) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota - 65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 009: Ochranný kryt pro zásuvku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-010 (311811) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 010: Ochranný kryt pro zástrčku - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2997-011 (311811) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 011: Zásuvka bez kontaktů - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-010 (311822) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 010: Kabelový vývod typu K, přímý, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3660-011 (311822) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 011: Kabelový vývod typu K, 90°, stíněný, těsněný, pro teplem smrštitelné zavedení - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 6072 (312005) - 1.12.2010
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Zkušební metody - Únavová zkouška konstantní amplitudou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 332000-4-43-ed.2 (332000) - 1.12.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy. (Platnost do 23.8.2026).
350.00 Kč

ČSN EN 50223-ed.2 (332039) - 1.12.2010
Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých vloček - Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 13.4.2018).
543.00 Kč

ČSN EN 60079-15-ed.3 (332320) - 1.12.2010
Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany "n". (Platnost do 19.4.2022).
567.00 Kč

ČSN EN 55016-1-4-ed.3 (334210) - 1.12.2010
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.2.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 55016-2-3-ed.3 (334210) - 1.12.2010
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.4.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 50518-1 (334599) - 1.12.2010
Dohledová a poplachová přijímací centra - Část 1: Umístění a konstrukční požadavky. (Platnost do 7.10.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 62282-6-100 (336000) - 1.12.2010
Technologie palivových článků - Část 6-100: Miniaturní napájecí zdroje na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
2257.20 Kč

ČSN EN 54-25:2009/Oprava1 (342710) - 1.12.2010
Elektrická požární signalizace - Část 25: Komponenty využívající rádiové spoje.
29.00 Kč

ČSN EN 61340-5-3 (346440) - 1.12.2010
Elektrostatika - Část 5-3: Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy - Klasifikace vlastností a požadavky na obaly určené pro součástky citlivé na elektrostatické výboje. (Platnost do 20.8.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 62329-3-101 (346557) - 1.12.2010
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 101: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných polyolefinových polotuhých dílů s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62329-3-102 (346557) - 1.12.2010
Teplem smrštitelné tvarované díly - Část 3: Specifikace požadavků na rozměry dílů, na materiál a zaměnitelnost provedení - List 102: Požadavky na materiál a provedení teplem smrštitelných tvarovaných elastomerních polotuhých dílů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60317-12 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 12: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 120. (Platnost do 10.7.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60317-13 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200.
186.00 Kč

ČSN EN 60317-17 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 17: Měděný vodič pravoúhlého průřezu lakovaný polyvinylacetalem, třída 105. (Platnost do 10.7.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60317-25 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200. (Platnost do 14.7.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 60317-8 (347307) - 1.12.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 8: Měděný vodič kruhového průřezu lakovaný polyesterimidem, třída 180.
186.00 Kč

ČSN EN 60512-19-1 (354055) - 1.12.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 19-1: Zkoušky chemické odolnosti - Zkouška 19a: Odolnost předizolovaných zamačkávaných dutinek proti kapalinám. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60947-4-1-ed.3 (354101) - 1.12.2010
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů. (Platnost do 22.3.2022).
768.00 Kč

ČSN EN 61076-2-107 (354621) - 1.12.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobek - Část 2-107: Předmětová specifikace pro kruhové hybridní konektory M12 s elektrickými kontakty a s kontakty pro optická vlákna se závitovou aretací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61076-3-118 (354621) - 1.12.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-118: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro napájecí konektory, 4pólové + PE, se západkovým spojením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62576 (358255) - 1.12.2010
Elektrické dvouvrstvé kondenzátory pro použití v elektrických hybridních vozidlech - Zkušební metody elektrických charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 62417 (358769) - 1.12.2010
Polovodičové součástky - Zkoušky pohyblivých iontů pro tranzistory řízené polem (MOSFET) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62416 (358770) - 1.12.2010
Polovodičové součástky - Zkoušky horkých nosičů u MOS tranzistorů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 62415 (358771) - 1.12.2010
Polovodičové součástky - Elektromigrační zkouška pomocí konstantního proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61747-5-3 (358787) - 1.12.2010
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 5-3: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Pevnost a spolehlivost skla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60191-6-19 (358791) - 1.12.2010
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-19: Měřicí metody pro měření zprohýbání pouzdra při zvýšené teplotě a maximální dovolené deformace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-3-11 (359223) - 1.12.2010
Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60875-1-ed.2 (359230) - 1.12.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 11.6.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-10 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-10: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-11 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-12 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-12: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-8-13 (359242) - 1.12.2010
Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-13: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-2-24-ed.2 (359251) - 1.12.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-1-3-ed.2 (359270) - 1.12.2010
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-3: Obecné komunikační subsystémy - Měření střední vlnové délky a spektrální šířky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 9.8.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62149-4-ed.2 (359276) - 1.12.2010
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1300 nm pro gigabitový Ethernet. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2026).
338.00 Kč

ČSN EN 62343-3-1 (359278) - 1.12.2010
Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.5.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62496-3-1 (359290) - 1.12.2010
Desky optických obvodů - Norma funkčnosti - Část 3-1: Ohebné desky optických obvodů využívající nekonektorovaná optická skleněná vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61549-ed.2:2004/A2 (360199) - 1.12.2010
Různé světelné zdroje.
338.00 Kč

ČSN EN 60335-2-27-ed.3 (361045) - 1.12.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-27: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti použitím ultrafialového a infračerveného záření. (Platnost do 21.11.2014).
350.00 Kč

ČSN EN 61029-2-6 (361581) - 1.12.2010
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamantové vrtáky s přívodem vody. (Platnost do 2.5.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60613-ed.2 (364742) - 1.12.2010
Elektrické a zatěžovací parametry rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60601-1-6-ed.3 (364801) - 1.12.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost.
338.00 Kč

ČSN EN 60601-2-28-ed.2 (364801) - 1.12.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-28: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost rentgenových zářičů pro lékařskou diagnostiku. (Platnost do 7.8.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 60601-2-52 (364801) - 1.12.2010
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-52: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost zdravotnických lůžek.
593.00 Kč

ČSN EN 60318-4 (368820) - 1.12.2010
Elektroakustika - Modelová hlava a simulátor ucha - Část 4: Simulátor uzavřeného ucha pro měření sluchátek spojených s uchem pomocí ušních vložek.
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-13 (369205) - 1.12.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 13: Příkazy pro správu aplikací v multiaplikačním prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-8 (369205) - 1.12.2010
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 8: Příkazy pro bezpečnostní operace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50291-1 (378372) - 1.12.2010
Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech - Část 1: Metody zkoušek a funkční požadavky. (Platnost do 26.2.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 13941+A1 (383370) - 1.12.2010
Navrhování a instalace bezkanálových předizolovaných sdružených potrubních systémů pro vedení vodních tepelných sítí. (Částečně zrušena a nahrazena - viz neplatné normy).
945.00 Kč

ČSN EN 15767-3 (389482) - 1.12.2010
Přenosné prostředky pro dodávku hasiva požárními čerpadly - Přenosné lafetové proudnice - Část 3: Pěnotvorná zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4498 (420769) - 1.12.2010
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Stanovování zdánlivé tvrdosti a mikrotvrdosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 23519 (420888) - 1.12.2010
Spékané kovové materiály s výjimkou tvrdokovů - Měření povrchové drsnosti.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 14464 (490646) - 1.12.2010
Řezivo - Metoda stanovení kornatění (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1010-2+A1 (507020) - 1.12.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojních zařízení pro předtiskovou přípravu.
543.00 Kč

ČSN EN 12268+A1 (513020) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Pásové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12267+A1 (513025) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Kotoučové pily - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12355+A1 (513045) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12855+A1 (513080) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Rotační mísové kutry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12853+A1 (514050) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Ruční mixéry a šlehače - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 1678+A1 (514070) - 1.12.2010
Potravinářské stroje - Stroje na krájení zeleniny - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-5 (560102) - 1.12.2010
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 5: Specifické pokyny pro vzorky mléka a mléčných výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 179-1 (640612) - 1.12.2010
Plasty - Stanovení rázové houževnatosti metodou Charpy - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1452-2:2010/Oprava1 (643185) - 1.12.2010
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 2: Trubky.
29.00 Kč

ČSN EN 15860 (643220) - 1.12.2010
Plasty - Polotovary z termoplastů pro obrábění - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7231 (645423) - 1.12.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení hodnoty propustnosti vzduchu při konstantním tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 438-9 (647501) - 1.12.2010
Vysokotlaké dekorativní lamináty (HPL) - Desky na bázi reaktoplastů - Část 9: Klasifikace a specifikace pro alternativní laminát s jádrem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1513 (673010) - 1.12.2010
Nátěrové hmoty - Prohlídka a příprava zkušebních vzorků.
120.00 Kč

ČSN EN 15599-2 (727236) - 1.12.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15600-2 (727237) - 1.12.2010
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 843-7 (727541) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 843-8 (727541) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení.
186.00 Kč

ČSN EN 14425-3 (727542) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro stanovení lomové houževnatosti monolitické keramiky - Část 3: Metoda trámečku se zářezem chevron (metoda CNB).
223.00 Kč

ČSN EN 1071-12 (727570) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 12: Zkouška opotřebení vratným pohybem.
338.00 Kč

ČSN EN 1071-13 (727570) - 1.12.2010
Speciální technická keramika - Metody zkoušení keramických povlaků - Část 13: Stanovení stupně opotřebení metodou dřík na disku.
338.00 Kč

ČSN EN 15725 (730866) - 1.12.2010
Protokoly o rozšířené aplikaci výsledků zkoušek požárních vlastností stavebních výrobků a konstrukcí staveb.
338.00 Kč

ČSN EN 13823 (730881) - 1.12.2010
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. (Platnost do 31.8.2016).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 1716 (730883) - 1.12.2010
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-1 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-1: Všeobecně.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-2 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-2: Kotvy s hlavou.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-3 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-3: Upevňovací lišty.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-4 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-4: Dodatečně osazované kotvy - Mechanické systémy.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1992-4-5 (731220) - 1.12.2010
Navrhování kotvení do betonu - Část 4-5: Dodatečně osazované kotvy - Chemické systémy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 8970 (732071) - 1.12.2010
Dřevěné konstrukce - Zkoušení spojů s mechanickými spojovacími prostředky - Požadavky na hustotu dřeva.
186.00 Kč

ČSN EN 14081-2 (732823) - 1.12.2010
Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo obdélníkového průřezu tříděné podle pevnosti - Část 2: Strojní třídění - Doplňující požadavky pro počáteční zkoušky typu.
223.00 Kč

ČSN 736223 (736223) - 1.12.2010
Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami.
350.00 Kč

ČSN EN 13803-1 (736350) - 1.12.2010
Železniční aplikace - Kolej - Parametry návrhu polohy koleje - Kolej rozchodu 1435 mm a širšího - Část 1: Běžná kolej (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14730-1+A1 (736362) - 1.12.2010
Železniční aplikace - Kolej - Aluminotermické svařování kolejnic - Část 1: Schvalování svařovacích procesů (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN 739010 (739010) - 1.12.2010
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany.
543.00 Kč

ČSN ISO 12890 (757763) - 1.12.2010
Jakost vod - Stanovení toxicity pro embryonální a larvální stadia sladkovodních ryb - Semistatická metoda.
223.00 Kč

ČSN ISO 17995 (757875) - 1.12.2010
Jakost vod - Stanovení termotolerantních bakterií rodu Campylobacter.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4180 (770606) - 1.12.2010
Obaly - Kompletní přepravní balení a manipulační jednotky - Obecná pravidla pro sestavování programů zkoušek.
338.00 Kč

ČSN EN 14634 (771017) - 1.12.2010
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 180 - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 14635 (771018) - 1.12.2010
Skleněné obaly - Korunková ústí 26 H 126 - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN 15823 (774003) - 1.12.2010
Obaly - Braillovo písmo na obalech pro léčivé přípravky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10765 (795620) - 1.12.2010
Obuv - Metoda zkoušení pro charakterizaci elastických materiálů - Tahové vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10768 (795621) - 1.12.2010
Obuv - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti elastických materiálů proti opakovanému protahování - Únavová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-E05 (800125) - 1.12.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14151 (800889) - 1.12.2010
Geosyntetika - Zjišťování pevnosti v protržení.
186.00 Kč

ČSN EN 12921-1+A1 (822001) - 1.12.2010
Stroje pro čištění povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí kapalin nebo par - Část 1: Společné bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12621+A1 (823002) - 1.12.2010
Stroje pro dodávání a cirkulaci nátěrových hmot pod tlakem - Bezpečnostní požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 12757-1+A1 (824018) - 1.12.2010
Míchací stroje nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách.
350.00 Kč

ČSN EN 12581+A1 (824020) - 1.12.2010
Lakovny - Stroje pro máčecí a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
543.00 Kč

ČSN EN 12753+A1 (828051) - 1.12.2010
Systémy tepelného čištění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 28158 (856302) - 1.12.2010
Stomatologie - Integrovaný držák s dentální nití (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302498-1-V1.1.1 (875154) - 1.12.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Technické vlastnosti zařízení SRD používajících technologie velmi širokého pásma (UWB) - Aplikace rozlišování a určování předmětů pro mechanizovaná nářadí pracující v kmitočtovém pásmu od 2,2 GHz do 8,5 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 303212-V1.1.1 (878802) - 1.12.2010
Letištní kooperativní rozhodování (A-CDM) - Specifikace Společenství pro aplikaci podle předpisu o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe EC 552/2004. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 14974+A1 (942844) - 1.12.2010
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-8 (981026) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 8: Propojení.
223.00 Kč

ČSN EN 12967-1 (982006) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 1: Podnikové hledisko.
543.00 Kč

ČSN EN 12967-2 (982006) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 2: Informační hledisko.
567.00 Kč

ČSN EN 12967-3 (982006) - 1.12.2010
Zdravotnická informatika - Architektura služby - Část 3: Výpočetní hledisko.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.