Nové normy ČSN za únor 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.02.2006 v 09:00


ČSN ISO 11799 (010169) - 1.2.2006
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů.
202.40 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422) - 1.2.2006
Vibrace a rázy - Měření a hodnocení jednotlivých rázů přenášených z ručních a rukou vedených strojů na soustavu ruka-paže.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - 1.2.2006
Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření.
394.90 Kč

ČSN 013450 (013450) - 1.2.2006
Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace.
317.90 Kč

ČSN 013452 (013452) - 1.2.2006
Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení.
306.90 Kč

ČSN 013454 (013454) - 1.2.2006
Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - 1.2.2006
Vnitřní hexalobulár pro šrouby.
169.40 Kč

ČSN EN 14571 (038192) - 1.2.2006
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - 1.2.2006
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682) - 1.2.2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 1: Zkouška účinnosti odlučování pro svářečský dým.
306.90 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - 1.2.2006
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary.
202.40 Kč

ČSN EN 14640 (055325) - 1.2.2006
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 14059 (061330) - 1.2.2006
Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 1266:2003/A1 (061403) - 1.2.2006
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin.
169.40 Kč

ČSN 070703:2005/Z1 (070703) - 1.2.2006
Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - 1.2.2006
Lahve na přepravu plynů - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 21007-1 (078512) - 1.2.2006
Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60308 (086505) - 1.2.2006
Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů.
539.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 (106010) - 1.2.2006
Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 11: Zarážecí nářadí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - 1.2.2006
Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1433:2003/A1 (136302) - 1.2.2006
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - 1.2.2006
Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 513 (220801) - 1.2.2006
Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů určeným ostřím - Označování skupin a podskupin použití.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6416 (259351) - 1.2.2006
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měření průtoku ultrazvukovou (akustickou) metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12881-2 (260390) - 1.2.2006
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14873-1 (269393) - 1.2.2006
Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu.
169.40 Kč

ČSN EN 14873-2 (269393) - 1.2.2006
Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby.
169.40 Kč

ČSN EN 14502-2 (270138) - 1.2.2006
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy.
306.90 Kč

ČSN EN 14531-1 (284007) - 1.2.2006
Železniční aplikace - Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy.
539.00 Kč

ČSN EN 14601 (284051) - 1.2.2006
Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu.
317.90 Kč

ČSN EN 2731 (312383) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky do písku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4449 (312404) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76 - Plechy - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4204 (312406) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T841 - Plechy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2088 (312484) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4408-001 (317730) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla.
169.40 Kč

ČSN EN 12312-10 (319321) - 1.2.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-16 (319321) - 1.2.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - 1.2.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.2.2006
Malá plavidla - Základní údaje.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.2.2006
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Součásti palivové a elektrické soustavy upevněné na motoru.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9093-2 (325024) - 1.2.2006
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové.
169.40 Kč

ČSN EN 14744 (328212) - 1.2.2006
Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN CLC/TS 62046 (332207) - 1.2.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob.
493.90 Kč

ČSN EN 61000-6-2-ed.3 (333432) - 1.2.2006
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí. (Platnost do 22.2.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 61850-10 (334850) - 1.2.2006
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 10: Zkoušky shody. (Platnost do 18.1.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 50327:2003/A1 (341584) - 1.2.2006
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů.
202.40 Kč

ČSN EN 14604 (342711) - 1.2.2006
Autonomní hlásiče kouře.
493.90 Kč

ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615) - 1.2.2006
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod.
317.90 Kč

ČSN EN 61788-9 (345685) - 1.2.2006
Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60068-2-47-ed.2 (345791) - 1.2.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky.
317.90 Kč

ČSN EN 50117-2-1-ed.2 (347740) - 1.2.2006
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
202.40 Kč

ČSN EN 50288-7 (347818) - 1.2.2006
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů.
202.40 Kč

ČSN EN 60034-3 (350000) - 1.2.2006
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní stroje s hladkým rotorem. (Platnost do 1.6.2011).
306.90 Kč

ČSN EN 61605-ed.2 (351061) - 1.2.2006
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.11.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 61010-2-040 (356502) - 1.2.2006
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály. (Platnost do 11.8.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 60384-8 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-8-1 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-9 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2018).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-9-1 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61019-2-ed.2 (358450) - 1.2.2006
Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61185-ed.2 (358468) - 1.2.2006
Feritová jádra (ETD-jádra) pro napájecí zdroje - Rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.1.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 62323 (358474) - 1.2.2006
Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2023).
202.40 Kč

ČSN EN 61754-23 (359244) - 1.2.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 23: Druh optických konektorů typu LX.5. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-3-37 (359252) - 1.2.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62237 (359765) - 1.2.2006
Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 60598-2-11 (360600) - 1.2.2006
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária. (Platnost do 20.6.2016).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13686 (386101) - 1.2.2006
Zemní plyn - Označování jakosti.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13443 (386110) - 1.2.2006
Zemní plyn - Standardní referenční podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15403 (386111) - 1.2.2006
Zemní plyn - Stanovení jakosti zemního plynu používaného jako stlačené palivo pro automobily.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 1: Úvod a směrnice.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností.
317.90 Kč

ČSN EN 14339 (389511) - 1.2.2006
Podzemní požární hydranty.
306.90 Kč

ČSN EN 14384 (389512) - 1.2.2006
Nadzemní požární hydranty.
306.90 Kč

ČSN EN 12101-1 (389700) - 1.2.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany.
394.90 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - 1.2.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy.
539.00 Kč

ČSN EN 10318 (420514) - 1.2.2006
Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10089 (421040) - 1.2.2006
Oceli válcované za tepla na zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 10151 (421041) - 1.2.2006
Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky.
317.90 Kč

ČSN EN 14268 (474071) - 1.2.2006
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií.
202.40 Kč

ČSN ISO 21528-1 (560096) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz a stanovení počtu technikou nejvýše pravděpodobného počtu s předpomnožením.
202.40 Kč

ČSN ISO 21528-2 (560096) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií.
169.40 Kč

ČSN 560602 (560602) - 1.2.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu olova, kadmia a rtuti v potravinách.
108.90 Kč

ČSN 560603 (560603) - 1.2.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu 3-MCPD v potravinách.
108.90 Kč

ČSN 560604 (560604) - 1.2.2006
Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě.
108.90 Kč

ČSN 560607 (560607) - 1.2.2006
Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH.
108.90 Kč

ČSN 560610 (560610) - 1.2.2006
Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280).
56.10 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20836 (560630) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Zkoušení výkonnosti termocyklérů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN CEN/TS 15111 (560633) - 1.2.2006
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu v dietních potravinách metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 14637 (570102) - 1.2.2006
Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda).
202.40 Kč

ČSN ISO 8968-3 (570528) - 1.2.2006
Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda).
202.40 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - 1.2.2006
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 293 (640207) - 1.2.2006
Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 1133 (640861) - 1.2.2006
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - 1.2.2006
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - 1.2.2006
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15310 (649313) - 1.2.2006
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzní desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 650201:2003/Z1 (650201) - 1.2.2006
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
169.40 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - 1.2.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
306.90 Kč

ČSN ISO 12231 (666901) - 1.2.2006
Fotografie - Elektronické snímání statického obrazu - Slovník.
394.90 Kč

ČSN EN 1148:1999/A1 (696348) - 1.2.2006
Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 14705 (696355) - 1.2.2006
Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - 1.2.2006
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
394.90 Kč

ČSN EN 14321-1 (701577) - 1.2.2006
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis.
306.90 Kč

ČSN EN 13747 (723058) - 1.2.2006
Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy.
539.00 Kč

ČSN EN 13978-1 (723059) - 1.2.2006
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu.
317.90 Kč

ČSN EN 14650 (723430) - 1.2.2006
Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny.
108.90 Kč

ČSN EN 14651 (723431) - 1.2.2006
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost).
202.40 Kč

ČSN EN 12788 (727563) - 1.2.2006
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1071-3 (727570) - 1.2.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 3: Stanovení přilnavosti zkouškou vrypem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - 1.2.2006
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení.
169.40 Kč

ČSN 730601 (730601) - 1.2.2006
Ochrana staveb proti radonu z podloží.
394.90 Kč

ČSN 730602 (730602) - 1.2.2006
Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15117 (730886) - 1.2.2006
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci.
317.90 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - 1.2.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - 1.2.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14488-1 (731304) - 1.2.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu.
108.90 Kč

ČSN EN 14488-4 (731304) - 1.2.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu.
108.90 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - 1.2.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13069 (734212) - 1.2.2006
Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 13084-5 (734220) - 1.2.2006
Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků.
306.90 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - 1.2.2006
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-3 (738521) - 1.2.2006
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 14367 (755426) - 1.2.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A.
306.90 Kč

ČSN EN 14804 (761401) - 1.2.2006
Poskytovatelé jazykových studijních pobytů - Požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 14806 (770320) - 1.2.2006
Obaly - Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19952 (795601) - 1.2.2006
Obuv - Slovník.
539.00 Kč

ČSN EN 1814 (804429) - 1.2.2006
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann.
169.40 Kč

ČSN EN 1101:1997/A1 (806310) - 1.2.2006
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen).
56.10 Kč

ČSN EN 12981 (824017) - 1.2.2006
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12753 (828051) - 1.2.2006
Systémy tepelného čistění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14902 (835621) - 1.2.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic.
394.90 Kč

ČSN 839011 (839011) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou.
202.40 Kč

ČSN 839021 (839021) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
169.40 Kč

ČSN 839031 (839031) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání.
169.40 Kč

ČSN 839041 (839041) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
306.90 Kč

ČSN 839051 (839051) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
169.40 Kč

ČSN 839061 (839061) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.2.2006
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (855266) - 1.2.2006
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - 1.2.2006
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - 1.2.2006
Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI TS 101456-V1.3.1 (874004) - 1.2.2006
Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI TS 102023-V1.2.1 (874005) - 1.2.2006
Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy autorit časových razítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302017-1-V1.1.1 (875129) - 1.2.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.1.1 (875130) - 1.2.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.3 (878595) - 1.2.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.1.3 (878595) - 1.2.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301790-V1.4.1 (879042) - 1.2.2006
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1022 (910234) - 1.2.2006
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 957-1 (940201) - 1.2.2006
Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 15836 (970201) - 1.2.2006
Informace a dokumentace - Dublinské jádro - Soubor prvků (metadata).
169.40 Kč

Kategorie (nové normy)