Nové normy ČSN za únor 2006

od NORMSERVISČSN ISO 11799 (010169) - 1.2.2006
Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 15694 (011422) - 1.2.2006
Vibrace a rázy - Měření a hodnocení jednotlivých rázů přenášených z ručních a rukou vedených strojů na soustavu ruka-paže.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-1 (011690) - 1.2.2006
Akustika - Hluk střelnic - Část 1: Určení hluku výstřelu u ústí hlavně pomocí měření.
434.00 Kč

ČSN 013450 (013450) - 1.2.2006
Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace.
350.00 Kč

ČSN 013452 (013452) - 1.2.2006
Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení.
338.00 Kč

ČSN 013454 (013454) - 1.2.2006
Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika, klimatizace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10664 (021045) - 1.2.2006
Vnitřní hexalobulár pro šrouby.
186.00 Kč

ČSN EN 14571 (038192) - 1.2.2006
Kovové povlaky na nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Odporová metoda.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21968 (038193) - 1.2.2006
Nemagnetické kovové povlaky na kovových a nekovových podkladových materiálech - Měření tloušťky povlaku - Metoda vířivých proudů využívající fázových změn.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15012-1 (050682) - 1.2.2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 1: Zkouška účinnosti odlučování pro svářečský dým.
338.00 Kč

ČSN EN 14700 (055020) - 1.2.2006
Svařovací materiály - Svařovací materiály pro tvrdé návary.
223.00 Kč

ČSN EN 14640 (055325) - 1.2.2006
Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 14059 (061330) - 1.2.2006
Ozdobné olejové svítilny - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 1266:2003/A1 (061403) - 1.2.2006
Konvekční kamna na plynná paliva s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin.
186.00 Kč

ČSN 070703:2005/Z1 (070703) - 1.2.2006
Kotelny se zařízeními na plynná paliva.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11439 (078339) - 1.2.2006
Lahve na přepravu plynů - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 21007-1 (078512) - 1.2.2006
Plynové lahve - Identifikace a značení s použitím vysokofrekvenční technologie - Část 1: Referenční struktura a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60308 (086505) - 1.2.2006
Vodní turbíny - Zkoušení řídicích systémů.
593.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 8662-11 (106010) - 1.2.2006
Ruční mechanizovaná nářadí - Měření vibrací na rukojeti - Část 11: Zarážecí nářadí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19879 (131850) - 1.2.2006
Spoje kovových potrubí na tekutiny používané v energetice a pro všeobecné použití - Metody zkoušení spojek na tekutiny používané v energetice (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1433:2003/A1 (136302) - 1.2.2006
Odvodňovací žlábky pro dopravní a pěší plochy - Klasifikace, konstrukční zásady, zkoušení, označování a hodnocení shody.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 19980 (195027) - 1.2.2006
Oftalmologické přístroje - Rohovkové topografy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 513 (220801) - 1.2.2006
Klasifikace a použití tvrdých řezných materiálů k obrábění kovů určeným ostřím - Označování skupin a podskupin použití.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6416 (259351) - 1.2.2006
Měření průtoku kapalin v otevřených korytech - Měření průtoku ultrazvukovou (akustickou) metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12881-2 (260390) - 1.2.2006
Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14873-1 (269393) - 1.2.2006
Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 1: Specifikace skladovacích zařízení a souvisící zajištění skladu.
186.00 Kč

ČSN EN 14873-2 (269393) - 1.2.2006
Činnosti spojené se stěhováním nábytku - Skladování nábytku a osobního majetku soukromých osob - Část 2: Zajištění služby.
186.00 Kč

ČSN EN 14502-2 (270138) - 1.2.2006
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy.
338.00 Kč

ČSN EN 14531-1 (284007) - 1.2.2006
Železniční aplikace - Metody výpočtů zábrzdných drah, brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy.
593.00 Kč

ČSN EN 14601 (284051) - 1.2.2006
Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu.
350.00 Kč

ČSN EN 2731 (312383) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hořčíku MG-C46001-T6 - Odlitky do písku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4449 (312404) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P7050-T76 - Plechy - 0,8 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4204 (312406) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P8090-T841 - Plechy - 0,6 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2088 (312484) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P2014A-T4 nebo T42 - Plechy a pásy plátované - 0,4 mm <= a <= 6 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4408-001 (317730) - 1.2.2006
Letectví a kosmonautika - Technické výkresy - Kreslení částí vyrobených z kompozitních materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla.
186.00 Kč

ČSN EN 12312-10 (319321) - 1.2.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-16 (319321) - 1.2.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-7 (319321) - 1.2.2006
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 7: Zařízení k přemísťování letadel.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8666 (320801) - 1.2.2006
Malá plavidla - Základní údaje.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16147 (324140) - 1.2.2006
Malá plavidla - Vestavěné naftové motory - Součásti palivové a elektrické soustavy upevněné na motoru.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9093-2 (325024) - 1.2.2006
Malá plavidla - Ventily a prostupy obšívkou - Část 2: Nekovové.
186.00 Kč

ČSN EN 14744 (328212) - 1.2.2006
Plavidla vnitrozemské plavby a námořní plavidla - Navigační svítilna (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN CLC/TS 62046 (332207) - 1.2.2006
Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob.
543.00 Kč

ČSN EN 61000-6-2-ed.3 (333432) - 1.2.2006
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí. (Platnost do 22.2.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 61850-10 (334850) - 1.2.2006
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 10: Zkoušky shody. (Platnost do 18.1.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 50327:2003/A1 (341584) - 1.2.2006
Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů.
223.00 Kč

ČSN EN 14604 (342711) - 1.2.2006
Autonomní hlásiče kouře.
543.00 Kč

ČSN EN 60695-6-1-ed.2 (345615) - 1.2.2006
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod. (Platnost do 9.9.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 61788-9 (345685) - 1.2.2006
Supravodivost - Část 9: Měření masivních vysokoteplotních supravodičů - Zachycená magnetická indukce hrubozrnných oxidických supravodičů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60068-2-47-ed.2 (345791) - 1.2.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-47: Zkoušky - Upevnění vzorků pro zkoušky vibracemi, nárazy a obdobné dynamické zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN 50117-2-1-ed.2 (347740) - 1.2.2006
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.3.2022).
223.00 Kč

ČSN EN 50288-7 (347818) - 1.2.2006
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 7: Dílčí specifikace přístrojových a ovládacích kabelů.
223.00 Kč

ČSN EN 60034-3 (350000) - 1.2.2006
Točivé elektrické stroje - Část 3: Specifické požadavky na synchronní stroje s hladkým rotorem. (Platnost do 1.6.2011).
338.00 Kč

ČSN EN 61605-ed.2 (351061) - 1.2.2006
Neproměnné induktory pro elektronická a telekomunikační zařízení - Kódy značení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.11.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 61010-2-040 (356502) - 1.2.2006
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály. (Platnost do 11.8.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 60384-8 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-8-1 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 8-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 1 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-9 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.4.2018).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-9-1 (358291) - 1.2.2006
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné kondenzátory s keramickým dielektrikem, třída 2 - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61019-2-ed.2 (358450) - 1.2.2006
Rezonátory s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 2: Pokyn k použití. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61185-ed.2 (358468) - 1.2.2006
Feritová jádra (ETD-jádra) pro napájecí zdroje - Rozměry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 8.1.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 62323 (358474) - 1.2.2006
Rozměry polovin hrníčkových feritových jader pro indukční bezdotykové spínače. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.5.2023).
223.00 Kč

ČSN EN 61754-23 (359244) - 1.2.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 23: Druh optických konektorů typu LX.5. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-3-37 (359252) - 1.2.2006
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62237 (359765) - 1.2.2006
Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 60598-2-11 (360600) - 1.2.2006
Svítidla - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Svítidla pro akvária. (Platnost do 20.6.2016).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6976 (385572) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet spalného tepla, výhřevnosti, hustoty, relativní hustoty a Wobbeho čísla.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13686 (386101) - 1.2.2006
Zemní plyn - Označování jakosti.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13443 (386110) - 1.2.2006
Zemní plyn - Standardní referenční podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15403 (386111) - 1.2.2006
Zemní plyn - Stanovení jakosti zemního plynu používaného jako stlačené palivo pro automobily.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12213-1 (386112) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 1: Úvod a směrnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12213-2 (386112) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12213-3 (386112) - 1.2.2006
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního (kompresního) faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností.
350.00 Kč

ČSN EN 14339 (389511) - 1.2.2006
Podzemní požární hydranty.
338.00 Kč

ČSN EN 14384 (389512) - 1.2.2006
Nadzemní požární hydranty.
338.00 Kč

ČSN EN 12101-1 (389700) - 1.2.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany.
434.00 Kč

ČSN EN 12101-6 (389700) - 1.2.2006
Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 6: Technické podmínky pro zařízení pracující na principu rozdílu tlaků - Sestavy.
593.00 Kč

ČSN EN 10318 (420514) - 1.2.2006
Stanovení tloušťky a chemického složení kovových povlaků na základě zinku a hliníku - Běžná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10089 (421040) - 1.2.2006
Oceli válcované za tepla na zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 10151 (421041) - 1.2.2006
Pásy z korozivzdorných ocelí na pružiny - Technické dodací podmínky.
350.00 Kč

ČSN EN 14268 (474071) - 1.2.2006
Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7937 (560091) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu Clostridium perfringens - Technika počítání kolonií.
223.00 Kč

ČSN ISO 21528-1 (560096) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz a stanovení počtu technikou nejvýše pravděpodobného počtu s předpomnožením.
223.00 Kč

ČSN ISO 21528-2 (560096) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody pro průkaz a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií.
186.00 Kč

ČSN 560602 (560602) - 1.2.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu olova, kadmia a rtuti v potravinách.
120.00 Kč

ČSN 560603 (560603) - 1.2.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu 3-MCPD v potravinách.
120.00 Kč

ČSN 560604 (560604) - 1.2.2006
Stanovení obsahu kyseliny erukové v olejích a tucích určených k lidské spotřebě.
120.00 Kč

ČSN 560607 (560607) - 1.2.2006
Metody stanovení čistoty potravinářských přídatných látek - Všeobecné požadavky a metoda stanovení pH.
120.00 Kč

ČSN 560610 (560610) - 1.2.2006
Metoda stanovení netěkavých látek v kyselině propionové (E 280).
62.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 20836 (560630) - 1.2.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Zkoušení výkonnosti termocyklérů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN/TS 15111 (560633) - 1.2.2006
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení jódu v dietních potravinách metodou ICP-MS (hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 14637 (570102) - 1.2.2006
Mléko - Stanovení obsahu močoviny - Enzymatická metoda s použitím změny v pH (Referenční metoda).
223.00 Kč

ČSN ISO 8968-3 (570528) - 1.2.2006
Mléko - Stanovení obsahu dusíku - Část 3: Metoda s blokovou mineralizací (Semi-mikro rychlá rutinní metoda).
223.00 Kč

ČSN ISO 23529 (621401) - 1.2.2006
Pryž - Obecné postupy pro přípravu a kondicionování zkušebních těles pro fyzikální zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 293 (640207) - 1.2.2006
Plasty - Lisování zkušebních těles z termoplastů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 1133 (640861) - 1.2.2006
Plasty - Stanovení hmotnostního (MFR) a objemového (MVR) indexu toku taveniny termoplastů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20200 (640873) - 1.2.2006
Plasty - Stanovení stupně rozkladu plastů za simulovaných podmínek kompostování v laboratorním měřítku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - 1.2.2006
Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15310 (649313) - 1.2.2006
Vlákny vyztužené plastové kompozity - Stanovení modulu pružnosti ve smyku metodou torzní desky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 650201:2003/Z1 (650201) - 1.2.2006
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci.
186.00 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - 1.2.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
338.00 Kč

ČSN ISO 12231 (666901) - 1.2.2006
Fotografie - Elektronické snímání statického obrazu - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN 1148:1999/A1 (696348) - 1.2.2006
Výměníky tepla - Teplovodní výměníky pro dálkové vytápění - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 14705 (696355) - 1.2.2006
Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14179-1 (701575) - 1.2.2006
Sklo ve stavebnictví - Prohřívané (HST) tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
434.00 Kč

ČSN EN 14321-1 (701577) - 1.2.2006
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 1: Definice a popis.
338.00 Kč

ČSN EN 13747 (723058) - 1.2.2006
Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy.
593.00 Kč

ČSN EN 13978-1 (723059) - 1.2.2006
Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu.
350.00 Kč

ČSN EN 14650 (723430) - 1.2.2006
Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny.
120.00 Kč

ČSN EN 14651 (723431) - 1.2.2006
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost).
223.00 Kč

ČSN EN 12788 (727563) - 1.2.2006
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení pevnosti v ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1071-3 (727570) - 1.2.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 3: Stanovení přilnavosti zkouškou vrypem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - 1.2.2006
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení.
186.00 Kč

ČSN 730601 (730601) - 1.2.2006
Ochrana staveb proti radonu z podloží.
434.00 Kč

ČSN 730602 (730602) - 1.2.2006
Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15117 (730886) - 1.2.2006
Návod pro přímou a rozšířenou aplikaci.
350.00 Kč

ČSN EN 14731 (731078) - 1.2.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zhutňování zemin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - 1.2.2006
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14488-1 (731304) - 1.2.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 1: Odběr vzorků čerstvého a ztvrdlého betonu.
120.00 Kč

ČSN EN 14488-4 (731304) - 1.2.2006
Zkoušení stříkaného betonu - Část 4: Pevnost spojení u vývrtů v prostém tahu.
120.00 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - 1.2.2006
Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování na účinky požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13069 (734212) - 1.2.2006
Komíny - Pálené/keramické pláště pro systémové komíny - Požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 13084-5 (734220) - 1.2.2006
Volně stojící komíny - Část 5: Materiál pro zděné vložky - Specifikace výrobků.
338.00 Kč

ČSN EN 13286-48 (736185) - 1.2.2006
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 48: Zkušební metoda pro stanovení stupně rozpadu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-3 (738521) - 1.2.2006
Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 14367 (755426) - 1.2.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Zábrana proti zpětnému průtoku s různými nekontrolovatelnými tlakovými pásmy - Skupina C - Druh A.
338.00 Kč

ČSN EN 14804 (761401) - 1.2.2006
Poskytovatelé jazykových studijních pobytů - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 14806 (770320) - 1.2.2006
Obaly - Předběžné hodnocení rozpadu obalových materiálů v modelových podmínkách kompostování v laboratorním měřítku.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19952 (795601) - 1.2.2006
Obuv - Slovník.
593.00 Kč

ČSN EN 1814 (804429) - 1.2.2006
Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti ořezaných krajů proti poškození pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji Vettermann.
186.00 Kč

ČSN EN 1101:1997/A1 (806310) - 1.2.2006
Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen).
62.00 Kč

ČSN EN 12981 (824017) - 1.2.2006
Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12753 (828051) - 1.2.2006
Systémy tepelného čistění odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14902 (835621) - 1.2.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic.
434.00 Kč

ČSN 839011 (839011) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou.
223.00 Kč

ČSN 839021 (839021) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
186.00 Kč

ČSN 839031 (839031) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání.
186.00 Kč

ČSN 839041 (839041) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu - Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce.
338.00 Kč

ČSN 839051 (839051) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy.
186.00 Kč

ČSN 839061 (839061) - 1.2.2006
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-18 (855220) - 1.2.2006
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 18: Chemická charakterizace materiálů.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11140-1 (855266) - 1.2.2006
Sterilizace produktů pro zdravotní péči - Chemické indikátory - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7494-1 (856050) - 1.2.2006
Stomatologie - Stomatologické soupravy - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6874 (856339) - 1.2.2006
Stomatologie - Polymerní materiály pro pečetění jamek a fisur (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI TS 101456-V1.3.1 (874004) - 1.2.2006
Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy certifikační autority vydávající kvalifikované certifikáty (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI TS 102023-V1.2.1 (874005) - 1.2.2006
Elektronické podpisy a infrastruktury - Požadavky na postupy autorit časových razítek (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-1-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 1: Přehled (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-2-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 2: Fyzická vrstva (PHL) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-3-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 3: Vrstva řízení přístupu k médiím (MAC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-4-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 4: Vrstva řízení datového spoje (DLC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-5-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 5: Síťová vrstva (NWK) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-6-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-7-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Bezpečnostní funkce (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300175-8-V1.9.1 (875011) - 1.2.2006
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 8: Kódování a přenos řeči (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302017-1-V1.1.1 (875129) - 1.2.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu amplitudově modulovaného (AM) rozhlasového vysílání - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302066-1-V1.1.1 (875130) - 1.2.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Aplikace radarového sondování země a zdí - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302217-1-V1.1.3 (878595) - 1.2.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-1-V1.1.3 (878595) - 1.2.2006
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-1: Na systému závislé požadavky pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301790-V1.4.1 (879042) - 1.2.2006
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál pro družicové distribuční systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 1022 (910234) - 1.2.2006
Nábytek bytový - Sedací nábytek - Hodnocení stability (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 957-1 (940201) - 1.2.2006
Stacionární tréninková zařízení - Část 1: Základní bezpečnostní požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 15836 (970201) - 1.2.2006
Informace a dokumentace - Dublinské jádro - Soubor prvků (metadata).
186.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.