Nové normy ČSN za září 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 14064-1 (010964) - 1.9.2019
Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - 1.9.2019
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - 1.9.2019
Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17273 (012008) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17274 (012009) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17275 (012017) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19590 (012017) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17276 (012018) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - 1.9.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřící vybavení pro GPS (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12679 (015029) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení - Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-6 (015061) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10893-7 (015061) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 17262:2013/A1 (018341) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17264:2010/A1 (018343) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 24534-4:2011/A1 (018350) - 1.9.2019
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-2 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-3 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-4 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-5 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-6 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 7583 (038007) - 1.9.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - 1.9.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2-ed.2:2018/Oprava1 (038900) - 1.9.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace.
62.00 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - 1.9.2019
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - 1.9.2019
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - 1.9.2019
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - 1.9.2019
Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - 1.9.2019
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.9.2019
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 560 (054241) - 1.9.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - 1.9.2019
Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.9.2019
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - 1.9.2019
Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů.
223.00 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-4 (060402) - 1.9.2019
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.9.2019
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.9.2019
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - 1.9.2019
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16436-2 (061840) - 1.9.2019
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - 1.9.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - 1.9.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62097-ed.2 (085023) - 1.9.2019
Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN IEC 62364-ed.2 (085024) - 1.9.2019
Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 28927-4:2011/A1 (106010) - 1.9.2019
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 14414 (110001) - 1.9.2019
Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414: 2019) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 17192 (120520) - 1.9.2019
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5801 (122014) - 1.9.2019
Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - 1.9.2019
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - 1.9.2019
Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - 1.9.2019
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15655-1 (132077) - 1.9.2019
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - 1.9.2019
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16855-2 (142743) - 1.9.2019
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.9.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.9.2019
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - 1.9.2019
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - 1.9.2019
Oční optika - Brýlové čočky - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60746-4 (257402) - 1.9.2019
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 4: Kyslík rozpuštěný ve vodě měřený amperometrickými snímači pokrytými membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12830 (258350) - 1.9.2019
Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost.
945.00 Kč

ČSN EN 1434-2+A1 (258511) - 1.9.2019
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1434-4+A1 (258511) - 1.9.2019
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20238 (260374) - 1.9.2019
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - 1.9.2019
Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Výložníkové vozíky do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Nákladní vozíky s protizávažím se sezením a terénní vozíky s nosností větší než 10000 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delších (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - 1.9.2019
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - 1.9.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz.
223.00 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - 1.9.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu.
120.00 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - 1.9.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu.
186.00 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.9.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.
338.00 Kč

ČSN EN 17095 (280332) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 15663+A1 (280360) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Požadavky a základní principy zabezpečení nákladu v železniční nákladní přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16186-1+A1 (281551) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry.
338.00 Kč

ČSN EN 14067-4+A1 (281901) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
434.00 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16452+A1 (284048) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 18243 (300036) - 1.9.2019
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 17186 (300037) - 1.9.2019
Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - 1.9.2019
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízení a vozidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - 1.9.2019
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100).
338.00 Kč

ČSN EN 9107 (310429) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - 1.9.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16602-70-54 (310510) - 1.9.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16603-31-04 (310540) - 1.9.2019
Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-003 (311778) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4611-004 (311778) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 3745-411 (311925) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3745-506 (311925) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4641-106 (311934) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 106: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4641-201 (311934) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 201: S volnou sekundární ochranou, s průměrem jednovidového vlákna 9/125 µm, vnější průměr 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4641-202 (311934) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 202: S volnou sekundární ochranou, simplex, robusní konstrukce s průměrem jednovidového vlákna 9/125 µm, vnější průměr 2,74 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2600 (312051) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 2715 (312085) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2716 (312086) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Určování náchylnosti k mezikrystalové korozi - Tvářené výrobky ze slitiny hliníku řady AL-P2XXX-, AL-P7XXX- a slitin hliník-lithium (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 2450 (312184) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1230 MPa <= Rm <= 1420 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2341 (312377) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Hlinik a slitiny hliníku - Tyče čtvercové a obdélníkové, lisované - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2320 (312460) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2709 (312496) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2726 (312497) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42201 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2728 (312498) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2813 (312499) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P-6061- - T6 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2876 (313328) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2868 (313377) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2584 (314816) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Úzká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 2585 (314817) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Široká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4726 (316842) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Parametry přijatelnosti estetických změn veškerého viditelného vybavení instalovaného v kabinách letadel v rámci všech smluvních variant (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 4730 (316843) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Antropometrické dimenzování sedal v letadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 4856 (319210) - 1.9.2019
Rotorové letadlo - Nouzové dýchací systémy (EBS) - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 332000-7-722-ed.3 (332000) - 1.9.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel.
338.00 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320) - 1.9.2019
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN IEC 61400-1-ed.3 (333160) - 1.9.2019
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo.
62.00 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
62.00 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4 (334210) - 1.9.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 62752:2017/Oprava1 (341591) - 1.9.2019
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD).
120.00 Kč

ČSN EN 60674-2:2017/A1 (346573) - 1.9.2019
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN IEC 60966-1-ed.2 (347720) - 1.9.2019
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 50117-10-1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 10-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-10-2 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 10-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-11-1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 11-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-11-2 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 11-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-9-1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-9-2 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 9-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50117-9-3 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 9-3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 6000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 50673 (348154) - 1.9.2019
Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1250 A pro elektrická zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/Oprava2 (354508) - 1.9.2019
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 61076-1:2007/A1 (354621) - 1.9.2019
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-4 (356131) - 1.9.2019
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 60286-3-ed.4 (358292) - 1.9.2019
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.12.2025).
543.00 Kč

ČSN EN 50551-1-ed.2 (359224) - 1.9.2019
Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4-ed.2 (359251) - 1.9.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62717:2018/A2 (360017) - 1.9.2019
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13032-4+A1 (360456) - 1.9.2019
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-220 (360540) - 1.9.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62560:2013/A11 (360701) - 1.9.2019
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost.
120.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4:2017/A1 (361960) - 1.9.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14-ed.2 (361960) - 1.9.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
338.00 Kč

ČSN EN IEC 62902 (364395) - 1.9.2019
Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62464-1-ed.2 (364840) - 1.9.2019
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN IEC 62474-ed.2 (369082) - 1.9.2019
Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205) - 1.9.2019
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6974-3 (385506) - 1.9.2019
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - 1.9.2019
Zemní plyn - Stanovení množství energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 12259-9 (389210) - 1.9.2019
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - 1.9.2019
Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.9.2019
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - 1.9.2019
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - 1.9.2019
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.9.2019
Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického rozboru hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - 1.9.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování.
434.00 Kč

ČSN EN 1562 (420955) - 1.9.2019
Slévárenství - Temperované litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.9.2019
Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
186.00 Kč

ČSN ISO 13909-5 (441314) - 1.9.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - 1.9.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19277 (450046) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - 1.9.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 17782 (453001) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - 1.9.2019
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - 1.9.2019
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17174 (467006) - 1.9.2019
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-1 (470068) - 1.9.2019
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-3 (470068) - 1.9.2019
Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-4 (470068) - 1.9.2019
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 18497 (470650) - 1.9.2019
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 17067 (476005) - 1.9.2019
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 131-6 (493830) - 1.9.2019
Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky.
338.00 Kč

ČSN ISO 48-1 (621433) - 1.9.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2818 (640208) - 1.9.2019
Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním.
338.00 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - 1.9.2019
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.9.2019
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda.
338.00 Kč

ČSN EN 14214+A2 (656507) - 1.9.2019
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - 1.9.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - 1.9.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - 1.9.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - 1.9.2019
Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - 1.9.2019
Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21012 (697234) - 1.9.2019
Kryogenické nádoby - Hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - 1.9.2019
Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - 1.9.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu.
338.00 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - 1.9.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků.
543.00 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - 1.9.2019
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 17160 (725130) - 1.9.2019
Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - 1.9.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti.
223.00 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - 1.9.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena.
186.00 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - 1.9.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - 1.9.2019
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy.
1254.00 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - 1.9.2019
Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.9.2019
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody.
543.00 Kč

ČSN 730601 (730601) - 1.9.2019
Ochrana staveb proti radonu z podloží.
434.00 Kč

ČSN 730602 (730602) - 1.9.2019
Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů.
223.00 Kč

ČSN EN 1634-1+A1 (730852) - 1.9.2019
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken.
593.00 Kč

ČSN EN 1366-10+A1 (730857) - 1.9.2019
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře.
543.00 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - 1.9.2019
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.9.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
434.00 Kč

ČSN EN 15269-11+AC (730868) - 1.9.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - 1.9.2019
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání.
338.00 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - 1.9.2019
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1993-4-2:2008/NA-ed.A (731442) - 1.9.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 13216-1-ed.2 (734210) - 1.9.2019
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.9.2019
Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 736124-1:2016/Z1 (736124) - 1.9.2019
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
29.00 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - 1.9.2019
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva.
120.00 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - 1.9.2019
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - 1.9.2019
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - 1.9.2019
Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 736209 (736209) - 1.9.2019
Zatěžovací zkoušky mostních objektů.
223.00 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN 737042:2016/Z1 (737042) - 1.9.2019
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - 1.9.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole.
223.00 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - 1.9.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
434.00 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - 1.9.2019
Okna a dveře - Terminologie.
593.00 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.9.2019
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
223.00 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - 1.9.2019
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7027-2 (757343) - 1.9.2019
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod.
223.00 Kč

ČSN EN 17136 (757704) - 1.9.2019
Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 41001 (762104) - 1.9.2019
Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - 1.9.2019
Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21084 (800293) - 1.9.2019
Textilie - Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - 1.9.2019
Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - 1.9.2019
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 17116-2 (819006) - 1.9.2019
Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 2: Vsázkové bubnové sušiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16985 (824015) - 1.9.2019
Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.9.2019
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.9.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20685-1 (833513) - 1.9.2019
Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1: 2018) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17286 (834763) - 1.9.2019
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - 1.9.2019
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - 1.9.2019
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - 1.9.2019
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.9.2019
Plastové vaky pro nitrožilní infuze (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23500-1 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 23500-2 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 2: Zařízení pro úpravu vody k použití pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23500-3 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 3: Voda pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23500-4 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 4: Koncentráty pro hemodialýzu a souvisejicí léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23500-5 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 5: Kvalita dialyzačních roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300132-1-V2.1.1 (872006) - 1.9.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 303470-V1.1.1 (872018) - 1.9.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro servery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-1-V1.2.1 (874018) - 1.9.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 319521-V1.1.1 (874021) - 1.9.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 303098-V2.2.1 (875169) - 1.9.2019
Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14450 (916013) - 1.9.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky.
223.00 Kč

ČSN EN 17125 (940931) - 1.9.2019
Domácí lázně/vířivky a vyhřívané lázně - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - 1.9.2019
Zapalovače - Bezpečnostní specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19112 (979831) - 1.9.2019
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.