Nové normy ČSN za září 2019

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2019 v 09:00


ČSN EN ISO 14064-1 (010964) - 1.9.2019
Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - 1.9.2019
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 17201-3 (011690) - 1.9.2019
Akustika - Hluk střelnic - Část 3: Výpočet šíření zvuku (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17273 (012008) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyn pro detekci a identifikaci nanoobjektů v komplexních matricích (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17274 (012009) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyny pro stanovení protokolů pro výbušnost a hořlavost prášků obsahujících nanoobjekty (pro přepravu, manipulaci a skladování) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17275 (012017) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyny pro správu a likvidaci odpadu z výroby a zpracování vyráběných nanoobjektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 19590 (012017) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Distribuce velikosti a koncentrace anorganických nanočástic ve vodném prostředí metodou induktivně vázané hmotnostní spektrometrie jednotlivých částic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17276 (012018) - 1.9.2019
Nanotechnologie - Pokyny pro posuzování životního cyklu - Aplikace EN ISO 14044:2006 na vyráběné nanomateriály (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14978 (014105) - 1.9.2019
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Všeobecné pojmy a požadavky na měřící vybavení pro GPS (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12679 (015029) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení - Radiografické zkoušení - Určení velikosti průmyslových radiografických zdrojů gama záření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 19232-5 (015031) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení - Kvalita obrazu radiogramů - Část 5: Stanovení hodnot neostrosti obrazu a základního prostorového rozlišení pomocí dvojdrátkových měrek kvality obrazu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10893-6 (015061) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10893-7 (015061) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 7: Digitální radiografické zkoušení svarových spojů svařovaných ocelových trubek pro zjišťování necelistvostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 17262:2013/A1 (018341) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Číslování a datové struktury intermodální dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17264:2010/A1 (018343) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Rozhraní. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 24534-4:2011/A1 (018350) - 1.9.2019
Automatická identifikace vozidel, zařízení a nákladů - Identifikace elektronické registrace (ERI) vozidel - Část 4: Zabezpečení aplikační vrstvy použitím asymetrického šifrování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-2 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 2: eCall pro těžká nákladní vozidla (HGV) a další komerční vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-3 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 3: eCall pro dálkové autobusy a autobusy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-4 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 4: eCall pro zemědělská/lesnická vozidla kategorií T, R, S podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-5 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 5: eCall pro dvoukolová vozidla kategorií L1 a L3 podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17249-6 (018468) - 1.9.2019
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Část 6: eCall pro tří a čtyřkolová vozidla kategorií L2, L4, L5, L6 a L7 podle EHK OSN (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 7583 (038007) - 1.9.2019
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Termíny a definice.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10111 (038188) - 1.9.2019
Kovové a jiné anorganické povlaky - Měření plošné hmotnosti - Přehled gravimetrických a chemických analytických metod.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60721-3-2-ed.2:2018/Oprava1 (038900) - 1.9.2019
Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-2: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Přeprava a manipulace.
56.10 Kč

ČSN EN 1708-2 (050026) - 1.9.2019
Svařování - Detaily základních svarových spojů na oceli - Část 2: Součásti bez vnitřního přetlaku.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15612 (050317) - 1.9.2019
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě normalizovaného postupu svařování.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5178 (051126) - 1.9.2019
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13588 (051175) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.9.2019
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8249 (051225) - 1.9.2019
Svařování - Stanovení feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 669 (052016) - 1.9.2019
Odporové svařování - Zařízení pro odporové svařování - Mechanické a elektrické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 17677-1 (052610) - 1.9.2019
Odporové svařování - Slovník - Část 1: Bodové, výstupkové a švové svařování (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 560 (054241) - 1.9.2019
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2401 (055011) - 1.9.2019
Svařovací materiály - Obalené elektrody - Stanovení účinnosti, výtěžnosti a součinitele navaření.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14343 (055314) - 1.9.2019
Svařovací materiály - Drátové elektrody, páskové elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí - Klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 13479 (055805) - 1.9.2019
Svařovací materiály - Obecná výrobková norma pro přídavné kovy a tavidla pro tavné svařování kovových materiálů.
202.40 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-4 (060402) - 1.9.2019
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 437 (061001) - 1.9.2019
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - 1.9.2019
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - 1.9.2019
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16436-2 (061840) - 1.9.2019
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12817 (078409) - 1.9.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12819 (078410) - 1.9.2019
Zařízení a příslušenství na LPG - Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62097-ed.2 (085023) - 1.9.2019
Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62097:2009/Z1 (085023) - 1.9.2019
Hydraulické stroje, radiální a axiální - Metoda přepočtu hydraulických charakteristik z modelu na prototyp.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62364-ed.2 (085024) - 1.9.2019
Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62364:2014/Z1 (085024) - 1.9.2019
Hydraulické stroje - Směrnice pro řešení abrazivního opotřebení v Kaplanových, Francisových a Peltonových turbínách.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 28927-4:2011/A1 (106010) - 1.9.2019
Ruční mechanizovaná nářadí - Zkušební metody pro hodnocení emise vibrací - Část 4: Přímé brusky.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 14414 (110001) - 1.9.2019
Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414: 2019) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 17192 (120520) - 1.9.2019
Větrání budov - Vzduchovody - Nekovová potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 5801 (122014) - 1.9.2019
Ventilátory - Zkoušení výkonu s použitím normalizovaného vzduchovodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 14134 (127011) - 1.9.2019
Větrání budov - Výkonová zkouška a kontroly zástavby bytových větracích systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21083-1 (127013) - 1.9.2019
Zkušební metoda pro měření účinnosti filtračního materiálu pro odlučování sférického nanomateriálu ze vzduchu - Část 1: Rozsah velikostí od 20 nm do 500 nm (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13141-1 (127131) - 1.9.2019
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 1: Vnější a vnitřní zařízení pro dopravu vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15655-1 (132077) - 1.9.2019
Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny - Požadavky a zkušební metody pro organické vyložení trubek a tvarovek z tvárné litiny - Část 1: Polyurethanové vyložení trubek a tvarovek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 4126-2 (134310) - 1.9.2019
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16855-2 (142743) - 1.9.2019
Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - 1.9.2019
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - 1.9.2019
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - 1.9.2019
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13666 (195109) - 1.9.2019
Oční optika - Brýlové čočky - Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 60746-4 (257402) - 1.9.2019
Vyjadřování vlastností elektrochemických analyzátorů - Část 4: Kyslík rozpuštěný ve vodě měřený amperometrickými snímači pokrytými membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12830 (258350) - 1.9.2019
Přístroje pro záznam teploty při přepravě, skladování a distribuci teplotně citlivého zboží - Zkoušky, provedení, použitelnost.
859.10 Kč

ČSN EN 1434-2+A1 (258511) - 1.9.2019
Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1434-4+A1 (258511) - 1.9.2019
Měřidla tepla - Část 4: Zkoušky pro schválení typu (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20238 (260374) - 1.9.2019
Dopravní pásy - Zkoušení třením bubnu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21183-2 (260392) - 1.9.2019
Lehké dopravní pásy - Část 2 : Přehled ekvivalentních termínů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16842-3 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 3: Výložníkové vozíky do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16842-4 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 4: Vozíky s proměnným vyložením s nosností do 10000 kg včetně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16842-6 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 6: Nákladní vozíky s protizávažím se sezením a terénní vozíky s nosností větší než 10000 kg (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16842-7 (268818) - 1.9.2019
Motorové vozíky - Viditelnost - Zkušební metody a ověřování - Část 7: Kontejnerové vozíky s proměnným vyložením a stožárem, určené pro manipulaci s kontejnery o délce 6 m (20 ft) a delších (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13001-3-4 (270105) - 1.9.2019
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-2: Mezní stavy a prokázání způsobilosti strojního zařízení - Ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12397 (273013) - 1.9.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz.
202.40 Kč

ČSN EN 13796-2 (273021) - 1.9.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu.
108.90 Kč

ČSN EN 13796-3 (273021) - 1.9.2019
Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu.
169.40 Kč

ČSN EN 81-77 (274003) - 1.9.2019
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám.
306.90 Kč

ČSN EN 17095 (280332) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17018 (280333) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 15663+A1 (280360) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel.
306.90 Kč

ČSN EN 16860 (280921) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Požadavky a základní principy zabezpečení nákladu v železniční nákladní přepravě (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16186-1+A1 (281551) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Kabina strojvedoucího - Část 1: Antropometrická data a výhledové poměry.
306.90 Kč

ČSN EN 14067-4+A1 (281901) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati.
394.90 Kč

ČSN EN 14535-1 (284031) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14535-2 (284031) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15329 (284047) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16452+A1 (284048) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 18243 (300036) - 1.9.2019
Elektricky poháněné mopedy a motocykly - Specifikace zkoušek a bezpečnostní požadavky pro lithium-ion bateriové systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 17186 (300037) - 1.9.2019
Identifikace kompatibility vozidel a infrastruktur - Grafické vyjádření informací pro zákazníky na dobíjecím místě pro elektromobily (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 50436-4 (305120) - 1.9.2019
Protialkoholová blokovací zařízení - Zkušební metody a požadavky na vlastnosti - Část 4: Spojení a digitální rozhraní mezi protialkoholním blokovacím zařízení a vozidlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 9115 (310420) - 1.9.2019
Systémy managementu kvality - Požadavky pro organizace v letectví, kosmonautice a obraně - Dodávaný software (dodatek k EN 9100).
306.90 Kč

ČSN EN 9107 (310429) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Systémy kvality - Oprávnění pro přímé dodávky - Směrnice pro letecký a kosmický průmysl (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16602-70-26 (310510) - 1.9.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Zamačkávání elektrických spojení s vysokou spolehlivostí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16602-70-54 (310510) - 1.9.2019
Zabezpečování kosmických produktů - Čištění letových konstrukčních částí (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16603-31-04 (310540) - 1.9.2019
Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2267-010 (311729) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: DR řada, jednožilové, značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-003 (311778) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 003: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Jednoduchá lisovaná stěna pro uzavřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4611-004 (311778) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití, jednožilové a vícežilové - Třída XLETFE - Část 004: Měděné pocínované - Pracovní teplota mezi -65 °C a 135 °C - Dvojitá lisovaná stěna pro otevřené aplikace - Značené UV laserem - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 3745-411 (311925) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 411: Odolnost proti tekutinám (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3745-506 (311925) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optická vlákna a kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 506: Rázová odolnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4641-106 (311934) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 106: S volnou sekundární ochranou s průměrem vlákna 62,5/125 µm, s gradientním průběhem indexu lomu vlákna 0,9 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-201 (311934) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 201: S volnou sekundární ochranou, s průměrem jednovidového vlákna 9/125 µm, vnější průměr 1,8 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4641-202 (311934) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Optické kabely, vnější průměr vlákna 125 µm - Část 202: S volnou sekundární ochranou, simplex, robusní konstrukce s průměrem jednovidového vlákna 9/125 µm, vnější průměr 2,74 mm - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2600 (312051) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Označování kovových polotovarů - Pravidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 2715 (312085) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Makrografické zkoušení tvářených výrobků, přířezů pro kování a výkovků z hliníku a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2716 (312086) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody - Určování náchylnosti k mezikrystalové korozi - Tvářené výrobky ze slitiny hliníku řady AL-P2XXX-, AL-P7XXX- a slitin hliník-lithium (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 2450 (312184) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Ocel 31Ni10 - 1230 MPa <= Rm <= 1420 MPa - Tyče - De <= 40 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2341 (312377) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Hlinik a slitiny hliníku - Tyče čtvercové a obdélníkové, lisované - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2320 (312460) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024-T4 - Tyče tažené - a <= 75 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2709 (312496) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku 2024- - T3510 - Tyče a profily - 1,2 mm <= (a nebo D) <= 150 mm - S kontrolou hrubého zrna na obvodu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2726 (312497) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42201 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2728 (312498) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-C42101 - T6 - Odlitky odlité do pískové formy - a <= 20 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2813 (312499) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Slitina hliníku AL-P-6061- - T6 - Trubky tažené pro tlakové aplikace - 0,6 mm <= a <= 12,5 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2876 (313328) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice ploché, nízké, s normálním rozměrem pro klíč, ze slitiny hliníku, anodicky oxidované - Třída: 450 MPa (při teplotě okolí) / 120 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2868 (313377) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Šestihranné korunové matice, normální výšky, s normálním rozměrem pro klíč, ze žáruvzdorné oceli, postříbřené - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2584 (314816) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Úzká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 2585 (314817) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Kulová kluzná ložiska z korozivzdorné oceli se samomaznou výstelkou - Široká řada - Zvýšené únosnosti při okolní teplotě - Rozměry a únosnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4726 (316842) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Parametry přijatelnosti estetických změn veškerého viditelného vybavení instalovaného v kabinách letadel v rámci všech smluvních variant (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 4730 (316843) - 1.9.2019
Letectví a kosmonautika - Antropometrické dimenzování sedal v letadle (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 4856 (319210) - 1.9.2019
Rotorové letadlo - Nouzové dýchací systémy (EBS) - Požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 332000-7-722-ed.3 (332000) - 1.9.2019
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel.
306.90 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-39 (332320) - 1.9.2019
Výbušné atmosféry - Část 39: Jiskrově bezpečné systémy s elektronicky řízenou dobou trvání jiskry (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN IEC 61400-1-ed.3 (333160) - 1.9.2019
Větrné elektrárny - Část 1: Návrhové požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 50121-3-1-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo.
56.10 Kč

ČSN EN 50121-3-2-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN 50121-4-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 4: Emise a odolnost zabezpečovacích a sdělovacích zařízení.
56.10 Kč

ČSN EN 50121-5-ed.4:2017/A1 (333590) - 1.9.2019
Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 55016-1-4-ed.4 (334210) - 1.9.2019
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 62752:2017/Oprava1 (341591) - 1.9.2019
Zařízení pro ovládání a ochranu umístěné v kabelu pro režim nabíjení 2 elektrických silničních vozidel (IC-CPD).
108.90 Kč

ČSN EN 60674-2:2017/A1 (346573) - 1.9.2019
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN IEC 60966-1-ed.2 (347720) - 1.9.2019
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Obecné požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 60966-1:2000/Z1 (347720) - 1.9.2019
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 1: Kmenová specifikace - Všeobecné požadavky a zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-10-1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 10-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-10-2 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 10-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-11-1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 11-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-11-2 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 11-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 2000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-2-1-ed.2:2006/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 2-1: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-2-2:2005/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 2-2: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-2-3:2005/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 2-3: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Rozváděcí a dálkové kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-2-4:2005/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 2-4: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-2-5:2005/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 2-5: Dílčí specifikace kabelů používaných v kabelových distribučních sítích - Vnější kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-4-1:2009/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 4-1: Dílčí specifikace kabelů pro kabeláž BCT podle EN 50173 - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-4-2:2016/Z1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 4-2: Dílčí specifikace CATV kabelů do 6 GHz používaných v kabelových distribučních sítích.
26.40 Kč

ČSN EN 50117-9-1 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 9-1: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 1000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-9-2 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 9-2: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 3000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50117-9-3 (347740) - 1.9.2019
Koaxiální kabely - Část 9-3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro analogový a digitální přenos signálu - Vnitřní kabely pro systémy pracující při kmitočtech mezi 5 MHz a 6000 MHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 50673 (348154) - 1.9.2019
Zásuvné typy průchodek pro napětí 72,5 kV a proudy 630 A až 1250 A pro elektrická zařízení.
202.40 Kč

ČSN EN 60320-1-ed.4:2016/Oprava2 (354508) - 1.9.2019
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Obecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 61076-1:2007/A1 (354621) - 1.9.2019
Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 1: Kmenová specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN IEC 62056-8-4 (356131) - 1.9.2019
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-4: Komunikační profily pro úzkopásmový OFDM PLC PRIME pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 60286-3-ed.3:2014/Z1 (358292) - 1.9.2019
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 60286-3-ed.4 (358292) - 1.9.2019
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 3: Balení součástek pro povrchovou montáž do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50551-1-ed.2 (359224) - 1.9.2019
Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 50551-1:2011/Z1 (359224) - 1.9.2019
Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
26.40 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4-ed.2 (359251) - 1.9.2019
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62717:2018/A2 (360017) - 1.9.2019
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13032-4+A1 (360456) - 1.9.2019
Světlo a osvětlení - Měření a uvádění fotometrických údajů světelných zdrojů a svítidel - Část 4: LED zdroje s paticí, moduly a svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN IEC 62386-220 (360540) - 1.9.2019
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 220: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Centrálně napájený nouzový provoz (zařízení typ 19). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62560:2013/A11 (360701) - 1.9.2019
Světelné zdroje LED pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napětí > 50 V - Požadavky na bezpečnost.
108.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.4:2017/A1 (361960) - 1.9.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 1: Obecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-14-ed.2 (361960) - 1.9.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
306.90 Kč

ČSN EN 60730-2-14:1999/Z1 (361960) - 1.9.2019
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62902 (364395) - 1.9.2019
Akumulátorové články a baterie - Značky pro označování jejich chemického složení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62464-1-ed.2 (364840) - 1.9.2019
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 62464-1:2008/Z1 (364840) - 1.9.2019
Přístroje pro zdravotnické zobrazení s využitím magnetické rezonance - Část 1: Stanovení základních parametrů kvality obrazu.
26.40 Kč

ČSN EN IEC 62474-ed.2 (369082) - 1.9.2019
Materiálová deklarace pro elektrotechnický průmysl a jeho produkty.
394.90 Kč

ČSN EN 62474:2013/Z1 (369082) - 1.9.2019
Materiálová deklarace pro produkty a pro elektrotechnický průmysl.
26.40 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-11 (369205) - 1.9.2019
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 11: Ověřování osob biometrickými metodami.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6974-3 (385506) - 1.9.2019
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 3: Přesnost a vychýlení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15112 (386102) - 1.9.2019
Zemní plyn - Stanovení množství energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 12259-9 (389210) - 1.9.2019
Stabilní hasicí zařízení - Komponenty pro sprinklerová a vodní sprejová zařízení - Část 9: Zaplavovací ventilové stanice (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 9443 (420019) - 1.9.2019
Třídy jakosti povrchu pro tyče a dráty válcované za tepla.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15630-1 (420365) - 1.9.2019
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 1: Tyče, válcovaný drát a drát pro výztuž do betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-2 (420365) - 1.9.2019
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 2: Svařované sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15630-3 (420365) - 1.9.2019
Ocel pro výztuž a předpínání do betonu - Zkušební metody - Část 3: Oceli pro předpínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14726 (420674) - 1.9.2019
Hliník a slitiny hliníku - Stanovení chemického rozboru hliníku a slitin hliníku optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 683-1 (420931) - 1.9.2019
Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 1: Nelegované oceli k zušlechťování.
394.90 Kč

ČSN EN 1562 (420955) - 1.9.2019
Slévárenství - Temperované litiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10058 (425548) - 1.9.2019
Ocelové tyče ploché a široká plochá ocel válcované za tepla pro obecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
169.40 Kč

ČSN ISO 13909-5 (441314) - 1.9.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO 13909-6 (441314) - 1.9.2019
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 6: Koks - Úprava vzorků. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16812 (450033) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Svazkové výměníky tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20815 (450041) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Řízení spolehlivosti a zajištění těžby (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 19277 (450046) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Kvalifikační zkoušení a kritéria přijatelnosti pro ochranné nátěrové systémy pod izolací (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11961 (451392) - 1.9.2019
Naftový a plynárenský průmysl - Ocelové vrtné potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 17782 (453001) - 1.9.2019
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Schéma pro posuzování shody výrobců speciálních materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7971-2 (461013) - 1.9.2019
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 2: Metoda sledovatelnosti pro měřicí přístroje k ověření přístroje podle mezinárodního standardu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7971-3 (461013) - 1.9.2019
Obiloviny - Stanovení objemové hmotnosti zvané "hektolitrová váha" - Část 3: Rutinní metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17174 (467006) - 1.9.2019
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Výkonnostní kritéria pro metody stanovení těžkých kovů při validaci v jedné laboratoři nebo pro validaci kruhovými testy.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 25119-1 (470068) - 1.9.2019
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 25119-3 (470068) - 1.9.2019
Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 25119-4 (470068) - 1.9.2019
Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 18497 (470650) - 1.9.2019
Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 17067 (476005) - 1.9.2019
Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 131-6 (493830) - 1.9.2019
Žebříky - Část 6: Teleskopické žebříky.
306.90 Kč

ČSN ISO 48-1 (621433) - 1.9.2019
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 1: Úvod a návod.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2818 (640208) - 1.9.2019
Plasty - Příprava zkušebních těles obráběním.
306.90 Kč

ČSN EN 1519-1 (643186) - 1.9.2019
Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov - Polyethylen (PE) - Část 1: Požadavky na trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 5165 (656162) - 1.9.2019
Ropné výrobky - Stanovení cetanového čísla motorové nafty - Motorová metoda.
306.90 Kč

ČSN EN 14214+A2 (656507) - 1.9.2019
Kapalné ropné výrobky - Methylestery mastných kyselin (FAME) pro vznětové motory a topné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13074-1 (657045) - 1.9.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 1: Zpětné získání odpařováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13074-2 (657045) - 1.9.2019
Asfalty a asfaltová pojiva - Zpětné získání pojiva z asfaltových emulzí, ředěných nebo fluxovaných asfaltových pojiv - Část 2: Stabilizace po zpětném získání odpařováním (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 787-25 (670520) - 1.9.2019
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 25: Porovnání barevného odstínu bílých, černých a barevných pigmentů v plném tónu - Kolorimetrická metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16402 (673073) - 1.9.2019
Nátěrové hmoty - Posuzování emisí z nátěrů do vnitřního ovzduší - Vzorkování, kondicionování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12012-1 (691602) - 1.9.2019
Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče.
306.90 Kč

ČSN EN 13445-6:2018/A2 (695245) - 1.9.2019
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 21012 (697234) - 1.9.2019
Kryogenické nádoby - Hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12898 (700585) - 1.9.2019
Sklo ve stavebnictví - Stanovení emisivity (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1279-3 (701621) - 1.9.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 3: Dlouhodobá zkušební metoda a požadavky na rychlost unikání plynu a na tolerance pro koncentraci plynu.
306.90 Kč

ČSN EN 1279-4 (701621) - 1.9.2019
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 4: Metody zkoušení fyzikálních vlastností prvků utěsnění okrajů a vložných prvků.
493.90 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - 1.9.2019
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 17160 (725130) - 1.9.2019
Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - 1.9.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti.
202.40 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - 1.9.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena.
169.40 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - 1.9.2019
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - 1.9.2019
Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy.
1140.00 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - 1.9.2019
Akustika - Stanovení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.9.2019
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody.
493.90 Kč

ČSN 730601 (730601) - 1.9.2019
Ochrana staveb proti radonu z podloží.
394.90 Kč

ČSN 730602 (730602) - 1.9.2019
Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů.
202.40 Kč

ČSN EN 1634-1+A1 (730852) - 1.9.2019
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken.
539.00 Kč

ČSN EN 1366-10+A1 (730857) - 1.9.2019
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 10: Klapky pro odvod kouře.
493.90 Kč

ČSN EN 13381-7 (730858) - 1.9.2019
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 7: Ochrana aplikovaná na dřevěné prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 13501-1 (730860) - 1.9.2019
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
394.90 Kč

ČSN EN 15269-11+AC (730868) - 1.9.2019
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 11: Požární odolnost pohyblivých textilních závěsů (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 16733 (730892) - 1.9.2019
Zkoušky reakce na oheň stavebních výrobků - Stanovení náchylnosti stavebního výrobku k souvislému doutnání.
306.90 Kč

ČSN EN 12350-1 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-2 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-3 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 3: Zkouška Vebe (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-4 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-5 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 5: Zkouška rozlitím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12350-7 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - 1.9.2019
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12390-2 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12390-3 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12390-5 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12390-7 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12390-8 (731302) - 1.9.2019
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 8: Hloubka průsaku tlakovou vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12504-1 (731303) - 1.9.2019
Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 1: Vývrty - Odběr, vyšetření a zkoušení v tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1993-4-2:2008/NA-ed.A (731442) - 1.9.2019
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 13216-1-ed.2 (734210) - 1.9.2019
Komíny - Metody zkoušení systémových komínů - Část 1: Obecné zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.9.2019
Zařízení pro diváky - Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 736121:2019/Oprava1 (736121) - 1.9.2019
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody.
26.40 Kč

ČSN 736124-1:2016/Z1 (736124) - 1.9.2019
Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody.
26.40 Kč

ČSN EN 12697-31 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 31: Příprava zkušebních těles gyrátorem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-32 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-44 (736160) - 1.9.2019
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 44: Šíření trhliny zkouškou ohybem na půlválcovém zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - 1.9.2019
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva.
108.90 Kč

ČSN EN 14187-5 (736183) - 1.9.2019
Zálivky za studena - Část 5: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti hydrolýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-7 (736183) - 1.9.2019
Zálivky za studena - Část 7: Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti působení plamene (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14187-9 (736183) - 1.9.2019
Zálivky za studena - Zkušební metody - Část 9: Funkční zkouška zálivek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 736209 (736209) - 1.9.2019
Zatěžovací zkoušky mostních objektů.
202.40 Kč

ČSN EN 14811 (736363) - 1.9.2019
Železniční aplikace - Kolej - Speciální kolejnice - Žlábkové kolejnice a související konstrukční profily (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN 737042:2016/Z1 (737042) - 1.9.2019
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 1793-2 (737060) - 1.9.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 2: Vnitřní charakteristiky vzduchové neprůzvučnosti v podmínkách difuzního zvukového pole.
202.40 Kč

ČSN EN 1793-6 (737060) - 1.9.2019
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 6: Vnitřní charakteristiky - Určení vzduchové neprůzvučnosti in situ v podmínkách přímého zvukového pole.
394.90 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - 1.9.2019
Okna a dveře - Terminologie.
539.00 Kč

ČSN EN 13077 (755418) - 1.9.2019
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Volný výtok s nekruhovým přepadem (neomezený) - Skupina A - Druh B.
202.40 Kč

ČSN EN 15885 (756121) - 1.9.2019
Klasifikace a funkční vlastnosti technologií pro renovace, opravy a výměnu stok a kanalizačních přípojek.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7027-2 (757343) - 1.9.2019
Kvalita vod - Stanovení zákalu - Část 2: Semikvantitativní metody pro hodnocení průhlednosti vod.
202.40 Kč

ČSN EN 17136 (757704) - 1.9.2019
Kvalita vod - Návod pro terénní a laboratorní postupy pro kvantitativní analýzu a identifikaci makrozoobentosu z vnitrozemských povrchových vod.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 41001 (762104) - 1.9.2019
Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k užívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - 1.9.2019
Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21084 (800293) - 1.9.2019
Textilie - Metoda pro stanovení alkylfenolů (AP) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13438 (806175) - 1.9.2019
Geosyntetika - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti geotextilií a výrobků podobných geotextiliím vůči oxidaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12957-1 (806177) - 1.9.2019
Geosyntetika - Stanovení třecích vlastností - Část 1: Přímá smyková zkouška (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 17116-2 (819006) - 1.9.2019
Specifikace strojního zařízení průmyslových prádelen - Definice a zkoušení kapacity a charakteristik spotřeby - Část 2: Vsázkové bubnové sušiče (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16985 (824015) - 1.9.2019
Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 363 (832650) - 1.9.2019
Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19353 (833251) - 1.9.2019
Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20685-1 (833513) - 1.9.2019
Ergonomie - 3-D skennovací metody pro mezinárodně slučitelné antropometrické databáze - Část 1: Vyhodnocování protokol pro tělesné rozměry extrahované z 3-D tělesných skenů (ISO 20685-1: 2018) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17286 (834763) - 1.9.2019
Stacionární zdroje emisí - Monitoring rtuti s využitím sorbčních záchytných systémů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 23753-1 (836490) - 1.9.2019
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 1: Metoda používající trifenyltetrazolium chlorid (TTC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23753-2 (836490) - 1.9.2019
Kvalita půdy - Stanovení aktivity dehydrogenázy v půdě - Část 2: Metoda používající jodtetrazolium chlorid (INT) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 7886-4 (856174) - 1.9.2019
Sterilní podkožní injekční stříkačky pro jedno použití - Část 4: Injekční stříkačky se zábranou proti opakovanému použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15747 (856207) - 1.9.2019
Plastové vaky pro nitrožilní infuze (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23500-1 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 23500-2 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 2: Zařízení pro úpravu vody k použití pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23500-3 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 3: Voda pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23500-4 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 4: Koncentráty pro hemodialýzu a souvisejicí léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23500-5 (856214) - 1.9.2019
Příprava a řízení kvality roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody - Část 5: Kvalita dialyzačních roztoků pro hemodialýzu a související léčebné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300132-1-V2.1.1 (872006) - 1.9.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 1: Střídavý proud (AC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 303470-V1.1.1 (872018) - 1.9.2019
Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro servery. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 319522-4-1-V1.2.1 (874018) - 1.9.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Služby elektronického doporučeného doručování - Část 4: Vazby - Podkapitola 1: Vazby doručování zpráv (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 319521-V1.1.1 (874021) - 1.9.2019
Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb elektronického doporučeného doručování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 303098-V2.2.1 (875169) - 1.9.2019
Námořní osobní lokalizační zařízení nízkého výkonu používající AIS - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 14450 (916013) - 1.9.2019
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky.
202.40 Kč

ČSN EN 17125 (940931) - 1.9.2019
Domácí lázně/vířivky a vyhřívané lázně - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9994 (945201) - 1.9.2019
Zapalovače - Bezpečnostní specifikace.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19112 (979831) - 1.9.2019
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí geografickými identifikátory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)