Nové normy ČSN za červenec 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2004 v 09:00


ČSN EN 61014 (010645) - 1.7.2004
Programy růstu bezporuchovosti.
394.90 Kč

ČSN EN 14253 (011436) - 1.7.2004
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod.
306.90 Kč

ČSN ISO 18436-2 (011445) - 1.7.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.7.2004
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
394.90 Kč

ČSN 013420 (013420) - 1.7.2004
Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
539.00 Kč

ČSN EN 13184:2002/A1 (015040) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku.
56.10 Kč

ČSN EN 1779:2000/A1 (015059) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů.
56.10 Kč

ČSN EN 1593:2001/A1 (015060) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.7.2004
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC).
1053.80 Kč

ČSN EN ISO 2342 (021180) - 1.7.2004
Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4026 (021188) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4028 (021189) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4027 (021191) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 4029 (021192) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem.
169.40 Kč

ČSN 022320 (022320) - 1.7.2004
Přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou.
56.10 Kč

ČSN 022380 (022380) - 1.7.2004
Trubkové nýty tenkostěnné válcové - Rozměry.
56.10 Kč

ČSN 022381 (022381) - 1.7.2004
Trubkové nýty s lisovanou hlavou - Rozměry.
56.10 Kč

ČSN EN 13414-1 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce.
202.40 Kč

ČSN EN 13414-2 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
306.90 Kč

ČSN EN 13414-3 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím.
306.90 Kč

ČSN EN 562 (054250) - 1.7.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech.
202.40 Kč

ČSN EN 442-3 (061100) - 1.7.2004
Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody. (Platnost do 30.9.2016).
108.90 Kč

ČSN EN 12952-13:2003/A1 (077604) - 1.7.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin.
108.90 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.7.2004
Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 2151 (105020) - 1.7.2004
Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2).
317.90 Kč

ČSN EN 1092-3 (131170) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
394.90 Kč

ČSN EN 1759-3 (131175) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
317.90 Kč

ČSN EN 1759-4 (131175) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 4: Příruby ze slitin hliníku.
202.40 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.7.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.7.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Podlahové vpusti a střešní vtoky s uzávěrem s lehkými kapalinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - 1.7.2004
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Prokazování jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.7.2004
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - 1.7.2004
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - 1.7.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - 1.7.2004
Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.7.2004
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13827 (260399) - 1.7.2004
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 274210 (274210) - 1.7.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.
169.40 Kč

ČSN EN 60664-5 (330420) - 1.7.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm. (Platnost do 1.10.2010).
394.90 Kč

ČSN EN 61000-4-21 (333432) - 1.7.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory. (Platnost do 3.3.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 61850-5 (334850) - 1.7.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení. (Platnost do 6.3.2016).
859.10 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.2 (335002) - 1.7.2004
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 3.1.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60695-10-2 (345615) - 1.7.2004
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou. (Platnost do 26.3.2017).
169.40 Kč

ČSN EN 60695-11-2 (345615) - 1.7.2004
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod. (Platnost do 14.1.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 60068-2-81 (345791) - 1.7.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů.
317.90 Kč

ČSN EN 62068-1 (346230) - 1.7.2004
Elektroizolační systémy - Elektrická namáhání vyvolaná opakovanými impulzy - Část 1: Všeobecná metoda hodnocení elektrické odolnosti. (Platnost do 15.4.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60885-2 (347003) - 1.7.2004
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 2: Měření částečných výbojů.
108.90 Kč

ČSN EN 50288-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 50288-2-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-2-2-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-3-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-3-2-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-4-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 50288-4-2-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
169.40 Kč

ČSN EN 60137-ed.2 (348043) - 1.7.2004
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60044-8 (351358) - 1.7.2004
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu. (Platnost do 5.7.2022).
859.10 Kč

ČSN EN 62094-1:2003/A11 (354140) - 1.7.2004
Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 62056-62 (356131) - 1.7.2004
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní. (Platnost do 1.12.2009).
539.00 Kč

ČSN EN 61010-2-010-ed.2 (356502) - 1.7.2004
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. (Platnost do 30.10.2017).
202.40 Kč

ČSN EN 61010-2-051-ed.2 (356502) - 1.7.2004
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení. (Platnost do 14.4.2018).
169.40 Kč

ČSN EN 61010-2-061-ed.2 (356502) - 1.7.2004
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací. (Platnost do 14.4.2018).
202.40 Kč

ČSN EN 60444-8 (358490) - 1.7.2004
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60191-6-10 (358791) - 1.7.2004
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-10: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Rozměry pouzder P-VSON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60747-15 (358797) - 1.7.2004
Diskrétní polovodičové součástky - Část 15: Izolované výkonové polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 60793-1-41-ed.2 (359213) - 1.7.2004
Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2013).
515.90 Kč

ČSN EN 60793-1-48 (359213) - 1.7.2004
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).
859.10 Kč

ČSN EN 60793-1-49 (359213) - 1.7.2004
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2009).
394.90 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.2 (359223) - 1.7.2004
Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů. (Od 17.7.2015 dle V 3/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) z 1.3.2013 a od 28.9.2015 dle V 5/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) z 1.5.2013 a od 18.10.2016 dle V 4/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-2-ed.3 (35 9223) z 1.4.2014 a od 21.2.2017 dle V 8/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-20 (35 9223) z 1.8.2014 a od 27.6.2017 dle V 1/15 č
539.00 Kč

ČSN EN 60794-4 (359223) - 1.7.2004
Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely pro použití podél elektrických silových vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-1-ed.2 (359250) - 1.7.2004
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod. (Platnost do 27.4.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 61290-3-1 (359271) - 1.7.2004
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-1: Parametry šumového čísla - Metoda analýzy optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62148-11 (359274) - 1.7.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Vysílače s laserovou diodou se 14 vývody a integrovaným modulátorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2012).
306.90 Kč

ČSN EN 62149-5 (359276) - 1.7.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 5: Vysílače-přijímače ATM/PON s LD a ICs CDR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 62149-6 (359276) - 1.7.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 6: Vysílače-přijímače 250 Mbit/s pro plastová optická vlákna v pásmu 650 nm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60895-ed.2 (359712) - 1.7.2004
Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do +- 600 kV. (Platnost do 25.5.2023).
394.90 Kč

ČSN EN 60903-ed.2 (359716) - 1.7.2004
Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu.
493.90 Kč

ČSN EN 60311-ed.2 (361060) - 1.7.2004
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce. (Platnost do 11.10.2022).
394.90 Kč

ČSN EN 60745-2-12 (361575) - 1.7.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu. (Platnost do 1.4.2012).
169.40 Kč

ČSN EN 60745-2-14 (361575) - 1.7.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky.
169.40 Kč

ČSN EN 60730-2-8-ed.2:2002/A1 (361960) - 1.7.2004
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků.
108.90 Kč

ČSN EN 60728-6 (367211) - 1.7.2004
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.5.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 61937-1 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).
317.90 Kč

ČSN EN 61937-2 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 2: Informace o burstu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).
306.90 Kč

ČSN EN 61937-3 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 3: Nelineární bitový tok PCM podle formátu AC-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
202.40 Kč

ČSN EN 61937-4:2003/Oprava1 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
56.10 Kč

ČSN EN 60958-4-ed.2 (368308) - 1.7.2004
Digitální zvukové rozhraní - Část 4: Profesionální aplikace (TA4). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.4.2019).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-8 (369205) - 1.7.2004
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 8: Mezioborové příkazy pro zabezpečení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-4 (369690) - 1.7.2004
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 4: Fyzická vrstva závislá na médiu s jednovidovým vláknem (SMF-PMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 10296-1 (420101) - 1.7.2004
Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
317.90 Kč

ČSN EN 10297-1 (420258) - 1.7.2004
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
394.90 Kč

ČSN 463066 (463066) - 1.7.2004
Anona.
108.90 Kč

ČSN 463082:2003/Z1 (463082) - 1.7.2004
Vlašské ořechy ve skořápce.
26.40 Kč

ČSN 463086:2002/Z1 (463086) - 1.7.2004
Lískové ořechy ve skořápce.
26.40 Kč

ČSN 463087:2002/Z1 (463087) - 1.7.2004
Jádra lískových ořechů.
26.40 Kč

ČSN 463091:1998/Z1 (463091) - 1.7.2004
Jádra piniových oříšků bez slupek.
26.40 Kč

ČSN 463094:2001/Z1 (463094) - 1.7.2004
Jádra kešu ořechů.
26.40 Kč

ČSN 463095 (463095) - 1.7.2004
Stanovení obsahu vody v suchém skořápkovém ovoci.
108.90 Kč

ČSN 463137 (463137) - 1.7.2004
Mangold, polníček.
108.90 Kč

ČSN EN 13683 (479010) - 1.7.2004
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
493.90 Kč

ČSN EN 13556 (480010) - 1.7.2004
Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě.
493.90 Kč

ČSN EN 326-3 (490184) - 1.7.2004
Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek.
169.40 Kč

ČSN 496105:1987/Z7 (496105) - 1.7.2004
Dřevozpracující zařízení - Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily.
26.40 Kč

ČSN EN 1870-10 (496130) - 1.7.2004
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
394.90 Kč

ČSN EN 1870-12 (496130) - 1.7.2004
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.
394.90 Kč

ČSN EN 1010-4 (507020) - 1.7.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje.
515.90 Kč

ČSN EN 12331 (513055) - 1.7.2004
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - 1.7.2004
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové ve slávkách metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - 1.7.2004
Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - 1.7.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - 1.7.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 3: Specifické pokyny pro vzorky ryb a rybích výrobků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - 1.7.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 19219 (588820) - 1.7.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6807 (635422) - 1.7.2004
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro vrtačky a vibrační aplikace - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - 1.7.2004
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6402-2 (642602) - 1.7.2004
Plasty - Houževnatý akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10366-2 (642740) - 1.7.2004
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1277 (643142) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy - Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem.
202.40 Kč

ČSN EN 1852-1+A1 (643168) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
317.90 Kč

ČSN EN 13244-1 (646411) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN 13244-2 (646411) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Všeobecně.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému.
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - 1.7.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - 1.7.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.7.2004
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.7.2004
Motorová paliva - Bezolovnaté benzíny - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.7.2004
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech.
306.90 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.
169.40 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů.
108.90 Kč

ČSN EN 13702-1 (657103) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů - Část 1: Metoda kužel a deska.
108.90 Kč

ČSN EN 13702-2 (657103) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů - Část 2: Metoda s koaxiálními válci.
108.90 Kč

ČSN EN 13703 (657105) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení deformační energie.
169.40 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu.
169.40 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-10 (668140) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků.
169.40 Kč

ČSN EN 13631-11 (668140) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-11 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-12 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-5 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-6 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670590) - 1.7.2004
Zkouška trvalého hoření kapalin.
202.40 Kč

ČSN EN 1262 (681171) - 1.7.2004
Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14210 (681194) - 1.7.2004
Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí na rozhraní roztoků povrchově aktivních látek třmenovou nebo kroužkovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - 1.7.2004
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13741 (696361) - 1.7.2004
Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1467 (721410) - 1.7.2004
Přírodní kámen - Neopracované bloky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1468 (721411) - 1.7.2004
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 934-3 (722326) - 1.7.2004
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1015-3:2000/A1 (722400) - 1.7.2004
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku).
56.10 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.7.2004
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 771-4 (722634) - 1.7.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice. (Platnost do 1.2.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 993-2:1996/A1 (726020) - 1.7.2004
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 2: Stanovení hustoty.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 12676 (726021) - 1.7.2004
Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému.
169.40 Kč

ČSN EN 13499 (727101) - 1.7.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 13500 (727102) - 1.7.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 1389 (727578) - 1.7.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Fyzikální vlastnosti - Stanovení hustoty a zřejmé porozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 13363-1 (730303) - 1.7.2004
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - 1.7.2004
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků.
306.90 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.7.2004
Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13865 (735990) - 1.7.2004
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení hloubky zatlačení trnu na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení hloubky zatlačení trnu na deskovém zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
202.40 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - 1.7.2004
Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - 1.7.2004
Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13286-1 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-44 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metody pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13286-46 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV).
202.40 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce.
202.40 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce.
306.90 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
202.40 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.
108.90 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.7.2004
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu.
306.90 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.7.2004
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
306.90 Kč

ČSN EN 12676-1:2001/A1 (737070) - 1.7.2004
Clony proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.7.2004
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
3328.80 Kč

ČSN 739050 (739050) - 1.7.2004
Údržba stálých úkrytů civilní ochrany.
306.90 Kč

ČSN EN 14201 (746030) - 1.7.2004
Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14203 (746031) - 1.7.2004
Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14095 (755202) - 1.7.2004
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Systémy elektrolytické úpravy s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13077 (755416) - 1.7.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s nekruhovým přelivem (neomezeným) - Skupina A - Druh B (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13078 (755417) - 1.7.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s přívodem vzduchu a přelivem - Skupina A - Druh C (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12873-1 (755464) - 1.7.2004
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13508-1 (756116) - 1.7.2004
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - 1.7.2004
Čistírny odpadních vod - Část 14: Hygienizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - 1.7.2004
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16588 (757590) - 1.7.2004
Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - 1.7.2004
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky.
394.90 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - 1.7.2004
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14340 (793864) - 1.7.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odpudivosti vody u oděvních usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6941 (800806) - 1.7.2004
Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.7.2004
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9713 (852913) - 1.7.2004
Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneurysma.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - 1.7.2004
Vaky z plastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-12-V1.3.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 12: Přidržení spojení (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-6-V1.3.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-8-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-10-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 10: Přednostní volání (PC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-3-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302186-V1.1.1 (876046) - 1.7.2004
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 880410 (880410) - 1.7.2004
Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání.
108.90 Kč

ČSN 880411 (880411) - 1.7.2004
Korekturní znaménka pro reprodukci.
56.10 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.7.2004
Laminátové podlahové krytiny - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - 1.7.2004
Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 19111 (979830) - 1.7.2004
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi.
394.90 Kč

ČSN ISO 19113 (979832) - 1.7.2004
Geografická informace - Zásady jakosti.
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)