Nové normy ČSN za červenec 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.07.2004 v 09:00


ČSN EN 61014 (010645) - 1.7.2004
Programy růstu bezporuchovosti.
434.00 Kč

ČSN EN 14253 (011436) - 1.7.2004
Vibrace - Měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví - Praktický návod.
338.00 Kč

ČSN ISO 18436-2 (011445) - 1.7.2004
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na výcvik a certifikace personálu - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3745 (011608) - 1.7.2004
Akustika - Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti.
434.00 Kč

ČSN 013420 (013420) - 1.7.2004
Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části.
593.00 Kč

ČSN EN 13184:2002/A1 (015040) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Metoda změny tlaku.
62.00 Kč

ČSN EN 1779:2000/A1 (015059) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Kritéria pro volbu metod a postupů.
62.00 Kč

ČSN EN 1593:2001/A1 (015060) - 1.7.2004
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Bublinková metoda.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 14819-2 (018253) - 1.7.2004
Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 2: Kódy událostí a informací pro Rádiový datový systém - Kanál dopravních zpráv (RDS-TMC).
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 2342 (021180) - 1.7.2004
Šrouby bez hlavy s drážkou, dříkem a plochým koncem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4026 (021188) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a plochým koncem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4028 (021189) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a čípkem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4027 (021191) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a hrotem.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 4029 (021192) - 1.7.2004
Stavěcí šrouby s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem.
186.00 Kč

ČSN 022320 (022320) - 1.7.2004
Přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou.
62.00 Kč

ČSN 022380 (022380) - 1.7.2004
Trubkové nýty tenkostěnné válcové - Rozměry.
62.00 Kč

ČSN 022381 (022381) - 1.7.2004
Trubkové nýty s lisovanou hlavou - Rozměry.
62.00 Kč

ČSN EN 13414-1 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce.
223.00 Kč

ČSN EN 13414-2 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované výrobcem.
338.00 Kč

ČSN EN 13414-3 (024472) - 1.7.2004
Vázací prostředky z ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana s kabelovým vinutím.
338.00 Kč

ČSN EN 562 (054250) - 1.7.2004
Zařízení pro plamenové svařování - Tlakoměry používané při svařování, řezání a příbuzných procesech.
223.00 Kč

ČSN EN 442-3 (061100) - 1.7.2004
Otopná tělesa - Část 3: Posuzování shody. (Platnost do 30.9.2016).
120.00 Kč

ČSN EN 12952-13:2003/A1 (077604) - 1.7.2004
Vodotrubné kotle a pomocná zařízení - Část 13: Požadavky na zařízení pro čištění spalin.
120.00 Kč

ČSN EN 14140 (078442) - 1.7.2004
Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Alternativní návrh a konstrukce.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 2151 (105020) - 1.7.2004
Zkušební předpis pro hluk vyzařovaný kompresory a vývěvami - Technická metoda (třída přesnosti 2).
350.00 Kč

ČSN EN 1092-3 (131170) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením PN - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
434.00 Kč

ČSN EN 1759-3 (131175) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 3: Příruby ze slitin mědi.
350.00 Kč

ČSN EN 1759-4 (131175) - 1.7.2004
Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky a příslušenství s označením Class - Část 4: Příruby ze slitin hliníku.
223.00 Kč

ČSN EN 1253-2 (136366) - 1.7.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1253-5 (136366) - 1.7.2004
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Podlahové vpusti a střešní vtoky s uzávěrem s lehkými kapalinami (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13564-3 (136370) - 1.7.2004
Zpětné armatury pro vnitřní kanalizaci - Část 3: Prokazování jakosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 246 (137270) - 1.7.2004
Zdravotnětechnické armatury - Všeobecné podmínky pro usměrňovače proudu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - 1.7.2004
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 9409-2 (186509) - 1.7.2004
Manipulační průmyslové roboty - Mechanická rozhraní - Část 2: Hřídele.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 284 (260390) - 1.7.2004
Dopravní pásy - Elektrická vodivost - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9856 (260394) - 1.7.2004
Dopravní pásy - Stanovení elastického a permanentního prodloužení a výpočet modulu pružnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13827 (260399) - 1.7.2004
Dopravní pásy s ocelovým kordem - Stanovení podélného a příčného posunutí ocelových kordů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 274210 (274210) - 1.7.2004
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách.
186.00 Kč

ČSN EN 60664-5 (330420) - 1.7.2004
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 5: Komplexní metoda pro stanovení nejkratších vzdušných vzdáleností a povrchových cest rovných nebo menších než 2 mm. (Platnost do 1.10.2010).
434.00 Kč

ČSN EN 61000-4-21 (333432) - 1.7.2004
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory. (Platnost do 3.3.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 61850-5 (334850) - 1.7.2004
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení. (Platnost do 6.3.2016).
945.00 Kč

ČSN EN 60519-1-ed.2 (335002) - 1.7.2004
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 3.1.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60695-10-2 (345615) - 1.7.2004
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou. (Platnost do 26.3.2017).
186.00 Kč

ČSN EN 60695-11-2 (345615) - 1.7.2004
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod. (Platnost do 14.1.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 60068-2-81 (345791) - 1.7.2004
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-81: Zkoušky - Zkouška Ei: Údery - Syntéza spektra odezvy úderů.
350.00 Kč

ČSN EN 62068-1 (346230) - 1.7.2004
Elektroizolační systémy - Elektrická namáhání vyvolaná opakovanými impulzy - Část 1: Všeobecná metoda hodnocení elektrické odolnosti. (Platnost do 15.4.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60885-2 (347003) - 1.7.2004
Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 2: Měření částečných výbojů.
120.00 Kč

ČSN EN 50288-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 50288-2-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-2-2-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 2-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-3-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-1: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-3-2-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 3-2: Dílčí specifikace nestíněných kabelů do 100 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-4-1-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-1: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Horizontální kabely a páteřní kabely budovy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 50288-4-2-ed.2 (347818) - 1.7.2004
Víceprvkové metalické kabely pro analogovou a digitální komunikaci a řízení - Část 4-2: Dílčí specifikace stíněných kabelů do 600 MHz - Kabely pracoviště a propojovací kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.3.2016).
186.00 Kč

ČSN EN 60137-ed.2 (348043) - 1.7.2004
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1000 V. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60044-8 (351358) - 1.7.2004
Přístrojové transformátory - Část 8: Elektronické transformátory proudu. (Platnost do 5.7.2022).
945.00 Kč

ČSN EN 62094-1:2003/A11 (354140) - 1.7.2004
Jednotky světelných návěstí pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 62056-62 (356131) - 1.7.2004
Měření elektrické energie - Výměna dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže - Část 62: Třídy rozhraní. (Platnost do 1.12.2009).
593.00 Kč

ČSN EN 61010-2-010-ed.2 (356502) - 1.7.2004
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-010: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro ohřev materiálů. (Platnost do 30.10.2017).
223.00 Kč

ČSN EN 61010-2-051-ed.2 (356502) - 1.7.2004
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-051: Zvláštní požadavky na laboratorní zařízení pro míchání a hnětení. (Platnost do 14.4.2018).
186.00 Kč

ČSN EN 61010-2-061-ed.2 (356502) - 1.7.2004
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-061: Zvláštní požadavky na laboratorní atomové spektrometry s tepelnou atomizací a ionizací. (Platnost do 14.4.2018).
223.00 Kč

ČSN EN 60444-8 (358490) - 1.7.2004
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 8: Zkušební přípravek pro křemenné krystalové jednotky pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.1.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60191-6-10 (358791) - 1.7.2004
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-10: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Rozměry pouzder P-VSON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60747-15 (358797) - 1.7.2004
Diskrétní polovodičové součástky - Část 15: Izolované výkonové polovodičové součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 20.1.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 60793-1-41-ed.2 (359213) - 1.7.2004
Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2013).
567.00 Kč

ČSN EN 60793-1-48 (359213) - 1.7.2004
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).
945.00 Kč

ČSN EN 60793-1-49 (359213) - 1.7.2004
Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2009).
434.00 Kč

ČSN EN 60794-1-2-ed.2 (359223) - 1.7.2004
Optické kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů. (Od 17.7.2015 dle V 3/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-22 (35 9223) z 1.3.2013 a od 28.9.2015 dle V 5/13 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-23 (35 9223) z 1.5.2013 a od 18.10.2016 dle V 4/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-2-ed.3 (35 9223) z 1.4.2014 a od 21.2.2017 dle V 8/14 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 60794-1-20 (35 9223) z 1.8.2014 a od 27.6.2017 dle V 1/15 č
593.00 Kč

ČSN EN 60794-4 (359223) - 1.7.2004
Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely pro použití podél elektrických silových vedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-1-ed.2 (359250) - 1.7.2004
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod. (Platnost do 27.4.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 61290-3-1 (359271) - 1.7.2004
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 3-1: Parametry šumového čísla - Metoda analýzy optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62148-11 (359274) - 1.7.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Vysílače s laserovou diodou se 14 vývody a integrovaným modulátorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.10.2012).
338.00 Kč

ČSN EN 62149-5 (359276) - 1.7.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 5: Vysílače-přijímače ATM/PON s LD a ICs CDR. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 62149-6 (359276) - 1.7.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Funkčnost - Část 6: Vysílače-přijímače 250 Mbit/s pro plastová optická vlákna v pásmu 650 nm. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60895-ed.2 (359712) - 1.7.2004
Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do +- 600 kV. (Platnost do 25.5.2023).
434.00 Kč

ČSN EN 60903-ed.2 (359716) - 1.7.2004
Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu.
543.00 Kč

ČSN EN 60311-ed.2 (361060) - 1.7.2004
Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce. (Platnost do 11.10.2022).
434.00 Kč

ČSN EN 60745-2-12 (361575) - 1.7.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu. (Platnost do 1.4.2012).
186.00 Kč

ČSN EN 60745-2-14 (361575) - 1.7.2004
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky.
186.00 Kč

ČSN EN 60728-6 (367211) - 1.7.2004
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 6: Optická zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.5.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 61937-1 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.2.2010).
350.00 Kč

ČSN EN 61937-2 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 2: Informace o burstu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.9.2010).
338.00 Kč

ČSN EN 61937-3 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 3: Nelineární bitový tok PCM podle formátu AC-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.7.2012).
223.00 Kč

ČSN EN 61937-4:2003/Oprava1 (367552) - 1.7.2004
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 4: Nelineární bitový tok PCM podle formátu MPEG audio. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60958-4-ed.2 (368308) - 1.7.2004
Digitální zvukové rozhraní - Část 4: Profesionální aplikace (TA4). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.4.2019).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-8 (369205) - 1.7.2004
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody s kontakty - Část 8: Mezioborové příkazy pro zabezpečení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-4 (369690) - 1.7.2004
Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 4: Fyzická vrstva závislá na médiu s jednovidovým vláknem (SMF-PMD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 10296-1 (420101) - 1.7.2004
Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
350.00 Kč

ČSN EN 10297-1 (420258) - 1.7.2004
Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí.
434.00 Kč

ČSN 463066 (463066) - 1.7.2004
Anona.
120.00 Kč

ČSN 463082:2003/Z1 (463082) - 1.7.2004
Vlašské ořechy ve skořápce.
29.00 Kč

ČSN 463086:2002/Z1 (463086) - 1.7.2004
Lískové ořechy ve skořápce.
29.00 Kč

ČSN 463087:2002/Z1 (463087) - 1.7.2004
Jádra lískových ořechů.
29.00 Kč

ČSN 463091:1998/Z1 (463091) - 1.7.2004
Jádra piniových oříšků bez slupek.
29.00 Kč

ČSN 463094:2001/Z1 (463094) - 1.7.2004
Jádra kešu ořechů.
29.00 Kč

ČSN 463095 (463095) - 1.7.2004
Stanovení obsahu vody v suchém skořápkovém ovoci.
120.00 Kč

ČSN 463137 (463137) - 1.7.2004
Mangold, polníček.
120.00 Kč

ČSN EN 13683 (479010) - 1.7.2004
Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost.
543.00 Kč

ČSN EN 13556 (480010) - 1.7.2004
Kulatina a řezivo - Obchodní názvy dřeva používaného v Evropě.
543.00 Kč

ČSN EN 326-3 (490184) - 1.7.2004
Desky ze dřeva - Odběr vzorků, nařezávání a kontrola - Část 3: Přejímka izolované dávky desek.
186.00 Kč

ČSN 496105:1987/Z7 (496105) - 1.7.2004
Dřevozpracující zařízení - Bezpečnostní požadavky pro kotoučové a válcové pily.
29.00 Kč

ČSN EN 1870-10 (496130) - 1.7.2004
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické spodní kotoučové pily pro příčné řezání.
434.00 Kč

ČSN EN 1870-12 (496130) - 1.7.2004
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání.
434.00 Kč

ČSN EN 1010-4 (507020) - 1.7.2004
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru a dokončovací stroje.
567.00 Kč

ČSN EN 12331 (513055) - 1.7.2004
Potravinářské stroje - Mlýnky na maso - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14176 (560028) - 1.7.2004
Potraviny - Stanovení kyseliny domoové ve slávkách metodou HPLC (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14177 (560029) - 1.7.2004
Potraviny - Stanovení patulinu v čiré a zakalené jablečné šťávě a protlaku - Metoda HPLC s přečištěním na rozhraní kapalina/kapalina (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-2 (560102) - 1.7.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 2: Specifické pokyny pro vzorky masa a masných výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - 1.7.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 3: Specifické pokyny pro vzorky ryb a rybích výrobků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6887-4 (560102) - 1.7.2004
Mikrobiologie potravin a krmiv - Úprava analytických vzorků, příprava výchozí suspenze a desetinásobných ředění - Část 4: Specifické pokyny pro vzorky jiné než mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky a ryby a rybí výrobky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 19219 (588820) - 1.7.2004
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení viditelných stop sedimentu v surových tucích a olejích (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6807 (635422) - 1.7.2004
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro vrtačky a vibrační aplikace - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1762 (635440) - 1.7.2004
Pryžové hadice a hadice s koncovkami pro zkapalněné ropné plyny LPG (kapalné nebo plynné fáze) a zemní plyn do 25 barů (2,5 MPa) - Specifikace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6402-2 (642602) - 1.7.2004
Plasty - Houževnatý akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)-styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10366-2 (642740) - 1.7.2004
Plasty - Methylmethakrylát-akrylonitril-butadien-styren (MABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1277 (643142) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy - Beztlakové potrubní systémy z termoplastů uložené v zemi - Stanovení těsnosti spojů s elastomerním těsnicím kroužkem.
223.00 Kč

ČSN EN 1852-1+A1 (643168) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polypropylen (PP) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 13244-1 (646411) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN 13244-2 (646411) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy uložené v zemi i nad zemí, pro tlakové rozvody vody pro všeobecné účely, kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) - Část 2: Trubky.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-1 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-2 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-3 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-5 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15875-7 (646413) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-1 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-2 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-3 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15877-5 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15877-7 (646414) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-1 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 1: Všeobecně.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-2 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-3 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 3: Tvarovky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15874-5 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 5: Vhodnost použití systému.
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15874-7 (646415) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-1 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-2 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 2: Trubky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-3 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 3: Tvarovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15876-5 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 5: Vhodnost použití systému (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN CEN ISO/TS 15876-7 (646416) - 1.7.2004
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polybuten (PB) - Část 7: Směrnice pro stanovení shody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20783-1 (656023) - 1.7.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 1: Kapaliny kategorie HFAE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20783-2 (656023) - 1.7.2004
Ropné a příbuzné výrobky - Stanovení stability emulze kapalin s omezenou hořlavostí - Část 2: Kapaliny kategorie HFB (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 589 (656503) - 1.7.2004
Motorová paliva - Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.7.2004
Motorová paliva - Bezolovnaté benzíny - Požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 590 (656506) - 1.7.2004
Motorová paliva - Motorové nafty - Technické požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13632 (657100) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Vizualizace disperze polymeru v polymerem modifikovaných asfaltech.
338.00 Kč

ČSN EN 13398 (657101) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení vratné duktility modifikovaných asfaltů.
186.00 Kč

ČSN EN 13399 (657102) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení skladovací stability modifikovaných asfaltů.
120.00 Kč

ČSN EN 13702-1 (657103) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů - Část 1: Metoda kužel a deska.
120.00 Kč

ČSN EN 13702-2 (657103) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení dynamické viskozity modifikovaných asfaltů - Část 2: Metoda s koaxiálními válci.
120.00 Kč

ČSN EN 13703 (657105) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení deformační energie.
186.00 Kč

ČSN EN 13587 (657106) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností asfaltových pojiv metodou zkoušky v tahu.
186.00 Kč

ČSN EN 13589 (657107) - 1.7.2004
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení tažných vlastností modifikovaných asfaltů metodou silové duktility.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-10 (668140) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 10: Metoda ověření iniciačních prostředků.
186.00 Kč

ČSN EN 13631-11 (668140) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 11: Stanovení přenosu detonace.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-11 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-12 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-5 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 5: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček proti poškození pořezáním.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-6 (668234) - 1.7.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 6: Stanovení odolnosti přívodních vodičů proti popraskání při nízkých teplotách.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9038 (670590) - 1.7.2004
Zkouška trvalého hoření kapalin.
223.00 Kč

ČSN EN 1262 (681171) - 1.7.2004
Povrchově aktivní látky - Stanovení pH roztoků nebo disperzí (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14210 (681194) - 1.7.2004
Povrchově aktivní látky - Stanovení mezifázového napětí na rozhraní roztoků povrchově aktivních látek třmenovou nebo kroužkovou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13487 (696326) - 1.7.2004
Výměníky tepla - Ventilátorem chlazené kondenzátory na zkapalňování chladiva a suché chladiče - Měření šumu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13741 (696361) - 1.7.2004
Přejímací zkoušky tepelného výkonu mokrých chladicích věží s umělým tahem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1467 (721410) - 1.7.2004
Přírodní kámen - Neopracované bloky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1468 (721411) - 1.7.2004
Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 934-3 (722326) - 1.7.2004
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady pro zdící malty - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1015-3:2000/A1 (722400) - 1.7.2004
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku).
62.00 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - 1.7.2004
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 771-4 (722634) - 1.7.2004
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice. (Platnost do 1.2.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 993-2:1996/A1 (726020) - 1.7.2004
Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 2: Stanovení hustoty.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 12676 (726021) - 1.7.2004
Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému.
186.00 Kč

ČSN EN 13499 (727101) - 1.7.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 13500 (727102) - 1.7.2004
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z minerální vlny - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 1389 (727578) - 1.7.2004
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Fyzikální vlastnosti - Stanovení hustoty a zřejmé porozity (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 13363-1 (730303) - 1.7.2004
Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením - Výpočet propustnosti sluneční energie a světla - Část 1: Zjednodušená metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - 1.7.2004
Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků.
338.00 Kč

ČSN EN 13200-1 (735905) - 1.7.2004
Zařízení pro diváky - Část 1: Kritéria navrhování prostor pro diváky - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13865 (735990) - 1.7.2004
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-12 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 12: Stanovení odolnosti zkušebního tělesa vůči vodě (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-15 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 15: Stanovení citlivosti asfaltových směsí k segregaci.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-20 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 20: Stanovení hloubky zatlačení trnu na krychli nebo Marshallově zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-21 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 21: Stanovení hloubky zatlačení trnu na deskovém zkušebním tělese (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-22 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12697-6 (736160) - 1.7.2004
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
223.00 Kč

ČSN EN 13863-1 (736181) - 1.7.2004
Cementobetonové kryty - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení tloušťky cementobetonového krytu měřením na místě (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13863-2 (736181) - 1.7.2004
Cementobetonové kryty - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení spojení mezi dvěma vrstvami (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13286-1 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 1: Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - Úvod, všeobecné požadavky a odběr vzorků.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-44 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 44: Zkušební metoda pro stanovení součinitele alfa vysokopecní strusky.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-45 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 45: Zkušební metody pro stanovení doby zpracovatelnosti směsí stmelených hydraulickými pojivy (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13286-46 (736185) - 1.7.2004
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 46: Zkušební metoda pro stanovení součinitele stavu vlhkosti (MCV).
223.00 Kč

ČSN EN 13230-1 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 1: Všeobecné požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13230-2 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 2: Předpjaté monoblokové pražce.
223.00 Kč

ČSN EN 13230-3 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 3: Dvoublokové železobetonové pražce.
338.00 Kč

ČSN EN 13230-4 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 4: Předpjaté pražce pro výhybky a výhybkové konstrukce.
223.00 Kč

ČSN EN 13230-5 (736365) - 1.7.2004
Železniční aplikace - Kolej - Betonové příčné a výhybkové pražce - Část 5: Zvláštní prvky.
120.00 Kč

ČSN EN 1794-1 (737061) - 1.7.2004
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 1: Mechanické vlastnosti a požadavky na stabilitu.
338.00 Kč

ČSN EN 1794-2 (737061) - 1.7.2004
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí.
338.00 Kč

ČSN EN 12676-1:2001/A1 (737070) - 1.7.2004
Clony proti oslnění na pozemních komunikacích - Část 1: Účinnost a funkční charakteristiky.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - 1.7.2004
Automatizační a řídicí systémy budov - Část 5: Datový komunikační protokol (Norma k přímému použití jako ČSN).
3328.80 Kč

ČSN 739050 (739050) - 1.7.2004
Údržba stálých úkrytů civilní ochrany.
338.00 Kč

ČSN EN 14201 (746030) - 1.7.2004
Clony a okenice - Odolnost proti opakovanému ovládání (mechanická trvanlivost) - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14203 (746031) - 1.7.2004
Clony a okenice - Způsobilost pro použití převodovek s klikovou rukojetí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14095 (755202) - 1.7.2004
Zařízení pro úpravu vody v budovách - Systémy elektrolytické úpravy s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13077 (755416) - 1.7.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s nekruhovým přelivem (neomezeným) - Skupina A - Druh B (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13078 (755417) - 1.7.2004
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Vzduchová mezera s přívodem vzduchu a přelivem - Skupina A - Druh C (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12873-1 (755464) - 1.7.2004
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 1: Zkušební metoda pro průmyslově vyráběné výrobky nekovové a bez obsahu cementu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13508-1 (756116) - 1.7.2004
Posuzování stavu venkovních systémů stokových sítí - Část 1: Všeobecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12255-14 (756403) - 1.7.2004
Čistírny odpadních vod - Část 14: Hygienizace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12255-15 (756403) - 1.7.2004
Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16588 (757590) - 1.7.2004
Jakost vod - Stanovení šesti komplexotvorných látek - Metoda plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 14534 (760204) - 1.7.2004
Poštovní služby - Kvalita služby - Měření přepravní doby služeb mezi koncovými body pro hromadné zásilky.
434.00 Kč

ČSN EN 14375 (770412) - 1.7.2004
Opakovaně neuzavíratelné obaly odolné dětem určené pro farmaceutické výrobky - Požadavky a zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14340 (793864) - 1.7.2004
Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odpudivosti vody u oděvních usní (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6941 (800806) - 1.7.2004
Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7376 (852120) - 1.7.2004
Anestetické a respirační přístroje - Laryngoskopy pro tracheální intubaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9713 (852913) - 1.7.2004
Neurochirurgické implantáty - Samosvěrné svorky pro intrakraniální aneurysma.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - 1.7.2004
Vaky z plastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 300392-10-12-V1.3.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 12: Přidržení spojení (HOLD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-6-V1.3.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-10-8-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - Stupeň 1 - Podčást 8: Výběr oblasti (AS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-10-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 10: Přednostní volání (PC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-22-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 22: Přidělení čísla dynamické skupiny (DGNA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-3-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-3-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 3: Skupinové volání jako přídavný rys sítě (ANF-ISIGC) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-3-5-V1.2.1 (875042) - 1.7.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 5: Mobilita managementu jako přídavný rys sítě (ANF-ISIMM) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302186-V1.1.1 (876046) - 1.7.2004
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na letadlové pozemské stanice (AES) pohyblivé družicové služby, pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN 880410 (880410) - 1.7.2004
Korekturní znaménka pro sazbu - Pravidla používání.
120.00 Kč

ČSN 880411 (880411) - 1.7.2004
Korekturní znaménka pro reprodukci.
62.00 Kč

ČSN EN 13329 (917878) - 1.7.2004
Laminátové podlahové krytiny - Specifikace, požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13451-11 (940915) - 1.7.2004
Vybavení plaveckých bazénů - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro přenosné podlahy a přepážky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 19111 (979830) - 1.7.2004
Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi.
434.00 Kč

ČSN ISO 19113 (979832) - 1.7.2004
Geografická informace - Zásady jakosti.
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.