Nové normy ČSN za prosinec 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2007 v 09:00


ČSN ISO 18431-4 (011466) - 1.12.2007
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy.
223.00 Kč

ČSN 013469 (013469) - 1.12.2007
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část.
434.00 Kč

ČSN EN 1330-11 (015005) - 1.12.2007
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů.
543.00 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - 1.12.2007
Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - 1.12.2007
Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - 1.12.2007
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Všeobecné požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - 1.12.2007
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Zkouška vhodnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.12.2007
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - 1.12.2007
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - 1.12.2007
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16432 (052641) - 1.12.2007
Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16433 (052642) - 1.12.2007
Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.
338.00 Kč

ČSN EN 13705:2005/Oprava1 (056832) - 1.12.2007
Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem).
62.00 Kč

ČSN EN 1:1999/A1 (061311) - 1.12.2007
Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 7225 (078501) - 1.12.2007
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky.
338.00 Kč

ČSN EN 15239 (120015) - 1.12.2007
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci systémů větrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14799 (125000) - 1.12.2007
Filtry pro čištění vzduchu - Terminologie.
350.00 Kč

ČSN EN 15241 (127024) - 1.12.2007
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15242 (127026) - 1.12.2007
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 15251 (127028) - 1.12.2007
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 14800 (139020) - 1.12.2007
Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva.
543.00 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.2 (188003) - 1.12.2007
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, zásuvné jednotky a kostry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2014).
543.00 Kč

ČSN EN 12413 (224501) - 1.12.2007
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 252 (260380) - 1.12.2007
Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - 1.12.2007
Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 703 (260385) - 1.12.2007
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - 1.12.2007
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - 1.12.2007
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 277020 (277020) - 1.12.2007
Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet.
120.00 Kč

ČSN EN 4421 (313109) - 1.12.2007
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída 1100 MPa (při obvyklé teplotě) (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3712 (313592) - 1.12.2007
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, jednostranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-351 (330050) - 1.12.2007
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení.
1664.40 Kč

ČSN IEC 27-1:1995/Z4 (330100) - 1.12.2007
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.
29.00 Kč

ČSN IEC 1200-53:1998/Oprava1 (332010) - 1.12.2007
Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.
62.00 Kč

ČSN CLC/TS 61496-2 (332206) - 1.12.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD). (Platnost do 12.7.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 60079-30-1 (332320) - 1.12.2007
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky. (Platnost do 6.3.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 60079-30-2 (332320) - 1.12.2007
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu. (Platnost do 3.4.2020).
543.00 Kč

ČSN EN 61000-4-18 (333432) - 1.12.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti. (Platnost do 20.6.2022).
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-34 (333432) - 1.12.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A.
350.00 Kč

ČSN EN 62282-3-1 (336000) - 1.12.2007
Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.3.2015).
768.00 Kč

ČSN EN 62282-5-1 (336000) - 1.12.2007
Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.10.2015).
567.00 Kč

ČSN EN 61161-ed.2 (340884) - 1.12.2007
Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a požadované vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2016).
768.00 Kč

ČSN 342613-ed.2 (342613) - 1.12.2007
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost. (Platnost do 1.1.2016).
567.00 Kč

ČSN 342614-ed.2 (342614) - 1.12.2007
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů. (Platnost do 1.1.2016).
543.00 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.2 (345791) - 1.12.2007
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky -- Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah. (Platnost do 11.4.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 61340-3-1-ed.2 (346440) - 1.12.2007
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM).
186.00 Kč

ČSN EN 60371-3-8:1998/A1 (346610) - 1.12.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pásky na bázi slídového papíru pro nehořlavé zabezpečovací kabely.
120.00 Kč

ČSN EN 60371-3-9:1998/A1 (346610) - 1.12.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Formovací mikanit.
120.00 Kč

ČSN EN 60034-9-ed.2:2005/A1 (350000) - 1.12.2007
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku.
120.00 Kč

ČSN EN 61169-16 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61169-2-ed.2 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61169-37 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 37: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory STWX8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61169-8 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60947-6-2-ed.2:2003/A1 (354101) - 1.12.2007
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS).
350.00 Kč

ČSN EN 61557-1-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky. (Platnost do 10.11.2024).
223.00 Kč

ČSN EN 61557-2-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor. (Platnost do 10.11.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61557-3-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky. (Platnost do 6.4.2025).
223.00 Kč

ČSN EN 61557-4-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu. (Platnost do 10.11.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61557-5-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor. (Platnost do 10.11.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61557-7-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází. (Platnost do 6.4.2025).
186.00 Kč

ČSN EN 62339-1 (356542) - 1.12.2007
Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-18 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-18-1 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-18-2 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60384-4 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.9.2019).
434.00 Kč

ČSN EN 60384-4-1 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-4-2 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60679-1-ed.2 (358430) - 1.12.2007
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.8.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 60793-1-42-ed.2 (359213) - 1.12.2007
Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.2.2016).
434.00 Kč

ČSN EN 61300-2-26-ed.2 (359251) - 1.12.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-49 (359251) - 1.12.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-49: Zkoušky - Montážní zkouška konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-2-50 (359251) - 1.12.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-50: Zkoušky - Výběrová zkouška staticky namáhaných jednovidových a mnohovidových optických konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61290-10-4 (359271) - 1.12.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-4: Mnohokanálové parametry - Metoda interpolace s odečtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.2 (359273) - 1.12.2007
Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2015).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9680 (360908) - 1.12.2007
Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60745-2-3 (361550) - 1.12.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky. (Platnost do 1.2.2014).
434.00 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/Oprava1 (361960) - 1.12.2007
Automatická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60730-1:1997/Oprava1 (361960) - 1.12.2007
Automatická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60904-2-ed.2 (364604) - 1.12.2007
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční solární součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.2.2018).
350.00 Kč

ČSN EN 61730-2 (364650) - 1.12.2007
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.4.2021).
768.00 Kč

ČSN EN 50248:2002/Oprava1 (367311) - 1.12.2007
Vlastnosti přijímačů DAB.
29.00 Kč

ČSN EN 61937-8 (367552) - 1.12.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 8: Nelineární bitový tok PCM podle formátu Windows Media Audio Professional (WMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 1332-4 (369747) - 1.12.2007
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 4: Kódování uživatelských požadavků pro osoby se speciálními potřebami (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1947+A1 (389502) - 1.12.2007
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily.
350.00 Kč

ČSN EN 14540+A1 (389504) - 1.12.2007
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy.
338.00 Kč

ČSN ISO 16020 (420013) - 1.12.2007
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník.
350.00 Kč

ČSN 420139 (420139) - 1.12.2007
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - 1.12.2007
Měď a slitiny mědi - Chemický rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
223.00 Kč

ČSN ISO 11726 (441303) - 1.12.2007
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 12902 (441356) - 1.12.2007
Tuhá paliva - Stanovení veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody.
186.00 Kč

ČSN 441376 (441376) - 1.12.2007
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti.
120.00 Kč

ČSN EN 14591-4 (446440) - 1.12.2007
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.12.2007
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena.
223.00 Kč

ČSN 461300-2 (461300) - 1.12.2007
Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý. (Platnost od 1.7.2010).
120.00 Kč

ČSN EN 14910 (470635) - 1.12.2007
Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 13525+A1 (476003) - 1.12.2007
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
434.00 Kč

ČSN EN 131-1 (493830) - 1.12.2007
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - 1.12.2007
Žebříky - Část 3: Návody k používání.
338.00 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - 1.12.2007
Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji.
223.00 Kč

ČSN EN 859 (496126) - 1.12.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 860 (496127) - 1.12.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 861 (496128) - 1.12.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 6785 (560646) - 1.12.2007
Mléko a mléčné výrobky - Průkaz bakterií rodu Salmonella (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 569608 (569608) - 1.12.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mražené krémy a zmrzliny.
338.00 Kč

ČSN ISO 3976 (570550) - 1.12.2007
Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla.
223.00 Kč

ČSN ISO 13580 (571422) - 1.12.2007
Jogurt - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15301:2002/Oprava1 (588806) - 1.12.2007
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.12.2007
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15103-2 (645101) - 1.12.2007
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - 1.12.2007
Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-1:2004/A1 (646413) - 1.12.2007
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15875-2:2004/A1 (646413) - 1.12.2007
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky.
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15534-1 (649330) - 1.12.2007
Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 1: Zkušební metody pro charakteristiku WPC materiálů a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15534-2 (649330) - 1.12.2007
Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 2: Charakteristika WPC materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15534-3 (649330) - 1.12.2007
Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 3: Charakteristika WPC výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 656513 (656513) - 1.12.2007
Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 656514 (656514) - 1.12.2007
Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN 656516 (656516) - 1.12.2007
Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 15307 (668554) - 1.12.2007
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Slep podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12960:2002/Oprava1 (668566) - 1.12.2007
Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení smykové odolnosti.
29.00 Kč

ČSN EN 1895:2002/Oprava1 (668567) - 1.12.2007
Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - T-zkouška v odlupování zkušebních těles z ohebných adherendů pod úhlem 180°.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - 1.12.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - 1.12.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - 1.12.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15208 (699040) - 1.12.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení.
593.00 Kč

ČSN EN 1015-1:1999/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem).
62.00 Kč

ČSN EN 1015-10:2000/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty.
62.00 Kč

ČSN EN 1015-2:1999/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt.
62.00 Kč

ČSN EN 1015-3:2000/A2 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku).
62.00 Kč

ČSN EN 1015-6:1999/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty.
62.00 Kč

ČSN EN 1015-9:2000/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty.
62.00 Kč

ČSN EN 12698-1 (726074) - 1.12.2007
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody.
350.00 Kč

ČSN EN 12698-2 (726074) - 1.12.2007
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody.
223.00 Kč

ČSN EN 15335 (727568) - 1.12.2007
Speciální technická keramika - keramické kompozity - Stanovení elastických vlastností rezonanční metodou do 2000 °C.
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - 1.12.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
567.00 Kč

ČSN EN 1999-1-3 (731501) - 1.12.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12697-17+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-19+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-2+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-22+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-24+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12697-30+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-32+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-33+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-34+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-35+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 12697-5+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
338.00 Kč

ČSN EN 12697-6+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
223.00 Kč

ČSN 737507-ed.A (737507) - 1.12.2007
Projektování tunelů pozemních komunikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - 1.12.2007
Lehké obvodové pláště - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN 755401 (755401) - 1.12.2007
Navrhování vodovodního potrubí.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 23631:2006/Oprava1 (757584) - 1.12.2007
Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC - ECD a/nebo GC - MS) po extrakci kapalina - kapalina a po derivatizaci.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19493 (757890) - 1.12.2007
Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.12.2007
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel.
223.00 Kč

ČSN EN 13592+A1 (770222) - 1.12.2007
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 1963 (804432) - 1.12.2007
Textilní podlahové krytiny - Zkoušky na přístroji LISSON-TRETRAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11161 (833210) - 1.12.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 13921 (833520) - 1.12.2007
Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.12.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování.
768.00 Kč

ČSN EN 14902:2006/Oprava1 (835621) - 1.12.2007
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic.
29.00 Kč

ČSN EN 15309 (838046) - 1.12.2007
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence.
434.00 Kč

ČSN EN 1789 (842110) - 1.12.2007
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 8185 (852705) - 1.12.2007
Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 61223-2-6-ed.2 (854012) - 1.12.2007
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.12.2007
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
593.00 Kč

ČSN EN 15424 (855254) - 1.12.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13295 (856041) - 1.12.2007
Stomatologie - Mandrely pro rotační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21606 (856091) - 1.12.2007
Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - 1.12.2007
Stomatologie - Jednorázové náplně pro lokální anestezii (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20776-2 (857006) - 1.12.2007
Klinické laboratorní zkoušky a diagnostické zkušební systémy in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15200 (914112) - 1.12.2007
Sanitární potřeby - Víceúčelové sprchové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 959 (942009) - 1.12.2007
Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 12278 (942010) - 1.12.2007
Horolezecká výzbroj - Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - 1.12.2007
Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body.
338.00 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - 1.12.2007
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13940-1 (980006) - 1.12.2007
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče - Část 1: Základní pojmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.12.2007
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Elektronické předpisy (data receptů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.