Nové normy ČSN za prosinec 2007

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2007 v 09:00


ČSN ISO 18431-4 (011466) - 1.12.2007
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 4: Analýza spektra rázové odezvy.
202.40 Kč

ČSN 013469 (013469) - 1.12.2007
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb - Stavební část.
394.90 Kč

ČSN EN 1330-11 (015005) - 1.12.2007
Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 11: Termíny používané při rentgenové difrakci polykrystalických a amorfních materiálů.
493.90 Kč

ČSN ISO 9186-1 (018004) - 1.12.2007
Grafické značky - Zkušební metody - Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24014-1 (018240) - 1.12.2007
Interoperabilní systém managementu jízdného - Část 1: Architektura (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15048-1 (021043) - 1.12.2007
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 1: Všeobecné požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 15048-2 (021043) - 1.12.2007
Sestavy spojovacích součástí pro nepředpjaté šroubové spoje - Část 2: Zkouška vhodnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.12.2007
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10447 (051129) - 1.12.2007
Odporové svařování - Odlupovací a sekáčové zkoušení odporových bodových a výstupkových svarů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14373 (052640) - 1.12.2007
Odporové svařování - Postup pro bodové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16432 (052641) - 1.12.2007
Odporové svařování - Postup pro výstupkové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16433 (052642) - 1.12.2007
Odporové svařování - Postup pro švové svařování nepovlakovaných a povlakovaných nízkouhlíkových ocelí.
306.90 Kč

ČSN EN 13705:2005/Oprava1 (056832) - 1.12.2007
Svařování termoplastů - Stroje a zařízení pro svařování horkým plynem (včetně svařování extruderem).
56.10 Kč

ČSN EN 1:1999/A1 (061311) - 1.12.2007
Kamna na kapalná paliva s odpařovacími hořáky a odtahovým hrdlem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 7225 (078501) - 1.12.2007
Lahve na přepravu plynů - Bezpečnostní nálepky.
306.90 Kč

ČSN EN 15239 (120015) - 1.12.2007
Větrání budov - Energetická náročnost budov - Směrnice pro inspekci systémů větrání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 14799 (125000) - 1.12.2007
Filtry pro čištění vzduchu - Terminologie.
317.90 Kč

ČSN EN 15241 (127024) - 1.12.2007
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených větráním a infiltrací v komerčních budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15242 (127026) - 1.12.2007
Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení průtoku vzduchu v budovách včetně filtrace (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 15251 (127028) - 1.12.2007
Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 14800 (139020) - 1.12.2007
Bezpečnostní vlnovcové sestavy koncových hadic pro vnitřní zařízení používané na plynná paliva.
493.90 Kč

ČSN EN 61587-1-ed.2 (188003) - 1.12.2007
Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 1: Klimatické a mechanické zkoušky a bezpečnostní hlediska pro skříně, stojany, zásuvné jednotky a kostry. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 13.12.2014).
493.90 Kč

ČSN EN 12413 (224501) - 1.12.2007
Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 252 (260380) - 1.12.2007
Dopravní pásy - Přilnavost mezi jednotlivými částmi - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 583 (260384) - 1.12.2007
Dopravní pásy s textilní kostrou - Celková tloušťka a tloušťka částí - Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 703 (260385) - 1.12.2007
Dopravní pásy - Příčná pružnost (korýtkovitost) - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 283 (260387) - 1.12.2007
Textilní dopravní pásy - Pevnost v tahu celé tloušťky, prodloužení při přetržení a prodloužení při referenčním zatížení - Zkušební metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15236-3 (260398) - 1.12.2007
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 3: Zvláštní bezpečnostní požadavky na pásy pro použití v podzemních instalacích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 277020 (277020) - 1.12.2007
Stroje pro povrchovou těžbu - Ocelová lana pro rýpadla, nakladače, zakladače a zařízení DPD - Navrhování a výpočet.
108.90 Kč

ČSN EN 4421 (313109) - 1.12.2007
Letectví a kosmonautika - Závrtné šrouby ze slitiny titanu TI-P64001, mazané MoS2, s ozubeným pojišťovacím kroužkem z korozivzdorné oceli - Třída 1100 MPa (při obvyklé teplotě) (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3712 (313592) - 1.12.2007
Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, jednostranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, z oceli, kadmiované, mazané MoS2 - Třída: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-351 (330050) - 1.12.2007
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení.
1664.40 Kč

ČSN IEC 27-1:1995/Z4 (330100) - 1.12.2007
Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.
26.40 Kč

ČSN IEC 1200-53:1998/Oprava1 (332010) - 1.12.2007
Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.
56.10 Kč

ČSN CLC/TS 61496-2 (332206) - 1.12.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD). (Platnost do 12.7.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 60079-30-1 (332320) - 1.12.2007
Výbušné atmosféry - Část 30-1: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Všeobecné a zkušební požadavky. (Platnost do 6.3.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 60079-30-2 (332320) - 1.12.2007
Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro navrhování, instalaci a údržbu. (Platnost do 3.4.2020).
493.90 Kč

ČSN EN 61000-4-18 (333432) - 1.12.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-18: Zkušební a měřicí technika - Tlumená oscilační vlna - Zkouška odolnosti. (Platnost do 20.6.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-34 (333432) - 1.12.2007
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-34: Zkušební a měřicí technika - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí - Zkoušky odolnosti pro zařízení se síťovým fázovým proudem větším než 16 A.
317.90 Kč

ČSN EN 62282-3-1 (336000) - 1.12.2007
Technologie palivových článků - Část 3-1: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.3.2015).
698.50 Kč

ČSN EN 62282-5-1 (336000) - 1.12.2007
Technologie palivových článků - Část 5-1: Přemístitelné napájecí systémy na palivové články - Bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.10.2015).
515.90 Kč

ČSN EN 61161-ed.2 (340884) - 1.12.2007
Ultrazvuk - Měření výkonu - Ultrazvukové váhy a požadované vlastnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.3.2016).
698.50 Kč

ČSN 342613-ed.2 (342613) - 1.12.2007
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost. (Platnost do 1.1.2016).
515.90 Kč

ČSN 342614-ed.2 (342614) - 1.12.2007
Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, provozování a používání kolejových obvodů. (Platnost do 1.1.2016).
493.90 Kč

ČSN EN 60068-2-69-ed.2 (345791) - 1.12.2007
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-69: Zkoušky -- Zkouška Te: Zkoušení pájitelnosti elektronických součástek pro technologii povrchové montáže (SMD) metodou smáčecích vah. (Platnost do 11.4.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 61340-3-1-ed.2 (346440) - 1.12.2007
Elektrostatika - Část 3-1: Metody simulace elektrostatických jevů - Časové průběhy elektrostatického výboje pro model lidského těla (HBM).
169.40 Kč

ČSN EN 60371-3-8:1998/A1 (346610) - 1.12.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pásky na bázi slídového papíru pro nehořlavé zabezpečovací kabely.
108.90 Kč

ČSN EN 60371-3-9:1998/A1 (346610) - 1.12.2007
Elektroizolační materiály na bázi slídy - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 9: Formovací mikanit.
108.90 Kč

ČSN EN 60034-9-ed.2:2005/A1 (350000) - 1.12.2007
Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku.
108.90 Kč

ČSN EN 61169-16 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 16: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 7 mm (0,276 palce) se šroubovým spojením - Charakteristická impedance 50 ohmů (75 ohmů) (typ N). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61169-2-ed.2 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 2: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory typu 9,52. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61169-37 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 37: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory STWX8. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61169-8 (353811) - 1.12.2007
Vysokofrekvenční konektory - Část 8: Dílčí specifikace - Vysokofrekvenční koaxiální konektory s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 6,5 mm (0,256 palce) s bajonetovým zámkem - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ BNC). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60947-6-2-ed.2:2003/A1 (354101) - 1.12.2007
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS).
317.90 Kč

ČSN EN 61557-1-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN EN 61557-2-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 2: Izolační odpor.
169.40 Kč

ČSN EN 61557-3-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 3: Impedance smyčky.
202.40 Kč

ČSN EN 61557-4-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu.
169.40 Kč

ČSN EN 61557-5-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 5: Zemní odpor.
169.40 Kč

ČSN EN 61557-7-ed.2 (356230) - 1.12.2007
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 7: Sled fází.
169.40 Kč

ČSN EN 62339-1 (356542) - 1.12.2007
Modulární komponenty rozhraní pro distribuci komponent na hladině kapaliny - Část 1: Elastomerová těsnění. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-18 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18: Dílčí specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 29.6.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-18-1 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem (MnO2) - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-18-2 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 18-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60384-4 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4: Dílčí specifikace - Hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) a netuhým elektrolytem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.9.2019).
394.90 Kč

ČSN EN 60384-4-1 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-4-2 (358291) - 1.12.2007
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 4-2: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné hliníkové elektrolytické kondenzátory s tuhým (MnO2) elektrolytem - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60679-1-ed.2 (358430) - 1.12.2007
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.8.2020).
698.50 Kč

ČSN EN 60793-1-42-ed.2 (359213) - 1.12.2007
Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.2.2016).
394.90 Kč

ČSN EN 61300-2-26-ed.2 (359251) - 1.12.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61300-2-49 (359251) - 1.12.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-49: Zkoušky - Montážní zkouška konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61300-2-50 (359251) - 1.12.2007
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-50: Zkoušky - Výběrová zkouška staticky namáhaných jednovidových a mnohovidových optických konektorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61290-10-4 (359271) - 1.12.2007
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 10-4: Mnohokanálové parametry - Metoda interpolace s odečtením šumu zdroje využívající analyzátoru optického spektra. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61291-2-ed.2 (359273) - 1.12.2007
Optické zesilovače - Část 2: Digitální aplikace - Šablona funkčních specifikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2015).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9680 (360908) - 1.12.2007
Stomatologie - Stomatologická pracovní svítidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60745-2-3 (361550) - 1.12.2007
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky. (Platnost do 1.2.2014).
394.90 Kč

ČSN EN 60730-1-ed.2:2001/Oprava1 (361960) - 1.12.2007
Automatická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60730-1:1997/Oprava1 (361960) - 1.12.2007
Automatická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN 60904-2-ed.2 (364604) - 1.12.2007
Fotovoltaické součástky - Část 2: Požadavky na referenční solární součástky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.2.2018).
317.90 Kč

ČSN EN 61730-2 (364650) - 1.12.2007
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.4.2021).
698.50 Kč

ČSN EN 50248:2002/Oprava1 (367311) - 1.12.2007
Vlastnosti přijímačů DAB.
26.40 Kč

ČSN EN 61937-8 (367552) - 1.12.2007
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 8: Nelineární bitový tok PCM podle formátu Windows Media Audio Professional (WMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 1332-4 (369747) - 1.12.2007
Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 4: Kódování uživatelských požadavků pro osoby se speciálními potřebami (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1947+A1 (389502) - 1.12.2007
Požární hadice - Tvarově stálé hadice a hadice s koncovkami pro čerpadla a automobily.
317.90 Kč

ČSN EN 14540+A1 (389504) - 1.12.2007
Požární hadice - Izolované zploštitelné hadice pro stabilní systémy.
306.90 Kč

ČSN ISO 16020 (420013) - 1.12.2007
Ocel pro betonářskou výztuž a předpínání betonu - Slovník.
317.90 Kč

ČSN 420139 (420139) - 1.12.2007
Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná žebírková betonářská ocel - Všeobecně.
306.90 Kč

ČSN EN 15079 (420623) - 1.12.2007
Měď a slitiny mědi - Chemický rozbor optickou emisní spektrometrií s jiskrovým buzením.
202.40 Kč

ČSN ISO 11726 (441303) - 1.12.2007
Tuhá paliva - Směrnice pro validaci alternativních analytických metod.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 12902 (441356) - 1.12.2007
Tuhá paliva - Stanovení veškerého uhlíku, vodíku a dusíku - Instrumentální metody.
169.40 Kč

ČSN 441376 (441376) - 1.12.2007
Hnědá uhlí a lignity - Stanovení maximální nasákavosti.
108.90 Kč

ČSN EN 14591-4 (446440) - 1.12.2007
Ochrana a prevence proti výbuchu v hlubinných dolech - Ochranné systémy - Část 4: Automatické hasicí systémy pro razicí stroje.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3093 (461026) - 1.12.2007
Pšenice, žito a pšeničná a žitná mouka, pšenice tvrdá (durum) a semolina z pšenice tvrdé - Stanovení čísla poklesu podle Hagberga-Pertena.
202.40 Kč

ČSN 461300-2 (461300) - 1.12.2007
Luštěniny - Část 2: Hrách jedlý. (Platnost od 1.7.2010).
108.90 Kč

ČSN EN 14910 (470635) - 1.12.2007
Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 13525+A1 (476003) - 1.12.2007
Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost.
394.90 Kč

ČSN EN 131-1 (493830) - 1.12.2007
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 131-3 (493830) - 1.12.2007
Žebříky - Část 3: Návody k používání.
306.90 Kč

ČSN EN 131-4 (493830) - 1.12.2007
Žebříky - Část 4: Žebříky s jedním nebo několika kloubovými spoji.
202.40 Kč

ČSN EN 859 (496126) - 1.12.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Srovnávací frézky s ručním posuvem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 860 (496127) - 1.12.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné tloušťkovací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 861 (496128) - 1.12.2007
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 6785 (560646) - 1.12.2007
Mléko a mléčné výrobky - Průkaz bakterií rodu Salmonella (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 569608 (569608) - 1.12.2007
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mražené krémy a zmrzliny.
306.90 Kč

ČSN ISO 3976 (570550) - 1.12.2007
Mléčný tuk - Stanovení peroxidového čísla.
202.40 Kč

ČSN ISO 13580 (571422) - 1.12.2007
Jogurt - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15301:2002/Oprava1 (588806) - 1.12.2007
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení sedimentu v surových tucích a olejích - Metoda s odstředivkou (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN ISO 307 (643605) - 1.12.2007
Plasty - Polyamidy - Stanovení viskozitního čísla.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15103-2 (645101) - 1.12.2007
Plasty - Polyfenylenethery (PPE) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7214 (645482) - 1.12.2007
Lehčené plasty - Polyethylen - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15875-1:2004/A1 (646413) - 1.12.2007
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 15875-2:2004/A1 (646413) - 1.12.2007
Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 2: Trubky.
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15534-1 (649330) - 1.12.2007
Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 1: Zkušební metody pro charakteristiku WPC materiálů a výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15534-2 (649330) - 1.12.2007
Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 2: Charakteristika WPC materiálů (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 15534-3 (649330) - 1.12.2007
Kompozity plast-dřevo (WPC) - Část 3: Charakteristika WPC výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 656513 (656513) - 1.12.2007
Motorová paliva - Ethanol E95 pro vznětové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN 656514 (656514) - 1.12.2007
Motorová paliva - Bioplyn pro zážehové motory - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN 656516 (656516) - 1.12.2007
Motorová paliva - Řepkový olej pro spalovací motory na rostlinné oleje - Technické požadavky a metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 15307 (668554) - 1.12.2007
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Slep podešev-svršek - Minimální požadavky na pevnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12960:2002/Oprava1 (668566) - 1.12.2007
Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení smykové odolnosti.
26.40 Kč

ČSN EN 1895:2002/Oprava1 (668567) - 1.12.2007
Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - T-zkouška v odlupování zkušebních těles z ohebných adherendů pod úhlem 180°.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 15181-1 (673049) - 1.12.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 1: Obecná metoda pro extrakci biocidů (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15181-2 (673049) - 1.12.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 2: Stanovení koncentrace iontů mědi v extraktu a výpočet rychlosti uvolňování (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15181-3 (673049) - 1.12.2007
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 3: Výpočet rychlosti uvolňování ethylenbis (dithiocarbamatu) zinečnatého (zineb) stanovením koncentrace ethylenmočoviny v extraktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15208 (699040) - 1.12.2007
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení.
539.00 Kč

ČSN EN 1015-1:1999/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem).
56.10 Kč

ČSN EN 1015-10:2000/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty.
56.10 Kč

ČSN EN 1015-2:1999/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt.
56.10 Kč

ČSN EN 1015-3:2000/A2 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku).
56.10 Kč

ČSN EN 1015-6:1999/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty.
56.10 Kč

ČSN EN 1015-9:2000/A1 (722400) - 1.12.2007
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty.
56.10 Kč

ČSN EN 12698-1 (726074) - 1.12.2007
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody.
317.90 Kč

ČSN EN 12698-2 (726074) - 1.12.2007
Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody.
202.40 Kč

ČSN EN 15335 (727568) - 1.12.2007
Speciální technická keramika - keramické kompozity - Stanovení elastických vlastností rezonanční metodou do 2000 °C.
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-7 (730035) - 1.12.2007
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení.
515.90 Kč

ČSN EN 1999-1-3 (731501) - 1.12.2007
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12697-17+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 17: Ztráta částic zkušebního tělesa asfaltového koberce drenážního.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-19+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 19: Propustnost zkušebního tělesa.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-2+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 2: Zrnitost.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-22+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 22: Zkouška pojíždění kolem.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-24+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12697-30+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 30: Příprava zkušebních těles rázovým zhutňovačem.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-32+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 32: Laboratorní zhutňování asfaltových směsí vibračním zhutňovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-33+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-34+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-35+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 12697-5+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 5: Stanovení maximální objemové hmotnosti.
306.90 Kč

ČSN EN 12697-6+A1 (736160) - 1.12.2007
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti asfaltového zkušebního tělesa.
202.40 Kč

ČSN 737507-ed.A (737507) - 1.12.2007
Projektování tunelů pozemních komunikací. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - 1.12.2007
Lehké obvodové pláště - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN 755401 (755401) - 1.12.2007
Navrhování vodovodního potrubí.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 23631:2006/Oprava1 (757584) - 1.12.2007
Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC - ECD a/nebo GC - MS) po extrakci kapalina - kapalina a po derivatizaci.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 19493 (757890) - 1.12.2007
Jakost vod - Návod pro biologická sledování společenstev na pevných podkladech v mořích (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 761110 (761110) - 1.12.2007
Služby cestovního ruchu - Klasifikace ubytovacích zařízení - Kategorie hotel, hotel garni, penzion a motel.
202.40 Kč

ČSN EN 13592+A1 (770222) - 1.12.2007
Plastové pytle pro sběr domácího odpadu - Typy, požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 1963 (804432) - 1.12.2007
Textilní podlahové krytiny - Zkoušky na přístroji LISSON-TRETRAD (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11161 (833210) - 1.12.2007
Bezpečnost strojních zařízení - Integrované výrobní systémy - Základní požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 13921 (833520) - 1.12.2007
Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9920 (833553) - 1.12.2007
Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování.
698.50 Kč

ČSN EN 13725:2003/Oprava1 (834781) - 1.12.2007
Kvalita ovzduší - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií.
26.40 Kč

ČSN EN 14902:2006/Oprava1 (835621) - 1.12.2007
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení Pb, Cd, As a Ni ve frakci PM10 aerosolových částic.
26.40 Kč

ČSN EN 15309 (838046) - 1.12.2007
Charakterizace odpadů a půd - Stanovení elementárního složení metodou rentgenové fluorescence.
394.90 Kč

ČSN EN 1789 (842110) - 1.12.2007
Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 8185 (852705) - 1.12.2007
Zvlhčovače pro dýchací trakt používané ve zdravotnictví - Zvláštní požadavky na systémy pro zvlhčování dýchacích plynů (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 61223-2-6-ed.2 (854012) - 1.12.2007
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 14971 (855231) - 1.12.2007
Zdravotnické prostředky - Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky.
539.00 Kč

ČSN EN 15424 (855254) - 1.12.2007
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13295 (856041) - 1.12.2007
Stomatologie - Mandrely pro rotační nástroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21606 (856091) - 1.12.2007
Stomatologie - Elastomerové pomůcky pro použití v ortodoncii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - 1.12.2007
Stomatologie - Jednorázové náplně pro lokální anestezii (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20776-2 (857006) - 1.12.2007
Klinické laboratorní zkoušky a diagnostické zkušební systémy in vitro - Zkoušení citlivosti původců infekcí a hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti - Část 2: Hodnocení účinnosti prostředků pro stanovení antimikrobiální citlivosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15200 (914112) - 1.12.2007
Sanitární potřeby - Víceúčelové sprchové kabiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 959 (942009) - 1.12.2007
Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 12278 (942010) - 1.12.2007
Horolezecká výzbroj - Kladky - Bezpečnostní požadavky a zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN 12572-1 (942050) - 1.12.2007
Umělé lezecké stěny - Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro ULS s jisticími body.
306.90 Kč

ČSN EN 13834 (944304) - 1.12.2007
Varné nádobí - Nádobí vhodné pro použití v domácích troubách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13940-1 (980006) - 1.12.2007
Zdravotnická informatika - Systém pojmů pro zajištění kontinuity péče - Část 1: Základní pojmy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.12.2007
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Elektronické předpisy (data receptů) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

Kategorie (nové normy)