Nové normy ČSN za prosinec 2013

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.12.2013 v 09:00


ČSN EN ISO 16610-85 (014445) - 1.12.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Filtrace - Část 85: Plošné morfologické: Segmentace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-71 (014451) - 1.12.2013
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 71: Normy softwaru měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 17485 (014680) - 1.12.2013
Kuželová ozubená kola - Systém přesnosti ISO.
434.00 Kč

ČSN ISO 18653 (014681) - 1.12.2013
Ozubená kola - Vyhodnocení nástrojů pro jednotlivá měření ozubených kol.
338.00 Kč

ČSN EN 14584 (015089) - 1.12.2013
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise.
223.00 Kč

ČSN EN 16299 (038378) - 1.12.2013
Katodická ochrana vnějších povrchů spodních částí nadzemních ocelových skladovacích nádrží v kontaktu s půdou nebo se základy (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 9312 (052696) - 1.12.2013
Odporová svařovací zařízení - Izolační kolíky pro použití v elektrodových podložkách.
120.00 Kč

ČSN EN 16129 (061821) - 1.12.2013
Regulátory tlaku, samočinné přepínací ventily s nejvyšším výstupním tlakem do 4 bar, s maximálním průtokem do 100 kg/h pro butan, propan a jejich směsi a s příslušnými bezpečnostními zařízeními a adaptéry (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 8373 (186501) - 1.12.2013
Roboty a robotická zařízení - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - 1.12.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 19719 (200210) - 1.12.2013
Obráběcí stroje - Upínací zařízení obrobku - Slovník.
768.00 Kč

ČSN ISO 9766 (221150) - 1.12.2013
Vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami - Válcové stopky s ploškou.
120.00 Kč

ČSN ISO 10069-1 (226075) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 1: Obecné specifikace.
223.00 Kč

ČSN ISO 10069-2 (226075) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Elastomerové tlačné pružiny - Část 2: Specifikace příslušenství.
186.00 Kč

ČSN ISO 9181 (226334) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Kruhové střižníky s 60° kuželovou hlavou a osazeným dříkem.
120.00 Kč

ČSN ISO 9449 (226350) - 1.12.2013
Tvářecí nástroje - Středicí kroužky.
120.00 Kč

ČSN ISO 5749 (230310) - 1.12.2013
Kleště a štípací kleště - Boční štípací šikmé kleště - Rozměry a zkušební hodnoty.
186.00 Kč

ČSN ISO 8764-1 (230607) - 1.12.2013
Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 1: Unášecí čela.
338.00 Kč

ČSN ISO 8764-2 (230607) - 1.12.2013
Montážní nářadí na šrouby a matice - Šroubováky pro šrouby s křížovou drážkou - Část 2: Obecné požadavky, délky čepelí a značení ručně ovládaných šroubováků.
120.00 Kč

ČSN EN 13001-3-1+A1 (270105) - 1.12.2013
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 7840 (325210) - 1.12.2013
Malá plavidla - Ohnivzdorné palivové hadice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8469 (325212) - 1.12.2013
Malá plavidla - Neohnivzdorné palivové hadice.
223.00 Kč

TNI 332000-7 (332000) - 1.12.2013
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Použití přístrojů v elektrických instalacích - Komentář k ČSN 33 2000 - Část 7.
350.00 Kč

ČSN EN 50388-ed.2:2013/Oprava1 (333508) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability.
29.00 Kč

ČSN CLC/TS 50546 (333509) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla. (Platnost do 17.8.2023).
120.00 Kč

ČSN EN 61850-5-ed.2 (334850) - 1.12.2013
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 5: Požadavky na komunikaci pro funkce a modely zařízení.
945.00 Kč

ČSN EN 50109-2-2:1997/Oprava1 (343891) - 1.12.2013
Ruční lisovací nástroje - Nástroje pro lisovaná zakončení elektrických kabelů a vodičů pro nízkofrekvenční a vysokofrekvenční aplikace - Část 2-2: Podrobné požadavky pro vysokofrekvenční konektory a souosé kontakty - Nástroje s otevřeným hrdlem a vyjímatelnými a vyměnitelnými čelistmi, velikosti A až G, Q až T, V a W. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
62.00 Kč

ČSN EN 60216-1-ed.2 (346416) - 1.12.2013
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 1: Proces stárnutí a vyhodnocení výsledků zkoušky.
350.00 Kč

ČSN EN 60216-8 (346416) - 1.12.2013
Elektroizolační materiály - Vlastnosti tepelné odolnosti - Část 8: Pokyny pro výpočet charakteristik tepelné odolnosti s využitím zjednodušených postupů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60455-3-8 (346571) - 1.12.2013
Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 21.7.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 61169-43 (353811) - 1.12.2013
Vysokofrekvenční konektory - Část 43: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční koaxiální konektory se spojením naslepo řady RBMA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62271-207-ed.2:2012/Oprava1 (354221) - 1.12.2013
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 207: Hodnocení seizmické odolnosti plynem izolovaných rozváděčů pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
29.00 Kč

ČSN EN 60127-7 (354730) - 1.12.2013
Miniaturní pojistky - Část 7: Miniaturní tavné pojistkové vložky pro zvláštní použití. (Platnost do 27.10.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61010-2-201 (356502) - 1.12.2013
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-201: Zvláštní požadavky pro řídicí zařízení. (Platnost do 22.6.2023).
543.00 Kč

ČSN IEC 61772:2011/Z1 (356625) - 1.12.2013
Jaderné elektrárny - Dozorny - Použití zobrazovacích jednotek (VDU).
29.00 Kč

ČSN EN 61513 (356654) - 1.12.2013
Jaderné elektrárny - Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost - Obecné požadavky na systémy (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 61526-ed.2 (356672) - 1.12.2013
Přístroje radiační ochrany - Měření osobních dávkových ekvivalentů Hp(10) a Hp(0,07) pro záření X, gama, beta a neutronové záření - Měřiče a monitory osobního dávkového ekvivalentu s přímým odečtem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 62595-1-1 (358790) - 1.12.2013
Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 61189-11 (359039) - 1.12.2013
Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a další propojovací struktury a sestavy - Část 11: Měření teploty tavení nebo intervalů teplot tavení pájecích slitin.
223.00 Kč

ČSN EN 61754-27 (359244) - 1.12.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-7-ed.2 (359251) - 1.12.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-50 (359252) - 1.12.2013
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61280-1-1-ed.2 (359270) - 1.12.2013
Základní postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 1-1: Postupy zkoušek pro obecné komunikační subsystémy - Měření výstupního optického výkonu vysílače pro jednovidové optické kabely. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 62693 (361104) - 1.12.2013
Průmyslová elektrotepelná zařízení - Zkušební metody pro infračervená elektrotepelná zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50547 (364354) - 1.12.2013
Drážní zařízení - Baterie pro pomocné napájecí systémy.
434.00 Kč

ČSN EN 61689-ed.3 (364886) - 1.12.2013
Ultrazvuk - Fyzioterapeutické systémy - Specifikace pole a metody měření v kmitočtovém rozsahu 0,5 MHz až 5 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.4.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 62287-2 (367826) - 1.12.2013
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní zařízení třídy B automatického identifikačního systému (AIS) - Část 2: Techniky vícenásobného přístupu s časovým dělením a samoorganizací (SOTDMA). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.3.2020).
768.00 Kč

ČSN EN 1846-3 (389301) - 1.12.2013
Požární automobily - Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost a provedení (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 377 (420305) - 1.12.2013
Ocel a ocelové výrobky - Umístění a příprava zkušebních vzorků a zkušebních těles pro mechanické zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 13603 (420433) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Zkušební metody pro hodnocení ochranných cínových povlaků na taženém kruhovém drátu z mědi pro použití v elektrotechnice.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3326 (420867) - 1.12.2013
Slinuté karbidy - Stanovení koercitivity (magnetizace).
120.00 Kč

ČSN EN 10149-1 (421090) - 1.12.2013
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 1: Obecné technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10149-2 (421090) - 1.12.2013
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 2: Technické dodací podmínky pro termomechanicky válcované oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 10149-3 (421090) - 1.12.2013
Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli.
223.00 Kč

ČSN EN 13601 (421502) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Tyče a dráty z mědi pro všeobecné použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13602 (421503) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Tažené dráty kruhové z mědi pro výrobu elektrických vodičů.
223.00 Kč

ČSN EN 13605 (421504) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Profily a profilové dráty z mědi pro použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13600 (421505) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé z mědi pro použití v elektrotechnice.
338.00 Kč

ČSN EN 13604 (421508) - 1.12.2013
Měď a slitiny mědi - Výrobky z vysoce vodivé mědi na trubice pro elektroniku, polovodičová zařízení a pro použití ve vakuové technice.
223.00 Kč

ČSN ISO 18283 (441305) - 1.12.2013
Uhlí a koks - Ruční vzorkování.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 19932-1 (474425) - 1.12.2013
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19932-2 (474425) - 1.12.2013
Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 131-7 (493830) - 1.12.2013
Žebříky - Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou.
223.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 6579-2 (560088) - 1.12.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu, stanovení počtu a sérotypizace bakterií rodu Salmonella - Část 2: Stanovení počtu miniaturizovanou technikou nejvýše pravděpodobného počtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 13136 (560121) - 1.12.2013
Mikrobiologie potravin a krmiv - Metoda průkazu původců onemocnění z potravin založená na polymerázové řetězové reakci (PCR) v reálném čase - Horizontální metoda průkazu Escherichia coli produkující shigatoxin (STEC) a stanovení sérotypů O157, O111, O26, O103 a O145 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 10315 (569507) - 1.12.2013
Cigarety - Stanovení obsahu nikotinu v kouřových kondenzátech - Metoda plynové chromatografie.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 3657 (580132) - 1.12.2013
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3961 (588761) - 1.12.2013
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení jodového čísla (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-1 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 1: Obecné požadavky, typy upevnění a připojení, označování a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-2 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 2: Armovací koncovky na straně hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-3 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 3: Kolíkové nebo s převlečnou maticí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-4 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 4: Přírubové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14420-5 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 5: Závitové spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14420-6 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 6: Spojky pro cisternová vozidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 14420-7 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 7: Spojky s vačkovým (excentrickým) zámkem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14420-8 (635350) - 1.12.2013
Armované koncovky pro hadice - Část 8: Symetrické dvoudílné spojky (systém Guillemin) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14422 (635351) - 1.12.2013
Svěrné (mechanické) spojky pro LPG přepouštěcí hadice (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14423 (635352) - 1.12.2013
Svěrné (mechanické) spojky pro hadice na rozvod horké páry pro tlak do 18 bar (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13476-4 (646444) - 1.12.2013
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 4: Návod pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN 12620 (721502) - 1.12.2013
Kamenivo do betonu.
434.00 Kč

ČSN EN 13139-ed.2 (721503) - 1.12.2013
Kamenivo pro malty.
434.00 Kč

ČSN EN 13242 (721504) - 1.12.2013
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
434.00 Kč

ČSN EN 13450-ed.2 (721506) - 1.12.2013
Kamenivo pro kolejové lože.
350.00 Kč

ČSN EN 13383-1-ed.2 (721507) - 1.12.2013
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.
350.00 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - 1.12.2013
Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN 16236 (721510) - 1.12.2013
Hodnocení shody kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby.
338.00 Kč

ČSN EN 15037-4+A1 (723414) - 1.12.2013
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu.
434.00 Kč

ČSN EN 14063-2 (727220) - 1.12.2013
Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 15985 (727245) - 1.12.2013
Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9488 (730300) - 1.12.2013
Solární energie - Slovník.
434.00 Kč

ČSN EN 1537 (731051) - 1.12.2013
Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové kotvy (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2-ed.2 (731101) - 1.12.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
593.00 Kč

ČSN EN 1996-1-2:2006/Z1 (731101) - 1.12.2013
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
62.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5-ed.2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
543.00 Kč

ČSN EN 1993-1-5:2008/Z2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn.
29.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9-ed.2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
434.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9:2006/Z2 (731401) - 1.12.2013
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
29.00 Kč

ČSN EN 12871 (731719) - 1.12.2013
Desky na bázi dřeva - Stanovení výkonnostních charakteristik pro nosné desky pro použití v podlahách, střechách a stěnách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 732034 (732034) - 1.12.2013
Zatěžovací zkoušky pórobetonových stavebních dílců.
223.00 Kč

ČSN 734231 (734231) - 1.12.2013
Kamna - Individuálně stavěná kamna.
338.00 Kč

ČSN 737507 (737507) - 1.12.2013
Projektování tunelů pozemních komunikací.
543.00 Kč

ČSN EN 901 (755835) - 1.12.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlornan sodný.
350.00 Kč

ČSN EN 12174 (755884) - 1.12.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hexafluorokřemičitan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 12175 (755885) - 1.12.2013
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina hexafluorokřemičitá.
223.00 Kč

ČSN 757717 (757717) - 1.12.2013
Kvalita vod - Stanovení planktonních sinic.
338.00 Kč

ČSN EN 16210 (770652) - 1.12.2013
Přepravní namáhání - Měření a hodnocení klimatických a jiných namáhání - Sběr dat a obecné požadavky na měřicí zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13856-3 (833301) - 1.12.2013
Bezpečnost strojních zařízení - Ochranná zařízení citlivá na tlak - Část 3: Obecné zásady pro konstrukci a zkoušení nárazníků, desek, lanek a podobných zařízení citlivých na tlak.
543.00 Kč

ČSN EN 16339 (835736) - 1.12.2013
Venkovní ovzduší - Metoda stanovení oxidu dusičitého s difuzním odběrem vzorku (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16253 (835770) - 1.12.2013
Kvalita ovzduší - Měření diferenční optickou absorpční spektroskopií (DOAS) v přízemní vrstvě atmosféry - Venkovní ovzduší a měření difuzních emisí (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 1060-3+A2 (852701) - 1.12.2013
Neinvazivní tonometry - Část 3: Doplňkové požadavky pro elektromechanické systémy na měření krevního tlaku.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 81060-1 (852701) - 1.12.2013
Neinvazivní tonometry - Část 1: Požadavky a metody zkoušení typu s neautomatizovaným měřením.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20857 (855250) - 1.12.2013
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace suchým teplem - Požadavky na vývoj, validaci a průběžné řízení sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.12.2013
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3826-1 (856270) - 1.12.2013
Vaky z plastu pro lidskou krev a krevní komponenty - Část 1: Konvenční vaky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 29022 (856308) - 1.12.2013
Stomatologie - Přilnavost - Zkouška smykové pevnosti vazby materiálů určených k rekonstrukci zubů se zubními strukturami (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15197-ed.2 (857019) - 1.12.2013
Systémy diagnostických zkoušek in vitro - Požadavky na systémy monitorování glykémie pro sebetestování pacientů s diabetes mellitus (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 30.6.2018).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 303084-V1.1.1 (870004) - 1.12.2013
Vysílání dat VHF země-vzduch (VDB) pozemního rozšiřujícího systému (GBAS) - Technické vlastnosti a metody měření pozemního zařízení - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI ETSI TR 102180-V1.3.1 (870005) - 1.12.2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikaci osob s orgány/organizacemi v tísňových situacích (zpracování tísňových volání).
350.00 Kč

TNI ETSI TR 102410-V1.1.1 (870006) - 1.12.2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Základ požadavků na komunikace mezi osobami a mezi osobami a orgány v průběhu tísňových situací.
338.00 Kč

TNI ETSI TR 102476-V1.1.1 (870007) - 1.12.2013
Komunikace za mimořádných okolností (EMTEL) - Tísňová volání a VoIP: možná krátkodobá a dlouhodobá řešení a normalizační činnosti.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302961-1-V1.2.1 (875164) - 1.12.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302961-2-V1.2.1 (875164) - 1.12.2013
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302663-V1.2.1 (875165) - 1.12.2013
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Specifikace přístupové vrstvy pro inteligentní dopravní systémy pracující v kmitočtovém pásmu 5 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 16139:2013/Oprava1 (910650) - 1.12.2013
Nábytek - Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky na nebytový sedací nábytek.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 19156 (979876) - 1.12.2013
Geografická informace - Pozorování a měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.