Nové normy ČSN za březen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2014 v 09:00


ČSN EN 62506 (010631) - 1.3.2014
Metody zrychlených zkoušek výrobků. (Platnost do 12.12.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 61710 (010650) - 1.3.2014
Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10819 (011424) - 1.3.2014
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.
350.00 Kč

TNI ISO/TR 19201 (011483) - 1.3.2014
Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů.
350.00 Kč

ČSN EN 12668-3 (015026) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení.
186.00 Kč

ČSN EN 15317 (015027) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky.
223.00 Kč

ČSN ISO 15638-5 (018318) - 1.3.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ISO 15638-7 (018318) - 1.3.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - 1.3.2014
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - 1.3.2014
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - 1.3.2014
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - 1.3.2014
Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - 1.3.2014
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - 1.3.2014
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3807 (078320) - 1.3.2014
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - 1.3.2014
Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání.
338.00 Kč

ČSN EN 12900 (140614) - 1.3.2014
Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem.
223.00 Kč

ČSN EN 62264-1-ed.2 (182002) - 1.3.2014
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - 1.3.2014
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - 1.3.2014
Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly.
543.00 Kč

ČSN EN 16029 (307206) - 1.3.2014
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
543.00 Kč

ČSN 330010-ed.2 (330010) - 1.3.2014
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy.
120.00 Kč

ČSN EN 60079-25-ed.2:2011/Oprava1 (332320) - 1.3.2014
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy.
29.00 Kč

ČSN EN 55015-ed.4 (334215) - 1.3.2014
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením. (Platnost do 30.8.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 55013-ed.2 (334228) - 1.3.2014
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 5.3.2017).
434.00 Kč

TNI 334592 (334592) - 1.3.2014
Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu.
434.00 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.3 (334910) - 1.3.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 17.1.2017).
1607.40 Kč

ČSN EN 60519-4-ed.3 (335002) - 1.3.2014
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece. (Platnost do 19.1.2025).
338.00 Kč

ČSN 342613-ed.3 (342613) - 1.3.2014
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost.
434.00 Kč

ČSN EN 60695-11-10-ed.2 (345615) - 1.3.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku.
350.00 Kč

ČSN EN 61788-12-ed.2 (345685) - 1.3.2014
Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61788-5-ed.2 (345685) - 1.3.2014
Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61034-2:2006/A1 (347020) - 1.3.2014
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
120.00 Kč

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000) - 1.3.2014
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů.
543.00 Kč

ČSN EN 50541-2 (351111) - 1.3.2014
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem.
120.00 Kč

ČSN EN 61558-2-26 (351330) - 1.3.2014
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely.
338.00 Kč

ČSN EN 60255-26-ed.3 (353526) - 1.3.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
434.00 Kč

ČSN EN 60352-2-ed.2:2006/A1 (354061) - 1.3.2014
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60099-5-ed.2 (354870) - 1.3.2014
Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití. (Platnost do 23.2.2021).
945.00 Kč

ČSN EN 62056-7-6 (356131) - 1.3.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 62056-8-3 (356131) - 1.3.2014
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-3: Profil PLC S-FSK pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 62056-9-7 (356131) - 1.3.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2 (358291) - 1.3.2014
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.3.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 60444-6-ed.2 (358490) - 1.3.2014
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 6.10.2024).
338.00 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - 1.3.2014
3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky.
223.00 Kč

ČSN EN 61747-10-1 (358787) - 1.3.2014
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61747-5:1999/Z1 (358787) - 1.3.2014
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky.
29.00 Kč

ČSN EN 62341-5-2 (358789) - 1.3.2014
Displeje s organickými diodami LED - Část 5-2: Metody zkoušení mechanické trvanlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 60747-16-5 (358797) - 1.3.2014
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61191-2-ed.2 (359041) - 1.3.2014
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží. (Platnost do 13.10.2020).
338.00 Kč

ČSN EN 62343 (359278) - 1.3.2014
Dynamické moduly - Obecně a návod. (Platnost do 20.10.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 62496-2-4 (359290) - 1.3.2014
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62739-1 (359395) - 1.3.2014
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování.
223.00 Kč

ČSN EN 61231:2011/A1 (360040) - 1.3.2014
Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS).
186.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A5 (360275) - 1.3.2014
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 60598-2-24-ed.2 (360600) - 1.3.2014
Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu.
186.00 Kč

ČSN EN 62612 (360701) - 1.3.2014
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/A11 (361045) - 1.3.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
120.00 Kč

ČSN EN 61029-2-11-ed.3:2013/A11 (361581) - 1.3.2014
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily.
120.00 Kč

ČSN EN 62388-ed.2 (367849) - 1.3.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN 61938-ed.2 (368320) - 1.3.2014
Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2021).
434.00 Kč

ČSN 395005 (395005) - 1.3.2014
Zkoušení civilních palných zbraní.
338.00 Kč

ČSN 395009 (395009) - 1.3.2014
Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky.
186.00 Kč

ČSN 395020 (395020) - 1.3.2014
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie.
3306.00 Kč

ČSN 395105 (395105) - 1.3.2014
Zkoušení střeliva.
338.00 Kč

ČSN 395106 (395106) - 1.3.2014
Kontrola střeliva.
223.00 Kč

ČSN EN 13195 (421435) - 1.3.2014
Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - 1.3.2014
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva.
350.00 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku).
223.00 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE).
223.00 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE).
223.00 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS.
434.00 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC.
223.00 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí.
338.00 Kč

ČSN EN 13732 (515510) - 1.3.2014
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu. (Platnost do 31.7.2025).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 7218:2008/A1 (560103) - 1.3.2014
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení.
543.00 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - 1.3.2014
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft).
223.00 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - 1.3.2014
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie.
338.00 Kč

ČSN EN 13083+A1 (699023) - 1.3.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16249 (699033) - 1.3.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - 1.3.2014
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15683-1 (701585) - 1.3.2014
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
223.00 Kč

ČSN EN 1097-11 (721194) - 1.3.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva.
223.00 Kč

ČSN EN 13043:2004/Z4 (721501) - 1.3.2014
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
29.00 Kč

ČSN EN 12620+A1:2008/Z2 (721502) - 1.3.2014
Kamenivo do betonu.
29.00 Kč

ČSN EN 13139:2004/Z2 (721503) - 1.3.2014
Kamenivo pro malty.
29.00 Kč

ČSN EN 13242+A1:2008/Z2 (721504) - 1.3.2014
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
29.00 Kč

ČSN EN 13450:2004/Z3 (721506) - 1.3.2014
Kamenivo pro kolejové lože.
29.00 Kč

ČSN EN 13383-1:2004/Z2 (721507) - 1.3.2014
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.
29.00 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.3.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1998-3-ed.2 (730036) - 1.3.2014
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
567.00 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Oprava2 (730036) - 1.3.2014
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
29.00 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Z3 (730036) - 1.3.2014
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
29.00 Kč

ČSN 730842 (730842) - 1.3.2014
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu.
338.00 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1:2013/NA-ed.A (731101) - 1.3.2014
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-10 (731302) - 1.3.2014
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení relativní odolnosti betonu proti karbonizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1912:2012/Oprava1 (731713) - 1.3.2014
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin.
62.00 Kč

ČSN EN 14877 (735951) - 1.3.2014
Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - 1.3.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15330-1 (735987) - 1.3.2014
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 736100-5 (736100) - 1.3.2014
Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika.
1377.00 Kč

ČSN EN 14509-ed.2 (747725) - 1.3.2014
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 15975-2 (755030) - 1.3.2014
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik.
223.00 Kč

ČSN EN 15221-1 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 1: Termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 15221-2 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu.
593.00 Kč

ČSN EN 15221-3 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu.
543.00 Kč

ČSN EN 15221-4 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu.
945.00 Kč

ČSN EN 15221-5 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu.
567.00 Kč

ČSN EN 15221-6 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - 1.3.2014
Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - 1.3.2014
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu).
186.00 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - 1.3.2014
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů.
223.00 Kč

ČSN EN 795:2013/Oprava1 (832628) - 1.3.2014
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.3.2014
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.3.2014
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.5.1 (875090) - 1.3.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.5.1 (875090) - 1.3.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.