Nové normy ČSN za březen 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2014 v 09:00


ČSN EN 62506 (010631) - 1.3.2014
Metody zrychlených zkoušek výrobků.
539.00 Kč

ČSN EN 61710 (010650) - 1.3.2014
Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10819 (011424) - 1.3.2014
Vibrace a rázy - Vibrace ruky-paže - Měření a hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky.
317.90 Kč

TNI ISO/TR 19201 (011483) - 1.3.2014
Vibrace - Metodika výběru vhodných norem pro vibrace strojů.
317.90 Kč

ČSN EN 12668-3 (015026) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení - Část 3: Kompletní zkušební zařízení.
169.40 Kč

ČSN EN 15317 (015027) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení pro měření tloušťky.
202.40 Kč

ČSN ISO 15638-5 (018318) - 1.3.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 5: Generické informace o vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ISO 15638-7 (018318) - 1.3.2014
Inteligentní dopravní systémy - Rámec pro kooperativní telematické aplikace pro regulaci komerčních nákladních vozidel (TARV) - Část 7: Ostatní aplikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 898-5 (021005) - 1.3.2014
Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 5: Stavěcí šrouby a podobné spojovací součásti se specifikovanými třídami pevnosti - Hrubá a jemná rozteč.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6520-2 (050005) - 1.3.2014
Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 2: Tlakové svařování.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9692-1 (050025) - 1.3.2014
Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 1: Svařování ocelí ručně obloukovým svařováním obalenou elektrodou, tavící se elektrodou v ochranném plynu, plamenovým svařováním, svařováním wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu a svařováním svazkem paprsků.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12996 (051114) - 1.3.2014
Mechanické spojení - Destruktivní zkoušení spojů - Rozměry vzorku a postup zkoušek pro zkoušení kombinovaným namáháním tahem a střihem jednotlivých spojů.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9017 (051127) - 1.3.2014
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17639 (051128) - 1.3.2014
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Makroskopická a mikroskopická kontrola svarů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10675-1 (051178) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 1: Ocel, nikl, titan a jejich slitiny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15626 (051185) - 1.3.2014
Nedestruktivní zkoušení svarů - Technika měření doby průchodu difrakčních vln (TOFD) - Stupně přípustnosti.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3807 (078320) - 1.3.2014
Lahve na plyny - Lahve na acetylen - Základní požadavky a zkoušení typu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12209 (078639) - 1.3.2014
Lahve na plyny - Výstupní připojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání.
306.90 Kč

ČSN EN 12900 (140614) - 1.3.2014
Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem.
202.40 Kč

ČSN EN 62264-1-ed.2 (182002) - 1.3.2014
Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 13852-1 (270560) - 1.3.2014
Jeřáby - Offshore jeřáby na těžebních plošinách ropy - Část 1: Offshore jeřáby obecného použití.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - 1.3.2014
Akustika - Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly.
493.90 Kč

ČSN EN 16029 (307206) - 1.3.2014
Motorová vozidla s vezoucí se obsluhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na veřejných komunikacích - Jednostopá dvoukolová motorová vozidla - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
493.90 Kč

ČSN 330010-ed.2 (330010) - 1.3.2014
Elektrická zařízení - Rozdělení a pojmy.
108.90 Kč

ČSN EN 60079-25-ed.2:2011/Oprava1 (332320) - 1.3.2014
Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy.
26.40 Kč

ČSN EN 55015-ed.4 (334215) - 1.3.2014
Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením. (Platnost do 30.8.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 55013-ed.2 (334228) - 1.3.2014
Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření. (Platnost do 5.3.2017).
394.90 Kč

TNI 334592 (334592) - 1.3.2014
Poplachové systémy a EPS - Požadavky na přenos zpráv ze střežených objektů pomocí internet protokolu.
394.90 Kč

ČSN EN 61970-301-ed.3 (334910) - 1.3.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 301: Základ obecného informačního modelu (CIM). (Platnost do 17.1.2017).
1607.40 Kč

ČSN EN 60519-4-ed.3 (335002) - 1.3.2014
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece.
306.90 Kč

ČSN 342613-ed.3 (342613) - 1.3.2014
Železniční zabezpečovací zařízení - Kolejové obvody a vnější podmínky pro jejich činnost.
394.90 Kč

ČSN EN 60695-11-10-ed.2 (345615) - 1.3.2014
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku.
317.90 Kč

ČSN EN 61788-12-ed.2 (345685) - 1.3.2014
Supravodivost - Část 12: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl mědi v kompozitních supravodivých drátech Nb3Sn (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61788-5-ed.2 (345685) - 1.3.2014
Supravodivost - Část 5: Měření objemového podílu matrice/supravodič - Objemový podíl měď/supravodič v kompozitních supravodičích Cu/Nb-Ti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61034-2:2006/A1 (347020) - 1.3.2014
Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky.
108.90 Kč

ČSN IEC/TS 60034-27-2 (350000) - 1.3.2014
Točivé elektrické stroje - Část 27-2: Online měření částečných výbojů na izolaci statorových vinutí točivých elektrických strojů.
493.90 Kč

ČSN EN 50541-2 (351111) - 1.3.2014
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Stanovení zatížitelnosti transformátoru zatíženého nesinusovým proudem.
108.90 Kč

ČSN EN 61558-2-26 (351330) - 1.3.2014
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely.
306.90 Kč

ČSN EN 60255-26-ed.3 (353526) - 1.3.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu.
394.90 Kč

ČSN EN 60352-2-ed.2:2006/A1 (354061) - 1.3.2014
Nepájené spoje - Část 2: Zamačkávané spoje - Všeobecné požadavky, zkušební metody a praktický návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 62271-109-ed.2:2009/A1 (354227) - 1.3.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 109: Paralelní spínače střídavého proudu sériových kondenzátorů.
108.90 Kč

ČSN IEC 60884-1:2003/A1 (354515) - 1.3.2014
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
202.40 Kč

ČSN IEC 60884-1:2003/A2 (354515) - 1.3.2014
Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití - Část 1: Všeobecné požadavky.
493.90 Kč

ČSN EN 60099-5-ed.2 (354870) - 1.3.2014
Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití. (Platnost do 23.2.2021).
859.10 Kč

ČSN EN 62056-7-6 (356131) - 1.3.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 62056-8-3 (356131) - 1.3.2014
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-3: Profil PLC S-FSK pro sousední sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 62056-9-7 (356131) - 1.3.2014
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 60384-14-ed.2 (358291) - 1.3.2014
Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 14: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory pro elektromagnetické odrušení a pro připojení k napájecí síti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60444-6-ed.2 (358490) - 1.3.2014
Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 6: Měření závislosti na úrovni buzení (DLD). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - 1.3.2014
3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky.
202.40 Kč

ČSN EN 61747-10-1 (358787) - 1.3.2014
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 10-1: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanických zkoušek - Mechanické zkoušky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61747-5:1999/Z1 (358787) - 1.3.2014
Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly a polovodičové - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí, trvanlivosti a mechanické zkoušky.
26.40 Kč

ČSN EN 62341-5-2 (358789) - 1.3.2014
Displeje s organickými diodami LED - Část 5-2: Metody zkoušení mechanické trvanlivosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 60747-16-5 (358797) - 1.3.2014
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61191-2-ed.2 (359041) - 1.3.2014
Osazené desky s plošnými spoji - Část 2: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené povrchovou montáží. (Platnost do 13.10.2020).
306.90 Kč

ČSN EN 62343 (359278) - 1.3.2014
Dynamické moduly - Obecně a návod. (Platnost do 20.10.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 62496-2-4 (359290) - 1.3.2014
Desky optických obvodů - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkouška optického přenosu pro desky optických obvodů bez vstupních/výstupních vláken. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62739-1 (359395) - 1.3.2014
Zkušební metoda na erozi zařízení pro pájení vlnou, které používá roztavenou bezolovnatou pájecí slitinu - Část 1: Metoda zkoušení eroze kovových materiálů bez povrchového zpracování.
202.40 Kč

ČSN EN 61231:2011/A1 (360040) - 1.3.2014
Mezinárodní systém označování světelných zdrojů (ILCOS).
169.40 Kč

ČSN EN 60081:1999/A5 (360275) - 1.3.2014
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 60598-2-24-ed.2 (360600) - 1.3.2014
Svítidla - Část 2-24: Zvláštní požadavky - Svítidla s omezenou teplotou povrchu.
169.40 Kč

ČSN EN 62612 (360701) - 1.3.2014
LED světelné zdroje pro všeobecné osvětlování s integrovaným předřadníkem na napájecí napětí > 50 V - Požadavky na provedení.
394.90 Kč

ČSN EN 60335-2-7-ed.4:2010/A11 (361045) - 1.3.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky.
108.90 Kč

ČSN EN 61029-2-11-ed.3:2013/A11 (361581) - 1.3.2014
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-stolové kotoučové pily.
108.90 Kč

ČSN EN 50548:2011/A1 (364627) - 1.3.2014
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 62388-ed.2 (367849) - 1.3.2014
Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1140.00 Kč

ČSN EN 61938-ed.2 (368320) - 1.3.2014
Multimediální systémy - Směrnice doporučených vlastností analogových rozhraní pro dosažení interoperability. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.2.2021).
394.90 Kč

ČSN 395005 (395005) - 1.3.2014
Zkoušení civilních palných zbraní.
306.90 Kč

ČSN 395009 (395009) - 1.3.2014
Historické ruční palné zbraně - Repliky a napodobeniny zbraní nabíjených ústím - Technické požadavky - Zkoušky.
169.40 Kč

ČSN 395020 (395020) - 1.3.2014
Náboje a vývrty hlavní - Rozměry, tlaky a energie.
3306.00 Kč

ČSN 395105 (395105) - 1.3.2014
Zkoušení střeliva.
306.90 Kč

ČSN 395106 (395106) - 1.3.2014
Kontrola střeliva.
202.40 Kč

ČSN EN 13195 (421435) - 1.3.2014
Hliník a slitiny hliníku - Specifikace pro tvářené a lité výrobky pro námořní použití (stavba lodí, námořní a příbřežní technika).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16634-1 (461086) - 1.3.2014
Potraviny - Stanovení obsahu celkového dusíku spalováním podle Dumasovy metody a výpočet obsahu hrubého proteinu - Část 1: Olejniny a krmiva.
317.90 Kč

ČSN EN 16277 (467010) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení rtuti atomovou absorpční spektrometrií metodou studených par (CVAAS) po mikrovlnném tlakovém rozkladu (extrakce s 65% kyselinou dusičnou a 30% peroxidem vodíku).
202.40 Kč

ČSN EN 16278 (467011) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení anorganického arzenu atomovou absorpční spektrometrií s generováním hydridů (HG-AAS) po mikrovlnné extrakci a oddělení pomocí extrakce na pevné fázi (SPE).
202.40 Kč

ČSN EN 16279 (467012) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení obsahu fluoridů po extrakci kyselinou chlorovodíkovou metodou iontově selektivní elektrody (ISE).
202.40 Kč

ČSN EN 16215 (467013) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení dioxinů a PCB podobných dioxinům metodou GC/HRMS a indikátorů PCB metodou GC/HRMS.
394.90 Kč

ČSN EN 16160 (467014) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení kyseliny kyanovodíkové metodou HPLC.
202.40 Kč

ČSN EN 16162 (467015) - 1.3.2014
Krmiva - Stanovení decoquinátu metodou HPLC s fluorescenční detekcí.
306.90 Kč

ČSN EN 13732 (515510) - 1.3.2014
Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 7218:2008/A1 (560103) - 1.3.2014
Mikrobiologie potravin a krmiv - Všeobecné požadavky a doporučení pro mikrobiologické zkoušení.
493.90 Kč

ČSN ISO 34-2 (621438) - 1.3.2014
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 2: Malá zkušební tělesa (typu Delft).
202.40 Kč

ČSN EN 15721 (656561) - 1.3.2014
Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení vyšších alkoholů, methanolu a ostatních nečistot - Plynová chromatografie.
306.90 Kč

ČSN EN 13083+A1 (699023) - 1.3.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Nástavec pro plnění a vyprazdňování spodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16249 (699033) - 1.3.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení - Uzávěr nástavce pro plnění a vyprazdňování spodem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14125 (699125) - 1.3.2014
Termoplastické a pružné kovové potrubí pro podzemní instalace u benzínových čerpacích stanic (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15683-1 (701585) - 1.3.2014
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené sodnovápenatokřemičité profilované stavební bezpečnostní sklo - Část 1: Definice a popis.
202.40 Kč

ČSN EN 1097-11 (721194) - 1.3.2014
Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva.
202.40 Kč

ČSN EN 13043:2004/Z4 (721501) - 1.3.2014
Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch.
26.40 Kč

ČSN EN 12620+A1:2008/Z2 (721502) - 1.3.2014
Kamenivo do betonu.
26.40 Kč

ČSN EN 13139:2004/Z2 (721503) - 1.3.2014
Kamenivo pro malty.
26.40 Kč

ČSN EN 13242+A1:2008/Z2 (721504) - 1.3.2014
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.
26.40 Kč

ČSN EN 13450:2004/Z3 (721506) - 1.3.2014
Kamenivo pro kolejové lože.
26.40 Kč

ČSN EN 13383-1:2004/Z2 (721507) - 1.3.2014
Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 13707 (727601) - 1.3.2014
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1998-3-ed.2 (730036) - 1.3.2014
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
515.90 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Oprava2 (730036) - 1.3.2014
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
26.40 Kč

ČSN EN 1998-3:2007/Z3 (730036) - 1.3.2014
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb.
26.40 Kč

ČSN 730842 (730842) - 1.3.2014
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu.
306.90 Kč

ČSN EN 1996-1-1+A1:2013/NA-ed.A (731101) - 1.3.2014
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12390-10 (731302) - 1.3.2014
Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 10: Stanovení relativní odolnosti betonu proti karbonizaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1912:2012/Oprava1 (731713) - 1.3.2014
Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti - Přiřazení vizuálních tříd a dřevin.
56.10 Kč

ČSN EN 14877 (735951) - 1.3.2014
Syntetické povrchy pro venkovní sportovní zařízení - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12235 (735973) - 1.3.2014
Povrchy pro sportoviště - Stanovení výšky odrazu míče (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 15330-1 (735987) - 1.3.2014
Povrchy pro sportoviště - Syntetická tráva a textilní povrchy určené hlavně pro venkovní použití - Část 1: Specifikace pro syntetickou trávu, povrchy pro fotbal, hokej, ragby, tenis a víceúčelová užívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN 736100-5 (736100) - 1.3.2014
Názvosloví pozemních komunikací - Část 5: Dopravní telematika.
1345.20 Kč

ČSN EN 14509-ed.2 (747725) - 1.3.2014
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy - Prefabrikované výrobky - Specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 15975-2 (755030) - 1.3.2014
Zabezpečení dodávky pitné vody - Pravidla pro rizikový a krizový management - Část 2: Management rizik.
202.40 Kč

ČSN EN 15221-1 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 1: Termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 15221-2 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 2: Návod na přípravu smluv o facility managementu.
539.00 Kč

ČSN EN 15221-3 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 3: Návod na kvalitu ve facility managementu.
493.90 Kč

ČSN EN 15221-4 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 4: Taxonomie, klasifikace a struktury ve facility managementu.
859.10 Kč

ČSN EN 15221-5 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 5: Návod na procesy ve facility managementu.
515.90 Kč

ČSN EN 15221-6 (762101) - 1.3.2014
Facility management - Část 6: Měření ploch a prostorů ve facility managementu.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 20743 (800068) - 1.3.2014
Textilie - Zjišťování antibakteriálního účinku textilních výrobků.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1833-25 (800216) - 1.3.2014
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 25: Směsi polyesterových a určitých jiných vláken (metoda s použitím kyseliny trichloroctové a chloroformu).
169.40 Kč

ČSN EN 14215 (804419) - 1.3.2014
Textilní podlahové krytiny - Klasifikace strojově vyráběných vlasových kusových koberců a běhounů.
202.40 Kč

ČSN EN 795:2013/Oprava1 (832628) - 1.3.2014
Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí zařízení.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 10993-10 (855220) - 1.3.2014
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 10: Zkoušky dráždivosti a senzibilizace kůže.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 11137-2 (855253) - 1.3.2014
Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Sterilizace zářením - Část 2: Určení sterilizační dávky.
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301025-2-V1.5.1 (875090) - 1.3.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301025-3-V1.5.1 (875090) - 1.3.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní zařízení VHF pro obecnou komunikaci a přidružená zařízení třídy "D" s digitálním selektivním voláním (DSC) - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.3(e) Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)