Nové normy ČSN za březen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2006 v 09:00


ČSN P CEN/TS 13149-6 (018233) - 1.3.2006
Veřejná doprava - Palubní řídicí a informační systém - Přenos dat mezi zařízeními na palubě vozidla - Část 6: Zprávy pro sběrnici CAN OPEN (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 14717 (050690) - 1.3.2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Environmentální kontrolní list (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - 1.3.2006
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny.
306.90 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.3.2006
Vady svarů termoplastů - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - 1.3.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK).
202.40 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - 1.3.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle.
169.40 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - 1.3.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče.
169.40 Kč

ČSN EN 14763 (078462) - 1.3.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
306.90 Kč

ČSN EN 14628 (132079) - 1.3.2006
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyethylenový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12900 (140614) - 1.3.2006
Chladivové kompresory - Jmenovité podmínky, mezní úchylky a uvádění údajů výkonnosti výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.3.2006
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - 1.3.2006
Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8980-5 (195105) - 1.3.2006
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 5: Minimální požadavky na otěruvzdornost povrchu brýlových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 22254 (233011) - 1.3.2006
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Odolnost osazení proti ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9300 (257713) - 1.3.2006
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - 1.3.2006
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - 1.3.2006
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
202.40 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.3.2006
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Zkoušky chování za jízdy a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - 1.3.2006
Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.3.2006
Železniční aplikace - Měření vnitřního hluku kolejových vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN 332000-7-712 (332000) - 1.3.2006
Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy. (Platnost do 8.4.2019).
169.40 Kč

ČSN 332000-7-715 (332000) - 1.3.2006
Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím. (Platnost do 18.1.2015).
169.40 Kč

ČSN EN 50412-2-1 (333436) - 1.3.2006
Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost.
202.40 Kč

ČSN EN 50388 (333508) - 1.3.2006
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability. (Platnost do 13.2.2015).
394.90 Kč

ČSN EN 50131-5-3 (334591) - 1.3.2006
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. (Platnost do 17.3.2020).
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50134-7 (334594) - 1.3.2006
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace. (Platnost do 26.12.2019).
202.40 Kč

ČSN EN 61850-6 (334850) - 1.3.2006
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED. (Platnost do 1.2.2013).
859.10 Kč

ČSN EN 60068-2-10 (345791) - 1.3.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní.
317.90 Kč

ČSN EN 60068-2-80 (345791) - 1.3.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód.
394.90 Kč

ČSN EN 62199 (348160) - 1.3.2006
Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí. (Platnost do 20.2.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 62019:2000/A11 (354172) - 1.3.2006
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty.
56.10 Kč

ČSN EN 61543:1997/A12 (354183) - 1.3.2006
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
56.10 Kč

ČSN EN 61249-4-11 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-11: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-4-12 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61249-4-2 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61249-4-5 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-5: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s modifikovanou nebo nemodifikovanou polyimidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60794-4 (359223) - 1.3.2006
Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení. (Platnost do 30.7.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 61314-1-ed.2 (359237) - 1.3.2006
Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
493.90 Kč

ČSN EN 61280-2-10 (359270) - 1.3.2006
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN IEC 61111 (359738) - 1.3.2006
Izolační koberec pro elektrotechniku. (Platnost do 1.6.2012).
317.90 Kč

ČSN IEC 61112 (359739) - 1.3.2006
Izolační přikrývky pro elektrotechniku. (Platnost do 1.6.2012).
317.90 Kč

ČSN 360011-1 (360011) - 1.3.2006
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1: Základní ustanovení.
202.40 Kč

ČSN 360011-2 (360011) - 1.3.2006
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
169.40 Kč

ČSN 360011-3 (360011) - 1.3.2006
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení.
169.40 Kč

ČSN EN 60239-ed.2 (361137) - 1.3.2006
Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 61427-ed.2 (364365) - 1.3.2006
Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické energetické systémy (PVES) - Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Platnost do 28.5.2016).
202.40 Kč

ČSN EN 60336-ed.2 (364744) - 1.3.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek. (Platnost do 21.1.2024).
394.90 Kč

ČSN EN 62274 (364804) - 1.3.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Bezpečnost záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii.
202.40 Kč

ČSN EN 62328-1 (368632) - 1.3.2006
Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 1: Všeobecný popis a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 62328-2 (368632) - 1.3.2006
Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 2: Obecná struktura záznamu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
698.50 Kč

ČSN EN 60998-2-4-ed.2 (370670) - 1.3.2006
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení.
306.90 Kč

ČSN EN 12279:2001/A1 (386443) - 1.3.2006
Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky.
56.10 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.3.2006
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
859.10 Kč

ČSN EN 10224:2005/A1/Oprava1 (420253) - 1.3.2006
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
26.40 Kč

ČSN EN 10312:2005/A1/Oprava1 (420254) - 1.3.2006
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
26.40 Kč

ČSN EN 10302 (420917) - 1.3.2006
Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny.
493.90 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - 1.3.2006
Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 10426-2:2004/A1 (451394) - 1.3.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - 1.3.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - 1.3.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN ISO 6489-4 (472002) - 1.3.2006
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton.
169.40 Kč

ČSN EN 14049:2004/A1 (474002) - 1.3.2006
Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1001-1 (490001) - 1.3.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů.
515.90 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - 1.3.2006
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12497 (500494) - 1.3.2006
Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - 1.3.2006
Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení kadmia a olova ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN 560160-17 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda).
202.40 Kč

ČSN 560160-18 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem).
108.90 Kč

ČSN 560160-3:2001/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením.
26.40 Kč

ČSN 560160-5:2001/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací.
56.10 Kč

ČSN 560160-6:1994/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela.
26.40 Kč

ČSN 560160-7:2000/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek.
108.90 Kč

ČSN 560160:1971/Z6 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků.
26.40 Kč

ČSN 560608 (560608) - 1.3.2006
Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě.
56.10 Kč

ČSN 560609 (560609) - 1.3.2006
Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263).
108.90 Kč

ČSN 560611 (560611) - 1.3.2006
Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250).
56.10 Kč

ČSN 560612 (560612) - 1.3.2006
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219).
108.90 Kč

ČSN 560613 (560613) - 1.3.2006
Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262).
108.90 Kč

ČSN 560614 (560614) - 1.3.2006
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280).
56.10 Kč

ČSN 560615 (560615) - 1.3.2006
Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322).
108.90 Kč

ČSN 560616 (560616) - 1.3.2006
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327).
56.10 Kč

ČSN 560617 (560617) - 1.3.2006
Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338).
108.90 Kč

ČSN 560618 (560618) - 1.3.2006
Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii)).
56.10 Kč

ČSN 560620 (560620) - 1.3.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu dioxinů a stanovení PCB s dioxinovým efektem v potravinách.
202.40 Kč

ČSN 560621 (560621) - 1.3.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu cínu v potravinách balených v plechovkách.
108.90 Kč

ČSN 560623 (560623) - 1.3.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v potravinách.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 661 (588753) - 1.3.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava vzorku k analýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 16035 (588784) - 1.3.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13884 (588821) - 1.3.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN ISO 1431-1 (621527) - 1.3.2006
Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 8987 (641516) - 1.3.2006
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - 1.3.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR).
202.40 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - 1.3.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14678 (668550) - 1.3.2006
Lepidla - Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - 1.3.2006
Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení frikčních vlastností filmů a vrstev určených ke slepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14444 (668588) - 1.3.2006
Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - 1.3.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody.
169.40 Kč

ČSN EN 14881 (681135) - 1.3.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14880 (681136) - 1.3.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu anorganického sulfátu v anionických povrchově aktivních látkách - Metoda potenciometrické titrace s užitím olověné selektivní elektrody (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14321-2 (701577) - 1.3.2006
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
317.90 Kč

ČSN 721860:1968/Z3 (721860) - 1.3.2006
Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení.
26.40 Kč

ČSN EN 14496 (722492) - 1.3.2006
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
306.90 Kč

ČSN EN 771-6 (722634) - 1.3.2006
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene. (Platnost do 1.2.2013).
317.90 Kč

ČSN EN 14209 (723613) - 1.3.2006
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-11 (727570) - 1.3.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18757 (727592) - 1.3.2006
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení měrného povrchu keramických prášků adsorpcí plynu metodou BET (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - 1.3.2006
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13501-3 (730860) - 1.3.2006
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky.
202.40 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - 1.3.2006
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.
306.90 Kč

ČSN EN 1354 (731316) - 1.3.2006
Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva.
202.40 Kč

ČSN EN 679 (731352) - 1.3.2006
Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu.
108.90 Kč

ČSN EN 12512:2002/A1 (731769) - 1.3.2006
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky.
56.10 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - 1.3.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu.
394.90 Kč

ČSN EN 1504-4 (732101) - 1.3.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování.
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 15122 (735922) - 1.3.2006
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům.
108.90 Kč

ČSN EN 13108-8 (736140) - 1.3.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R - materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 14840 (736151) - 1.3.2006
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro tvarované vložky do spár (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.3.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - 1.3.2006
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 14600 (746073) - 1.3.2006
Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - 1.3.2006
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace.
306.90 Kč

ČSN 750905 (750905) - 1.3.2006
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
202.40 Kč

ČSN EN 12905 (755705) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan.
169.40 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt.
202.40 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina.
169.40 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit.
169.40 Kč

ČSN 756307 (756307) - 1.3.2006
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.
202.40 Kč

ČSN 757346:2002/Oprava1 (757346) - 1.3.2006
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek.
26.40 Kč

ČSN ISO 6333:1996/Oprava1 (757447) - 1.3.2006
Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem.
26.40 Kč

ČSN ISO 14593:2005/Z1 (757780) - 1.3.2006
Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda).
26.40 Kč

ČSN EN ISO 7899-2:2001/Oprava1 (757831) - 1.3.2006
Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů.
26.40 Kč

ČSN EN 14798 (771026) - 1.3.2006
Obalové sklo - Ruční otvírače lahví s korunkovým uzávěrem - Rozměry.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17693 (795219) - 1.3.2006
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti poškození při napínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17695 (795221) - 1.3.2006
Obuv - Zkoušení vrchů - Tvarovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17700 (795229) - 1.3.2006
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Stálobarevnost při stírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 10318 (806172) - 1.3.2006
Geosyntetika - Termíny a definice.
317.90 Kč

ČSN EN 13186 (808825) - 1.3.2006
Peří a prachové peří - Specifikace pro lůžkoviny plněné peřím a prachovým peřím.
202.40 Kč

ČSN EN 14529 (832277) - 1.3.2006
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s polomaskou obsahující přetlakovou plicní automatiku určené pouze pro účely úniku.
306.90 Kč

ČSN EN 1836 (832437) - 1.3.2006
Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční brýle, protisluneční filtry pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12402-1 (832865) - 1.3.2006
Osobní vztlakové prostředky - Část 1: Záchranné vesty pro použití na námořních lodích - Požadavky na bezpečnost.
202.40 Kč

ČSN EN 14907 (835613) - 1.3.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 22374 (856026) - 1.3.2006
Stomatologie - Stomatologické násadce - Elektricky ovládané škrabky a hroty škrabek (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.1 (875121) - 1.3.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření.
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.1.1 (875124) - 1.3.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 302085-V1.2.3 (878579) - 1.3.2006
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 695 (914107) - 1.3.2006
Kuchyňské dřezy - Připojovací rozměry.
202.40 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.3.2006
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 5218 (971010) - 1.3.2006
Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví.
306.90 Kč

ČSN ISO 13584-24 (974102) - 1.3.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3967.20 Kč

ČSN ISO 13584-25 (974102) - 1.3.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN 12323 (977113) - 1.3.2006
Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 19110 (979829) - 1.3.2006
Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů jevů.
493.90 Kč

ČSN EN 14720-1 (981006) - 1.3.2006
Zdravotnická informatika - Vyžádání služby a sdělení výsledku - Část 1: Základní služby včetně předání a propuštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12381 (981012) - 1.3.2006
Zdravotnická informatika - Časové normy pro specifické problémy zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1064 (982008) - 1.3.2006
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

Kategorie (nové normy)