Nové normy ČSN za březen 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.03.2006 v 09:00


ČSN P CEN/TS 13149-6 (018233) - 1.3.2006
Veřejná doprava - Palubní řídicí a informační systém - Přenos dat mezi zařízeními na palubě vozidla - Část 6: Zprávy pro sběrnici CAN OPEN (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 14717 (050690) - 1.3.2006
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a podobných postupech - Environmentální kontrolní list (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14532-2 (055521) - 1.3.2006
Svařovací materiály - Zkušební metody a požadavky na jakost - Část 2: Doplňkové metody a posuzování shody přídavných materiálů pro ocel, nikl a niklové slitiny.
338.00 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.3.2006
Vady svarů termoplastů - Klasifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 203-2-1 (061901) - 1.3.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK).
223.00 Kč

ČSN EN 203-2-3 (061901) - 1.3.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Varné kotle.
186.00 Kč

ČSN EN 203-2-4 (061901) - 1.3.2006
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-4: Zvláštní požadavky - Ponorné smažiče.
186.00 Kč

ČSN EN 14763 (078462) - 1.3.2006
Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné kompozitové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.
338.00 Kč

ČSN EN 14628 (132079) - 1.3.2006
Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyethylenový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12900 (140614) - 1.3.2006
Chladivové kompresory - Jmenovité podmínky, mezní úchylky a uvádění údajů výkonnosti výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - 1.3.2006
Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - 1.3.2006
Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8980-5 (195105) - 1.3.2006
Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 5: Minimální požadavky na otěruvzdornost povrchu brýlových čoček (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 22254 (233011) - 1.3.2006
Stomatologie - Ruční zubní kartáčky - Odolnost osazení proti ohybu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9300 (257713) - 1.3.2006
Měření průtoku plynu Venturiho dýzami s kritickým prouděním (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15236-1 (260398) - 1.3.2006
Dopravní pásy s ocelovým jádrem - Část 1: Návrh, rozměry a mechanické požadavky na dopravní pásy pro všeobecné použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3449 (277537) - 1.3.2006
Stroje pro zemní práce - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení.
223.00 Kč

ČSN EN 14363 (280307) - 1.3.2006
Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Zkoušky chování za jízdy a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - 1.3.2006
Železniční aplikace - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.3.2006
Železniční aplikace - Měření vnitřního hluku kolejových vozidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN 332000-7-712 (332000) - 1.3.2006
Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy. (Platnost do 8.4.2019).
186.00 Kč

ČSN 332000-7-715 (332000) - 1.3.2006
Elektrické instalace budov - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím. (Platnost do 18.1.2015).
186.00 Kč

ČSN EN 50412-2-1 (333436) - 1.3.2006
Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost.
223.00 Kč

ČSN EN 50388 (333508) - 1.3.2006
Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability. (Platnost do 13.2.2015).
434.00 Kč

ČSN EN 50131-5-3 (334591) - 1.3.2006
Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. (Platnost do 17.3.2020).
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50134-7 (334594) - 1.3.2006
Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 7: Pokyny pro aplikace. (Platnost do 26.12.2019).
223.00 Kč

ČSN EN 61850-6 (334850) - 1.3.2006
Komunikační sítě a systémy v podřízených stanicích - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED. (Platnost do 1.2.2013).
945.00 Kč

ČSN EN 60068-2-10 (345791) - 1.3.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-10: Zkoušky - Zkouška J a návod: Růst plísní.
350.00 Kč

ČSN EN 60068-2-80 (345791) - 1.3.2006
Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-80: Zkoušky - Zkouška Fi: Vibrace - Smíšený mód.
434.00 Kč

ČSN EN 62199 (348160) - 1.3.2006
Průchodky pro použití při stejnosměrném napětí. (Platnost do 20.2.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 62019:2000/A11 (354172) - 1.3.2006
Elektrická příslušenství - Jističe a podobná zařízení pro domovní použití - Jednotky s pomocnými kontakty.
62.00 Kč

ČSN EN 61543:1997/A12 (354183) - 1.3.2006
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
62.00 Kč

ČSN EN 61249-4-11 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-11: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-4-12 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-12: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s nehalogenovanou multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61249-4-2 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-2: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s multifunkční epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61249-4-5 (359064) - 1.3.2006
Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 4-5: Dílčí specifikace materiálů neplátovaných lepicích listů - Lepicí list vyztužený tkaným E-sklem s modifikovanou nebo nemodifikovanou polyimidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-4 (359223) - 1.3.2006
Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení. (Platnost do 30.7.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 61314-1-ed.2 (359237) - 1.3.2006
Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.4.2012).
543.00 Kč

ČSN EN 61280-2-10 (359270) - 1.3.2006
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-10: Digitální systémy - Měření čerpu a činitele alfa laserových vysílačů v časové oblasti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN IEC 61111 (359738) - 1.3.2006
Izolační koberec pro elektrotechniku. (Platnost do 1.6.2012).
350.00 Kč

ČSN IEC 61112 (359739) - 1.3.2006
Izolační přikrývky pro elektrotechniku. (Platnost do 1.6.2012).
350.00 Kč

ČSN 360011-1 (360011) - 1.3.2006
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 1: Základní ustanovení.
223.00 Kč

ČSN 360011-2 (360011) - 1.3.2006
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
186.00 Kč

ČSN 360011-3 (360011) - 1.3.2006
Měření osvětlení vnitřních prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení.
186.00 Kč

ČSN EN 60239-ed.2 (361137) - 1.3.2006
Grafitové elektrody u elektrických obloukových pecí - Rozměry a označení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61427-ed.2 (364365) - 1.3.2006
Akumulátorové články a baterie pro fotovoltaické energetické systémy (PVES) - Všeobecné požadavky a metody zkoušek. (Platnost do 28.5.2016).
223.00 Kč

ČSN EN 60336-ed.2 (364744) - 1.3.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Rentgenové zářiče pro lékařskou diagnostiku - Charakteristiky ohnisek. (Platnost do 21.1.2024).
434.00 Kč

ČSN EN 62274 (364804) - 1.3.2006
Zdravotnické elektrické přístroje - Bezpečnost záznamových a verifikačních systémů pro radioterapii.
223.00 Kč

ČSN EN 62328-1 (368632) - 1.3.2006
Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 1: Všeobecný popis a architektura. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62328-2 (368632) - 1.3.2006
Domácí multimediální serverové systémy - Přizpůsobení struktury nosiče/souboru dat pro vzájemnou výměnu pro televizní přijímače - Část 2: Obecná struktura záznamu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 60998-2-4-ed.2 (370670) - 1.3.2006
Připojovací zařízení nízkého napětí pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky pro nasunovací připojovací zařízení.
338.00 Kč

ČSN EN 12279:2001/A1 (386443) - 1.3.2006
Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 12845 (389211) - 1.3.2006
Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba.
945.00 Kč

ČSN EN 10224:2005/A1/Oprava1 (420253) - 1.3.2006
Trubky a tvarovky z nelegované oceli pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
29.00 Kč

ČSN EN 10312:2005/A1/Oprava1 (420254) - 1.3.2006
Svařované trubky z korozivzdorných ocelí pro dopravu vody a jiných kapalin na bázi vody - Technické dodací podmínky.
29.00 Kč

ČSN EN 10302 (420917) - 1.3.2006
Žáropevné oceli (odolné tečení), niklové a kobaltové slitiny.
543.00 Kč

ČSN EN 10049 (422001) - 1.3.2006
Měření průměrné aritmetické úchylky profilu drsnosti Ra a počtu vrcholů RPc plochých kovových výrobků.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-2:2004/A1 (451394) - 1.3.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 2: Zkoušení cementů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10426-5 (451394) - 1.3.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Cementy a materiály pro cementování vrtů - Část 5: Stanovení smrštění a roztažnosti cementačních směsí při atmosférickém tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13706 (451395) - 1.3.2006
Naftový a plynárenský průmysl - Výměníky tepla chlazené vzduchem (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN ISO 6489-4 (472002) - 1.3.2006
Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton.
186.00 Kč

ČSN EN 14049:2004/A1 (474002) - 1.3.2006
Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1001-1 (490001) - 1.3.2006
Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Terminologie - Část 1: Seznam ekvivalentních termínů.
567.00 Kč

ČSN EN 1104 (500490) - 1.3.2006
Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení přenosu antimikrobiálních látek (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12497 (500494) - 1.3.2006
Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení rtuti ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 12498 (500495) - 1.3.2006
Papír a lepenka - Papír a lepenka určená pro styk s poživatinami - Stanovení kadmia a olova ve vodném výluhu (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 560160-17 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 17: Stanovení obsahu sušiny (A. Metoda sušení za sníženého tlaku, B. Refraktometrická metoda).
223.00 Kč

ČSN 560160-18 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Část 18: Stanovení glukózového ekvivalentu (Metoda podle Lanea a Eynona s konstantním titrem).
120.00 Kč

ČSN 560160-3:2001/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení ztráty hmotnosti sušením.
29.00 Kč

ČSN 560160-5:2001/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení sacharózy polarizací.
62.00 Kč

ČSN 560160-6:1994/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků. Část 6: Stanovení popela.
29.00 Kč

ČSN 560160-7:2000/Z1 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků - Stanovení obsahu redukujících látek.
120.00 Kč

ČSN 560160:1971/Z6 (560160) - 1.3.2006
Metody zkoušení cukrovarských výrobků.
29.00 Kč

ČSN 560608 (560608) - 1.3.2006
Metoda stanovení látek extrahovatelných diethyletherem z potravinářských sulfonovaných organických barviv rozpustných ve vodě.
62.00 Kč

ČSN 560609 (560609) - 1.3.2006
Metoda stanovení kyseliny mravenčí, mravenčanů a dalších oxidovatelných nečistot v kyselině octové (E 260), octanu draselném (E 261), dioctanu sodném (E 262) a octanu vápenatém (E 263).
120.00 Kč

ČSN 560611 (560611) - 1.3.2006
Metody stanovení úbytku hmotnosti sušením dusitanu sodného (E 250).
62.00 Kč

ČSN 560612 (560612) - 1.3.2006
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství kyseliny salicylové v ethyl-4-hydroxybenzoátu (E 214), ethyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 215), propyl-4-hydroxybenzoátu (E 216), propyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 217), methyl-4-hydroxybenzoátu (E 218) a methyl-4-hydroxybenzoátu sodném (E 219).
120.00 Kč

ČSN 560613 (560613) - 1.3.2006
Metoda stanovení volné kyseliny octové a octanu sodného v dioctanu sodném (E 262).
120.00 Kč

ČSN 560614 (560614) - 1.3.2006
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství aldehydů v kyselině sorbové (E 200), sorbanu sodném, draselném a vápenatém (E 201, E 202, E 203) a v kyselině propionové (E 280).
62.00 Kč

ČSN 560615 (560615) - 1.3.2006
Metoda stanovení peroxidového čísla lecithinů a látek nerozpustných v toluenu obsažených v lecithinech (E 322).
120.00 Kč

ČSN 560616 (560616) - 1.3.2006
Metoda pro důkaz vyššího než mezního množství redukujících látek v mléčnanu sodném, draselném a vápenatém (E 325, E 326, E 327).
62.00 Kč

ČSN 560617 (560617) - 1.3.2006
Metoda stanovení těkavých kyselin a důkazu vyššího než mezního množství dusičnanů v kyselině orthofosforečné (E 338).
120.00 Kč

ČSN 560618 (560618) - 1.3.2006
Metoda stanovení látek nerozpustných ve vodě přítomných v orthofosforečnanu sodném, disodném a trisodném a v orthofosforečnanu draselném, didraselném a tridraselném (E 339(i), E 339(ii), E 339(iii), E340(i), E 340(ii), E 340 (iii)).
62.00 Kč

ČSN 560620 (560620) - 1.3.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu dioxinů a stanovení PCB s dioxinovým efektem v potravinách.
223.00 Kč

ČSN 560621 (560621) - 1.3.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu cínu v potravinách balených v plechovkách.
120.00 Kč

ČSN 560623 (560623) - 1.3.2006
Metody odběru vzorků a metody stanovení obsahu benzo(a)pyrenu v potravinách.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 661 (588753) - 1.3.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Příprava vzorku k analýze (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16035 (588784) - 1.3.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení halogenovaných uhlovodíků s nízkým bodem varu v jedlých olejích (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13884 (588821) - 1.3.2006
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení izolovaných trans izomerů metodou infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN ISO 1431-1 (621527) - 1.3.2006
Pryž - Vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Odolnost proti vzniku ozónových trhlin - Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8987 (641516) - 1.3.2006
Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení reaktivity na desce ke stanovení B-času (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14770 (657091) - 1.3.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení komplexního modulu ve smyku a fázového úhlu - Dynamický smykový reometr (DSR).
223.00 Kč

ČSN EN 14769 (657092) - 1.3.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Urychlené dlouhodobé stárnutí v tlakové nádobě (PAV).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14678 (668550) - 1.3.2006
Lepidla - Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 14713 (668568) - 1.3.2006
Lepidla na papír, obalové materiály a hygienické výrobky - Stanovení frikčních vlastností filmů a vrstev určených ke slepení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14444 (668588) - 1.3.2006
Konstrukční lepidla - Kvalitativní hodnocení trvanlivosti slepených sestav - Zkouška porušení slepu klínem (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 6270-2 (673108) - 1.3.2006
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vlhkosti - Část 2: Postup pro expozici zkušebních vzorků v prostředí kondenzace vody.
186.00 Kč

ČSN EN 14881 (681135) - 1.3.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu N-(3-dimethylaminopropyl)-alkylamidu v alkylamidopropylbetainech - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14880 (681136) - 1.3.2006
Povrchově aktivní látky - Stanovení obsahu anorganického sulfátu v anionických povrchově aktivních látkách - Metoda potenciometrické titrace s užitím olověné selektivní elektrody (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14321-2 (701577) - 1.3.2006
Sklo ve stavebnictví - Tepelně tvrzené křemičité bezpečnostní sklo s alkalickými zeminami - Část 2: Hodnocení shody/Výrobková norma.
350.00 Kč

ČSN 721860:1968/Z3 (721860) - 1.3.2006
Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení.
29.00 Kč

ČSN EN 14496 (722492) - 1.3.2006
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
338.00 Kč

ČSN EN 771-6 (722634) - 1.3.2006
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene. (Platnost do 1.2.2013).
350.00 Kč

ČSN EN 14209 (723613) - 1.3.2006
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2019).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 1071-11 (727570) - 1.3.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody keramických povlaků - Část 11: Stanovení vnitřního napětí podle Stoneyeho rovnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18757 (727592) - 1.3.2006
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení měrného povrchu keramických prášků adsorpcí plynu metodou BET (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - 1.3.2006
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13501-3 (730860) - 1.3.2006
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky.
223.00 Kč

ČSN EN 13501-5 (730860) - 1.3.2006
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru.
338.00 Kč

ČSN EN 1354 (731316) - 1.3.2006
Stanovení pevnosti v tlaku mezerovitého betonu z pórovitého kameniva.
223.00 Kč

ČSN EN 679 (731352) - 1.3.2006
Stanovení pevnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu.
120.00 Kč

ČSN EN 12512:2002/A1 (731769) - 1.3.2006
Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Cyklické zkoušky spojů s mechanickými spojovacími prostředky.
62.00 Kč

ČSN EN 1504-2 (732101) - 1.3.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu.
434.00 Kč

ČSN EN 1504-4 (732101) - 1.3.2006
Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 4: Konstrukční spojování.
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15122 (735922) - 1.3.2006
Povrchy pro sportoviště - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti syntentických sportovních povrchů proti opakovaným nárazům.
120.00 Kč

ČSN EN 13108-8 (736140) - 1.3.2006
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R - materiál (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 14840 (736151) - 1.3.2006
Zálivky a vložky do spár - Zkušební metody pro tvarované vložky do spár (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12697-11 (736160) - 1.3.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 11: Stanovení afinity mezi pojivem a kamenivem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 12274-8 (736163) - 1.3.2006
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 8: Vizuální posouzení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14600 (746073) - 1.3.2006
Vrata, dveře a otevíravá okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti - Požadavky a klasifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 14501 (746074) - 1.3.2006
Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifikace.
338.00 Kč

ČSN 750905 (750905) - 1.3.2006
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží.
223.00 Kč

ČSN EN 12905 (755705) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Expandovaný hlinitokřemičitan.
186.00 Kč

ČSN EN 12912 (755712) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Baryt.
223.00 Kč

ČSN EN 12913 (755713) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Prášková křemelina.
186.00 Kč

ČSN EN 12914 (755714) - 1.3.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Práškový perlit.
186.00 Kč

ČSN 756307 (756307) - 1.3.2006
Přehled evropských norem určených pro sanaci systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek.
223.00 Kč

ČSN ISO 6333:1996/Oprava1 (757447) - 1.3.2006
Jakost vod. Stanovení manganu. Spektrofotometrická metoda s formaldoximem.
29.00 Kč

ČSN ISO 14593:2005/Z1 (757780) - 1.3.2006
Jakost vod - Hodnocení úplné aerobní biologické rozložitelnosti organických látek ve vodním prostředí - Metoda stanovení anorganického uhlíku v těsně uzavřených lahvičkách (CO2 headspace metoda).
29.00 Kč

ČSN EN ISO 7899-2:2001/Oprava1 (757831) - 1.3.2006
Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků - Část 2: Metoda membránových filtrů.
29.00 Kč

ČSN EN 14798 (771026) - 1.3.2006
Obalové sklo - Ruční otvírače lahví s korunkovým uzávěrem - Rozměry.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17693 (795219) - 1.3.2006
Obuv - Zkoušení vrchů - Odolnost proti poškození při napínání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17695 (795221) - 1.3.2006
Obuv - Zkoušení vrchů - Tvarovatelnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17700 (795229) - 1.3.2006
Obuv - Zkoušení vrchů, podšívek a podšívkových stélek - Stálobarevnost při stírání (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10318 (806172) - 1.3.2006
Geosyntetika - Termíny a definice.
350.00 Kč

ČSN EN 13186 (808825) - 1.3.2006
Peří a prachové peří - Specifikace pro lůžkoviny plněné peřím a prachovým peřím.
223.00 Kč

ČSN EN 14529 (832277) - 1.3.2006
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s polomaskou obsahující přetlakovou plicní automatiku určené pouze pro účely úniku.
338.00 Kč

ČSN EN 1836 (832437) - 1.3.2006
Osobní prostředky k ochraně očí - Protisluneční brýle, protisluneční filtry pro všeobecné použití a filtry k přímému pozorování slunce.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12402-1 (832865) - 1.3.2006
Osobní vztlakové prostředky - Část 1: Záchranné vesty pro použití na námořních lodích - Požadavky na bezpečnost.
223.00 Kč

ČSN EN 14907 (835613) - 1.3.2006
Kvalita ovzduší - Normovaná gravimetrická metoda stanovení frakce PM2,5 aerosolových částic.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 22374 (856026) - 1.3.2006
Stomatologie - Stomatologické násadce - Elektricky ovládané škrabky a hroty škrabek (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 302208-1-V1.1.1 (875121) - 1.3.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysokofrekvenční identifikační zařízení pracující v pásmu 865 MHz až 868 MHz s úrovněmi výkonu do 2 W - Část 1: Technické požadavky a metody měření.
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 302288-1-V1.1.1 (875124) - 1.3.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Telematika v silniční dopravě a provozu (RTTT) - Radarová zařízení krátkého dosahu pracující v pásmu 24 GHz - Část 1: Technické požadavky a metody měření.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302085-V1.2.3 (878579) - 1.3.2006
Pevné rádiové systémy - Antény mezi bodem a více body - Antény pro pevné rádiové systémy pracující v pásmu 3 GHz až 11 GHz mezi bodem a více body (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 695 (914107) - 1.3.2006
Kuchyňské dřezy - Připojovací rozměry.
223.00 Kč

ČSN EN 1143-1 (916011) - 1.3.2006
Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 5218 (971010) - 1.3.2006
Informační technologie - Kódy pro prezentaci lidského pohlaví.
338.00 Kč

ČSN ISO 13584-24 (974102) - 1.3.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 24: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
3967.20 Kč

ČSN ISO 13584-25 (974102) - 1.3.2006
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Knihovna součástí - Část 25: Logický zdroj: Logický model knihovny dodavatele s agregovanými hodnotami a explicitním obsahem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN 12323 (977113) - 1.3.2006
Technologie AIDC - Specifikace symboliky - Kód 16K (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 19110 (979829) - 1.3.2006
Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů jevů.
543.00 Kč

ČSN EN 14720-1 (981006) - 1.3.2006
Zdravotnická informatika - Vyžádání služby a sdělení výsledku - Část 1: Základní služby včetně předání a propuštění (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12381 (981012) - 1.3.2006
Zdravotnická informatika - Časové normy pro specifické problémy zdravotní péče (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1064 (982008) - 1.3.2006
Zdravotnická informatika - Standardní komunikační protokol - Počítačem podporovaná elektrokardiografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.