Nové normy ČSN za září 2006

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.09.2006 v 09:00


ČSN ISO 14064-1 (010964) - 1.9.2006
Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace.
350.00 Kč

ČSN ISO 14064-2 (010964) - 1.9.2006
Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty.
543.00 Kč

ČSN ISO 14064-3 (010964) - 1.9.2006
Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech.
567.00 Kč

ČSN ISO 14617-1 (013630) - 1.9.2006
Grafické značky pro schémata - Část 1: Všeobecné informace a rejstříky.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14814 (018339) - 1.9.2006
Dopravní telematika - Automatická identifikace vozidel a nákladů - Referenční architektura a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN CEN/TS 15213-1 (018360) - 1.9.2006
Dopravní telematika - Část 1: Pokrádežové systémy pro navracení odcizených vozidel - Referenční architektura a terminologie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 10308 (038154) - 1.9.2006
Kovové povlaky - Přehled zkoušek pórovitosti.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 3543:2001/Oprava1 (038184) - 1.9.2006
Kovové a nekovové povlaky - Měření tloušťky - Metoda zpětného rozptylu záření beta.
29.00 Kč

ČSN EN 12499:2003/Oprava1 (038357) - 1.9.2006
Katodická ochrana vnitřních povrchů kovových zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - 1.9.2006
Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování.
350.00 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - 1.9.2006
Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN 060220 (060220) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy.
223.00 Kč

ČSN 060310 (060310) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž.
223.00 Kč

ČSN 060320 (060320) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování.
223.00 Kč

ČSN 060830 (060830) - 1.9.2006
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.
223.00 Kč

ČSN EN 1507 (120507) - 1.9.2006
Větrání budov - Kovové plechové potrubí pravoúhlého průřezu - Požadavky na pevnost a těsnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13141-8 (127131) - 1.9.2006
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 8: Zkoušení výkonu mechanických bezpotrubních nasávacích a odsávacích větracích jednotek (včetně rekuperace tepla) pro mechanické větrací systémy v rodinných domech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13101:2003/Oprava1 (136352) - 1.9.2006
Stupadla pro podzemní vstupní šachty - Požadavky, označování, zkoušení a hodnocení shody.
29.00 Kč

ČSN EN 153 (142753) - 1.9.2006
Metody měření spotřeby elektrické energie a přidružených charakteristik chladniček pro domácnost, konzervátorů zmrazených potravin a mrazniček na potraviny pro domácnost a jejich kombinací, napájených ze sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 22.10.2015).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 463 (251801) - 1.9.2006
Geometrické specifikace výrobků (GPS) - Délková měřidla - Konstrukční a metrologické charakteristiky mechanických číselníkových úchylkoměrů.
223.00 Kč

ČSN ISO 6015 (277030) - 1.9.2006
Stroje pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla a rýpadlo-nakladače - Metody stanovení sil na nástroji. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 15380-1 (280081) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15380-2 (280081) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15380-3 (280081) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3095 (280350) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly.
350.00 Kč

ČSN EN 14865-2 (280541) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Maziva nápravových ložiskových skříní - Část 2: Metoda zkoušení mechanické odolnosti do rychlosti vozidel až 200 km/h (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3381 (281531) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Akustika - Měření hluku uvnitř kolejových vozidel.
338.00 Kč

ČSN EN 14817 (284209) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Prvky vypružení - Regulační prvky vzduchového vypružení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60464-1:1999/A1 (346580) - 1.9.2006
Elektroizolační laky - Část 1: Definice a všeobecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60464-2:2002/A1 (346580) - 1.9.2006
Elektroizolační laky - Část 2: Zkušební metody.
120.00 Kč

ČSN EN 60464-3-1:2002/A1 (346580) - 1.9.2006
Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Laky pro povrchovou úpravu vytvrzované při teplotě okolí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 50363-10-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-1: Smíšené plášťové směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC).
120.00 Kč

ČSN EN 50363-10-2 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 10-2: Smíšené plášťové směsi - Termoplastický polyuretan.
120.00 Kč

ČSN EN 50363-2-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-1: Zesítěné elastomerové plášťové směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-2-2 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 2-2: Zesítěné elastomerové povrchové směsi.
120.00 Kč

ČSN EN 50363-3 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 3: PVC izolační směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-4-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-1: PVC plášťové směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-4-2 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 4-2: PVC povrchové směsi.
120.00 Kč

ČSN EN 50363-5 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 5: Bezhalogenové, zesítěné izolační směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-6 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 6: Bezhalogenové, zesítěné plášťové směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-7 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 7: Bezhalogenové, termoplastické izolační směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-8 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 8: Bezhalogenové, termoplastické plášťové směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 50363-9-1 (347013) - 1.9.2006
Izolační, plášťové a povrchové materiály pro kabely nízkého napětí - Část 9-1: Smíšené izolační směsi - Zesítěný polyvinylchlorid (XLPVC).
120.00 Kč

ČSN CLC/TS 60034-25 (350000) - 1.9.2006
Točivé elektrické stroje - Část 25: Návod pro navrhování a vlastnosti asynchronních motorů nakrátko navržených speciálně pro napájení z měničů.
543.00 Kč

ČSN EN 61543:1997/A2 (354183) - 1.9.2006
Proudové chrániče (RCD) pro domovní a podobné použití - Elektromagnetická kompatibilita.
120.00 Kč

ČSN EN 60320-2-4 (354508) - 1.9.2006
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-4: Nástrčky a přívodky závislé na hmotnosti spotřebičů. (Platnost do 19.3.2024).
338.00 Kč

ČSN IEC 62241 (356667) - 1.9.2006
Jaderné elektrárny - Bloková dozorna - Funkce a indikace výstrah.
434.00 Kč

ČSN EN 62132-5 (358798) - 1.9.2006
Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 5: Metoda pracovní Faradayovy klece.
338.00 Kč

ČSN EN 62129 (359208) - 1.9.2006
Kalibrace optických spektrálních analyzátorů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 3.6.2019).
768.00 Kč

ČSN EN 60794-3-12 (359223) - 1.9.2006
Optické kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.1.2016).
338.00 Kč

ČSN EN 60794-3-21 (359223) - 1.9.2006
Optické kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 24.12.2018).
338.00 Kč

ČSN EN 61754-13-ed.2 (359244) - 1.9.2006
Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61755-1 (359256) - 1.9.2006
Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 19.10.2023).
350.00 Kč

ČSN EN 61280-2-11 (359270) - 1.9.2006
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
768.00 Kč

ČSN EN 61280-4-4 (359270) - 1.9.2006
Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 4-4: Optické kabelové trasy a spoje - Měření polarizační vidové disperze instalovaných spojů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 18.8.2020).
945.00 Kč

ČSN EN 61347-2-8:2001/A1 (360510) - 1.9.2006
Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-8: Zvláštní požadavky na předřadníky pro zářivky.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-4+A1+A2 (361040) - 1.9.2006
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na odstředivky prádla (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.8.2007).
350.00 Kč

ČSN EN 61267-ed.2 (364715) - 1.9.2006
Lékařské diagnostické rentgenové přístroje - Podmínky záření využívané pro stanovení charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60118-7 (368860) - 1.9.2006
Elektroakustika - Sluchadla - Část 7: Měření provozních vlastností sluchadel pro účely zajištění kvality výroby, zásobování a dodávání.
338.00 Kč

ČSN EN 60118-8 (368860) - 1.9.2006
Elektroakustika - Sluchadla - Část 8: Metody měření provozních vlastností sluchadel za simulovaných pracovních podmínek in situ.
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 15504-4 (369027) - 1.9.2006
Informační technologie - Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu.
350.00 Kč

ČSN EN 60950-23 (369060) - 1.9.2006
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení. (Platnost do 6.1.2023).
186.00 Kč

ČSN EN 50310-ed.2 (369072) - 1.9.2006
Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie. (Platnost do 1.10.2013).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13888-1 (369787) - 1.9.2006
Bezpečnostní techniky IT - Nepopiratelnost - Část 1: Všeobecně.
338.00 Kč

ČSN EN 334 (386445) - 1.9.2006
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 100 barů včetně.
593.00 Kč

ČSN EN 14382 (386450) - 1.9.2006
Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9445 (420039) - 1.9.2006
Úzké a široké pásy, plechy a pruhy z korozivzdorné oceli válcované kontinuálně za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3928 (420771) - 1.9.2006
Spékané kovové materiály mimo slinuté karbidy - Zkušební tělesa pro únavovou zkoušku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-8 (500371) - 1.9.2006
Tissue papíry a výrobky - Část 8: Doba absorpce pro vodu, absorpční kapacita pro vodu, ruční a automatizovaná metoda zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 17604 (560105) - 1.9.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Vzorkování těl poražených zvířat pro mikrobiologické vyšetření.
223.00 Kč

ČSN ISO 18593 (560626) - 1.9.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metody specifikující techniky vzorkování z povrchů pomocí kontaktních ploten a stěrů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21871 (560628) - 1.9.2006
Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda pro stanovení nízkých počtů presumptivních Bacillus cereus - Technika MPN a metoda průkazu.
223.00 Kč

ČSN ISO 17997-1 (570526) - 1.9.2006
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 1: Nepřímá metoda (Referenční metoda).
186.00 Kč

ČSN ISO 17997-2 (570526) - 1.9.2006
Mléko - Stanovení obsahu kaseinového dusíku - Část 2: Přímá metoda.
186.00 Kč

ČSN 570530:1972/Z3 (570530) - 1.9.2006
Metody zkoušení mléka a tekutých mléčných výrobků.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-1 (643124) - 1.9.2006
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 1: Obecné metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 1167-2 (643124) - 1.9.2006
Trubky, tvarovky a sestavy z termoplastů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku - Část 2: Příprava zkušebních těles (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12086-1 (643801) - 1.9.2006
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12086-2 (643801) - 1.9.2006
Plasty - Fluoropolymerní disperze a materiály pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 7391-1 (644420) - 1.9.2006
Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7391-2 (644420) - 1.9.2006
Materiály z polykarbonátů (PC) pro tváření a vytlačování - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14741 (646405) - 1.9.2006
Potrubní rozvodné a ochranné systémy z termoplastů - Spoje pro beztlakové aplikace uložené v zemi - Stanovení dlouhodobého těsnícího účinku spojů s elastomerním těsněním vyhodnocením těsnícího tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12666-1 (646435) - 1.9.2006
Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Polyethylen (PE) - Část 1: Specifikace pro trubky, tvarovky a systém.
350.00 Kč

ČSN EN 13421 (649309) - 1.9.2006
Plasty - Reaktoplasty pro tváření - Kompozity a vyztužující vlákna - Příprava zkušebních těles pro stanovení anizotropie vlastností lisovaných kompozitů (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN 650102 (650102) - 1.9.2006
Chemie - Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek.
223.00 Kč

ČSN 656074 (656074) - 1.9.2006
Ropné výrobky - Stanovení korozivního působení na kovy.
120.00 Kč

ČSN 656180 (656180) - 1.9.2006
Ropné výrobky a uhlovodíková rozpouštědla - Stanovení anilinového bodu.
186.00 Kč

ČSN 656230 (656230) - 1.9.2006
Turbinové oleje - Stanovení deemulgačního čísla.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 20623 (656254) - 1.9.2006
Ropa a ropné výrobky - Stanovení vysokotlakých a protioděrových vlastností kapalin - Čtyřkuličková metoda (Evropské podmínky).
338.00 Kč

ČSN 656256 (656256) - 1.9.2006
Minerální oleje - Korozní zkouška vodných emulzí na litině (Herbert test).
120.00 Kč

ČSN ISO 2176 (656305) - 1.9.2006
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení bodu skápnutí.
186.00 Kč

ČSN ISO 2137 (656307) - 1.9.2006
Ropné výrobky - Plastická maziva - Stanovení penetrace kuželem.
338.00 Kč

ČSN EN 13924 (657202) - 1.9.2006
Asfalty a asfaltová pojiva - Specifikace pro tvrdé silniční asfalty. (Platnost do 30.9.2017).
338.00 Kč

ČSN EN 13938-1:2005/Oprava1 (668120) - 1.9.2006
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 1: Požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 14035-38 (668300) - 1.9.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 38: Vystřelovací trubice - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14035-5 (668300) - 1.9.2006
Zábavná pyrotechnika - Část 5: Baterie nebo kombinace - Specifikace a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 725-8 (727515) - 1.9.2006
Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 8: Stanovení sypné hmotnosti po setřesení.
186.00 Kč

ČSN EN 14967 (727604) - 1.9.2006
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN EN 1998-1 (730036) - 1.9.2006
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby.
1159.00 Kč

ČSN EN 12976-1 (730302) - 1.9.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 12976-2 (730302) - 1.9.2006
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN ISO 17497-1 (730533) - 1.9.2006
Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-4 (730857) - 1.9.2006
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
350.00 Kč

ČSN EN 1997-1 (731000) - 1.9.2006
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla.
945.00 Kč

ČSN EN 14679 (731075) - 1.9.2006
Provádění speciálních geotechnických prací - Hloubkové zlepšování zemin.
543.00 Kč

ČSN EN 1993-1-9 (731401) - 1.9.2006
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava.
434.00 Kč

ČSN 736059:1977/Z2 (736059) - 1.9.2006
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení.
29.00 Kč

ČSN 736060 (736060) - 1.9.2006
Čerpací stanice pohonných hmot.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-40 (736160) - 1.9.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 40: Propustnost in situ.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-42 (736160) - 1.9.2006
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 42: Obsah cizorodých látek v R-materiálu.
186.00 Kč

ČSN EN 13674-4 (736361) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Kolej - Kolejnice - Část 4: Vignolovy železniční kolejnice pod 46 kg/m do 27 kg/m (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13481-8 (736370) - 1.9.2006
Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 8: Systémy upevnění kolejí pro vysoká nápravová zatížení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 752310 (752310) - 1.9.2006
Sypané hráze.
434.00 Kč

ČSN EN 13433 (755427) - 1.9.2006
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem - Mechanický přímočinný přerušovač průtoku - Skupina G, Druh A.
338.00 Kč

ČSN EN 14652 (755466) - 1.9.2006
Zařízení na úpravu vody vnitřních vodovodů - Zařízení membránové filtrace - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 15029 (755725) - 1.9.2006
Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Hydroxid-oxid železitý.
186.00 Kč

ČSN EN 15028 (755887) - 1.9.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Chlorečnan sodný.
223.00 Kč

ČSN EN 15030 (755892) - 1.9.2006
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Stříbrné soli pro občasné používání.
223.00 Kč

ČSN 756261:2004/Oprava1 (756261) - 1.9.2006
Dešťové nádrže.
29.00 Kč

ČSN EN 858-1:2003/Oprava1 (756510) - 1.9.2006
Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) - Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti.
29.00 Kč

ČSN EN 12873-3 (757333) - 1.9.2006
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 3: Zkušební metoda pro ionexové pryskyřice a sorbenty.
223.00 Kč

ČSN EN 12873-4 (757333) - 1.9.2006
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Vliv migrace - Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 16106 (770135) - 1.9.2006
Obaly - Přepravní balení pro nebezpečné věci - Obaly na nebezpečné věci, středněobjemové obaly (IBC) a velké obaly - Směrnice pro použití ISO 9001.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3071 (800066) - 1.9.2006
Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 12947-1:1999/Oprava1 (800846) - 1.9.2006
Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 16663-2:2004/Oprava1 (806418) - 1.9.2006
Rybářské sítě - Metoda zkoušení pro zjišťování velikosti oka - Část 2: Délka oka.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 4167 (808616) - 1.9.2006
Polyolefinové motouzy pro zemědělství (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 14884 (834762) - 1.9.2006
Kvalita ovzduší - Stacionární zdroje emisí - Stanovení celkového obsahu rtuti: automatizované měřicí systémy.
223.00 Kč

ČSN EN 15002 (838003) - 1.9.2006
Charakterizace odpadů - Příprava zkušebních podílů z laboratorního vzorku.
434.00 Kč

ČSN EN 12920 (838011) - 1.9.2006
Charakterizace odpadů - Metodický postup pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů za definovaných podmínek.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15290 (838223) - 1.9.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu hlavních prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15297 (838224) - 1.9.2006
Tuhá biopaliva - Stanovení obsahu vedlejších prvků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN P CEN/TS 15296 (838225) - 1.9.2006
Tuhá biopaliva - Analytické výpočty pro různé stavy biopaliv (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.1.1 (875015) - 1.9.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300330-1-V1.5.1 (875026) - 1.9.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 300392-12-3-V1.3.1 (875042) - 1.9.2006
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 12: Doplňkové služby - Stupeň 3 - Podčást 3: Identifikace konferenčního volání (TPI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302372-1-V1.1.1 (875131) - 1.9.2006
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302340-V1.1.1 (876047) - 1.9.2006
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pro družicové pozemské stanice na palubách lodí (ESVs), pracující v kmitočtových pásmech 11/12/14 GHz přidělených pevné družicové službě (FSS), pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 302326-3-V1.1.1 (878596) - 1.9.2006
Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body.
434.00 Kč

ČSN EN 1021-1 (910232) - 1.9.2006
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - Žhnoucí cigareta (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1021-2 (910232) - 1.9.2006
Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - Ekvivalent plamene zápalky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 19103 (979822) - 1.9.2006
Geografická informace - Jazyk konceptuálního schématu.
567.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.