Nové normy ČSN za březen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 704 (010505) - 1.3.2018
Terminologická práce - Principy a metody.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - 1.3.2018
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití.
698.50 Kč

ČSN ISO 7626-2 (011416) - 1.3.2018
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem.
306.90 Kč

ČSN ISO 26101 (011644) - 1.3.2018
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - 1.3.2018
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti.
515.90 Kč

ČSN EN 61360-1-ed.3 (013720) - 1.3.2018
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem - Část 1: Definice - Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 62569-1 (013725) - 1.3.2018
Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62656-5 (013746) - 1.3.2018
Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 5: Rozhraní pro popis činností (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník.
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17100 (015079) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Referenční fotografie a velikosti indikací.
202.40 Kč

TNI CEN/TR 17108 (015079) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy.
306.90 Kč

ČSN ISO 18249 (015098) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny.
306.90 Kč

ČSN ISO 14817-3 (018204) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ISO 24097-1 (018205) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 21210:2013/Amd.1 (018401) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
108.90 Kč

ČSN EN 16774 (040040) - 1.3.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Hodnocení přilnavosti zbytků tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9455-15 (050065) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze mědi (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.3.2018
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.3.2018
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.3.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.3.2018
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení technikou phased array - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 18278-3 (051632) - 1.3.2018
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.3.2018
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
202.40 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.3.2018
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
859.10 Kč

ČSN EN 303-1 (075303) - 1.3.2018
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN ISO 9809-4 (078521) - 1.3.2018
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1100 MPa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - 1.3.2018
Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10297:2015/A1 (078649) - 1.3.2018
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - 1.3.2018
Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16282-1 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16282-5 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16282-7 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16282-8 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 816 (137103) - 1.3.2018
Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 1287 (137106) - 1.3.2018
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - 1.3.2018
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - 1.3.2018
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu.
394.90 Kč

ČSN EN 16864 (165194) - 1.3.2018
Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.3.2018
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (ISO 18369-2: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (ISO 18369-3: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (ISO 18369-4: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 15798:2014/A1 (195301) - 1.3.2018
Oftalmologické implantáty - Viskoelastické prostředky pro oční chirurgii (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - 1.3.2018
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy.
698.50 Kč

ČSN EN 1459-1 (268804) - 1.3.2018
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13001-3-5 (270105) - 1.3.2018
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků.
539.00 Kč

ČSN EN 16851 (270211) - 1.3.2018
Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů.
394.90 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - 1.3.2018
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16585-1 (287251) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety.
394.90 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb.
394.90 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.3.2018
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.3.2018
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

TNI ISO/TR 20545 (300648) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 4008-004 (311808) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 004: Čelisti pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 4165-001:2016/Oprava2 (311812) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
56.10 Kč

ČSN EN 3660-031 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 031: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3660-032 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 032: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3660-034 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 034: Paměťové kovové kroužky, typ Z, pro stínění - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3660-035 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 035: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 3660-066 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 066: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2004-7 (312061) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3875 (312064) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 2053 (312376) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Skládané profily U ze slitiny hliníku - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 3451 (312569) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P99002 - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování třídy 2 pro žíhané výkovky - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2034 (312813) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, tažené a/nebo s odstraněnými okujemi - Rozměry - Tolerance h 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2036 (312814) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, broušené - Rozměry - Tolerance h 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 2040 (312816) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 4729 (318245) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Chemické konverzní povlaky na bázi trojmocného chromu pro hliník a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - 1.3.2018
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18422 (328625) - 1.3.2018
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN IEC 50(531):1997/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A3 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
202.40 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 704: Přenos.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A3 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
108.90 Kč

ČSN IEC 50(722):1995/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 722: Telefonie.
56.10 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-114:2016/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie.
56.10 Kč

ČSN IEC 60050-521:2003/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A3 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
108.90 Kč

ČSN 332000-1-ed.2:2009/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.
56.10 Kč

ČSN 332000-4-46-ed.3:2017/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-51-ed.3:2010/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-537-ed.2:2017/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3:2012/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-559-ed.2:2013/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace.
56.10 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.2:2010/Z3 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-701-ed.2:2007/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-705-ed.2:2007/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-715-ed.2:2013/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-718:2014/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-729:2010/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu.
56.10 Kč

ČSN 332000-7-740:2007/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech.
56.10 Kč

ČSN EN IEC 63044-3 (332151) - 1.3.2018
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61000-4-15-ed.2:2011/Z1 (333432) - 1.3.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování.
56.10 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.3 (334591) - 1.3.2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 62820-1-2 (334597) - 1.3.2018
Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN IEC 62820-2 (334597) - 1.3.2018
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 61970-452-ed.3 (334910) - 1.3.2018
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN).
1053.80 Kč

ČSN EN 62325-451-4-ed.2 (335000) - 1.3.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh.
493.90 Kč

ČSN EN 62351-7 (335011) - 1.3.2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Řízení sítí a soustav (NSM) datové modely objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1251.80 Kč

ČSN EN 62282-3-201-ed.2 (336000) - 1.3.2018
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 50657 (341518) - 1.3.2018
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel.
859.10 Kč

ČSN EN 61788-22-1 (345685) - 1.3.2018
Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60811-201:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace.
108.90 Kč

ČSN EN 60811-202:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště.
56.10 Kč

ČSN EN 60811-401:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci.
108.90 Kč

ČSN EN 60811-410:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 60811-508:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť.
108.90 Kč

ČSN EN 60811-509:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem).
108.90 Kč

ČSN EN 60811-511:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN 61810-2-1-ed.2 (353412) - 1.3.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61810-2-ed.3 (353412) - 1.3.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 62271-1-ed.2 (354205) - 1.3.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu.
859.10 Kč

ČSN EN 62586-1-ed.2 (356240) - 1.3.2018
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61010-2-020-ed.3 (356502) - 1.3.2018
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky.
317.90 Kč

ČSN EN 61577-2 (356590) - 1.3.2018
Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 60286-1-ed.2 (358292) - 1.3.2018
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60679-1-ed.3 (358430) - 1.3.2018
Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
515.90 Kč

ČSN EN 61191-4-ed.2 (359041) - 1.3.2018
Osazené desky s plošnými spoji - Část 4: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené na zakončovací kolíky.
306.90 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.6 (359213) - 1.3.2018
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2022).
493.90 Kč

ČSN EN 50631-1 (361060) - 1.3.2018
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy (Norma k přímému použití jako ČSN).
2656.20 Kč

ČSN EN 82304-1 (364830) - 1.3.2018
Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 61391-1:2007/A1 (364889) - 1.3.2018
Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60728-13-1-ed.2 (367211) - 1.3.2018
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 62232 (367927) - 1.3.2018
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka (Norma k přímému použití jako ČSN).
1425.00 Kč

ČSN EN 62802 (368652) - 1.3.2018
Metoda měření půlvlnného napětí a parametru chirp pro Mach-Zehnderův optický modulátor ve vysokofrekvenčních rádiových systémech na optických vláknech (RoF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 63005-1 (368688) - 1.3.2018
Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 1: Základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - 1.3.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny.
394.90 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - 1.3.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867) - 1.3.2018
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy.
317.90 Kč

ČSN ISO 12135 (420348) - 1.3.2018
Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti.
539.00 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - 1.3.2018
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly.
306.90 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - 1.3.2018
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace.
394.90 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 10120 (421020) - 1.3.2018
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 12438 (421485) - 1.3.2018
Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - 1.3.2018
Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 18797-1 (450045) - 1.3.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - 1.3.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - 1.3.2018
Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.3.2018
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - 1.3.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - 1.3.2018
Krmiva: Metody vzorkování a zkoušení - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15695-1 (470414) - 1.3.2018
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy.
306.90 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - 1.3.2018
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy.
169.40 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - 1.3.2018
Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - 1.3.2018
Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.3.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.3.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 19085-5 (496070) - 1.3.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - 1.3.2018
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 19020 (560111) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - 1.3.2018
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - 1.3.2018
Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - 1.3.2018
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - 1.3.2018
Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - 1.3.2018
Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 16997 (656171) - 1.3.2018
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 16934 (656172) - 1.3.2018
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - 1.3.2018
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie.
202.40 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - 1.3.2018
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - 1.3.2018
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.3.2018
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.3.2018
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.3.2018
Nátěrové hmoty - Termíny a definice.
698.50 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - 1.3.2018
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - 1.3.2018
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 16212 (681552) - 1.3.2018
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.3.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
493.90 Kč

ČSN EN 13445-6:2018/A1 (695245) - 1.3.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
202.40 Kč

ČSN EN 14025+A1 (699025) - 1.3.2018
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 13639 (721221) - 1.3.2018
Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 15824-ed.2 (722402) - 1.3.2018
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy.
202.40 Kč

ČSN EN 14496-ed.2 (722492) - 1.3.2018
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 13915-ed.2 (723613) - 1.3.2018
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody.
317.90 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - 1.3.2018
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody.
306.90 Kč

ČSN EN 14209-ed.2 (723619) - 1.3.2018
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - 1.3.2018
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - 1.3.2018
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
859.10 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1094.50 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.3.2018
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.3.2018
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.3.2018
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - 1.3.2018
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - 1.3.2018
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.3.2018
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - 1.3.2018
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.3.2018
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 15657 (730590) - 1.3.2018
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1634-1+A1 (730852) - 1.3.2018
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - 1.3.2018
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO 18402 (731790) - 1.3.2018
Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-51 (736160) - 1.3.2018
Asfaltové směsi - Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka - Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13146-5:2013/Oprava1 (736375) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu.
56.10 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - 1.3.2018
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 15232-1 (738532) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
698.50 Kč

ČSN EN 12453 (747029) - 1.3.2018
Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - 1.3.2018
Lehké obvodové pláště - Terminologie.
306.90 Kč

ČSN 747250 (747250) - 1.3.2018
Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování.
202.40 Kč

ČSN 747251 (747251) - 1.3.2018
Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled.
306.90 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - 1.3.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - 1.3.2018
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 20227 (757747) - 1.3.2018
Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18295-1 (761802) - 1.3.2018
Zákaznická kontaktní centra - Část 1: Požadavky na zákaznická kontaktní centra (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 18295-2 (761802) - 1.3.2018
Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11683:1998/Oprava4 (774001) - 1.3.2018
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 11378-2:2001/A1 (804410) - 1.3.2018
Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - 1.3.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - 1.3.2018
Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice.
202.40 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.3.2018
Označování velikosti oblečení - Část 3: Tělesné rozměry a intervaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13506-1 (832743) - 1.3.2018
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny (Norma k přímému použití jako ČSN).
515.90 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - 1.3.2018
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7243 (833561) - 1.3.2018
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.3.2018
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - 1.3.2018
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10555-6 (855825) - 1.3.2018
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 6710 (857024) - 1.3.2018
Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V11.1.2 (875111) - 1.3.2018
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V11.1.2 (875111) - 1.3.2018
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 16121+A1 (910414) - 1.3.2018
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 13553 (917880) - 1.3.2018
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - 1.3.2018
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 71-14+A1 (943095) - 1.3.2018
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.
317.90 Kč

ČSN EN 16948 (943472) - 1.3.2018
Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi určená pro skříně a zásuvky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury.
202.40 Kč

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni.
306.90 Kč

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 12052 (982001) - 1.3.2018
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

Kategorie (nové normy)