Nové normy ČSN za březen 2018

od NORMSERVIS


Editováno dne 01.01.2018 v 09:00


ČSN ISO 704 (010505) - 1.3.2018
Terminologická práce - Principy a metody.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 8041-1 (011403) - 1.3.2018
Vibrace působící na člověka - Měřicí přístroje - Část 1: Vibrometry k obecnému použití.
768.00 Kč

ČSN ISO 7626-2 (011416) - 1.3.2018
Vibrace a rázy - Experimentální určování mechanické pohyblivosti - Část 2: Měření pomocí translačního buzení v jednom bodě s připojeným vibrátorem.
338.00 Kč

ČSN ISO 26101 (011644) - 1.3.2018
Akustika - Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11819-2 (011679) - 1.3.2018
Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 2: Metoda malé vzdálenosti.
567.00 Kč

ČSN EN 61360-1-ed.3 (013720) - 1.3.2018
Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem - Část 1: Definice - Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 62569-1 (013725) - 1.3.2018
Obecná specifikace informace o produktech podle vlastností - Část 1: Zásady a metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62656-5 (013746) - 1.3.2018
Registr a přenos dat tabulkovými procesory (spreadsheets) - Část 5: Rozhraní pro popis činností (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 20484 (015005) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení těsnosti - Slovník.
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17100 (015079) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení kapilární metodou - Referenční fotografie a velikosti indikací.
223.00 Kč

TNI CEN/TR 17108 (015079) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Osvětlení při kapilárním a magnetickém práškovém zkoušení, osvědčené postupy.
338.00 Kč

ČSN ISO 18249 (015098) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny.
338.00 Kč

ČSN ISO 14817-3 (018204) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy - Datové slovníky ITS - Část 3: Přiřazení identifikátoru objektu pro datové koncepty ITS. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ISO 24097-1 (018205) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy - Použití webových služeb pro dodání služby ITS (komunikace stroj-stroj) - Část 1: Realizace interoperabilních webových služeb. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 21210:2013/Amd.1 (018401) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
120.00 Kč

ČSN EN 16774 (040040) - 1.3.2018
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na ocelářský konvertor a přidružené vybavení.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-11 (050063) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 11: Rozpustnost zbytků tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-13 (050063) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-14 (050063) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 14: Hodnocení přilnavosti zbytků tavidla (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9455-15 (050065) - 1.3.2018
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze mědi (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-1 (050313) - 1.3.2018
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-7 (050313) - 1.3.2018
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 7: Navařování.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9606-1 (050711) - 1.3.2018
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14271 (051145) - 1.3.2018
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19285 (051172) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Ultrazvukové zkoušení technikou phased array - Stupně přípustnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - 1.3.2018
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 18278-3 (051632) - 1.3.2018
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 636 (055312) - 1.3.2018
Svařovací materiály - Tyče a dráty pro obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí wolframovou elektrodou v inertním plynu a jejich svarové kovy - Klasifikace.
223.00 Kč

ČSN EN 12098-3 (060330) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav - Moduly M3-5,6,7,8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 12098-5 (060330) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy - Moduly M3-5,6,7,8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13611 (061820) - 1.3.2018
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Obecné požadavky.
945.00 Kč

ČSN EN 303-1 (075303) - 1.3.2018
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN ISO 9809-4 (078521) - 1.3.2018
Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny - Návrh, konstrukce a zkoušení - Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1100 MPa. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15996 (078642) - 1.3.2018
Lahve na přepravu plynů - Ventily na uvolnění zbytkového tlaku - Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10297:2015/A1 (078649) - 1.3.2018
Lahve na plyny - Ventily lahví - Specifikace a zkoušky typu.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6149-4 (119380) - 1.3.2018
Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití - Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky - Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16282-1 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 1: Obecné požadavky včetně výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16282-5 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 5: Vzduchovod; Návrh a dimenzování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16282-7 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 7: Instalace a použití zabudovaných systémů pro potlačování požáru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16282-8 (127134) - 1.3.2018
Zařízení komerčních kuchyní - Prvky pro větrání komerčních kuchyní - Část 8: Zařízení pro nakládání s aerosolem; Požadavky a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 816 (137103) - 1.3.2018
Zdravotnětechnické armatury - Samočinné uzavírací armatury PN 10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 1287 (137106) - 1.3.2018
Zdravotnětechnické armatury - Nízkotlaké termostatické směšovače - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - 1.3.2018
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - 1.3.2018
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu.
434.00 Kč

ČSN EN 16864 (165194) - 1.3.2018
Stavební kování - Mechatronické visací zámky - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - 1.3.2018
Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11978 (195216) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky a prostředky pro ošetřování kontaktních čoček - Informace poskytované výrobcem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-1 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 1: Slovník, třídění a doporučení pro označení vlastností (ISO 18369-1: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-2 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 2: Tolerance (ISO 18369-2: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-3 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 3: Metody měření (ISO 18369-3: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 18369-4 (195229) - 1.3.2018
Oční optika - Kontaktní čočky - Část 4: Fyzikálně chemické vlastnosti materiálů kontaktních čoček (ISO 18369-4: 2017) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 23125 (200701) - 1.3.2018
Obráběcí stroje - Bezpečnost - Soustruhy.
768.00 Kč

ČSN EN 1459-1 (268804) - 1.3.2018
Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13001-3-5 (270105) - 1.3.2018
Jeřáby - Návrh obecně - Část 3-5: Mezní stavy a prokázání způsobilosti kovaných háků.
593.00 Kč

ČSN EN 16851 (270211) - 1.3.2018
Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů.
434.00 Kč

ČSN EN 115-1 (274802) - 1.3.2018
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

ČSN EN 12080 (280530) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Valivá ložiska (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12082 (280535) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12081 (280540) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Plastická maziva (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16585-1 (287251) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 1: Toalety.
434.00 Kč

ČSN EN 16585-2 (287251) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 2: Prvky pro sezení, stání a pohyb.
434.00 Kč

ČSN EN 16585-3 (287251) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Konstrukční úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace - Vybavení a komponenty v kolejových vozidlech - Část 3: Volné průchody a vnitřní dveře.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 15005 (300611) - 1.3.2018
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Zásady řízení dialogu a postupy hodnocení shody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15008 (300614) - 1.3.2018
Silniční vozidla - Ergonomické aspekty dopravních informačních a řídicích systémů - Specifikace a postupy pro posouzení shody vizuální prezentace informací ve vozidle. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

TNI ISO/TR 20545 (300648) - 1.3.2018
Inteligentní dopravní systémy - Varovné a kontrolní systémy ve vozidle a na pozemní komunikaci - Zpráva o normalizaci automatizovaných řídicích systémů vozidel (RoVAS)/Asistenční systémy bez kontroly řidičem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 4008-004 (311808) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 004: Čelisti pro mačkací kleště M22520/2-01 - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 4165-001:2016/Oprava2 (311812) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, modulové - Trvalá pracovní teplota 175 °C - Část 001: Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
62.00 Kč

ČSN EN 3660-031 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 031: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-032 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 032: Kabelový vývod, typ K, přímý, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-034 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 034: Paměťové kovové kroužky, typ Z, pro stínění - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3660-035 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 035: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 3660-066 (311822) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 066: Kabelový vývod, typ K, 90°, pro teplem smrštitelný uzávěr, stíněný, utěsněný - Norma výrobku (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2004-7 (312061) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro výrobky z hliníku a slitin hliníku - Část 7: Referenční bloky pro kalibraci měřicího vybavení používaného pro stanovení elektrické vodivosti tvářeného hliníku a slitin hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3875 (312064) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Kovové materiály - Přídavný kov pro tvrdé pájení - Technická specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 2053 (312376) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Skládané profily U ze slitiny hliníku - Rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 3451 (312569) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Slitina titanu TI-P99002 - Bez tepelného zpracování - Přířezy pro kování třídy 2 pro žíhané výkovky - a nebo D <= 300 mm (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2034 (312813) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, tažené a/nebo s odstraněnými okujemi - Rozměry - Tolerance h 11 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2036 (312814) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče kruhové, broušené - Rozměry - Tolerance h 8 (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 2040 (312816) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče obdélníkové válcované - Rozměry - Tolerance js 16 (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 4729 (318245) - 1.3.2018
Letectví a kosmonautika - Chemické konverzní povlaky na bázi trojmocného chromu pro hliník a slitiny hliníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12217-3 (320233) - 1.3.2018
Malá plavidla - Posuzování a kategorizace podle stability a plovatelnosti - Část 3: Plavidla o délce trupu do 6 m.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18422 (328625) - 1.3.2018
Lodě a lodní technika - Plavidla vnitrozemské plavby - Štítek s instrukcemi pro záchranu, resuscitaci a první pomoc pro topící se osoby (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN IEC 50(531):1997/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 531: Elektronky.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(702):1996/A3 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení.
223.00 Kč

ČSN IEC 50(704):1996/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 704: Přenos.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(705):2000/A3 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN IEC 50(714):1997/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 714: Spojování a signalizace v telekomunikacích.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(721):1996/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.
120.00 Kč

ČSN IEC 50(722):1995/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 722: Telefonie.
62.00 Kč

ČSN IEC 50(731):1996/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-114:2016/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 114: Elektrochemie.
62.00 Kč

ČSN IEC 60050-521:2003/A1 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 521: Polovodičové součástky a integrované obvody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050-713:2000/A2 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 713: Radiokomunikace: vysílače, přijímače, sítě a provoz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN IEC 60050(723):2000/A3 (330050) - 1.3.2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 723: Rozhlasové a televizní vysílání: zvuk, televize, data.
120.00 Kč

ČSN 332000-1-ed.2:2009/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice.
62.00 Kč

ČSN 332000-4-46-ed.3:2017/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-46: Bezpečnost - Odpojování a spínání.
62.00 Kč

ČSN 332000-5-537-ed.2:2017/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání.
62.00 Kč

ČSN 332000-5-54-ed.3:2012/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče.
62.00 Kč

ČSN 332000-5-559-ed.2:2013/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-559: Výběr a stavba elektrických zařízení - Svítidla a světelná instalace.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-701-ed.2:2007/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-705-ed.2:2007/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-709:2010/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-709: Požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Přístavy, mariny a obdobná místa - Zvláštní požadavky na elektrické napájení lodí z pobřeží.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-715-ed.2:2013/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-718:2014/Z2 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-718: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory občanské výstavby a pracoviště.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-729:2010/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu.
62.00 Kč

ČSN 332000-7-740:2007/Z1 (332000) - 1.3.2018
Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech.
62.00 Kč

ČSN EN IEC 63044-3 (332151) - 1.3.2018
Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61000-4-15-ed.2:2011/Z1 (333432) - 1.3.2018
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-15: Zkušební a měřicí technika - Flikrmetr - Specifikace funkce a dimenzování.
62.00 Kč

ČSN EN 50131-6-ed.3 (334591) - 1.3.2018
Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 62820-1-2 (334597) - 1.3.2018
Komunikační systémy budov - Část 1-2: Systémové požadavky - Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN IEC 62820-2 (334597) - 1.3.2018
Komunikační systémy budov - Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 61970-452-ed.3 (334910) - 1.3.2018
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 452: Statické CIM profily přenosové sítě (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 1.12.2024).
1159.00 Kč

ČSN EN 62325-451-4-ed.2 (335000) - 1.3.2018
Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-4: Obchodní proces zúčtování a odsouhlasení, kontextové modely a modely sestavení pro evropský trh.
543.00 Kč

ČSN EN 62351-7 (335011) - 1.3.2018
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 7: Řízení sítí a soustav (NSM) datové modely objektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN EN 62282-3-201-ed.2 (336000) - 1.3.2018
Technologie palivových článků - Část 3-201: Stabilní napájecí zdroje na palivové články - Metody funkčních zkoušek pro malé napájecí systémy na palivové články (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 50657 (341518) - 1.3.2018
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Palubní software drážních vozidel.
945.00 Kč

ČSN EN 61788-22-1 (345685) - 1.3.2018
Supravodivost - Část 22-1: Supravodivá elektronická zařízení - Kmenová specifikace pro snímače a detektory (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60811-201:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 201: Základní zkoušky - Měření tloušťky izolace.
120.00 Kč

ČSN EN 60811-202:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 202: Základní zkoušky - Měření tloušťky nekovového pláště.
62.00 Kč

ČSN EN 60811-401:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 401: Ostatní zkoušky - Metody tepelného stárnutí - Stárnutí v horkovzdušné peci.
120.00 Kč

ČSN EN 60811-410:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 410: Ostatní zkoušky - Zkušební metoda pro degradaci mědi vodičů izolovaných polyolefinem pomocí katalytické oxidace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 60811-508:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 508: Mechanické zkoušky - Tlak při vysoké teplotě pro izolaci a plášť.
120.00 Kč

ČSN EN 60811-509:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 509: Mechanické zkoušky - Zkouška odolnosti izolace a pláště proti popraskání (zkouška tepelným šokem).
120.00 Kč

ČSN EN 60811-511:2013/A1 (347010) - 1.3.2018
Elektrické a optické kabely - Zkušební metody pro nekovové materiály - Část 511: Mechanické zkoušky - Měření bodu skápnutí polyethylenových směsí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN 61810-2-1-ed.2 (353412) - 1.3.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61810-2-ed.3 (353412) - 1.3.2018
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62271-1-ed.2 (354205) - 1.3.2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 1: Společná ustanovení pro spínací a řídicí zařízení střídavého proudu.
945.00 Kč

ČSN EN 62586-1-ed.2 (356240) - 1.3.2018
Měření kvality elektřiny v systémech elektrického napájení - Část 1: Přístroje pro měření kvality elektřiny. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61010-2-020-ed.3 (356502) - 1.3.2018
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-020: Zvláštní požadavky na laboratorní odstředivky.
350.00 Kč

ČSN EN 61577-2 (356590) - 1.3.2018
Přístroje radiační ochrany - Měřicí přístroje pro radon a produkty rozpadu radonu - Část 2: Zvláštní požadavky pro měřicí přístroje pro 222Rn a 220Rn (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 60286-1-ed.2 (358292) - 1.3.2018
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 1: Balení součástek s axiálními vývody do nekonečných pásek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60679-1-ed.3 (358430) - 1.3.2018
Piezoelektrické, dielektrické a elektrostatické oscilátory hodnocené kvality - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 61191-4-ed.2 (359041) - 1.3.2018
Osazené desky s plošnými spoji - Část 4: Dílčí specifikace - Požadavky na sestavy pájené na zakončovací kolíky.
338.00 Kč

ČSN EN 60793-2-10-ed.6 (359213) - 1.3.2018
Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2022).
543.00 Kč

ČSN EN 50631-1 (361060) - 1.3.2018
Připojení spotřebičů pro domácnost k síti - Část 1: Obecné požadavky, modelování generických dat a neutrální vzkazy (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 7.2.2026).
2656.20 Kč

ČSN EN 82304-1 (364830) - 1.3.2018
Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost výrobků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 61391-1:2007/A1 (364889) - 1.3.2018
Zobrazovací pulzní systémy - Část 1: Techniky kalibrace prostorových měřicích systémů a měření jejich přenosových charakteristik. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60728-13-1-ed.2 (367211) - 1.3.2018
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 13-1: Rozšíření pásma pro šíření signálu přes systém FTTH. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 5.7.2026).
593.00 Kč

ČSN EN 62232 (367927) - 1.3.2018
Určování intenzity vysokofrekvenčního pole, výkonové spektrální hustoty a SAR v blízkosti radiokomunikačních základnových stanic pro účel hodnocení vystavení člověka (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 18.11.2025).
1568.00 Kč

ČSN EN 62802 (368652) - 1.3.2018
Metoda měření půlvlnného napětí a parametru chirp pro Mach-Zehnderův optický modulátor ve vysokofrekvenčních rádiových systémech na optických vláknech (RoF) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 63005-1 (368688) - 1.3.2018
Záznamník obrazových dat událostí při nehodách silničních vozidel - Část 1: Základní požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27003 (369790) - 1.3.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací - Pokyny.
434.00 Kč

ČSN ISO/IEC 27004 (369790) - 1.3.2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení bezpečnosti informací - Monitorování, měření, analýza a hodnocení.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-1 (369867) - 1.3.2018
Informační technologie - Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 1: Přehled a pojmy.
350.00 Kč

ČSN ISO 12135 (420348) - 1.3.2018
Kovové materiály - Jednotná metoda zkoušky pro určení kvazistatické lomové houževnatosti.
593.00 Kč

ČSN ISO 1099 (420371) - 1.3.2018
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové síly.
338.00 Kč

ČSN ISO 12106 (420372) - 1.3.2018
Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda řízení osové deformace.
434.00 Kč

ČSN EN 10028-1 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10028-2 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 10028-3 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 10028-4 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-5 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10028-6 (420937) - 1.3.2018
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 10120 (421020) - 1.3.2018
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 12438 (421485) - 1.3.2018
Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1982 (421561) - 1.3.2018
Měď a slitiny mědi - Ingoty a odlitky.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-1 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-2 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-3 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 3: Systém návrhu potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 14692-4 (450040) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Sklolaminátová potrubí (GRP) - Část 4: Výroba, montáž a provoz (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 18797-1 (450045) - 1.3.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení - Část 1: Elastomerní nátěrové systémy - polychloropren nebo EPDM (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - 1.3.2018
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 24817 (451393) - 1.3.2018
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Sdružené opravy potrubí - Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 21294 (461030) - 1.3.2018
Olejnatá semena - Manuální nebo automatický diskontinuální odběr vzorků (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12099 (467060) - 1.3.2018
Krmiva, obiloviny a mlýnské výrobky - Směrnice pro aplikaci blízké infračervené spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 16930 (467087) - 1.3.2018
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení carbadoxu a olachindoxu metodou HPLC/UV (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 16967 (467088) - 1.3.2018
Krmiva: Metody vzorkování a zkoušení - Predikční rovnice pro výpočet metabolizovatelné energie v krmných surovinách a krmných směsích (krmiva pro zvířata v zájmovém chovu) pro kočky a psy včetně dietních krmiv (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15695-1 (470414) - 1.3.2018
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy.
338.00 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - 1.3.2018
Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy.
186.00 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - 1.3.2018
Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14354 (492140) - 1.3.2018
Desky na bázi dřeva - Dýhované podlahoviny (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - 1.3.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-2 (496070) - 1.3.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 19085-5 (496070) - 1.3.2018
Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 5: Formátovací kotoučové pily (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 12779 (496132) - 1.3.2018
Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací - Bezpečnostní požadavky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 21528-1 (560096) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 1: Průkaz bakterií čeledi Enterobacteriaceae (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 21528-2 (560096) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií čeledi Enterobacteriaceae - Část 2: Technika počítání kolonií (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 19020 (560111) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda pro imunoenzymatickou detekci stafylokokových enterotoxinů v potravinách (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17062 (560112) - 1.3.2018
Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů v rostlinných olejích metodou LC-MS/MS (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 19343 (560113) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Detekce a kvantifikace histaminu v rybách a produktech rybolovu - HPLC metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 17061 (560114) - 1.3.2018
Potraviny - Směrnice pro kalibraci a kvantitativní stanovení reziduí pesticidů a organických kontaminantů chromatografickými metodami (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-1 (560126) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 1: Metoda průkazu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10272-2 (560126) - 1.3.2018
Mikrobiologie potravinového řetězce - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu bakterií rodu Campylobacter - Část 2: Technika počítání kolonií (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 22007-4 (640142) - 1.3.2018
Plasty - Stanovení tepelné vodivosti a rozptylu tepla - Část 4: Metoda s laserovým paprskem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1601 (656111) - 1.3.2018
Kapalné ropné výrobky - Stanovení organických kyslíkatých sloučenin a celkového obsahu organicky vázaného kyslíku v bezolovnatém benzinu - Metoda plynové chromatografie (O-FID) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16906 (656170) - 1.3.2018
Kapalné ropné výrobky - Stanovení kvality vznícení motorové nafty - metoda motoru BASF (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16997 (656171) - 1.3.2018
Kapalné ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorovém palivu E85 - Metoda vlnově disperzní rentgenové fluorescenční spektrometrie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 16934 (656172) - 1.3.2018
Motorová paliva a deriváty tuků a olejů - Stanovení steryl glykosidů v methylesterech mastných kyselin (FAME) - Metoda GC-MS s předchozím čištěním pomocí SPE (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15470 (656486) - 1.3.2018
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Metoda vysokoteplotní plynové chromatografie.
223.00 Kč

ČSN EN 15471 (656487) - 1.3.2018
Zkapalněné ropné plyny - Stanovení rozpuštěných zbytkových látek - Vysokoteplotní gravimetrická metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 15984 (656488) - 1.3.2018
Ropný průmysl a výrobky - Stanovení složení rafinerských topných plynů, výpočet obsahu uhlíku a výhřevnosti - Metoda plynové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 302-2 (668531) - 1.3.2018
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 302-3 (668531) - 1.3.2018
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4618 (670010) - 1.3.2018
Nátěrové hmoty - Termíny a definice.
768.00 Kč

ČSN EN ISO 18451-1 (670020) - 1.3.2018
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 1: Obecné termíny (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18451-2 (670020) - 1.3.2018
Pigmenty, barviva a plniva - Terminologie - Část 2: Klasifikace barviv podle koloristických a chemických aspektů (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 16212 (681552) - 1.3.2018
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.3.2018
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
543.00 Kč

ČSN EN 14025+A1 (699025) - 1.3.2018
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 13639 (721221) - 1.3.2018
Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15824-ed.2 (722402) - 1.3.2018
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy.
223.00 Kč

ČSN EN 14496-ed.2 (722492) - 1.3.2018
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 13915-ed.2 (723613) - 1.3.2018
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody.
350.00 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - 1.3.2018
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody.
338.00 Kč

ČSN EN 14209-ed.2 (723619) - 1.3.2018
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 18753 (727593) - 1.3.2018
Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Pyknometrické stanovení hustoty keramických prášků (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - 1.3.2018
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy (Norma k přímému použití jako ČSN).
945.00 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení - Část 1: Postupy výpočtu (Norma k přímému použití jako ČSN).
1254.00 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - 1.3.2018
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - 1.3.2018
Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - 1.3.2018
Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - 1.3.2018
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - 1.3.2018
Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - 1.3.2018
Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - 1.3.2018
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - 1.3.2018
Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 15657 (730590) - 1.3.2018
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1634-1+A1 (730852) - 1.3.2018
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 1364-2 (730853) - 1.3.2018
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO 18402 (731790) - 1.3.2018
Dřevěné konstrukce - Konstrukční zateplené střešní panely - Zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12697-51 (736160) - 1.3.2018
Asfaltové směsi - Zkušení metody pro asfaltové směsi za horka - Část 51: Zkouška smyku na povrchu vozovky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13848-5 (736359) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie koleje - Běžná kolej, výhybky a výhybkové konstrukce (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13146-5:2013/Oprava1 (736375) - 1.3.2018
Železniční aplikace - Kolej - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 5: Stanovení elektrického odporu.
62.00 Kč

ČSN EN 12675 (737041) - 1.3.2018
Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Řadiče světelných signalizačních zařízení - Funkčně bezpečnostní požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 15232-1 (738532) - 1.3.2018
Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10 (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN 12453 (747029) - 1.3.2018
Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13119 (747200) - 1.3.2018
Lehké obvodové pláště - Terminologie.
338.00 Kč

ČSN 747250 (747250) - 1.3.2018
Lehké obvodové pláště - Požadavky na zabudování.
223.00 Kč

ČSN 747251 (747251) - 1.3.2018
Skládané pláště, obklady a pláště z panelů - Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled.
338.00 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - 1.3.2018
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý, uhličitan vápenato-hořečnatý a dolomitické vápno - Metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN EN 16933-2 (756109) - 1.3.2018
Odvodňovací systémy vně budov - Navrhování - Část 2: Hydraulický návrh (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 20227 (757747) - 1.3.2018
Kvalita vod - Stanovení inhibičních účinků odpadních vod, přírodních vod a chemických látek na růst okřehku Spirodela polyrhiza - Metoda s použitím mikrobiotestu nezávislého na zásobní kultuře (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18295-1 (761802) - 1.3.2018
Zákaznická kontaktní centra - Část 1: Požadavky na zákaznická kontaktní centra (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 18295-2 (761802) - 1.3.2018
Zákaznická kontaktní centra - Část 2: Požadavky na klienty využívající služby zákaznických kontaktních center (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11683:1998/Oprava4 (774001) - 1.3.2018
Obaly - Hmatatelné výstrahy - Požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 11378-2:2001/A1 (804410) - 1.3.2018
Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 6179 (804630) - 1.3.2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1107 (806417) - 1.3.2018
Rybářské sítě - Síťovina - Základní termíny a definice.
223.00 Kč

ČSN EN 13402-3 (807035) - 1.3.2018
Označování velikosti oblečení - Část 3: Tělesné rozměry a intervaly (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13506-1 (832743) - 1.3.2018
Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Část 1: Zkušební metoda pro kompletní oděvní součásti - Měření přenosu energie pomocí přístrojové figuríny (Norma k přímému použití jako ČSN).
567.00 Kč

ČSN EN 13911 (832802) - 1.3.2018
Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7243 (833561) - 1.3.2018
Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení tepelné zátěže pracovníka podle ukazatele WBGT (teploty mokrého a kulového teploměru) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-1 (855280) - 1.3.2018
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 1: Požadavky na materiály, systémy sterilní bariéry a systémy balení (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11607-2 (855280) - 1.3.2018
Obaly pro závěrečně sterilizované zdravotnické prostředky - Část 2: Validace požadavků na proces tvarování, utěsnění a sestavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10555-6 (855825) - 1.3.2018
Intravaskulární katetry - Katetry sterilní a pro jedno použití - Část 6: Podkožní implantované porty (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6710 (857024) - 1.3.2018
Nádobky pro jedno použití pro odběr vzorků lidské žilní krve (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V11.1.2 (875111) - 1.3.2018
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V11.1.2 (875111) - 1.3.2018
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU - Část 2: Uživatelská zařízení (UE) CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD) (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16121+A1 (910414) - 1.3.2018
Nebytový úložný nábytek - Požadavky na bezpečnost, pevnost, trvanlivost a stabilitu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13553 (917880) - 1.3.2018
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny pro použití ve zvláštních mokrých prostorách - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13845 (917887) - 1.3.2018
Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 71-14+A1 (943095) - 1.3.2018
Bezpečnost hraček - Část 14: Trampolíny pro domácí použití.
350.00 Kč

ČSN EN 16948 (943472) - 1.3.2018
Výrobky pro ochranu dětí - Spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi určená pro skříně a zásuvky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-2 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 2: Seznam syntaxí splňujících EN 16931-1.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16931-3-1 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 3-1: Metodika syntaktických vazeb základních prvků elektronické faktury.
223.00 Kč

ČSN CEN/TR 16931-4 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 4: Směrnice pro interoperabilitu elektronických faktur na přenosové úrovni.
338.00 Kč

ČSN CEN/TR 16931-5 (979901) - 1.3.2018
Elektronická fakturace - Část 5: Směrnice o používání odvětvových a národních rozšíření v souvislosti s EN 16931-1, metodika pro použití v reálném prostředí.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12052 (982001) - 1.3.2018
Zdravotnická informatika - Digitální zobrazování a komunikace v medicíně (DICOM), včetně pracovního postupu a správy dat (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.