Nové normy ČSN za listopad 2014

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2014 v 09:00


ČSN ISO 18436-2 (011445) - 1.11.2014
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací.
350.00 Kč

ČSN ISO 18431-3 (011466) - 1.11.2014
Vibrace a rázy - Zpracování signálů - Část 3: Metody časově-frekvenční analýzy.
186.00 Kč

ČSN EN 16247-2 (011505) - 1.11.2014
Energetické audity - Část 2: Budovy.
543.00 Kč

ČSN EN 16247-3 (011505) - 1.11.2014
Energetické audity - Část 3: Procesy.
338.00 Kč

TNI ISO/TR 11219 (013715) - 1.11.2014
Informace a dokumentace - Kvalitativní podmínky a základní statistika pro budovy knihoven - Plocha, funkčnost a design.
1159.00 Kč

ČSN EN ISO 14253-1 (014100) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-605 (014451) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 605: Jmenovité charakteristiky bezdotykových přístrojů (bodová samozaostřovací sonda).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 25178-70 (014451) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Textura povrchu: Plocha - Část 70: Ztělesněné míry.
434.00 Kč

TNI ISO/TR 10064-5 (014671) - 1.11.2014
Praktické předpisy pro přejímku - Část 5: Doporučení pro hodnocení měřidel ozubených kol.
768.00 Kč

TNI ISO/TR 15144-1 (014694) - 1.11.2014
Výpočet mikropittingové únosnosti čelních kol s přímými a šikmými zuby - Část 1: Úvod a základní principy.
567.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16614-2 (018237) - 1.11.2014
Veřejná doprava osob - Formát pro výměnu informací o síti a jízdních řádech (NeTEx) - Část 2: Formát pro výměnu informací o jízdních řádech veřejné dopravy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1377.00 Kč

ČSN ISO 21217 (018400) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - Architektura.
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17419 (018480) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Klasifikace a management aplikací ITS v globálním kontextu (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17423 (018481) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy - Kooperativní systémy - Požadavky a cíle aplikace ITS na automatický výběr komunikačních rozhraní (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 17081 (038152) - 1.11.2014
Metoda měření průniku vodíku a stanovení jeho záchytu a difuze v kovech elektrochemickou metodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 15280 (038369) - 1.11.2014
Hodnocení pravděpodobnosti koroze střídavými proudy u potrubí uložených v půdě - Aplikace na katodicky chráněná potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 12671 (038704) - 1.11.2014
Žárové stříkání - Žárově stříkané povlaky - Symbolické zobrazování na výkresech.
186.00 Kč

ČSN EN 60721-2-3 (038900) - 1.11.2014
Klasifikace podmínek prostředí - Část 2-3: Podmínky vyskytující se v přírodě - Tlak vzduchu.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14554-1 (050332) - 1.11.2014
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 1: Vyšší požadavky na jakost.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14554-2 (050332) - 1.11.2014
Požadavky na jakost při svařování - Odporové svařování kovových materiálů - Část 2: Základní požadavky na jakost.
186.00 Kč

ČSN EN 12828+A1 (060205) - 1.11.2014
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav.
543.00 Kč

ČSN 060830:2014/Z1 (060830) - 1.11.2014
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení.
29.00 Kč

ČSN EN 14893 (078458) - 1.11.2014
Zařízení a příslušenství na LPG - Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 1000 litrů.
543.00 Kč

ČSN EN 13555 (131510) - 1.11.2014
Příruby a přírubové spoje - Parametry těsnění a postupy zkoušení vztahující se k pravidlům pro navrhování přírubových spojů s kruhovými přírubami a těsněním.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-1 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-4 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-5 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 4126-6 (134310) - 1.11.2014
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1487 (135800) - 1.11.2014
Armatury budov - Vodní pojistné ventily - Zkoušky a požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

TNI CEN/CLC/ETSI/TR 50572 (250020) - 1.11.2014
Funkční referenční architektura pro komunikace v inteligentních měřicích systémech.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 10360-9 (252011) - 1.11.2014
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přejímací a periodické zkoušky souřadnicových měřicích systémů (CMS) - Část 9: Souřadnicové měřicí stroje s vícenásobnými snímacími systémy.
223.00 Kč

ČSN ISO 3966 (257722) - 1.11.2014
Měření průtoku tekutin v uzavřených profilech - Metoda měření rychlostního pole pomocí Prandtlových trubic. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

TNI CEN/TR 16061 (257823) - 1.11.2014
Plynoměry - Inteligentní plynoměry.
350.00 Kč

ČSN EN 16203 (268880) - 1.11.2014
Bezpečnost manipulačních vozíků - Dynamické zkoušky pro ověření příčné stability - Vozíky s protiváhou.
223.00 Kč

ČSN ISO 11270 (300645) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) - Funkční požadavky a zkušební postupy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 8098 (309043) - 1.11.2014
Jízdní kola - Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 12312-14 (319321) - 1.11.2014
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním postižením/nezpůsobilé cestující.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 6185-3 (320842) - 1.11.2014
Nafukovací čluny - Část 3: Čluny o délce trupu do 8 m a jmenovitém výkonu motoru 15 kW a větším.
350.00 Kč

ČSN 332000-5-57 (332000) - 1.11.2014
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-57: Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení. (Platnost do 17.7.2018).
338.00 Kč

TNI IEC/TR 61200-52 (332010) - 1.11.2014
Pokyny pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení.
223.00 Kč

ČSN EN 61936-1:2011/A1 (333201) - 1.11.2014
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla.
223.00 Kč

ČSN EN 55016-4-2-ed.2:2012/A1 (334210) - 1.11.2014
Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.
120.00 Kč

ČSN EN 62676-1-1:2014/Oprava1 (334592) - 1.11.2014
Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně.
29.00 Kč

ČSN EN 61970-453-ed.2 (334910) - 1.11.2014
Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 453: Profil rozvržení schématu.
350.00 Kč

ČSN EN 61858-1 (346221) - 1.11.2014
Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 1: EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu.
350.00 Kč

ČSN EN 61858-2 (346221) - 1.11.2014
Elektroizolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS - Část 2: EIS s tvarovanými cívkami.
338.00 Kč

ČSN EN 60034-18-41 (350000) - 1.11.2014
Elektrické točivé stroje - Část 18-41: Elektroizolační systémy bez částečných výbojů typu I používané v točivých elektrických strojích napájených z měničů napětí - Kvalifikační zkoušky a zkoušky kontroly kvality.
434.00 Kč

ČSN EN 60034-8-ed.2:2008/A1 (350000) - 1.11.2014
Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení.
62.00 Kč

ČSN EN 60255-121 (353510) - 1.11.2014
Měřicí relé a ochranná zařízení - Část 121: Funkční požadavky na distanční ochranu.
945.00 Kč

ČSN EN 62626-1 (354104) - 1.11.2014
Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí - Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby.
186.00 Kč

ČSN EN 61557-15 (356230) - 1.11.2014
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 15: Požadavky funkční bezpečnosti pro zařízení sledující izolaci a pro zařízení pro nalezení poruchy izolace v sítích IT.
593.00 Kč

ČSN EN 62271-202-ed.2:2014/Oprava1 (357181) - 1.11.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 202: Blokové transformovny vn/nn.
29.00 Kč

ČSN EN 62271-211 (357192) - 1.11.2014
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 211: Přímé spojení mezi výkonovými transformátory a plynem izolovanými kovově krytými rozváděči pro jmenovitá napětí nad 52 kV.
338.00 Kč

ČSN EN 60831-1-ed.2 (358202) - 1.11.2014
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz.
350.00 Kč

ČSN EN 60831-2-ed.2 (358202) - 1.11.2014
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce.
186.00 Kč

ČSN EN 61754-30 (359244) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-35-ed.2 (359251) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61300-2-42-ed.3 (359251) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61300-3-29-ed.2 (359252) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 61300-3-52 (359252) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-52: Zkoušení a měření - Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-053-2 (359255) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.8.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 50516-3-1 (359259) - 1.11.2014
Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62149-8 (359276) - 1.11.2014
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 8: Nasazená zařízení reflexních polovodičových optických zesilovačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 62074-1-ed.2 (359285) - 1.11.2014
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 61112:2010/Oprava1 (359739) - 1.11.2014
Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky.
29.00 Kč

ČSN 360340-1:1990/Z40 (360340) - 1.11.2014
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 1: Patice pro zdroje světla.
350.00 Kč

ČSN 360340-2:1991/Z39 (360340) - 1.11.2014
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 2: Objímky.
543.00 Kč

ČSN 360340-3:1990/Z40 (360340) - 1.11.2014
Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti - Část 3: Kalibry.
593.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.2:2003/Z3 (361045) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 50636-2-100 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-100: Zvláštní požadavky na ruční zahradní foukače, vysavače a vysavače s foukáním napájené ze sítě.
434.00 Kč

ČSN EN 50636-2-91 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-91: Zvláštní požadavky na vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené a v ruce držené.
543.00 Kč

ČSN EN 50636-2-92 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-92: Zvláštní požadavky na ručně vedené prořezávače a provzdušňovače trávníku napájené ze sítě. (Platnost do 8.8.2026).
543.00 Kč

ČSN EN 50636-2-94 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-94: Zvláštní požadavky na nůžkové střihače trávy.
434.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/A11 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
62.00 Kč

ČSN EN 60335-1-ed.3:2012/Z1 (361050) - 1.11.2014
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky.
29.00 Kč

ČSN EN 60661-ed.2 (361060) - 1.11.2014
Metody měření funkce elektrických kávovarů pro domácnost.
350.00 Kč

ČSN EN 62670-1 (364606) - 1.11.2014
Zkoušení výkonnosti fotovoltaických koncentrátorů (CPV) - Část 1: Normální podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 61675-1-ed.2 (364767) - 1.11.2014
Radionuklidové zobrazovací přístroje - Charakteristiky a zkušební podmínky - Část 1: Pozitronové emisní tomografy. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 22.4.2025).
434.00 Kč

ČSN EN 60601-2-34-ed.3 (364801) - 1.11.2014
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-34: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro invazivní monitorování krevního tlaku.
567.00 Kč

ČSN EN 62379-5-2 (367009) - 1.11.2014
Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
567.00 Kč

ČSN EN 60728-1-1-ed.2 (367211) - 1.11.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-1: Vysokofrekvenční kabeláž pro dvoucestné domácí sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 60728-1-2-ed.2 (367211) - 1.11.2014
Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 1-2: Požadované vlastnosti pro signály dodávané při činnosti do účastnické zásuvky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 62481-4 (368637) - 1.11.2014
Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 4: Řešení interoperability DRM. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 941 (421423) - 1.11.2014
Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro všeobecné použití - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 851 (421424) - 1.11.2014
Hliník a slitiny hliníku - Kotouče a přířezy pro kotouče pro výrobu kuchyňského nádobí - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 535 (500335) - 1.11.2014
Papír a lepenka - Stanovení absorpce vody podle Cobba.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-7 (500371) - 1.11.2014
Tissue papíry a tissue výrobky - Část 7: Stanovení optických vlastností - Měření jasu a barvy pomocí D65/10° (venkovní denní světlo) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 643 (501990) - 1.11.2014
Papír a lepenka - Evropský seznam normalizovaných druhů papíru a lepenky pro recyklaci.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - 1.11.2014
Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 14164 (560056) - 1.11.2014
Potraviny - Stanovení vitaminu B6 metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 29841 (588828) - 1.11.2014
Rostlinné tuky a oleje - Stanovení produktů rozkladu chlorofylu a, a’ (feofytiny a, a’ a pyrofeofytiny) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 6427 (640240) - 1.11.2014
Plasty - Stanovení látek extrahovatelných organickými rozpouštědly (konvenční metody) (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 5164 (656161) - 1.11.2014
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových paliv - Výzkumná metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5163 (656197) - 1.11.2014
Ropné výrobky - Stanovení detonačních charakteristik motorových a leteckých paliv - Motorová metoda (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 15181-6 (673049) - 1.11.2014
Nátěrové hmoty - Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů - Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 16566 (673154) - 1.11.2014
Nátěrové hmoty - Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití - Požadavky na plniče podle evropských norem (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 289 (691289) - 1.11.2014
Stroje na zpracování plastů a pryže - Lisovací tvářecí a přetlačovací stroje - Bezpečnostní požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 16522 (699009) - 1.11.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Protiexplozivní pojistky pro odvzdušňovací zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 15208 (699040) - 1.11.2014
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Zapečetěné soubory zásobovacích systémů - Principy činnosti a specifikace propojení (Norma k přímému použití jako ČSN).
593.00 Kč

ČSN 722518 (722518) - 1.11.2014
Kamenné prvky ke značení.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - 1.11.2014
Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10545-8 (725110) - 1.11.2014
Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 15758 (730312) - 1.11.2014
Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 13381-1 (730858) - 1.11.2014
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 1: Vodorovné ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 13381-2 (730858) - 1.11.2014
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 2: Svislé ochranné membrány (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16272-5 (736342) - 1.11.2014
Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 5: Inherentní charakteristiky - Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN 743282 (743282) - 1.11.2014
Pevné kovové žebříky pro stavby.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12010 (757593) - 1.11.2014
Kvalita vod - Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách - Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI).
350.00 Kč

ČSN 761702 (761702) - 1.11.2014
Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky.
223.00 Kč

ČSN EN 16489-1:2014/Oprava1 (763502) - 1.11.2014
Služby profesionálních solárií - Část 1: Požadavky na zajištění výcviku.
29.00 Kč

ČSN EN 16287-1 (771031) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 1.
186.00 Kč

ČSN EN 16287-2 (771031) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 1.
186.00 Kč

ČSN EN 16288-1 (771032) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 3.
186.00 Kč

ČSN EN 16288-2 (771032) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 3.
186.00 Kč

ČSN EN 16290-1 (771037) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 1: Závitové ústí pro vratné lahve MCA 7,5 R.
186.00 Kč

ČSN EN 16290-2 (771037) - 1.11.2014
Skleněné obaly - Závitová ústí lahví pro tlaková pouzdra - Část 2: Závitové ústí pro jednocestné lahve MCA 7,5 R.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 10306 (800236) - 1.11.2014
Textilie - Bavlněná vlákna - Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13935-1 (800841) - 1.11.2014
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13935-2 (800841) - 1.11.2014
Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab.
223.00 Kč

ČSN EN 12021 (832282) - 1.11.2014
Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Stlačené plyny pro dýchací přístroje.
223.00 Kč

ČSN EN 12341 (835612) - 1.11.2014
Kvalita ovzduší - Referenční gravimetrická metoda stanovení hmotnostní koncentrace frakcí aerosolových částic PM10 a PM2,5 (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN ISO 11272 (836611) - 1.11.2014
Kvalita půdy - Stanovení objemové hmotnosti po vysušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - 1.11.2014
Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17184 (836709) - 1.11.2014
Kvalita půdy - Stanovení uhlíku a dusíku blízkou infračervenou spektrometrií (NIRS) (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 81060-2 (852701) - 1.11.2014
Neinvazivní tonometry - Část 2: Klinická zkouška typu s automatizovaným měřením. (Platnost do 30.11.2022).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 11499 (856179) - 1.11.2014
Stomatologie - Náplně pro lokální anestezii pro jedno použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301502-V11.1.1 (872781) - 1.11.2014
Globální systém mobilních komunikací (GSM) - Harmonizovaná EN pro zařízení základnové stanice pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-1-V1.3.1 (875141) - 1.11.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Požadavky na generické aplikace UWB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-2-V1.1.1 (875141) - 1.11.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 2: Požadavky na sledování polohy prostřednictvím UWB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 302065-3-V1.1.1 (875141) - 1.11.2014
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) používající technologii ultraširokého pásma (UWB) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 3: Požadavky na zařízení UWB pro silniční a kolejová vozidla. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 302636-1-V1.2.1 (875166) - 1.11.2014
Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Vozidlové komunikace - Geografické navrhování sítí - Část 1: Požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.14.1 (879012) - 1.11.2014
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB (Norma k přímému použití jako ČSN).
1159.00 Kč

ČSN ETSI EN 301545-2-V1.2.1 (879050) - 1.11.2014
Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní družicový systém DVB druhé generace (DVB-RCS2) - Část 2: Norma nižších vrstev pro družice (Norma k přímému použití jako ČSN).
1377.00 Kč

ČSN P CEN/TS 16611 (910292) - 1.11.2014
Nábytek - Hodnocení odolnosti povrchu proti drobnému poškrábání.
223.00 Kč

ČSN EN 957-6+A1 (940201) - 1.11.2014
Stacionární tréninková zařízení - Část 6: Běžecké trenažéry, další specifické bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 12270 (942012) - 1.11.2014
Horolezecká výzbroj - Vklíněnce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 71-1+A3 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti.
945.00 Kč

ČSN EN 71-13 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy. (Platnost do 30.4.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 71-2+A1 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost. (Platnost do 31.12.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 71-7 (943095) - 1.11.2014
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení.
567.00 Kč

ČSN EN 16656 (977127) - 1.11.2014
Informační technologie - Radiofrekvenční identifikace pro management - Znaky RFID (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 16571 (977128) - 1.11.2014
Informační technologie - Postup posouzení ochrany osobních údajů v RFID (Norma k přímému použití jako ČSN).
768.00 Kč

ČSN EN ISO 19133 (979847) - 1.11.2014
Geografická informace - Služby založené na místě - Sledování a navigace.
945.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.