Nové normy ČSN za říjen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2010 v 09:00


ČSN ISO 31000 (010351) - 1.10.2010
Management rizik - Principy a směrnice.
394.90 Kč

ČSN EN 61907 (010680) - 1.10.2010
Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - 1.10.2010
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník.
515.90 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - 1.10.2010
Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 15876-1 (018386) - 1.10.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
698.50 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12813 (018389) - 1.10.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů.
394.90 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům.
202.40 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Změna barevného odstínu - Vizuální porovnání.
169.40 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - 1.10.2010
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - 1.10.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech.
202.40 Kč

ČSN EN 60974-9 (052205) - 1.10.2010
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2021).
394.90 Kč

ČSN EN 15727 (120551) - 1.10.2010
Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 14502-1 (270138) - 1.10.2010
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše.
202.40 Kč

ČSN EN 81-31 (274003) - 1.10.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu.
859.10 Kč

ČSN EN 115-1+A1 (274802) - 1.10.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
539.00 Kč

ČSN EN 1808+A1 (275003) - 1.10.2010
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky.
539.00 Kč

ČSN EN 13020+A1 (278320) - 1.10.2010
Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13035-3+A1:2010/Oprava1 (278809) - 1.10.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje.
26.40 Kč

ČSN EN 12663-1 (280320) - 1.10.2010
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy).
317.90 Kč

ČSN EN 12663-2 (280320) - 1.10.2010
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy.
394.90 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A2 (330050) - 1.10.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60071-1-ed.2:2006/A1 (330419) - 1.10.2010
Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla.
169.40 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.2 (332000) - 1.10.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely. (Platnost do 7.12.2021).
202.40 Kč

ČSN EN 61000-4-8-ed.2 (333432) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61850-6-ed.2 (334850) - 1.10.2010
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED.
1151.40 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - 1.10.2010
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení.
493.90 Kč

ČSN EN 60317-18:2005/A1 (347307) - 1.10.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 18: Měděný vodič pravoúhlého průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 120.
108.90 Kč

ČSN EN 60317-22:2005/A1 (347307) - 1.10.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180.
108.90 Kč

ČSN EN 60512-9-1 (354055) - 1.10.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 60603-7-41 (354620) - 1.10.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-41: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60603-7-51 (354620) - 1.10.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-51: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 61439-1 (357107) - 1.10.2010
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. (Platnost do 23.9.2014).
859.10 Kč

ČSN EN 61439-2 (357107) - 1.10.2010
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče. (Platnost do 23.9.2014).
306.90 Kč

ČSN EN 60191-6-18 (358791) - 1.10.2010
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn pro návrh pouzder BGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 61978-1-ed.2 (359232) - 1.10.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
394.90 Kč

ČSN EN 60081:1999/A4 (360275) - 1.10.2010
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1053.80 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A11 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
169.40 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A12 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
108.90 Kč

ČSN EN 60891-ed.2 (364601) - 1.10.2010
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60904-10-ed.2 (364604) - 1.10.2010
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.10.2023).
306.90 Kč

ČSN EN 50530 (364624) - 1.10.2010
Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 50364-ed.2 (367904) - 1.10.2010
Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích. (Platnost do 9.10.2020).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - 1.10.2010
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití.
394.90 Kč

ČSN EN 1147 (389800) - 1.10.2010
Přenosné žebříky pro hasiče.
317.90 Kč

ČSN ISO 22394 (420376) - 1.10.2010
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa.
306.90 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - 1.10.2010
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - 1.10.2010
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů.
394.90 Kč

ČSN ISO 26482 (420887) - 1.10.2010
Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia.
202.40 Kč

ČSN ISO 1928 (441352) - 1.10.2010
Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti.
493.90 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - 1.10.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 24333 (461015) - 1.10.2010
Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování.
317.90 Kč

ČSN EN 1374+A1 (470628) - 1.10.2010
Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost.
306.90 Kč

ČSN EN 14655+A1 (513511) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13954+A1 (513512) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na chleba - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12854+A1 (514020) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 12851+A1 (514031) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
317.90 Kč

ČSN EN 13886+A1 (514035) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - 1.10.2010
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio.
202.40 Kč

ČSN ISO 488 (570517) - 1.10.2010
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera.
202.40 Kč

ČSN ISO 11870 (570542) - 1.10.2010
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 3386-1:1999/A1 (645441) - 1.10.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály.
56.10 Kč

ČSN EN ISO 3386-2:1999/A1 (645441) - 1.10.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - 1.10.2010
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci.
306.90 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - 1.10.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - 1.10.2010
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - 1.10.2010
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou.
108.90 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně.
394.90 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
539.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
3876.00 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení.
539.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
493.90 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na tlakové nádoby z hliníku a slitin hliníku.
306.90 Kč

ČSN EN 13022-1+A1 (701060) - 1.10.2010
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení.
202.40 Kč

ČSN EN 13022-2+A1 (701060) - 1.10.2010
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže.
317.90 Kč

ČSN EN 1279-5+A2 (701621) - 1.10.2010
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody. (Platnost do 30.4.2020).
317.90 Kč

ČSN EN 15651-1 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-2 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-3 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-4 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
169.40 Kč

ČSN EN 1917:2004/Oprava2 (723147) - 1.10.2010
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
26.40 Kč

ČSN EN 1007-5 (727565) - 1.10.2010
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě.
202.40 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
317.90 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
317.90 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 12317-2 (727639) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
169.40 Kč

ČSN EN 13111 (727650) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody.
169.40 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech.
202.40 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin.
169.40 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/A1 (730035) - 1.10.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
108.90 Kč

ČSN 730402 (730402) - 1.10.2010
Značky veličin v geodézii a kartografii.
169.40 Kč

ČSN 730415 (730415) - 1.10.2010
Geodetické body.
202.40 Kč

ČSN EN 1366-4+A1 (730857) - 1.10.2010
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
317.90 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - 1.10.2010
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.
515.90 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - 1.10.2010
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti. (Platnost do 31.12.2021).
317.90 Kč

ČSN EN 1997-2:2008/Oprava1 (731000) - 1.10.2010
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
108.90 Kč

ČSN EN 14490 (731055) - 1.10.2010
Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin.
515.90 Kč

ČSN EN 1996-2:2007/Oprava1 (731101) - 1.10.2010
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva.
56.10 Kč

ČSN EN 1996-3:2007/Oprava1 (731101) - 1.10.2010
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí.
56.10 Kč

ČSN EN 12350-10 (731301) - 1.10.2010
Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-11 (731301) - 1.10.2010
Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-12 (731301) - 1.10.2010
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem.
169.40 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - 1.10.2010
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím. (Platnost do 31.12.2019).
169.40 Kč

ČSN EN 12350-9 (731301) - 1.10.2010
Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou.
108.90 Kč

ČSN EN 1999-1-2:2009/Oprava1 (731501) - 1.10.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
26.40 Kč

ČSN EN 1999-1-4:2009/Oprava1 (731501) - 1.10.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily.
26.40 Kč

ČSN EN 1999-1-5:2009/Oprava1 (731501) - 1.10.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce.
26.40 Kč

ČSN EN 384 (731712) - 1.10.2010
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty.
202.40 Kč

ČSN 734201 (734201) - 1.10.2010
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
431.00 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - 1.10.2010
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky.
394.90 Kč

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177) - 1.10.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení.
394.90 Kč

ČSN EN 13848-5+A1 (736359) - 1.10.2010
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie - Běžná kolej.
306.90 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - 1.10.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý a uhličitan vápenato-hořečnatý - Metody zkoušení.
493.90 Kč

ČSN EN 13052-1 (757332) - 1.10.2010
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 20869 (795203) - 1.10.2010
Obuv - Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek - Obsah látek vyloužitelných vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 105-C06 (800123) - 1.10.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 105-C08 (800197) - 1.10.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - 1.10.2010
Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 14419 (800872) - 1.10.2010
Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 13855 (833303) - 1.10.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - 1.10.2010
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů.
317.90 Kč

ČSN EN 15859 (834782) - 1.10.2010
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15225 (840000) - 1.10.2010
Zdravotnické prostředky - Management kvality - Struktura dat nomenklatury zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 9173-2 (856061) - 1.10.2010
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 2: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.10.2010
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jednorázové použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 28319 (856361) - 1.10.2010
Stomatologie - Svařování laserem (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.3.1 (875015) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-2-V1.4.1 (875068) - 1.10.2010
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-12-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 13: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 14: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 15: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (FDD opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-16-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 16: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-17-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 17: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302645-V1.1.1 (875153) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.11.1 (879012) - 1.10.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN ETSI EN 302583-V1.1.2 (879046) - 1.10.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ETSI EN 302769-V1.1.1 (879049) - 1.10.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
859.10 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Všeobecná struktura.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě.
394.90 Kč

ČSN P ENV 12537-1 (982002) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči - Část 1: Registr.
394.90 Kč

ČSN P ENV 12537-2 (982002) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči - Část 2: Procedury pro registraci informačních objektů pro elektronickou výměnu informací (EDI) ve zdravotní péči.
169.40 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002.
493.90 Kč

ČSN P ISO/TS 25238 (982022) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software.
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)