Nové normy ČSN za říjen 2010

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.10.2010 v 09:00


ČSN ISO 31000 (010351) - 1.10.2010
Management rizik - Principy a směrnice.
434.00 Kč

ČSN EN 61907 (010680) - 1.10.2010
Inženýrství spolehlivosti komunikačních sítí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO 2041 (011400) - 1.10.2010
Vibrace, rázy a monitorování stavu - Slovník.
567.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17574 (018384) - 1.10.2010
Elektronický výběr poplatků - Směrnice pro systém bezpečnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN EN 15876-1 (018386) - 1.10.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Posouzení shody palubního zařízení a zařízení na infrastruktuře s EN 15509 - Část 1: Struktura zkušební sestavy a cíle zkoušek.
768.00 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 12813 (018389) - 1.10.2010
Elektronický výběr poplatků (EFC) - Komunikace pro kontrolu shody autonomních systémů.
434.00 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům.
223.00 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Změna barevného odstínu - Vizuální porovnání.
186.00 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - 1.10.2010
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 5173 (051124) - 1.10.2010
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 23279 (051173) - 1.10.2010
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech.
223.00 Kč

ČSN EN 60974-9 (052205) - 1.10.2010
Zařízení pro obloukové svařování - Část 9: Instalace a používání. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2021).
434.00 Kč

ČSN EN 15727 (120551) - 1.10.2010
Větrání budov - Potrubí a potrubní komponenty, těsnost, třídění a zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 14502-1 (270138) - 1.10.2010
Jeřáby - Zařízení pro zdvihání osob - Část 1: Závěsné koše.
223.00 Kč

ČSN EN 81-31 (274003) - 1.10.2010
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy určené pouze pro dopravu nákladů - Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu.
945.00 Kč

ČSN EN 115-1+A1 (274802) - 1.10.2010
Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 1: Konstrukce a montáž.
593.00 Kč

ČSN EN 1808+A1 (275003) - 1.10.2010
Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - Konstrukční výpočty, kritéria stability, konstrukce - Zkoušky.
593.00 Kč

ČSN EN 13020+A1 (278320) - 1.10.2010
Stroje pro opravy povrchu vozovek - Bezpečnostní požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13035-3+A1:2010/Oprava1 (278809) - 1.10.2010
Stroje a provozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Řezací stroje.
29.00 Kč

ČSN EN 12663-1 (280320) - 1.10.2010
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 1: Lokomotivy a vozidla osobní dopravy (a alternativní metoda pro nákladní vozy).
350.00 Kč

ČSN EN 12663-2 (280320) - 1.10.2010
Železniční aplikace - Pevnostní požadavky na konstrukce skříní kolejových vozidel - Část 2: Nákladní vozy.
434.00 Kč

ČSN IEC 60050-121:2000/A2 (330050) - 1.10.2010
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN 332000-5-56-ed.2 (332000) - 1.10.2010
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely. (Platnost do 7.12.2021).
223.00 Kč

ČSN EN 61000-4-8-ed.2 (333432) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-8: Zkušební a měřicí technika - Magnetické pole síťového kmitočtu - Zkouška odolnosti. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61850-6-ed.2 (334850) - 1.10.2010
Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 6: Konfigurační popisový jazyk pro komunikaci v elektrických stanicích týkající se IED.
1204.00 Kč

ČSN EN 54-23 (342710) - 1.10.2010
Elektrická požární signalizace - Část 23: Požární poplachová zařízení - Optická výstražná zařízení.
543.00 Kč

ČSN EN 60317-22:2005/A1 (347307) - 1.10.2010
Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí - Část 22: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem, s vnější polyamidovou vrstvou, třída 180.
120.00 Kč

ČSN EN 60512-9-1 (354055) - 1.10.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-1: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9a: Mechanická činnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 60603-7-41 (354620) - 1.10.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-41: Předmětová specifikace pro 8pólové, nestíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60603-7-51 (354620) - 1.10.2010
Konektory pro elektronická zařízení - Část 7-51: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro přenos dat s frekvencemi do 500 MHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 61439-1 (357107) - 1.10.2010
Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. (Platnost do 23.9.2014).
945.00 Kč

ČSN EN 61439-2 (357107) - 1.10.2010
Rozváděče nízkého napětí - Část 2: Výkonové rozváděče. (Platnost do 23.9.2014).
338.00 Kč

ČSN EN 60191-6-18 (358791) - 1.10.2010
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-18: Všeobecná pravidla pro přípravu výkresů pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Konstrukční pokyn pro návrh pouzder BGA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 61978-1-ed.2 (359232) - 1.10.2010
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní kompenzátory chromatické disperze - Část 1: Kmenová specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 27.6.2017).
434.00 Kč

ČSN EN 60081:1999/A4 (360275) - 1.10.2010
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1159.00 Kč

ČSN EN 60335-2-58-ed.2:2005/A11 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely.
186.00 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A11 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A12 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-75-ed.2:2005/A12 (361045) - 1.10.2010
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely.
120.00 Kč

ČSN EN 60891-ed.2 (364601) - 1.10.2010
Fotovoltaické součástky - Postupy pro korekce teploty a ozařování na změřených voltampérových charakteristikách. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.12.2024).
350.00 Kč

ČSN EN 60904-10-ed.2 (364604) - 1.10.2010
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření linearity. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.10.2023).
338.00 Kč

ČSN EN 50530 (364624) - 1.10.2010
Celková účinnost fotovoltaických invertorů spojených s elektrorozvodnou sítí (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 50364-ed.2 (367904) - 1.10.2010
Omezení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení pracujících v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 300 GHz, používaných při elektronické ochraně zboží (EAS), vysokofrekvenční identifikaci (RFID) a podobných aplikacích. (Platnost do 9.10.2020).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 16852 (389671) - 1.10.2010
Protiexplozní pojistky - Funkční požadavky, zkušební metody a omezení použití.
434.00 Kč

ČSN EN 1147 (389800) - 1.10.2010
Přenosné žebříky pro hasiče.
350.00 Kč

ČSN ISO 22394 (420376) - 1.10.2010
Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Knoopa.
338.00 Kč

ČSN ISO 27306 (420389) - 1.10.2010
Kovové materiály - Metoda korekce vlivu ztráty stísnění na hodnotu houževnatosti CTOD při hodnocení lomového chování ocelových součástí.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 15653 (420390) - 1.10.2010
Kovové materiály - Zkušební metoda stanovení kvazistatické lomové houževnatosti svarů.
434.00 Kč

ČSN ISO 26482 (420887) - 1.10.2010
Tvrdokovy - Stanovení obsahu olova a kadmia.
223.00 Kč

ČSN ISO 1928 (441352) - 1.10.2010
Tuhá paliva - Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti.
543.00 Kč

ČSN EN ISO 21809-5 (450060) - 1.10.2010
Naftový a plynárenský průmysl - Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech - Část 5: Vnější opláštění z betonu.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 24333 (461015) - 1.10.2010
Obiloviny a výrobky z obilovin - Vzorkování.
350.00 Kč

ČSN EN 1374+A1 (470628) - 1.10.2010
Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost.
338.00 Kč

ČSN EN 14655+A1 (513511) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na bagety - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13954+A1 (513512) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Nářezové stroje na chleba - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12854+A1 (514020) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Ramenové mixéry - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 12851+A1 (514031) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným pohonem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
350.00 Kč

ČSN EN 13886+A1 (514035) - 1.10.2010
Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 10399 (560032) - 1.10.2010
Senzorická analýza - Metodologie - Zkouška duo-trio.
223.00 Kč

ČSN ISO 488 (570517) - 1.10.2010
Mléko - Stanovení obsahu tuku - Butyrometry dle Gerbera.
223.00 Kč

ČSN ISO 11870 (570542) - 1.10.2010
Mléko a mléčné výrobky - Stanovení obsahu tuku - Obecný návod pro použití butyrometrických metod.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 3386-1:1999/A1 (645441) - 1.10.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 1: Nízkohustotní materiály.
62.00 Kč

ČSN EN ISO 3386-2:1999/A1 (645441) - 1.10.2010
Měkké lehčené polymerní materiály - Stanovení odporu proti stlačení - Část 2: Materiály s vysokou hustotou. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11295 (646402) - 1.10.2010
Návod na klasifikaci a navrhování plastových potrubních systémů používaných pro renovaci.
338.00 Kč

ČSN EN 14023 (657220) - 1.10.2010
Asfalty a asfaltová pojiva - Systém specifikace pro polymerem modifikované asfalty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 9117-2 (673057) - 1.10.2010
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 2: Tlaková zkouška stohovatelnosti.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 9117-3 (673057) - 1.10.2010
Nátěrové hmoty - Zkoušky zasychání - Část 3: Zkouška povrchového zasychání s balotinou.
120.00 Kč

ČSN EN 13445-1 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 1: Všeobecně.
434.00 Kč

ČSN EN 13445-2 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 2: Materiály.
593.00 Kč

ČSN EN 13445-3 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet.
3876.00 Kč

ČSN EN 13445-4 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 4: Výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 13445-5 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 5: Kontrola a zkoušení.
593.00 Kč

ČSN EN 13445-6 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 6: Požadavky pro navrhování a výrobu tlakových nádob a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem.
543.00 Kč

ČSN EN 13445-8 (695245) - 1.10.2010
Netopené tlakové nádoby - Část 8: Doplňující požadavky na tlakové nádoby z hliníku a slitin hliníku.
338.00 Kč

ČSN EN 13022-1+A1 (701060) - 1.10.2010
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 1: Výrobky ze skla pro systémy zasklení s konstrukčním tmelem pro podepřená a nepodepřená monolitická a vícenásobná zasklení.
223.00 Kč

ČSN EN 13022-2+A1 (701060) - 1.10.2010
Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže.
350.00 Kč

ČSN EN 1279-5+A2 (701621) - 1.10.2010
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 5: Hodnocení shody. (Platnost do 30.4.2020).
350.00 Kč

ČSN EN 15651-1 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-2 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-3 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-4 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 15651-5 (722370) - 1.10.2010
Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Hodnocení shody a označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
186.00 Kč

ČSN EN 1917:2004/Oprava2 (723147) - 1.10.2010
Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu.
29.00 Kč

ČSN EN 1007-5 (727565) - 1.10.2010
Speciální technická keramika - Keramické kompozity - Zkušební metody vláknových výztuží - Část 5: Stanovení rozdělení pevnosti v tahu a deformace v tahu do přetržení vláken ve svazku při pokojové teplotě.
223.00 Kč

ČSN EN 13859-1 (727621) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny.
350.00 Kč

ČSN EN 13859-2 (727621) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny.
350.00 Kč

ČSN EN 12311-2 (727637) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 12317-2 (727639) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení smykové odolnosti ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech.
186.00 Kč

ČSN EN 13111 (727650) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Pojistné hydroizolace pro skládané krytiny střech a stěn - Stanovení odolnosti proti propustnosti vody.
186.00 Kč

ČSN EN 16002 (727658) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti zatížení větrem mechanicky kotvených pásů a fólií pro hydroizolaci střech.
223.00 Kč

ČSN EN 14224 (727678) - 1.10.2010
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin.
186.00 Kč

ČSN EN 1991-1-4:2007/A1 (730035) - 1.10.2010
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.
120.00 Kč

ČSN 730402 (730402) - 1.10.2010
Značky veličin v geodézii a kartografii.
186.00 Kč

ČSN 730415 (730415) - 1.10.2010
Geodetické body.
223.00 Kč

ČSN EN 1366-4+A1 (730857) - 1.10.2010
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 4: Těsnění spár.
350.00 Kč

ČSN EN 13381-8 (730858) - 1.10.2010
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků - Část 8: Reaktivní ochrana aplikovaná na ocelové prvky.
567.00 Kč

ČSN EN ISO 1182 (730882) - 1.10.2010
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti. (Platnost do 31.12.2021).
350.00 Kč

ČSN EN 1997-2:2008/Oprava1 (731000) - 1.10.2010
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy.
120.00 Kč

ČSN EN 14490 (731055) - 1.10.2010
Provádění speciálních geotechnických prací - Hřebíkování zemin.
567.00 Kč

ČSN EN 1996-2:2007/Oprava1 (731101) - 1.10.2010
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva.
62.00 Kč

ČSN EN 1996-3:2007/Oprava1 (731101) - 1.10.2010
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí.
62.00 Kč

ČSN EN 12350-10 (731301) - 1.10.2010
Zkouška čerstvého betonu - Část 10: Samozhutnitelný beton - Zkouška L-truhlíkem.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-11 (731301) - 1.10.2010
Zkouška čerstvého betonu - Část 11: Samozhutnitelný beton - Zkouška segregace při prosévání.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-12 (731301) - 1.10.2010
Zkouška čerstvého betonu - Část 12: Samozhutnitelný beton - Zkouška J-kroužkem.
186.00 Kč

ČSN EN 12350-8 (731301) - 1.10.2010
Zkoušení čerstvého betonu - Část 8: Samozhutnitelný beton - Zkouška sednutí-rozlitím. (Platnost do 31.12.2019).
186.00 Kč

ČSN EN 12350-9 (731301) - 1.10.2010
Zkoušení čerstvého betonu - Část 9: Samozhutnitelný beton - Zkouška V-nálevkou.
120.00 Kč

ČSN EN 1999-1-2:2009/Oprava1 (731501) - 1.10.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru.
29.00 Kč

ČSN EN 1999-1-4:2009/Oprava1 (731501) - 1.10.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily.
29.00 Kč

ČSN EN 1999-1-5:2009/Oprava1 (731501) - 1.10.2010
Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí - Část 1-5: Skořepinové konstrukce.
29.00 Kč

ČSN EN 384 (731712) - 1.10.2010
Konstrukční dřevo - Stanovení charakteristických hodnot mechanických vlastností a hustoty.
223.00 Kč

ČSN 734201 (734201) - 1.10.2010
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv.
474.00 Kč

ČSN EN 1857 (734208) - 1.10.2010
Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky.
434.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13036-2 (736177) - 1.10.2010
Povrchové vlastnosti vozovek pozemních komunikací a letištních ploch - Zkušební metody - Část 2: Stanovení protismykových vlastností povrchu vozovky pomocí dynamických měřicích zařízení.
434.00 Kč

ČSN EN 13848-5+A1 (736359) - 1.10.2010
Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 5: Hladiny kvality geometrie - Běžná kolej.
338.00 Kč

ČSN EN 12485 (755889) - 1.10.2010
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Uhličitan vápenatý, vápno, polovypálený dolomit, oxid hořečnatý a uhličitan vápenato-hořečnatý - Metody zkoušení.
543.00 Kč

ČSN EN 13052-1 (757332) - 1.10.2010
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Organické materiály - Stanovení barvy a zákalu vody v trubních rozvodech - Část 1: Zkušební metoda.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 20869 (795203) - 1.10.2010
Obuv - Zkoušení napínacích stélek, podšívek a podšívkových stélek - Obsah látek vyloužitelných vodou (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C06 (800123) - 1.10.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 105-C08 (800197) - 1.10.2010
Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C08: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní s použitím standardního bezfosfátového detergentu s přídavkem aktivátoru bělení při nízké teplotě.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - 1.10.2010
Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 14419 (800872) - 1.10.2010
Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti vůči uhlovodíkům.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 13855 (833303) - 1.10.2010
Bezpečnost strojních zařízení - Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlosti přiblížení částí lidského těla.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7250-1 (833506) - 1.10.2010
Základní rozměry lidského těla pro technologické projektování - Část 1: Definice a orientační body tělesných rozměrů.
350.00 Kč

ČSN EN 15859 (834782) - 1.10.2010
Kvalita ovzduší - Certifikace automatizovaných měřicích systémů za odlučovači prachu stacionárních zdrojů - Měřítka výkonu a postupy zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15225 (840000) - 1.10.2010
Zdravotnické prostředky - Management kvality - Struktura dat nomenklatury zdravotnických prostředků (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 9173-2 (856061) - 1.10.2010
Stomatologie - Extrakční kleště - Část 2: Označování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 1135-4 (856205) - 1.10.2010
Transfuzní přístroje pro zdravotnické použití - Část 4: Transfuzní sety pro jednorázové použití (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 28319 (856361) - 1.10.2010
Stomatologie - Svařování laserem (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300220-1-V2.3.1 (875015) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 300676-2-V1.4.1 (875068) - 1.10.2010
VHF pozemní ruční, pohyblivé a pevné rádiové vysílače, přijímače a sestavy přijímač/vysílač pro VHF leteckou navigační pohyblivou službu, používající amplitudovou modulaci - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-1-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, úvod a společné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-11-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 11: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-12-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 12: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) (opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-13-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 13: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-14-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 14: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-15-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 15: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA) (FDD opakovače). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-16-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 16: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-17-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 17: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-2-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-3-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s přímým rozprostřením (UTRA FDD a E-UTRA FDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-4-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 4: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-5-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 5: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA s více nosnými (cdma2000) a zdokonalený ultra mobilní širokopásmový (UMB) CDMA s více nosnými (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-6-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 6: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (UE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ETSI EN 301908-7-V4.2.1 (875111) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD a E-UTRA TDD) (BS). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302645-V1.1.1 (875153) - 1.10.2010
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu - Opakovače globálních navigačních družicových systémů (GNSS) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300468-V1.11.1 (879012) - 1.10.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro služební informace (SI) v systémech DVB. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN ETSI EN 302583-V1.1.2 (879046) - 1.10.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro družicové služby pro ruční mobilní zařízení (SH) pracující v pásmu do 3 GHz. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ETSI EN 302769-V1.1.1 (879049) - 1.10.2010
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
945.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-1 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 1: Všeobecná struktura.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-2 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 2: Společné objekty.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-3 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 3: Limitovaná klinická data.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-4 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 4: Rozšířená klinická data.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-5 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 5: Identifikační data.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-6 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 6: Administrativní data.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 21549-7 (981026) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Data zdravotní karty pacienta - Část 7: Data o léčbě.
434.00 Kč

ČSN P ENV 12537-1 (982002) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči - Část 1: Registr.
434.00 Kč

ČSN P ENV 12537-2 (982002) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Registrace informačních objektů použitých pro EDI ve zdravotní péči - Část 2: Procedury pro registraci informačních objektů pro elektronickou výměnu informací (EDI) ve zdravotní péči.
186.00 Kč

ČSN EN 12251 (982012) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Bezpečná identifikace uživatele pro zdravotní péči - Správa a bezpečnost autentizace heslem.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 27799 (982021) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Systémy řízení bezpečnosti informací ve zdravotnictví využívající ISO/IEC 27002.
543.00 Kč

ČSN P ISO/TS 25238 (982022) - 1.10.2010
Zdravotnická informatika - Klasifikace bezpečnostních rizik ze zdravotnického software.
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.