Nové normy ČSN za listopad 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2004 v 09:00


ČSN ISO 12616 (010506) - 1.11.2004
Terminografie zaměřená na překlad.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - 1.11.2004
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - 1.11.2004
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu.
306.90 Kč

ČSN EN 12385-6 (024302) - 1.11.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty.
306.90 Kč

ČSN 038900-4-1:2003/Z1 (038900) - 1.11.2004
Klasifikace podmínek prostředí - Část 4-1: Návod pro korelaci a transformaci tříd podmínek prostředí podle IEC 60721-3 na zkoušky vlivu prostředí podle IEC 60068 - Skladování.
317.90 Kč

ČSN EN 287-1 (050711) - 1.11.2004
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.11.2004
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Všeobecné požadavky platné pro všechny transformátory.
306.90 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - 1.11.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů.
317.90 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - 1.11.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob.
306.90 Kč

ČSN EN 14208 (078528) - 1.11.2004
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1000 litrů včetně - Návrh a konstrukce.
394.90 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.11.2004
Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně - Požadavky na provedení.
317.90 Kč

ČSN EN 1074-6 (137111) - 1.11.2004
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty.
202.40 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.11.2004
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 13695 (192026) - 1.11.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
394.90 Kč

ČSN EN 12195-4 (300080) - 1.11.2004
Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana.
202.40 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.11.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 3715-1 (324570) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení lodí - Část 1: Slovník geometrie vrtule (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15749-1 (325120) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 1: Navrhování sanitárních soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15749-2 (325121) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15749-3 (325122) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 15749-5 (325124) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 5: Odvodňovací soustava palub, nákladových prostorů a plaveckých bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN 332030 (332030) - 1.11.2004
Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.
539.00 Kč

ČSN EN 61400-1 (333160) - 1.11.2004
Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 1.11.2006).
493.90 Kč

ČSN EN 60652 (333304) - 1.11.2004
Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení.
169.40 Kč

ČSN EN 61006-ed.2 (346424) - 1.11.2004
Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu.
306.90 Kč

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - 1.11.2004
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.
202.40 Kč

ČSN EN 62011-2 (346521) - 1.11.2004
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody.
202.40 Kč

ČSN EN 60893-1-ed.2 (346572) - 1.11.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 60851-1:1998/A1 (347308) - 1.11.2004
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně.
56.10 Kč

ČSN EN 60264-4-2:1996/A1 (347394) - 1.11.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 4-2: Zkušební metody - Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem.
56.10 Kč

ČSN IEC 60502-2 (347419) - 1.11.2004
Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV).
493.90 Kč

ČSN EN 61196-4 (347721) - 1.11.2004
Koaxiální komunikační kabely - Část 4: Dílčí specifikace vyzařujících kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61076-6 (354621) - 1.11.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 6: Volná část kontaktů - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 62271-200 (357181) - 1.11.2004
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 28.11.2014).
539.00 Kč

ČSN EN 62271-203 (357190) - 1.11.2004
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Platnost do 12.10.2014).
515.90 Kč

ČSN EN 60539-2 (358145) - 1.11.2004
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2022).
306.90 Kč

ČSN EN 60115-9 (358190) - 1.11.2004
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Sítě neproměnných rezistorů pro povrchovou montáž s individuálně měřitelnými rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
306.90 Kč

ČSN EN 60115-9-1 (358190) - 1.11.2004
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Sítě neproměnných rezistorů pro povrchovou montáž s individuálně měřitelnými rezistory - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 60143-1-ed.2 (358201) - 1.11.2004
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
859.10 Kč

ČSN EN 60286-6-ed.2 (358292) - 1.11.2004
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50377-7-1 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-1: Typ LC-PC duplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 50377-7-2 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-2: Typ LC-PC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-7-3 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-3: Typ LC-APC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 50377-7-4 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-4: Typ LC-PC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2012).
394.90 Kč

ČSN EN 62005-7 (359253) - 1.11.2004
Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 7: Modelování namáhání v průběhu života. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
202.40 Kč

ČSN EN 61753-053-3 (359255) - 1.11.2004
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 053-3: Spojitě proměnné atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 62148-12 (359274) - 1.11.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
108.90 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.11.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
26.40 Kč

ČSN EN 60379 (361060) - 1.11.2004
Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely.
202.40 Kč

ČSN EN 61959 (364332) - 1.11.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie.
169.40 Kč

ČSN EN 61960 (364360) - 1.11.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití. (Platnost do 21.7.2014).
202.40 Kč

ČSN EN 61603-2:1999/Z1 (368011) - 1.11.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály.
26.40 Kč

ČSN EN 61603-8-1 (368011) - 1.11.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50090-3-2-ed.2 (368051) - 1.11.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1.
202.40 Kč

ČSN EN 50090-4-2 (368051) - 1.11.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-15 (369205) - 1.11.2004
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 15: Aplikace kryptografické informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-2+Amd.1 (369249) - 1.11.2004
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-3+Amd.1 (369249) - 1.11.2004
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11458:1996/Amd.1 (369365) - 1.11.2004
Informační technika - Mikroprocesorové systémy - VICbus - Kabelová mezirámová sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-1:2001/Oprava2 (369646) - 1.11.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Společný protokol informací managementu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-6+Amd.1:1998/Oprava1 (369679) - 1.11.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce řízení zápisu v deníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - 1.11.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovu zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel.
493.90 Kč

ČSN ISO/IEC 18036 (369844) - 1.11.2004
Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro nástrojové lišty prohlížečů World Wide Web.
169.40 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.11.2004
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
202.40 Kč

ČSN EN 10310 (421014) - 1.11.2004
Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 10427-2 (451110) - 1.11.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 2: Umístění centrátoru a zkoušení uzavíracích manžet (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 658 (461033) - 1.11.2004
Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.11.2004
Lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
306.90 Kč

ČSN EN 703 (470611) - 1.11.2004
Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost.
317.90 Kč

ČSN EN 975-2 (491200) - 1.11.2004
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 2: Topoly.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - 1.11.2004
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti.
202.40 Kč

ČSN ISO 6383-2:1995/Z1 (640613) - 1.11.2004
Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda.
26.40 Kč

ČSN EN ISO 3838 (656010) - 1.11.2004
Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.11.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence.
202.40 Kč

ČSN ISO 2909:2004/Oprava1 (656218) - 1.11.2004
Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity.
26.40 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.11.2004
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 13938-6 (668120) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů.
108.90 Kč

ČSN EN 13630-9 (668211) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-1 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13763-13 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek.
108.90 Kč

ČSN EN 13763-22 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů.
169.40 Kč

ČSN EN 13763-25 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství.
169.40 Kč

ČSN EN 13900-4 (670555) - 1.11.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci.
108.90 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - 1.11.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - 1.11.2004
Nátěrové hmoty a pojiva - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných povlakových materiálů a pojiv.
108.90 Kč

ČSN EN 13300:2002/Oprava1 (673000) - 1.11.2004
Nátěrové hmoty - Vodou ředitelné nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro nátěry stěn a stropů v interiéru - Klasifikace.
26.40 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.11.2004
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
493.90 Kč

ČSN EN 572-1 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 572-2 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float.
169.40 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Sklo leštěné s drátěnou vložkou.
169.40 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Sklo ploché tažené.
169.40 Kč

ČSN EN 572-8 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry.
306.90 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11600 (722331) - 1.11.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - 1.11.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - 1.11.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů.
169.40 Kč

ČSN EN 13865 (735955) - 1.11.2004
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-1 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C.
108.90 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-11 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami.
108.90 Kč

ČSN EN 13880-12 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením.
108.90 Kč

ČSN EN 13880-2 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-3 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience).
169.40 Kč

ČSN EN 13880-4 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace.
108.90 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek.
169.40 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva.
108.90 Kč

ČSN EN 13880-9 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami.
108.90 Kč

ČSN EN 13123-2 (746027) - 1.11.2004
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství.
108.90 Kč

ČSN EN 13124-2 (746028) - 1.11.2004
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství.
202.40 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - 1.11.2004
Okna a dveře - Terminologie.
493.90 Kč

ČSN EN 14479 (770314) - 1.11.2004
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda.
169.40 Kč

ČSN EN 14278-1 (800203) - 1.11.2004
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 13936-1 (800842) - 1.11.2004
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 13936-2 (800842) - 1.11.2004
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.11.2004
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie.
1231.20 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - 1.11.2004
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem.
394.90 Kč

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - 1.11.2004
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové spojky - Část 1: Spojky s vnějším a vnitřním kuželem.
306.90 Kč

ČSN EN 14299 (852928) - 1.11.2004
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Specifické požadavky na arteriální stenty.
317.90 Kč

ČSN EN 1639 (855205) - 1.11.2004
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje.
202.40 Kč

ČSN EN 1640 (855206) - 1.11.2004
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 17664 (855263) - 1.11.2004
Sterilizace zdravotnických prostředků - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem pro zpracování opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 16408 (856005) - 1.11.2004
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 6360-1 (856032) - 1.11.2004
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 1: Všeobecné vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN ISO 1562 (856308) - 1.11.2004
Dentální zlaté slitiny slévárenské (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.2.3 (874604) - 1.11.2004
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.3.1 (875005) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
306.90 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.2.1 (875086) - 1.11.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-27-V1.1.1 (875101) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.2.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-2-V1.2.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-4-V1.2.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-5-V1.1.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.1 (875111) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS).
515.90 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V1.5.1 (875534) - 1.11.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky.
698.50 Kč

ČSN EN 1957 (911016) - 1.11.2004
Bytový nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik.
202.40 Kč

ČSN EN 14565 (917884) - 1.11.2004
Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace.
306.90 Kč

ČSN EN 14521 (917885) - 1.11.2004
Pružné podlahové krytiny - Hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem nebo bez tohoto podkladu, s dekorativní vrstvou - Specifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - 1.11.2004
Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN ISO 9735-5 (979735) - 1.11.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu).
394.90 Kč

ČSN ISO 9735-6 (979735) - 1.11.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK).
306.90 Kč

Kategorie (nové normy)