Nové normy ČSN za listopad 2004

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2004 v 09:00


ČSN ISO 12616 (010506) - 1.11.2004
Terminografie zaměřená na překlad.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10846-4 (011676) - 1.11.2004
Akustika a vibrace - Laboratorní měření vibroakustických přenosových vlastností pružných prvků - Část 4: Dynamická tuhost prvků s výjimkou pružných podpor pro translační pohyb.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 13473-1 (011678) - 1.11.2004
Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu.
338.00 Kč

ČSN EN 12385-6 (024302) - 1.11.2004
Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 6: Pramenná lana pro důlní šachty.
338.00 Kč

ČSN EN 287-1 (050711) - 1.11.2004
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5826 (052020) - 1.11.2004
Odporová svařovací zařízení - Transformátory - Všeobecné požadavky platné pro všechny transformátory.
338.00 Kč

ČSN EN 13096 (078326) - 1.11.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění plynů do nádob - Jednotlivé složky plynů.
350.00 Kč

ČSN EN 13099 (078327) - 1.11.2004
Lahve na přepravu plynů - Podmínky plnění směsí plynů do nádob.
338.00 Kč

ČSN EN 14208 (078528) - 1.11.2004
Lahve na přepravu plynů - Technické podmínky pro svařované ocelové tlakové sudy na plyny o objemu do 1000 litrů včetně - Návrh a konstrukce.
434.00 Kč

ČSN EN 13774 (136110) - 1.11.2004
Armatury pro rozvodné systémy plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně - Požadavky na provedení.
350.00 Kč

ČSN EN 1074-6 (137111) - 1.11.2004
Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a jejich ověření zkouškami - Část 6: Hydranty.
223.00 Kč

ČSN EN 12209 (165124) - 1.11.2004
Stavební kování - Zámky a střelkové zámky - Mechanicky ovládané zámky, střelkové zámky a zapadací plechy - Požadavky a zkušební metody.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 13695 (192026) - 1.11.2004
Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů (Norma k přímému použití jako ČSN).
434.00 Kč

ČSN EN 12195-4 (300080) - 1.11.2004
Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech - Bezpečnost - Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana.
223.00 Kč

ČSN EN 14504 (320223) - 1.11.2004
Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 3715-1 (324570) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Pohonná zařízení lodí - Část 1: Slovník geometrie vrtule (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15749-1 (325120) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 1: Navrhování sanitárních soustav (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15749-2 (325121) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 2: Sanitární soustava, samospádné odpadní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15749-3 (325122) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 15749-5 (325124) - 1.11.2004
Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 5: Odvodňovací soustava palub, nákladových prostorů a plaveckých bazénů (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN 332030 (332030) - 1.11.2004
Elektrostatika - Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny.
593.00 Kč

ČSN EN 61400-1 (333160) - 1.11.2004
Větrné elektrárny - Část 1: Bezpečnostní požadavky. (Platnost do 1.11.2006).
543.00 Kč

ČSN EN 60652 (333304) - 1.11.2004
Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení. (Platnost do 3.9.2024).
186.00 Kč

ČSN EN 61006-ed.2 (346424) - 1.11.2004
Elektroizolační materiály - Zkušební metody pro stanovení teploty skelného přechodu.
338.00 Kč

ČSN EN 61340-4-1 (346440) - 1.11.2004
Elektrostatika - Část 4-1: Standardní zkušební metody pro specifické aplikace - Elektrická rezistance podlahových krytin a instalovaných podlah.
223.00 Kč

ČSN EN 62011-2 (346521) - 1.11.2004
Izolační materiály - Průmyslové tuhé tvářené laminované trubky a tyče pravoúhlého a šestihranného průřezu na bázi reaktoplastických pryskyřic pro použití v elektrotechnice - Část 2: Zkušební metody.
223.00 Kč

ČSN EN 60893-1-ed.2 (346572) - 1.11.2004
Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 60851-1:1998/A1 (347308) - 1.11.2004
Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně.
62.00 Kč

ČSN EN 60264-4-2:1996/A1 (347394) - 1.11.2004
Balení vodičů pro vinutí - Část 4-2: Zkušební metody - Kontejnery z termoplastických materiálů pro cívky s kuželovým bubnem.
62.00 Kč

ČSN IEC 60502-2 (347419) - 1.11.2004
Kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich příslušenství pro jmenovitá napětí od 1 kV (Um=1,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV) - Část 2: Kabely pro jmenovitá napětí od 6 kV (Um=7,2 kV) do 30 kV (Um=36 kV).
543.00 Kč

ČSN EN 61196-4 (347721) - 1.11.2004
Koaxiální komunikační kabely - Část 4: Dílčí specifikace vyzařujících kabelů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61076-6 (354621) - 1.11.2004
Konektory pro elektronická zařízení - Část 6: Volná část kontaktů - Dílčí specifikace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 62271-200 (357181) - 1.11.2004
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně. (Platnost do 28.11.2014).
593.00 Kč

ČSN EN 62271-203 (357190) - 1.11.2004
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 203: Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí nad 52 kV. (Platnost do 12.10.2014).
567.00 Kč

ČSN EN 60539-2 (358145) - 1.11.2004
Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem - Část 2: Dílčí specifikace - Termistory pro povrchovou montáž se záporným teplotním součinitelem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 23.8.2022).
338.00 Kč

ČSN EN 60115-9 (358190) - 1.11.2004
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9: Dílčí specifikace - Sítě neproměnných rezistorů pro povrchovou montáž s individuálně měřitelnými rezistory. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
338.00 Kč

ČSN EN 60115-9-1 (358190) - 1.11.2004
Neproměnné rezistory pro použití v elektronických zařízeních - Část 9-1: Vzorová předmětová specifikace - Sítě neproměnných rezistorů pro povrchovou montáž s individuálně měřitelnými rezistory - Úroveň hodnocení EZ. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 60143-1-ed.2 (358201) - 1.11.2004
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Všeobecně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 30.7.2018).
945.00 Kč

ČSN EN 60286-6-ed.2 (358292) - 1.11.2004
Balení součástek pro automatickou montáž - Část 6: Pouzdro pro balení součástek pro povrchovou montáž. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-7-1 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-1: Typ LC-PC duplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 50377-7-2 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-2: Typ LC-PC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-7-3 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-3: Typ LC-APC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 50377-7-4 (359242) - 1.11.2004
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-4: Typ LC-PC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 2.1.2012).
434.00 Kč

ČSN EN 62005-7 (359253) - 1.11.2004
Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 7: Modelování namáhání v průběhu života. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
223.00 Kč

ČSN EN 61753-053-3 (359255) - 1.11.2004
Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 053-3: Spojitě proměnné atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 62148-12 (359274) - 1.11.2004
Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60335-2-41-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-41: Zvláštní požadavky na čerpadla.
120.00 Kč

ČSN EN 60335-2-65-ed.2:2004/Oprava1 (361045) - 1.11.2004
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-65: Zvláštní požadavky na čističe vzduchu.
29.00 Kč

ČSN EN 60379 (361060) - 1.11.2004
Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely. (Platnost do 14.3.2026).
223.00 Kč

ČSN EN 61959 (364332) - 1.11.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Mechanické zkoušky pro uzavřené plynotěsné přenosné akumulátorové články a baterie.
186.00 Kč

ČSN EN 61960 (364360) - 1.11.2004
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Akumulátorové lithiové články a baterie pro přenosné použití. (Platnost do 21.7.2014).
223.00 Kč

ČSN EN 61603-2:1999/Z1 (368011) - 1.11.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 2: Přenosové systémy pro širokopásmové zvukové signály a doprovodné signály.
29.00 Kč

ČSN EN 61603-8-1 (368011) - 1.11.2004
Přenos zvukových, obrazových a doprovodných signálů infračerveným zářením - Část 8-1: Digitální zvuk a vztahující se signály. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50090-3-2-ed.2 (368051) - 1.11.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 3-2: Aplikační hlediska - Uživatelský proces pro HBES třída 1.
223.00 Kč

ČSN EN 50090-4-2 (368051) - 1.11.2004
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-2: Vrstvy nezávislé na médiích - Transportní vrstva, síťová vrstva a všeobecné části vrstvy datového spoje pro HBES třída 1.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 7816-15 (369205) - 1.11.2004
Identifikační karty - Karty s integrovanými obvody - Část 15: Aplikace kryptografické informace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-2+Amd.1 (369249) - 1.11.2004
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 13712-3+Amd.1 (369249) - 1.11.2004
Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Specifikace protokolu pro prvek služby dálkových operací (ROSE). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
593.00 Kč

ČSN ISO/IEC 11458:1996/Amd.1 (369365) - 1.11.2004
Informační technika - Mikroprocesorové systémy - VICbus - Kabelová mezirámová sběrnice (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9596-1:2001/Oprava2 (369646) - 1.11.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Společný protokol informací managementu - Část 1: Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN ISO/IEC 10164-6+Amd.1:1998/Oprava1 (369679) - 1.11.2004
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Management systémů: Funkce řízení zápisu v deníku (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN ISO/IEC 9796-2 (369780) - 1.11.2004
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Schémata digitálního podpisu umožňující obnovu zprávy - Část 2: Mechanismy založené na faktorizaci celých čísel.
543.00 Kč

ČSN ISO/IEC 18036 (369844) - 1.11.2004
Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro nástrojové lišty prohlížečů World Wide Web.
186.00 Kč

ČSN EN 10152 (420911) - 1.11.2004
Ocelové ploché výrobky válcované za studena elektrolyticky pozinkované pro tváření za studena - Technické dodací podmínky.
223.00 Kč

ČSN EN 10310 (421014) - 1.11.2004
Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 10427-2 (451110) - 1.11.2004
Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení pro cementaci vrtů - Část 2: Umístění centrátoru a zkoušení uzavíracích manžet (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 658 (461033) - 1.11.2004
Olejnatá semena - Stanovení obsahu nečistot.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - 1.11.2004
Lesnické stroje - Přenosné řetězové pily - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce.
338.00 Kč

ČSN EN 703 (470611) - 1.11.2004
Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost.
350.00 Kč

ČSN EN 975-2 (491200) - 1.11.2004
Řezivo - Vizuální třídění listnatého dřeva - Část 2: Topoly.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 11403-2 (640010) - 1.11.2004
Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 2: Tepelné a zpracovatelské vlastnosti.
223.00 Kč

ČSN ISO 6383-2:1995/Z1 (640613) - 1.11.2004
Plasty. Fólie. Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání. Část 2: Elmendorfova metoda.
29.00 Kč

ČSN EN ISO 3838 (656010) - 1.11.2004
Ropa a kapalné nebo tuhé ropné výrobky - Stanovení hustoty nebo relativní hustoty - Metody s kapilárním uzátkovaným pyknometrem a děleným bikapilárním pyknometrem.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 20846 (656157) - 1.11.2004
Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry v motorových palivech - Metoda ultrafialové fluorescence.
223.00 Kč

ČSN ISO 2909:2004/Oprava1 (656218) - 1.11.2004
Ropné výrobky - Výpočet viskozitního indexu z kinematické viskozity.
29.00 Kč

ČSN EN 228 (656505) - 1.11.2004
Motorová paliva - Bezolovnaté automobilové benziny - Technické požadavky a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 13938-6 (668120) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 6: Pevná raketová paliva - Návod na stanovení celistvosti povlaku inhibitorů.
120.00 Kč

ČSN EN 13630-9 (668211) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 9: Stanovení přenosu detonace z bleskovice na bleskovici.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-1 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 1: Požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13763-13 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 13: Stanovení odolnosti elektrických rozbušek proti elektrostatickému výboji.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-17 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 17: Stanovení bezpečného proudu elektrických rozbušek.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-18 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 18: Stanovení proudu pro současnost roznětu elektrických rozbušek.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-19 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 19: Stanovení roznětného impulsu elektrických rozbušek.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-21 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 21: Stanovení elektrického přeskokového napětí elektrických rozbušek.
120.00 Kč

ČSN EN 13763-22 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 22: Stanovení kapacity, izolačního odporu a elektrické pevnosti přívodních vodičů.
186.00 Kč

ČSN EN 13763-25 (668234) - 1.11.2004
Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 25: Stanovení přenosové kapacity přenášečů a spojovacího příslušenství.
186.00 Kč

ČSN EN 13900-4 (670555) - 1.11.2004
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 4: Stanovení koloristických vlastností a snadnosti dispergace bílých pigmentů v polyethylenu mletím ve dvouválci.
120.00 Kč

ČSN EN ISO 7142 (670580) - 1.11.2004
Pojiva pro nátěrové hmoty - Epoxidové pryskyřice - Všeobecné metody zkoušení.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7143 (672030) - 1.11.2004
Nátěrové hmoty a pojiva - Metody zkoušení pro charakterizaci vodou ředitelných povlakových materiálů a pojiv.
120.00 Kč

ČSN EN 14025 (699025) - 1.11.2004
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba.
543.00 Kč

ČSN EN 572-1 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 1: Definice a obecné fyzikální a mechanické vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 572-2 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 2: Sklo float.
186.00 Kč

ČSN EN 572-3 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 3: Sklo leštěné s drátěnou vložkou.
186.00 Kč

ČSN EN 572-4 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 4: Sklo ploché tažené.
186.00 Kč

ČSN EN 572-8 (701010) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Základní výrobky ze sodnovápenatokřemičitého skla - Část 8: Dodávané a konečné řezané rozměry.
338.00 Kč

ČSN EN 1279-1 (701621) - 1.11.2004
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11600 (722331) - 1.11.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - 1.11.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - 1.11.2004
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů.
186.00 Kč

ČSN EN 13865 (735955) - 1.11.2004
Povrchy pro sportoviště - Stanovení chování míče po odrazu - Tenis.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-1 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 1: Zkušební metoda pro stanovení objemové hmotnosti při 25 °C.
120.00 Kč

ČSN EN 13880-10 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 10: Zkušební metoda pro stanovení adheze a koheze po opakovaném kontinuálním protahování a stlačování.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-11 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 11: Zkušební metoda pro přípravu asfaltových zkušebních těles užívaných pro funkční zkoušku a pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami.
120.00 Kč

ČSN EN 13880-12 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 12: Výroba betonových zkušebních bloků pro zkoušení pevnosti vazby (receptury pro výrobu).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-13 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 13: Zkušební metoda pro stanovení koheze a adheze přerušovaným protažením.
120.00 Kč

ČSN EN 13880-2 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 2: Zkušební metoda pro stanovení penetrace kuželem při 25 °C.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-3 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 3: Zkušební metoda pro stanovení penetrace a pružné regenerace (resilience).
186.00 Kč

ČSN EN 13880-4 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 4: Zkušební metoda pro stanovení tepelné stálosti - Změna hodnoty penetrace.
120.00 Kč

ČSN EN 13880-7 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 7: Funkční zkoušky zálivek.
186.00 Kč

ČSN EN 13880-8 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 8: Zkušební metoda pro stanovení změny hmotnosti zálivek odolných proti pohonným hmotám po jejich ponoření do paliva.
120.00 Kč

ČSN EN 13880-9 (736182) - 1.11.2004
Zálivky za horka - Část 9: Zkušební metoda pro stanovení kompatibility s asfaltovými vozovkami.
120.00 Kč

ČSN EN 13123-2 (746027) - 1.11.2004
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Požadavky a klasifikace - Část 2: Zkouška na volném prostranství.
120.00 Kč

ČSN EN 13124-2 (746028) - 1.11.2004
Okna, dveře a okenice - Odolnost proti výbuchu - Zkušební metoda - Část 2: Zkouška na volném prostranství.
223.00 Kč

ČSN EN 12519 (746032) - 1.11.2004
Okna a dveře - Terminologie.
543.00 Kč

ČSN EN 14479 (770314) - 1.11.2004
Obaly - Flexibilní obalové materiály - Stanovení zbytkových rozpouštědel plynovou chromatografií za použití dynamické metody "headspace" - Absolutní metoda.
186.00 Kč

ČSN EN 14278-1 (800203) - 1.11.2004
Textilie - Zjišťování lepivosti bavlněných vláken - Část 1: Metoda s použitím manuálního termodetekčního zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 13936-1 (800842) - 1.11.2004
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 1: Metoda se stanoveným otevřením švu.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 13936-2 (800842) - 1.11.2004
Textilie - Zjišťování odolnosti tkanin proti posuvu nití ve švu - Část 2: Metoda se stanoveným zatížením.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 9999 (841001) - 1.11.2004
Technické pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie.
1204.00 Kč

ČSN EN ISO 15001 (852105) - 1.11.2004
Anestetické a respirační přístroje - Kompatibilita s kyslíkem.
434.00 Kč

ČSN EN ISO 5356-1 (852111) - 1.11.2004
Anestetické a respirační přístroje - Kuželové spojky - Část 1: Spojky s vnějším a vnitřním kuželem.
338.00 Kč

ČSN EN 14299 (852928) - 1.11.2004
Neaktivní chirurgické implantáty - Zvláštní požadavky na srdeční a cévní implantáty - Specifické požadavky na arteriální stenty.
350.00 Kč

ČSN EN 1639 (855205) - 1.11.2004
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Nástroje.
223.00 Kč

ČSN EN 1640 (855206) - 1.11.2004
Stomatologie - Zdravotnické prostředky pro stomatologii - Vybavení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 17664 (855263) - 1.11.2004
Sterilizace zdravotnických prostředků - Informace, které mají být poskytnuty výrobcem pro zpracování opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 16408 (856005) - 1.11.2004
Stomatologie - Ústní hygienické výrobky - Výplachy úst (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 6360-1 (856032) - 1.11.2004
Stomatologie - Systém číselného kódování rotačních nástrojů - Část 1: Všeobecné vlastnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN ISO 1562 (856308) - 1.11.2004
Dentální zlaté slitiny slévárenské (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301893-V1.2.3 (874604) - 1.11.2004
Širokopásmové rádiové přístupové sítě (BRAN) - Vysokovýkonná RLAN 5 GHz - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300113-2-V1.3.1 (875005) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní pohyblivá služba - Rádiová zařízení s anténním konektorem určená pro přenos dat (a/nebo hovoru), používající modulaci s konstantní nebo proměnnou obálkou - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
338.00 Kč

ČSN ETSI EN 300396-6-V1.2.1 (875086) - 1.11.2004
Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301489-27-V1.1.1 (875101) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 27: Specifické podmínky pro aktivní lékařské implantáty velmi nízkého výkonu (ULP-AMI) a související periferní zařízení (ULP-AMI-P) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-1-V1.2.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 1: Společné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-2-V1.2.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-4-V1.2.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 4: Zvláštní podmínky pro úzkopásmové přímozapisující (NBDP) přijímače NAVTEX (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301843-5-V1.1.1 (875107) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb - Část 5: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače MF/HF (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN ETSI EN 301908-7-V2.2.1 (875111) - 1.11.2004
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Základnové stanice (BS), opakovače a uživatelská zařízení (UE) buňkových sítí IMT-2000 třetí generace - Část 7: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na IMT-2000, CDMA TDD (UTRA TDD) (BS).
567.00 Kč

ČSN ETSI EN 301406-V1.5.1 (875534) - 1.11.2004
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Harmonizovaná EN pro digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Kmenové rádiové požadavky.
768.00 Kč

ČSN EN 1957 (911016) - 1.11.2004
Bytový nábytek - Postele a matrace - Metody zkoušení pro stanovení funkčních charakteristik.
223.00 Kč

ČSN EN 14565 (917884) - 1.11.2004
Pružné podlahové krytiny - Podlahové krytiny na bázi syntetických termoplastických polymerů - Specifikace.
338.00 Kč

ČSN EN 14521 (917885) - 1.11.2004
Pružné podlahové krytiny - Hladké pryžové podlahové krytiny s pěnovým podkladem nebo bez tohoto podkladu, s dekorativní vrstvou - Specifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 13451-10 (940915) - 1.11.2004
Vybavení plaveckých bazénů - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna a přidružená vybavení (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN ISO 9735-5 (979735) - 1.11.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 5: Pravidla bezpečnosti pro dávkovou EDI (autentičnost, integrita a nepopiratelnost původu).
434.00 Kč

ČSN ISO 9735-6 (979735) - 1.11.2004
Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 6: Bezpečnostní autentizace a potvrzení (zpráva AUTACK).
338.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.