Nové normy ČSN za listopad 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2005 v 09:00


ČSN ISO 2631-5 (011405) - 1.11.2005
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy.
306.90 Kč

ČSN ISO 5344 (011469) - 1.11.2005
Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky.
306.90 Kč

ČSN P ENV 13005 (014109) - 1.11.2005
Pokyn pro vyjádření nejistoty měření.
1368.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - 1.11.2005
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. (+ Metodické pokyny pro akreditaci MPA 10-01-15).
394.90 Kč

ČSN EN ISO 7539-7 (038172) - 1.11.2005
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 2063 (038734) - 1.11.2005
Žárové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zinek, hliník a jejich slitiny.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15614-10 (050313) - 1.11.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 14344 (050341) - 1.11.2005
Svařování a příbuzné procesy - Elektrické svařování pod tavidlem a v ochranném plynu - Směrnice pro opatřování přídavných materiálů.
169.40 Kč

ČSN EN ISO 17642-2 (051142) - 1.11.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 17642-3 (051142) - 1.11.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 62081 (052208) - 1.11.2005
Zařízení pro obloukové svařování - Instalace a provoz. (Platnost do 1.3.2013).
306.90 Kč

ČSN EN 560 (054241) - 1.11.2005
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
169.40 Kč

ČSN EN 230 (075858) - 1.11.2005
Automatiky hořáků na kapalná paliva. (Platnost do 31.5.2015).
493.90 Kč

ČSN EN 14518 (127813) - 1.11.2005
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - 1.11.2005
Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník.
306.90 Kč

ČSN EN 14154-1 (257811) - 1.11.2005
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14154-2 (257811) - 1.11.2005
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití.
202.40 Kč

ČSN EN 14154-3 (257811) - 1.11.2005
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení.
539.00 Kč

ČSN EN 14658 (260086) - 1.11.2005
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí.
306.90 Kč

ČSN P ISO/TS 8611-2 (269118) - 1.11.2005
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek.
202.40 Kč

ČSN EN 1929-3 (269800) - 1.11.2005
Nákupní vozíky - Část 3: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušky.
202.40 Kč

ČSN EN 1929-4 (269800) - 1.11.2005
Nákupní vozíky - Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určené pro použití na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky.
169.40 Kč

ČSN EN 1929-7 (269800) - 1.11.2005
Nákupní vozíky - Část 7: Požadavky na nákupní vozíky se zařízeními na přepravu kojenců a dětí a jejich zkoušky.
169.40 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-1 (270105) - 1.11.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
539.00 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - 1.11.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady.
202.40 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - 1.11.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí.
202.40 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - 1.11.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů.
202.40 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.11.2005
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metody specifikování požadavků na rámy podvozků (Norma k přímému použití jako ČSN).
493.90 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - 1.11.2005
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku.
394.90 Kč

ČSN EN 12312-18 (319321) - 1.11.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky.
202.40 Kč

ČSN EN 12312-19 (319321) - 1.11.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla.
202.40 Kč

ČSN EN 62061 (332208) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností.
698.50 Kč

ČSN EN 50370-1 (333450) - 1.11.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 1: Emise.
202.40 Kč

ČSN CLC/TS 50136-4 (334596) - 1.11.2005
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech.
306.90 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - 1.11.2005
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace.
202.40 Kč

ČSN EN 60695-11-5 (345615) - 1.11.2005
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod. (Platnost do 16.6.2020).
202.40 Kč

ČSN EN 61857-1-ed.2 (346220) - 1.11.2005
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí. (Platnost do 1.12.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 61858-ed.2 (346221) - 1.11.2005
Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 1.9.2011).
202.40 Kč

ČSN EN 60684-3-216 (346553) - 1.11.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.9.2022).
317.90 Kč

ČSN EN 60320-2-3:1999/A1 (354508) - 1.11.2005
Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-3: Nástrčky a přívodky se stupněm ochrany krytem vyšším než IPXO. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN 354701-3-1-ed.4 (354701) - 1.11.2005
Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2010).
859.10 Kč

ČSN EN 60939-2 (358281) - 1.11.2005
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN EN 50377-10-2 (359242) - 1.11.2005
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 10-2: Typ MU-APC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN EN 61290-11-2 (359271) - 1.11.2005
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-2: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy na základě koule Poincarého. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
317.90 Kč

ČSN EN 60630:1999/A5 (360030) - 1.11.2005
Maximální obrysy pro žárovky. (Text normy není součástí výtisku).
26.40 Kč

ČSN EN 60983:1998/A1 (360182) - 1.11.2005
Trpasličí žárovky.
108.90 Kč

ČSN EN 60598-2-10-ed.2:2004/Oprava1 (360600) - 1.11.2005
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla.
26.40 Kč

ČSN EN 60598-2-3-ed.2:2003/Oprava1 (360600) - 1.11.2005
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací.
26.40 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
108.90 Kč

ČSN EN 62093 (364622) - 1.11.2005
Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
539.00 Kč

ČSN EN 60118-13-ed.2 (368860) - 1.11.2005
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). (Platnost do 16.5.2014).
202.40 Kč

ČSN ISO/IEC 90003 (369043) - 1.11.2005
Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001: 2000 na počítačový software.
493.90 Kč

ČSN EN 13821 (389602) - 1.11.2005
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem.
202.40 Kč

ČSN EN 10305-6 (420098) - 1.11.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
306.90 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - 1.11.2005
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí.
394.90 Kč

ČSN EN 10017 (425420) - 1.11.2005
Válcovaný ocelový drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky.
202.40 Kč

ČSN 461011-12 (461011) - 1.11.2005
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 12: Zkoušení obilovin - Třídění sladovnického ječmene - Praktická metoda. (Platnost od 1.1.2006).
56.10 Kč

ČSN 461011-13 (461011) - 1.11.2005
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene. (Platnost od 1.1.2006).
56.10 Kč

ČSN 461011-14 (461011) - 1.11.2005
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene. (Platnost od 1.1.2006).
56.10 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - 1.11.2005
Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 48 (490696) - 1.11.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - 1.11.2005
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-3 (500371) - 1.11.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - 1.11.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 4: Stanovení meze pevnosti v tahu, prodloužení při přetržení a absorpce tahové energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 1034-22 (507010) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu.
202.40 Kč

ČSN EN 1034-7 (507010) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže.
169.40 Kč

ČSN EN 1010-5 (507020) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 5: Stroje na výrobu vlnité lepenky a stroje na zpracování ploché a vlnité lepenky.
493.90 Kč

ČSN EN 1672-2 (512000) - 1.11.2005
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky.
394.90 Kč

ČSN EN 14546 (560631) - 1.11.2005
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění.
169.40 Kč

ČSN EN 14627 (560632) - 1.11.2005
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu.
202.40 Kč

ČSN 630002 (630002) - 1.11.2005
Gumárenská terminologie.
1053.80 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - 1.11.2005
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - 1.11.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
306.90 Kč

ČSN EN 14447 (647520) - 1.11.2005
Plasty vyztužené vlákny - Termoplasty vyztužené skelnými rohožemi (GTM) - Stanovení tekutosti a tuhnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13631-1 (668140) - 1.11.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky.
169.40 Kč

ČSN EN 13630-10 (668211) - 1.11.2005
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic.
169.40 Kč

ČSN EN 12961:2001/A1 (668657) - 1.11.2005
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
108.90 Kč

ČSN EN 13900-5 (670555) - 1.11.2005
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - 1.11.2005
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu.
169.40 Kč

ČSN EN 12285-2 (698235) - 1.11.2005
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu.
317.90 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - 1.11.2005
Umělý kámen - Terminologie a klasifikace.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-1 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou.
108.90 Kč

ČSN EN 14617-10 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-11 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu.
202.40 Kč

ČSN EN 14617-15 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 15: Stanovení pevnosti v tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-16 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek.
202.40 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti.
108.90 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
169.40 Kč

ČSN EN 14617-9 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu.
108.90 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - 1.11.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky.
306.90 Kč

ČSN EN 13963 (722495) - 1.11.2005
Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2016).
317.90 Kč

ČSN EN 13693 (723053) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky.
493.90 Kč

ČSN EN 12737 (723054) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek.
202.40 Kč

ČSN EN 12843 (723055) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy.
306.90 Kč

ČSN EN 12794 (723056) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Základové piloty.
394.90 Kč

ČSN EN 14316-1 (727218) - 1.11.2005
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
306.90 Kč

ČSN EN 14317-1 (727219) - 1.11.2005
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
306.90 Kč

ČSN EN 14063-1 (727220) - 1.11.2005
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním.
306.90 Kč

ČSN EN 843-3 (727541) - 1.11.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 843-4 (727541) - 1.11.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 4: Povrchové zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella (Norma k přímému použití jako ČSN).
306.90 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - 1.11.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení při provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN 730540-3 (730540) - 1.11.2005
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.
698.50 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.11.2005
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.11.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.11.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška.
202.40 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.11.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi.
169.40 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - 1.11.2005
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání (Norma k přímému použití jako ČSN).
202.40 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu.
108.90 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí.
169.40 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku.
169.40 Kč

ČSN EN 14759 (746072) - 1.11.2005
Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti.
169.40 Kč

ČSN 756306 (756306) - 1.11.2005
Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou.
202.40 Kč

ČSN EN 14486 (757885) - 1.11.2005
Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků.
202.40 Kč

ČSN 795600:2005/Oprava1 (795600) - 1.11.2005
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
26.40 Kč

ČSN EN 13362 (806185) - 1.11.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-2 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
317.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-3 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-4 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-5 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
202.40 Kč

ČSN EN ISO 11111-6 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií.
306.90 Kč

ČSN EN ISO 11111-7 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
394.90 Kč

ČSN EN 14462 (821001) - 1.11.2005
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
306.90 Kč

ČSN EN 404 (832274) - 1.11.2005
Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení.
394.90 Kč

ČSN EN 14605 (832721) - 1.11.2005
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB (3) a PB (4)).
202.40 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a metody zkoušení.
317.90 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované obleky (soustavy) - Požadavky a metody zkoušení.
306.90 Kč

ČSN EN 14225-4 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 4: Obleky s vnitřním atmosférickým tlakem - Požadavky na lidské faktory a metody zkoušení.
202.40 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu chemiluminiscence.
539.00 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence.
539.00 Kč

ČSN EN 14625 (835723) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu na principu ultrafialové fotometrie.
539.00 Kč

ČSN EN 14626 (835724) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého na principu nedisperzní infračervené spektroskopie.
539.00 Kč

ČSN EN ISO 11199-2 (841012) - 1.11.2005
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Kolečková chodítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
317.90 Kč

ČSN EN 1282-2 (852150) - 1.11.2005
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice.
202.40 Kč

ČSN EN 1820 (852160) - 1.11.2005
Anestetické zásobní vaky.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.5.1 (875021) - 1.11.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
317.90 Kč

ČSN ETSI EN 301489-28-V1.1.1 (875101) - 1.11.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje.
202.40 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.1.3 (878595) - 1.11.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace.
698.50 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.1.3 (878595) - 1.11.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace.
394.90 Kč

ČSN ETSI EN 300797-V1.2.1 (879035) - 1.11.2005
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14296 (914109) - 1.11.2005
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta. (Platnost do 30.4.2017).
202.40 Kč

ČSN 936210-2:1996/Z2 (936210) - 1.11.2005
Zdrhovadla - Část 2: Technické požadavky.
26.40 Kč

ČSN 936210-3:1996/Z1 (936210) - 1.11.2005
Zdrhovadla. Část 3: Zkušební metody.
26.40 Kč

ČSN EN 1273 (943452) - 1.11.2005
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.7.2021).
306.90 Kč

ČSN EN 14372:2005/Oprava1 (943456) - 1.11.2005
Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
26.40 Kč

ČSN ISO 10303-518 (974101) - 1.11.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 518: Aplikace konstrukčního vyjádření: Šrafovaná prezentace mechanického návrhu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
493.90 Kč

ČSN ISO 10303-521 (974101) - 1.11.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 521: Aplikace konstrukčního vyjádření: Varieta dílčích ploch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
394.90 Kč

ČSN ISO 10303-522 (974101) - 1.11.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 522: Aplikace konstrukčního vyjádření: Typové prvky strojního zpracování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1140.00 Kč

Kategorie (nové normy)