Nové normy ČSN za listopad 2005

od NORMSERVIS


Editováno dne 07.11.2005 v 09:00


ČSN ISO 2631-5 (011405) - 1.11.2005
Vibrace a rázy - Hodnocení expozice člověka celkovým vibracím - Část 5: Metoda hodnocení vibrací obsahujících sdružené rázy.
338.00 Kč

ČSN ISO 5344 (011469) - 1.11.2005
Elektrodynamické systémy pro generování vibrací - Výkonnostní charakteristiky.
338.00 Kč

ČSN P ENV 13005 (014109) - 1.11.2005
Pokyn pro vyjádření nejistoty měření.
1377.00 Kč

ČSN EN ISO/IEC 17025 (015253) - 1.11.2005
Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. (+ Metodické pokyny pro akreditaci MPA 10-01-15).
434.00 Kč

ČSN EN ISO 7539-7 (038172) - 1.11.2005
Koroze kovů a slitin - Zkoušky koroze za napětí - Část 7: Zkoušení při malé rychlosti deformace.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 2063 (038734) - 1.11.2005
Žárové stříkání - Kovové a jiné anorganické povlaky - Zinek, hliník a jejich slitiny.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15614-10 (050313) - 1.11.2005
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 10: Hyperbarické svařování za sucha.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 14344 (050341) - 1.11.2005
Svařování a příbuzné procesy - Elektrické svařování pod tavidlem a v ochranném plynu - Směrnice pro opatřování přídavných materiálů.
186.00 Kč

ČSN EN ISO 17642-2 (051142) - 1.11.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 2: Zkoušky s vlastní tuhostí.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 17642-3 (051142) - 1.11.2005
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky praskavosti za studena pro svařované součásti - Metody obloukového svařování - Část 3: Zkoušky s vynucenou tuhostí.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 62081 (052208) - 1.11.2005
Zařízení pro obloukové svařování - Instalace a provoz. (Platnost do 1.3.2013).
338.00 Kč

ČSN EN 560 (054241) - 1.11.2005
Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.
186.00 Kč

ČSN EN 230 (075858) - 1.11.2005
Automatiky hořáků na kapalná paliva. (Platnost do 31.5.2015).
543.00 Kč

ČSN EN 14518 (127813) - 1.11.2005
Větrání budov - Chladicí trámce - Zkoušení a hodnocení pasivních chladicích trámců (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - 1.11.2005
Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník.
338.00 Kč

ČSN EN 14154-1 (257811) - 1.11.2005
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14154-2 (257811) - 1.11.2005
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití.
223.00 Kč

ČSN EN 14154-3 (257811) - 1.11.2005
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení.
593.00 Kč

ČSN EN 14658 (260086) - 1.11.2005
Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Všeobecné bezpečnostní požadavky na kontinuální manipulační zařízení pro povrchovou těžbu hnědého uhlí.
338.00 Kč

ČSN P ISO/TS 8611-2 (269118) - 1.11.2005
Palety pro manipulaci s materiálem - Prosté palety - Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek.
223.00 Kč

ČSN EN 1929-3 (269800) - 1.11.2005
Nákupní vozíky - Část 3: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho a jejich zkoušky.
223.00 Kč

ČSN EN 1929-4 (269800) - 1.11.2005
Nákupní vozíky - Část 4: Požadavky na nákupní vozíky se zařízením(i) pro přepravu dalšího nákladu, se zařízením na přepravu dětí nebo bez něho, určené pro použití na pohyblivých chodnících a jejich zkoušky.
186.00 Kč

ČSN EN 1929-7 (269800) - 1.11.2005
Nákupní vozíky - Část 7: Požadavky na nákupní vozíky se zařízeními na přepravu kojenců a dětí a jejich zkoušky.
186.00 Kč

ČSN P CEN/TS 13001-3-1 (270105) - 1.11.2005
Jeřáby - Návrh všeobecně - Část 3-1: Mezní stavy a prokázání způsobilosti ocelových konstrukcí.
593.00 Kč

ČSN EN 15016-1 (280305) - 1.11.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 1: Všeobecné zásady.
223.00 Kč

ČSN EN 15016-2 (280305) - 1.11.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 2: Seznamy částí.
223.00 Kč

ČSN EN 15016-3 (280305) - 1.11.2005
Technické výkresy - Železniční aplikace - Část 3: Změny technických dokumentů.
223.00 Kč

ČSN EN 13749 (280505) - 1.11.2005
Železniční aplikace - Dvojkolí a podvozky - Metody specifikování požadavků na rámy podvozků (Norma k přímému použití jako ČSN).
543.00 Kč

ČSN EN 1501-2 (300350) - 1.11.2005
Vozidla pro svoz odpadu a k nim příslušející vyklápěcí zařízení - Všeobecné požadavky a bezpečnostní požadavky - Část 2: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku.
434.00 Kč

ČSN EN 12312-18 (319321) - 1.11.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky.
223.00 Kč

ČSN EN 12312-19 (319321) - 1.11.2005
Pozemní zařízení pro letadla - Zvláštní požadavky - Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické podpěry ocasní části letadla.
223.00 Kč

ČSN EN 62061 (332208) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností. (Platnost do 26.4.2024).
768.00 Kč

ČSN EN 50370-1 (333450) - 1.11.2005
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 1: Emise.
223.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-4 (334596) - 1.11.2005
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 4: Indikační a ovládací zařízení používaná v poplachových přijímacích centrech.
338.00 Kč

ČSN CLC/TS 50136-7 (334596) - 1.11.2005
Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 7: Pokyny pro aplikace.
223.00 Kč

ČSN EN 60695-11-5 (345615) - 1.11.2005
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod. (Platnost do 16.6.2020).
223.00 Kč

ČSN EN 61857-1-ed.2 (346220) - 1.11.2005
Elektrické izolační systémy - Postupy pro tepelné hodnocení - Část 1: Všeobecné požadavky - Nízké napětí. (Platnost do 1.12.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 61858-ed.2 (346221) - 1.11.2005
Elektrické izolační systémy - Tepelné hodnocení modifikací zavedených EIS vinutí z vodičů kruhového průřezu. (Platnost do 1.9.2011).
223.00 Kč

ČSN EN 60684-3-216 (346553) - 1.11.2005
Ohebné izolační trubičky - Část 3: Specifikace jednotlivých typů trubiček - List 216: Teplem smrštitelné trubičky se zpomaleným hořením, s omezeným nebezpečím požáru. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 12.9.2022).
350.00 Kč

ČSN 354701-3-1-ed.4 (354701) - 1.11.2005
Pojistky nízkého napětí - Část 3-1: Doplňující požadavky pro pojistky určené pro nekvalifikovanou obsluhu (pojistky převážně pro domovní a podobné použití) - Oddíly I až IV: Příklady typů normalizovaných pojistek. (Platnost do 1.3.2010).
945.00 Kč

ČSN EN 60939-2 (358281) - 1.11.2005
Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN EN 50377-10-2 (359242) - 1.11.2005
Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 10-2: Typ MU-APC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN EN 61290-11-2 (359271) - 1.11.2005
Optické zesilovače - Zkušební metody - Část 11-2: Polarizační vidová disperze - Metoda analýzy na základě koule Poincarého. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
350.00 Kč

ČSN EN 60630:1999/A5 (360030) - 1.11.2005
Maximální obrysy pro žárovky. (Text normy není součástí výtisku).
29.00 Kč

ČSN EN 60983:1998/A1 (360182) - 1.11.2005
Trpasličí žárovky.
120.00 Kč

ČSN EN 60598-2-10-ed.2:2004/Oprava1 (360600) - 1.11.2005
Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná dětská svítidla.
29.00 Kč

ČSN EN 60598-2-3-ed.2:2003/Oprava1 (360600) - 1.11.2005
Svítidla - Část 2-3: Zvláštní požadavky - Svítidla pro osvětlení pozemních komunikací.
29.00 Kč

ČSN EN 60335-2-60-ed.2:2004/A1 (361045) - 1.11.2005
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-60: Zvláštní požadavky na vířivé vany a vířivé lázně.
120.00 Kč

ČSN EN 62093 (364622) - 1.11.2005
Součástky BOS pro fotovoltaické systémy - Přírodní prostředí pro posuzování způsobilosti návrhu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 14.2.2025).
593.00 Kč

ČSN EN 60118-13-ed.2 (368860) - 1.11.2005
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC). (Platnost do 16.5.2014).
223.00 Kč

ČSN ISO/IEC 90003 (369043) - 1.11.2005
Softwarové inženýrství - Směrnice pro použití ISO 9001: 2000 na počítačový software.
543.00 Kč

ČSN EN 13821 (389602) - 1.11.2005
Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem.
223.00 Kč

ČSN EN 10305-6 (420098) - 1.11.2005
Ocelové trubky pro přesné použití - Technické dodací podmínky - Část 6: Svařované trubky tažené za studena pro hydraulické a pneumatické systémy.
338.00 Kč

ČSN EN 10088-1 (420927) - 1.11.2005
Korozivzdorné oceli - Část 1: Přehled korozivzdorných ocelí.
434.00 Kč

ČSN EN 10017 (425420) - 1.11.2005
Válcovaný ocelový drát k tažení a/nebo válcování za studena - Rozměry a mezní úchylky.
223.00 Kč

ČSN 461011-12 (461011) - 1.11.2005
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 12: Zkoušení obilovin - Třídění sladovnického ječmene - Praktická metoda. (Platnost od 1.1.2006).
62.00 Kč

ČSN 461011-13 (461011) - 1.11.2005
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 13: Zkoušení obilovin - Stanovení klíčivosti sladovnického ječmene. (Platnost od 1.1.2006).
62.00 Kč

ČSN 461011-14 (461011) - 1.11.2005
Zkoušení obilovin, luštěnin a olejnin - Část 14: Zkoušení obilovin - Stanovení energie klíčení sladovnického ječmene. (Platnost od 1.1.2006).
62.00 Kč

ČSN EN ISO 13903 (467094) - 1.11.2005
Krmiva - Stanovení obsahu aminokyselin (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 48 (490696) - 1.11.2005
Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování likvidačního účinku proti larvám Anobium punctatum (De Geer) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 847-1 (496122) - 1.11.2005
Nástroje na strojní obrábění dřeva - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-3 (500371) - 1.11.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 3: Stanovení tloušťky a objemové hmotnosti (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN ISO 12625-4 (500371) - 1.11.2005
Tissue papíry a výrobky - Část 4: Stanovení meze pevnosti v tahu, prodloužení při přetržení a absorpce tahové energie (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 1034-22 (507010) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 22: Brusy na dřevovinu.
223.00 Kč

ČSN EN 1034-7 (507010) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky pro konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 7: Nádrže.
186.00 Kč

ČSN EN 1010-5 (507020) - 1.11.2005
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování papíru - Část 5: Stroje na výrobu vlnité lepenky a stroje na zpracování ploché a vlnité lepenky.
543.00 Kč

ČSN EN 1672-2 (512000) - 1.11.2005
Potravinářské stroje - Základní pojmy - Část 2: Hygienické požadavky.
434.00 Kč

ČSN EN 14546 (560631) - 1.11.2005
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po suchém zpopelnění.
186.00 Kč

ČSN EN 14627 (560632) - 1.11.2005
Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení celkového obsahu arsenu a selenu atomovou absorpční spektrometrií s generací hydridů (HGAAS) po tlakovém rozkladu.
223.00 Kč

ČSN 630002 (630002) - 1.11.2005
Gumárenská terminologie.
1159.00 Kč

ČSN EN 13483 (635407) - 1.11.2005
Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami s vnitřním odpařováním paliva pro výdejní palivové čerpací systémy - Specifikace (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN P CEN/TS 12201-7 (646410) - 1.11.2005
Plastové potrubní systémy pro rozvod vody - Polyethylen (PE) - Část 7: Směrnice pro posuzování shody.
338.00 Kč

ČSN EN 14447 (647520) - 1.11.2005
Plasty vyztužené vlákny - Termoplasty vyztužené skelnými rohožemi (GTM) - Stanovení tekutosti a tuhnutí (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13631-1 (668140) - 1.11.2005
Výbušniny pro civilní použití - Brizantní trhaviny - Část 1: Požadavky.
186.00 Kč

ČSN EN 13630-10 (668211) - 1.11.2005
Výbušniny pro civilní použití - Bleskovice a zápalnice - Část 10: Stanovení iniciační schopnosti bleskovic.
186.00 Kč

ČSN EN 12961:2001/A1 (668657) - 1.11.2005
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení optimálních aktivačních teplot a maximální doby aktivace rozpouštědlových a dispersních lepidel (Norma k přímému použití jako ČSN).
120.00 Kč

ČSN EN 13900-5 (670555) - 1.11.2005
Pigmenty a plniva - Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech - Část 5: Stanovení zkouškou na tlakovém filtru (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN ISO 4628-8 (673071) - 1.11.2005
Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu - Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu.
186.00 Kč

ČSN EN 12285-2 (698235) - 1.11.2005
Dílensky vyráběné ocelové nádrže - Část 2: Horizontální válcové nádrže s jednoduchou a dvojitou stěnou pro nadzemní uskladňování hořlavých a nehořlavých kapalin znečišťujících vodu.
350.00 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - 1.11.2005
Umělý kámen - Terminologie a klasifikace.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-1 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti vodou.
120.00 Kč

ČSN EN 14617-10 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-11 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu.
223.00 Kč

ČSN EN 14617-15 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 15: Stanovení pevnosti v tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-16 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek.
223.00 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti.
120.00 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku.
186.00 Kč

ČSN EN 14617-9 (721450) - 1.11.2005
Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu.
120.00 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - 1.11.2005
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky.
338.00 Kč

ČSN EN 13963 (722495) - 1.11.2005
Spárovací materiály pro sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody. (Platnost do 30.4.2016).
350.00 Kč

ČSN EN 13693 (723053) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky.
543.00 Kč

ČSN EN 12737 (723054) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek.
223.00 Kč

ČSN EN 12843 (723055) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy.
338.00 Kč

ČSN EN 12794 (723056) - 1.11.2005
Betonové prefabrikáty - Základové piloty.
434.00 Kč

ČSN EN 14316-1 (727218) - 1.11.2005
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
338.00 Kč

ČSN EN 14317-1 (727219) - 1.11.2005
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním.
338.00 Kč

ČSN EN 14063-1 (727220) - 1.11.2005
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním.
338.00 Kč

ČSN EN 843-3 (727541) - 1.11.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 843-4 (727541) - 1.11.2005
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 4: Povrchové zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella (Norma k přímému použití jako ČSN).
338.00 Kč

ČSN EN 1991-1-6 (730035) - 1.11.2005
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení při provádění (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN 730540-3 (730540) - 1.11.2005
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.
768.00 Kč

ČSN EN 13084-6 (734220) - 1.11.2005
Volně stojící komíny - Část 6: Ocelové vložky - Navrhování a provádění.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-33 (736160) - 1.11.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 33: Příprava zkušebních těles zhutňovačem desek.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-34 (736160) - 1.11.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 34: Marshallova zkouška.
223.00 Kč

ČSN EN 12697-35 (736160) - 1.11.2005
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 35: Laboratorní výroba směsi.
186.00 Kč

ČSN EN 12274-7 (736163) - 1.11.2005
Kalové vrstvy - Zkušební metody - Část 7: Stanovení vhodnosti kameniva pro kalovou směs zkouškou otěrem za třepání (Norma k přímému použití jako ČSN).
223.00 Kč

ČSN EN 13286-50 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 50: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí Proctorova zařízení nebo vibračního stolu.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-51 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 51: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí vibračního pěchu.
120.00 Kč

ČSN EN 13286-52 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 52: Metody pro výrobu zkušebních těles vibrokompresí.
186.00 Kč

ČSN EN 13286-53 (736185) - 1.11.2005
Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 53: Metody pro výrobu zkušebních těles pomocí osového tlaku.
186.00 Kč

ČSN EN 14759 (746072) - 1.11.2005
Okenice - Vzduchová neprůzvučnost - Vyjádření funkční vlastnosti.
186.00 Kč

ČSN 756306 (756306) - 1.11.2005
Odolnost kanalizačních trub proti vysokotlakému proplachování - Zkouška pohyblivou tryskou.
223.00 Kč

ČSN EN 14486 (757885) - 1.11.2005
Jakost vod - Stanovení lidských enterovirů pomocí zkoušky jednovrstvých plaků.
223.00 Kč

ČSN 795600:2005/Oprava1 (795600) - 1.11.2005
Obuv - Požadavky a metody zkoušení.
29.00 Kč

ČSN EN 13362 (806185) - 1.11.2005
Geosyntetické izolace - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-1 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Společné požadavky.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-2 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje.
350.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-3 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Stroje na netkané textilie.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-4 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Stroje pro zpracování příze, výrobu provaznických výrobků a lan.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-5 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení.
223.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-6 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií.
338.00 Kč

ČSN EN ISO 11111-7 (810702) - 1.11.2005
Textilní stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Barvicí a úpravnické stroje.
434.00 Kč

ČSN EN 14462 (821001) - 1.11.2005
Zařízení pro povrchovou úpravu - Zkušební předpis pro hluk ze zařízení pro povrchovou úpravu včetně jejich pomocného manipulačního zařízení - Třídy přesnosti 2 a 3.
338.00 Kč

ČSN EN 404 (832274) - 1.11.2005
Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení.
434.00 Kč

ČSN EN 14605 (832721) - 1.11.2005
Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB (3) a PB (4)).
223.00 Kč

ČSN EN 14225-1 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 1: Mokré obleky - Požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14225-2 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 2: Suché obleky - Požadavky a metody zkoušení.
350.00 Kč

ČSN EN 14225-3 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 3: Aktivně vyhřívané nebo ochlazované obleky (soustavy) - Požadavky a metody zkoušení.
338.00 Kč

ČSN EN 14225-4 (832810) - 1.11.2005
Potápěčské obleky - Část 4: Obleky s vnitřním atmosférickým tlakem - Požadavky na lidské faktory a metody zkoušení.
223.00 Kč

ČSN EN 14211 (835721) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu dusičitého a oxidu dusnatého na principu chemiluminiscence.
593.00 Kč

ČSN EN 14212 (835722) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu siřičitého na principu ultrafialové fluorescence.
593.00 Kč

ČSN EN 14625 (835723) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení ozonu na principu ultrafialové fotometrie.
593.00 Kč

ČSN EN 14626 (835724) - 1.11.2005
Kvalita ovzduší - Normovaná metoda stanovení oxidu uhelnatého na principu nedisperzní infračervené spektroskopie.
593.00 Kč

ČSN EN ISO 11199-2 (841012) - 1.11.2005
Pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Kolečková chodítka (Norma k přímému použití jako ČSN).
350.00 Kč

ČSN EN 1282-2 (852150) - 1.11.2005
Anestetické a respirační přístroje - Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice.
223.00 Kč

ČSN EN 1820 (852160) - 1.11.2005
Anestetické zásobní vaky.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 300328-V1.5.1 (875021) - 1.11.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Širokopásmové přenosové systémy - Zařízení pro přenos dat pracující v pásmu ISM 2,4 GHz a používající techniky širokopásmové modulace - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE.
350.00 Kč

ČSN ETSI EN 301489-28-V1.1.1 (875101) - 1.11.2005
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb - Část 28: Specifické podmínky pro bezdrátové digitální obrazové spoje.
223.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-2-2-V1.1.3 (878595) - 1.11.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 2-2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro digitální systémy pracující v kmitočtových pásmech, kde se používá kmitočtová koordinace.
768.00 Kč

ČSN ETSI EN 302217-3-V1.1.3 (878595) - 1.11.2005
Pevné rádiové systémy - Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE pro zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde se nepoužívá kmitočtová koordinace.
434.00 Kč

ČSN ETSI EN 300797-V1.2.1 (879035) - 1.11.2005
Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI) (Norma k přímému použití jako ČSN).
NA DOTAZ

ČSN EN 14296 (914109) - 1.11.2005
Sanitární potřeby - Společná umývací koryta. (Platnost do 30.4.2017).
223.00 Kč

ČSN 936210-2:1996/Z2 (936210) - 1.11.2005
Zdrhovadla - Část 2: Technické požadavky.
29.00 Kč

ČSN 936210-3:1996/Z1 (936210) - 1.11.2005
Zdrhovadla. Část 3: Zkušební metody.
29.00 Kč

ČSN EN 1273 (943452) - 1.11.2005
Výrobky pro péči o dítě - Chodítka pro děti - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. (Platnost do 31.7.2021).
338.00 Kč

ČSN EN 14372:2005/Oprava1 (943456) - 1.11.2005
Výrobky pro péči o dítě - Příbory a nádobí pro krmení - Bezpečnostní požadavky a zkoušky.
29.00 Kč

ČSN ISO 10303-518 (974101) - 1.11.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 518: Aplikace konstrukčního vyjádření: Šrafovaná prezentace mechanického návrhu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
543.00 Kč

ČSN ISO 10303-521 (974101) - 1.11.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 521: Aplikace konstrukčního vyjádření: Varieta dílčích ploch. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
434.00 Kč

ČSN ISO 10303-522 (974101) - 1.11.2005
Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 522: Aplikace konstrukčního vyjádření: Typové prvky strojního zpracování. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).
1204.00 Kč

Kategorie (nové normy)


Cookies Cookies

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.

Souhlas můžete odmítnout zde.

Zde máte možnost přizpůsobit si nastavení souborů cookies v souladu s vlastními preferencemi.

Potřebujeme Váš souhlas k využití jednotlivých dat, aby se Vám mimo jiné mohli ukazovat informace týkající se Vašich zájmů.